PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTAFSIR FI ZILALIL QURAN PART 8 .pdf


Original filename: TAFSIR FI ZILALIL QURAN PART-8.pdfDownload original PDF file

Document preview


Trtc{nTg{"rfu

ffi
@
6$.l-<srfffifrq{Trq

qrrq{fr{Efr{w<ln
qf{ csl-<s[Fr e+,'fcsft qg;r

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

q|E.gq=RE'<r-rftq

brr{ <S5

TTf

\<{l-q \qtTrF-f6t

c<'r<qtcFr=t \q5r{<rFT \e
\ot+-ftl

ft

ffiE

csl3ts[trrit w{Enr'qqlc.-{t

<rc-{Fq EFr<

g€r{

\q'rq{E'

q {cs<r \qT{rE?
{t€q!{t mfEls{FrrIFft
ET6'Fq qFF-dI{ TIsFT

:{tsqnr Tg{s qTqtr

ffi
q|ar cE.|gqffiq4]rsftryt
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

\stq=ftq_R ffiq
(b4 4v

.*,qsnT
' ! -! -, '

wwEqnvn
CFTMF

,a"r.Rtffim*.*

1t cor
csFr €
r

rrUw

}o
TIE' : oo88 o.o itqs

q e-fr !,-{s,6

*, "AO I fr rfriB fr.
-ffiq,
"i;as ;;_;;;

ncuAAt,

tlo,

W.,*W,rq*, {r{r&, EF'l-) loa

CSI{ € TIRI : ooUUo_\_UlCUClg

ftq* ccq: col,/) .€Tl3rfi ceq cfi!
fqnc{lqGq cqlsEt), <grrRtqtirEFot
u twtrft fiss*, 1ffuw;,,or*rq
la oo utao*l*u, DFFt_))oo
CTFI

s IF'ISI : oobb-\-bee b\b)A C{RIIE
: o)b)b egebbq

TJT*
T{F?

riluffS,

)8e),

ilfirq ",\rT
qFr rfiTqt{ sftEBR

q{q

)s

)s

s'e1ap6

Rfirs: Etqo

Er'n

cla

o
Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil euran'
Author

Syed eutb Shaheed

Translator of euranic text into Bengali

&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
8th Volume
(Sura Al Anfal)
published by

o*"f

XT,6,HflffJ,fl;il".*

Suite 501 Internarional House 223
Regent Street London
phone & Fax
: 0o14_020

r? A-B concordRegency,

on",,n*oi
13YjU&ATJh,
phone &
Fax : 00gg0_i_815 g526

,
rrr,ru-i-ro*#i[iif
Sales Centre:
phone

--"

WIB 2OD

tztq si@uou , otiii"iaiB;;

ono,_,ro,

li_$l'd:i*fi lBl/i:B;tr|

i,i:'l-,:f
& Fax : 00880_2_gl:'SOIS,I\4oUite:
OrErg
lstEdition 1997

f6i;t---

9th Edition
Shafar 1430, Januarv 2010

E-mail: info@arqurarracuo"rrronoolX"ot#;3ff#
***.arquranacademyrondon.co.uk
ISBN-g84-8490_27-2

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffiiffi-{{R{
om

qEffi6q{HrFrc
6niqt{c-t{,{FK

6€r{qrc-{{c.'rqilft{ffi

s.
c

EFt<qmaffi'q
er{REqr,

dp
re
s

q{rctr{{(st{1c[ffit{'[m
dne mmtbtqnonn$st
qMt=fivt6fiHn!

or

Emmft{, rftqdffi

,

qRfcrFRRtutR

.W

oqtqtcnqrqfc-tqntg<qlp

oi

{Rlfunnnbs{t{o

{n qKK en bsn't enqM{ t

iB

€'R

C{Kqt(n.l:RT{{RETS

m

cqrsqrrKqtstqfrIsr{firfi{

/I

sla

5q.fqtfiR{.r1frrSn{{q

Ht
tp

:/

qqcqt{9trK,q'{FrE'qER6;l{K
qHFm Rq'c{ {tFF
qaft @eren {R
"c?Fr

qFreRtfvql

'rfufn'r(rf$qr{t

{rq{WFr.{Et'EIfiR
RsF 6{rW46{FTt
{FErfqSmFR\rTrt{Ht{ 1

http://www.islamiboi.wordpress.com

1

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c<Fr<snEr

ef<sT-fc<sEf <seff
qlgR qiffir+l s{t sfstff< ErqF firs-{, eo qftd erqsK "r< qQ .Mr$<
m{sqt ffi
6-sT{tr-s qttmq qqq nfrq-q< ftffiqirs ETF-fi-{ € ffi{q
m'FrsrFt'-q< <l(El qT{Iq erolfte E6{t r c <rq(Kr Ue1I5 frqbt T{ crr6s< m-{
qErq st"{tEr {cq=t c-ql'e-{ c$ tq-<c*r a.t qrs q{to; cR etT"ft-fi wd3tq
ersFl-ql{ o.lq cl{ F-ff{ R qeft+ qlqlr4T ql{ FG-(q{ st{ qcry ql-Tfl qsfs
R-dK{ clcclqlFRsFl4< Tsg-g,tql;ttt r (aem q6p-41w1$ra v qr1rrfr lc .s qflqft
w1m

>lQ GI

looo)

ffiq

ffif

mt<qF[' is vF qcNI q'ttcrq gEq {ftq-q< "tRul qtsrsr
Rrt sET n.[< fi-fl< \Frcl{
r $qct v1
r"rcs "fiR R, tTqT{ Eefi<
qrcq,
q€tc{
qc{
cuffi 66 <Cs eFFft<
TQ-{
"fAE T-W<R 41q ffirfr C-fi<ft{
c?Fr<rqF['s q-{ssfE {c{ csRsrq \tr$Krq< cErq esF ffi4q-a1E'ftcc<
qrs
GRs
{Fu6<

S

cffi

ol

6

ffi{q

r

ffi

66 R ^e-t{rl'{ Tcfi <in, R efTBr ql* fu sFk nmfc(
AA< l.c cotF<
{qs{, c{ st{.|T r<fl-?Mlrr{ .Q cc-$ Efs'qn,fqtrT q{{tq {q qfcdR efsH qsn EGe
R5qt r Rtro q'-ft1 qt-6o qws EqcrQ <r& s qtretT{ *Q T*q Ftcqr ,a<.tfi-{
Ecqrtuts qqq 56ft6aa, frg nlqt Tl-drct 6sft{l Scqrtqt <E<lfrs qF "nr{fr r q]eR
vllndTl qFrr6h< qc\9l sGeR erRrff{ <rqrs g 6t< q r{t{ c?tnEKs-< qrql fi-{tGs
Tr{rq{ c{ qlni 6n nr<lr< el-<lFrs rra< lsuvt qtqlT sR
crr{qFT'-q< oF+ ugtn, qfe r"'ftqrt cr-dqfr <TT{q ersr.rd
qNrcq-{
qcq'R-qt qsF {Rft '[ens{, <-{cs crfcE eK TE{q Rrfl qTm
fcrqr-q
-q-t'€ e1-6s1-q-q,
sk{rt st&s fr6'rs r ftq cstril ffi lmt6,r<' c'Rr{ 6q ftE
olql r-fl qll
qlmt
qcFr
qFfcq<
E-t
frrr &<8 o-*ca- "ilRfi r 6< s?F 6orqfq v?t{
6.lq qc{ c'ftq I qlqR E,lfldrt{ qqt{ cffs-d, TrEr{ eFTs Gfr {fr q< <fE&ir {ftr
affi Wq|rs yFtT ;rt Tt"tre-q stqrq qQ st+'ft-q< <t(st q{stq qef.fqk .aR
EcryFtF c+nqfr-A rf{F6t q[s etKcst it
r

€ ffi-q

Effi

r

€ffi

Et+-ft'{
Eelt csFrqfffn

6E1<81-q'<t(qEqr't-dcfuftR$eQT{q s sqNnR

6s-<t{

,ntfinr Tfr{t R qRfiq iTM W{f6s qrF:t qrs[q, st cftq qFKl
cteiR qFtrt vfrgv q< celft r cq-r't< qdq1fu ffi
ffiqil qt

vt+'ffi< {tt{t(n s

qeqio etsf.t TKR{, s]< EGF <toR €-rgq o-sr*
qcst r fu{ <'r< qtsgft&T qlec"lE mlql{crycl csrtr{l;t qteqm cqdilsTr{
cqtqRq qt?ft, {ftfr {Rftft qrfts q<il"r$ v<-{q ?'Bm wrft wq{{, ffi
<lt(T <t(skF,t fic-q< cE-ffflIr{, cltrt-s i{tr{ {rq qKqs EHr{, <t{t-EE mrsltrfir
qffiT rc&[Ti-< {ft{ EtsE|{t \s?rl{q-E {s-e m**q] Gq6T6qq q-{lQ qNfcq-d
gmt{ffqq ReT .qT$tcq qtR-< qcrrqq r wqr+Q qt'+n vrfr4-eerm qrkq-<
<t(sftq'.t qfrrc qrq qlqtrq< eQ ET(Td qHI ccFrt T'rd crftq{ r qrfr wq{ qfr
"€-<-slr<Ts€

aCI<tl

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

G|'BTqFT

crfrs

otq qqkq-d,4Tts q{rfl{, eg TqF ftq< cotctte rfr
y*.q'e w',*Tq-<:Rrn o.v vRrq cs*rqffii **eF -' 66qs*ft
Tr<
qlTrffi-< qFtr{{ r Tdsq
scm eql{r{ c$-dIcq_< skqs qfcftq" Rfts fir-<qr, eR
c$ER ql"Ff{-qlTf{ F.l6{fd r{- eqmfrrc< q {qt.-{ Esctrn rsr.qlq qfG_a
q[q1
qtFR sl$qt, qQ .qcs {affftrr
frft o.ffi e1-m?H qt"ffr q"t{fd {q.'qF "KN{fr.cE
qlTfl qrTrffi qkqt q qqq F:il6<1 e<( cct qrrqrs qTfift q(snqsrErcs
qtrfrt
{q-{, qnnt frto o-sn efiilc 'tt6fi
"lt.ts-{r6'stcqR

a{rdT cs'ffi

I

. bc ctc-sK W{Ttft {l'I ccl-c \ooo {t6{i qffrfft "r{s_ qg s F <q< qRl
pwun ficq ErF rtTrT{ RT ffi< ft
'fQ-<
ffiq 6Egsp1'6r iEq clffi cMr{Er
ncR<,FT q:rit st[q-{frro DR qffiq q
sffi q*ftq( R uqu qr{q s-{tE6s RcEr, qmq q$il qnt'{ qg qfilqryE
q<lTElR WqnF-{ {fRIoj
frcrcq{

1

frEcqT EC{I rFrt

$iFI

r

'qTftT ff ffiq Rrffrqr{'-q< rnrT qfi cqfr+ ql{fl c{
ryq cl-s "rffcs DlQ,
s'Rrq conil s-ls-ft< Erg $r lF"fs qry fi-fi I rte ;R <RT{
<-{TtK gF1-sf ffiffi
wqwnffi, m ql:rqf"{qT-ffi cerrsqfrcl c+ftE"ron q1-.rtRq.[i].eQvffi{
.{sbt "l{tqrt qflors ctFtrl qr.B E6{fq{ I q?F cctcF r$n
Rr.{ 6sn
c{.tql-{
"l-rg-{
"tlsrt Rttrr eBt Wff{ qnr sF-srq qfrsd "ff5srr ctTtqsrftffi qb qqf<
"Ist urr
c<grc Rrq{ r qfi e&F rftsn
q('qfqftr
Cc',c{
qs'l
cerqg
fi6w{
{ftqE
cfiq
"Ilt$
frp en-*:fi r ftfrs ffi Rrfl qQ ET*ftK <Frqs {E csrNETd q({trF qEq sGr
frlim ctsn o-fi r ea Tqfr{]tcc< vcq sl+-ftrd{
$r wnn sFr qHf{ qMRssk-<q
qiT qlTs rc{ qr{6{
qtc[cq-<
r Trfl
onn< c$ eg qTfr?ffirs qEfl w? fi-e{F DF
srrq-q qlTfl qld rtEr srr-sF {r{ ri-jlrr ?s6
{<ld qtc{q4 qFrk<t r wfi{T sT{tql?
sq-< gTct FGr qTfi q qH cqriol qg
$R-{tq gfust sw +r:{R r qleF$d qtcE
q?tq c{ ofitr qtq q qmkq< q
ngq gffi qq"t
r

Rqrg{ qtc't Efrr'f{ ft6E sa6 w <t&T{ <fr c 3ftrm n gwrc<v+
{a
qrft* qte qtqsr\r'-'R qtqkF{ TrfrS, Sfr q:rfl
cotqfie frg w lftr {rR ftr<f
crtelts qfr stlr{f crtm EFtr-fr['& s.rd rfr-Vfr ETr
qcl]A q|{kqn
etrs-sls

cfir4tritR

sTil at r yfr qqrrq< -ftfr frr$t qt r' qtft{r qq qftq11

ffi'qt qFtstir ffitfr
qgl
wf1vlft qoov

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

caFr3rl'rtst

W'f

fttf6<F-:<f FfCTR-;1
qlqrfq R-{ Ttcrq qIT$,{Fq-{ qr<-< q6rT{ Tclt T{R I Gfr Rcq{,cqq-{ ft<
c<Iq't r s|{ cr{I e cft( fut q{R"frT I E-f{ wqFrtGr Rcqt ET cfiq'r{ 6sf{
tqq|r €rqq s'ff{ "t< qqR( qft (tTl.)-cs m?fl-d 6fut4i q;t qrfr, w< qft<
aft3Q &R ccc{Rq r qrq< {c{I qs-{s qlftd 6r.) E& EFI dnl Rrqt q{R'ft{
qgm{, qfi pf{fcqr rRR
qsft{ sF qffin qs <rG cst<snrqK qQ
r

q

r

qffi

q{{ ,{sF c{sT{

{tR-{ <mR,.sfF '6s1q;6qg sql'qlTq, qqlE cvlT{l fr-et---twql
s'rrl ql r' (qil qq qR$, )o)
qfq-{tp Rrq{ qtfi qlRrsj
stmt <rR {ntreq
'fq< 'f|<qtr<ifu r
s{ FlTrcq3r renq sqlTq' @ ncff{ qd ftr frfr qeY'E qr{ celrfi, mE $t vnre
qM qE{ ft'g c"n+rqrr Tr* Tr"t FTFFI, 9llKq-d Fefi' qT(Q, OQ C+rmn frrg qnnt
cqr mR qF .qtqr<'Tqll ft wzqr vt< qFrq c$'Rqlq {Ar \TF{rqml, qrs qrs
R&e qq Eqqnr< {RGe,{'cs cart TTt qcq-

ffi

ffi

qrq-{ ffirs qrEI, s't(6t qRol eslc< cal'l srt EcFIt c{, 'qrf T[cs,'{ f+ltl 1s
T'rt T${t, 6.F TfCs \dTt qfSR{ onqfoqr e4R3tlsld qril $tlclF-dls 5ffi q6tr I'
(qnt qt{ TIR'Tts, )c-)b)
qKrd qsqq ffifs ,{rqt, qlcqR {qldTfl q[{t, b"lcti-{ Fr} <fcs3r cfirs Rqr{t
cqltrF qlqtr4t eltc<, E.rfi frcqffif, E&'ffisrs vttrF w s eNrrFll frcs, vKt s|.slgTil
q{rd cryl GrcrFF nrre qTrD Tl-<t r' ({nt et-ft1cMct-)s)
freW qflfc{ crsR s'R "[RDT qcil qfr#a q.'t 6qtc<F-* cE{ r s"Iffir q""f6{at
qmt, ?Fsrqlgl-?il frrqffi'{ $FRT{ c{qnt s tl&c{ atl-sK T{t frrs otBr-q cRn t'
€{r qrq ffi;rF-ss)
ssel-?t qrqt qrtr{ q6t $$, amg q*k6 <qt Ec{t, '.{<t qtfu e qlqql WT
q-qqg (q6r€ qrc\) orqf <in <tc<, qrt TFrs frrqq om, qrr qry{cq'< rp:[t ilt61,

sffi

qq< c{sT.F c4rfiq( srFIr<kT{ r' (1rt qrq ffia-lvs)
Tgs qlql-q
qrql \T|r+SE vr-E, v'kq3t qfrug qsft< Cal.l T-{tqnl C{, '.1-cl @f<frO ETSIqTFFI
itll) w{rcq-{rs FffirmA €q;r El{l{I cqa, qfre eftq, R[qrq< Tmcq etqa cgFt s

T{R qvqt
({<l qs

I

{ffi frrqrq-{rs ot{"It c{r$ W< Tt.Ics 'lk< Erfl qgQ qqqs'f{

1'

qH<-b)

qrs qrs qr43 ryqF Tafi sl<r[q{ qlqTf$ I qrld 6s'lffil{ q-?r cEn Eltrtra EEr
6fm< selt c"l"t s-{c{l, 'q{l itcu-l {ryt QTR cqlrs 6trF {l'rs, {{5t q* <t{tRs q{
s?Fr (EGeIrFrs) {|s T.IT Cq-{, t{fl EfEf€ qT{ \$$tF 6{FI EFI, ffil{l{trq3
qtwfq cc'T r qfi
qfu&t +.m, q{t frrqcq-d I{FFR +lqr{erElrc
"rdT'c{< trfrcg
sfrn? {t c'FsrdRE,f c{rs slstt wFFsc< Trs T.cit r' (1r1qn-\Kl, vt-vu)
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

WE{ls frffirs firq vrc{l nr<t qr*qq I qtsRn
c$-str{ <t{v e
ffifTrrn oeII<M mrq ffi <6[cFF[, qER
qfr
vtTlEl,
a
csr qi <tcrd astqfie
t\sifqkT'
{rw c"nm il r elrrR s{t FQr qTK qfr cst q< cslqllge qlR
cqrlil{ Tf,
qcID q Cs-ofcT
{fft pfr
nqQ <F1rqt
ETr-s

"ran

I

Bfr F* qq v6n trRqrq fiffi( qR
{w-co e+ T-rffi{ I q ercqs \e_R clcct
frG* nq B{Tm{ qlsrc qffi 1 {efq\5, &ft
c"icqq qT{ q_sB
qo11daq1
.{<t?

qcr6q, ?rlR v1.q_1,4fl

qr, ql6R srfifl

qn cfl*I

*, i *

{ls oQ, .c=rlq oTnl fi re
wq(sr{ F,u qR( Trdf, qrw ft qstr {terq
e FRrne-< qril qrwqR rl1och=
qfr-qt"f F-f,,ul?' (Ft qlq ql*TT"
vc-uv) ffi qn-c
"noa **.*, *o-o Er,os
qa' rE'- I \516q-< rTqd
Tq.f Eou-rq, \fi qrq-{ q*cq q'u*d
il{ E'tir"t s.l qS
sfi qrq-n qEK qgrsr Tlc{H qc{ etcv, EetD' {fi qrq<
cIT6{ qrarq srfiil eM
w{rffi( trcfi T{t qn Efi qm-{ Irq q{fi cqru scb
t, (t{l w<t 1ff<, ac)
Gfr qnn (qqrq{, nfu"r* goeli 6Er$cr erqq
s<t qru{, .6olqtrr{ fr_cq
sRr$cr{ qQ *'e. frrr"' s-{rqr? v*rt Fn<, qF* qm{
EG$'
rfft-{ mrfi-{cqR ?|l-{T
fr\r-rT Tt, Fat Tr{Ir{r Tkq-< s'rq-qTfl
srcc-< ckel frn
Tlrq cEc'i motc I qllrfi eF Rfic T fintrr$ qfi-$tT
iF3roTT,
qsfrT
qTlrqn c|:rr{ er{ qfr-<
Tgl
"r"A
El-sl

*.ul";,"*;
fi

<n

celrEl l, (

ti.lqE

c{Iq,lrtrq3r, 8q_ss)

qr-rs \Tf{{ls c$l<qkq <ffefrfrT ffi-cffi qf{rTd Rfre oqf_g1 qR e snq-<
$clf' 6qr1-6q r fr'fls om ei 6'16Tl$ cttocqn q{ql
m(ql Tfi q6;l iarcaFl, R qlsp,
q rscfi cqrc.oi-{ \3"R qfr
cst s*Ts qcq} | qTfr q.o_{ <il*K
FIT'T qg{,R
q qfffi{ ffirs-cq< {lret \Tl{lT
reffi q.t6 oQ
frfi frcqra frm vner^nmQ frqcuq, CR crn{t q-{qRA
RcsTCT eE c{rr{
Gr*m( qH'flfis rrE {R fr5s eilT.T{ u' f frv utg
<o, frfi'R*,. *; ;ft;
mfs'(c-{ Ff\9-lKs {frq T.-{cs
"Il-dc.q{ il r &R ql;|cE;t, qFR vlfldrf vEs fur{<
cfrq.s ql{ Tr<rq{ I s't-< qq sfrs g?N
ft*u *fi" cEtsm-{ ** *
g:ft
r

r

<re

ft=E

EKq;.r--{-Eqiq=[fi-<i{C<rgFIF?tr!

qrq frcqr t{RTi RT
W fr$q.RrqT, cETfi firqr e{R{fq_{
cqql.o m"F'.lCT TEq Rrqt I C*.kqlrd.
"nsm.r-li ,a:n .{TF qft_* qnrq oa
+<Rrqq, srcs frfr qsts frcq-{'<rycs oflGFr
r sR cr-cct qIsR
t,
q-e
'_rsr{Fl
qrqrftq
frrq{ EqR
r fufr frrq< ffiF F.qsrfl3r <rl'*cd
6Tfi
c{ft
sRqsrft rs q'ii-{ft Rrqq o',
cvqR-src< qr*rR qR*rd rqrs c{rss
eR
Rffi{qT I cs*qrrfi
'nsrx Gfi e{R es6 srrqi-T{
q^a
.c-f<

@s

*'

ffi

qr(

$

***i;

qsts R{Iq

fu-q].

c€fqlle qt mlalls c,tm

$6$t

EtR

F;

qffi ceF qfTrr{ Efr E._{.BR Gfr eg
I

http://www.islamiboi.wordpress.com

fr*.

