PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSafare Yaqeen9(no Atheism) .pdfOriginal filename: Safare_Yaqeen9(no_Atheism).pdf
Author: Mohammad Bahrami

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 09/01/2018 at 18:50, from IP address 2.50.x.x. The current document download page has been viewed 166 times.
File size: 359 KB (7 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫بسم الرحمن الرحیم‬

‫سفر یقین‬
‫خُرافهگرایی داروینیستها!‬
‫تهیه شده در‪ « :‬رد شبهات ملحدین»‬

‫‪2‬‬

‫السالم علیکم!‬
‫آیا این ادّعای ِ داروینیستها و خداناباوران که «پدیدههای ِ فطری تفسیر ِ‬
‫اسباب ژنتیکی دارد» بر پایههای علمی استوار است و اثبات شده است‬
‫مادّی و‬
‫ِ‬

‫یا خیر؟‬

‫جان ِ سخن اینکه خداناباوران هنگامی که وجود ِ آفریدگار را انکار کردند و‬

‫در نتیجه‪ ،‬فطرت و هدایتهای ِ فطری را نیز نفی کردند‪ ،‬به بنبست برخوردند و‬

‫آن اینکه برای پدیدههای ِ فطری (ای چون گرایش ِ دینداری‪ ،‬گرایشهای ِ‬
‫اخالقی‪ ،‬احساس ِ هدفجویی‪ ،‬ارادهی ِ آزاد و غرایز ِ فطری) تفسیری ندارند‪ .‬چرا‬
‫که این پدیدهها‪ ،‬به ظاهر‪ ،‬غیر ِ مادّی است‪ .‬برای ِ رهایی از این بنبست‪ ،‬تالش‬

‫کردند تا برای ِ پدیدههای فطری‪ ،‬تفسیرهایی مادّی بیابند‪ .‬سرانجام‪ ،‬ادّعا کردند‬
‫که همهی پدیدههای ِ فطری‪ ،‬تفسیر ِ مادّی و ژنتیکی دارد!‬

‫پرسش این است که‪ :‬آیا این ادّعاها‪ ،‬پایهها و بنیادهای علمی دارد یا خیر؟‬

‫گفتنی است که علمِ ژنتیک با داروشناسی (که گوینده در آن تخصص دارد)‬

‫مفصل در‬
‫چندان بیربط و بیگانه نیست‪ .‬بنده علم ژنتیک را تقریبا به گونهی‬
‫ّ‬

‫مقطع ِ دکترا فرا گرفتهام‪.‬‬

‫ت اینکه فالن ویژگی در فالن زندهجان‪ ،‬به فالن ژن پیوند دارد‪،‬‬
‫برای ِ اثبا ِ‬

‫روشها و شیوههای ِ علمی ِ شناخته شدهای‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬

‫ک بارور و یا‬
‫شیوهی نخست‪ ،‬افزودن ِ یک ژن (‪ )gene insertion‬به تخم ِ‬
‫«جهش ِ حذفی‪ /‬نقصانی» (‪ )gene deletion‬و بررسی اینکه اینکار در پدید‬
‫آمدن و یا ناپدید شدن ِ فالن ویژگی‪ ،‬چه اندازه نقش داشته است‪ .‬این عملیّه‪،‬‬

‫بر «‪ /knockout mice‬موشهای ناکآوت» مؤفقانه‪ ،‬اجرا شده است‪ .‬امّا تا‬

‫کنون بر انسانها اجرا نشده است‪ .‬افزون بر آن‪ ،‬احیانا عوامل پیچیدهای‪ ،‬چون‬
‫«‪ / compensatory mechanisms‬مکانیزمهای ِ دفاعی»‪ ،‬دست به کار میشود‬
‫و جای ِ خالی ِ ژن ِ حذف شده را پر میکند‪.‬‬

