PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactpanditmashai .pdf


Original filename: panditmashai.pdf
Title: Sharatchandra Rachanabali
Author: Sharatchandra

This PDF 1.6 document has been generated by Microsoft Word: AdobePS 8.7.3 (301) / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2017 at 17:57, from IP address 113.21.x.x. The current document download page has been viewed 297 times.
File size: 251 KB (65 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


kK§fovJA
k´go kKrPòh
TᆠßmJÓPor ßZJa ßmJj TáxMPor mJuq-AKfyJxaJ FfA KmvsL ßp, FUj ßx-xm TgJ ˛re TKrPuS, ßx uöJ~ hM”PU oJKar xKyf KoKv~J pJAPf gJPTÇ
pUj ßx hM'mZPrr KvÊ fUj mJk oPr, oJ KnãJ TKr~J ßZPu S ßoP~KaPT k´KfkJuj TPrÇ pUj kÅJY mZPrr, fUj ßoP~KaPT xMvsL ßhKU~J, mJzu
V´JPor Im˙Jkjú ßVRrhJx IKiTJrL fJyJr kM© mOªJmPjr xKyf KmmJy ßh~; KT∂á KmmJPyr IjKfTJu kPrA TáxMPor KmimJ-oJP~r hMjtJo CPb, fJyJPf
ßVRrhJx TáxMoPT kKrfqJV TKr~J ßZPur kMjmtJr KmmJy ßh~Ç
TáxMPor oJ, hM”UL yAPuS, Ifq∂ VKmtfJ KZuÇ ßxS rJV TKr~J TjqJPT ˙JjJ∂Pr uA~J KV~J, ßxA oJPxA IJr FT\j IJxu ‰mrJVLr xKyf TjqJr
T£Lmhu-Kâ~J xŒjú TPr; KT∂á Z~ oJPxr oPiqA FA IJxu ‰mrJVLKa KjfqiJPo Voj TPrjÇ fPm AKj ßT, ßTJj& V´JPo mJKz, fJyJ FTJ TáxMPor oJ
ZJzJ, IJr ßTyA \JKjf jJ, Tá†S jJÇ fJyJr oJ, TJyJPTS xPñ uA~J pJ~ jJAÇ T£Lmhu mqJkJraJ xfq, KTÄmJ ÊiMA rYjJ, fJyJS ßTy KjÁ~ TKr~J
mKuPf kJKrf jJÇ Ff TJ§ TáxMPor xJf m“xr m~PxA ßvw yA~J pJ~Ç ßxA ImKi TáxMo KmimJÇ xÄPãPk FA fJyJr mJuq-AKfyJxÇ FUj ßx ßwJu
m“xPrr pMmfL,∏fJyJr ßhPy „k iPr jJÇ ßpojA èe, ßfojA TotkaáfJ, IJmJr ßuUJkJzJS \JPjÇ UMm mzPuJPTr WPrS ßmJi TKr fJyJPT ßmoJjJj
ßhUJAf jJÇ
FKhPT mOªJmPjr mJk oKr~JPZ, KÆfL~ ˘L oKr~JPZ; fJyJr m~xS kÅKYv-ZJKæPvr IKiT j~Ç FUj ßx TáxMoPT KlKr~J V´ye TKrPf YJPyÇ ßx
Tá†PT kûJv aJTJ jVh, kÅJY ß\JzJ iNKf-YJhr FmÄ TáxMoPT kÅJY nKr ßxJjJ S FTv' nKr „kJr IuïJr KhPf ˝LTífÇ hM”UL Tá†jJg ßuJPn
kKz~JPZÇ fJyJr mz AòJ TáxMo xÿf y~; KT∂á TáxMo ßx TgJ TJPjS ßfJPu jJÇ ßTj fJyJ mKuPfKZ;∏AyJPhr mJk-oJ jJAÇ nJA-ßmJj ßp hMUJKj
ãáhs TáaLPr mJx TPr, fJyJ V´JPor msJ¯ekJzJr KnfPrAÇ KvÊTJu yAPfA TáxMo msJ¯eTjqJPhr xPñA mJKz~J CKb~JPZ, FTP© yr kK§Pfr kJbvJPu
kKz~JPZ, ßUuJiNuJ TKr~JPZÇ IJK\S fJyJrJA fJyJr xñLxJgLÇ fJA Fxm k´xPñS fJyJr xmtJñ WOeJ~ uöJ~ KvyKr~J CPbÇ oqJPuKr~J FmÄ SuJCbJk´kLKzf mñPhPv KmimJ yAPf Kmu’ y~ jJÇ fJyJr mJuqxULPhr IPjPTA, fJyJr of yJPfr ßjJ~J S KxÅKgr KxªNr WMYJA~J, IJmJr \jì˙JPj KlKr~J
IJKx~JPZ; AyJrJ ßTy fJyJr oTr-VñJ\u, ßTy xA oyJk´xJhÇ KZ, KZ, hJhJr TgJ~ xÿf yAPu, F TJuJoMU KT Ay\Pjì IJr F V´JPo ßx ßhUJAPf
kJKrPm!
