Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zespo»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

OWU PZU NNW 100%

33)  osoby zawodowo związane ze sportem – a) trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, sędziowie i inne osoby posiadające uprawnienia do pro­ wadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie wychowania fizycznego i sportu, b) lekarze sportowi oraz pracownicy zespołów odnowy biolo­ gicznej, c) organizatorzy i osoby obsługujące imprezy sportowe, d) nie będący zawodnikami zarejestrowani członkowie związ­ ków, klubów, organizacji, stowarzyszeń sportowych, kół, ognisk i zespołów sportowych, e)  pracownicy biurowo-administracyjni związków, klubów, organizacji, stowarzyszeń sportowych, kół, ognisk i zespo­ łów sportowych;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com