{qacqr

e_aw "pr_o.<

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c=Fr<qFr
r$q, g.KI ft qfgp< Tl-{t T{ {l-fi q{lc{-{ '6frq\5' eil€T;ti{cg\e firqrn< eql{{
TJlelIK efm qFtg q{sg I c$q, qfflR Emrfi ft em-{ cfuQ fiTsT< qqR'ftq {qqs
cqfrs {Rf,{ <r{cfi? qt cs-src{ <fr ry<l-{ Tafi affs(s 'llc{ ERrE q ffi-6{< ffi16+3
scil clrsR {t 6s;i? qR cs-sK c{Tqg iFtl-<r, st? e"fir{ sR qR cstqlts rfffi af-q:q-{
Ft q[Eq {IR ql r &R qq qvrfi { r c
frcsT< qR {wrc n"|c-++ I q]-<f{

ffi co-sr< f+cm

"1uco

r

{]gt ts+fta U+RE ,{F ql-{rfls qfuQ ET<s qRqtT ft6q5q'$6-s
T-{rE.{ r {frcs \oK Tq scn Bbrqt, qlq frfr cs.Kqlr{ RrT< qR {rq c"rcwqq, qfcq
asf<stlc-d3r

qlcqq qrq Bhqq, q1,

,fr

reI

qfir

6qlss qtrq rKt fi[qirK srR ftsK T'K I q<l vrfl Tr
frfiLT F.lcrsd br-<-ftR strfl ft'q {q I ql{t T-{t Tl-T qlFR El{l-ql qm-d s'qt s-c(
cqK{ I q<.ila qlfrIq qTlFiI <rvT qRE qq qA'ft-q | ( {{l qnQ qe<T )o\)
'qT

qrn

q{<s

<-+rq< fr-R

ql{{r

qlfflq{

cs-sl(< fiTsT< ER

*q

c'l[l crlrffi, <6trqT, t, e(gfs"i

E6l-< sr<R r qfi w{K eqRR aqt qs"r6 ftor{ FR, ffi <t ft-q
srqt FTq nR utrs qfi qfi-s]R oR qT I qbt R qtETqn q-ols q-$ et€ qfi ETfi

{< qfr q{tcr

I

qfi qtqfE_< n*t e ."*r< Tqlg cclr$ fr-fi.t nR r csr{Tl .qt Cs-s|<Q q;[fGI <Erq,
qfsl-{{ q.{t

fi-ff.i q{ {f$ (rttqrR € {efq-? r' (qg qm cqq-< cu)
qq<E qR{r cq{FFr, qc< fr-Wcs qsrq rt{rl {t ffiir vtQ qre uK trfr'
c$.liqIrd-< qFr+ qmq \dTilql fi(qT q arR'tF <lqK sclt GK c$s]r{ <f* nrco
q&i Vmdfir
carrs \5t-<tQ

I

qR{l€ r$l<E[lc*{ 'ritrcn aelr{ csrst wt{K{ qr< ft<r< <rq E-brqq cq
{tfrs, gfi:r<r*, cslllir r$-'cr{:rqt{, qfriQ mmn qq c<i-slc< Efr'TK eft-wl-ft,
"nft-vtft, eli-<-s, {ft-fr{{, c-<t< pcflQ qtcq r pl'cR co-on qftiQ q{fi!
E sffir Blqq1s6.13 qqn ffi 6gtq.lr-s reaflil {tGq ql-fl Effi{ qffi
{ri-q (K.) \or< qr <El]-R q{<E qtq{r R-{ T1-6T6T{ q &ffi-s 'fstr <{Tt
Tr{rq{ I {TdE qrflrT{ qE rffi etg-?r eK qs q:m qrfrrg sr< {r\9-t csKqlr{-{
qM-T eilgt{ frffi< qR
trqR r &Tcs FRT ,{r+-s-{-< ff c"lrs ftBrs cqQ, Sqt{
w< curR <-sF I Tnrq ccrR mr{silfl{ q:w qT,F vrT'ftm< {l qNfcs' qf{K
oRltqm.| 1REqs.c(yr{ $rr{
tr wTr{ q-cqt cqftr+< Fcfi nE rcrtc-v I )bss qlrq-{ qlrf* qETd EI+K
?lq"tat I EF-s c{l'n rtell{ FKT "lrrqT q+{ frc{ en,B frRE e{tcl ucq6R circRs
dEer-$ ,sqt-sF fu-s | frRrfl{ 't'Fqffi cslutlqc {rq<Et{ q,tlq tqqkT-< T.lT{
{lrrl{ fr48 qrc, Qrlsrf{cs c-qRft s-fl EE-c{ qt, Rrtsxlq trsl qRcm *-W<< Xfu
q{r<s

I

Rqrq brT

a.

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

6<Fr<srtq
uR r ro-cwrftq 'F
"rfftsrfi EE F*rsi cr6m fr,{frqirq*T E-qr< Qrqrcr{
qotr qvftrm ers c{rs cslRft q-{sr{ qe
frRrE cryfrl *|frs \T(.r €fq6r
sr<Fqq
{fq qF TR< qft'f qtfr {JIET "ficsL<R lT+-{E.fqn 6etrs <mqft -f<R q6qR
fla EkqR Ck't r ffi+{ <tqftG< ffi s.trq {Rr TI, G4{In EMR RrqT{ $grqR
q<IT6f oil frcu{ ft qre \5T qtqr{l fr-omr wffd r{rs
corr{ ftqt oQ, eQ fiRrF
q(rf .zrqcct{ vf6nf q6-a6-f{ TrsT
?qs:nTq {qrq{{'-qF *"r *rtuo
q"R"6t< mftft-qwmsmm
qK'R
qprct-< o.nn nfr 1 s4qfi
'qrEt ccQ vs,ctcT{ qt
E{.re Tc.td l$yfi
fiq6q 6a-j-qg.* cersrg q.lnfq 4lTT{ Qqerr{q {y6svc+< <crcri 6{-sr
{3R"
qtqrfi raq-$
trst{Tra cltcrq rtr{60 $Ifr-{ w6 ffirsrq r Brq frdlQ
Eerql ql, m-*tBq q-{q 6+ru qrs-F fi R s'rq sii-ce qrq sr* qQ fr-r} q-{T,fr
sR-Q qccs Eqls qratr c+-*tBqe qt qsTR
qfi rsra orc<r
CETIkq< Efs-ofl frffts fr+ celra, q3t{ csptrq3 c-{fta
wffr eft6s
cFr<l t' ( wtqlsqKlp, :qe)
q< qt q-{t{T cc? {fi, iql s mRl'{-6q< ( qtHtq{ rqqE qfu
c{r?F \'frq-{
*Il3t €et{) E-{ct?t ntr"rs <lq.lr-s qeR Flfi< nr6
llfrc-s fr.r*r cffi Efr{K TcFr
q-{st{ il"ro fift nsrk eG rmffi {<i cq<TuT
conqr qaFQ eF-{q.T-ffiF{t1
qRzlq T'-WT{ $tfr< e qq-TRqT{-s qfdT
qmt{
qffi qr{s Et-{ q"'r6 qlqK €s rfiers qia-q EftflRomEtqt<
frm caren ; qQ rqttsrr{
@
qsqlx, vr< qrfrsl ctfit, cTdt"R
;ftqlqrq d]-u qqql{ q.o6f q4;s
.frEq
qw
<lr{E qcr €ts]r r qNK c il-gqqg qFfr-{ qstra qt qrR 6sr-{lrc.q<
ET+-ft? € ffi-q 65'ffi1-q' q-< ctcq qRFT re,Rrr frc.n
fr-stm crr{ TE qq €rq qfi qqq cmqR EtqM q( :rn of r sr< sq{
mr
erry, )bsb llrq qfi uf+f< qeF q€x
An+ ,t&-str cq tft qq6E e|'rfl re.frq

"|.ffi

r

ffis

tw

r

ffi

ffiqta w

4*

X.*# *",

ffi

ffi

r

qr-{r{

qQ

{frrl< sffi {ftn TYre{

m.KqF['eR c{sT aR

.e"K

frq frqrs

fffi

+{qqq

€ ffi{q

r

qfr ffirtqrR

rd vtr E(_rR I \5ts qtTK qtfr kqT{ <Iqn
<tqEt-€q T-gKd stT-ftL< <rrqe vmn w$ R{As ,{TB sFTt
qt-sR Et{t4tqfl=r rf,Eq \TRfl
Erf,s rt€4FTI Tr{T{ qq{q \3 ql{r{ q.l-{qrT qI1t
qWFE
*t"1." s]frfl "fly{cs
F-{TIUc qft< o<q, qrq< 6A s nftqr. ft-{r{<
eqT firc col;Mltr{ sFrl 6fifd Tc<Irt c"tcsfu{ <rq E.Rr s"r< &fr Er<Q q+ :w*
qQq
Fw<R cqR snqfi sr.ffi qws tsF -,.Eto r frg vfir<Q qbt qrfr qF<
F-<Erf{ 6{, qFlli ql{t c{ qTa-{ oilv comqn qlnc
"rtrs ftqRq, q orrtg qQ
qrqt
Flcqr
scq? T{
'fi ffiq 6q'ffifq'-q3 qrft.o <q-< qfurr q{F-"" fuq er.roH Er-<
v:ftq-fcr-{ qni {ft€ ql<-qrr qtqF qKt{ urfuros qA Rqr- Ttrcs qr<
, 1ro1
vb ctrE

}rtRrs]-< qf-q

qqq

r

r

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

:ftffia1
C<F;;t\sn=t
etfu qtafc< W frc{ q< {s.f
1fo<-< fiTT<q\5]K FlTc"t € ffi"n c$,f<qtrdFl'
ql{<r.ld
qtrfrq-<

q|{f{ Tr{ cc
t{ts r:tst 60lcqffi ql{l{ qcr sdR r v-{ ql,fr oelcql

Tyi

qcs Chtfr

'

qe'K )b1b clr{ q-sn qrq qTR qKft ctRFlR qFit Rqs {R{cr "it <t{F
qr{rrt c'tql-{ I ql{K ccq q1fr8 q}€l-q iffiF'M ftrr bkEt, sr{ qrK ftEFI eE
q-T&F, Ge <-<cq I S ffi{ 6a'1sqfi' 'i(-v qK ncfiql< s-{R qq'T qTk {"ll'
qR qW
Bca-$ Titr, q<K ql{l{
IEcr <t(El9{n nfllq< o<t
"X
)bb8 qtrfit ge6 fr-a-q3 ae11
CrT q-{{|ft
:oQ qffi cffr<R qffifr6< algl-s( cql< qGI frr< ffis
Cs[<qFt'-q< g-<sNI{ Tatt
ftq qgcs, ft'R frl11s {q-fi{ I qq(rf66{ € ffi
qlqg|< msrtffi q<K qtc't
qrEt, qR esql{ qk+gqt< Tqt frfl ctfr
"ttFiqt
{q-drF I q< cd?F Tl(wt lcsl e{l-rqe fi qlqtrs fiqq cqffi, €qqft er'{ fr'rs
r

1

frcs< 'ccGqq' <i?[qK T-{K q[rR q?FFI Tr< qNfrc fr tlq< TEGEl'tf6't€ qf<q
ar{ fisfl I rs'Rqfff{ Tfi'rrc< q-<-dlK qM qlfr cqHI T'R, ftflt-n 'cs'Rlqkffi
qTffsTE' fiTt 6t< qs{fu q-qcflFirqK RfiTCr Yfre iotr-+;!mr"n q;s1E5q' ceFtl{
(.Cstg{R,$ C{c"fit
frftrl< cqA {ipft'QrEl qtTK ft<rqK sF Tdft{ qmn r wfr q-r{c't qtts qcr

q<
;rlcqt vffceR vtfi
Effi]E-{q{tT-{F RedT-{Et{ I cs-{
{E ETT'ft{ trq
"igqtc r
cT{;rEq Es}rlq s ffiq-{L{ ffi <s aq Ebnte qQ :rqf-{ €fqtrcs <lcst-{ {ellsc<i{
q.r{I
fi T1gtr Q6qt !t{E|Eq 6qsffi' I qR <kEQ q-€R( qKqct \TtgP€e ,-cT qft
qErrq{ qrflc't 4:1-4 fit-rffr q<( fr{ qF{r{{ qrql {fu3 frfi fi(T "r-sm nfum Fpc<
q(m{ I {e< 6cq fr.l(T{ elel ETf{ Em. qfq csKqr{ r q'fi n qK q<q'cld
fr{TqFa qkq qR qrtfis KfcE< colrll {-Ff qTq ft ql-Tt cil frq-a qFfr
I

q}{lffEt

ffi

qQ qr{< ?<Ftb< m{F{ cftdT l
q?F-si-{ qTfr$ ctsF ElK
q'f6{<
Q-fi
(qR {k{ qcq'Cs6qffl{ qfi]vrq') | ffi
6<rqr m fr-qerEl csFqffid EFrrq rtFrrrE{ sNQ wrq-q-q qeE-sl qre, €
comqFr' r &R v,m {E gfrom qi vFFfo-T< qB{rqi FKqq cfrgtm <{il
TrrcE{ I 6{?trs-{ €8 {'E g;RO 'cof<-wfc+< q|{IErE' {q qrcil frq q-fi \Tf:R qq
EtS.ftr"{K qeFr ?r6s effiq s.r{R r s].t|sF qK clcat Edft\5 e8 er<qer6lts ql+F'F
slcq EI'Ir{ I qF, {ftrq-< qsElft fi-q41rEt6 '{Rcrei gg-{ -tQq es-q-{ lqr{
6qfq'ffi4s'{Q, \of{Q qstr {Ei<t{ q-{6rfi-?t <t(ql {{fe-< q1s m6sl'fl{ c1celqlff<
q-q{', qfrrftT c{qqs cq<11-d qni sfr.T FIfrR nlc? frqro <TRcst 6Tq AfeEIfiT
orq tlTtcq{ fts qA-s'-e< Yfuo I cs qtn qfffit q< q{qq c"i't sr<R EI we"
?o.Rqlrffi E"R'ffu qt"ftft Rgr<< frlq"tt'lE r 15 vroft< 'M,K qktt qQ cE ltswl
,{-{<K/"NIi qrql qlfr qlfir{ Rrfisft< sls<Tl qFtl(ff
qrE c{F[ql{ erF ft<rs €rr{'{ {tT, qlET csRqrd ertr DtfusT'iG-< qF,
c6{R qtq crKqlT ,q-str ft{s q]ffil{r{{ qtq r qftRF|slrg-{ fi-41\nl{K

€ ffiffi

cor<qF[' qR

<]frqq{ff{tT

ffi-q

I

ffis

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

\5f{Fft{

GFT=tqt=r

q-{rl-{ Tl-{rq-{ fi-<-{rs qpc*drl-srfqlT
ffis $-{1-< qr{jq qEt{{ eo qlEft {lqt(
€'K qR cs-sR q-{q{ <sRrqr, {s-{t( eQ lgs carcs cqqlots ccrcs q6q qq
cs-str-<-?r qqfu cqi {F{ft <rrF c(ElF{ tq qc<Q qt{ftq< qsrs
Er<
r

qlm-sFsefi,

€ ffiq

6E'ffifi' sT€r mlf,qrd< qTfr vrqqa,

u{wl

vtl qr

ffiqrsa qrs

csl-<-qr{-< CSTr{I
cqrK er(TM-{ qsfr; ftg qFffi-< <lqsiglftrqK cst cc
el'crlq-{ RTTCQ r qQ slsfir{ cstf,qlfi-< G <lssT w{{lq cq-fl qcr6q Et ,{-S]s qN-R
fis-{ r e< {rEft{ Fsqrfu e wF-ffiw qtRqs qrr{ q-fi( r <rstm qFfiE cslc4l

qFlq'€Rq .I on wa.f qgq
SEvrFrcv sqr.sNF qr rEq tttq' e?trc{ <i.-qm
Ffl qcrra I q-s-q-{ rglTqlc-;r{ "ifts B{ s{q'fl "tr-sQ c{4 csr{qft{< Ts<I
{1tctr
"x5sa slB qrq et iEq {rflF dTTi r q1Elrq-{ qQ rg{ figre qrfr m q+q qA
sc< gI {r{ qTlsstc< qmn atffi q'$, qt{ sdqrq q qr{ qffi qc{Frrs.t €

qtFjl-e-'l

I

qt:tGs <q(emrcs <cF qlfr

ffiR ft ffiq

6s"rf,qF,qrlg s-{ld

ffi{

rfifrElq ioqr* ql {g{ {KR q-{<mtrcs qtEtFf arqrflr{ c'FI T-dFr
q.trK
<-$<A
"S
{rq q(qrq, qER Ef{l.rt-< qrq-R c,irs-{ q?tq cc qFq-s seo
Tls-{lRE RrrR r q-{rrrc{ Q.ooQ.-q< I.l,f,qm El:ol-T '6$'kqF {fre a q-qq w<-q <ttsl'
vt'flqt{r ftq

q'{<fq'eRE? ftA{ft Eqq< >r."t{ q-s I <l(Elfcq-rrl< ce[fr6s8,
{fr qRrfiR Rfi?
qq-{rfl, fufikrt-qr.Ti r-crFoq-{ srtq uikT{d, <F-ra-s6
r61a ffi6+< q.*tlqs-jR
wtfteft
firfi <E
<-ifu erc
Rrq{ | oQ cem etr FGr qs q'6ss rrcq eQ
eRE< qt+t th€ q{Rr-sT cst_<qrq f;r"rfq wc+ro< xqQ q-rR-{ qFtF qfmt qqqK
srrcq r srlflrq stTFrl3r q"tFE <rqR sER q?F cs'lf,qr{ d<lt m'{ qk5lK 6D.C{ frqil
q{q m{ <uq r qQ csslc{n efl\5El El-<T qfi 6qqrc c"|cEI, qtflR s.Fl-qt cs.lwf{rs
qqrqe <tqr{ q'r{r {qq rr* {frq sr<rqq r F{s 6e1ft qMnr qrtrR \il-{rER
q-'r{lK, qtFR vt{lEt 6n q+qq FK<frs ffit-Tqt{ ofik
ft-<c <srft-{ ffidrrs T-{q
srffR-{ | cq qrflR! :lql fur-<R frn qg eftqtr qfr pmm e{ s$!Tg dg
qfr q< 6qftsq q,t4{lcq-< ,{Q q.fls Rrrcnq q(ersT cilr<t ql I qll-{l q-{a
qq{ qs qftei qr{-s c+ril
6E-ffifq' scfi- 60Kqlr{-{ qrfl\5rE
crl<-sfc{d qA {frfr\s Rtrtvq q1qtcqn tfisf qk?krc qlfr$ q'flfr q|{fi s3FT, qR
ql$srE qrq R"rqmq-{i qQ c<rsTr{frcsiKER-crqtrfl qRs-Rors
cqFt q<(c{
cflvlr{s frcsrm rellsrs-{ @tr{.s Fr{ Eqce ffi, et {qF,ffi-< e-sT"lTR
qr{*qtfrm<q-{-<rc< qQ cqrcq$cqr
cqmt

s{F

I

'fi ffi{q

qtft{,
frfrv,

Qa'r<r<]e

qmft{r

ffio

r

w6

r

qwqrfr<EftqqRTq

ffi(

ft ffi"rq cs'klqf{'
q{Tlq € Eslrt{ elsq e
stEr<b< ffi-{t6{E qE mRqF{ qsTrsftas{
wqatft rslc
q""tTr4-s

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ff ffiq
:rnq-c-Tq::pp;q

-fAR

C<sf<rsrtar

.q<sF

{qf ft<{

fuT{ {ftfq-s lt-{cr-{ "t$s-fr-r{K TflR-s c({rs stltr q{ftv EtT'frR €
ffi'{ m-E[s[F'€q clemq T-\R-rrR qft,(ctw s 'fRqcn-< qr qn-< IE , st{fi-r
qkqR-sll]5 FN&s qr{{ qfqrq-{ Efrfr TlTc\K qqr-"46o c{r<qffid <Ift ctTq
cq-$<

qF grs \otFm <-crrq qQ EfT-ft-<< o|]st-s eflsH

r

{Aq clQc-{q {y< frs-t -lsr$< q-s-q-{ s]Frcfi qfrq r ioK etffie EFT s]T
cerrs € ffi
CsF[qF'-q< {tl1"fiFl ffi qfrg| q6aE 3ffi ffi
{R-sj <D-{
EI{ {Rm{ {fur{' csrfr q 6qErcr-<
F-c{6qq r i'r< qffi <Q csqfr ffi
Sftq-{-se TftTF r s.r< qtRsl 6q{fr EI-s qT{RIT q.tFRT Flcq cs-cfi cqtut agsl
{Esro ffi{tfi-{ nrqrctRlffuT "tgcu Eqn or<
qlTkq< qqkq EbCa s efOfis q-qx q-qT< ffi
{fRrsi< ffcq -iftq
qqflS'K
q"l6qQ u+ls
TET<K
ETT-fu {w{ sF cefrs qrq qtrs frfrd eFf{r csl-{ql-cr{.ls'ls qq.fu erq
rE{t qcrR cc"n-F fiQ fut-q ersts qRT{F q$Tt Rtrt F-ff{ qr{i fr ,sR {qlttrq
G:r{ F-qr {rtr{fr, ftm qern qlfr v]fr, qttR FrcqQ of T{fcu tFr+{ r ffi s{
\ffi< fi-q-q q@T qlente'$ <rycs "nfr m, € ffiq 6Effifi'qfuQ slqffi<
{Tcrn ee frTrs-{ \flT'fr< | Efi'{F q< exB cc-<l El-{'ft< arcq( qmtfi qF
fiwqcq qlT|ffi< ctREl eo rRI {{JTI{ q(({l-q;r
c{ qqt{ trst-dTnrc< s-q{ caftrF qR \dp'ft-{ q-qtr frIo q(Rrq,, cqQ qr€ eq{
<l(El q{-<lq €fsl6.Rl q "iR-E XgNtEK ftEq e clfit cqrdqth nen {l TEr{ {.c{
E{ ek {.tq{ eG {RnR T<l qr< q
xlqzslt EEc-<< {f€{fqTc\itr< "tttgF-<st
)bvs clr+< rbel qt'ft Tsf{ cfir{ frcr<< $rqT }tl{-s sflT|{ {lrq<-qltc{q
TEq q<( sK Eq{ *ft flRtTq tEa+ qf€fl"t € c{RITq vt<TE Ttsrq QqrFqrs
fi:ftvlm TIfr s-kS 1fua cna r frqs{ q6{ mrs1-6qq qT.Gr rll{tq'tcv{ c'r{lEl "lI{
Tr${ r G-$ Getr< s{T t$ ffitR{ksB-{)
)ba8 qfm rilftTq T-v-<rs GdTEt{ s-{t qr I cd1616uu 'K cqrq \e-.K s"R
ql[q< c{
q$TR-s wslTD'F Dlqtrql q{, +Tdi ffi qltrGfqr{ qTqqc{
'f09'{ I )baa
qsE
<qrE< rsE E{R E-tRc{ {fi vffi 56
{lcq slcs qq{Elcq t6m cqrt E{ r
qre-l
qlrq.t
q{
srrq
w{-q RcTq cq, 6qQ qrq.{tr ffnR
ffi
6q-fl
<{d s.Flqrsi{
q6i qlqlafpR 4.6191 q{s c'i'q€ E:|< ef[s cs{ q{R I q{ <qrfir EF$'Fo .flftR-{
e qIlfi-s 1El frftWq< el{ 5bs8 qfcq-{ efrE qfcq frfi Cq-{ cafrs {fuep F-cfi
\ofiftsq ffi cqFnst \{KT{ qrmq qRc+-s <r'fuN wtcEft{ gTf{tE q'f6}K
fr.qqT-dK qcql elcs qfu firEu 6c slcs qR]< 6tf$-\Otc-T{ ffi qqqlE {srcu e16a
r