TᆠTKyu, KhKh, rJ\L yÇ irPf ßVPu mOªJmjA ßfJr IJxu mrÇ
TáxMo Ifq∂ rJKV~J \mJm Khu, IJxu jTu mMK^Pj hJhJ; ÊiM mMK^ IJKo KmimJÇ ßTj? FKT TáTár-ßmzJu ßkP~Z ßp, pJ-APò yPm, fJA TrPm? FA

KmP~, FA T£Lmhu; IJmJr KmP~, IJmJr T£Lmhu; pJS, S-xm IJoJr xMoMPU fáu jJÇ mJzPur CKj IJoJr ßTC j~; IJoJr ˝JoL oPrPZ, IJKo KmimJÇ
KjrLy TᆠIJr TgJ TKyPf kJPr jJÇ fJyJr FA KvKãfJ ßf\K˝jL nKVjLKar xMoMPU, ßx ßToj ßpj gfof UJA~J pJ~Ç fgJKk ßx nJPm, IJr
FTrTo TKr~JÇ ßx mz hM”ULÇ FA hM'UJKj TáaLr FmÄ f“xÄuVú IKf ãáhs FTUJKj IJo-TÅJbJPur mJVJj ZJzJ IJr fJyJr KTZM jJAÇ IfFm jVh
FfèKu aJTJ FmÄ Ff ß\JzJ iNKf-YJhr fJyJr TJPZ ßxJ\J mqJkJr jPyÇ fmMS FA k´PuJnj ZJzJS, ßx fJyJr FToJ© ß˚Pyr xJoV´LPT FA nJu
\J~VJKaPf xMk´KfKÔf TKr~J, fJyJPT xMUL ßhKU~J KjP\S xMUL yAPf YJPyÇ
T£Lmhu fJyJPhr xoJP\ ÈYu' IJPZ, fJA fJyJr oJ,S-TJ\ TKr~J KV~JKZu; KT∂á ßx pUj oKr~JPZ FmÄ mOªJmj, TáxMPor ˝JoL pUj Ff xJiJxJKi
TKrPfPZ, fUj, ßTj ßp TáxMo Ff mz xMPpJPVr k´Kf hOT&kJf TKrPfPZ jJ, fJyJ ßx ßTJjoPfA nJKm~J kJ~ jJÇ ÊiM xoJP\r ßlR\hJr S ZKzhJPrr
of uA~J KTZM oJuxJ-ßnJV ßhS~JÇ mq~nJr xo˜A mOªJmj mKyPm; fJrkr FA hM”U-TPÓr xÄxJr ZJKz~J, FPTmJPr rJ\rJjL yA~J mKxPmÇ TáxMo KT
ßmJTJ! IJyJ, ßx pKh TáxMo yAPf kJKrf! FojA TKr~J Tᆠk´KfKhjA KY∂J TPrÇ
TᆠßlKrS~JuJr mqmxJ TPrÇ FTKa mz iJoJ~ WMj&Kx, oJuJ, KYÀKj, ßTRaJ, KxªNr, ßfPur oxuJ, KvÊPhr \jq ßZJa-mz kMfáu k´níKf keqhsmq
FmÄ TáxMPor yJPfr jJjJKmi xNPYr TJÀTJpt AfqJKh oJgJ~ uA~J kÅJY-xJfaJ V´JPor oPiq ßlKr TKr~J ßmzJ~Ç xo˜ Khj Kmâ~ TKr~J pJyJ kJ~,
KhjJP∂ ßxA k~xJèKu ßmJjKar yJPf IJKj~J ßh~Ç AyJ ÆJrJ ßToj TKr~J TáxMo oNuij m\J~ rJKU~J ßp xMYJÀ„Pk xÄxJr YJuJA~J ßh~, AyJ ßx
mMK^PfS kJPr jJ∏kJKrmJr ßYÓJS TPr jJÇ
IJ\ xTJPu ßx WMKrPf WMKrPf mJzPu KV~J CkK˙f yA~JKZuÇ kPg mOªJmPjr xKyf ßhUJ; ßx oJPb TJP\ pJAPfKZu, IJr ßVu jJÇ ˝\JKf FmÄ
Táaá’PT oyJxoJhPr mJKzPf iKr~J IJKju; yJf-kJ iMAPf \u Khu FmÄ fJoJT xJK\~J IJKj~J UJKfr TKruÇ KÆk´yPr fJyJr oJ jJjJKmi mq†Pjr ÆJrJ
Tá†PT kKrPfJw TKr~J IJyJr TrJAPuj, FmÄ Ff ßrRPhs KTZMPfA ZJKz~J KhPuj jJÇ
xºqJr kr TᆠWPr KlKr~J, yJf-kJ iMA~J, oMKz-oMzKT KYmJAPf KYmJAPf ßxA xm TJKyjL nKVjLr TJPZ KmmOf TKr~J, ßvPw TKyu, yÅJ, FTaJ ßVr˙
mPa! mJVJj, kMTár, YJwmJx, ßTJj K\KjxKar InJm ßjA∏oJ-uçL ßpj CgPu kzPZjÇ
TáxMo YMk TKr~J ÊKjPfKZu, TgJ TKyu jJÇ
TᆠAyJPT xMuãe oPj TKr~J, mOªJmPjr oJ KT rÅJKi~JKZPuj FmÄ KT„k pfú TKr~JKZPuj, fJyJr xKmPvw kKrY~ Kh~J TKyu, UJAP~ hJAP~A KT
ßZPz KhPf YJ~! mPu, Ff ßrJ¨MPr ßmÀPu oJgJ iPr IxMU TrPmÇ
TáxMo hJhJr oMPUr KhPT YJKy~J, FTaáUJKj yJKx~J TKyu, fJyPu hJhJ mMK^ xJrJKhj FA TotA TPrZ? ßUP~Y IJr WMKoP~Y?
fJyJr hJhJS xyJPxq \mJm Khu, KT TKr mu ßmJj! ßZPz jJ KhPu ßfJ IJr ß\Jr TPr IJxPf kJKrPj?
