PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactniskriti .pdf


Original filename: niskriti.pdf
Title: Sharatchandra Rachanabali
Author: Sharatchandra

This PDF 1.6 document has been generated by Microsoft Word: AdobePS 8.7.3 (301) / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2017 at 17:51, from IP address 113.21.x.x. The current document download page has been viewed 267 times.
File size: 178 KB (36 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KjÏíKf
FT
nmJjLkMPrr YJaáPpqrJ FTJjúmftL kKrmJrÇ hMA xPyJhr KVrLv S yKrv FmÄ UMzfáPfJ ßZJa nJA rPovÇ kNPmt AyJPhr ‰kfíT mJaL S Kmw~-xŒK•
„kjJrJ~e jPhr fLPr yJSzJ ß\uJr ßZJa-KmÌákMr V´JPo KZuÇ fUj KVrLPvr KkfJ nmJjL YJaáPpqr Im˙JS nJu KZuÇ KT∂á, ybJ“ FTxoP~
„kjJrJ~e FoKj k´Y§ ãáiJ~ nmJjLr \Ko-\J~VJ, kMTár-mJVJj KVKuPf ÊÀ TKrPuj ßp, mZr kÅJY-ZP~r oPiq k´J~ KTZMA ImKvÓ rJKUPuj jJÇ
ImPvPw, xJfkMÀPwr mJ˜áKnaJKa kpt∂ VuJi”Tre TKr~J FA msJ¯ePT xŒNet Kj”˝ TKr~J KjP\r K©xLoJjJ yAPf hNr TKr~J KhPujÇ nmJjL xkKrmJPr
kuJA~J IJKx~J nmJjLkMPr IJvs~ V´ye TKrPujÇ ßx-xm IPjT KhPjr TgJÇ fJyJr kr KVrLv S yKrv CnP~A CTLu yA~JPZj, Km˜r Kmw~-IJv~
I\tj TKr~JPZj, mJaL k´˜áf TKr~JPZj∏FT TgJ~, pJyJ KV~JKZu fJyJr Yfáète KlrJA~J IJKj~JPZjÇ FUj mznJA KVrLPvr mJ“xKrT IJ~ k´J~
YKæv-kÅKYv yJ\Jr aJTJ, yKrvS kÅJY-Z~ yJ\Jr aJTJ CkJ~ TPrj, ÊiM TKrPf kJPr jJA rPovÇ fPm FPTmJPr ßp KTZMA kJPr jJA fJyJ jPyÇ mJr
hMA-Kfj ßx IJAj ßlu TKrPf kJKr~JKZu FmÄ xŒsKf KT-FTaJ mqmxJP~ mzhJr yJ\Jr Kfj-YJr ßuJTxJj TKr~J FAmJr WPr mKx~J UmPrr TJVP\r
xJyJPpq ßhv-C≠JPr rf yA~JKZuÇ
KT∂á, FfKhPjr FT xÄxJr FAmJr nJKñ~J kKzmJr Ckâo TKrPf uJKVuÇ fJyJr TJre, ßo\PmR S ßZJaPmRP~ KTZMPfA IJr mKjmjJS y~ jJÇ
yKrv FfTJu TKuTJfJ~ gJKTPfj jJ, xkKrmJPr ol˝Pu gJKT~J k´qJTKax TKrPfjÇ fUj oJP^ oJP^ hM-hvKhPjr mJKz IJxJ-pJS~Jr I· xo~aáTá
FA hMKa jJrLr KmPvw xØJPm jJ TJKaPuS Tuy-KmmJPhr F„k k´YMr Imxr KZu jJÇ k´J~ oJxUJPjT yAu yKrv xhPr KlKr~J IJKx~J STJuKf
TKrPfPZj FmÄ mJKz yAPf xMUvJK∂S kuJAmJr Ckâo TKr~JPZÇ fPm FmJr IJKx~J kpt∂ hMA \JP~r ojTwJTKw mqJkJr FUjS CÅYM khtJ~ CPb jJA;
fJyJr TJre ßZJaPmR FfKhj FUJPj KZu jJÇ rPoPvr ˘L ‰vu\J fJyJr FToJ© kM© kau S xkfúL-kM© TJjJAuJuPT mz\Jr yJPf rJKU~J oreJkjú
mJkPT ßhKUPf TíÌjVr KV~JKZuÇ mJk IJPrJVq yA~JPZj, ßxS Khj kÅJY Z~ KlKr~J IJKx~JPZÇ
mJKzPf vJÊzL FUjS mÅJKY~J IJPZj mPa, KT∂á mzmiN KxP≠võrLA pgJgt VOKyeLÇ fÅJyJr k´TíKfaJ KbT mM^J pJAf jJ, FA\jqA ßmJi TKr kJzJ~
fÅJyJr IUqJKf-xMUqJKf hMA-A FTaá IKfoJ©J~ KZuÇ
