Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zucchini»:


Total: 90 results - 0.018 seconds

2 Salads & Veg Product Brochure 100%

Product Price List Best Sellers - Salads pg2-3 Complete Salad Menu pg4-5 Complete Processed Veg pg6 Best Sellers Vegetables pg 7-8 Best Seller - Salads Asian Noodle 1 kg 7 kg or more Noodles, Red/Green Capsicum, Carrot, Zucchini Tuna Pasta &

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/2-salads-veg-product-brochure/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

VeganZucchiniLasagne 97%

RAW VEGAN ZUCCHINI LASAGNE Serves: ... Zucchini Layers Ingredients:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/20/veganzucchinilasagne/

20/06/2011 www.pdf-archive.com

Kleines Veganes Kochbuch 2 96%

3 Gebratener Zucchini-Salat ............................................................................ 4 Süß-saurer Zucchini- Salat ...........................................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/04/18/kleines-veganes-kochbuch-2/

18/04/2014 www.pdf-archive.com

No Pasta Zucchini Lasagna 92%

“No Pasta Zucchini Lasagna” Email me at :

https://www.pdf-archive.com/2015/03/13/no-pasta-zucchini-lasagna/

13/03/2015 www.pdf-archive.com

Lus Kitchen Ten Recipes 90%

Shrimp Florentine with Zucchini Noodles (from http://allrecipes.com/recipe/244715/shrimp-florentine-with-zucchini noodles) Ingredients:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/02/lus-kitchen-ten-recipes-1/

02/01/2018 www.pdf-archive.com

Oster Ebook quer 87%

t a l a S s e l Zood Menge:  für einen großen Salat Zutaten:  4 Zucchini 250 g Feta, klein gewürfelt 1 Handvoll schwarzer Oliven ohne Kern, klein geschnitten 2 Handvoll gekochte Kichererbsen 1 Handvoll gesalzene Pistazien, gehackt 1/2 Handvoll gesalzene Pistazien 1 Bund glatte Petersilie, gehackt 1 Bund Minze, gehackt für das Dressing 1 Knoblauchzehe, gepresst 4 EL Olivenöl Saft von 1 Limette Meersalz, frischer Pfeffer Anleitung:  Die Zucchini waschen und mithilfe eines Spiralschneides zu Zucchini Zoodles verarbeiten.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/28/oster-ebook-quer/

28/03/2018 www.pdf-archive.com

Elizabeth Dinner 84%

Appetizers Small Platter ……… 7.45 Fresh zucchini lightly breaded, served with our famous sauce.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/10/elizabeth-dinner/

10/01/2014 www.pdf-archive.com

ALBANIA 83%

RECETAS PARA EL ADVENIMIENTO DE LA NUEVA ERA Por Mafarka ENTRANTES Fried Eggplants, Zucchini and Green Peppers with Plain Yogurt (Albanian Name:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/18/albania/

18/03/2014 www.pdf-archive.com

Veggae 81%

5.00 KM Rižoto sa povrćem / Rissoto with vegetables tikvice, patlidžani, gljive, karfiol, brokula, kupus, sos, pecivo / zucchini, eggplant, mushrooms, carfion, brocolli, cabagge, sauce, bread..........................................

https://www.pdf-archive.com/2015/04/24/veggae/

24/04/2015 www.pdf-archive.com

beeferia speisekarte 81%

SALATE Kleiner Beilagensalat 3,90 Salat mit gegrilltem Gemüse Salat Spring 8,90 Cherrytomaten | Zucchini | Paprika | Champignons Cherrytomaten | Gurken | Ei | Mais | Champignons 11,90 EXTRAS Caesar Salat 9,90 Romanasalat | Cherrytomaten | Croutons | Parmesan | Caesar Dressing ...