‫با این حساب‪ ،‬تنها راه اجرای ِ این عملیّه بر انسان‪ ،‬حذف ژنتیکی و سپس‬

‫ت این است که کسانی که فالن ویژگیها و گرایشها را دارند‪ ،‬ژنهایی دارند‬
‫اثبا ِ‬

‫‪3‬‬
‫که انسانهایی که این ویژگیها و گرایشها را ندارند‪ ،‬یا آن ژنها را ندارند و یا‬
‫ژنهایی دارند که نقشی متفاوت با ژنهای دیگران‪ ،‬بازی میکند‪ .‬و این چیزی‬

‫م «‪ /Epigenetics‬وراژنشناسی‪ /‬وراژنتیک» شناخته میشود‪ .‬با‬
‫است که به نا ِ‬
‫روش حذف ژنتیکی میتوان برخی از بیماریها و ویژگیهای جسمی را به ژنها‬

‫پیوند داد‪.‬‬

‫خداناباوران ادّعا میکنند که حتا پدیدههای ِ فطری نیز اسباب ژنتیکی دارند‪.‬‬

‫در حقیقت داروینیستها تمام پدیدهها‪ ،‬از جمله پدیدههای ِ فطری‪ ،‬را داروینیزه‬

‫ت غربی‪ ،‬اصطالح «داروینیزهی آموزش» نیز به‬
‫کردهاند‪ .‬حتا در میان اصطالحا ِ‬
‫چشم میخورد‪ .‬داروینیزهی آموزش‪ ،‬یعنی تفسیر همهی پدیدههای مادّی و‬

‫معنوی ِ انسانی بر بنیاد تئوری ِ تکامل ِ داروین و گنجاندن ِ آنها در نصابهای ِ‬
‫درسی و آموزشی‪.‬‬
‫کتابهای ِ بسیاری نیز بر مبنای ِ این نگرش‪ ،‬نگاشته شده است‪ .‬مانند‬
‫کتاب‪:‬‬
‫‪ / The God Gene« -1‬ژن ِ خدا»‪.‬‬

‫‪ /Evolutionary Origins of Morality« -2‬اساس ِ تکاملی ِ گرایش ِ اخالقی»‪.‬‬

‫‪ / The Evolutionary Origin of Freedom« -3‬اساس ِ تکاملی ِ آزادی»‪.‬‬

‫‪ / A Darwinian View of Parental Love« -4‬نگاهی داروینیستانه به محبّت‬
‫والدَین»‪.‬‬
‫‪ / Strategies of Human Mating« -5‬استراتژی گرایش جنسی ِ متقابل»‪.‬‬
‫و کتابهای ِ فراوانی از این دست‪.‬‬

‫باب روشهای ِ علمی ِ اثبات‬
‫پرسش این است که بر بنیاد ِ سخنانی که در‬
‫ِ‬
‫پیوند ِ یک ژن با یک صفت گفته آمد‪ ،‬میتوان پرسید که‪ :‬آیا ادعاهای ِ خداناباوران‬
‫بر مبنای ِ این روشهای ِ علمی بنا یافته است یا خیر؟ آیا تا کنون ژنی کشف شده‬

‫است که به گرایش ِ دینداری پیوند داشته باشد؟ پاسخ تکاندهنده این است‬
‫که‪ :‬خیر! این سخنان‪ ،‬ادّعاهای ِ بیش نیست و هیچ مبنای ِ علمی ندارد‪.‬‬

‫میتوان گفت‪ :‬باورهای ِ کورکورانهی داروینیستی و به تعبیری «خرافهگرایی‬

‫داروینیستها» ست‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫نوشتههایی که خداناباروان برای ِ اثبا ِ‬
‫ت این ادّعاها نوشتهاند‪ ،‬از این پرسش ِ‬
‫جاندار که «آیا واقعا چنین ژنی وجود دارد؟» عبور میکنند و این مسألهی ثابت‬