KxP≠võrLr hKrhs KkfJoJfJ fUjS mÅJKY~J KZPujÇ Vf kÅJY-Z~ m“xr iKr~J fÅJyJrJ IKmvsJo ßYÓJ TKr~J FmJr kN\Jr xo~ ßoP~PT mJKz uA~J
KV~JKZPujÇ KxP≠võrL xÄxJr ßlKu~J ßmvLKhj ßxUJPj gJKTPf kJKrPuj jJ, oJxUJPjT kPrA KlKr~J IJKxPuj; KT∂á TJPaJ~Jr oqJPuKr~J xPñ TKr~J
IJKjPujÇ IgY, mJKz IJKx~J IfqJYJr mº TKrPuj jJÇ ßfoKjA k´Jf”˚Jj YKuPf uJKVu FmÄ KTZMPfA TáAKjj ßxmj TKrPf xÿf yAPuj jJÇ
IfFm náKVPfS uJKVPujÇ hMA-YJKr Khj pJ~∏\ôPr kPzj, IJmJr CPbj IJmJr kPzjÇ lPu, hMmtu yA~J kKzPfKZPuj∏FoKj xoP~ ‰vu mJPkr

mJKz yAPf KlKr~J IJKx~J KYKT“xJ x’Pº Ifq∂ TzJTKz ÊÀ TKr~J KhuÇ ßZPuPmuJ yAPf KYrTJu ßx mzmiNr TJPZA IJPZ, F\jq ßx pf ß\Jr
TKrPf kJKrf, ßo\PmR KTÄmJ IJr ßTy fJyJ kJKrf jJÇ IJrS FTaJ TJre KZuÇ oPj oPj KxP≠võrL fJyJPT nJrL n~ TKrPfjÇ ‰vu Ifq∂ rJVL
oJjMw FmÄ FoKj TPbJr CkmJx TKrPf kJKrf ßp, FTmJr ÊÀ TKrPu ßTJj CkJP~A fJyJPT \u¸vt TrJPjJ pJAf jJ∏FAaJA KxP≠võrLr xmtJPkãJ
C“T£Jr ßyfá KZuÇ
‰vur oJxLr mJKz kaucJñJ~Ç FmJr TíÌjVr yAPf IJKx~J ImKi fÅJyJPhr xKyf ßhUJ TKrPf kJPr jJAÇ IJ\ FTJhvL, vJÊzLr rJjúJr TJ\
jJA∏fJA xTJPuA KxP≠võrLr ßo\PZPu yKrYrPer Ckr oJPT Hwi UJS~JAmJr nJr Kh~J ßx kaucJñJ~ KV~JKZuÇ
vLfTJuÇ WµJ-hMA yAu xºqJ yA~JPZÇ TJu k´nJf yAPfA KxP≠võrLr nJPuJ TKr~J \ôr ZJPz jJAÇ IJ\ FA xo~aJ~ KfKj ßuk oMKz Kh~J YMk
TKr~J Kj\tLPmr of fÅJyJr IKf k´v˜ vpqJr FTJÄPv ÊA~J KZPuj FmÄ FA vpqJr CkPrA Kfj YJKrKa ßZPuPoP~ ßYÅYJPoKY TKr~J ßUuJ TKrPfKZuÇ
jLPY TJjJAuJu k´hLPkr IJPuJPTr xÿMPU mKx~J nëPVJu oMU˙ TKrPfKZu∏IgtJ“ mA UMKu~J yÅJ TKr~J ÉPzJÉKz ßhKUPfKZuÇ SiJPr vpqJr Ckr
yKrYre Kv~Pr IJPuJ \ôJKu~J KYf yA~J KjKmÓKYP• mA kKzPfKZuÇ ßmJi TKr kJPxr kzJ ‰fKr TKrPfKZu, TJre Ff V§PVJPuS fJyJr ßuvoJ©
‰iptYMqKf WKaPfKZu jJÇ ßp KvÊr huKa Ffãe ßYÅYJPoKY TKr~J KmZJjJr Ckr ßUKuPfKZu AyJrJ xTPuA ßo\TftJ yKrPvr x∂JjÇ
KmKkj xyxJ xKr~J IJKx~J KxP≠võrLr oMPUr Ckr ^áÅKT~J kKz~J mKuu, IJ\ IJoJr cJjKhPT ßvJmJr kJuJ, jJ mzoJ?
KT∂á mzoJ \mJm KhmJr kNPmtA jLPY yAPf TJjJA cJT Kh~J mKuu, jJ KmKkj, fáKo jJÇ mzoJr cJjKhPT IJKo ßvJm ßpÇ
KmKkj k´KfmJh TKru, fáKo TJu ÊP~KZPu ßp ßo\hJ?
TJu ÊP~KZuJo? IJòJ, IJòJ, IJ\ fPm mÅJKhPTÇ
ßpA muJ, IoKj kaPur ãMhs o˜T ßuPkr Knfr yAPf CÅYM yA~J CKbu, ßx Ffãe k´JekPe YMk TKr~J \qJbJAoJr mÅJKhT ßWÅKw~J kKz~JKZuÇ
ßmhUu yAmJr x÷JmjJ~ Ioj ÉPzJoMKzPf kpt∂ ßpJV KhPf nrxJ TPr jJAÇ ßx ãLeTP£ TKyu, IJKo Ffãe YMk TPr ÊP~ IJKZ ßp!
TJjJA IV´P\r IKiTJr uA~J ÉïJr Kh~J CKbu, kau! mznJAP~r xPñ fTt TPrJ jJ muKYÇ oJPT mPu ßhmÇ
kau ßmYJrJ Ifq∂ ßmVKfT ßhKU~J FmJr \qJbJAoJr VuJ \zJA~J iKr~J TÅJh-TÅJh yA~J jJKuv TKru, mzoJ, IJKo TUj ßgPT ÊP~ IJKZ ßp!