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/beeferia-speisekarte/

30/10/2017 www.pdf-archive.com

Eat Seasonally 75%

Virginia Produce Apples Arugula Asparagus Basil Beets Blueberries Broccoli Broccoli raab Brussels sprouts Butter beans Cabbage Cantaloupes Carrots Cauliflower Celeriac Celery Cilantro Chard Cherries Chicories Chiles Collard greens Corn Cucumbers Eggplant Escarole Fennel Garlic Garlic scapes Grapes Green beans Greens Green onions Herbs Kale Kohlrabi Leeks Lettuce Melons Mint Morels Mushrooms (wild) Nectarines Nettles New potatoes Okra Onions Oregano Parsley Parsnips Peaches Pea greens Peas and pea pods Peppers (sweet) Potatoes Potatoes (new) Pumpkins Radicchio Radishes Sage Scallions Shallots Shelling beans Snap/Snow peas Sorrel Spinach Squash (summer) Squash (winter) Strawberries Sweet potatoes Thyme Tomatoes Turnips Watermelons Winter squash Zucchini Zucchini blossoms Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

https://www.pdf-archive.com/2011/01/24/eat-seasonally/

24/01/2011 www.pdf-archive.com

Sausage and Veggie Yummy Casserole 75%

30min ingredients 4 spicy italian sausages 2 medium Zucchini 1/2 cup chopped broccoli 1 can of corn, drained 1 can condensed cream of chicken soup 1/3 cup sour cream 4 cups (2 boxes) of Stove Top chicken stuffing 1/3 melted butter 1/2 shredded cheese directions 1.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/21/sausage-and-veggie-yummy-casserole/

21/09/2011 www.pdf-archive.com

CAFE MENU ROSSO 75%

SATURDAY/ SABATO / SÁBADO Cheeky Little Fruits Shake €3,00 JP+ COMPLETE Vanilla, skimmed milk (0,1%), strawberries, raspberries, ice JP+ COMPLETE Vaniglia, latte scremato (0,1%), fragole, lamponi, ghiaccio JP+ COMPLETE Vainilla, leche desnatada (0,1%), fresas, frambuesas, hielo Chocolate Banana Shake €3,00 JP+ COMPLETE Chocolate, soya milk, banana, ice JP+ COMPLETE Cioccolato, latte di soia, banana, ghiaccio JP+ COMPLETE Chocolate, leche de soja, plátano, hielo Cinnamon Shake €3,00 JP+ COMPLETE Chocolate, skimmed milk (0,1%), yoghurt, cinnamon, ice JP+ COMPLETE Cioccolato, latte scremato (0,1%), yogurt, cannella, ghiaccio JP+ COMPLETE Chocolate, leche desnatada (0,1%), yogurt, canela, hielo Zucchini Muffin €3,00 JP+ COMPLETE Veggie Soup, zucchini, eggs, spelt flour, salt and pepper JP+ COMPLETE Zuppa Verdure, zucchine, uova, farina di farro, sale e pepe JP+ COMPLETE Sopa de verduras, calabacín, huevo, harina de espelta, sal y pimienta Real Nutrition for a Better Life!

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/cafe-menu-rosso/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

MUMM EDM THE Cheek (3) 75%

Thursday 10 th of march welcome red cocktail with G.H.MUMM Cordon Rouge second MAIN Barramundi, Burnt Lemon, Green Baby Turnip, Scallion Sauce G.H.MUMM vintage 2006 • DESSERT Coconut, Laksa Leaf Ice Cream, Pomelo, Green Chili G.H.MUMM Rosé starter Trout, Compressed Cucumber, Cucumber Yuzu Sauce, Buttermilk Wazabi G.H.MUMM blanc de blancs • first main Venison, Pickled Cashew, Spring Onion Oil, Zucchini Ribbons, Zucchini Puree, Fermented Plums G.H.MUMM cordon rouge G e t r e a d y f o r t h e u lt i m at e g a s t r o n o m y e x p e r i e n c e !