TáxMo TKyu, fJyPu S VÅJP~ IJr ßTJjKhj ßpS jJÇ
TᆠTgJaJ KbT mMK^Pf kJKru jJ; K\ùJxJ TKru, pJm jJ! ßTj?
kPg ßhUJ yPuA f iPr KjP~ pJPmÇ fJrJ mzPuJT, fJPhr ãKf ßjA; KT∂á IJoJPhr fJyPu f YuPm jJ hJhJ!

nKVjLr TgJ~ Tᆠãáeú yAuÇ
TáxMo fJyJ mMK^Pf kJKr~J yJKx~J mKuu, ßx TgJ mKuKj hJhJ∏ßx TgJ mKuKj; hM'FTKhPj IJr KT ßuJTxJj yPmÇ fJ j~; fPm fJrJ mzoJjMw,
IJorJ hM”UL; TJ\ KT hJhJ fJPhr xPñ ßmvL ßovJPoKv TPr?
Tᆠ\mJm Khu, IJKo fJPhr WPr f ßpPf pJAKj, TáxMo!
fJ pJSKj mPa; fmM ßcPT KjP~ ßVPuA mJ pJmJr hrTJr KT hJhJ?
fáA ßp FA mJoMj-ßoP~Phr xPñ ßouJPovJ TKrx fJrJS f xm mzPuJT, fPm pJx ßTj?
TáxMo hJhJr oPjr nJm mMK^~J yJKxPf uJKVuÇ mKuu, fJPhr xPñ ßZPuPmuJ ßgPTA ßUuJ TKr; fJ ZJzJ fJrJ IJoJPhr \JfS j~, xoJ\S j~Ç
FUJPj IJoJPhr uöJ ßjA; KT∂á SPhr TgJ IJuJhJÇ
TᆠUJKjTãe YMk TKr~J mKuu, ßxUJPjS uöJ ßjAÇ oJ-uçL fÅJPhr h~J TPrPZj, hM k~xJ IJPZ xfq; KT∂á FfaáTM ßhoJT IyïJr ßjA∏xmJA
ßpj oJKar oJjMwÇ mOªJmPjr oJ IJoJr yJf hMKa iPr ßpoj TPr∏
TgJaJ ßvw yAu jJ, oJ^UJPjA TáxMo KmrÜ S mq˜ yA~J mKu~J CKbu, IJmJr ßxA-xm kMPrJPjJ TgJ! oJP~r jJPo SrJ ßp Ffmz Tuï fáPuKZu,
hJhJ mMK^ náPu mPx IJZ!
Tᆠk´KfmJh TKr~J mKuu, fJrJ FTaJ TgJS ßfJPuKjÇ mhPuJPT KyÄPx TPr mhjJo KhP~KZuÇ
TáxMo TKyu, fJA SrJ IJoJPT fJKzP~ KhP~ IJr FTaJ KmP~ TPrKZu∏ßToj?
TᆠFTaá Ik´Kfn yA~J mKuu, fJ mPa, fPm KTjJ fJPf mOªJmj ßmYJrLr FTaáS ßhJw KZu jJÇ mrÄ fJr mJPkr ßhJw KZuÇ
TáxMo FToMyëft YMk TKr~J gJKT~J vJ∂nJPm mKuu, pJr ßhJwA gJT hJhJ∏pJ y~ jJ, ymJr j~, hrTJr KT FT v' mJr ßxA-xm TgJ fáPu? IJKo
kJKrPj IJr fTt TrPfÇ
Tᆠk´goaJ \mJm KhPf kJKru jJ, kPr FTaá ÀÓ˝PrA mKuu, fáA f fTt TrPf kJKrx ßj; KT∂á IJoJPT ßp xm KhT ßhUPf y~! IJ\ IJKo o'Pu
ßfJr hvJ KT yPm, fJ FTmJr nJKmx?
TáxMo KmrÜ yA~JKZu, TgJ TKyu jJÇ
TᆠV÷LroMPU TKyPf uJKVu, IJKo IJoJPhr oMÀKæPhr xmJAPT K\Pùx TPrKY, ßfJr vJCzL jucJñJr mMPzJ mJmJ\Lr of kpt∂ ß\Pj FPxPZÇ
xmJA UMvL yP~ of KhP~PY, fJ \JKjx?
TáxMPor oMPUr nJm xyxJ TKbj yA~J CKbuÇ KT∂á ßx xÄPãPk, \JKj ‰m KT!∏mKu~JA YMk TKr~J ßVuÇ
fJyJr TgJ uA~J, fJyJr oJP~r TgJ uA~J, fJyJr T£LmhPur TgJ uA~J, fJyJPhr xoJP\ IJPuJYjJ YKuPfPZ, VeqoJjqKhPVr of \JjJ\JKj
YKuPfPZ,∏F xÄmJh fJyJPT p“kPrJjJK˜ âá≠ TKr~J fáKuu; KT∂á F nJm YJkJ Kh~J xyxJ K\ùJxJ TKru, F ßmuJ KT UJPm hJhJ?
TᆠßmJPjr oPjr nJm mMK^u, ßxS oMU nJrL TKr~J mKuu∏KTZM jJÇ IJoJr KãPh ßjAÇ

TáxMo IKiTfr âá≠ yAu, KT∂á fJyJS xÄmre TKr~J KjP\r WPr YKu~J ßVuÇ
TᆠFT TKuTJ fJoJT xJK\~J uA~J ßxAUJPj mKx~J fJoJTaJ Kj”Pvw TKr~J ÉÅTJaJ ßh~JPu ßbx Kh~J rJKU~J cJT Khu, TáxMo!