I

I

r

r

,

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

frffiq
nfu< "r< frfi orm-qn E"r<r$-€e$rq'qrqFr s-?r-cs qlc$-{ r qqR6r EFr {tcet
mqt F-{cs ql{cEq 1frt e cru-cr-qt frwur* 6ElC-$?l qrq-{ sern +g
1€ n*cu
QF S-r< r q {5Btr w$'r{] qK{ cq{erfl 6q65
qrqwcqn c{sl{l
"tfiT,{ €
fiislqrffi fltesl=r qni g< Ttq q6 qprNq r {lrryq {fi-$ffi{ rTftet flm-r{fl sr{
.fl:rH Efu6tr {(Etq-c$ cq..FilaR +-<r-< RR[{l sF.t. vR qtcet
cl-<l frrt

{KI

ffi

qlc{lFrl

ffi

qaTsr{r{
{{iqt5l"{'q q< n'str ql{{ y-"lrs{
sTcqi clQcTnT-g{RrEqs{q cefd{f{ es mBsq
qfiQ cF-flEr{{ E-s<{ft 4lrrrd D-r4-T {q qm qt r srfl
)bsa ctmf, qnt qnH
*l}s frrerR
fico tl-66 T'Kreq'n-sn frqlg T-{cqt I 6{T-ic-Tfr 'rciltrF{t %-se
sRrs 6q{cs eff&r{{ 1
aqc{{, \qfi
Srrft{-$ q<K qtll3r qt{BR ERC{,
q(EqFI< cfrc{tEs"t oQ rfrcs-<TgnqTilq'{r{ cstc{tsrksei€ c*g
r$ff< cst
<-<s. cfrstuB R, qlflfq qTr{R Ttslfl qlqr{ fr<rqR q:ilR qcs 4p 1 qpffipp6aE
qfi q$q s<-r< 6q, Q<wnTq cqlcrqT{ c6-s
q-{Ttft Rrfl_4t ql
'lcar<
ft5ag.pq6-6ffi7'
qlTel q'rcaR etr qrEI riftT 6.r-f ,e F.fffrq-d
cRraq
{rf"rs
| {sFr cetm ers.rfi'E sc.qtrE-{ >:Q sIb.|{K{ ?qF-S dfrqtFR Xrs et
C(qI Rrfl 8o qft1-5str €el{ I qr4t:l-c{i q 19 Rcfi cREt r cf{Fq-6-{
qQ R"Fqq"lls C{sl e sfifrqr \e"K fr{T q\e-rtFti{ Drqrc{t qr qm-d qf}"fiqr.K
r
"r<

ffi

s-<T-'gq I <El-cs crrrE

r

ffi

ffi

ffi

ffi

WK{

i1fii(6 Nlt rg sEr q{wro Es1-IrB< {-ss.fisd q&Tl"t qm q-{
fffcs< qotr "rfr+.t 6{qrcr q {-?l-cffi e+q qs6 rt-+< erortiFr<(q, Tts{rE c{
qrq-d r-s{'q Rs'r s-cEt
6q16fl fr6Aq5-{l{ $-{Sa {<ftE
fu, srgt qE1
'IKC{
.s=<FfE qfsrr€fEi EF{f
qr crffc{ic't tfrrq" ,ir$6 Q<enTq cflqrqrcq< qrql {s{t{ rF{q c{c{ \5trs
qNr{ 4lrrrcGr q*fi-\,l{
"ttfui cqrl EcDq I qglK slq tss qcq cc ffi arq-i66 qsi
s'c{ 'Ret{ )\ TtB's efi'{ry, ft-E esF efts qlc{rtr{ qftKK 6Fteil-{e a[c{ {' r m
<Ifutr eft Rrwq m fu 4-Er{F€ o}t e-acq rr r c-qq-q "1fu vn-+ cs+sTd r-rd
qETCfil qtrr{ FIT ${ r C{-sl <"l-fEt sld q3Tb Esft s-rd cqr{|,
Qqerrr+* corr+
s"r<R

I

FI'M"iq efiefi <R ft qI r c'ftet {ralq $rfi cqlrsrt frss.K T-m B'rqt, $ ql
ryK, eQ ({ cq{{, Qqewfc+< qq:ryJveR :p-sFr El3r "tr$(B I sfc{ GftEq ril{ qlcrli
fr TdKs QF T-K, EJt, qtfr Rqrgntr+< ofo, Qqenffi qN|C$ "fifr(TrQ qtqllrs
efilo-Er<qni
c{slc{ ql{ 'll{ cs? cq cst eQ qqq\58< cffi Rc-ql I cET-er{T\o
Qqe$frcq-d frEtrin wql "ttq r-{t EcEt 6.'r.ffi qtqR-{ qlqFt-o r RuKo, TIA-ffi
r

e E-sr erq-s $fr:-q-.{<t q-{Q ceprc-sfiT

qnr

cgffi<

q-+csl

TIIF'T ECTirq*{

ffi's

st<"Re qTq< KR +tr(o-< o-gr<
qrst I q{crfqF{ qEq q eF frrf-t Rflr< Frq
r

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffiq

Rurc<<r

c<1sf<r\qtq

r{qr
{s

r{efc{< Errll wlRrlq 1-9-< s 6r<
6nqc"r< qkstl s q'nT{ ch'{t qrqt qt r cqrm'nqqiiltrs Rfqr
<T[q< conqr
qT{tft {nR s :1grsl{ qftfrftfl ft-c1.T{ v1hr{cu $T4 qftE"ffi s-{cs q6ffi\s
sr[q-?{ c{ qR<r cm qr{I q], r cRtrc Tg{ € EI{ ctfrTq< qlT{I iREFnK qrl]
cfE{erc6flfrE qc{ {qI{, :r{r41' s wrce q-enB q<-< cqrrK Trrs-q-{ qt{fia
T]ll-Gil qHRrq-{ rslcE3t c-{lQc rl{C<l{ Rrrd-fi< 6q5aQ 63s "il6r{ cqrrq{ l E
,{ssr{q?TfrftCsqlqEEs's car$ tldlt {l€tfrr{re c{{F-(-{ cq'$q{

llEcrq 1Ere{

fru'r< ew qrql r <rft

ffi

I

{st{& Effi-TF ql{"lrg cunQr+q {f{-{l{ +'ftq FKc<l
qpne, ftq qnFe tffi r qsqeR-r stsdtfrT :ilT<tfi-sl-< ciql 'qi-Tr*F
qffifiTq-s € $t'tt6{ \flm-{ cE}K q5F or<a I eK q?|{s qmr qRurqqn qai
v-*fft sK erctFrc-qrrcqr

qftqft

4;bfts cuctrq, qnn< q-$fu cq-{R I q;tel3l vlffl fu( <F-rs \5lcq-{
qsq-{ idr{s-s "il5rc 665ns qq-{ q{F
)bss qrFK a.a6.t qftE qfuq qQ qfr$n sR qiF qffiqprcs frc{rq, s{
clfl?t Rurf,srs 66y6q1 fonft qtttR-s, qtqqfro,
eRq<A qt, firqfl-{
q-{qGfifi q{{ft csrfil qt{K"t Tf{TtrFs tr$F cc{fr | qtqFre-< c+tr*tR-E<ft sq
{fisRffiI qefffltcwfi EM cq{tq'Il{rc{ qTTftE q[b qt 'ircr sl{ qr{i'wl esF
-qrtbul{T.[<Tft{
T"ltlE trc-{ftq
q-di{R EF]-{ T-{l
EeFr csl{cll cr{t EC'qtq{q REIr{{ q-{ffi wQl qFR {t${
qfi-ol<
q'l{t{
s-<rffl e<( ETrqK seld
qc<, fug qe{@ c{.c-t{l {{q
fton o-scs
q?Fell
\5t
eF
<{{t T-?l-cs
T3[rq;[, s"l{ q-a1{ R-{l
ftflEq ECrlCE
o.Kt sofJ+ 6{
cqtffi qturm{ c'rfi +frft <tfrq o'rn mrt qrarl
q-s-q4

1

ffir+

r

r

qcq.

qNk-{ qIqWF frflLT{ q{-qt-slR {t{rm iofcn< ,{tslTrylqs
cnrtqc-T[q r frur*rqcx frFft-T{ l]T{ c< ef{{{ EfEffi qrrrR )bs\e cIFr< l\et eftE
vm ftf*s R-fift Twr*t;t ql{t-{<-+tfr fafi-q qlq qfqflq qffi elsn TrgrR
qF 6q?Ifr{t qr{rQ., qtqls-F \nc{s-{t d&L{ qt(q{, wT..< fi'cqcq{ c$l.cqt cffi
c{t r qlE"ts crdr{ 6rcqr c{ft{t Talt TEld {cst"t 6rQ I q< fic-$s clqr{q T-E-{ frE
,{R

r

<dTcs

q(gt{
qqfr\r-fR q-sj :T$rq q{srsl-{ "rds$I 6fim
EltF{, frE

gtrre

m

{qlu

cq-st

t

q$fr-{ qqF\o sl{ {lC{ <6|FII,
q<8
fiqt.<< C{st q.FfE {tcT{rs
ffilglc{s CslT{t
tf comfrq< Rrq-rn< ffi
qutl-< Tgqti s6<zql r Ffc-{t q Cq"rfi T{-sftffi< TIrelIE1E a:I1u CITTcql, vtQ
60lqlcqfr {{K {rcq $lfi-{ qfcqrl 6{l{m {cE.l I'
q ffi )bss ctrt-{ qtut? wcird qtrqt I qrfl fr{ qe<lT qrg q l}Tt cqrftqt
t

RFpffi TIrr q qfrflR cqcrl cF6st frfrq q6-{tq +r< S}rqt I frE cs Ff< Fall!
eft{ crflttqlrffiDEF sq (ca-(fifr<W cq"ll<qnr<rsqcs€rbRrq}
r

fr.FfFf br:rt \9

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

:frffiq

G+-f<q1=r

fts-E c1R6{ qF{f
<Iq'IR +l-rrs-{

Cq-C{-<

Sall

I

)b8b qtm{ bq

fu-t-{q< qf"Fft EFITI frr.ts T'r< IftqTq-{ +il-flR q{ectr
Qqslrqrc c<-qtQ'ft Frqqt o-st q{ I E{srwca R-qRft ffi-{qt T-ff{ frqn-+."it dTl
qs fug q-sn I pqT R.tIKn< crr
$.rd eltqt omQrqt, {h 6rcl fiT<r+
ccrt qR I {6 c.F q{l-< 'lr1 {?F 1F.rd Elft{sf< eq Erq-<RF{r \ew T;tcql Efi
Qqrsn{ ,s< Rffrq'eKq 'tqEllfiffi '169 FlrE I qE frrd;r m<R Qqsqlc{< q-{l-{{-sl
q-r<T
W€rb crrcfl I cqqt {({il qts,fFil a.a 6Tlc?Fr 'e"K r cr?fs s ofi< {Rrfi
{qaq I Qqs*r+< q R1n "iR$q e1-{R1-s1 6qrqQ fiiqrs {131 frcnft ef*q. o'-cs
ft-6 rer< frcs dqTqT cq cufff erq-{ ft-+.ch {--srct wcs Bbmt I qe'F qqD
{lT{l{{ 4"'fni Sfrr{ qlrrcr c$ <t at<left o-<rq qQ fit{ El'ilr{ q61 QqssE{<
qfcg I sF q-{'lQqsrlikq-d €'l{ D-fi fr{fs"6qs opqt

s}fu

ftil

1

qa ft-qrm
qrflnqt-< qqqt(g !V!-q{E-s en ffis-{ ql-crtq-{
"rc< etrfr{
+-+rfl Tr6-fl r Tlgl-< w<iQ raofft {flfi-{ Ws -fu <arq .fofft< qryw ct6
Sqrgxtr+< c{lrfrq qlI (cs$-{ trq) -ifrq qHE{ <w r fiffi R6qt
)b8b qt-c:{< )lQ:[6
)bc\ qfrq-< gqlQ $cc {s"nEQ-{ en qNfrs frerc< fil frtT rF'TslT qm;l
srf,{ rq-{ 1 51s1frq qcr ftfr qflFfu"iil-{q rflTk'{ qftq1.<1q< qa g1frst g"1-5{

ffi

ffiq

r

qc'ls't TR"l ql c{, qQ {Nfr-$ qftsT<-<t Rrfl ftdfrq cetrs rMt
otB e-onft qcfrnm r qt Effr"i<Tr.t is ws{l qftqt-{cq( ftfurcE q<
qt:t Rrql, cqQ qcqt qtqrq qFrE{ Trm< r fr-sRq tr{ qlcr{ scf{ {-ftTR
{?{eqTft
qRsH-{K ?r<-{ cqc{ crlcEl q<(Em T-€tF< ctftcm fuq es epffi qsqcK qts'c{
FGf{ {e<rr rl-\rlqjg o-c< niefgfu ftqrr-< {-<qT nqffi'crc re.-W-g.= u.Iffi
frrq< qrco Rrn Rcqf r q{sF <rrR qKTd sK qTvd{ qffi <I<I Rrqr< 6h{ce c'ffiI
$-?r-c-q;r

r <ql<

Ttf,r+-{ q<

Q"I\gRlT{ cffqTET{ro

I

?frvc$ aclw {to fuq Errs-srm clcal Tlcr{ en qfu rls-{ F-{cE Qqexrr+<
6o-€tr rfrE ers frqrr< qrQ-s skd< Rcdft <rE qtqitfrE T-K r qQ qr'{ qttc-Tq
gg.fi {F tfq-ffs q-fifis \1-q qlTsTflEq q{elfq' 'ifr's.t eE qtrTs qfq-* skdT
R-flh r-srq {cE TS?TI T-?tlt st{fE qtcffi "ifffi< ersl.I{l {q s-K cq's r e<l-{
qlcT< El< {fu'ft efy-cq< e$ +-<f< q-fli <;r vg"<;r'lt Rqe*cq< frftq cq.st e
+'Sf&-{ \s'K {.lFft{ "p6s 1 fiFqfrc{< !T<R fr'q-{ qtcsrff{ qlis-{f{l frn-<"rG s
Qqsxfc+< qftq trsT -tQq qt<Es qffi qTsqtTq c w{m ttfi-< strq-t tsttr{.|. q-{
qpffi-T :s15?t9t{ RE-1g+'
)bco qlc-{ <tq".tR Tl-tr-s {{{ Rqrs$ffTq-< q"{fr <ns-rTg T.-<t{ q$r-dT{t qIR
6-s6qt s{q'Qqsxrq< qT c{c$ cqr"K ErF qtqfdrce q< R-scq ,{FF ${fl qrcTK
q-q I ft(ftq ffi
s-<t q{ r frR-<-+ sKA-{ slcvr-{ qt€n Rr-fi cqe qffi
I

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

frffiq

C<sgr\sn=f

frrd6

ccfrs cqtdlrfi {& en {t{ft{ R5rtr$ Qqe*r+* 'iir$q:ilT{fd TR
qs Er{
I q1Tqtd 61'Mqq qgrs tfgco qT crp frFR Frq? Eqs{fffi<

6rfPH

I

Qq.gstr+<

.

'ts

etGr rt?t{ qlro|3r qQ Ti'SrT

€o

\5fi q-q qf{AE S'|CF(
qF{-fl qRflq{t
"rcq €+{ Rflrs

qlnqc\D* E'ifGEq

ft{

$i[iFI,

Eo lrtqmrs Sqsrrc+<
?FGFI qr( ffi qT flse ?Fr$t I qrm qK g.K Qqsrnim cltcl cl$bfrs-srn 'qqtel
qca- <t{t <tran q r
Bfr qrdm c{'ffI c'qdtft c{st Flrgrs
cfts q|

uroR cqro Qsfi

ffi

ffiq

cqlr{mq{) fi"4Gsq[{ c'fFti{
gfrq rrrmr$ TFTgTEIE o-sr< qFrqft't \5fra srfiipq \3 trl frFR Rqft{
4br5< q|{fcq fiR? qfcn t g;rtm ErEt mft{ frfr qHrs qFrF T6rcFTi[, 'qqfd T,Eq
qNr lFc-s
eBt 6{ftqt finfr m e qfi cst?tt{ :q-{re rt& q<( frsm{ {ftawnt
qrrn Rrqc<
mr< r qR Nl qrsR cq? s qft qerq qillrTl-?l q-{qq w{eFo
nRlqrci{ C'I$l-qI efl-{ T?rF TIfr t'
qfo cRrlq 1-g{trF€ mft{ ftfr{m< 6{tnstr qsl<qtu{Ft ffis qFaffii
ce'rfG fi"c"IT<rcs cqmRffi{ c{, gilrss q{ir qRlqrcs-{ q-dciEl 9tt fr-[g qr{, sR
frfis esA v|qm {rERrqq, 9tfr \fl{K wl-d q'ffit E$rs qQ, qF qNF cartrrl
qw'ts 6? T{( qlfr cst {E? c{, 6r{ 'lcEq st{F Qlcl rltcq. t'
|

ftf6z{fi erfiI€F1-g Bq{ ctrpf -rtr<rA
sR c{E qE c{Rrrq Tg{cs (frfr <E 1affiq flffift ctRTslR c{tls) qrqt
qsjTEfd T<1qt R, sf{ 6FIc?t {t{ sFflFI sfro frqc\e* <t? f@.t r 9-{ q{ten q]]{F
qr.frqt 3[-g{t-{ q't<qK{ Fl{fnrs c&s Frtq{ 4{( vtfiql 19{r+ fr{fiq +(s tc<

<t{t qr I )b\bc {1-rK c{cm frra'fQq TEr<< vlFm {rE \A q-qit
{TGc{ s+q ?l&FRt< Tf{Fls TF< qH W$ftm qcf-{R+ qstfufd u6K-T {l{I srl
qF{qt \fiqFns fte-cr {md frtrrq q-ft ftE r fr-q oR :n{ cqmrqq flft qqfr
frqF 6K €'tir q;IIDST{ a1-qt qrel {fe-r{ Cq-{| q{ C{, m T.ldl-?i Efd cq"{fcsil
6w-<nqRlqrsftFlscr{

qr<-<rft $'rd

r

zfr<rliTcs=t:q{rrar Erq-<{€r 6{ q{< Tg-+
lltqErs-d qlbft{ er€rn a sR-q< \e'K <sdfpn q&nt"t q;rcqsl Ecqqlqrrq
qEn r{s) mtb >.effi qqfim
TEr<K GnQ fr$tg <? rrf*rrql fts E-tfrs'r ("rcem
Tiils ,€ <Q-e< str q{tmQ ETs r{l qclrq {ftcq< "lllsqNl s.ts'fr< € ffif-{
c<rfrqF' 6ep56 I 6q6a1 gafq s Ef,q {rq< {Esr+ RqqtTffi cE{cfl{ ESfts or<
FrqK <n'rGr qq <tc{< qfrrt col]nr q& c{q r E&qcqR {alft< <-q gFI|]I aQ
ewq,I"f <tF< q{-<tq efotFrc {6{cR

r

{CVI
stq =rG;s.EfC{.{
q|ttrq
c(TB-{
I'sqtc{
E rfifr l5r[{rr'{d ilers
€q
T9.{ ctRsl
\g'fFFF-f

\qTc5r<F

oK qr$-s fiftg mlocni qlwc{-{ Elslsc6t \{FIrd q.rii <q qFr{l{
c<iKs[F'frq6irq '{sF q*qt{
TF{l srr6$ I sF K6-dpft{:rc$ € ffi

Etn.crti Rr.rs
xg-s

qElcTr

Rrffaf brq \9

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

gli€fu€T@
Er{ q"lE srn qrrq r -rorfts q{re'{ cr$
q-<ftg qc{ aI?FGFI
"nsm rydn

s-K

et T{r{l4 \5TT-ft< fuq

ffi

Eeqrcc<

r

ftr{\

frr.f< Wfq<:rc$ q6.1fqT Bq-{Tq Tm(q, 61-t T'{fr g1{fus F&
flRqs ftTre r cv-sn filtq $fu (,$riK qrq), {ft+tgs qtl-S ({tE {{ft),
xl.mErq rs'{t{R ftq ciF.r<-slq (c{kMlIF CeFt <r<t cs-sFr6g<
ITB-cx), qq
srrysftsq stR ftE cdffrsrnt (mmqnn Fra{s qfr), qn qTqmrg-q',{
fte e{qT{ (8q-4fc{ qlrr&T lRur<y, cr?nrtEs eq-qT{ srr< c<qqfrm Gq-al'q e
"ifr{RF< sr) qlq cEuS q'flr{ salq {q-a1q Rqffi s ffi),
cqrFTtEe
ffiq tevrqft <rnr<ft;, wr qrr?s qTqrcq-ET{E e Itltc<E-{ 1wtfrsr
rT{rrqlu{r<
{rr?fG s lafr;, qlq qt-sq 6q cs-srm TrrsFFrqrfi ctstTR 1vfrvrw
q(Tfu fi{o esB o1-uro< anrcnTult), cssrgl s qHRfiX-{ (erq
s cfuq;, ttq
(ffi cTlrqR p; wR.o qrE ErG il\R, (qTls cc.?[
{qEIcnTq ffi
wrcxko), vt,q q\oQ$T-q q<?n (Erffi5a< Fwqr*l;
Tfr{rl <rrre 6R cqR vqt frgr<r< eR 'qKfrqq ft-s Erfts' ("tet 06fl-<
ffi,mru) r cR qrqi $rilR -Iftq Ty< fi.-t, qTfu frfrln qfrcn ro-o
Til+dr{rqt-{ \TlsF stfirarq{ Fnqrqi sfs cem grke&rfts? {ir {-?rrfi cFrt RIW
r

cqrq fr[s q<( EFR6 s q1gq3;re-? sETiko13t sTrTt qlET csf{Em-?r {fq qrc 66T
qfrfi?q-R R--sr6 ${t SE orr rilorre I qfir {rrcr{
6{F{rCST {Fr<F-rqj{ gqffi 5"63
vR 4n crer€l< qcd wen vFnqK Q-q srcscr{ 6q-qtrq'fa*s q(E \5frh'< ut-s
frrsrq{ r (..ci <Er6 rTRc{q T,g{ c{ VFro frcqrqq, .cs-Kw1F{< E"rEfRs qrfift
Rfir<K cqlq$q@'Tf[F q:ml st q{ln c"r.r rergR)