TJjJA ßZJanJAP~r ¸itJ~ ßYJU kJTJA~J Èkau' mKu~J VK\t~J CKb~JA ybJ“ gJKo~J ßVuÇ
KbT FAxoP~ WPrr mJKyPrr mJrJªJr FTk´J∂ yAPf ‰vu\Jr T£˝r IJKxu, SPr mJk ßr! KhKhr WPr KT cJTJf kPzPY!
xPñ xPñ KT kKrmftj! S-KmZJjJ~ yKrYre kJbqkM˜TaJ iÅJ TKr~J mJKuPvr fuJ~ èÅK\~J Kh~J FmJr ßmJi TKr FTUJjJ IkJbq kM˜T UMKu~J mKx~J
FThOPÓ YJKy~J rKyu∏ßYJPU fJyJr \ôu∂ oPjJPpJVÇ TJjJA mÅJKhT cJjKhPTr xoxqJ IJkJff” KjK• jJ TKr~JA YL“TJr \MKz~J Khu∏Èßp Km˜Let
\urJKv∏', IJr xmPYP~ IJÁpt SA KvÊr huKa! ßnJ\mJK\r of ßTJgJ~ fJyJrJ ßp FToMyëPft I∂itJj yA~J ßVu fJyJr KY¤ kpt∂ rKyu jJÇ ‰vu\J
TKuTJfJ yAPf FAoJ© KlKr~J mz\Jr \jq FTmJKa Vro hMi yJPf TKr~J WPrr oPiq IJKx~J hÅJzJAuÇ FUj TJjJAuJPur ÈoyJxoMPhsr VnLr TPuäJu'
mqfLf Wr xŒNet ˜…Ç SKhPT yKrYre Foj kzJA kKzPf uJKVu ßp, fJyJr KkPbr Ckr Kh~J yJKf YKu~J ßVPuS ßx ÇPãk TKrf jJÇ TJre

AKfkNPmt ßx ÈIJjªob' kKzPfKZuÇ fJyJr nmJjª \LmJjª ßZJaUMzLoJr IJTK˛T ÊnJVoPj KmuM¬ yA~J KV~JKZuÇ ßx nJKmPfKZu, fJyJr yJPfr
TxrfaJ KfKj ßhKUPf kJA~JPZj KT jJ FmÄ fJyJA KbT ImVf jJ yS~J kpt∂ fJyJr mMPTr oPiq KdkKdk TKrPf uJKVuÇ
‰vu\J TJjJAP~r KhPT YJKy~J mKuu, SPr SA ÈKm˜Let \urJKv' Ffãe yKòu KT?
TJjJA oMU fáKu~J hMKntãkLKzf-TP£ KYÅKYÅ TKr~J mKuu, IJKo j~ oJ, KmKkj IJr kauÇ
TJre AyJrJA fJyJr mÅJKhT cJjKhPTr oT¨oJ~ k´iJj v©∆Ç ßx IxPïJPY FA hMKa KjrkrJiLPT KmoJfJr yP˜ Ikte TKruÇ
‰vu\J mKuu, TJCPT f ßhUKY ßj, FrJ xm kJuJu ßTJgJ KhP~?
FmJPr TJjJA KmkMu C“xJPy hÅJzJA~J CKb~J yJf mJzJA~J KmZJjJ ßhUJA~J mKuu, ßTC kJuJ~ Kj oJ, xm G ßjPkr oPiq dáPTPYÇ
fJyJr TgJ S oMUPYJPUr ßYyJrJ ßhKU~J ‰vu\J yJKx~J CKbuÇ hNr yAPf ßx AyJr VuJaJA ßmvL ÊKjPf kJA~JKZuÇ FmJr mz\JPT xP’Jij TKr~J
mKuu, KhKh, ßUP~ ßluPu ßp ßfJoJPT! yJf ßfJoJr jJ SPb, FTmJr ioTJPfS KT kJr jJ? SPr, SA xm ßZPurJ∏ ßmPrJ-Yu& IJoJr xPñÇ
KxP≠võrL KTZMãe YMk TKr~JA KZPuj, FUj oOhMTP£ Bw“ KmrÜnJPm mKuPuj, SrJ KjP\r oPj ßUuJ TPó, IJoJPT mJ ßUP~ ßluPm ßTj, IJr
ßfJr xPñA mJ pJPm ßTj? jJ jJ, IJoJr xJoPj TJCPT ßfJr oJrir TP• yPm jJ! pJ, fáA FUJj ßgPT∏ßuPkr ßnfr ßZPurJ yÅJKkP~ CbPYÇ
‰vu\J FTaáUJKj yJKx~J mKuu, IJKo KT ÊiMA oJrir TKr KhKh?
m` TKrx ‰vuÇ ßZJa ßmJPjr of KfKj jJo iKr~J cJKTPfjÇ mKuPuj, ßfJPT ßhUPu SPhr oMU ßpj TJKumet yP~ pJ~∏IJòJ pJ jJ mJkM fáA
xMoMU ßgPT∏SrJ ßmÀTÇ
IJKo SPhr KjP~ pJmÇ Ioj TPr KhmJrJK© \ôJuJfj TrPu ßfJoJr IxMU xJrPm jJÇ kau xmPYP~ vJ∂, ßx ÊiM fJr mzoJr TJPZ ÊPf kJPm, IJr
xmJAPT IJ\ ßgPT IJoJr TJPZ ÊPf yPm, mKu~J ‰vu\J \\xJPyPmr of rJ~ Kh~J mz\JP~r KhPT YJKy~J mKuu, fáKo FUj SPbJ∏hMi UJS∏yÅJ ßr
yKr, xJPz-Z'aJr xo~ ßfJr oJPT SwMi KhP~KZKu f?
k´vú ÊKj~J yKrYrPer oMU kJ§Mr yA~J ßVuÇ ßx x∂JjKhPVr xPñ Ffãe mj\ñPu WMMKr~J ßmzJAPfKZu, ßhv C≠Jr TKrPfKZu, fáò Hwi-kPgqr
TgJ fJyJr oPjS KZu jJÇ fJyJr oMU Kh~J TgJ mJKyr yAu jJÇ
KT∂á KxP≠võrL ÀÓ˝Pr mKu~J CKbPuj, SwMi-aáwMi IJr IJKo ßUPf kJrm jJ ‰vuÇ
ßfJoJPT mKuKj KhKh, fáKo YMk Tr, mKu~J yKrYrPer KmZJjJr Ifq∂ xKjúTPa xKr~J IJKx~J mKuu, ßfJPT K\Pùx TKó, SwMi KhP~KZKu?
