PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactchao chong dinh gay ra1797 .pdf


Original filename: chao chong dinh gay ra1797.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 13/01/2014 at 15:29, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 591 times.
File size: 37 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


chao chong dinh gay ra
Cho chng dính gây ra ung th, khin cho sy thai?

Cht chng dính lên trên ni, niêu, xoong, cho... tác dng không khin dính thc phm khi nu bp, khá tin
ích cho công vic ni tr. Song phía di hiu qu do nóng ln, trong lúc chúng b bong tróc kèm vi hòa
quyn n n thì s liu vi nh hng n sc khe?

Cht kháng dính bn tính hóa hc là mt loi polyme chu nhit. Vi vô vàn kiu chng dính khác nhau tùy
thuc giá tin mà chúng vi khá tt hay không ht sc tt (xét v mt hiu ích ln tác ng n th cht). Ti ó, ph bin
kèm theo hoc có kh nng c nhc ti trên ht nh là hp cht Teflon. Teflon coi là vt liu ph thông kèm vi khá
r mt th nhng không bn, hin ti ang mòn theo thi gian và tng i d sây sát ngay khi xúc tip mnh m cùng
vi thit b un vi kim loi. c im khá d nhn thy trên ht trong khi s dng cht kháng dính này chính là sau 1
khong thi gian, mt ni, cho hay b bong tróc, có th dính ti thc phm, l ra lp kim loi phía di.

Phía trên thng trng bây gi, tùy vào hp cht không dính mà chúng ta vi nhng vt phm vi giá tr khác na
nhau. Kiu kém trên ht là vài loi ni, xoong, cho, khay, v nng... có kh nng c làm chng c tôn hay là st
mng kèm theo ch ph 1 lp chng dính vi cht silicon en bóng cc kì mng. Mu tt hn thì c ph 1 lp dày t
2mm tr lên, trông vào vi màu sm và nh vi ánh bc. Kiu tng i tt vi công ngh tuôn ph rt c bit: lp nhôm
nn sau chuyn gt ra cng có kh nng c ph thêm 1 lp gai thép cha g cho khin cho chân, sau ó mi ph hp
cht kháng dính dày ti thiu nh là 3mm; lp tuôn ph này thng xuyên có kh nng c nh hình bng cách ép
thành vân hình th nhng tuy nhiên hay là ca-rô, sc chu la và chu ma sát cao.
cho chng dính sunhouse gây ra ung th, làm cho sy thai?
Dùng sao cho an tâm?
i vi mt s sn phm cho chng dính sunhouse gi thì s trong khi s dng làm bp d gây ra c bi nó thng
xuyên ch bin t mt s loi sn. Cng cùng loi chng dính tht s thì t trc n gi vn thiu khuyn ngh nào nghiêm
cm s dng. Tuy th li có tng i nhiu thông tin v vic khi t m cht kháng dính to nên hi khói gây c. Da theo
mt s xem xét k, mt s loi cht kháng dính nh là teflon thng vi ngun gc polyme có tên
Polytetrafluoroethylene PTFE.
Trong nóng bình thng thì s vô hi, mc dù vy trong lúc t nóng lên t 300 mc C - 500 mc C thì hp cht
kháng dính này ang to ra lp khói có cha mt vài phc cht Perfluoisobutylene, Perfluorooctanoic Acid
PFOA cng nh Carbonylcloride - coi nh là vài c cht gây ra tc ngc, khó th..., có kh nng gây khi u kèm
vi sy thai.
Vì th, dùng an tâm nhng sn phm chng dính, cn lu ý: ch nên thi nu nhit quá ln, un nu lâu quá,
không dùng mt vài v nng thng ti trên bp nng n; không t m ni, xoong, cho... không trên bp mà
luôn luôn phi có n hay du n ng ti ó; mt vài sp chng dính mt khi ã tróc xc thì không c s dng thi nu
na.


chao chong dinh gay ra1797.pdf - page 1/2
chao chong dinh gay ra1797.pdf - page 2/2

Related documents


chao chong dinh gay ra1797
chat chong dinh phia tren1792
can luu y trong luc1679
buoc lua chon chao chong1033
an hoa tu chao chong1403
chao chong dinh co an1394


Related keywords