TáxMo fJyJr WPrr oPiq KxuJA TKrPf mKx~JKZu∏xJzJ Khu, ßTj?
mKu, rJK•r yPò jJ? rÅJiKm TUj?
TáxMo fgJ yAPf \mJm Khu, IJ\ IJr rÅJiPmJ jJÇ
ßTj? fJA K\Pùx TKóÇ
TáxMo ßYÅYJA~J mKuu, IJKo FT v' mJr mTPf kJKrPjÇ
ßmJPjr TgJ ÊKj~J TᆠhMohMo TKr~J kJ ßlKu~J, WPrr oPiq IJKx~J hÅJzJAuÇ ßYÅYJA~J mKuu, \ôJuJfj TKrx ßj TáKx! IojiJrJ TrPu ßpUJPj
hM'PYJU pJ~ YPu pJm, fJ mPu KhKóÇ
pJS∏FãáKj pJSÇ mJKzr oPiq IJKo yJzL-ßcJPor of, Ioj TPr yÅJTJyÅJKT TrPf ßhm jJÇ AòJ y~ pJS, G rJ˜J~ hÅJKzP~ pf kJr ßYÅYJS ßVÇ
Tᆠn~JjT âá≠ yA~J mKuu, ßkJzJroMUL, fáA ßZJaPmJj yP~ mznJAPT fJKzP~ Khx?
TáxMo mKuu, KhAÇ mz mPu fáKo pJ APò fJA TrPm jJKT ?
ßmJPjr oMPUr kJPj YJKy~J TᆠoPj oPj FTaá n~ kJAuÇ VuJ jro TKr~J mKuu, KTPx pJ APò TruMo ÊKj?
ßTj fPm IJoJPT jJ mPu SUJPj KVP~ ßUP~ FPu ?
ßTj∏fJPf ßhJw KT yP~PZ?
TáxMo fLmsnJPm mKuu, ßhJw yP~PY? ßdr ßhJw yP~PYÇ IJKo oJjJ TPr KhKò, IJr fáKo SUJPj pJPm jJÇ
TᆠmznJA, TuPyr xo~ jKf ˝LTJr TKrPf fJyJr uöJ TKru, TKyu, fáA KT mzPmJj ßp, IJoJPT ÉTáo TrKm? IJoJr APò yPuA ßxUJPj pJmÇ
TáxMo ßfoKj ß\Jr Kh~J mKuu, jJ, pJPm jJÇ IJKo ÊjPf ßkPu nJu yPm jJ mPu KhKó hJhJ!
FmJr TᆠpgJgt n~ kJAuÇ fgJKk oMPUr xJyx m\J~ rJKU~J mKuu, pKh pJA KT TrKm fáA?
TáxMo KxuJA ßlKu~J Kh~J fKz“PmPV CKb~J hÅJzJA~J ßYÅYJA~J CKbu, IJoJPT rJKVS jJ muKZ hJhJ∏pJS IJoJr xMoMU ßgPT∏xPr pJS muKZÇ
TᆠvvmqP˜ Wr yAPf mJKyPr KV~J TkJPar IJzJPu hÅJzJA~J oOhMTP£ mKuu, ßfJr nP~ xPr pJm? pKh jJ pJA, KT TrPf kJKrx fáA?
TáxMo \mJm Khu jJ; k´hLPkr IJPuJaJ IJPrJ FTaá Cöôu TKr~J Kh~J KxuJA TKrPf mKxuÇ
IJzJPu hÅJzJA~J Tá†r xJyx mJKzu, T£˝r IPkãJTíf Có TKr~J mKuu, ßuJPT TgJ~ mPu, È˝nJm pJ~ jJ oPu'Ç KjP\ rJãxLr of ßYÅYJKm,
fJPf ßhJw ßjA; KT∂á IJKo FTaá ß\Jr TgJ TAPuA∏mKu~J TᆠgJKou; KT∂á WPrr Knfr yAPf k´KfmJh IJKxu jJ ßhKU~J, ßx oPj oPj Ifq∂ fíK¬
ßmJi TKruÇ CKb~J KV~J ÉÅTJaJ fáKu~J IJKj~J KjrgtT ßVJaJ-hMA aJj Kh~J, VuJr xMr IJr FT khtJ YzJA~J Kh~J mKuu, IJKo pUj mz, IJKo pUj
TftJ, fUj IJoJr ÉTáPoA TJ\ yPmÇ mKu~J ßkJzJ fJoJTaJ dJKu~J ßlKu~J jNfj TKr~J xJK\Pf xJK\Pf, FmJr rLKfof ß\Jr VuJ~ yÅJKT~J TKyu,

YJAPj IJKo TJPrJ TgJ, FT v' mJr jJ-jJ ÊjPf IJKo YJAPj! IJKo pUj TftJ∏IJoJr pUj mJKz∏fUj IJKo pJ mum fJA∏mKu~J ßx xyxJ KkZPj
khv» ÊKj~J WJz mÅJTJA~J ˜… yA~J gJKouÇ
TáxMo Kj”vP» IJKx~J fLåhOKÓPf YJKy~J KZu; mKuu, mPx mPx ßTÅJhu TrPm, jJ pJPm FUJj ßgPT?
ßZJaPmJPjr fLåhOKÓPf xMoMPUr mznJAP~r TftJ xJK\mJr vU CKz~J ßVuÇ fJyJr VuJ Kh~J xyxJ TgJ mJKyr yAu jJÇ TáxMo ßfoKjnJPm mKuu,
hJhJ, pJPm KT jJ?