6<rT{ "tR-<rc< !q cqtryr<

{rq'{

{rrffi
ftor< qrq EIft ffi
19< r w Frcw<
qtq
qttmq,
cTIfu
E"nfi
<(ft{
r
)boe
{t6{
fiqrd{
Ects
TE<
cqqm Erfl-{
"ffi-T'1lr frfi q{s{{ FCal I \5K qTnK qrrE qQ <irfi GIcFil irypq g1fte1 6e16e
eIH fr{rad E"s-srrerq {rFil{ str s'r{{ | 6sE c$E:ffi $'rtr{ cq, \5trF"req-{I
Rcqn
Rrqk-{i vfffi, q?F$ q<ilefic3r ffir- cs'm s{i Eqtq wqIrffir;nrm "ngfr
qqql q(fl T{cqID c q-{ r frTrf{ TrE6o ec-.TlT qfu$T< qrrq|dtr{
"rfi-<rra<
crnDt
qffire frrEr q<' q'*xs 5ff4 ttF r o't-=r cqtB qe c{RITq rs< frrqs effi{
qrsr rl-6.srr 6{mRq €qrrFl,

r

:r{q <lfu s <-qcl{ €f[qst, c{q {ftpil e qtfr41 qt1-q8 {lrq:wR s.l{trnrs <q
{rg qs crT dtB ffim{ {Rqtr qcs€{
hrrr<Q qns{ W
ffi rorcerq *rfi'q r.r{ s-crr Etcr3r {ts-s,,,,,,,,,,,,,lr{ r err{
qfcrn
ftq< {lft:$ Erd
slq[il tqcd{ E"r+rd-q-nsrrn ilr-{ un3r r mrltrq &fr
qqRRsts qrffq E.W {&l4l{ q-un lrfl Retr s(<q I )blb {frq cq?t|TsK
"rg em
T-[-$r r )bee qtrE frfr qgFfl qr#E E-{3 firr$ ccE R.c ftft
etft-q TK qtfi
mrB\ot3r <m cqqnt qrftqqrn o[cq fiTw qq
,4F-si-{

qstTutd

r

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

:ft franpyq

c+ta<srfq

fuRole "r< fuh ftvt la"ttEffi< sQrq T{ Qw"i}-{ Rrqr< frc$q"ro "In
e+"6r6{ fuEt qq"flErm 'rs c{r{ E6 Fl$.R qc{t er{ qlr{R-d {s-{@ "Ithr{
qDrT cq"fcmr fl.
E{ rE<qK vc< \Tr$-{ 1Rrfti "m"K mf-{ ilc s-{K qr{
qsrsR
6{c{-cq I ,{8 c{dTft Ttl tr{Cg q6E rFKwGr$ fi{R qTflR
'ff5'ftsl
q{r-{r< c{-\oTrfi frr$ fuc< il .{rc cstr{l O{I{ c{8. qQ tR"re ftH FrcTQ ftfr
5566 cl-6q {tq a'rfi{{ {xr< ffiqlft Qrcr-{l Q{s${4 ffiltic-qw{ m'fql{ $'cr{
Q<'sTfC{d C{-ft{
firq-< crnufrq s st-{Nl-{i qfrs6 Tcdr qf, ftr+< fiqlQ
qsq-{
rqn Frvfiq I >ilRsi q(TG
TdqRrm< qqcr fr-.ffB\o qr r clRmq Qcarq
scfi 6'm-?r s"rrc R?K 1E< s"r<Q frfr c{ft 6qt< finxRcqn, t 6'Kfi qtrcs flt frlr
fr"rcs e+ srrcFn 'ft ffiq-{ csklisll;t'-q< Tcsl ,{tr qw qFftK cfq.l q<
vr+ ftroq. sTcEfrfii5< <lrl-R{frR <t< offi .arql
fl{rot EF{I{ {t1vr$
qFrgt q-{R q:r{ GR 'fi ffiaH c{Frqr{! sefi csl-{ilffi{ {Fftv E|lnsrE
{ffi gitp3 c'ffi Qfuqlrsr< ft6a .qs-q6 qfrr[T m{l, ,{Q vT-s frfiQ frmrqd
\rl.r.+R {tffi:rgt q{ Tr{r{ sr errfi[$ frmq srrcE. ql E{ slr$ fr'frsrr< qcr-t
emrq I qfuqlcrR q qc{rq st'fi c{r$ r+BQ:{|{{q Elfr. ftV qrcEq-<l nclc{R t<r{{
c{rqlreSrqK Tcfffi qsrs "Ifc{fr r qQ ft{ qfuqlcqK 6sl{ts q-sF frfiq ltr{ "ileTT
{IFr q] fl{-c{ q<gtft aft q'o. qrqft s qr4{ q-{flfu qfcry{cq'{ Tr(q s{l<
qfr<nl wf{T frcqrm sftfi qFI{K cu?r orrcq{ r E&qnn< '4Q $<T-{ qQqTFR'
Rcqq q$ g.ir <ilb'wm qfkol-A
)bcc cfin {?F swE.cs< cl-{Jfi T.cT slrs 4fcq{:T{ol{ )a {{l ]Txn s'Kqrg
qBs qrcEt s?r{ frR F-{5rcn'{ Erq ET nE-<i strc6n. e-$ Fr$lrq ${l td'r W-R
Trcqt-"{ (q<-fiQ qn-{t qEIR sr{rqm qc{j .{<( qtllcq-< T{ers qF otrRR frK
({cs qr{) r "ic< {rc-< firsl-< sK Tr6q qs qqs ersK cT-i sK TETET. frF {fr
c(fieftq Re fi-c{ s'$ $d{l $'r{{ sRr{ qR qsrfi-{ ET sr{ fi"{T Er{ r cRGn.
ei$ cefr{ eQ tr<r{<
erqr<
T-g{ q qlnls-{ er(sr{ sfi IE?II T-{rfft. \IFl6{<
\s.fl'
.rqtr
ql{rco
rIC{c<'{ riTfi-< Slt
Icfl eFFF.i O-*Q r Srflrq snn"n< o'{'q. {fr
{rrdrcffi s.fiq s.TI6p5A a1 I WtR
cclrss TIFTCE 'flc{ \5-{ qrTK $-fi qr-+rs
Wryf< xffrr+< vi-f{Im .{:t-{-\r]r< qfr-E <o urQ. mqfca qlft \rK s"rE :rq} cn-cr{t
e<( frfrs qFIr< s'l{ trE? qllsr{tr l' ({b{s Ercvs {ft'{ v'fi{ uR{l;)
r

ffi

fi

t

ffi

ffi

ffi

I

r

tr

ffi

http://www.islamiboi.wordpress.com

ffi

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c<Fr:rsrrFr

rqf€fr{ :fr frittFrar

c<5fffifter3r

Eft-sl

c<FT=tstTc=r=t EFSrTsEFt
:l11q.cffi a;\p-< -rQr?

ffifl-q'flft<<rfur
\TFnir

Q-{rq{ tG"rs

-csr-<rs{rn-<

s-irt q<( qrsR

ffiq

qnilsrq'qmq

vl{lqF

cfiwq:m {rfefr{, ql?

eQ

ffi, {l csff,\flrrd q{tl'trr ffi.,qffiso

efi

s3il, v'K qel s

ceq=r itr{qRr{d

o}l{

q$l<;r e1FfiE F-{cs fllr$r,

g[q$ {*116

f,u-q-sra+

{rfi

:REqiTlq

cq'cut

ffi

qcre-

,4:Fr

s'R Tv{e(qrs 6$Frqtir

cTlfi{T'|cqElftc{ rtrc"ftE{ qr(c{FMlrdrd "f[3lE[6Tfrlq(q<srs "1uo- e "tRoora
frcs cflKcRc r'
qlR \ilqR ElrrlErtd st-F
qE'I{ T-{R, frfr qmn+ eR vq|-{ Ttffi.<
Tgu'-sf
sefto Et{ orrrqq r qtfr qR c+.|trsFr q{nnn Frcq-< c{T <t{ s'Gr qT-{ q$F
WTtq qqq qF-q orcu cqKR, rrR {{I s qfrn< GFr6{t {Frc[ e "fRflq s3il qlrrrd
eif$ qsl q{
I

ffi

q'{Rr :[cet qqs rjfu< e"r< qtsrq sHHrd q Rrfrt eF
q$R r qtfr s?l"I
q:m
qc$
cfln\qlfii{ sq< fst-sl<r{t ew sjrdR s"rq
<-{TNi{ qs sTF c-{qR
qit(
q"{nr
c$trslrrl-{ k.6{<' .{FI ft<iffio.r< fttsqq, {6{ E{ cr{
1n ftrftgq

ffi

ftqR $r ql{lir €'t{ sm cejc{q {rq {F <fqt q-scq
c+i<-siF'otfrq qqrfin< Tqr qnnt TtrT qm[q cq{ ffi T6Kqr cerca qtrr+
eqr< Grb c{R, qr{ eR sfr cqno wfr fro-{ "{FIAR frr+ qm< qtr forq o-<R,
qr{ wrrqfs{ T-G qlrqR-sle csr qiF eq{sF,ft s >rftnft nt Frcq qqq
{fr$R s'K
cqr{ q-cq r er.?r qQ qnqfurcs crFlsKr {rt{arm c{q Rq fiq wicr* wr<?AT6o
qBol "ftV srcq q<( ql-T qF ul-fr< rilrqn Fq< u"rt
'trs qrR 6{, \rrcql e{gqr<
qqTIfr
vro cftqcs 'il1rcq lt r {:re ffryqioit cr{ eftrfrq< qlr{ trfiers qr{
cQ
qrrtGrrv Vr< wq q<(qr6{Fmrcs{ n'{sq"ReR sr*r c<tq qFnr qIq-qFil, 6{:Fr
esFruq< c"lsltq{qfon<ls qrs
qI W 6e6a ffi fr$fs Ers {S q<( sFrcs qfift, comqlr+< E"rqf;rv $vr
e {Rqtr ftfiTq{rs cqrrte qfqqq c+-q qnqfr*trl5< e? nftT{ {r{K
"r({1.f
fr'ro flRs qrtft qQ qqorcr+n ftr+ ioro cr{ ffis q[q q<( wfr?FIrfi
qtr<?ftrs qfi cs-{ lFetFF {|rq R?fln colrrqr{ qfi.< qfilq ft{r{{ qT\eTFo
ftq Q-{uq{ S6.r-r qftffi fiir+ <FFrlTr W+ frrtq ftsrK frr* iotrq< vl€(q, 'q(qt,
6q qn${f r 9tfr CoN'cq? q{-Sf6<!1 qsq cel'trF Cfi q'"r{ qRq|ffiEE {frr{6{ Rr{
qlfr r'
C$'tTsrf{

I

1

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

g-fq'ft<':ft

c<sr<rsrFr

q{iT{s'lFI qtfr qsQ[ q$Fn or<R m qtqR sl*lail {-{rs< qr{I 6s
fr-{q r#'RF'( e fr<q fr{r{ frft{q .n.cnqq \'tir qrcq qr6R st{rt6Tt3r W-qq
<rrrffiftai qsfi {Q< frq <rrcq q<R, q{ {f,q qsfi cnwry fr*rq o-<ne
wT{ qbr qrfr \{-{{tfi +mR m, TFr€K frqfra-{ {q FFq qcq fiqftq €q
c$l3ts{l{

r

qrTe-s Fmfte< R'catu<q sfl, qet{ aefiT .fi fffrrTnt< ltcq qqv{ il{knt | {E\o
rl]tsl{ ql{< sitGcr qq-4 ,.q6 qfqlTRT{ frc-s d'rq fr[{cq R?ttr{ qfTcqfq'EM qK
c{.Eil B"ffi sK qcfl qrft eltrsfr | 6sFMr{ q$-rrr{< q:m qfr e recnfi {< glE
<F-m ffi'rq FIL{A c{, qR i+wurcs-< <nq?Fsr qfrq ,a<( qT$'Trd iaq qE Try'flq

fut< ocaqrTsrll'fs
TFAx Q-<{ qt ?$R-s EFfl< <lst {cK qrcq-dfts-{ qftq il"rssF frro qlfu
ET I IgJ 6fir{l sFd eFr 4{-Td( 9l qcq ,aF qfu{ TEIR w{t $q 1 lfr{t e
qft?Ertrr ft{ qrq< sfi frW {rs qnp' rEr+< .€ fi-fi r qR ft<c{ Tr{s {l
ffi qdd FtrT qt rsq, B{ fiI-{A T{*qfml qr;ro @ vt{ qrq <crcq I ffittrrt
qf{s qR EFmF ffT <'f-skE3 q-s celGF ifues- {Trqe erlt6{ qK {fu Grl r oRq
6qrlf{ com 1qq 6{Q, frg( qsm cR, crfrqt @fr REr& clR r et {frst{ q-<lq-l
mtc{trFr ftq At DTrF-c<ir r-{frg< clcqi {qqcrqs I dron <1fu fuqs.qmn
vtrrEr{ frr+ fiR? q<( cqq fu+gfus qteR qlrr< {{cl-d frrs FR?, ri.K
I

Efr:rd qFlH ffiqqfN

I

.vlc{Hc{q s qftrl< qmt TFt frq {rrrq Qrem 6qfs ftq<r s{Fru{tl-w<ffi
qnmvrq q<tR ryon Jf{mt q-{N xsro fiFqfl
6|n q|Ircq rRrN TTcq q<(
qlrq t' (W qi il?-)a)
'qQ rns qFFn-{ e siTfi q{(q? {c$ {cq
qK rcrrqx<rE Etir eq TI{
W
@ ma 1B-$si rtritt q:H ..q-otr <ge R, {l s-1qc6 qIcQI EllI vrq?rqqmrs sr[q

ffi

I

rl r'(T{tfiWq-aa)

qfr

sq{rE{ <rr<Q cq, qqtrq El'srfl fl$GiF qrn
qs qrF e ffiqt qFr <t(ircR;r, qr{ cket sIgI nG"Ir{<'qrfl qR$no qF qrl q{fr
ql$R v'f$Frt T|{tt
IE ?Fctf,E{, welsr E'[F ?R' qI{ sK frEq fiirfiq{
c+r+qrq EI{FFr?fl'rE ,ffiefi

r

r

rrrq wfr erF ({n< qryfrIs) fro <r< c{tril sts. eIF qrTK kq' qm ermt
qr{ ror< r' (1nf qq ctq<-lt)
s?Fr catffit q-?r qFr{
rsd"K

"rry

qtERsTfiqt {tT{rr

G flfus

dR

eftfifi fr6fl't <r{cr{

I

Tq.t cslstK:tfrqo <qffi{, wlq wrr{{ lFF qFrK 4FsFt qlslqK rqrslq Ffr
qfi pfqfd sft+q v'm
qtfr q<( s.f ffi qt fr{-q'trs <rre sR
"r<!-{c-$A

c{rtR r' (1n qrq <FFlifl-\eo)

qrf,RslTrfl 6{rQ:Il;K qlfurs:d1qt s crRq Yfrs rr{[qq .a<(fuiT Kq
fqrs eR ccs ft<n qt=r Tr*rql slt eQ wgr<-+R-+ ft$cR:n+< qtG-ro q<gfrto
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

Ci'TaqltT
Fr* <lqf<r ltqiq Rrqr< fr{tRs qm r eq fr'$qe ER d]-c{ff{ cq-t, mwr+< wG
s trETrfir qlql;t r eR rK[qq qQ fuT{ e"f< &fr nc< dftEn cq 6olri{tqr{Q
erQ srrsntx qo,fts qr\o flnGr I Tqs c{lr+r W-qtc;tllir<i{ cEr ll 6{tr, st[e< qr
qna qsfos s{K q'rql sH fs(sl ur*qgfi< {r{qt slrcs qr{ r (F{, erffu e qm-{
qefrdfrs fuTrotcs< ql{ 6slcfrtsTr q6dqrfisK qllr{ cers qcq+ qr+o frru
r

qG 6rn flrcr{cq< ?Frtq Rm qsfiR r >rdraqr* cc ffi Trrrqm
(qt.), trmqq (qt.),
{ft-q {rr< I fr Trr{Fdrt{ qdm Rrq{- Tq (qt.), ffi
tc.qrs (q,), t{lT< (w.),QuTs (q.), {{l (qt.), ?'{l (ql.), e crRITq (q.)
'qR c{ conlcfir q-q, {qs q q€ qs q{s.qtFR rsFmqn {lFrc, quq< cslr{l
Atrcqrcc<

|

qq mt-crfl- ae)
{rl{ cerm rr$ qQ qfu{ "it c(?fcq r.rq cqEaQ-Qfuffid e&fr q{TIr{, {cul-{

q$i-{q s{

o.Grt r'

(1rt

ffi{

?'qffi{rqr q<:il o.r[TEt q?tfrq.qe€ q\eqq Rrqt, ffi f;aFml.ild qR
src+-Errg If,rqTcr qGE sm, efrfr q$cr qot q*r+< qrqt, s<Q {fiq< {T{iF
6{1-s|r{fl s3rs ErscR I EEq< qW{ Ra4rqRqFwftsr {|Tq 1 6'ttq-{|td fr*ca q<t
c'ffi wmqoRvtro Emn errq vs"K RTfi r st<l >rffi qw-st s qqe?g,K
uA
frFrq {i<t yrE n&rrcqr r qq F'rcqfl o$q c{r<t s6qs< x{r6s urrqFr<p-sl s
qFE{ c'fR, w< qmt sEil qrsRvlTrqr{ cRIrrr< frTs qft-rl
TFvF cter qns,tt
catce-6q, Trs< s Rq46< efrF<qi5rqv.mt\m6n\o-ltilarfd oE ceftsq cfiIsi Qld{t
srftq
'q<( Trill ?FIm3[, qqrq q]rl{rd Ee \flffi RrdTt, srfl g,rm< {frcria {qml,
wq<t ET csfflrqir sR q{m car{ 6€ s"rd cqmtqqRI mtTIfi-Tcs qFkq< Tirq
qtfr
'ttft-q qF s< t qsem qtg|q.qfiat slrq< Fr6E eQ "rr6rs {qrffi cq,
{l[.fiKq-?r K(c a.r{ ffir(t qqq qs"R ,ct {tll{< s"rd csl{kq< qffr qRfq'' T-{16{l
,{Tatt vlrq'{ C<FTr{I ET{rw q-Tt ciFTlfiEd fr{ E[lqk qtT[q tMcilrs q<( qFrl-{
qlsFIFF e-T Sr{ r' (1fl ffil)e, )8)
C{.FNIr{ q{Frcqir fr&e sr< qFrl3t wsK q oenfi qRsl{ qiR crtrq m, ei FR
E{tFGtTt @ mrm qF*fu-s r{ q{s. qqfr ,fifr Et ID rr-*l {*fr <?( qqR sl{lEl
qfrm

I

r

q?FF$ffiiffietMrmce-{

|

ffi

qBtr Gfiqrc q6e qR{ft"K Gft'rs slFmR r' (lrtvfe ql{K- 8b)
.q<c
frfiR q&tr &fr{ra ?11ft or*rqq q<( sts"td sr< -cFE qRllq fiftq
sr{cE{' r' (1il wn ffir.irs,r{- \)
rog e{rqe qlEIIqsl{FTlll cqiFTqqq{r{rTn orcq ensqK ETlq
'cre rtFtv q{TT frq crQ m, cs]l-?tt 566a ftfiq6 qfrcat eI{{ o,-{cq lt, fug
qEIq emFrt q(g qr{?F oqilq Frfu c{[lTq{ t' (Til qr{ crrl- )b)
r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

st€frs:fr

ffiq

c<sf<nsrFi

'qlp€ qrF{Rs q<K frT oQ cq, corrn frql csT:lEfir elFil qlctl 41, qqD
qwq slT|{t srF Fl{kq< qc-{ {('rq frRs c<rqrq{, qrfil qqi qsB frfi'q sr
cswcq,{ erFil qIc't qerE q cst{ftq3l qrqi rfus-{ I q frffisrEt qffiq w$l{E
eftq ql-r{{ q<( FtrKt firqQ q|r*t {r I (Trt qrE {Fffi- l)s)
S"ffs-B"f<F-{C.k s'f< s{tr1 TqFFq ffi a-f<, qf<f< s{m o.r<€ ql r E"fo<q
?F{tr{t sl"q?F< q-{, qFIK T"Ifil st <Jr{s q6g {Iil, qFt BqT{-trqF<q qTi$-EA.qr-rsR
SI{IdIEI Eftg

'cstTlsl
cqrfir

I

c\9'|

qF{t 6{?, qrrsl' q-sR slsfEf q\o.'r{ qa Cs'rcil Fr$ F:l cc<

t' ({(I qq

srqFls-)o)
qF{lS-<r[e ettcrl Tl-$ qlflR vErrqR

'ffi:KI

ffi
qtv sFFsft{ \b)

rl {E< qlR

s'l

qM t' (vFI

!