‫ناشده را نادیده گرفته و با سخنان ِ خودساخته و بیبنیاد به فایدهی تکاملی ِ ژن‬

‫میپردازند!‬

‫ریچارد دوکنز را میبینیم که به ژن ِ خودخواهی (یا خودکامگی) میپردازد و‬

‫این ژن را مسئول ِ رفتارهایی که انسانی مینماید‪ ،‬معرفی میکند‪ .‬در حالی که‬
‫هدف این ژن‪ ،‬بقای ِ نوع انسانی است‪ .‬دین هامر را میبینیم که به ژن ِ خدا و‬

‫گرایش ِ دینداری میپردازد‪.‬‬

‫دین هامر‪ ،‬برخالف دیگر نویسندگان‪ ،‬از ژن ِ معیّنی سخن گفته است‪ .‬اما‬

‫چنانچه خواهد آمد‪ ،‬ادّعای ِ دین هامر‪ ،‬از بیبنیادترین ادّعاها ست و‬
‫پژوهشگران ِ بسیاری ادّعاهایش را پوچ و بیاساس خوانده اند‪ .‬دین هامر‪،‬‬
‫کتاب خود (ژن ِ خدا) را بر بنیاد یک پژوهش‪ ،‬نگاشته است‪ .‬البته وجود این‬
‫ِ‬
‫پژوهش تثبیت نشده است و منتشر هم نشده است و به سخن ِ کارل زِمر با‬
‫آنکه پژوهشگران ِ زیادی کوشیدند به این نتیجه برسند‪ ،‬ناکام ماندند! افزون‬
‫بر آن‪ ،‬برخی از خداناباوران‪ ،‬ادّعاهای ِ دین هامر را به سخره گرفتند و گفتند‪ :‬نه‬
‫خدایی وجود دارد و نه هم ژن خدا!‬

‫در حقیقت کسانی که ادّعا میکنند که میتوان ژن ِ مشخصی را به گرایش ِ‬
‫فطری ِ معیّنی پیوند داد‪ ،‬یا چیزی از علم ژنتیک نمیدانند و بر طبل ِ رسوایی و‬

‫لقب شان دکتر و‬
‫نادانی ِ خود میکوبند و یا هم مردم را فریب میدهند! هرچند‬
‫ِ‬

‫پژوهشگر و فالن و فالن باشد!‬

‫ت چندینسالهی ما پیرامون ِ پیوند ِ ژنها با صفات‪ ،‬بیانگر این است‬
‫معلوما ِ‬

‫که این مسأله خیلی پیچیدهتر از آن چیزی است که در گذشته گمان میکردیم‪.‬‬
‫ف «‪ /Nature‬طبیعت»‬
‫چنانچه این حقیقت در ورقهی علمی مجل ّهی معرو ِ‬
‫منتشر شده در سال ‪ 2008‬آمده است‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫در این برگه آمده است که جدا کردن ِ رمز ِ ژنتیکی در پروژهی « ‪Human‬‬
‫‪ »Genome‬کاخ ِ آرمانهای ِ ما را فرو ریخت‪ .‬به گونهای که دریافتیم حتا صفات‬

‫و ویژگیهای ِ جسمی (ای چون بلندی ِ قامت و بیماریهای ِ عقلیای مانند‬
‫شیزوفرنی) که به ظاهر وراثتی است‪ ،‬نمیتوان به یک ژن و نه هم حتا به یک‬
‫مجموعهی مشخّص از ژنها پیوند داد‪ .‬همچنان گفته شده است که این مسأله‬

‫خیلی پیچیدهتر از آن چیزی است که در گذشته در مدارس و دانشگاهها تدریس‬

‫میشد‪ .‬پژوهشهای ِ دیگری نیز وجود دارد که بیان میکند‪ ،‬احتمال میرود یک‬
‫صفت به هزارها ژن پیوند داشته باشد و هرکدام از این ژنها نقش کوچکی در‬

