PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactStylizacja Czy kroj i kolor ubrania jest wazny .pdf


Original filename: Stylizacja_Czy_kroj_i_kolor_ubrania_jest_wazny.pdf
Title: art styl do popr
Author: Lukasz

This PDF 1.3 document has been generated by CorelDRAW / Corel PDF Engine Version 3.0.0.576, and has been sent on pdf-archive.com on 25/09/2013 at 20:58, from IP address 83.27.x.x. The current document download page has been viewed 669 times.
File size: 3 MB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

STYLIZACJA

Czy krój
i kolor
ubrania
jest wa¿ny?
Znane powiedzenie

„jak cie widz¹ tak ciê pisz¹”
jest ca³y czas aktualne.
Nowe badanie przeprowadzone przez zespó³ psychologów z Kanady, Belgii i Stanów
Zjednoczonych wykaza³o, i¿ jest coœ wiêcej w stwierdzeniu, ¿e nigdy nie
dostaje siê drugiej szansy, by zrobiæ pierwsze wra¿enie. G³ówny autor, Bertram
Gawronski, wyjaœnia ¿e ju¿ pierwsze sekundy decyduj¹ o tym jak póŸniej
postrzegamy nowo poznan¹ osobê. Przez ten czas zwykle nie zd¹¿ymy nawet nic
powiedzieæ! Logiczny jest wiêc wniosek, ¿e opinia powstaje na podstawie naszego
wygl¹du, ubioru i gestów. Czy wiêc krój i kolor ubrania jest wa¿ny? S¹dzê , ¿e nie
muszê ju¿ Was do tego przekonywaæ.
Bertram Gawronski,
Ubranie jest form¹ niemego przekazu - potrafi wiele
powiedzieæ o naszych zainteresowaniach,
temperamencie,nastroju. Jeœli chcemy
byæ dobrze postrzegani przez otoczenie
nasz ubiór powinien byæ zadbany,
dopasowany do okolicznoœci i przede
wszystkim do sylwetki. Nawet najdro¿sze
ubranie bêdzie nas szpeciæ jeœli zapomnimy
o naszych atutach a podkreœlimy mankamenty.

1

wyjaœnia ¿e ju¿ pierwsze
sekundy decyduj¹ o tym
jak póŸniej postrzegamy
nowo poznan¹ osobê.

Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013
KRÓJ
Ka¿dy sezon przynosi jakieœ modowe trendy równie¿ w
kroju ubrañ. Jest moda na w¹skie spodnie rurki, potem
szerokie szarawary tzw. „alladynki”, z lekko obni¿onym
krokiem w stylu hip-hop a nastêpnie z wysokim stanem-a¿
po taliê…
Kroje te s¹ skrajnie ró¿ne, wiêc bêd¹ pasowa³y ró¿nym
typom sylwetki-nie ma potrzeby zak³adaæ na siebie
wszystkiego, co modne- no chyba ,¿e chcemy daæ
informacjê otoczeniu-„ ta osoba wie co jest modne, ale nie
ma za grosz gustu”. Aby odpowiednio wybraæ krój
ubrania, warto stan¹æ przed lustrem i zastanowiæ siê,
co w moim ciele jest naj³adniejsze? Jeœli to szczup³e
nogi - podkreœlamy je dopasowanym krojem spodni, czy
spódnicy. Szczup³a talia? Dobrze jest podkreœliæ j¹ dopasowan¹ bluzk¹ i np. paskiem.
Ale uwaga! Nasze cia³o powinno byæ proporcjonalne. Posiadaczka super szczup³ych
nóg modelki , ale z obszernym brzuchem i biustem powinna pamiêtaæ, by nie
podkreœlaæ zbyt du¿ej ró¿nicy miêdzy tymi obszarami. Opowiem m.in. o tym w drugim
artykule z dziedziny STLIZACJA na temat typów sylwetek.
KOLOR
Kolory otaczaj¹ nas na co dzieñ- czasami wydaje nam siê, ¿e nie zwracamy na nie
uwagi, ale robimy to na poziomie podœwiadomoœci. Jeœli chcemy dobrze wygl¹daæ –
nie mo¿emy zapomnieæ o wielkiej wadze kolorów. Barwy mog¹ optycznie pomniejszyæ
lub tez powiêkszyæ nasze czêœci cia³a, odpowiednio dobrane do urody wzmocni¹ kolor
têczówki i lekko wyrównaj¹ koloryt cery, a te Ÿle dobrane spowoduj¹ ,¿e bêdziemy
wygl¹daæ „niewyraŸnie” np. podkreœl¹ cienie pod oczami, zmarszczki i zaczerwienienia.
Kolory wp³ywaj¹ te¿ na to jak jesteœmy postrzegani przez otoczenie, poniewa¿
postrzeganie koloru to skomplikowany proces psychiczny, w który zaanga¿owany jest
ca³y organizm. Przyk³adowo osoba ubran¹ na czerwono automatycznie uwa¿amy za
¿ywio³ow¹, odwa¿n¹ i pewn¹ siebie… A zastanawialiœcie siê,
dlaczego w trakcie wyborów powszechnych wiêkszoœæ
kandydatów ma na sobie granatowy garnitur i czêsto
b³êkitny lub granatowy krawat? Poniewa¿ granatowa
barwa wp³ywa na pobudzenie zaufania i chêci do
wspó³pracy u obserwatora ! Jak poznaæ kolory
przypisane do twojego typu kolorystycznego?
Opowiem o tym w trzecim artykule z dziedziny
STYLIZACJA.

2


Stylizacja_Czy_kroj_i_kolor_ubrania_jest_wazny.pdf - page 1/2
Stylizacja_Czy_kroj_i_kolor_ubrania_jest_wazny.pdf - page 2/2

Related documents


stylizacja czy kroj i kolor ubrania jest wazny
stylizacja czy kroj i kolor ubrania jest wazny 1
jak wybrac odpowiednia konsystencje i kolorystyke podkladu
jak wybra odpowiednie kolory
lefebry ci pod oknami arcybiskupa pozna skiego
skad moge wiedziec jaki mam typ sylwetki


Related keywords