KfKj WPr dáKTmJr kNPmtA yKrYre \zxz yA~J CKb~J mKx~JKZu, nLfTP£ mKuu, oJ ßUPf YJj jJ ßp!
‰vu\J ioT Kh~J CKbu, ßlr TgJ TJPa! fáA KhP~KZKu KT jJ, fJA mu?
UMzLr TPbJr vJxj yAPf ßZPuPT C≠Jr TKrmJr \jq KxP≠võrL CKÆVú yA~J CKb~J mKx~J mKuPuj, ßTj fáA Ff rJK•Pr yJñJoJ TP• FKu mu f
‰vu? SPr S yKrYre, KhP~ pJ jJ KvVKVr KT SwMi-awMi IJoJPT KhKm!

yKrYre FTaá xJyx kJA~J mq˜nJPm vpqJr Ikr k´JP∂ jJKo~J kKzu FmÄ ßhrJP\r Ckr yAPf FTaJ KvKv S ßZJa ßVuJx yJPf TKr~J \jjLr
TJPZ IJKx~J hÅJzJAuÇ KZKk UMKumJr CPhqJV TKrPfA ‰vu\J ßxAUJj yAPf mKuu, ßVuJPx SwMi ßdPu KhPuA yPuJ, jJ ßr yKr? \u YJAPj, oMPU
ßhmJr KTZM YJAPj, jJ? F mqJVJrbqJuJ TJ\ ßfJoJPhr IJKo mJ'r TKóÇ
HwPir KvKvaJ yJPf TKrPf kJA~J yKrYrPer ybJ“ nrxJ yA~JKZu, ßmJi TKr lÅJzJaJ IJK\TJr of TJKa~J ßVuÇ KT∂á FA ÈoMPU KhmJr KTZM'r
k´Pvú fJyJ CKm~J ßVuÇ ßx KjÀkJP~r of FKhPT SKhPT YJKy~J TÀeTP£ mKuu, ßTJgJS KTZM ßjA ßp UMzLoJ!
jJ IJjPu ßTJgJS KTZM KT CPz IJxPm ßr?
KxP≠võrL rJV TKr~J mKuPuj, S ßTJgJ~ KT kJPm ßp ßhPm? Fxm KT kMÀwoJjMPwr TJ\? ‰vur pf vJxj FA ßZPuPhr SkPrÇ jLKuPT mPu ßpPf
kJKrx Kj? ßx oMUPkJzJ ßoP~ fáA IJxJ kpt∂ F Wr FTmJr oJzJ~ jJ∏FTmJr ßYP~ ßhPU jJ, oJ orPY KT ßmÅPY IJPZÇ
ßx KT KZu KhKh, ßx IJoJr xPñ kaucJñJ~ KVP~KZu ßpÇ
ßTj ßVu? ßTJj& KyPxPm fáA fJPT xPñ KjP~ ßVKu? ßh, yKrYre, fáA SwMi ßdPu ßh∏IJKo IoKj UJm, mKu~J KxP≠võrL IjMkK˙f TjqJr Ckr
xo˜ ßhJwaJ YJkJA~J Kh~J HwPir \jq yJf mJzJAPujÇ
FTaá gJo yKr, IJKo IJjKY, mKu~J ‰vu Wr yAPf mJKyr yA~J ßVuÇ

hMA
yKrPvr ˘L j~jfJrJ KmPhPv gJKT~J ßmv FTaá xJPyKm~JjJ KvKU~JKZuÇ ßZPuPhr ßx KmuJfL ßkJvJT ZJzJ mJKyr yAPf Khf jJÇ IJ\ xTJPu
KxP≠võrL IJK¤PT mKx~JKZu, TjqJ jLuJ’rL HwPir ßfJzP\Jz xMoMPU uA~J mKx~JKZu, Foj xo~ j~jfJrJ WPr dáKT~J mKuu, KhKh, hrK\ IfáPur
ßTJa ‰fKr TPr FPjPY, TáKzaJ aJTJ KhPf yPm ßpÇ
KxP≠võrL IJK¤T náKu~J mKu~J CKbPuj, \JoJr hJo TáKz aJTJ?
j~jfJrJ FTaá yJKx~J mKuu, F IJr ßmvL KT KhKh? IJoJr IfáPur FT-FTKa xMa ‰fKr TrPf wJa-x•r aJTJ ßuPV ßVPZÇ
ÈxMa' TgJaJ KxP≠võrL mMK^Puj jJ, YJKy~J rKyPujÇ j~jfJrJ mM^JA~J mKuu, ßTJa, kqJ≤, ßjTaJA ∏FAxm IJorJ xMa mKuÇ
KxP≠võrL ãá…nJPm ßoP~PT mKuPuj, jLuJ, ßfJr UMzLoJPT ßcPT ßh, aJTJ mJ'r TPr KhP~ pJTÇ
j~jfJrJ mKuu, YJKmaJ hJS jJ∏IJKoA mJ'r TPr KjKò∏
jLuJ CKb~J hÅJzJA~JKZu∏ßx-A mKuu, oJ ßTJgJ kJPmj, ßuJ~Jr KxªMPTr YJKm mrJmr UMzLoJr TJPZ gJPT, mKu~J YKu~J ßVuÇ
TgJ ÊKj~J j~jfJrJr oMU rJñJ yA~J CKtbuÇ TKyu, ßZJaPmR FfKhj KZu jJ, fJA mMK^ KhjTfT KxªMPTr YJKm ßfJoJr TJPZ KZu KhKh?