‫آن ویژگی داشته باشند‪.‬‬

‫با این همه‪ ،‬کسانی چون دوکنز و هامر میآیند و بدون در نظر گرفتن ِ این‬

‫حقایق‪ ،‬با سطحینگری ِ تمام میگویند‪« :‬ژن خودخواهی» و «ژن خدا»!‬

‫اینان یا مردم را فریب میدهند و یا خود از علم ژنتیک چیزی نمیدانند!‬

‫اگر این ادّعاهای ِ خندهآور در میان جوانانی که از علم و معرفت دوراند‪،‬‬

‫خریداری بیابد‪ ،‬چندان غریب نیست‪ ،‬شگفت این است که این سخنان را کسانی‬

‫تکم با مبادی ِ پژوهشهای علمی آشنایی دارند و یا پزشک و دانشجوی‬
‫که دس ِ‬

‫پزشکی هستند‪ ،‬بپذیرند و بدانها دلخوش کنند!‬

‫ظ تئوری‪،‬‬
‫پیش از آنکه به ادامهی بحث بپردازم‪ ،‬باید بگویم که‪ :‬بنده به لحا ِ‬

‫مانعی نمیبینم که هللا متعال در وجود انسان‪ ،‬ژنهایی بیافریند که در‬
‫م این سلسله‬
‫شکلگیری ِ گرایشهای ِ فطری‪ ،‬نقش داشته باشد‪ .‬در حلقهی چهار ِ‬

‫‪6‬‬
‫نیز بیان گردید که اگر عمال چنین چیزی ثابت شود‪ ،‬خود دلیل دیگری بر وجود‬
‫و عظمت آفریدگار جهانیان است‪.‬‬

‫اما اگر چنین چیزی ثابت نباشد (که عمال ثابت نیست) و مادّیگرایان‬

‫بخواهند پدیدههای ِ فطری را بر بنیاد ِ ژنهای ِ ناشناخته و کشف نشده‪ ،‬به عنوان‬

‫بدیل وجود ِ آفریدگار‪ ،‬تفسیر کنند‪ ،‬زشت و ناپذیرفتنی است‪ .‬خداناباوران وجود ِ‬

‫پروردگاری را که هزاران دلیل بر وجودش داللت دارد‪ ،‬بر مبنای ِ دلیلی که هیچ‬
‫برهانی بر وجود آن وجود ندارد‪ ،‬نفی میکنند!‬

‫خداناباوران ایمان و باور ِ غیبی ِ ما را بر وجود هللا متعال‪ ،‬نقد میکنند‪ .‬در‬

‫حالی که ایمان ِ ما مبتنی بر دلیل و حجّت و برهان است‪ .‬اما اگر خود بر وجود ِ‬

‫ژنهایی که کشف نشده است و هیچ دلیلی بر وجود آنها ارائه نشده است‪،‬‬
‫به غیب ایمان داشته باشند‪ ،‬هیچ مشکلی نمیبینند!‬

‫خداناباوران ادّعا میکنند که ما با ایمان به وجود آفریدگار میخواهیم‬

‫خألهای علمی ِ خود را پر کنیم‪ .‬بدین معنا که (به ادّعای ِ آنان) ما عل ّت برخی از‬

‫پدیدهها را نمیدانیم و با وجود هللا آنها را تفسیر میکنیم‪ .‬در حالی که چنین‬
‫چیزی در منظومهی اندیشگی ِ اسالمی‪ ،‬درست و پذیرفتنی نیست‪ .‬اما‬
‫خداناباوران خود برای تفسیر ِ پدیدههایی که جهانبینی مادّیگرایی و‬