https://www.pdf-archive.com/2016/02/24/mumm-edm-the-cheek-3/

24/02/2016 www.pdf-archive.com

mon cafe 2015 75%

Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ ØëÇ ï»ë³Ï³ÝÇ Ìÿñíîå àññîðòè Meat assorted åÇϳÝï, ßåÇÏ, ë³É³ÙÇ, Ïáõɳï»ÉÉá ïèêàíò, øïèê, ñàëÿìè, êóëàòåëëî piquant, speck, salami, culatello 4600 ä³ÝñÇ ï»ë³Ï³ÝÇ Ñûðíîå àññîðòè Cheese assorted ¹áñ µÉÛáõ, ϳٳٵ»ñ, ÇÉÉ»ñï³ÛÉ»ñ, å³ÝÇñ ÁÝÏáõÛ½áí, Ù»Õñ äîð áëþ, êàìàìáåð, èëëåðòàéëåð, ñûð ñ îðåõàìè, ìåä dor blu, camambert, illertaler, cheese with nuts, honey 4800 ³ñÙ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý Ñâåæèå îâîùè Fresh vegetables í³ñáõÝ·, åÕå»Õ, ·³½³ñ, ϳñáë, µñáÏÏáÉÇ îãóðöû, ïåðåö, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé, áðîêêîëè cucumbers, pepper, carrot, celery, broccoli 2000 Service charge 10% Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ Î³ñå³ãá Ùëáí Êàðïà÷î ñ ìÿñîì Carpaccio with meat ï³í³ñÇ ÙÇë, å³ñÙ»½³Ý, ëáõÝÏ ãîâÿäèíà, ïàðìåçàí, ãðèáû beef, parmesan, mushrooms 2000 γñå³ãá óáõÏÇÝÇáí Êàðïà÷î ñ öóêèíè Carpaccio with zucchini óáõÏÇÝÇ, å³ñÙ»½³Ý, ëáõÝÏ öóêèíè, ïàðìåçàí, ãðèáû zucchini, parmesan, mushrooms 1500 îáñïÇÉÛ³ ë³Éë³ ëááõëáí Òîðòèëüÿ ñ ñîóñîì ñàëüñà Tortilla with salsa sauce 1200 Service charge 10% Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ ´ñáõëÏ»ïï³ ë³ÕÙáÝáí »õ ϳñÙÇñ ÓÏÝÏÇÃáí Áðóñêåòòà ñ ñåìãîé è êðàñíîé èêðîé Bruschetta with salmon and red roe 5000 ´ñáõëÏ»ïï³ ÉáÉÇÏáí Áðóñêåòòà ñ ïîìèäîðàìè Bruschetta with tomatoes 1800 éáÉÉ µ»ÏáÝáí Ðîëë ñ áåêîíîì Roll with bacon 1650 ¶³½³ñ ÏÇïñáÝáí Ìîðêîâü ñ ëèìîíîì Carrot with lemon 900 Service charge 10% Salads ²Ôò²Üܺð ÑÀËÀÒÛ ØáÝ Î³ý» Ìîí Êàôå Mon Cafe µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»Õ, ·³½³ñ, ϳñïáýÇÉ, ËÝÓáñ, Ù»Õñ áîëãàðñêèé ïåðåö, ìîðêîâü, êàðòîôåëü, ÿáëîêè, ìåä bell pepper, carrot, potatoes, apple, honey 1600 λë³ñ Öåçàðü Caesar ѳíÇ ÏñÍù³ÙÇë, ѳ½³ñ, å³ÝÇñ, ã»ññÇ ÉáÉÇÏ êóðèíàÿ ãðóäèíêà, ëàòóê, ñûð, ïîìèäîðû ÷åððè chicken brisket, lettuce, cheese, cherry tomatoes 2800 ÐáõÝ³Ï³Ý Ãðå÷åñêèé Greek ÉáÉÇÏ, í³ñáõÝ·, ÓÇóåïáõÕ, ý»ï³, åÕå»Õ, ѳ½³ñ ïîìèäîðû, îãóðöû, ìàñëèíû, ôåòà, ïåðåö, ëàòóê tomatoes, cucumbers, olives, feta, pepper, lettuce 2400 Service charge 10% γåñ»½» Êàïðåçå Caprese ÉáÉÇÏ, Ùáó³ñ»Éɳ, å»ëïá, ѳ½³ñ ïîìèäîðû, ìîöàðåëëà, ïåñòî, ëàòóê tomatoes, mozzarella, pesto, lettuce 2900 سÝñ³Íáí³Ë»ó·»ïÝáí Èç êðåâåòîê Shrimp Ù³Ýñ³Íáí³Ë»ó·»ïÇÝ, ëáõÝÏ, å³ñÙ»½³Ý, ѳ½³ñ êðåâåòêè, ãðèáû, ïàðìåçàí, ëàòóê shrimps, mushrooms, parmesan, lettuce 3200 ÂÛáõÝÝáëáí Èç òóíöà Tuna ÃÛáõÝÝáë, ѳ½³ñ,»·Çåï³óáñ»Ý, ã»ññÇ ÉáÉÇÏ òóíåö, ëàòóê, êóêóðóçà, ïîìèäîðû ÷åððè tuna, lettuce, corn, cherry tomatoes 2600 Service charge 10%

