PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCzy makijaż brwi jest ważny .pdf


Original filename: Czy makijaż brwi jest ważny.pdf
Title: SERIA ARTYKUŁÓW WIZAŻ
Author: Lukasz

This PDF 1.3 document has been generated by CorelDRAW / Corel PDF Engine Version 3.0.0.576, and has been sent on pdf-archive.com on 14/12/2013 at 19:14, from IP address 79.184.x.x. The current document download page has been viewed 696 times.
File size: 6.1 MB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

WIZA¯

Czy makija¿ brwi
jest wa¿ny?
Jak i czym go
wykonaæ?
Noemi Jarek

Odpowiednio podkreœlone brwi nie tylko wygl¹daj¹ estetycznie, ale równie¿ modeluj¹
kszta³t twarzy oraz nadaj¹ jej wyrazistoœæ. Analogicznie – jeœli w korekcji brwi
pope³nimy kilka czêsto spotykanych b³êdów efekt bêdzie odwrotny...................................

Jakie powinny byæ

„idealne” brwi?
1. Odpowiednio wyregulowanie i „ujarzmione”.
2. Dobrane kolorystycznie.
3. Podkreœlone odpowiednim kosmetykiem.
1. Regulacja brwi jest podstawowym krokiem dla uzyskania lepszego wygl¹du ³uku
........
brwiowego. Czêstym b³êdem jest zbyt mocna regulacja brwi do tzw. „przecinków”. Tak
wyregulowana brew zmienia wyraz twarzy, która np. optycznie wygl¹da na szersz¹. Pod
zbyt mocno wyregulowanymi brwiami widoczna jest jaœniejsza (wczeœniej przykryta
w³oskami) skóra, która przez podra¿nienie wyrywaniem przybiera zwykle ró¿owawe
zabarwienie. To te¿ z pewnoœci¹ nie dodaje uroku. Jak w takim razie korygowaæ
brwi? Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ, ¿e nasz ³uk brwiowy jest zwykle dopasowany
do twarzy. Zmienianie na si³ê jego kszta³tu nie da estetycznego efektu. Dlatego
wyrywamy tylko nadmiar w³osków - te pojedyncze, które znajduj¹ siê poni¿ej
g³ównego ³uku. Aby podk³ad, który nak³adamy na twarz wygl¹da³ estetyczniej
mo¿emy równie¿ wydepilowaæ delikatne ledwo widoczne w³oski nad ³ukiem
brwiowym. Wtedy nadmiar podk³adu nie bêdzie siê tam zbiera³. Na koniec
„ujarzmiamy” w³oski przez przeczesanie czystym grzebyczkiem do brwi..........................

11

WIZA¯
2. Kolejnym czêsto spotykanym b³êdem jest niedopasowany kolor brwi.
........
Co to znaczy? Kolor w³osków w przypadku blondynek powinien byæ o ton
ciemniejszy, a pañ o ciemnych w³osach o ton jaœniejszy. Oznacza to , ¿e nawet u
posiadaczek czarnych w³osów typowo czarn¹ kredkê do brwi lepiej zast¹piæ ciemnym
br¹zem, by nie uzyskaæ zbyt przerysowanego efektu. Dodatkowo warto zwróciæ uwagê
na odcieñ w³osów jeœli jest bardziej ciep³y wybieramy cieplejsze odcienie kosmetyków
np. delikatnie rudawe, lub br¹zy o ciep³ym odcieniu natomiast przy ch³odnej
kolorystyce be¿owo-szare, grafitowe i ch³odne br¹zy............................................................
3.
.........
Na rynku kosmetycznym mamy szeroki wybór produktów, s³u¿¹cych do
korekcji ³uku brwiowego. Mo¿emy wybieraæ nie tylko miedzy kolorami, ale równie¿
konsystencjami. Oczywiœcie ró¿ne konsystencje kosmetyków dadz¹ nam odmienny
efekt................................................................................................................................................
-Kredka do brwi - rysujemy ni¹ pojedyncze w³oski w postaci delikatnych kreseczek
w miejscach, w których mamy tzw. „przeœwity”, a potem precyzujemy ca³y kszta³t brwi.
Ka¿dy ruch w przypadku tego kosmetyku powinien byæ delikatny, poniewa¿ klasyczna
kredka do brwi daje najmocniejszy kolor.................................................................................