KxP≠võrL IJK¤T TKrPf ÊÀ TKr~JKZPuj, \mJm KhPuj jJÇ
KoKja-hPvT kPr aJTJ mJKyr TKr~J KhPf ‰vu\J pUj WPr IJKx~J dMKTu, fUj IfáPur jNfj ßTJa uA~J rLKfof IJPuJYjJ ÊÀ yA~J KV~JPZÇ
Ifáu ßTJaaJ VJP~ Kh~J AyJr TJaZJa k´níKf mM^JA~J KhPfPZ FmÄ fJyJr oJ S yKrYre oMêYPã YJKy~J lqJvj x’Pº ùJjJ\tj TKrPfPZÇ
Ifáu mKuu, ßZJaUMzLoJ, fáKo ßhU f ßToj ‰fKr TPrPYÇ
‰vu xÄPãPk ßmv mKu~J KxªMT UMKu~J TáKzaJ aJTJ VKe~J fJyJr yJPf KhuÇ
j~jfJrJ CkK˙f xTuPT ÊjJA~J KjP\r ßZPuPT CP¨v TKr~J mKuu, ßfJr ßfJrñnrJ ßkJvJT, fmM ßfJr IJr KTZMPfA y~ jJÇ
ßZPu IiLrnJPm \mJm Khu, TfmJr mum oJ ßfJoJPT? IJ\TJuTJr lqJvj FArToÇ TJaZÅJa I∂f” FTaJS FrTPor jJ gJTPu ßuJPT yJxPm
ßp! mKu~J aJTJ uA~J mJKyPr pJAPfKZu, ybJ“ gJKo~J mKuu, IJoJPhr yKrhJ pJ VJP~ KhP~ mJAPr pJ~, ßhPU IJoJrA uöJ TPrÇ FUJPj ^áPu IJPZ,
SUJPj TáÅYPT IJPZ∏KZ KZ, KT KmvsLA ßhUJ~! fJrkr yJKx~J yJf-kJ jJKz~J mKuu, KbT ßpj FTaJ kJvmJKuv ßyÅPa pJPó!
ßZPur nñL ßhKU~J j~jfJrJ KUuKUu TKr~J yJKx~J CKbuÇ jLuJ oMU KlrJA~J yJKx YJKkPf uJKVuÇ
yKrYre TÀeYPã ßZJaUMzLr oMUkJPj YJKy~J uöJ~ oJgJaJ ßyÅa TKruÇ
KxP≠võrL jJPooJ© IJK¤T TKrPfKZPuj, ßZPur oMU ßhKU~J mqgJ kJAPujÇ rJV TKr~J mKuPuj, xKfqA f! SPhr k´JPe KT xJi-IJyîJh gJTPf ßjA
‰vu? ßh jJ, mJZJPhr xm hMPaJ \JoJaJoJ ‰fKr TKrP~Ç
Ifáu oMÀKær of yJf jJKz~J mKuu, IJoJPT aJTJ hJS \qJbJAoJ, IJoJr hrK\PT KhP~ h˜ároPfJ ‰fKr TKrP~ ßhm∏mJmJ, IJoJPT lÅJKT ßhmJr
ß\J ßjAÇ
j~jfJrJ kMP©r ÉÅKv~JrL x’Pº KT-FTaJ mKuPf YJKyu, KT∂á fJyJr kNPmtA ‰vu V÷Lr hO|˝Pr mKu~J CKbu, ßfJoJr \qJbJPoJ TrPf yPm jJ mJmJ,
fáKo KjP\r YrTJ~ ßfu hJS ßVÇ SPhr \JoJ ‰fKr TrmJr ßuJT IJPZÇ mKu~J IÅJYPu mÅJiJ YJKmr ßVJZJ ^jJ“ TKr~J KkPb ßlKu~J mJKyr yA~J ßVuÇ
j~jfJrJ xPâJPi mKuu, KhKh, ßZJaPmJr TgJ ÊjPu? ßTj, KT IjqJ~ TgJaJ Ifáu mPuPY ÊKj?
KxP≠võrL \mJm KhPuj jJÇ ßmJi TKr, AÓoπ \k TKrPfKZPuj, fJA ÊKjPf kJAPuj jJÇ KT∂á ‰vu ÊKjPf kJAuÇ ßx hM kJ KkZJA~J IJKx~J
ßo\\JP~r oMPUr KhPT YJKy~J mKuu, ßZJaPmJr TgJ KhKh IPjT ÊPjPY∏fáKoA ßvJjKjÇ Ifáu ßZJanJA yP~ yKrPT ßpoj TPr nqJXJPu, IJr fáKo
KUuKUu TPr yJxPu∏S IJoJr ßkPar ßZPu yPu IJ\ SPT IJKo \qJ∂ kMÅPf ßlufáoÇ mKu~J KjP\r TJP\ YKu~J ßVuÇ
WrxM≠ xmJA ˜… yA~J rKyuÇ UJKjT kPr j~jfJrJ FTaJ KjvõJx ßlKu~J mz\JPT xP’Jij TKr~J mKuu, KhKh, IJ\ IJoJr IfáPur \jìmJr, IJr
ßZJaPmR pJ oMPU Fu fJA mPu fJPT VJu KhP~ ßVu!