FUj ßx Tá†jJgS jJA, ßx VuJS jJA; KYÅKYÅ TKr~J mKuu, muuMo f, fJoJTaJ ßxP\ KjP~A pJKóÇ
TáxMo yJf mJzJA~J, hJS IJoJPT, mKu~J TKuTJaJ yJPf uA~J YKu~J ßVuÇ KoKjaUJPjT kPr, KlKr~J IJKx~J, ßxaJ ÉÅTJr oJgJ~ rJKU~J Kh~J
K\ùJxJ TKru, xqJTrJPhr ßhJTJPj pJó f?
TᆠWJz jJKz~J mKuu, yÅJÇ
TáxMo xy\nJPm mKuu, fJA pJSÇ KT∂á ßmvL rJf Tr jJ, IJoJr rJjúJ ßvw yPf ßhKr yPm jJÇ
TᆠÉÅTJaJ yJPf uA~J iLPr iLPr mJKyr yA~J ßVuÇ

KÆfL~ kKrPòh
ßxKhj TᆠnKVjLr TJPZ mOªJmPjr xJÄxJKrT kKrY~ KhmJr xo~ IfáqKÜ oJ© TPr jJAÇ xfqA fJyJPhr VOPy uçL CgKu~J kKzPfKZu; IgY ßx\jq
TJyJrS IyïJr IKnoJj KTZMA KZu jJÇ
F VsJPo KmhqJu~ KZu jJÇ mOªJmj ßZPuPmuJ~ KjP\r ßYÓJ~ mJÄuJ ßuUJkzJ ßvPU FmÄ fUj yAPfA FTaJ kJbvJuJ UMKumJr xï· TPrÇ KT∂á
fJyJr KkfJ ßVRrhJx kJTJ ßuJT KZPuj; mOªJmj FToJ© x∂Jj yAPuS, FAxm IjJxOÓ TJPpt kM©PT k´vs~ ßhj jJAÇ fÅJyJr oOfáqr kr, ßx KjP\Phr
Y§Lo§Pk KmjJ-ßmfPjr FTaJ kJbvJuJ UMKu~J xï· TJPpt kKref TPrÇ
kJzJ~ FT\j Imxrk´J¬ k´JYLj KvãT KZPujÇ AÅyJPT ßx KjP\r AÄrJ\L KvãJr \jq KjpMÜ TPrÇ KfKj rJP© kzJA~J pJAPfj; fJA TgJaJ
ßVJkPjA KZuÇ V´JPo ßTyA \JKjPf kJPr jJA∏ßmªJ ßmJÓo AÄrJ\L KvKU~JKZuÇ mZr-kÅJPYT kNPmt, ˘LKmP~JPVr kr, ßx FA ßuUJkzJ uA~JA gJKTfÇ
k´J~ xo˜ rJK© kKzf, xTJPu VOyTot, Kmw~-IJv~ ßhKUf; FmÄ hMkMrPmuJ ˝-k´KfKÔf kJbvJPu TíwT-kM©KhPVr IiqJkjJ TKrfÇ KmimJ \jjL
fJyJPT kMjrJ~ KmmJPyr \jq kLzJkLKz TKrPu ßx fJyJr KvÊkM©KaPT ßhUJA~J mKuf, ßp \jq KmP~ TrJ fJ IJoJPhr IJPZ; IJr IJmvqT ßjA oJÇ
oJ TJjúJTJKa TKrPfj, KT∂á ßx ÊKjf jJÇ FojA TKr~J mZr-hMA TJKauÇ
fJrkr, ybJ“ FTKhj ßx TᆠßmJÓPor mJKzr xÿMPUA TáxMoPT ßhKUuÇ TáxMo jhL yAPf ˚Jj TKr~J TuxTPã WPr KlKrPfKZu; ßx fUj xPmoJ©

ßpRmPj kJ Kh~JPZÇ mOªJmj oMêPjP© YJKy~J rKyu; TáxMo VOPy k´Pmv TKrPu ßx iLPr iLPr YKu~J ßVuÇ F V´JPor xm mJKzA ßx KYKjf; xMfrJÄ FA
KTPvJrL ßp ßT, fJyJS ßx KYKjuÇ
FT x∂Jj yAPu oJfJkMP© ßp x’º y~, mOªJmj S \jjLr oPiq ßxA x’º KZuÇ ßx WPr KlKr~J oJP~r TJPZ TáxMPor TgJ ImJPi k´TJv TKruÇ oJ
mKuPuj, ßx KT y~ mJmJ? fJPhr ßp ßhJw IJPZÇ
mOªJmj \mJm Khu, fJ yCT oJ, fmM ßx ßfJoJr ßmRÇ pUj KmP~ KhP~KZPu, fUj ßx TgJ nJmKj ßTj?