https://www.pdf-archive.com/2016/11/28/mon-cafe-2015/

28/11/2016 www.pdf-archive.com

CIAO BELLA CATERING MENUS CATALOG 8x11 2013 75%

sweet onions, portabella mushrooms, eggplant, asparagus, zucchini, summer squash, red &

https://www.pdf-archive.com/2017/11/15/ciao-bella-catering-menus-catalog-8x11-2013/

15/11/2017 www.pdf-archive.com

CampusRestaurantMenu Spring2017 74%

The Campus Restaurant January 16, 2017 Monday University Closed January 17th, 2017 Tuesday Soup January 18th, 2017 Wednesday Soup January 19th, 2017 Thursday Soup January 20th, 2017 Friday Soup Entrée Choice Chicken Bruschetta Eggplant Parmesan Green Beans and Carrots Confetti Orzo Burger Bar Blacken Bacon BBQ Burger Salad Special Chicken Ceasar Salad Spring Mix Salad Bar Griddle Tuna Melt Entrée Choice Eye Roast of Beef Au Jus Cannelloni Primavera in Blush Sauce Mashed Potatoes Broccoli Gratin Burger Bar Turkey Florentine Burger Salad Special Tortellini with Creamy Dill Dressing Garden Salad Bar Griddle Porkroll and Cheese Entrée Choice Sausage and Peppers Linguini in Oil and Garlic Spinach in Oil and Garlic Sweet Potato Waffle Fries Burger Bar Salmon Burger Salad Special Waldorf Salad Ceasar Salad Bar Griddle Veggie Flatbread Entrée Choice Fish and Chips Stuffed Tomato Oreganato Zucchini and Squash Gourmet Desserts, Coffee &

https://www.pdf-archive.com/2017/01/17/campusrestaurantmenu-spring2017/

17/01/2017 www.pdf-archive.com

A1 Wolseley-NEW 73%

3.99 Garlic Fingers 12.00 14.00 20.00 9.99 9.99 Geothermal Drilling•Government Grants Available Water•Cleaning•E-Loggin•Witching 306-541-7210 kornumwelldrilling@sasktel.net 4 A1 Pizza – Home of the big Slice PASTA All dishes comes with Garlic Bread Spaghetti Lasagna 11.99 11.99 SIDE ORDERS Mushroom Caps (10) Jalapeño Peppers (5) Zucchini Sticks (6) Mozza Sticks (5) Dry Ribs (1lb) Party Platter 4.99 5.99 3.99 4.99 8.99 32.00 Mushroom Caps, Zucchini Sticks,"

https://www.pdf-archive.com/2017/05/07/a1-wolseley-new/

07/05/2017 www.pdf-archive.com

LT-LunchMenu-DC2 71%

Lunch Mon-FRI 11:30am - 3:00pm Focaccia La Tagliatella An array of focaccia breads with tomatoes, green olives and onion 2.5 A n t i pa s t i Crema Zucchine Cream of zucchini soup dressed with Grana Padano cheese and croutons 7 Crema di Zucca Cream of butternut squash soup with buffalo mozzarella and basil olive oil 7 Minestrone Classic Italian soup with vegetables (onion, zucchinni, leek, potato, carrot, turnip, black pepper, salt) 7 Insalate House or Half Caesar 4.5 Zuppa &