qfu E"m-E"fs-{ci q q'rqJl qI{dI{ T-Gt Cs \rIrs q <rTK qf[fl m{l
{c{cR r frg sn frw cmr R, qq< fiFq< ot{lg +qtsq ql6R slsrqF eftER
cltcv{ 6rs qqs qrqlfrrq{ \fiErq st$ql< qfrt fr<q ilc{ r iiK 6$FrlE, wlq e
srvl{ e& m cfl {qtrt qt|rs, qwq\51-s1EK qfuq< e'K q< Ef[q qlt clrrs t q
C{l6lq

r

qfu

frfi

q< $Fn-< Rqr-ET rg sr
cclr+ EcR etlzFrc ell6{
'.|{\9r{ Ff5tlrh-<t qtR@t{ e,{ cc'{r{ q<s,651ffiq-< qfte iFls <5T[s {[E, (qel-d

e.Kcqq mrcr{

r

frr+) qrER sl-qlst FFIkqi{ 6'R ${t s q$rq{ EefG cqq, qrsrt v,mm frrnq
<ilq-o e q.fls qsIT{ r' (qrt q1q rFltl-<I-qsb)
csr{qt[{{ qr{lgrE qfi {q< eFfifuT{, fifts e qRE ftfr otfrtwR r qfi
E&F frq-F qtgR w{FrR fi-fl qdmsq omR e<( ft<ffi qrcrsB <nqnn qfr
q-< q q-E5aq sq-afr< ft-€n ,rdmsq oc<R
'{fi fr 6r< onq ml-ll{ EtE.s}rs s"l{, q:F{ cs qEq{ fifi vfu wcr< qlTC
ql{ il{s sr.)
S{Gt ?Fc$T, qRfir r qr{ qtq{ firfi -:t< F?,R1F &'s rta{ t' ({dl
frfr ft{ qmlcq{ e"t< R15 g:qsFrlq r' ({ilt qlq qr{${ -s5)
frfr qwlryr{ s q{r+ qq{u p' (Trl qtq \${sr{-cs)
\r-sREl-{l{t Frq oldoElcarl s'ld qftq s{etTlq, <fre qkfi(-t 6r{ q q.ln
r

qI r' (1<I

tUF-l))

'6q-r{ Tfcrll,

qldR qrrm TE{ s EF {rqR rtr{| qfa< qc{ QItffi r' (1il qrq

qrr+rq-q8)

T &fr DF slq ffi omr t' ({iltirls 5trq-)v)
'c{ <Tfu qtrR \slTl'ttro gl srq qrsR v-l{Frf vK qfit rs'rcil ql cfirql ''lal'
qFHl€
G-{ T'C< qlfl{ q<(Etrs ,4\;r wI qr{ cqr{ c{c{a caKfrRs.GF[, {Ft 6s'rr{l

q6

qt r c< q1.fu qqrq w{FTr{ so6 v-trct<i-*tr<, &fr fts? sn qrql
qceB qC{{ q<(Gfr st s;rcs El{ E-t lrqFQ }r""H
cq'{ I ({nl qq eFTr<s e)
cc

srce

ffi

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffiar
'qq y{cs

R'Ei"Fft-q

q&E

$ffi

6qfgl$l=t
frF \iR frs-fiq {cr

crc<tn{ r' ({frt

Eq-as)

qlfrR s,FFn fr sfr <mffiir qtrTi {cq? ;Fr? q<s, vl(s qvt qil Fl{nfr-< wrr
cTFFCftr firs w cR{lT t' ({fl qRr lF<-es)
'srmq E-FlErl {lr{ qerq'Q FIK{ srre qrl;r ql{ T-{ld @ c{-8 r' (1n qq
qq-)b)
\flErq qinql qm qqrg? <166T sil-61i +fef 6r1-41-E 6{B 6it r'(wrqr+ $m tr)
qlgtR Elgrfl ..{q EfiTr cws--r c<frq <rfoq srs wn enge-o FrEqftG-{ s"K
cqq FR'{ <rcqr*fr <-?r( qqm c-ffi qfrfr fuTn s \rK Efufu-sm c'rE(q qrqrR
sni,tET|afutq s q*tctRffifi e116E;
Err{cr< D'Er{ q'ffi q€tR snnqt m ft<q frqIT TE{t ?Fr<Eq{, q q|{ftT geF.r{<
qGF qrc{ u<tE6fu< qGF ga qNIr< E"r<Frft, 1fu s oartcot=r cwrq qrR trrcrd
ftEwt frqr{rrft emrfarc {rg[R r qQ €IE{ R{rq qT{ crr rr{Srq< qr{r {Iil qR
EfiilT Ttc ?FGt, q or*c"lQ ercs et-?r erffu, mtst s rsrlsFr qfrt4 qrl FIqt
ECfiq

I

T{({t t{ TiR fr-ret qt r Eifu{s,
erqlq qQ E"Irg rrw-r q<( stR
c|rFs ftq<l 6rrnns@R ur< ewqro qFr or< srF q-E-qTtriljrTcK vr< Tlfrr{
car 4t r qFrEr sld seK sf{ cflrfJst, q&-Et s s'{sfd <Rrf, E{e'Rv conff clfte
Elflnr fi'{ qI r ?-qqr6ffi Tc\t nr{rr{ erfea m?r crur f4s61 T{ c{, nqqvl
ofu"rg q,{-{ -6rc-ir oGI EiItrF o6ffi 6qfl {rrl I Tr{< rl?n s[rgrq vITFfl-?t qqFls
'6rfltrq cflst€Tcq'?rvB <Icq s$t {qs cc a-L< s&q e 6{Irrg,t *{-Srft qqrq
slTtEIIn ffi-frcscrd s'RI EEtcs BiF T"Gr q<( qrcg qrc€ qrgr{ q-rnEfl-?t
cq
"fcat

ElrFr{qrs afirs
vc< QryqEffi qE qq ftd q-{q € xrq r qlsR s'lTlErf ,{bf Ef{ ql c{, Tl"rft{
eryGrs qqqfis <5rd std e"r< wstfu+ o,nft c<fq EFRT tl-qTc{r Ecn.ncq{fra
I

flT{tT {Gt-?r r[r{i mrq frrT qrq vFlvt& cs{
6s I afqr<a ?vft
\{frn'fr <lwrEFr mrel Frc uttl r qcg qfr Efui ve< qft {6R Tt{r, qEr{< qffl&-{
q<q TIbfcql Eq{-q qr{ qF, ftq<l vtd qfrs QGEIr{T qffio {e{terqt q< fift'q
Em <t{r, slcss frqqm {tlt ql

"rgq

r

tmr
rnn

6qt

qr{ls{ eryfu

{(st

crcq +tcq d.tq frGm q<Fficat fuq fu{
qrs qel erq.fn rrd \srtrK q[s DF r Q

Effi "rc<

eqG sin
<rryft"R frro "fi {lvl-{ s?l;I a'qqT{ str<i qu'{ ca-rl r qr{r{ {rn qoqtft.R frtrs
ilfu qs scn qt en€t celrs Efrc ft6rs ncq 1 {ryqf{ qTer-$ qqqfrs rr<
itt?trs Dlfr r q-fr{rltt

slerjrd ecs Em 4t Td( ffiTgT \e 6$r:rcsir rTlcel enRrsr{ srr{r DEr{ 9le| cq{FI qT(
trTro iTftct
utrrs uH r qQ E-de<
c{qnfi{ q'cqi qr
c{ss

ffi

ftt'

{rt,

I\E

ql'lcs llrd, q|<fif € bcqrr cfrqrrqk qrry aqwrft<\3 €rr{rqT qF qftir
http://www.islamiboi.wordpress.com

I

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

csr*tqrrer

Arffirffi Wr€q ECq.,.{sF ceF Erfl {ftR-{ r'cat r ,arF cqF Aq celrr {r{
q.llTt qt€TF trf{.rc<ql
EE-{, qfre qfCg st <rcq qs q6{l\eTlil frd5a r1g-.{tql s
qfR-{
s.at q?F ftd cT{ '|ri g:l rc $s qfrqs q{ I qt 'lR frfr flfir{rqq ffi
qcrryrf,, e1ft e x€?t r ffi snm or<Q qtr+q qsftq qt q+ftq 'fi EKltfR 1!T
qR.fs qr< r EfT&+ Sqc cclrs qrs slst qRf{ qRc{.F T-fl qr< q<(ql[g qtN st
<rq qr< r qKqtregEt qfrK6{ s <tv Yp'rcq q ftGrl efrdm I \Twq s'rsrfl c{
errffrs Frnrfte< s't-?r Tr{vrs ?sft <rrscqq Ws q.rtTrg sr( ffil{ Tr< 5.lfkT
qsfr< q&*t o-Ecq wd rqfqq qsFI qvtvt&e cffF "ils*t {r<, ftq
*ir
""tr
Fr-{ FFR s<K qwq vKlqld r+.lr*R enRM-{ c{q
t

qER gI{rEI Tr{cT{ qrql R fiaq Rrt{ s fr$arur<m sTqi 6 frsq ftfr
frfi<q +,c-:rcqq st{ {q \e qorlq ${Tq q(q. 'ifs' 1 65-a4 qGF Gffi
qfuq< q54i ql6f{vlTl{Ft rf[q {tft c-{(qlqRs'm4Q {Q{ tf6'
'efr ,{ sKcq cq, qfgR eFtl{l-{ qfuq wI s lsre, qltrrqcs qfqfirT q$ ftq<
slr{ q3n frcn ,s{s,qfgRsf{Fil:[qF, fftqf${ s tr{eI6 r' (1*t 66n6-eo;
rq|s|-q sl{lEl r45E 'igi' qM q< frE ftfr ?sft iFGr'fi I'
'rq emFr<rcuittlrt, 9fr qR IEEETo fi<ef{ ?e-ft srflfr, Vft qR"q '({rt qfin
1

r

En-<n-tu)
mtf+e11, qq

fr$firfrs< {q safl qm

RqJs qc{ qw< s?FR

qir tr#rs

qrq$qq{q e qftrq fr1tqq1 {tr
FFr TrE {r{tBo Ecs qc< q<( q|frqrs fitrrs cm\g-

sfr q-{'\5tcqR EEqIfqf, qr{trsi
qrs slGt r qt sKcqQ
QGt

E{lF

Q tf+' r <{fr 1E qR cfrf{s 'i56' 6q56

csqrrt e&r< t'

5.r< srqcE

I

Wfis frcrtf{ eofd firwq oR qsj s?FT frcffd nF[ 6{tt 6s'FI q<(
frqfi fiftt {t{ r' (1rt qn qRrn->v)
ftfit qfqfiq ce|rs IE qtfrdl Tm.[qq, sf{om sf cafm ffi-qtqq{q Frqlq-<
qtfr

q<(

Er4[q I e<"R ql qfr-qlqm gffi qrqt, R'iFl
"fifr aW T.r< eFrr{
qcql r sEsol-{tfi <Ffl?rm TIFI {q qY qlel{
'fqlqR
"rtfiK Eqfrvtc't frq m+te IE
qr s
qffq
vfirlail
qs?
B{$
orE
cdl'l
sd
el
r
s'lrc
6q,clt
tr{t
r{rq<
m'{€
offE CCtslr{S

qfr'rffi RTt{Fbtrs *E or< F[rq{ t' (qll\flr ilc-)c)
qrl E@ qtr qrd sl rr{rffi
tqftqm e qfu {EK c{qts rl cs-I) Frfr {t 6fi
q'rqt s-qjt.FFT qQ el{ftT{ w{fi? (cr{ {T
'Ftqq'1 ft cftffi 6s, qffi el{lafi qR'-q etsFEc{r5 ft q{ffid Sqm cor"l
q'cflcqq r g| c{q .qFF {qr{|{ e qfrq Is,{ld ffi qqs T{{g s rf|{t €f.,iil{f
qcqncqcq frW r frq {tFns< qnrfi q q{aft pe{q cT€R Trd TIrq t ql€l{
I

ftqP1 brr{ I

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

\or:F+A

c<st<Ts[r=r

slfiFn TEC{R qr{ Bqr{{"i cefrt $'GFI I Rq sKt qt c{[s E{6q1cR{ s<rF offc<
q{kq sqnT{6{< Eqrq3q qcq esF
TsK:[rst qlr{ {ftr{{ E{R-\r]q cer.o Sorcv
q{
tr6Tt
| {ftr{{ €'R uFt rsRqIS qlfrq fir r qER slfllErl crlc:t"tffi{ qF+ s
qfivn Fen'q6€ qrst Efur{ €kcqe ulm<
q<( qlc?Krrq< ft<ns
TFetT< <tr?F
Elri-{ frfr 6ryqr<e alq-r<;r I qrgR s.RnErt {l t{rylF C4FF.rh-d qclE? oc< ca.{ q<(
frfr qt EF q-Q r-K;r r (W
e8-ec)
r

ffi

mrto*n,

stw{t

m ffiqlT{cs

cq{fr
q{K qr

q'{fu,lqau e q-rfr$ qErqqr{

Fr<

fi-fitm.f< {c{t 'ltsrl
cor+qq q{Rq orcr q fiRTF rffi-€r< a<rrv caffi e<q,c frTm{ s"R
qlTr{
W frttq wqrq n, qfr*r< qcqJ .flfr EG6-s q[s q|r{ ql, {FK\ot csrcil3t-s.{
.nft c"rcsE {rr< Tt, sR st[eB crl-rqt{s'{ TRFrs
effr< TI, conqrqfu?
"IlfuE Efts
ql, tnc{rqfr ET{'{ wfu o"rr* frtn*turc<
BE-sr, qR-q-sr o qfrqaw c'rs
"ilr<
grTe=
rs qrryfift ftBflql e ffi-frrs[T< qtccr{'{s qcs qrm qt-q-qqq
"r{s cq {f{{ qlFR vl'{laff< frrs {fie ql EF r trtflR slstETR fr66 flfrs €r<
qFrIrE
"t{l ECq, qrfl-q vlTtatl{ fifiRs fi-<q <j<EftF q|Tq rr{rrq ee.l s-rqq qqq
ft{cq< e&fr 6+-@ qtflE qrrwm cs-sr< s dm <1n (c.)-q< {:Fs-< ote cefm
qQ q_t qtg qln q<m ec qFfi stvf{-R"rf{, qqRq-q sqt
"tcem frtt cEm,
qtrqfrgp
cs,fm

I

ffi

ffi

,

9seR sfr en cq{f{ Fall {l c:[Fr 6ffi, s'Rrq rwr{ Tlc{t R, €Kl s{ f{i:sirF<
q-{fu{ clcqq Tc< c<vTg r ETit o-r-s cnt]lEt-{ <rfu co qr(e G qlflrq slil'mF1
6qn$Ers Et"m om frw-r vcTqfui qq'tgj om r w.l'rt qETe qtrrry TnF{
GFFIq< qq mql;l {l r' ({ilt gfaf q'lcFT-6e)

e-{rqi q&fr ffirq qHR smrqR cssl-{trF qu-rv wnrerorft <r{rr{r {:qrr
csml selt q{ crl, vq uttran vl{tn-cnn qFrK Tr{ uttrqr-ql T.F \e=tBr"rq Q3FTI{
<:r( !$r s"f<l Eqfr{n crq ffi{q qfufts
'qqffi mfon "5+'< ft<<tilfr{ e qfkflR cfi cq, {?rl qrfiR \lmrqt e 6r< <qn
(c.) c{'rc.il Tfi"ffr< ThHrfl s'Gl chrr, \il erqq {l FGr vrrs frrq'rq-< 6E1[41-ss'{
r

qf<rol< ?nbrm r' (TnI qts qrqfl<-\es)

qtfr pmffi-{ foqR c6s

qcq <fum Fit{&, Frrn .{E qeiQ qlriq
qfr{E
e
<tfu{ ?ql< st{ Drfl qt I qil cqfra wrqR El]rlqr{ qFrtrr
CgNftq< Cslr{T Slrq? qJTr< qI I qIFTT{I qr{ q'rJrJ.3 <Ni qM qIrS I {gE qlEJIq
Effi sI q<rql'fKcq-< qn:rdr Tt t' ({nr qrq .wfu$-ju:lb)
q\oord

rFCfl r

qs

q <l]{f<A {< 4Tlzil \e q{q frq +t, c{rtr $Tffirfu{ cfrspn sTfirrlta awt
<rrcq qR rytd r qlsR srsw
fi-{.{ "i?i.fu? ql[<rQ EIT[q-r qiJ q?rGql q3"r
s qlst- Tdcll{ mt{l{ cfl1sc<r{

{ft€

ffi

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c<Frar\$n=t

tqIB

@.r<rqTT{

fl('cll cqr{ frqaft'q oR qt flEfirqir qr{l

6rlTt

re

Tq{s

I'

(d{rqftW-q-vs)

.

tl{q r' (W <fi wE-xo)
qrw:ilT{ gi,t&-{ lgt$ u <qrqAK {q FFq qcDq, s'f{l qlq slcm ft<rry< Jl<
qffq-aq fr{ u?t< frTs flRs qg 4t r qFtft{ qds sm \flER< frrs fiR} q| Er{
'.sq 6{r<qq

Ersfftq

{ft

gt{l

cq

rFR

cqqf{ sl rFrcEc{

eslr<t gil3il Esk'll-{ ftot< qcu
frgaro<q TTl, Tr{<t qrfu< EFqnrry< e:n

eefr<Q Elr{ E-lc{ 96T c€,fc< e<q

| ?ffiFro &'FFI ?F-{1, vl{
sa?rry':r E6qt, st c"ffi qrfi E&-qrm fr'Sr-<t{ tffi
fw'qlr qrn qr qr{ qr{rq {?n qxq Trd<we qnqfrrtrvx qq-{.rc< drs<
c|tF{rqf r cuflil qq{q Effi e TqTEltK vrs ffiRrql, 'lfc'l qnq nFr$ cqTT
firsRrfl I ssr q${ qqffi qrc q|{vcn-{ qs sYq fi-Eq q'n o:rcql t qrfi"fR
{E{rs C"t-.1 T-{rEt qq.fq{ qlc{ft 6TvFr qlET cot<q6-qt {f5rs vin ftaq s
cnTT<

r

frt rrndqxs qr Tq'trfi[{< Ftmt frrn
ftal qf<ff< qi qE-{ qqtrre wrq <Nr< qffil

fi{frrsa

r

o.K cq cqfircq frcql r s{a

rg{ <Fr{ sl{ c$m-*q ftl c{rrq qeftrs Erqt \5?F qlF qsr {trr+< qRm".l,
qT{ {K-r{ qqq rffisl. qn;I $rfl< w.lr{{ <neN" q:H {-<-F-?t ET(c*tftl € {ln
qfu
rywd fr$t{ qBtr{t, q| crlcs q&fi Tcr ch{ml N{ W{< qen-I.r*-v< El-{
qR

.alq frq< o.sqts q-gcs'fRrfr
sl-scR TWr< n-r'r"n sr+ wrs qrrq qtffin ccftT wr cfrc{ Fl[T c{rfl
qnqGmm {Frfir q< CffiIq <eFI T'r<t Tf{C{< seR rtslld qC{ 'lwd r qQ cqfsl e
1

I

wqfr{rcs-d ffiIrfitl <qrql, ?Kqk{ ffi s tryqF' q< cq
COm qniB|-ro C+CqfrCq qrll lSf{q, ,.{ffi-{ GSCT{ TM {tfr qffld s 'RrqfGK fl[el
qtiqff-s r qDl els'f Wt ctrq R, \5'K Ydr*tcs{s:rff{ qlfrK SGqrc{ "Im 'nen
sr{ q| r <lrr<r refi q[q' ft-qll ?fifirs qtRs]< s E-gR-qld {GF ir{, T{( tqqt{
Tr{ci< 1Bfu qfrv1-< Eqod ctfi Tcrq q<( v;lrs 1cftO m qnl{{ sr{rq r Eryfl{
cq {rryrc Efr$r qrER{ Eefrfi <Tfus "fiSrrw r q? fu u-fiDr<-< qqs e€
,tfucT{fs 6n qrcs qts rr< qm-{ st< wlav <Rm frrscq I q-{'r qFbR't6vtrs
q6rqn Eqffi 'c'l-?trlg.E
Ery 6q$ qc{cq q<( q qR {rs{< ft{c{r EeB 1g-6
6q;sffin' q-$tfr oFrF qtrt, qFI eTd ft<rffi qrq <tf€ q1-6.R v1-{FTr< ftirfts
ql-{tT{ qeF s.|qt qrf,f€
Rql.{lcsE qlcel q|qffilft{ ECs qtrr r sfr effi qs eRr{
qE{Ei si6F €<lqlFirrXfin
q:ircq caa frg q-Eq eEe< ffif{ Wcq qtffi< fr{F Crknt t]o { qfs'rf,€ sfcq-{
qEK-<t{ qErm w q<( eKq<
wrcl-< scqB \Nr{ eflrs I eil :ffi Tr<{ Tl{C{<
Bsv{ s errlFo firn ft& qnm {p r '4[g&-o Fw{ftfu qmrq-<
?ErR-{
qFfl qt {-sK cq{q
qq<
sq-< q< c{{q Et< ersK fr-sl< T-Gt eltrF, sF
1Bct0 ?llq
cdrqt iolrev IF E3 41"-q:5q rn s-{l dRtsR 6o trs I q<l qlf,l-q< frfl-Rqn s

q\g];tclf{

wlE

qQ rr<l

1

ffi

ffi

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

crr<rsFnq
qrt{-<merd

qt

frsrrro qtil'd \flsm erE ftscq I q-re ilorr<h s.l;t{, e,r.eT
frfQ-frrtq R{ft qqr€ qtfuqrn q$ recfr
{qi6{T{s 6rd.n -m .iom
qs.t r eR ffiq q]trfi FEfqE
'RPrd {iv s e-{5-s r qbtt qm q60 <t<cfi
qERvnnEI qoaR 6srwl|n c'trtscrfiE{,

ffi

r

tft qnn c*Tr.d ffilmil ?.qF qTcsl q<( qTrqqrlrd qrs.t, .fqrq qfi
vrm< e;rR-cIM frfu{ frorq q{( sfcqr qFfcqd {qre-{ rHr.$swq qr{q oRrs
fr-stc r sfr \rt\erlo, Ql&e s sk6 s'K qtft-q s1 q-{rf{I cfs166 €'rd q..{tET1q
qFlrsl v'fq(q efrc-< s'K qrsRT FiFql qsfr{ <fu
E[gt c$t sRt seR c{trFs crl'cs
eflircst qr<n fiu c{trFs Ftrt TTF etKFl ({rt qlE
t'
{Icrht_ vc_w)

qfi w"r* qfi< ffiErF, qrsfq< aR ccrs w.{t &,t.tuN, ffi

qqn rq|..fE
ursmfr
*'rR e
fim rerwr* qrqai
F]rtrl;I r FFffCqir frfi RBn mrr{< <lrfl{ qt{ ?FitrGFT, Cq?tfr{ qRrd Flsnmir s.6{l
Rt{{Kr @ onc* r' ({ilr Tq)
sfsrql c<rlHl qt&< e"t< sf)fu C4iilqvrs r{m <qrq cq;{ ql, w.{F6t
ctfi F-crt r' (Tn qr< Tr? -)))
"rfs lt sm frrw-fl fuqcq< q{qm

ffi

mmrcq< seR cetrc

qfi r{q

ffiq

r

sirtrFr q<(

qffi

serf, ft{f{, gR qffis s 6K Tftrq \ffi qenK afu6r
{ag dr<
q<Q
qr
q(rl=r
qT'r
r
err-{e-s
tcq
ry-ru 1frr<;rr,t
frsn
r qrn
crrTs EqIqTq cq{rg 9ltsTt {l{ 6q, {f{s ffi
{crr{k{d dnn qf*fn il rrGr a{
EITe-s *'bq e*q ft'm {fro eqq sf6.r qs+Fs qR {f{ r ffi
{flr<t{ire
Ez"rri clr* <rfuo "rr?qrq re:i-r q<fi cE'?fi sTR qt r rfirg sF-< frrs €Q qfr.Irc;R
qfteioirr qN;o qF qi ,tq
F rtrii
fts<t 6sft{I
scc Erd sr{j€lii

ftry

S

"r<-cfi

qfim

cml stcrt

Tcri

"r{rcs

r

ffi

rytrq s{fi EHC< FtrtrE Cqfts qrs cqrra w{ aqq{r{fl esg qr{
T4r6{t{ s qFral scffTftrs ficq,[q< "rMI[s carcfcq, qlEE sQ Escrd {rmr
ft-qE qr:E qrrcFTi.r-rR EirRrt q('r-o{ a1-s-cs qlq-rfl, qlrt {?FI vTil eQ

ffi
ffi
ffiETE Crrrfisfis-Rt\T{lsrdrdqgs qfcr fiH crfFtt
ffi T{r6q-d "ff [{tFt qr{frs rerst< sefi Gst <r{lTls

