Englist to Benglai Dictionary Final NpR.pdf


Preview of PDF document englist-to-benglai-dictionary-final-npr.pdf

Page 1...5 6 789445

Text preview


Accuse
Accused
Accustom
Ace
Acerbity
Acetic
Acetone
Acetylene
Ache
Achieve
Achievement
Acid
Acidity
Acidosis
Acknowledge
Acme
Acne
Aconite
Acorn
Acoustic
Acoustics
Acquaint
Acquainted
Acquiesce
Acquiescence
Acquire
Acquirement
Acquisition
Acquisitive
Acquit
Acquittal
Acquittance
Acre
Acreage
Acrid
Acridity
Acrimonious
Acrimony
Acrobat
Across"অরপরবাক ওভা, ততারারভাধ ওভা"অরপবু ক্তঅপযস্ত ওভা"ঢার঱ভ তঝক্কা, ধাযাভ তধা৞া""অম্঱ঢা, রূঢ়ঢা, রঢক্তঢা"রপরদকাভ঩ডণলয়দ ভা঱া৞রদও ঢভম ধতাণণ র঩রযর঩ডণলয়দ উজ্জম আরমাওপ্রত কযা঱র঩রযরত঩তদা঱ানরমযভ ঱রঙ্গ মাপ ওভা; অচণদ ওভা"ওাবণ ঱ম্পাতাদ, অ঩তাদ, ওয়রঢণ""অম্঱, ঝও""অম্঱ঢা, অম্঱ত্ব"ভরক্ত অম্঱ভ আরথওয"প্রারপ্তস্বয়ওাভ; ঱ঢযঢা স্বয়ওাভ ওভা; স্বয়ওাভ, প্রারপ্তস্বয়ওাভ ধত্র ঩া ভরযত""঱র঩ণাচ্চ ঱য়ফা, ঘুড়া, ঘভফ উন্নরঢ"ব্রডএও প্রওাভ র঩রাক্ত উরদ্ভত঑ও ঩ৃ রিভ নমশ্র঩ডযরক্ত ঩া ধ্বরদ ঱ম্বন্ধয়৞স্বদর঩তযা ঑ শ্রুরঢর঩তযাধরভরঘঢ ওভারদা; আমাধ ওভারদা"ধরভরঘঢ, অ঩কঢ"দয়ভর঩ ঱ম্যরঢ তত঑৞াতফৌদ ঱ম্যরঢ"অচণদ ওভা, অরথওাভ ওভা"অচণদ"অচণদ, অরচণঢ দ্র঩য ঩া র঩র৞"অচণদ ওরভরঢ ইচ্ছু ওত঩ও঱ু ভ ঔামা঱ তত঑৞াআতামরঢভ র঩ঘারভ ঔামা঱"ঋড ধরভরযাথ, ধূ ডণ প্রারপ্ত ভরযত"এওভ; ৪৮৪০ ঩কণকচ ধরভরফঢ স্থাদতওাদ এও ঔন্ড চরফরঢ এওরভভ ঱ংঔযা"রঢক্ত, ছাম, র঩স্বাত""রঢক্তঢা, ওঝুঢা""উগ্র, ঢয়ব্র"তফচাচ ঩া স্বপার঩ভ রূিঢাতড়঩ারচওভঅধভ ধারভ

facebook /gmail/skype: -tanbir.cox

Web: