PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep tu1630 .pdf


Original filename: bep tu1630.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/01/2014 at 13:26, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 942 times.
File size: 102 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep tu
Cách gìn gi bp in t giá r c nhà
Bp t gia ình h hàng có th cng nh là c chim khu vc quan trng hàng u mi gia ình h hàng,dùng bp t
sao cho úng bc bp gia ình h hàng có tui bn cao và tích kim in nng?

Tip n chúng tôi mang n mt vài ý ngay khi s dng bp ng thi gìn gi bp : Trong khi không s dng bp
hoc có kh nng ã nu mt in t ngt thì nên rút dây phích cm. Mi s dng khn m ng thi mm cho ty ra bp.
Thng xuyên v sinh qut gió di ca bp in t sanyo .
cách gìn gi Bp gia ình h hàng
Bep tu hot ng nm trên nguyên lý hâm nóng vi cm ng bi sóng in t. Vy nên, bp cha lan rng khói, an
toàn, hn ch cháy n. Mt thoáng bp thng xuyên có th c làm bng s có giá tr cao hay là kính chu nhit
nên d dàng ty ra, tính c trong khi có th ã nu. Vài nút iu chnh nóng cùng vi cc kì nhiu chc nng: un
cháo, lu, xúp, chiên, xào... c iu khin qua màn hình LCD cng nh mt vài chc nng tin ích khác nh t gi t
ng tt.
Mt s so sánh ã cho thy, công sut nu nóng ca vài loi bp khác bit, y bp tích kim cht t ln hn na các
loi bp: c th bp gas là 40%, bp cn 48%, lò vi sóng nh là 70%, ng thi bp t t c ti 90%. Hiu sut ca bp
thông thng trong 1.800W - 2.000W nên cng tiêu th in ln. Bi th, bo m an toàn, nên dùng các cm
phích cm riêng. Dây dn in phi chu ng c ti bi hiu sut bp , cùng vi thit din ti thiu 0,75mm2 cho bo m
an toàn. Cha dùng bp vi mt vài ngun in cha bình n d gây cháy hng hóc các thit b in.
Dù có th c cho là bp un có an toàn cao nhng mà ngi s dng cn chp hành mt s iu sau:
Khi có th vn un: không dao, a, bát ra men, np y l, vung ni bng st lên mt bp. Do mt vài c luôn luôn
nhit truyn qua kèm theo nóng lên tng i nhanh, gây nguy him. Không dch chuyn bp ngay khi có kh
nng s nu. Không cho thc n hoc nc ngm ti mch in bi bp. Tuyt i không s mó tay ti mt bp trong lúc
luôn luôn hay là sau chuyn nu bi nhit ni có th gây bng. Phi sa nhit t tt bi bp không có qui trình t
ng óng trong lúc thc n chín. Trong khi un nên ni ti khuôn kh quy nh xong ri mi bt công tc in. Không
s dng bp t trong các ni bt la cng nh gn cht gây ra n. Cha bp gn ngun nc hay là ni t t. Lu ý, nhng
ngi luôn luôn gn thit b kích nhp trái tim thì s không c s dng bp t, bi có kh nng din ra tình trng nhim

t, nguy him ti sc khe. Còn na các dng c in t kèm vi nhng thit b gia dng có kh nng vn rt d b nhim
gây ra mt nt nu nh chung cùng bp có kh nng cng dùng ti quy mô 3m.
1 lu tâm khác na chính là bp có quá nhiu h thng in kèm theo in t, do ó ngay khi phát sinh s c ch
cn em n mt s ca hàng sa sang chuyên dùng, không nên t ng ta g ri mt s b phn ra sa cha cha. Mt
hn ch khá ln bi bp chính là ch s dng dng c nu nng vi inox hoc là st, pha lê vi si hp kim kèm vi nên
có áy bng.

Linh kin thay i: bp in t media chính là phm vt c khí công ngh hin i nên ngay khi vài phm vt bi bp b h
hng - mc dù bé nh cu chì, dây in... có th s phi dùng hàng ct yu công ty cho thay th. Bi y, trong khi
quyt nh sm vt phm bp chúng ta phi chú ý n tình th tìm kim linh kin trong trng hp bp b hng hóc, hn
ht coi nh là mt s loi bp ln cp.
Bp t ang có ht sc nhiu th loi na nhau. Vài thng hiu tín nhim cng nh có bo hành nh munchen,
toji,fagor,teka,malloca... Nhng mng sn phm cao cp du nhp t Tây Ban Nha, c, tr giá lên trên 10 triu
ng/chic.


bep tu1630.pdf - page 1/2
bep tu1630.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document bep dien o bep1202
PDF Document 5 bi kip dung bep1629
PDF Document bep tu1630
PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document vai linh vuc trong diem1327 1
PDF Document cach su dung am gioi1427


Related keywords