I

1 s1Eqrqdq Erq
qn
,lf{l
qoF
qcrcq
oft?fl<
ilT
csd cc$
r .csF
serd ffi <r.rtrf
rc qfi TfrI {tq qrcq, ffs esrmR qM qt{frs cstst fi
"rRwq 6qfra ffi
qdq r-{rs qK66Tt cqt
"tRflq hG-$ ETvrs fiN&s qiFt | {csrsq "f{s sm
\TtERr frrs {fiv qt qct s'Nrscf qfs vr*l qE qsc crrro qfu-< con b"rm
{rw

ova qEfr ollft{

qrtrt4l

I

qER vtstEl T|W\K Wr c{ VtQq 661u.t sl3r[E{ st c{'t qFrGRr qQffi q(.t
fu-F st ffi qlq fr.tqq'(sir qqr {tfuscq{ r qR {ftrcs< wgr"tg qH{ erT&ls
c"nil fint{ fr'mrftGq fi6q rTFwql"ftq iFGr m$, qm qq qftrc vqr qgR{ qtqr
EGf,F qqr iorrwd EqRe qqq ,arF ffi
wkqr E{Rc re-fis q?.-ft r qa
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffiraT

crpf<fqTFr

ffiflIlg_ .qqQtr' "l{ qB6td qT{t q.Fft qm sfs€Tl, qTrq{ufift s T.Fsfd
{ftel T.rsi EfFrtT ilrfi r qfiQ qcq qs{fq "r{ TR {tqrt{ nl{fu e{f{ft s ffi
:Frrfiffi {t{qrTr IE <m {rs r qQ q?Fr frr{A \flErrq{ qrflq R$r{d qft{, TK
frfus qqq EFIK frfi fffr EaKq
ql nr<p fr5qs f{'{qqrs-{ qs q({ sR sr* 1F e v@, q< srsi s {qt,
ER 6rft s ?Tl{, \ofn ,{-ffig .fiq frtt q< ulzt ffi .cR frq D-fiEr<.{ q<th tt'
6ttsF q-fir:r|ar r q< {{ m q|gR sfTrFlkr {It'Fri e ct{Kq fteTm{ qlcct c1s,
qTr qfrq rTFqci 6ilc?R q-?r q-{ qr I q-< qfrq qlv qcRe c{ TaTrfc11E ora, vr<
cl$s< ft+* s?F .cR fr'g{ ftGT RrtrqfD<q iFcir q cefcs Erd cr{ 'fc-s s"fi sfre
Qwr* € c'frir{fi m{t ftTs e3F s-c-?r r ft<r+< s.ftn:n F((rt "tc-u o<( g\,'tuli s
<ri-{ftfi< qFtEkq-< €"rn qlre qlrs <691 e fr-qv qrs effrs
',qF q s'f{c6t GI, qlEReFFtl 6q1541qfu5q r?F qq cmtFrs qf{ $rs{ rrrc-qr.i
qffi{ \tr{t {ffi It srl usrFct \TlsR\ol$lqt q-r{ qfu{
"tfg cltrTdl firqrq<
iFGFr ql t' ({il qH ql.rsFr-ae)
cket cfcq

I

I

cfltoqft, {r$s< c<ififu \e vK sffTqrc?rd {Tq qrs|{{ fiqr ftfr< qft{
qqsFo qb+tc{c<a qo
qtd e ltqwql TCrnR r .€ qqdr$ c{ <rfuQ
1Frfus
"rft*
for? o-+rs 'f|rd, c{-R e q|lqccl <tlq\o qBtcs "tfc<, m-R eQ Fm{fte e qEf,{d
qrc{ sfud s.lircf qre- all6{-R <1fu qt;r{\9-ld E FFt, c{ Tr& cqqErg.rs fteFFf slK
qlr{ Ell< 6ros ftq. r cld{R qlplc< ltc< c<Vn-qR qou lt{ sll'R-{ fr.rq Ecr

rq|sr€c<Tndqp'6qwt {'{s m,4qr<a drc< c"nsqlsr<
ffi sfi \TlTFr ft{r"rd {arrEl-q crmarfl '6E1-gqfsq3 qf*fsrq' qffis
q'-{Qffi oqa et TTtr Fst e sFFrt qFrl{ Tr{ {-?Kl3r qm 6ft-{ ft}rq r q?
TeltsrslrsR \Tfi € ffiq cr[<r$il.T'-q< qfr"om"t q{r{ ceFl TTflq I E6e- {lr{
qQoefiefqlF r{ffi snms.|r$ qEI
SsqqfFr[T cQ[iFT r qf$R-e'lflcrFr
sl{El, qlgf$ EEt qvt FFlilt ffi o-*6q eltc<l {l t'
c'rrq

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

I

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

\cffqrft-< €
{rt qs

"{R ="rcg'
qFrrnEr

(c(ftg qrcqlD;fi) et

s{{lq (sRls )-fb)
qTA3 ().a.b)

'tflrg {*t1-{ 6mfus ft&rtEl
6{wr;r< dFrs ecrKft
q

sttFr<M'$ wrsfrTFo

qtrdl
<ri< {c6-< eee "K
rfftrg

ffiq

<Bc4< scla

)g)

be

trw6A otftqs E{q'l

)s)

ba

ffi

!sa.

bb

ce-aor<l&sfu c{rs

be

qsfrSq{rl

bq

)o)
)c,\e

<ra< sn cs-rfistq< q$rrqq
qgr{< qq-s qR{]
{cn< {TnF{ cqrs 9larl{l;I

)oc
)ob

))o

)\b
m|[{{fi-it
cl{I{l Tf{ft\o)\e
e*ft${ s-{m??Tl{nR q€il {]B;il )la.
qtgl-{<

q|5F

Dtb

fr{q"f
s"rglqlr<r q{R cn$ oftl s"r<X
q(1]1-<

TCm s"r<

TIfrT qtfu

ffi

qEl-$

l$slcq(1 sFl-9IC{f< oK"l
s"FN

qtfrq flFftq

)e)
)\ea.

nt >w

ql{s EFrFts

)ec

qr{ s

qf€Fi,Et
q{{Iq (sll]ils r:o-so)
q+-filR (El{Fe r:o-8o)
mr{tTq ({.)-rs €] s:Il< {-5{q
stiFstfl-<

)eq
)8o

q<qto
eT"ilra cs-{Tr< qqfl{
{s

s

<lfu(E.?r

Fcsl

(qTf5

8)-as)

)s8

c{Fqrr;K'nul-g <[< $q< trq
A-{rs M o<R qn"ttc< !flgrqr

)1o

skmft+

rftq

ffiqtr

)s1

)C\9

)1q

E€fr
{qTlfl E"to-scq-< €fi fid< s<l

)lb

6qffiqfr{ a{F-{
stcqr s dFtr<-{cn< o-<.q ffiqft

)b)
)b^c

q{_{tq

)bq

<q<-ncn

msrrr{

(q{lg

oa-ca

qT'qE (ql-$s aa-ca)

sTI6r

)b)

<td-< qrrcr

{-rd

fi-{Efrfus@

eq-qm<
rilTR-{ qfu'q'si{ o-<co

qrflr€ futi"f
R{$m< wq cvfifrs:il{fr-$ ilW
TSdTl{lT{

eiP9lR-S

{tr{

€ StYqr{I(

)b,s
5b\9

)bb
Q.o)
Q.oc

dw{rr< etr srdt€ sGsRTrg qruT

Q.ol

qh-{ft s Etcvi-{ Tfuqq

Q.ob

N

ercvt

qsnq s <rE"< dfcr+

frRfterTEr
iTffl RsT<io

)8s

q-rcq<

t)e

sirc{l sm< q]r{
<Kq

{q-fir1frt ffi rilryftB
)88

)co
)ca.

Tn qnercq< q-l5l 'tlflYs,q(i:"Fr
{<fuo q1-qto4l
)c8

qflq

"tR"tII

)gc.

>st

c{r{q[c{3t sl6Rs CTil{"fl fr"Ffu

ffi qqfq

ffir<

@rqs Gah
<eii{ {crd sts"t{frcNq

sffi

Mqr"Ks1frRE&
{f{F<

rEqrqfrRRqm< D6 {ErAq

qq(sl-< s fr-qK K(ctst-s

{Br{k mlcffkr

Qqqlr{<

-!qt \qTcq
\dF'q< (sEils 8)-aB)

sHRArq< Rqr un. qcfl-q-{

,|1s

GFt<rrsrF{

)cb

http://www.islamiboi.wordpress.com

\Q.o

ta'1

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

\erf€s-ft<

€ ffifq

c"F-f<tsrt=T

t{r \qTq \s{t-ir{Ffrl
Hqfug qTcaffErn
T'E t{-fi {fl qETlq s qr{rrq< 'r< q<f< qFril 'rd-{t{ {AqtT q{q"f {fler.qr<
lqrs fu(:K srrcfi r qfuolr{ qFlfl qH <FFt3fl, qnFr ?T{r{, ql;I cfit s qldl {r(:{qt
eR o'fr {rnfft 1-fl< q{"fr< qr< ,{rl& r srn'ft<
cot-?Nqlcq w{<l
qfl<q s-f,< qrCfii- Cs-t{lqf{ qtfue qelrk qr{TilR{-q;R;
64-q{| {tkq Essr< sldl1is qlqr<ttfts-slR <tlqr{ ,{fi wffcq-< e6ry 6q6a1
fqFu-ssfc< <6il {s?{ T{ | 6$?tElrgq qs qsfr qRrfr$ cql"lrR 4TFfsqT< <Ert crcs
e[t{:< c{, qFt {fr c{rf,sl;I ,c<( ,4F1 qf'Tffl c{.rdqF I q(s ql{r{i fuq q-srsq
en-olfi
r ftq ecsir qTrlg, sf{Its c{E <l T{R q<q<-r:cK q:m Ek\o s-r<,
"tgiks
q csG qfq€ csfr{t
frFussfc<
fr.fl +-st SR qqo< r
qotB oq Bq-F T-fio qsr E{fr I sr< fr&n ftfscq"n qtft-q qrgt frR ftR qst.rtT-ftdq'Fql SK C{, cq?lVfi Wof< qEflri5, qt $qfft Tftk r sfts Cs.l3tE{Im< glslro- s
{{lQlFl3t a1foq qs-{r< ?FFr4s {<tqtrs-el w{-{r{ cu?t o-<t ?l-<8 *wq1{ q<( qrc
q16,q66-< rffu<f-Tf, s<qTE s +{"f6'n5 {*fR( tf6"fi ficss rArsl
6"1;3
"rls$ {t-{, ftV eQ rlKt<IRs-sR <fl"ttc< frTT\olR qsR atrsp q rrqil qsls E-s{
q[{ "tw r qK qR cua srfl c{ seB Els r-{l {F, uls s-ls s ftfoo io?lj T{* sl
qcq qlngFff I ,.{Q m wl1$frs scalr< Tarfqq qrrrs q:rl {ft1"f {cu "n-cd
qq.fir
,{R \ilFftR cfl-<qtffi{ {flqrqlrs sry$fl f+.r<rsflffi< qr<T{tRs-er
q{crc< cMffi'sfrfl :rr{ sr{k, cql rTftq cqtbl{Fsfr< o *1q-s-s< Rt-u
ryc<<
qB?fr fr"fm< c6A o-r<& r qsm qtft q:ilro=erqrd
fficE Erurc T{K
<lt{it ftc$sq s q(Q? q-{t{] og s oql q(rlFrq e qfiro-rc< F-6+mt'tl W qflr<
RTo Tr-.{R r "1fuffa*rer.Etcs €<( aQ 1<lco qtfr q? ta.eR qdT{q +r<&
qR-s\o< FNfrrflqi
qrflEr tfl qr++tq W rtsrfl< {m Tqg< <n<
Tq wdltc<
{rh-< qnr q{s Rq-{rs< Sfr"l qrn "rc< frfr{ frgfu rr{rra {Im a1fuq qs 1 s6q
{fl {rflFm qr<Q cs qF rtfir{ qcrrq eA rofcil qgts s qflB sql qrr r c+;ril gt
?tlsrfl qs cftel {tfo{ qtfr I eK fuq vr-l TtrTIft s5l3 qeN src4 q<( fuR q$ 6fi
en;1 Afrq e(Trq r qR 6fi
s qq{ stcrf< :{fr{ qR qgB <q-< {i:Trr.q I {(l
qqTl-q cq qR c:fts< cssr<q {tfoq q:qr&, c{ {fl'tfc< csfr{l {c{q nR r q<l nrem
eQ lam elc{ rg "rc< fq foq <tc< qtfoq qmrq e<( TTI (q.)-q< frr,i-t cnsfr<-+
qar.qt(s
{rKK Trcet Ts o-d 4l-r.q I sR {fl qw{Flar <Fffirr< opm aft-q
qsnr< sd ql crr, <FFKr< qqfl<r:-r3r "rr< ilfiiq {crrp r
t{t <rcr{F qRGG ttt'
q:t-4 q:F?ll {Ft ,{rcfu
c{liFil c{rm rdsTFlls qflft:< tfl ql"{TlFK rro {i c?rriF eg lq qtgts ?l{s
qsqF rfr {cul-{ I qs(f,lErF,

fi ffi{q

cs]3NEff(q!{

fu

T.IqEs

9ffi

m

r

ffi

ffi$

r

9{

{il

r

'{fi

sl-rcK cq{r{ fofrm T-srE etFFl-{ cslqrm Eft o-El, {si tr-fl qq<l

http://www.islamiboi.wordpress.com

cfi

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

G<Fr3tqFt

Trfl q $f{fl-es(Elrs qft <rqcq{, Erfl TslE q ql-Tlvarqlre xal.{ qqsFE
\ffiT €-rgq cqcqq q <ffi[E{ r ft-E ebt qFo.m r co"r-qt qqrnft {c'f{ \{nlfts
Eraq rrrce r .ar{ft qa {ilrn w qs. q'{rcs
fu-<rsR "Ird l-om qqEfu ffi<

rft wq-< w+qr <f* iF-.1qrr[q,,
hT{ct TlKl, {{{ 65fT{t q({iF wn s
ffi Qr{ .......'

-t?Ei

q{srcIGr es {( qHtcs
qrr< VrEq Tclrce r 6{EFI,

qc-d

Tc6-d

elr{ c{frrcFF q$b eqc gn< +qfrs.re

vd

${qlq qgrs olet cqrr ffi<Ic{rd qc-ql qd-TG <rg TK.........'
R {s-E <.f{-g qm qlTlgr+ rft qms {El qcgcq, cc cE s4qF .{Tr qFEs<r
rttc{T{F a a1ft'-q E€TFr EelEs Rclr{ cq SqR Ereq o-sl qrs[qq qtl'tft'o< rrert
{{rq 6q, srr{ s'rr r{F (c.)-cs &6lqremRcarq, 'cqlTr<[ qIfr cwrn {flqfta fr
T{t"KlI[{ rm?' T{q (c.) <a[FF[, 'sTt ql$r<r u'q o-*re, wil o-sre qeRl 6{-?t
<rE fiire r'l{t r' 9I{ qrq?r <6nE;[, 'F'[TltrS q seft 6a TFICq? T{q (C.) <IE[IF1;[,
'qfTln qG{Ws' | \{l{ slcFK T{rdH, t, .gR eG4|{s csl cs'ffi efr{Frs r SR
f,cq yfr c[ffrt DIv r r1a (c.) Tqcffi, ffi dR T.rrq cTercF.t uttr-<t roq? <<(
ffirR qlqrs c?"l[R,f ffiftp[ 1' q8 qm ilfr{ q{ T;rq F-r{t, {?l"t sIr+=rfl FFIR
fr-fr6 qsrrd r-{kEI qrFs rrgt, €n sfl qq-{ <Rq< in;tm snt....' (qfis eo)
t{cq c1ft'< qQ <fiK Eggq or<req qq( qR e"F sl{ft w1'1-q +rrrqq r ffi
{rtr, T;r( q{qcrc$rrs r cs;Frl 4
<m(qq, q{rr{ qK slffi<< Eze"t e1ffi
q-{l\o rffi Tcrtir I Etqlg eA rv{Iar trtTt, cqKlr{rn< et T-sq@ ,h.q<n qsrn
q<( Tql (c.)-c$ G{$sl-?r, wil fts<t <Rskffi aaleppr{ etr*Rrfl e1fu-<rw
<tcs r q'R ebt EcrRrqt qq \5rfficr< {y-K EIT frq <q{ 'K I c{ wq war< ur+
rTRlql q({sci q<( 6l< sr+ql crqsrd {q{ $-{fu, q<
{vj-?r "r<8 coranrrcqi
s(gfi s{6t s Pq qT{RrEt'sTd qlc't q{
q<rq tq{fs c{t3rts.t +-f+ nm fls cq.cut qR swq rg qql"lT|T'{qq1d qa ftd
EIn-{ <"f{ Fr<rqq r qA Elft[c<,llrr ftfi <ffi{, 'qQ qrrc{ qqrrqq]rm Sr<r rqt
6{s6 6qRc{ {tsTrd q1le frffi{ | q\o'Rr frfi {A-fi cftq< qa qErR W qrdrcfq
qlfrq TrT{ I 4rs qtsR \5llrlElt s|trF cqTt dn c+sl:{-s s e1ftip6q T{ct Tfrc{
frrrrqq qR qm, T{ol s(Tl, {fi ?irlmicrl cqFfl?co qto til, wil s<l ql <fuR
fi'6n

py6p-sa

r

+-fir qr*J T-sqE[ o-dRrEf r ioldl {gsat st-?r q<q qEfqs RgqA T[<"T r qfgf€ e6
rs{trsrft r'
,{R qrffi s<s tqrq qrmr{ (rt.) cem q1fu 1 cFR Q qr$rcT t{t"r< oQ
wFq qHrrw clcet clnqqit{, qrcs qrgRsrflsl s-|n {fuT € cxlr:Frcai-<-r{ reT-{
qlsfq{ \Frrs qlvt cqrt q{(
Ts ;r<rE q$q a<q sRrs frrs \ilqR{ "iccl crfr'qtn rfl,
qR6q qn-of< qrq] Bq6 srT(Rq I qsf6{ TdT wTI
Vcqn ft-{ T{qI{ cclrs 4t
"nFcT

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

€ffi{tT

Cn:-fqsfl:ef

q-rqGs fism< qrcqs qF qlqcjl{ r qR:r*{ T{r{ qcst q8 q|*luqrql
qIfift qr$E- qR <vrt \dt$gK cRckTl'|l,
q:Frfi elrfit
t1 6qro, {<r wmrz.+*;ftfrq qs{t qqis'rs 6\sTlve6frs q8 qq
qfl{ct
TK[cf wr{t ,{a sTs'ft-< q{N ec{rr{< c(<tFF5 cs'l3lE{Iffd
oil? qqq"f :{({ s.KR- 6{.fdqf{ a1frq qsTK slfiTtRs-\9l{$ I 6:654f ,{?t{ q[<t c{
fr,{6n Frfus frqaqt q€q {|t r qq q|I?I {tfrq E${fd sBtct <t $e1-aq s {qeF w{flqT
frs{e sqm{i qr6156EQ
qR qQ {cq.{ sFct q<1FTaIft
eR {{fi qtft-q Ecrcq {{c< <q< nF erq(rrt r
qlrq6rn< Afroqtrc s qtfrosfm Tf{< qffrK ?ttqlfi s]< c{ rflrFE 6qq1ftssR,
s.F fift{ TEI ql]tr, <cK 3F qqqts qftqFrc{d tcl-?t s qF{c<eqfi< {ceK ,sstl