KxP≠võrL hMA \JP~r TuPyr xNYjJ~ Kj”vP» xnP~ AÓjJo \KkPf uJKVPujÇ
j~jfJrJ \mJm jJ kJA~J kMjrJ~ TKyu, fáKo KjP\ KTZM jJ TPr KhPu IJoJPhrA pJ ßyJT FTaJ CkJ~ TPr KjPf yPmÇ
fgJKk KxP≠võrL TgJ TKyPuj jJÇ fUj j~jfJrJ ßZPuPT uA~J iLPr iLPr mJKyr yA~J ßVuÇ

KT∂á KoKja-hPvT kPr KxP≠võrL IJK¤T xJKr~J VJP©J™Jj TKrPfA ßo\PmR KlKr~J IJKx~J hÅJzJAu, TmJPar IJzJPu IPkãJ TKrPfKZu oJ©Ç
KxP≠võrL xnP~ ÊÏoMPU K\ùJxJ TKrPuj, KT ßo\PmR?
j~jfJrJ TKyu, ßxA TgJA \JjPf FPxKZÇ IJKo TJÀr UJAPj kKrPj KhKh ßp, hÅJKzP~ hÅJKzP~ oMU mMP\ ^ÅJaJ UJPmJÇ
KxP≠võrL fJyJPT vJ∂ TKrmJr IKnk´JP~ KmjLfnJPm mKuPuj, ^ÅJaJ oJrPm ßTj ßo\PmR, Sr GrTo TgJÇ fJ ZJzJ ßfJoJPT f mPuKj, ÊiM∏
ÊiM IfáuPT \qJ∂ kMÅfPf ßYP~KZuÇ IJr IJKo KUuKUu TPr yJKx! vJV KhP~ oJZ ßdPTJ jJ KhKh∏IJmJr ^ÅqJaJ ßuJPT KT TPr oJPr? iPr oJPrKj
mPu mMK^ ßfJoJr oj SPbKj?
KxP≠võrL ImJT yA~J ßVPujÇ IJP˜ IJP˜ mKuPuj, S KT TgJ ßo\PmR? IJKo KT fJPT KvKUP~ KhP~KY?
ßo\PmR YJKmr mqJkJr yAPfA I∂Pr \ôKu~J oKrPfKZu, C≠fnJPm \mJm Khu, ßx fáKoA \JPjJÇ ßTC TJPrJ oj \JjPf pJ~ jJ KhKh, ßYJPU ßhPU,
TJPj ÊPjA muPf y~Ç IJorJ jNfj ßuJT, ßfJoJr xÄxJPr FPx kPz pKh IJkh-mJuJA yP~ gJKT, ßmv f, fáKo KjP\ muPuA f nJu y~, IJr
FT\jPT ßuKuP~ ßhS~J ßTj?
F IKnPpJPVr C•r KxP≠võrLr oMPU ßpJVJAu jJ, KfKj KmøPur of YJKy~J rKyPujÇ
ßo\PmR IKiTfr TPbJr˝Pr TKyu, IJorJS WJx UJAPj KhKh, xm mMK^Ç KT∂á Foj TPr jJ fJKzP~ hMPaJ KoKÓ TgJ~ KmPh~ TrPuA f ßhUPf
ÊjPf nJu y~, IJorJS x-oJPj YPu pJAÇ C”∏CKj ÊjPu FPTmJPr IJTJv ßgPT kzPmjÇ pJPT fJPT mPu ßmzJj, IJoJPhr ßmRbJTÀj oJjMw
j~∏xJãJ“ bJTárPhmfJ!
KxP≠võrL TÅJKh~J ßlKuPujÇ À≠˝Pr mKuPuj, Foj IkmJh IJoJr v•MPrS KhPf kJPr jJ ßo\PmR! F-xm TgJ bJTárPkJPT ßvJjJPjJr ßYP~ IJoJr
ore nJuÇ ßfJorJ FPxY mPu IJoJr Tf IJyîJh∏IJoJr TJjJA kauPT IJPjJ, IJKo fJPhr oJgJ~ yJf KhP~∏
TgJaJ ßvw yAu jJÇ ‰vu FTmJKa hMi uA~J WPr dáKT~J mKuu, IJK¤T yP~PY? FTaá hMi UJS KhKhÇ
KxPÆvõrL TJjúJ náKu~J ßYÅYJA~J CKbPuj, ßmPrJ IJoJr xMoMU ßgPT∏hNr yP~ pJÇ
ybJ“ ‰vu gfof UJA~J YJKy~J rKyuÇ
KxP≠võrL TÅJKhPf TÅJKhPf mKuPuj, ßfJr pJ oMPU IJxPm fJA ßuJTPT muKm ßTj?
TJPT KT mPuKY?
KxP≠võrL F k´vú TJPjS fáKuPuj jJ, ßfoKj ßYÅYJA~J mKuPf uJKVPuj, IJoJPT mPu mPu ßfJr mMT ßmPz ßVPZ∏ßT ßfJr TgJr iJr iJPr uJ?
xmJAPT fáA KhKh ßkP~KYx? hNr y IJoJr xMoMU ßgPTÇ
‰vu xy\nJPm mKuu, IJòJ IJòJ, hMi ßUP~ jJS, IJKo pJKòÇ F mJKaaJ~ IJoJr hrTJrÇ
fJyJr KjÀKÆVú TgJ ÊKj~J KxP≠võrL IKVúoNKft yA~J CKbPuj, UJPmJ jJ, KTòá UJPmJ jJ, fáA pJÇ y~ fáA mJKz ßgPT ßmPrJ, jJ y~ IJKo
ßmPrJA∏hMPaJr FTaJ jJ TPr IJKo \u¸vt Trm jJÇ

‰vu ßfoKj xy\ VuJ~ mKuu, IJKo FA ßxKhj FPxKY KhKh FUj ßpPf kJrm jJÇ fJr ßYP~ mrÄ fáKoA KVP~ IJr KhjTfT TJPaJ~J~ gJT
ßV∏TJPZA VñJ∏IoKj mJ'r TPr KjP~ ßVPuA yPmÇ IJòJ ßo\Kh, KT fáò TgJ KjP~ xTJuPmuJ ßfJukJz T'ó mu f? \ôPr \ôPr KhKh IJiorJ yP~
rP~PZ, SÅPT ßTj KmÅiY? IJKo pKh ßhJw TPr gJKT, IJoJPT muPuA f y~∏KT yP~PY mu?