oJ mKuPuj, ßx-xm TgJ ßfJoJr mJmJ \JjPfjÇ KfKj pJ mMP^KZPuj∏TPr ßVPZjÇ
mOªJmj IKnoJjnPr TKyu, fPm fJA nJu oJÇ IJKo ßpoj IJKZ, ßfoKj gJKT; IJoJr KmP~r \jq fáKo IJr kLzJkLKz TPrJ jJÇ mKu~J ßx Ijq©
YKu~J ßVuÇ
fUj yAPf Kfj m“xr IKfmJKyf yA~JPZÇ AyJr oPiq mOªJmPjr \jjL TáxMoPT WPr IJKjmJr \jq IKmvsJo ßYÓJ TKr~JPZj; KT∂á lu y~
jJA∏TáxMoPT ßTJjoPfA xÿf TrJj pJ~ jJAÇ TáxMPor Ff hO| IJkK•r hMPaJ mz TJre KZuÇ k´go TJre∏ßx fJyJr KjrLy, Ixogt S I·mMK≠
nJAKaPT FTJ ßlKu~J IJr ßTJgJS KV~JA ˝K˜ kJAPf kJPr jJÇ KÆfL~ TJre kNPmtA mKu~JKZÇ IJr ßTJj„k xJoJK\T Kâ~J jJ TKr~J ßx pKh xyP\
KV~J ˝JoLr Wr TKrPf kJAf, y~f Foj TKr~J fJyJr xo˜ ßhy-oj hJhJr IjMPrJi S kLzJkLKzr KmÀP≠ hÅJzJAf jJÇ KT∂á G ßp IJmJr KT-xm
TKrPf yAPm, rToJKr ßmJÓPor hu IJKx~J hÅJzJAPm, fJyJr oJP~r KogqJ TuPïr TgJ, fJyJr KjP\r mJuq\LmPjr Km˜Of WajJ, IJrS Tf KT
mqJkJPrr CPuäU yAPm, ßYÅYJPoKY CKbPm, kJzJr ßuJT ßTRfëyuL yA~J ßhKUPf IJKxPm, fJyJr xKñjLPhr xPTRfáT-hOKÓ ßmzJr lÅJT Kh~J Kj”xÄvP~
CÅKT^áKT oJKrPm, ßvPw WPr KlKr~J KV~J ßxJ\J nJwJ~ yJKxPf yJKxPf mKuPm, yJzL-ßcJPor of TáxMPorS KjTJ yA~J ßVuÇ KZ KZ, F-xm oPj
TKrPuS ßx uöJ~ TµKTf yA~J CPbÇ ßp-xm nhsTjqJPhr xKyf ßxS ßuUJkzJ KvKU~JPZ, FTxPñ FTnJPmA Ffmz yA~JPZ, hKrhs yAPuS IJYJrmqmyJPr fJyJPhr IPkãJ ßx ßp ßZJa F TgJ ßx oPj bÅJA KhPfS kJPr jJÇ
TJu xºqJ~ hJhJr xKyf TáxMPor Tuy yA~JKZu, rJV TKr~J TJPbr KxªMPTr YJKmaJ ßx hJhJr kJP~r TJPZ ZMÅKz~J ßlKu~J Kh~J xPrJPw mKu~JKZu,
IJr ßx xÄxJPrr KTZMPfA gJKTPm jJÇ IJ\ k´nJPf jhL yAPf ˚Jj TKr~J KlKr~J ßhKUu, hJhJ WPr jJA, YKu~J KV~JPZÇ fJyJr iJoJKaS jJAÇ TáxMo
oPj oPj FTaá yJKx~J mKuu, TJu mTáKj ßUP~A hJhJ IJ\ ßnJPr CPb kJKuP~PYÇ TuqTJr ©∆Ka xJKr~J uAmJr \jqA ßx kuJA~JPZ, fJyJ xfq mPaÇ
KT∂á TáxMo pJyJ IjMoJj TKru fJyJ jPy, ßx ©∆Ka IJr FTaJÇ UJKjT kPrA fJyJ k´TJv kJAuÇ
TáxMoPT k´fqy IKf k´fëqPw CKb~J VOyTot TKrPf yAfÇ Wr-hM~Jr ßVJo~ Kh~J KjTJA~J, ãáhs k´JñeKa kKrÏíf kKròjú TKr~J, jhL yAPf ˚Jj TKr~J
\u IJKj~J, fPm hJhJr \jq rÅJKi~J KhPf yAfÇ TᆠnJf UJA~J ßlKr TKrPf mJKyr yA~J ßVPu ßx kN\J-IJK¤PT mKxfÇ ßpKhj TᆠjJ UJA~J
pJAf, ßxKhj KÆk´yPrr oPiqA KlKr~J IJKxfÇ fJyJr FUjS IPjT ßhKr oPj TKr~J TáxMo láu fáKuPf uJKVuÇ CbJPjr FTiJPr TP~TaJ láPur VJZ,
ßVJaJTP~T oKuäTJ S pMÅA-Fr ^Jz KZu, AyJrJA fJyJr KjfqkN\Jr láu ßpJVJj KhfÇ láu fáKu~J, xo˜ IJP~J\j k´˜áf TKr~J uA~J xPmoJ© kN\J~
mKx~JPZ∏Foj xo~ xhPr TP~TUJjJ ßVJpJj IJKx~J gJKou FmÄ krãPeA FTKa ßk´R|J jJrL TkJa ßbKu~J KnfPr IJKx~J hÅJzJAPujÇ ãeTJPur

KjKo• CnP~A CnP~r KhPT YJKy~J rKyuÇ TáxMo AyJPT IJr TUjS ßhPU jJA, KT∂á jJPT KfuT, VuJ~ oJuJ ßhKU~J mMK^u, ßpA y'j, ˝\JKfÇ
ßk´R|J TJPZ IJKx~J yJKxoMPU mKuPuj, fáKo IJoJPT ßYj jJ oJ, ßfJoJr hJhJ ßYPjÇ Tá†jJg ‰T?