$rsE

r

1

ffi{tryoq-s

r

ffi

s nR {rq'n csw{< fr{'
qm'q sEIlEl <q''r {c6-d ftq.rs tK' s qtBcaK
qfclllRs rr{cqq r qf{ ts1ER-slcq ;R .st( e1QRorfta €r-{r{{ ql;rr<fuqnias
qr, <3r( qIc{KrFs qa qs€ e <lfuq€- e 1Q cerftro tr$ F.r{ frc$cq I c$l"t
qFtca*
<q< {h ${E65 {lfu{ qsnt {fi qs Erw{ )b, {o, \), Q.Q., qs s 18 i(
\ilqp \o6ffl q644, '.fr Et FKcrF 't$ slrfr? E&'11_drs q-R-6 fto4;{ frg qsrq
qc<
T(rrq,, qfi< ("RmK) qr{i qRrilcffi \fle{ cars frq Tt'19 ofi
sIil

ffi

r

TTft

q('FRqstft C{t6lT \3 <'fcq|-{rti-< qqr6
qlfrq Errcq r sF el sfffi {h q{f<q :R ,{<q \srIcq-< {tr{ ft{c{ fr-ss qgr eltst
r{qT€ tT, <3t( sfcc-< \ffc*ilE cqr<| ,{<( sl'cc'T \{{gsrcFrd ftfi q-r66€ q
<ffs q1q

6q, q

qFl|ssrfll wiit

Y66

fii{Fr 5qi qLq {dl s \5K {qflrq tT-R-6 q6f$ '{
qlialr{l T-dRt {tR
csR$Q qceE r "K{6To .{R qr{t q<(v13t Slscl.s pq[{Fq fr6s
\{fi .€ !tr{< sa.q firle wFIF-,{t 4-?m

Wflser4 qffrq

ERcq I \ei

r

s RrflEls rrr'oft cqr+, q< {q1eptft $af$ffi{ qtrlT{ \orsIsFct
rf{q rfs<;t{, qcstsct !fi{fl q TfqK q&i-sF q& s qRm qt qFfml I rrrslsct q
fl Cq{ffi q<( qq cqqlcqir ceFtqfr
cq'qf[Ft' eTtst Ef{
T6-rs
€qwrg s sfd Effi11-qq q1 11rcil r eF6* tTqtft 6q-qcq.a' qTs 'rRF{ qqq ef{
qt{ktr;rrf urfiA qFn" qr{ ETqrc{K qTs
cerrcfrc $qaqg s Ecfirq{q Srrs qtq
<!i-d Tc611 s3F9

'm

"iRF{

ffir{

r

qtrs ffi< ctr
ErH Q<rq sRr{q fts qq rfi?E {lTIq' 't{ lww< cq{q
{(rs{ q$F qqi'F Yrq {Krqq l .ct q$KFd firsH{ frrrrqq, T{q (c')-q<
;r{ss qls CEGF teF or< trq+n "1(g T,frF< s c{FtfcrFltwiit <l1qr6{ q{1\, ftfu t'
qq q$tr{ &fr {r+1, ':q-{|{ qErq q{ qam st< orcq m eQ qtft.q t.re{ q Rrqi

e

s,

ffi

mq

Rqfirf b.:t (t

q<

@re1

EER qlcq 'n5

1q

l.W

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

{T{ frfr e{ str$ <ifu'rs-vlm {b s<T{ ffit cqq r q qr{ Gtro s.nft{ <t Eurrg{
.6q psqq1ftv,
6ofnl qfrq{ ffi{fr | "f<-{-q
e('l q<(
"61g Etr s"r< q.fr-q s-{l qT,
c\o-{Ftr<l t' {ic-frI( ?r-<r' qr
q|gR
orn
{ffi
elTllGlt
CTcr
rfr <FrrrE;t, qT< 6{
"Ilb
sqqlqlfrs, rgdt qqq qq6omf' srq 6rr{ il{5
"trh Bils o-<rqq I qEeR frfi q<
fr+t.T qfrTmirr ry{q-a6q, wem 6n cqmcre wic--6ercq-{, qs,K elfuTft
qrffirq<r{ qv'6 +-+r+*, qoelr wH qltr{ qtfuT ae-{
6-g6aq, qEeR q:rq
fr{-{lqrs qrc-6 s-dr6n r qv.lm dn +qsru< "r< ffi T.t <qc<-<s qflE aq{ cs1-6il
q-gR n eR$ nir qlcTtet q-g,ft eg nsilrer
rt-q r-Gt qlBtrri r qt qr6s Gtrs
qq
cslr{t
{lRct cefiF fr<v ey$1, ?q{ {Rq s-fl s r.TI s-sld qkF{ Ch.{t qmRcqt
r

stcr fu3\5 F-?il{ € 1n oil:r qN.fu ffi'{l Erqt r Qqln snr
{q F-{K q$G
m$ qffi u1ff<t 6f* s"rs qfs{q E|ER Elrq;r frsrh, qK {Ff $< ofi qrs.{q
n'r{ il qT( E'C< {r{ qlrs, iorcq'T R-fiq {F T-{t 6e66 frqre- cn-sR qlFll cng qr{].
qefi €rro q-+e
fufrai {q s:{r{ qfrq.I 6c-Tr qcqr | {Ics q-r-v s1r-101-sl.
qgR{
qc{
mrq
wni fiffi
$T q<( qtErR qTrFrt EM qn onn qlq s qTq {Fil.
F-flqtqT
w'F csr{rrn3r fiT d-t CqWt< "K sR T|IR Tlrsrdl ffi aftrc frev qrfl, 15;
skrrd qkq qftqls e qR'< fl& w<qr{ T-dt qr{ r (r) stm-{ cfcct
IF T-<ns qr< q<(
(o) *ftn*r:o c({sct s frfl"rsT qrn< nfiq ffi
il@T qfrs {rs qr{ I qcFr
AftAR {lcal T-{t qfr qe sp5q 6q6 u6flR Ffrft m'.sfqcfl | TcsIqFGt v6t qG mca
D-fE, s(sf$q ISfiFIFKS \o[ 6Tr{ EEI6e- qr{ r ftq l?|{ E.ICq;rIS
Calf$ qfu
s({c*t qHSTl fiql CIFT, sfi {Tryfffif qfu {Cq {rq 6qlrr6fi si-R I fr.q iof<f
Ufr qqsq +-*t eF Frtrcq qs-{ {frffi Eef il qa ais TcsrtiRl \rlrei-d €ern
ql@qq Drqr{ 4t r ltst q& qqs{ s-C<rq, qTqR
R-frh Tffislqrq.<r$ {q sK13t
\tr."-eBr

I

I

Fr6t

cq'fl Erat

r

4frq r-ffd {t{r[r qR Gq e?Frcd{ FnFsrqR q?F.cdf{ 41e16 fiffi1
T{t
cqrt qcrRrEt r qRrq 6$\5Fr Eatt Qgfr e
Tc{r rkrt TcEIlqrF{ T@, s13rt
q{-ffi Eq.r ft(<T eRrt F{ qryq qt F*mlanm{
Tim{f{m.r* \oRqR R.-rr6 q6 o-<ru
\o't\sTf

qIrfl

q{ r Tl-cs;t s c{I;ffc+"Frc3r ft-fra 6q-qq s-fl e s]rqR
\ffrq1
slcrfc'K
cqil qcrQ i r{F (q.) n.Esvcq-d R-rra qq{fu q<( mIqI(T?F.[q-{
fr--rra rro{fu s 1fu emrcer< lt{rm cq-{q q<-rdrq I srfl'r{ EnrrEt fi6a sl6p-fiq<
crc.] T-o q-oq Efu <tfr-E sKr< qkq{ fr5qq .{qq sEqitcs

**;c'r;

ffi'Tlr

ftq c$fto R-s\F

Iltil qfu E({{ rrrQ, El&< R-fc6 {glR s<t( ffit ccTI
Ernt
&fr srrq<'crcai sgR s-?rn;r s sf[q;ras "r-fl&E o:[rE"i r fr-fr{v, {rrq-< nrci
{wq'flrfi< frffi omrcq< qfu rrrcq, fin-g vr<r qfu nqr{s +r<fr e<( {cq{l-{ffi<
€q-{ er',-'rr Tl ffif$s16q Ell@{cfs Er{L{R r strq-R cftq
Ts qe< cwrn t{ o-*F
qEfl cq'fi QtrTcQ r gat mm qlTq
qfu
T{qrFfi-< cslr{t
Rril q} ft<3t c{.fiqfu
-Ee Rrsl q{( s-tfl T{E (q.) \e
TTETl{fi--d fr-frh na umffi r eg clftd
s-frffr

r Qqtr-rc,,

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffirq
cl{ q:l{

qlcq{ cqnt q[TCq I qq DI{ qm ffis
{6E
qsrtT-{l-<
qc{R
slcqrFF
ffi.t cn{l
I <lF F.) qfu a<vr+rftrn+r+ Ewfi T.{ffi{
ql
Tlrqir cftat qfr'Rm
fts{tqfua conin frffi mfih kqt {t, qffinF EF {lc
qr{ Fir6H I qF q& {rqrstfl-{ cr(el qF< cr{rq 1.f a-s6 ft6t'1 frffi{ I qQ q<
6FF QT{t{ €rqi sr6Et q<( frm cffiq 'ff's TsfrK sqtr qfruaT affs'Fn ql r &fr
ffi nd< qflE EtoF qqfuc< \fi<h qTcfrftq< re"r< &fr.rt q-6 qffTilffi{
qqcr {dt i51s<t {tfrq {fir 'R T{5 (c.)-q< s.tR fr1 cxfu onip< q-{Ft?
<tc-{ :. {6ttrs, q. q&<6 qrR e. ffi
nff< qqio I wq-?r U&-<q rtcs?rcri-d
qrqt
et'B T:rqTr{rq< Ercs Tjs
I RTffcIr{ stssH .cil Eq ctftr frve q5q1,
ffi at€-< tl-qqg s ffi r s!ilt frLTR, \offi T{r (c.)-cr sr caftst I a{sfm
cflbt tFKr< {E{ fu{ sFrffi qts-FFfi- qr{Tl-{,,frit"fei wc"flTolfr q$frr q<(
q-r ffi | frfitp-g'ffi1<rT"tt{ q< ft& ffi e s, qt9Irs?Ers v'fcqlKs ffrH
cq?fi slT, c5lfie fuTD-{t <r{t, sfcq-{ qrdl{ q{qt qgR{ W6s cct"rd s-it, E'fi1 s
lfu qrd E"tcq'fr R-#[h 6qqtq ril, \olcri-{cr e&rr D=Tt, s6m fr$'cn I.D qqq6 a5q"t
s +*m ft& qq-4qq, qqRflA $o16q Em vkcr :n qTr r-dl, sFF-< q.Fm q| "rs-l
q<( El[c3t s?cr c{Tf{s lt s-dl r qlgR s|{ffl 6fr+ enq qFTq q-s;s fiffig
fiirrRrEq | frR SRr{ qtfficE-{ c{, c{'tfrt crf{rrcTs:r qrqi &R w'qt uErqe
qlsR \e-llrlEl slrs s'{t TirtrFI qt r qQ Rc+t *qn, qqFflT s {T{cFrcqK EbFH
$ff,$i s c{liTkrrcq-< a& <an (c.)-,4R ffi r'
tq-qtT ffi'{trq( ffi w<< R{|T ct&s ftd qn-atF{lR qQ DqqFrd c|{ftrs't
6qtc{ +rflrffi qrffiw{ qqfu-{ +fr"rs dfr-$ ?<fiB q'FrT c'frflt, st ffis
qrffiEqr< fift rrc"t I ft-E qtfr ,q els'fir{ qR ?{Ft?rctril c(rspt qffiffi s-{r{tt
Eqr f{FEl, frl-{ "mGr <ts<ffqsrR Ar-{RTr ry41ffip1 r 6t qr+{ :Frfrq-rr
frqirF qefi qts< qEql< c{FFlrlErt T'rd q{( lFtftrs lFtrtT-{ qfr\-r$ c(stq
T3r{ qr{i qcKt rl?rfrs ort w<crq 6rr I fqflr qlrqft n\r{tq s qq6ft
c{fslr<qt +r< r qR q'kefr n\o{tn s av-pffi Gfrrs <q TFr{ <E <i+qt s etfu*r{
ufcV erb qT( Tq{s {fur*r- {ffTl-{ <E ccqr EtrfR cqqrEtrr cqch \e qRql
T-c< r q qrqi Rq-fi qi c'fitst <lsR w{qrffi mrst-ffi srfr fuq< vfrq {st<
qkd r qrfirs qffin Rtrq s {jt{ {kHR c(r-ltw<5@ vit€{ls € q5t:ry{s F'trqs
Tt{rFr e<i q"Rfrcs q< €'r< qe6\o <E <ie{ s qfuSf+qftrq{ ften+rg lru
€frrT't p ffi{cq3r {t{rc{ ,4ir flFFrr{Et s-r{ | rs;Flt e8 {E RlTq Eflir s ritsTl-re3
Tl{ffi q-{rlcfd {iT"fi R?{]q c$.il{6{ <fqt cqr, vtrc-dtrF TqEcflrt e ffi tft<
ltqrcr {G fi-<Ftr s-fl-{ q<( qlFrq \rrnETI qM q{'Fu ergrq< crtFTrcr qRqs or<
<g"rs qfu< c{trFr6<EII-{ asqat qulir € qT€TrcE;t rc{t q qrqFrffi{ Eq"l<gt fiTr<q
{ltrF sl I q{fi"tsfm i51 qryc{d fuqr$R rgct3t cs'lcqt Tgqs <rqe EGIlrt s-GI 4l
ffirsrq{rF

E'13r

6q'$-f

|

1

r

I

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c<Fr<r\ErFr

eTqlr{< Q-fi qqfuro \eq EFI eFF4? T{Fr sFqqDF I crlt sql, erffiw{
{l.Eq{ vq<lsfd E-rq-tr 6fi Tf{srs qrsrq{ <|{Eh{ car+ft cer$ {w TGt {e{
qEIq{ q{rts <l{lR {Rq\5 sil I q <rt{lcn "rd-{fts qc{I slcqm s-{t qct
t'ffittx{ ft<{ "iqer fr'qT ?fiB qrEt .{R qR-ql'rffi{ flffi-s <tu<{Ftq
q qcq qfc"t {tcai qrHT{l{ q-sfi qftqFn I q< ErsrTF {lc"rd qTA e sl-q{ erc{M;l
qR {lco KGIIR r qfrF qt"t qFI 6rr, q mi&rlvnn
T{ccl{ c"ro<"fffr
"rr<fi <tq
q{s qrra?rqm eftr{ frrs rl{ I Erfl{ e{{fq r\o<tq' s q\g.rq.f qffi R-{fqrl;t
4fu-{rt s nfrQfu< c{FFInEt a-rd 4l r w{fiqsl-r< EI fr&{ $tE-sffi Erfls
R=dqrn {RRG e qRmr"t< trrsrcrEt T-Gt ll | {rd cs'r<q[rl;r \TFllesrEtrs
eqqT6{< ffiqlq q(@le R{rq Ectq T-{l-?r rt[q <I{qF sr<, ftq *q or{lsdFFrcst s
{tflqlffi ?<fi}n-s ffir{ {K.st q<( RrElq c{ {lc'i {lc't qf{d qr e e< q&F
{tc'Rr cftq c{ 6sFMr{T qFtscTq{ q-r6<r{rqq Eq6TR s-Gr 4l, \5l3rt TldNr
W {1l.I$ns frg q{ q<( qEnssrqr{ Ys qd 4'r{ et cclrs qn;I q< $t{tn €
Ntq{ cfi e-r<, {tercfi sR qEnvarqr{ TwII T{ | qfrq q€il-< sKq qmt, srdt
cswqtr+d E&tr Efurs qqrfqi Efr cctrT frfu Fr< cceB R'ffisd qs{fE s 4{6q1
E&:rcq s-f,n r iol-rq-d qsrctl R, sE q-$rst nTqtrl< qgrs e rrftfi ftGqrEt(js
<I{I qcrrR r ic-rn frirqql;t c'f|E.flT {RRe e "rRr<r.r< dr"Rl sEq :[l{fr$ e
$qfrsqr< fitfuo <'T Tcs{Frcqr qgq erq-{r+ ?nE c{, Al-tlT \l1llq qNlltrl-<
qfii cq'qr6m ptmt ftm allcF I qsr{ sm 'IFft cqlcF {sq 6amRTl 'tl{cfi
qfiF lblcqt q<( q]Fdr rt-{+tro Erl-{cra crrlqIft cefrs Ts sK sl qrsR{ 6affaffi
qRre ffiR Tqf-{ qtfiq cqr$ Aqqtlro s<rqe ftn Sqlrq< qrfi E'rot< w-{
T-{ffi{ {m rc{ T'GFI r {qs SqqF otErc sR qrfrd frttq ,?rqq T-scq.<l$ <'rr
qt r frq ql-{{ {rc q< qrftql ft'w nft-+orr< eRq Tt ffi q-sp qlrd, c{ qT{I
Tfoq frqrTlq ffi
{rr{ Tf{q|r$ K(c qcKt ,t-{19\o Til-cs D.l{ I qQ .tFn
I

r

<i<qlrs efr$ frco e AtrqRrK qftisf <-?tct T-?rcs cc <t{t r-r<, q|cs $-{s "t{
T'rfurq q{sR.< eq-4Trr €fqq <l <s{FK T-:HlrtI s-<rco qr{
Yqr ?<fiB qrfi, tcEfc{d fi'<qtft qrtw{ s \dR frsi lY-* S"m E"rs<q
qqFrllm sqr{t sR qf-ft e -tWs ftfutEl € 4tFi cers frElE sGI qt r ae|T cq|r$R
q qr{lEl-{ te{ cs,r<rs{cq-irm r{ s(( sl qFK[q-{ca qT, <-?t( T{q Tl{{ q.lfu-$
.csq 1lftfr .g e<q q6sl-< frro qt<F utfiq. t qr Elsl{< ,ffiqls € qq{-sl
T-{t, q<( qtElq{ <rqrcq< c'|.|qft crtrrF {s EgTK \Ttst{ qFil(q. r cQ 1qftG<
Trteflc< Er{ csrtril qtc{lq oR r cE"K cq eQ {qftFws qft-sc{ \s {Frft?
ffiss+t< &frr <lEslfrs r-ci, cqqr frftaAA eH(c't qtR {rq qr&
upd?<FtBi q(Et, {cqrr{cc< qft{ {s-q q{c-fikq< q*r6qt{r{qqr< FKfu
Er< \tqs rnrlq' celrs Re"1r{ ETs frcfFFot< qlrElcs r cqQ FrfFr+t qQ cq,
I

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

qrqp{ slcq q19-q{{q O-<t qc6t qsi5elr$ aq+{ qsqi $1E Tq1el ftE;6 q4, fi-s
ql Cnil q<t
,{-{tqlg \s qE fcsl FIBrs <fqffi+ Ttqeft-{&T E'fEa"ttfr Sldl <l$
eW{ fifu F-d ql& q{ frfr-f[q
cT|Ar II-,'fl{ €fqq <l <s{F< <fi"flr{ "l{
"ffu
<lleI|c{
Rr,m q+q Tf{rq< ffii r 6+.lrqt ff{{ frcq iIEF cRGt TiFT <l1t {3F?F 's
ql
fr 1{ xtftq r fu ca sR'q-41 a'pr+ <lql cq-q, E:c< Qn"rtq s|t {{q'f'lE s.r< I 6{
ffi q-ai6a EI-qt{ €Rc"t TfqI cqr<, qTEt:t \5fd fr.rffi qffi fr'm {q F{r{,
qrsl5q qf fr fiftq ECR {l{ qq1-ql <T{'t qf{ Ca|rs R-<o qg s q"lJsl ftof< +r<
qi{-4in<
C{ C?r ffi{T '|I..Fl[s]i{ T.|-(q:flr{F|s s @o-wc< ffitGs R{lT
(q-dln,\t{{|q qv3[E;r{ tfficrl]< {c{t ftfrs eR <rE E5{f{1-s 'cnlrqE'<'-dlil cE?lTt
qqq qr{r{rd EI-4iT qqcct <t{I
FrmtGv, srfi ffiq< Ttt{ft< aq Ec{t?t 4t T-{l
r

<tqffi

lfu,T GsflE T-d- eq-{fmd .ca Ectt ft&-< 'ficfsi {<fcs "llr<fi,
nq-stft
ffiRt{-s
<<r( qq fiDm er<r'Erdi'c{l6l {lfrlT'cr-mcq r m rlci?nfr-o {& I]Tq-rs
qEdst srcs
{Er{< C5t14x T-?lrs <l$ 4-rd q<s. {r{{6a qlsrq< q?ttqls s
q
aRc"l <6I
6ufl<t{6 T[ql cq-q, sQ nqffio 1fu6o Eqrlls F-{t It'{31T R'{ET{
qf4cttlEt
€fcilrf ql <'-dl- ,cQ E^r*{tr< {C{I rs'rr{l q-|<f cqQ e<(
'tm-Frd csft{l
w{sFt nQ r $rrq q EiRtftfr< cxtrrt Fall qra1, t{qtn {fgr-s Ttftqq6 fr61s
slETfr{s
€fqc.f{ rymlet nfrr+ fifuo O-<re EFt I C{ frCqs E;R e*K <qqc$tf T'Gl4l,
erflwssiFlg \slqctfrE
"fFFlr{r{ TKcqR
<EI q-CTIrt T,iw frr\g uBl;rt r B-s "l-<lq{ s
qetu ?5flRF{
\o1<1 q5{ftr< ffiqlqrs 'qftaw1qryE $q-{' {c{I ffis sr* 6q6 1
q{, 6q
cqqtq c-l{ frn eFm I q {c'r{ {HrrT{ {ct{t 6s {{ {6-ft{q c(qfr€
qqrqld $i4tF|.g.dq T-rd, vF
E"fo<q .sq< {6 Rffi-s V6q5 cq-{ €<( c{ Wr E"fn<ct
Tftat trqtcr< cqqfcq-{ 6rlr-{tt cq{ cqe r ?]l-qffi cq,{rmr sldq C{t{ ilE|cq<