https://www.pdf-archive.com/2013/04/02/lt-lunchmenu-dc2/

02/04/2013 www.pdf-archive.com

PESTO FOOD MENU 2016 final 69%

STARTER TARTARA DI TONNO CON MINI CAPONATA E MAIONESE DI POMODORO (D) Tuna Tartar, Mini Caponata, Tomato Mayonnaise Black Olive Powder, Capsicum Sauce VITELLO TONNATO (D) Sous Vide Veal, Tuna Sauce, Rocket, Semi Dried Tomato 55 70 FRITTURA DI CALAMARI, GAMBERI E ZUCCHINE CON SALSA TARTARA (D)(G) Crispy Fried Baby Squid, Shrimps, Zucchini, Tartare Sauce 70 CARPACCIO DI MANZO, RUCOLA, PARMIGGIANO REGGIANO E CIPOLLE AL BALSAMICO (D) Beef Carpaccio, Rocket, Parmesan Cheese, Balsamic Onions 65 INSALATA CAPRESE (D) Buffalo Mozzarella, Tomato Confit, Basil Pesto, Balsamic 65 CIPOLLOTTA RIPIENA (D)(N) Braised Onion Stuffed with Goat’s Cheese, Walnuts Pear Jam, Walnut Crumble 45 TRIO DI BRUSCHETTA (D)(G) Cherry Tomato &

https://www.pdf-archive.com/2016/08/01/pesto-food-menu-2016-final/

01/08/2016 www.pdf-archive.com

menu 04-2016 F11 69%

Hladna predjela - Cold starters Svježi sir / Fresh cheese artičoke, mladi špinat, mladi luk, kiselo vrhnje, kore za savijače artichokes, young spinach, spring onion, sour cream, filo dough 50,00Kn Jaja / Eggs divlje šparoge / panceta / hollandaise - wild asparagus / pancetta / hollandaise 65,00Kn Naš vitello tonnato / Our vitello tonnato teletina / tuna / kapare / inćuni / limun / majoneza - veal / tuna / capers / anchovies / lemon / mayonnaise 75,00Kn Sipa / Cuttlefish koromač / slanutak / crvena leća / rikola / čili - fennel / chickpeas / red lentils / rocket leaf / chili 80,00Kn Juhe - Soups Peršin / Parsley gusta juha od peršina / hren - creamy soup / parsley / horseradish 40,00Kn Juneći rep / Oxtail bistra juha od junećeg repa / goveđi jezik - clear oxtail broth / beef tongue 45,00Kn Jadranske kozice / Adriatic prawns bisque od kozica / komorač / kozice - prawn bisque / fennel / prawns 80,00Kn Topla predjela - Warm starters Puž / Snail vinogradarski puževi / šumske gljive / lisnato tijesto - garden snails / forrest mushrooms / puff pastry 60,00Kn Teleće brizle / Veal sweetbreads pistacije / prokulica / cvjetača - pistachio / brussel sprouts / cauliflower 70,00Kn Rakovica / European spider crab ravioli od rakovice / limun / kapari / maslac - european spider crab ravioli / lemon / capers / butter 75,00Kn Guščja jetra / Goose liver koštana srž / medvjeđi luk / mladi luk - bone marrow / wild garlic / spring onion 95,00Kn Glavna jela - Main dishes Palamida / Atlantic bonito grašak / hren / badem / kumin - green peas / horseradish / almond / cumin 120,00Kn Grdobina / Monkfish patliđan / kumin / korijander / rikola / začinsko bilje - eggplant / cumin / coriander / rocket leaf / herbs 165,00Kn Zubatac / Dentex krumpir / poriluk / ikra od pastrve / špinat - potato / leek / trout roe / spinach 180,00Kn Janjetina / Lamb vrganji / janjeća jetra / panceta / mladi luk / maslac / čičoka porcini mushrooms / lamb liver / pancetta / spring onion / butter / jerusalem artichoke 130,00Kn Teletina / Veal teleći kare / crne trube / zrnati senf / tikvice / smrčci / cherry rajčica / vlasac veal entrecôte / black trumpets / mustard / zucchini / morels / cherry tomato / chives 140,00 Kn Pačja prsa / Duck brasts zelene mahune / čvarci / marelice / gin / đumbir / cimet / muškatni oraščić green beans / pork cracklings / apricot / gin / ginger / cinnamon / nutmeg 145,00Kn Dubravkin put Classics Tartar od jadranske tune / Adriatic tuna tartar 75,00Kn Tatarski biftek / Steak tartar 90,00Kn Dnevna ponuda svježe ribe / Daily offer of fresh fish 1 kg - 490,00Kn Škampi / Scampi 1 kg – 750,00 Kn Hrvatski Simmental ribeye steak odležan 30 dana Croatian Simmental ribeye steak 30 days aged 350 g - 135,00Kn 500 g – 195,00Kn Francuski Charolais biftek (250 g) French Charolais beef tenderloin (250 g) 200,00Kn Španjolski Vacca Vecchia ramstek Spanish Vacca Vecchia entrecôte 350 g - 220,00Kn 500 g – 330,00Kn Prilozi / Side dishes 15,00Kn Domaći prženi krumpir / Homemade fried potato Gratinirani krumpir / Potato gratin Blitva i krumpir na dalmatinski / Swiss chard and potato dalmatian st e Pohane tikvice / Deep fried zucchini Povrće sa žara / Grilled vegetables Degustacijski menu / Tasting menu 7 slijedova / 7 courses 375,00 Kn do / until 21.00 h 12 slijedova / 12 courses 525,00 Kn do / until 20.00 h Degustacijski menu molimo odabrati za cijeli stol.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/menu-04-2016-f11/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