TáxMo \mJm Khu, KfKj IJ\ ßnJPrA mJAPr ßVPZjÇ KlrPf ßmJiTKr ßhKr yPmÇ
IJV∂áT Km˛P~r ˝Pr mKuPuj, ßhKr yPm KT ßVJ! TJu ßx fJr nKVjLkKfPT, IJPrJ YJr-kÅJYKa ßZPuPT∏fJrJS IJoJPhr IJkjJr ßuJT∏xŒPTt
nJVPj y~∏xmJAPT ßUPf mPu FPuJ∏IJKoS fJA IJ\ xTJPu muuMo, mOªJmj, VÀr VJKzaJ KbT TPr IJjPf mPu ßh mJZJ; pJA, IJKoS ßmRoJPT
FTmJr ßhPU IJvLmtJh TPr IJKxÇ
TgJ ÊKj~J TáxMo ˜K÷f yA~J ßVu, KT∂á krãPeA KjP\PT xJouJA~J uA~J, oJgJr IÅJYuaJ IJPrJ UJKjTaJ aJKj~J Kh~J, fJzJfJKz FTaJ k´eJo
TKr~J CKb~J ßVu, FmÄ WPrr Knfr yAPf IJxj IJKj~J kJKf~J Kh~J YMk TKr~J hÅJzJAuÇ
TáxMo mMK^u AKj vJÊzLÇ KfKj IJxPj mKx~J yJKx~J mKuPuj, TJu UJS~JhJS~Jr kr mOªJmj fJoJvJ TPr muPu∏IJKo FoKjA yfnJVJ ßp, Tá†hJ
mznJA-Fr of yP~S, ßTJjKhj ßcPT FT WKa \u kpt∂ ßUPf muPu jJÇ T'Khj ßgPT IJoJr jjPhr ßZPurJS xm FUJPj IJPZ∏Tá†jJg yJxPf
yJxPf fJA xTuPT ßjo∂jú TPr Fu∏fJrJ xmJA Fu mPuÇ
TáxMo WJz ßyÅa TKr~J rKyuÇ
mOªJmPjr oJ xJiJre KjÕPvseLr ˘LPuJPTr of KZPuj jJ∏fÅJr mMK≠-xMK≠ KZu; TáxMPor nJm ßhKU~J ybJ“ fÅJyJr xPªy yAu, KT ßpj FTaJ
ßVJuoJu WKa~JPZÇ xKªêTP£ k´vú TKrPuj, yÅJ ßmRoJ, Tá†jJg KT ßfJoJPT KTZM mPu pJ~Kj!
TáxMo ßWJoaJr KnfPr WJz jJKz~J \JjJAu, jJÇ
KT∂á AyJ KfKj mMK^Pf kJKrPuj jJ, mrÄ oPj TKrPuj, ßx mKu~JA KV~JPZÇ fJA x∂áÓ yA~J mKuPuj, fmM nJPuJ, fJr kr Tá†jJgPT CP¨v TKr~J
xP˚Py mKuPuj, n~ yP~KZu∏IJoJr kJVuJ ßZPuaJ mMK^ xm náPu IJPZ! fPm ßmJi TKr, ßx KTZM KTjPf-KajPf ßVPZ, FãáKj FPx kzPmÇ G
ßp∏SrJS xm yJK\rÇ
Tá†hJ, mKu~J mOªJmj FTaJ yÅJT Kh~J CbJPj IJKx~J hÅJzJAu; xPñ fJyJr IJrS KfjKa ßZPu∏AyJrA oJoJPfJ nJAÇ
fJyJr oJ mKuPuj, Tá†jJg FAoJ© ßTJgJ~ ßVuÇ ßmRoJ, WPrr Knfr FTaJ xfrKû ßkPf hJS mJZJ∏SrJ mxMTÇ
TáxMo mq˜ yA~J fJyJr hJhJr WPrr ßoP^Pf FTaJ T’u kJKf~J Kh~J, TKuTJaJ yJPf uA~J fJoJT xJK\~J IJKjPf rJjúJWPr YKu~J ßVuÇ
mOªJmj ßhKUPf kJA~J xyJPxq TKyu, S gJTÇ fJoJT IJorJ ßTC UJAPjÇ
TáxMo TKuTJaJ ßlKu~J Kh~J FAmJr rJjúJWPrr FTaJ UMÅKa IJvs~ TKr~J ˜… yA~J hÅJzJAuÇ fJyJr TJ§ùJjyLj oNUt IV´\ IT˛J“ FKT KmkPhr
oJ^UJPj fJyJPT ßlKu~J Kh~J xKr~J hÅJzJAu! ßâJPi, IKnoJPj, uöJ~, Imvq÷JmL IkoJPjr IJvïJ~, fÅJyJr hMA ßYJU \Pu nKr~J ßVuÇ TJu
yAPfA fJyJr nÅJzJPr xo˜ K\Kjx mJz∂ yA~J CKb~JPZÇ IJ\ xTJPu ˚JPj pJAmJr kNPmtS ßx nJKm~J KV~JPZ, KlKr~J IJKx~JA hJhJPT yJPa kJbJA~J
KhPm; KT∂á KlKr~J IJKx~J, IJr hJhJr xºJj kJ~ jJAÇ ßhJw IkrJi TrJr kPr, ßZJaPmJjPT TᆠpgJgtA Ff n~ TKrf ßp, xYrJYr oJjMw hMÓ

oKjmPTS Ff n~ TPr jJÇ ßp mzPuJTPhr WPr ÊiM UJA~J IJKxmJr IkrJPi TáxMo Ff rJV TKr~JKZu, ß^ÅJPTr oJgJ~∏ßxA mzPuJTKhVPT
xhumPu Kjoπe TKr~J ßluJr èÀfr IkrJi oMU láKa~J mKumJr hM”xJyx TᆠßTJjoPfA KjP\r oPiq xÄV´y TKrPf kJPr jJAÇ kJPr jJA mKu~JA
ßx xTJPu CKb~JA kuJA~JPZ, FmÄ KTZMPfA ßx rJK©r kNPmt KlKrPm jJ, AyJ KjÁ~ mMK^~JA TáxMo IJvïJ~ IK˙r yA~J CKb~JKZuÇ IJmJr xmPYP~
Kmkh yA~JKZu, ßp KxªMTKar KnfPr fJyJPhr xKûf èKaTP~T aJTJ KZu, fJyJr YJKmaJS TJPZ jJA; IgY yJPfS FTKa k~xJ jJAÇ
Foj KjÀkJ~nJPm KoKja-kÅJPYT hÅJzJA~J gJKT~J, ybJ“ fJyJr xo˜ rJVaJ KV~J kKzu mOªJmPjr CkPr; mJ˜KmT xo˜ ßhJw f fJyJrAÇ ßTj ßx
fJyJr KjPmtJi KjrLy nJAKaPT kg yAPf iKr~J uA~J ßVu, ßTjA mJ FA-xm kKryJx TKru! CKj ßT ßp, hJhJ SÅPT WPr cJKT~J IJKj~J UJS~JAPm?
