Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zgromadzenia»:


Total: 5 results - 0.009 seconds

STATUT 100%

− Walnego Zgromadzenia − Komisji Rewizyjnej Klubu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 94%

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, 2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami, 5) prawo żądania w trybie określonym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia, 6) prawo żądania w trybie określonym w statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw lub projektów uchwał, 7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu 8) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów, 9) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami i fakturami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz otrzymania kopii tych dokumentów, Strona | 4 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

list do torunia 1 74%

Nie spodziewałem się, że posiada Pani, aż tyle władzy w swoim mieście by zapraszać gości w imieniu zgromadzenia Smoków.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/27/list-do-torunia-1/

27/06/2012 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 72%

W trakcie podróży autokarem oraz w trakcie zgromadzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 68%

Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, na którym jednogłośnie powołano Zarząd.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com