5-6-16 CO Savannah Menu 69%

rice dishes hanoi noodles ·· yellow curry, onion, carrots, zucchini, rice noodles·· 14 CHOICE OF:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/19/5-6-16-co-savannah-menu/

19/05/2016 www.pdf-archive.com

MENU PESTO Ristorante 69%

Przystawki / Appetizers Tradycyjne włoskie Caprese 19,00 Traditional italian Caprese Małże zapiekane mozzarellą i pomidorkami cherry 24,00 Blue mussels baked with mozzarella and cherry tomatoes Szynka parmeńska z melonem 24,00 Parma ham with melon Carpaccio wołowe z rukolą i parmezanem 26,00 Beef carpaccio with parmesan and rocket salad Cielęcina w sosie tuńczykowym 26,00 Veal in white tuna sauce Gęś z vinegretem musztardowo-miodowym 27,00 Sliced goose with honey-mustard vinegar Carpaccio z ośmiornicy z oliwą cytrynową i pomidorkami 27,00 Octopus carpaccio with lemon olive oil and cherry tomatoes Krewetki smażone z imbirem i pomidorkami cherry, na rukoli 27,00 Prawns fried with ginger and cherry tomatoe,s on rocket salad Sałatki / Salads Sałatka z kurczakiem marynowanym w ziołach i occie balsamicznym 22,00 Salad with chicken marinated in herbs and balsamic vinegar Sałatka z pomarańczą, gorgonzola, rukolą i miodem 25,00 Salad with orange, gorgonzola, rocket salad and honey Sałatka z szynką parmeńską, melonem i krewetkami 29,00 Salad with parma ham, melon and prawns Zupy / Soups Krem cebulowy z grzankami i parmezanem 12,00 Onion cream soup with croutons and parmesan Krem pomidorowy z ricotta 13,00 Tomato cream soup with ricotta cheese Minestrone z szynką parmeńską i ciecierzycą 15,00 Minestrone with parma ham and chickpea Pasty / Pasta Spaghetti Bolognese 22,00 Gnocchi szpinakowe w sosie z trzech serów 25,00 Gnocchi with spinach and cheese sauce Spaghetti z zielonym Pesto i kurczakiem 26,00 Spaghetti with chicken and green Pesto Ravioli ze szpinakiem i ricotta w szałwi i maśle lub z pomidorami 26,00 Ravioli with spinach and ricotta in sage and butter or with tomatoes Maccaroni z łososiem, oliwkami i bakłażanem w sosie pomidorowym 27,00 Maccaroni with salmon, olives and aubergine in tomato sauces Tagliatelle z szynką parmeńską i papryką w sosie śmietanowym 27,00 Tagliatelle with parma ham and paprika in cream sauce Lazania ze szpinakiem i kurczakiem z sosem pomidorowym 27,00 Lasagne with chicken and spinach in tomato sauce Risotto z krewetkami i małżami 28,00 Risotto with prawns and mussels Tagliatelle z krewetkami i zielonymi szparagami 31,00 Tagliatelle with prawns and green asparagus Maccaroni z wołowiną, cukinią i marchewką w sosie Gorgonzola 32,00 Macaroni with beef, zucchini and carrot in Gorgonzola sauce Spaghetti z owocami morza 34,00 Spaghetti with sea food Ryby i owoce morza / Fish and sea food Mule duszone w białym winie z porem i