FA Kfj m“xr Tf ZPu, Tf CkuPã mOªJmj FKhPT pJfJ~Jf TKr~JPZ; Tf CkJP~ fJyJPhr oj kJAmJr ßYÓJ TKr~JPZ; TfKhj xTJu-xºqJ~,
KmjJ k´P~J\Pj mJaLr xÿMPUr kg Kh~J yÅJKa~J KV~JPZÇ fJyJPhr hM”˙ Im˙Jr TgJ ßx xo˜ \JPj; \JPj mKu~JA, fJyJKhVPT Ikh˙ TKrmJr FA
ßTRvu xOKÓ TKr~JPZÇ
TáxMo TJPbr oNKftr of ßxAUJPj hÅJzJA~J ßYJU oMKZPf uJKVuÇßx mz IKnoJKjjL; FUj FTJ ßx KT CkJ~ TKrPm?
mOªJmPjr oJ WPrr KnfPr CKb~J KV~J, ßZPuPhr xKyf TgJmJftJ mKuPfKZPuj; KT∂á fÅJr ßZPur ßYJU WPrr mJKyPr WMKr~J ßmzJAPfKZuÇ ybJ“ ßx
hOKÓ rJjúJWPrr KnfPr TáxMPor Ckr kKzu∏ßYJUJPYJKU yAu, oPj yAu, ßx xPïPf fJyJPT ßpj IJøJj TKruÇ kuPTr FT IÄPvr \jq fJyJr
xo˜ “Kk§ CjìP•r of uJlJA~J CKb~JA K˙r yAuÇ ßx mMK^u, AyJ ßYJPUr náu; AyJ Ix÷mÇ
‰hmJ“ TUj ßhUJ yA~J ßVPu ßp oJjMw oMU dJKT~J hs∆fkPh k´˙Jj TKr~JPZ, pJyJr KjhJÀe KmfíÌJr TgJ ßx IPjTmJr Tá†jJPgr TJPZ ÊKj~JPZ,
ßx pJKY~J fJyJPT IJøJj TKrPm∏F yAPfA kJPr jJÇ mOªJmj Ijq KhPT ßYJU KlrJA~J uAu; KT∂á gJKTPfS kJKru jJÇ ßpUJPj ßYJUJPYJKU
yA~JKZu, IJmJr ßxAUJPjA YJKyuÇ KbT fJA! TáxMo fJyJrA KhPT YJKy~JKZu, yJf jJKz~J cJKTuÇ
©˜kPh mOªJmj CKb~J IJKx~J, rJjúJWPrr TkJPar TJPZ hÅJzJA~J oOhM˝Pr K\ùJxJ TKru, cJTKZPu IJoJPT?
TáxMo ßfojA oOhMTP£ mKuu, ÉÅÇ
mOªJmj IJPrJ FTaá xKr~J IJKx~J K\ùJxJ TKru, ßTj?
TáxMo FToMyëft ßoRj gJKT~J, nJrL YJkJ VuJ~ mKuu, K\Pùx TKó ßfJoJPT, IJoJPhr of hLj-hM”ULPT \» TPr, ßfJoJr of mzPuJPTr KT
mJyJhMKr mJzPm?
ybJ“ F KT IKnPpJV! mOªJmj YMk TKr~J hÅJzJA~J rKyuÇ
TáxMo IKiTfr TPbJrnJPm mKuu, \Jj jJ, IJoJPhr KT TPr Khj YPu? ßTj fPm fáKo hJhJPT Ioj fJoJvJ TrPf ßVPu? ßTj Ff ßuJT KjP~
ßUPf FPu?
mOªJmj k´gPo nJKm~J kJAu jJ, FA jJKuPvr KT \mJm KhPm; KT∂á ˝nJmf” ßx iLr k´TíKfr ßuJTÇ KTZMPfA ßmvL KmYKuf y~ jJÇ UJKjTãe YMk
TKr~J KjP\PT xJouJA~J uA~J, ßvPw xy\ vJ∂nJPm K\ùJxJ TKru, Tá†hJ ßTJgJ~?


Related documents


untitled pdf document
panditmashai
shreekanta
chandranath
cs
bardidi


Related keywords