Kozicki glasnik 2.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-2.pdf

Page 1 23432

Text preview


lv

Cestitka sraoonacetnlce
PoStovani sugradani. dragi Kozidanil

Danibo2iinih blagdana simboliziraju najvciu ljudsku dobrotu i ljubar', a ulazak u
norugodinu novu nadu i lijepeZelje. Ljepota, radost. obitclj ska toplina. mir inajljepSe
Telje ozaijeje koje nas o BoZiiu uvijek oknrTuje. Zato bi ovi dani za sve ljude fiebali
bid dani \ eselja i blagostanja.
Zamnogc. naialost. nisu.

l,'tcikim ivrlo siromainim r rernenima u kojima danas Tivc nnogi ljudi najpotrebnija
je rjera inacla da smo sposobni u sebi pronaci snagu u borbi za miran Zivot u cijelom
s\ijetu i pre\lada\'ante teikoie u koiima Zivil]lo. Zadaiaje gradske vlasti polDoai u
rjesalanju ti\ omih problcma s\ ojjh sugadana. Za to treba puno rada, ustrajnosti i
nesebiinog zalagan] a.
U godini kojaje na izmaku iskeno smo sc trudiliu prc\ladavanju reSkoaa s kojima smo vei dugo suodcni i
od kojihje nezaposlenost naj\,eaa ne\oUa Sto nas pritiSic. Mali. mozda siiusni pozitivni komci su uain-jeni aliJoi
puno godina zajednidkog rada. solidamosti i odeolomosd suprcdnanra.
Uz borbu za opstanak svakog radnog mlesta i on aranje nor oe zarsta snro sc najviSc trudili. Prve rezuliate
odekujemou idu6oj godini. UiinitiSto \ iSe na uredenju grada iizgadnji inftasmrkture za nasje bilajednako vaina
zaclaia.I tu supni rezultati vidljivi. Za sve tahc poslo\cpunoje adDlinistraliYnih teskoca, ledos[aje novca, no
veliko raz.umi.jevanje j konkremu pomo6 smo !c6 dobiliod naic \'ladc i Zupanije.
Sa sigumoicumogu obciati daicmo u2001- rijesiti obeiane seoskc komunalnc probJemc u Kozicana nakoje nas
vci l\4Jesn! odbor r gradanr \ (( dueo uf n./ora\ riu.
Raduje nas da mnogi sugradani iskazuju spremnost i volju s\ ojim znanjem. sposobnoiiu i isLusn,om doprinijeti
projektima kojiie zaposliti ljudc i osiguratiim pristojnu egzistenciju. Svima im iskrcno zahvaljujcm. Posebno bih
icljcla uputiti pomku naiim mladim sugradanima: Pridru2ite nam se i pomognite svoj im cntuzij azmom. sposobnoslirna
i energijonGrad Slalinugradid po mjen svakog

io\jcka nazadovoljstvo svijunas.

SVTM GRADAI1,ITA KOZICA L' ],IIE POGL.AIARSTIA I OSOBNO ZELIV
BLAGOSLOVLJEN BOZIC. ZDR4I'L]E,II I L'SPJL'HO,II ]SPUNJENU 2003, GODINU!

Cradonaielnica Slatine

el,pnWfry#W"L
GRADSKO VIJECE

I GRADSKO

POGLAVARSTVO GRADA
SLATINE

Zele svim gradanima

SRETAN BOZIC, SRETNU

I

USPJESNU 2003. GODINU.