pomidorkami cherry (czw-sb) 29,00 Blue mussels stewed in white wine with leeks and cherry tomatoes (thu-sat) Krewetki tygrysie w maśle czosnkowym 29,00 Tiger prawns fried in garlic butter Krewetki tygrysie w śmietanie z papryka i selerem naciowym 39,00 Tiger prawns in cream with paprika and celery (leaves) Ragou z ośmiornicy z warzywami 42,00 Octopus Ragout with vegetables Filet z łososia w sosie limonkowo-miodowym ze szparagami i gnocchi 45,00 Salmon fillet in honey-lime sauce with asparagus and gnocchi Labraks pieczony z ziemniakiem i sałatką Mista 46,00 Grilled Dorada with baked potato and mix salad Filety z Dorady w winie, z oliwkami, kaparami i pomidorkami cherry 48,00 Dorada fillet in wine with olives, capers and cherry tomatoes Padellacia z owoców morza (na dwie osoby) 79,00 Padellacia with sea food (for two person) Dania główne / Main dish Filet z kurczaka nadziewany szpinakiem i ricottą, z ryżem 34,00 Chicken fillet stuffed with spinach and ricotta, with rice Polędwiczka wieprzowa w sosie ziołowym z gnocchi i warzywami z grilla 39,00 Pork sirloin in herbs sauce with gnocchi and grilled vegetables Eskalopki cielęce w sosie z kurek i suszonych pomidorów z bakłażanem 45,00 Sliced veal with dried tomato and chanterelles sauce with aubergine and rice Kaczka w sosie pomarańczowo-imbirowym z cukinią i kaszą gryczaną 46,00 Duck in ginger-orange sauce with zucchini and buckweat Polędwica wołowa w kremowym sosie z zielonym pieprzem lub gorgonzola z ziemniakiem i sałatką 65,00 Beef tenderloin in creamy green pepper or gorgonzola sauce with potato and mix salad T-Bone steak 500g z ziemniakiem i sałatą 75,00 T-Bone steak 500g with potato and Mista salad

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/menu-pesto-ristorante/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

Chianti 2012 Coil Menu-parch-1 68%

9.00 Antipasto Sautéed Broccoli with Garlic and Oil 6.00 Garlic Bread 3.00 with cheese 4.00 Fried Zucchini 6.00 Mussels Served with your choice of garlic and white wine sauce or marinara.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/01/chianti-2012-coil-menu-parch-1/

01/03/2013 www.pdf-archive.com

HIVEhealth Tools + Resources 68%

Almonds Brazil Nuts Cashews Chia Seeds Flax Seeds Hazelnuts Pistachios Pine Nuts Pistachios Pumpkin Seeds Sunflower Seeds Walnuts Celery Cucumber Leafy Greens Mushrooms Onions Spaghetti Squash Sweet Potatoes Zucchini Almond Butter Almond Flour Almond Milk Arrowroot Flour Avocado Oil Cassava Flour Coconut Aminos Coconut Flour Coconut Oil Coconut Milk Coconut Sugar Ghee Honey Hot Sauce (Read your labels.) Maple Syrup WHOLE30 GROCERY LIST FRUITS:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/30/hivehealth-tools-resources/

30/01/2018 www.pdf-archive.com