‫ماتریالیستی از تفسیر ِ آنها ناتوان است‪ ،‬به «خرافهگرایی داروینیستی» پناه‬

‫میبرند!‬

‫خداناباوران‪ ،‬وجود ِ آفریدگار را نفی کردند و چارهای جز ارائهی بدیل‬

‫نداشتند‪ .‬برای ِ همین بدیل مادّیای که روح و فطرت را نفی میکند‪ ،‬ارائه کردند‬
‫و بر بنیاد این بدیل‪ ،‬کاخها و پندارها و افسانهها ساختند و کتابها نوشتند و‬

‫کنفرانسها ترتیب دادند! بدیلی که اساس و بنیادی ندارد و خواب و خیالی بیش‬
‫نیست!‬

‫آیا ایمانی کورکورانهتر از ایمان وجود دارد؟! آیا این عین ِ خرافهگرایی و‬
‫عقلستیزی نیست؟! آیا این چیزی جز پیشداروی میتواند باشد؟! آیا از این‬
‫بدتر میشود بر پیکر علم و پژوهشهای ِ علمی‪ ،‬ضربه زد و از آنها استفادهی‬

‫ابزاری کرد؟!‬

‫‪7‬‬
‫اینها اتّهامهایی است که مسلمانان را بدانها متّهم میکنند! در حالی که‬

‫سزاورترین انسانها بدین اتّهامها خداناباوران و داروینیستها هستند‪.‬‬

‫م تجربی‪ ،‬سازگاری ندارد‪ .‬در‬
‫ادّعا میکنند که اسالم با حقایق ِ هستی و علو ِ‬

‫حالی که خود میگویند‪« :‬انسان آزادی ِ انتخاب ندارد و ژنها انسان را به حرکت‬

‫وا میدارد»‪ .‬این سخن کامال با واقعیّت ناهمساز و ناسازگار است‪ .‬هرچند اینان‬
‫این واقعیّت را انکار کنند‪ ،‬همه میدانند که انسان آزادی ِ عمل و انتخاب دارد‪.‬‬
‫م تجربی نیز با به رسمیّت شناختن ِ ژنهایی که‬
‫بیاحترامی ِ خداناباوران به علو ِ‬
‫هیچ دلیلی برای وجود آنها وجود ندارد‪ ،‬نیک روشن میگردد‪.‬‬

‫ت هدایتها و دالیل فطری بر وجود ِ هللا متعال‬
‫اینها همه بهای ِ انکار دالل ِ‬

‫است‪.‬‬

‫ث دالیل‬
‫با آنچه در این حلقه گفته آمد‪ ،‬به گونهی اجمالی‪ ،‬به پایان بح ِ‬

‫فطری میرسیم و نمیخواهیم بیش از این بدین مسأله بپردازیم و از اصل ِ بحث‬
‫دور شویم‪ .‬اما پیش از پرداختن به مباحث دیگر‪ ،‬مناسب میدانم با یک مثال‬

‫فاش کنم که داروینیستها و خداناباوران چگونه مردم را به نام علم به گمراهی‬
‫و انحراف میکشانند‪ .‬آن مثال‪ ،‬توجیه ِ همجنسگرایی است‪ .‬با این ادّعا که این‬

‫پدیده در ژنها ریشه دارد‪ .‬با این مثال‪ ،‬بهای ِ دیگر انکار ِ فطری بودن ِ غریزههای ِ‬
‫بشری و تالش یافتن ِ تفسیرهای ِ مادّی ِ محض برای ِ این پدیدهها را به تماشا‬
‫خواهیم نشست‪ .‬به خواست هللا در حلقهی آینده به این مسأله پرداخته خواهد‬

‫شد‪.‬‬

‫والسالم علیکم!‬
‫نویسنده‪ :‬دکتر ایاد قُنیبی‬
‫مترجم‪ :‬ابوزینب محمد بهرامی‬
‫تهیهشده در‪« :‬رد شبهات ملحدین»‬


Related documents


PDF Document iq race brain size r k theory
PDF Document haselton gangestad
PDF Document vintologi6
PDF Document asdadasd
PDF Document temporary platform committee report
PDF Document paper


Related keywords