KxP≠võrL ßYJU oMKZ~J yJKx~J mKuPuj, IJ\ IfáPur \jìKhj, ßTj fáA mJZJPT Ioj TgJ muKu?
‰vu yJKx~J CKbu, S” FA! KTZM n~ TPrJ jJ ßo\Kh∏ßfJoJr of IJKoS f oJÇ IJoJr yKrYre, TJjM, kau ßpoj, IfáuS ßfoKjÇ oJP~r TgJ~
VJu uJPV jJ ßo\Kh; IJòJ, IJKo fJPT ßcPT IJvLmtJh TrKZ∏jJS KhKh, fáKo ßUP~ jJS, IJKo TzJ YKzP~ FPxKYÇ
KxP≠võrLr oMPU TJjúJr xPñ yJKx láKa~J CKbu, mKuPuj, IJòJ, ßfJr ßo\Khr TJPZS WJa oJj, fáA fJPTS oª mPuKYxÇ
IJòJ oJjKY, mKu~J ‰vu f“ãeJ“ ßyÅa yA~J yJf Kh~J j~jfJrJr kJ ZMÅA~J TKyu, pKh IjqJ~ TPr gJKT ßo\Kh, oJk Tr∏IJKo WJa oJjKYÇ
j~jfJrJ yJf mJzJA~J fJyJr KYmMT ¸vt TKr~J YM’j TKr~J oMUUJjJ yÅJKzr of TKr~J YMk TKr~J rKyuÇ
KxP≠võrLr mMPTr nJrL ßmJ^J jJKo~J ßVuÇ KfKj ß˚Py IJjPª VKu~J KV~J j~jfJrJr of ßZJa\JP~r KYmMT ¸vt TKr~J ßo\\JPT xP’Jij TKr~J
mKuPuj, F kJVuLr TgJ~ ßTJjKhj rJV TPrJ jJ ßo\PmR? FA IJoJPTA ßhU jJ∏SPT mKT-^KT Tf VJuoª TKr; KT∂á FTh§ ßhUPf jJ ßkPu
mMPTr ßnfPr KT ßpj IÅJYzJPf gJPT∏Ff hMi f ßUPf kJrm jJ KhKh?
kJrPm, UJSÇ
KxP≠võrL IJr fTt jJ TKr~J ß\Jr TKr~J xo˜aJ UJA~J ßlKu~J mKuPuj, FãKe mJZJPT ßcPT IJvLmtJh TKrx ‰vuÇ
FãKe TrKY, mKu~J ‰vu yJKx~J UJKu mJKaaJ yJPf TKr~J mJKyr yA~J ßVuÇ

Kfj
Ifáu Foj Ik´˜áf \LmPj y~ jJAÇ ‰vvm yAPf IJhrpPfú uJKuf kJKuf; mJk-oJ ßTJjKhj fJyJr AòJ S IKnÀKYr KmÀP≠ TgJ TKyPfj jJÇ IJ\
xTPur xÿMPU Ffmz IkoJj fJyJr xmtJñ ßmKz~J IJèj \ôJuJA~J KhuÇ ßx mJKyPr IJKx~J jNfj ßTJaaJ oJKaPf ZMÅKz~J ßlKu~J Kh~J kÅqJYJr of oMU
TKr~J mKxuÇ
IJ\ yKrYrPer xŒNet xyJjMnëKf KZu IfáPur CkrÇ TJre, fJyJrA STJuKf TKrPf KV~J ßx uJKüf yA~JPZ∏fJA ßxS fJyJr kJPv IJKx~J oMU
nJrL TKr~J mKxuÇ AòJaJ∏fJyJPT xJ∂ôjJ ßh~; KT∂á xoP~JkPpJVL FTaJ TgJS UMÅK\~J jJ kJA~J ßoRj yA~J rKyuÇ
KT∂á IfáPur IJr f YMk TKr~J gJTJ YPu jJÇ TJre, IkoJjaJA F ßãP© fJyJr FToJ© ßãJPnr m˜á j~, ßx KmPhv yAPf IPjT lqJvj, IPjT
ßTJa-kqJµ ßjT&aJA uA~J WPr KlKr~JPZ, jJjJ rTPo IPjT CÅYMPf fáKu~J KjP\r IJxj mÅJKi~JPZ, IJ\ ßZJaUMzLoJr FTaJ KfrÛJPrr iJÑJ~ IT˛J“

xo˜ nJKñ~J-YMKr~J FTJTJr yA~J pJ~ ßhKU~J ßx C“T£J~ Yûu yA~J CKbuÇ yKrhJPT CP¨v TKr~J xPrJPw mKuu, IJKo TJPrJ TgJr iJr iJKrPj
mJmJ! F votJ IfáuYªr,∏ßrJV ßVPu S-xm ßZJaUMzL-aázL TJCPT ßT~Jr TPr jJ!
yKrYre FKhPT SKhPT YJKy~J nP~ nP~ k´fáq•r TKru, IJKoS TKrPj∏YMk, TJjJA IJxPZÇ kJPZ KjPmtJi Ifáu CyJrA xÿMPU mLrfô k´TJv TKr~J
mPx FA nP~ ßx ©˜ yA~J CKb~J hÅJzJAuÇ
TJjJA ÆJPrr mJKyPr hÅJzJA~J ßoJVu-mJhvJr jKTPmr of CóTP£ yÅJKT~J TKyu, ßo\hJ, ßx\hJ, oJ cJTPYj∏KvVKVrÇ
yKrYre kJÄÊoMPU TKyu, IJoJPT? IJKo KT TPrKY? IJoJPT TU&Uj j~∏pJS Ifáu, ßZJaUMzLoJ cJTPYj ßfJoJPTÇ
TJjJA k´náPfôr ˝Pr TKyu, hM'\jPTA∏hM'\jPTA∏FãáKe∏IÅqJ, ßx\hJ, ßfJoJr jfáj ßTJa oJKaPf ßlPu KhPu ßT?