-Kredka do brwi z dodatkiem wosku - koloryzuje delikatniej ni¿ klasyczna kredka i
daje bardziej „rozmyty” efekt - idealna w przypadku pañ z kszta³tnym, ale niepe³nym
³ukiem brwiowym. Pozostawia lekko zwil¿one brwi...............................................................

-Cieñ do brwi - nak³adamy go skoœnym pêdzelkiem intensywnoœæ koloru mo¿emy stopniowaæ przez nak³adanie
kolejnych warstw. Nie uzyskujemy efektu kresek tylko smugê
koloru, co wygl¹da bardzo naturalnie. Podczas u¿ywania tego
produktu nale¿y uwa¿aæ, by pêdzelkiem nie wyje¿d¿aæ zanadto
poza ³uk brwiowy, by nie uzyskaæ rozmazanego efektu...............

-Wosk do brwi/mascara do brwi - s³u¿y zwykle do ostatecznego „ujarzmienia”
w³osków - po wykonaniu korekcji kredk¹ lub cieniem. Mokra konsystencja sprawia, ¿e
.........................................................................................................................................................
„u³o¿one” brwi d³ugo pozostaj¹ na swoim miejscu.
U posiadaczek kszta³tnego ³uku brwiowego bez
wiêkszych „przeœwitów” woski i mascary mog¹
s³u¿yæ do samodzielnego podkreœlania bez
wczeœniejszego u¿ycia cienia lub kredki......................

12

WIZA¯

Jak w takim razie
precyzowaæ
³uk brwiowy?

2
4
1

Najlepiej odda to
rysunek…
Cienkim pionowym przedmiotem
np. o³ówkiem, sprawdzamy
czy brew ma w³aœciwy kszta³t.

1. Kiedy o³ówek przy³o¿ymy pionowo do zewnêtrznej czêœci nosa wyznaczy on nam
........
w³aœciwy pocz¹tek ³uku brwiowego (nadmiar korygujemy, a niedomiar delikatnie
dorysowujemy)..............................................................................................................................
2. Nastêpnie przyk³adamy o³ówek skoœnie tak, by jego wewnêtrzna czêœæ styka³a siê z
........
zewnêtrzn¹ czêœci¹ têczówki - o³ówek wyznaczy nam gdzie powinno byæ najwy¿sze
miejsce ³uku brwiowego (w tym miejscu mo¿emy np. narysowaæ delikatn¹ kropkê).......
3. Kolejno przyk³adamy o³ówek skoœnie do skrzyde³ka nosa, tak by przylega³ do
........
zewnêtrznej czêœci oka i sprawdzamy, gdzie brew powinna siê koñczyæ (zwykle jest za
krótka wiêc brak póŸniej delikatnie dorysowujemy)...............................................................
4. Na koniec rysujemy liniê od najni¿szego miejsca w ³uku brwiowym (wewnêtrzna
........
czêœæ twarzy) do najwy¿szego miejsca, w którym brew powinna siê koñczyæ, a potem
dopiero wype³niamy ca³y ³uk brwiowy.....................................................................................

13


Czy makijaż brwi jest ważny.pdf - page 1/3
Czy makijaż brwi jest ważny.pdf - page 2/3
Czy makijaż brwi jest ważny.pdf - page 3/3

Related documents


czy makija brwi jest wa ny
opo
jak wybrac odpowiednia konsystencje i kolorystyke podkladu
czy makija brwi jest wa ny 1
skad moge wiedziec jaki mam typ sylwetki
prezentacja


Related keywords