raport wsi.pdf


Preview of PDF document raport-wsi.pdf

Page 1 2 345374

Text preview


Wstęp
Podstawa prawna
Uchwalona 14 grudnia 2006 r. ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz
ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 7, poz. 49) nałożyła na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

obowiązek

podania

do

publicznej

wiadomości

sporządzonego

przez

Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Raportu o działalności żołnierzy i pracowników
WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu
i kontrwywiadu wojskowego wykraczających poza określony prawem obszar działań tych
służb.
Zakres informacji objętych Raportem
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. Raport obejmuje informacje o
działalności żołnierzy i pracowników wojskowych służb specjalnych (oraz osób
współdziałających z nimi), dotyczące:


ujawniania lub wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę państwową lub
służbową,zaniechań powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych,utrudniania i udaremniania prowadzenia postępowań karnych,stosowania przemocy i bezprawnych gróźb,bezprawnego wpływania na podejmowanie rozstrzygnięć przez władze publiczne,prowadzenia tajnej współpracy z przedsiębiorcami oraz osobami działającymi w sferze
mediów publicznych,fałszowania informacji w celu prowadzenia przeciwko określonym osobom postępowań
karnych lub ich poszerzania,osiągania ze wskazanych wyżej działań korzyści majątkowych lub osobistych,a także innych działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Raport,

jak

stanowi

ustawa,

obejmuje

również

informacje

o

osobach

współdziałających z żołnierzami i pracownikami wojskowych służb specjalnych, które

Strona 3 z 374