k´fáq•Pr ßx\hJ ÊiM ßo\hJr oMPUr kJPj YJKyu, FmÄ ßo\hJ ßx\hJr oMPUr kJPj YJKyu, ßTyA xJzJ Khu jJÇ TJjJA nNuMK£f ßTJaaJ ßY~JPrr
yJfPu fáKu~J Kh~J YKu~J ßVuÇ
yKrYre ÊÏTP£ TKyu, IJoJr IJr n~ KT, IJKo f KTZM mKuKj∏fáKoA mPuY ßZJaUMzLoJPT ßT~Jr Tr jJ∏
IJKo FTJ mKuKj, fáKoS mPuY, mKu~J Ifáu xVPmt mJKzr Knfr YKu~J ßVuÇ nJmaJ FA ßp, IJmvqT yAPu ßx xfq TgJ k´TJv TKr~J KhPmÇ
yKrYrPer ßYyJrJ IJrS UJrJk yA~J ßVuÇ FPT f ßZJaUMzLoJ ßp ßTj cJKT~J kJbJA~JPZj fJyJ \JjJ jJA, fJyJPf TJ§ùJjyLj Ifáu KT ßp
mKu~J ßlKuPm fJyJS IJªJ\ TrJ vÜÇ FTmJr nJKmu, ßxS KkZPj KV~J CkK˙f y~ FmÄ xmtk´TJr jJKuPvr rLKfof k´KfmJh TPrÇ KT∂á, KTZMA
fJyJr xJiqJ~• mKu~J nrxJ yAu jJÇ FKhPT yJK\Krr xo~ KjTafr yA~J IJKxPfPZ∏TJjJA voj irJA~J KV~JPZ, FmJr KjÁ~ S~JPrµ uA~J
IJKxPmÇ yKrYre IJ®rãJr CkK˙f IJr ßTJj xhMkJ~ UMÅK\~J jJ kJA~J, xyxJ VJzMaJ yJPf fáKu~J uA~J KmPvw FTaJ ˙JPjr CP¨Pv xPmPV k´˙Jj
TKruÇ ßZJaUMzLoJPT mJKzxM≠ ßuJT mJPWr of n~ TKrfÇ
Ifáu KnfPr dáKT~J xÄmJh uA~J \JKju, ßZJaUMzLoJ KjrJKow-rJjúJWPr IJPZjÇ ßx mMT láuJA~J ßhJrPVJzJ~ IJKx~J hÅJzJAuÇ TJre, F mJaLr
IjqJjq ßZPuPhr of ßx FA ßZJaUMzLoJKaPT KYKjmJr ImTJv kJ~ jJAÇ ˘LPuJPTS ßp A¸JPfr of vÜ yAPf kJPr AyJ ßx \JKjfA jJÇ IgY,
xJiJre hMmtuKY• S oOhM IJ®L~-IJ®L~fJr TJPZ \jìJmKi k´vs~ kJA~J fJyJr oJ, UMzL, \qJbJA k´níKf èÀ\j x’Pº FTaJ IØMf iJreJ \Kjì~JKZu,
AÅyJKhPVr oMPUr Ckr ÊiM TzJ \mJm KhPf kJKrPuA TJ\ kJS~J pJ~Ç IgtJ“ KjP\r AòJaJ UMm ß\JPr k´TJv TKrPf kJrJ YJAÇ fJyJ yAPuA AÅyJrJ
xJ~ ßhj, IjqgJ ßhj jJÇ ßp ßZPu AyJ jJ kJPr fJyJPT KYrTJu bKT~J oKrPfA y~Ç FUJPj IJKx~J ImKi ßx yKrYrPer ßmvnëwJr InJm uãq TKr~J
FA lKªaJ ßVJkPj fJyJPT KvUJA~JS Kh~JKZuÇ IgY, FAoJ© KjP\r ßmuJ~ ßTJj lKªA UJPa jJA, ßZJaUMzLoJr fJzJ UJA~J TzJ \mJm f ßdr hNPrr
TgJ∏ßTJjk´TJr \mJmA oMPU ßpJVJ~ jJA∏yfmMK≠r of Kj”vP» mJKyPr YKu~J IJKx~JKZuÇ fJA FUj KlKr~J KV~J xo˜ IkoJj TzJ~-V§J~ ßvJi
KhmJr IKnk´JP~ ßx Ioj oKr~Jr of rJjúJWPr ÆJPrr TJPZ KV~J hÅJzJA~JKZuÇ FA ˙JjaJ yAPf ‰vu\Jr oMPUr KT~hÄv ¸Ó ßhUJ pJAPfKZu, Foj
KT oMU fáKuPuA KfKj IfáuPT ßhKUPf kJAPfj; KT∂á rJjúJ~ Ifq∂ mq˜ gJTJ~ IfáPur kJP~r v» ÊKjPf kJAPuj jJ, oMU fáKu~JS YJKyPuj jJÇ KT∂á
Ifáu UMzLoJPT IJ\ nJu TKr~J ßhKUu KjKowoJ©, fgJKk ßx IjMnm TKru F oMU fJyJr oJP~r j~, \qJbJAoJr j~∏F oMPUr xMoMPU hÅJzJA~J KjP\r


Related documents


untitled pdf document
niskriti 1
shreekanta
chandranath
datta
bardidi


Related keywords