Search


PDF Archive search engine
Last database update: 12 May at 09:29 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zgjedhor»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

Raporti - Vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare 2016 100%

RAPORTI MBI VËZHGIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 2016 Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional (QMBI), në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën më 11 dhjetor 2016, ishte vëzhguese e procesit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/raporti-vezhgimi-i-zgjedhjeve-parlamentare-2016/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Statuti salicekaj com 39%

7.2.7 KRYESIA KA PËR OBLIGIM TË PËRPILOJ BILANCIN VJETOR DHE PROPOZIMIN E BUXHETIT 7.2.8 ËSHTË E NDALUAR PËR ANTARET E KRYESIS QË NË EMËR TË SHOQATËS TË VEPROJNË PËR INTERESA PERSONALE 7.2.9 ARKATARI NËNSHKRUAN AKTET FINANCIARE NË EMËR TË SHOQATËS NENI 8 SEKRETARIATI 8.1. SEKRETARIATI PËRBËHET NGA: KRYETARI, ZËVENDËSKRYETARI DHE SEKRETARI 8.2. SEKRETARIATI I KRYEN TË GJITHA VEPRIMET QË I BESOHEN NGA KRYESIA SI DHE UDHËHEQ  KORESPONDENCËN,PROTOKOLLET FTESAT PËR MBLEDHJE DHE PUNËT TJERA ADMINISTRATIVE NENI 9 KOMISIONI STATUTAR 9.1.KOMISIONI STATUTAR ANALIZON DHE MBIKQYRË ZBATIMIN E STATUTI TË SHOQATËS SI DHE SHQYRTON ANKESAT PËR  SHKELJE STATUTARE NENI 10 KOMISIONI VERIFIKUES (REVIZIONI) 10.1 KY KOMISION ZGJEDHET NGA KUVENDI PËR NJË MANDAT ZGJEDHOR DHE PËRBËHET PREJ MË SË PAKU 3 ANTARËVE 10.2 ANTARET E KËTIJ KOMISIONI NUK MUND TË JENË ANËTARË TË KRYESISË DHE NUK I NËNSHTROHEN ASNJE LLOJ MBIKQYRJE  NGA SHOQATA. UDHËHEQSI I KËTIJ KOMISIONI KA TË DREJTË TË MARRË PJESË NË MBLEDHJET E KRYESISË 10.3 DETYRË E KËTIJ KOMISIONI ËSHTË KONTROLLI I VAZHDUESHËM I ARKËS, KONTOS DHE DOKUMENTEVE TJERA FINANCIARE  10.4 PAS PËRFUNDIMIT TË VITIT LLOGARITËS(KALENDARIK) KY KOMISION VERIFIKON KOMPLET FINANCAT DHE DOKUMENTET  TJERA ME KARAKTER TË TILLË DHE PERPILON RAPORTIN VJETOR QË PARAQITET NË KUVEND PËR APROVIM.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/statuti-salicekaj-com/

21/04/2017 www.pdf-archive.com