{{

m"ns qr<, {rq cc"lr Er< trctq {alars A YFrst {rdn <F-{rs
qdT.F
qmcq,, ft gcqr.B qwq s|sluTl EFTI{ Erqt{r+, T{qffi<r{ e frc'rcq-r{
T{{[-s (erdq$GIIE{ qQqri<Eer<-<qc$
{I'FF, qit{qlsl, qV s
T{,q fr{qrfce qfSR E]-TtFilA qrrlE
qfSR{ qlcrq'< vrEq s
EfreIWa- qA ffiF"ffd wr ftrT ?Tflq effs{rw {afftco
qt'qq cc|rs ITTcqR
Cq{ql sr{rq
crtFrNcqn c'fwft 6q6E q<qfrrq-{ er{fud
q6qrs rd qufcs< qfr{Frc cs6q1 T-{fd vd qrql Tqcsd ct{dnq13 qqq a3{l
qq( Tf16Td s'fd <t $fr< ffim q(rfi s'lit {Ectcl {-tH s fr61-6 Tsaq6 R-rrn
qFF qt 6+;t I sFu
q-{ss
r<1, sr fr crd,dnq s IFFI n qrorr<R

qe.lgr<.R

Su

r

{f{dr

?lfu

t

frq.R cqlqql
qF m{|r{
sqt{ ffit TF, ?I-q|{ {f{6{d c"ltqtftd Frcilq s qfif{ qBtr EF I
q-it( {ES v'K c?F-q sqwd
{Hr+d firr|q, qr{fD rg }r{T{ T,I-q {EcTd qt6s
Esq, ccrflrqR $T{ {l-gr< c[q-t qr{ <m ql-[R <rq l5qn {trT Tr{ t c+qql fr"lE{
qlERr fr"s.F eY s 6rfffi {f{
TI{{ {lTcs< s'K q:FI ff{T erw ErqK, {r{ qHt fr
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffi.ry

C<Ff31qFr

lcqlc{K eIT c{m \cER vl{rfl qF't qn 6o1ql qqrq <l c?ttct oR' qR ffiF"tt
qftq< qdqrqt S<qstr< qtaR{ w'retRfuq cfit, EW <T c?fiq'tft qlFrqcaR ffi-<s
fiTI r \Iilr qfrrs q?<Tstr{ qsls s'cn {f{C{-{ Qflq qcr <rq firsrq-{ :r{qvl q.|t{
q6q

1

Tr{sr$ .ttfi s"rd, 15;a T.ffs ${cr< *ilr{r qEtGRF qs q<( wr{q srcqr
6ffiffi qRqs qn r twqlit eq wfi{ EE\- s qf{q ctflilft 1s{ a;KE uK r cq D1T
1Rtftro {r1cT{ afr s rr+f< Eqrfls <rr< qrflrq{ <p s qaq-s qfufi o-acs
6<5l3lEftrK eFil{,

sBrt

r

ftfii

ffi

Etotr-ts Qare o<< {irftss Q-a1-q I '{Fr{ s fru1<
qFrq
qId s11.<t 6{Q, &fr q{{ frcT(qT cq, cs'Nfrt Sr{ Ergt
qr$
srqlqK
ql{ s.ft{t q<Iqlg e qt{ufq Tc<tqt r qDlQ q6s ft{ t'
?c4t, 6{ qRrE c€F[, q(T[, Elffit qr{ qF Fefl-< €'rn q-+'ls €, {t ql5ltcq<
s cq{rrqK wc$' q&R I qfT<t ElsR qlv.t qr{ sl.'cf,t tr{ q<IqF s 6qffi Tt FR,
srd qr{ qsTrR'Itfts 4t oR q<( qtffit qtrF q*rm qlsR< R'-+g etv R4r< qE"t
crR a-qt,

\{fq-slT

FR I qIIeKs sfr
qlT{t T{qtr{
TI

f

EI-<r

{q ftRrs

E-cq

sl{, \olq(q yfr

(6E1,

F|{frt

ffi

6e|tr61 6q,

'

ffi

6{.|rq'r
{aRrs tcFrtft <E qstc{ Eefu qr {l c{, nGrm frfr} {frr
.llmr
qffid{
qc{
?t$rcdlt, RT{E
srER llfus
aar.n
1Ar {M.nfu <r€ qcot,
qql?ri Flectfr Tt qR'-q cffift ltlcr{ir 4tor q:r{ cff<rcqT rffrn s.ftT{ T-fl qrqt, qKt
Cn<qcq( elGfif\ <t qrl";1q I <<+ ffi
rE qfr6s qr cfirE srl-dQ, +F qlflRr
qtrd< fi-*cT.f {FH Ttrsl ET qr( ql-oq{ q?t qT{fft q-q-q fr'{6rd fr-tft qt
qTr
fft\o ffi rE Efuh, ffi * KtdR BcD{q, rtr{dT qr{qrs
erf-s rIrfr-s ,ar srEfqn etrq q{q
*srslm TfrqvsTfuqr qv catrs RftT
iFil, qfsfqr qqr{-{ cf{cqTq e&-SI rF,il \e {ffi <Gs qR{ <t&'q rat- .4lr{ ofq
cTTq {"set fi$fu e eFF s'ffi ry'f{ 3s 'llc< il r c+am Tpkq1 s"Rr ffif<c;1ls
frranq< qyq Dftca cert s qER{ s'N'rm q-csq"tqoft ffirrs-{t sl {Eut Rerl
qvt ftRm cqn {t r vt <fr qcs't, s(< tRtfos qrot€ A-{ qfuhR srrll qftcr{
sftq q< curr {€ eiq qr fu Rrfl ql I Rq qftmK RfrqM q<( qER( .{A ftrfi
?trrgqtc {'t {t Ffq KR 61qr< frf}K6 {C{ qrx[e, Et .'qK c--l{frtA\o
qlg:fqr$ fiil R't qutrsK q-$flq Q-qR s <?r \oa[ c,ftR srElc-H rfr< s qy
cqnqr-?r qql ft'cn r|T{rs qrflrq< qtcq qg.-t wB {sE qrrN ccttrF {fu cq-{R qQ
qt{wftq m:w co,-rcqt qqs, El{frs e cqfr<tuo csF.[ RrErq| r qBt Rmt <ls<,
r

r

s

sls.tt r eq{ ,arBI c;rs.rrf{ Tt{rc{ q csFcIrd <tv<f$r olql,
crr {f,sl{ qlflR{ q?q qFtTlTTm {ffi a-51 q{( T.ld<F-trsfr{ \o-kq<-GF <fqfcri-n
crttErfr cetrs q<lrq& frTa qnrq{ qr-s 6{rqftd qftq srn I vF ED'rd s {<sg,l{
q< qsBt qlr{FH e cqft:K m"|
qeft I q(s s-r{ Et {Ft{
"lt ff"Itft
"iR{q o-<ts

Qftqtrs

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffiq

C<Ff<fsftaf

qt&a <nr< q{qR {-sq frrs-{ cket tr"r{s E"m E"ro<q frcr frG-rc s qqRs qcs
4]=tc{

'

r

tRtfts qr{srf qHr{{ noX WVt qqi q:fs Fslq-{ Tt't"tt t c?Ks W-stft
qTq-f fut< Qq-qF {?Fr qrq[<F<, qft[s< s sR$rs< {FK qffiq-d qcffi qt,
vfi iot qsft-s mq vt&-+ s qmffT <t$-frqfrr qTft-{ qR, F{fr cTft{ q{
{g'ls, Tlqffis, qeftr&-s, ffirF-o, clftqs e qq,l&uFo <Ifl R{fu{s r E"ta-E
ftp s stffi qrftn frqrry e FqtqKI\B uR wtrr+ Tt{t qr* trvr* r qt q-< <t{t
frqfr frfrs qn c+Btsfu q<Ar ID +r<
<9-"t fr{G \e elok s'r$ fi{trq <TCE \rrfiq1 R$q e ftqtlsn Grsff<ql Fs1
q-{, 6q{tr{ qtrqFr{ e c(qlq qm frQ Tg'ls {t{t fr{fr< c{t$l(Tqt s<t q{ {I qsrs
qftq s "f*q<funft ril{fft-s, qqftF&+, ctfta|v, qtfurtv, trst{v s wfa{rts
Eenqwq{r{d Flsrs "rfi'E Ttr <l+W qFil-Gt frqmq I qq qD-K s qrqlq{ qrrq
fr-{MTlq cutfi q1.m <rTqR dfsl5q{t s "tfuT ctffi q$q r qK {:t{ tRtAT,r=
w:H lrfi qtftrs qfu.e rtfu qlt <rdm qcql qt E-sr &fi-c qdle, ED'f{ s
qfffiffi qqffi r ffi qsrs eFqt{Rql{ qK tIqfr srt qrft:q'trr ErDE
qlsf{fr qQ A-{ +re1l s{ qtr{ qtfr-{ Ttft{vt s q&< ffiFcil T{ q<( aI
qk-{fi< wqjQ q< <v<l ftit-<a qrr r q< qtrila frqs qcil cerfi qFK qt& q<q sd
o.:frw-q qrn cunfi frft r qER sl'l]art sl qlg{rq-< qtSR, m, qr{fr &fr etr
{Tffir{m-<\e qlElq r{ | frR qxq frtqffuR Ey, Tfr<, {{ s c?ttqt scn ?qE
q1q;ftq' r tq-qt{ uF c"nif fr{wqsr+ q'H1q{ w{'ls n1{tcs q<( qfflfqf, {fqftq-i
cEnqlft c?I(T {s r<r-s I qR t{qt6Td IFcu qtflq vf{ffl qM qtr{tlr cnffqfft{
q<-cE-cr fi-18 s rRtsrs {'t qmt, {l1{ Tyfu rtsTr ?6ft qtlrffi qll'ls] +<t r qDI
cqQ q<lqlg, TtqTgRvt{lql qvT qF ona Ecqnl r-{t {tlr qt q<( m qfu qr*rq
,Efg qK T,R31 qqffid cr{'Fr r-K, cq qFrq{ ftq cqtro {tRq qrr qR, utq cc
qrsrt qsnr foq< q-fltft <rq fiffiro qlR< FTT I Tqar (c.) sidft{ eKR
<[dtlR;[, ofCn qR+ s EgCC-?T Wg<"fa SilvitE I q {-<-n-?t q{ril\i qEIRs.Rfqt qvf
wc{l{ Era.mi o-am qF{R qRft s PF{-{T mH-c<?F qcg c{rq I coFtl el-?il qF
qER< {fT e qR[-q< qqqsl o-*r<
qEqsi
"ik{[ot wrcai< w{tlvJ srfiq- T|cq-?r
T:rc-ic qlslqeFlEt q{T m-{fr
ffift -tftcrF< qs Etftc{ <ffrs qnq a, qIRft {c"t l}q{,rrq"ffi qfft t{c{
qrcETrs {?FT T{{ (C.) QWrr{< qtsrrs frrfi, s?F{ GR frR-TlT
"ftF4r" 6{661
qrrsr
qrEI
foq cq'ls Tfr
I {TT ({.) sr< c{FttrF
R&qcil sl3r c{Fr \e c'tlrqd
srtrr<
vrrs
onq fir"r
w1gq"$o {$ o.c< frrt frfi w
r{3 (c.)-q< Tta qw6s
s ftpap al{.t q-<-co Beq srrfl{ 1 aqqt qR-{r{ sR qtrt:[trrd €{ E&-r{ "|vtrlt r
qtft
esDt{c'mr q't $Kr T{s(q ) q< Fkq EqF qrdl{ I eiFT T{q (c.)
'FqiR
q qwtv ls,Rrqq, Rqft e $T-{-{T vkq< T$<,rd {fifu 'tfue-[qrrs \e c(cR
,

I

I

1

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c<5FilsqFr

fr'ilftferm qgR{ frs-g ?<' <t qE Rqkq qeq smRffi[ I' qtfr {FFr, qtfr
?tEtEfiT, vl-?tl Ft vftliT rsttclv stK {I r q5 (q.) <EIFF[,
ffi ora r & qfrs-{t s
qinryw srm q'c{I qpfl-q &R'{r$ Et<I{ ?Fcr q<s, ql{I{ efiqtrF {lErfq sTd qqq
ct{|{ct lqft e lbr{{t vf{ \trflr"t or< r ({8 wgaC"f<R {F ER qTtqls I'
q"flr{ qlErrq{ E&s aq {'lfi aqe (c.) TrTcqq, vf cetrs wiF.tBJq(< qffis q{
cq, qlq{ € E{(5ct ql{tlq F-{18 fiR ,-{T[q'lE, {l {Etr$ eTqTI cc[F ?ltkq T'6d
ft[s qqq, <fr st qtgR{ "tRErd q{i rfrfi qtQq e E-{T R r qfrq qE"&re
q?FsH sgs qR q-sq{fs qffll{{ fr'-s.g qv ffiq eRq 6-sK ,ftfi;q I q{E q eFHilr
Erwqn W
Rqamr< qtRv'R qd?q r lFlfrrs qtfl-{n ctntft erfl qF q<

qlT{rs iilQ-{ s,flq effitc{< E"cq$'
q qrqi <ye't s qftqqrdrd q|{16rr sQ vtftq\or csFcfl-?r
{R'r+.t e
"tR@r$ "rfrb cqxt e{( cct w *fstqB-s "tfu< rs"rd qlqs q|{f Etvi trffc{r
S"mv< o8, qrfi cE{tro qlFR <rqs q-{Jlnr{ 6rff4ffi qRqs <im, qdlq \[mqf,
qQ{ € qqq <iffs wFlcctd seR rtFH El{F q<( qT-{t qlTT6{ Ttft$sftq AqFitft
qfqc,fr EEf{c[ eqrc s sR qtq{Eqq ioirro cris {l r q<4il Aurqlq r{gt qq clqtrs
<rFctir citt-{ffi

ccIrm

r

ffi

\{4f,bs e llqffi+ <l-e efefu

4-g6e Dt{r,

ll

Eq:rF

ffi.tfuTs

GqW o-st<

qfffiftrftT o.ftro-<sfm uq €? Trtt't fr-T, utt cq 1fu wfmm ffi
aqffio qrqFFr 6qrin, qemt q{ frttv 6qFF qat{t ,++8 <c{< ccu 6gftFq-{s
q< qfu<

qr{ir6H 6qKi

Erffi

I

srr qrfiTTI s qrq'{ €rqccr trt{rc <t{t $Trs ?rXq rys r frq
Aqffi v1 cn}t qrffn frfliFR :1g I <<( qft{Q <rffi cq, t{qt{ {r$rs IF{
c'tlffft c{r+ {fu qt{ csfu qsBt ffus s rrdqft{ mlsts <F r q< q{qqn arqi
TEcsn sq-< {r{c{jr cr{Ffiq s fr<qT.t s,qq qRD"|-{{t q<(, :{r$ +€o w*T{
armi qqtry<
cflErfr ffiK frfrr elB6v c:rcrd s qe+FHTq( foflq
"ilq{ r Q
q? q{q wTrkq-lr setd cefrp $stqFs Dlq qqqrdq s srrq-d:6q'f6q o.kq c\ry s
frffi-< "tRs|< s qq fr{dq 6?TtK eEr ?qElT Etqffi 'l{ tfi-rvf cq{ Gn trT{t
qQ ttft-{bTd qd qr{ c<rlfit
6{DEl"{ qcq'{ :tffifu qfq{rs aR"t cns
"llrn r ftg
sFffi{ cmqrnfut{s, :trtd Gecg qE{ eR er{frm foq< c{qt <tfrrs Tqm,
qtrF q{GK Ctmfr FTls eF TIrtrI qir( €rs qqins 6ffi ftftq cf{.t Firrs
Aftcs 6{ ql'rFr <Ifl{14 er{-s it 6iFr, skr ffiq{ q{ qrsRr qtc[qR sq? efrffi's
?Fqnt

r

qft

q{4T<a sts D-qcs qr{ I qfrq esbt lf|{{
{I{{< qfssl{ s{ttcl R cofrn qfftq't salt ${w{ET{ o-*n elcf
els tiirm
"tft-{st
qriE {rd sQ qqtw e <tff< qFrR's qlTqgr
tc<t"tfr-sE qrgrq{ EG Fru<frg
q-fitld
er{rq r {trr rlqt
6q, fr{'qrs< qef ffi6'.rrm qd 6qr5q afielosn 1 fr{'
RCv q5q q?r( qTqrq

qErqfi

r

<e clTF{

{RflEnt s

rfl'rF{

<rqt

r

t{'{lir efi qrfrn e wqr{-< Eefi {6{<

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

q|-r'ilrcq
6q,

qffi

vI{ qC6E <E <IEEIK qG qfls

R{lcrs

aRq qt\e

qBt{s{
ccftrFs fiCF <ifu s qq Erqfn< qfftql s

q{ I ft-q .{il qffu<

crm T{sn € TfteFFsit I El-qlcq

siIF qrd r qdlq q{qFH-<t

frAG{ tr{qs sqrfrdfrtH{ql{<t<trco

Elrdfft

ottcl

<t& qqs

cefms FKqrq<

t

er{G e"tc3 <ft F{t qcqt, El cs rfu GqeR re-r<,
g]it ei(s CEts W1qFfi <5il^Tqet qCT {lT G, {ffi16T< Sfufi s E itc+< gicq] Srltt
r{6 s qEl{ctt {6 EC?le qlffi I c{ qsell\3 q'q-{(tll F.<rrg 'fl3l-trt R' t{Etcjr-{
qrffiFrq <6${ W"r< c(A'f qffi 'qfu<ql {q' cafr{ fig {r<ql Ge-s fiq-s
Aqqrrq?

c< uR-e

s

rsl{

q<(
efu{Tl< q|rql-q{ T{, G:FI Wqfr'+.-sft< "KGe 6IK5{t usTtq "iRRG< Efcq
enur<tfifrq< -tts'ft{ qfq;{cctr {C{ Rcflc:K cgTqlft qfcqfq-ffF Gfrs T'cK cffm
qffirq q qr{rffi
rErr{ "l{t<'t ttQ-ret s q&-<

qffi-{

ffi {afts

r

$ffiffi1

{fr ffi 6urq1er qffilal"rcq efr<sfgs q1-6{ffi {Eq q1r61fts s-<1
,{T.Eq qpft qm "lcg, vRcq 'qft3-q]' 'lqbk qd qR-c6 F-rrE qr{ q<( <61-F
qYln.sn|rqr qlr{ft qTlcq
EK 6{, Effi <q-rs {$H, ?6fl{ {cul{ s eTdftn<
qeft-{fuio, clftqe s q&qs hfiai &Rm <mffi+ RR<raqf 6e6q ffi65 epal
qfubFc{r€ q|3'rrd q<( Tr{< <Gs freT l-s-{tq s l.sfqr.f< qrsft< It{R<
111ft;1-gtt-{
c{ sr bqiEr.t R4i{F RrEt s qlcq, sl CqGF {tnFrs a<fu s
"|6eR
q1-g

frrtoths-{t

r

rqft3q'f' {qfrd qA il'rc\o{ fufsc{d qt$c{Q qlTfl qr{F "ttR "IFrfos
qqartq{ ffiqtft qffi
<t ft ft oKcct ccsFs qs qqqtqqfcTd +1o tffi n
ff r <Eu nirq6 E[q qqq q-sil {6qft-{ cqlqctl, {l E1jt {f11T< c414ft c*co $TT<
qfu, n-o frct< s xo-n IGa q6ql' q<''ffq qFR{ EEq € c"ffqlft gfrSt, {r{r{<
<E <icqt< WPTI;I q<( {FK qtfrs qt$Rr
srrtvit qttq e RqF qrdl qffi
s{"rEcq< R-<sT"t T€q qfuh fifus r-{t qcrcq
erflsrd rlil <fi{ Tc't EEF{g qG<st $ard c(ft'{ wd< qrc4lrf eIfifr
cq{qrsqe<sr{6Tcdl eNAvs<rd coA+ra e<( q relt€ efqtcf T-ffd oaurqH
qitllfi
G, sq:Flft{ ArffS <E sqt q<< Eqftqa seK celrF qfuqq m-Nrffir
ETq$ Rrqt, g.l-cq-{ qQ 6A
qfuqs sTR ffi
cq.-q1n< qqEfls:E rffi<
qt o|til<A vo r E"f*'q cBt
tqq"kn< efEs qR6T s gft-O {{t{alEttrI S"1-qk T-?r6s
srtoTc6l-{ qf{trt s Dq{f{
Cq,qtq <l c(qftffi R-rrh eTulRqTq<
I

ffic<

'fbstt{

qFnq q<Mll

rm

ffiRe<
grq cn$ 6qt qq<E qK {$<, s:Ft s sq{Ir*t qfr 6{F s eIKCI CEMI qf
qr< Gqftq qmrs q\eil3t qFlqiFt {ts el[s(st, sRcqs fr fu EmrT{ vitsRFKs
Drcam

fucT

br:rt

\,

<-?tccFs

I

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

aa<
"t[et

cfuct< oh qr FcR q{D'l'i qGr rcc qrors{? qn qQ qTsrrcq{
<fri, qlTf&-e, ctft4v e <{4v <tv< <t<T_frqfr <Rrq, scF c{R r{

cslcct cslc.t

Jfi

q<

{{r frqfr T{ T-,{tR c({IT ErVT R-sIc q viTsTtsrs frrs fr.rs ** ug.u frreqr
TgF R qte$s cl<l^"{RftE i1q{ ql"{-{ grte<
{fu e ctft{Eit frTqGfi T.Gr, Et{
4rrq qE c< <ltr{ n<l frqfu E{F qrdr Etcr EutR € TE\rr 6.1frR *n-l qu
:l
trq

e<I <rgqsT qtVT qK frqr{ I q-{'t"t sfr e nre}Tl-st+cfqq Tt s6cq
nft{
sr{cq rgsr fr1fu s E6l{ El{r c{ {ir <t$ Ecqs qst crcs.t Ei4rtcfr$
I
\r-1,
E"t{l{slr{ gq[6iT crcv_f qlq \dffis q?t Tor Dt4 s €l-sFt cqrs
{s qR q.t,fu<
fra.rs frrs 'flflCgt r qqq m-rq qt E-$fla ft ft{' q.frq tfrrq TE
Ersfcrf{
q?rsH cqQ', n{bf l<td r fr-q cryQ tr< <M"{
<t{t s qGEsut qq-4 frqJqp4, r54q
c<rf, qrcrf & <t{trs {& frrn q,l{Fq +-*t qlfr{ir( {fts .l$tq{$ s qsr<{w
{ft.Tr.f
$-$s< l;r € fu-{srs 1+lnl {tT
"lft-{s.tc{
qleffrsR
B&.8 q?l{ frqlrl{ {fuT{ s 1RQ&-* qqT ccrr$ fl{slT
qlds-{ek<
{s s-ff q<q fiq+ ufro s qFfRr ED-ld"|T Ttr, E"l-q n\s{lcgx,q|{rc6ri<
qiffiA cq-qtq sqffi- ulE
T{Rr qt<tqElfr Efrrrftm< qHFrrmr qm(st (qtm
{s cFs <1'qI en-s I cs-dr{tAqflT {{{'ttfud qc{Tcct <nltr, v{{ c{ \}{ ffi
\rrftn fuH q<qrd-sftqR gt<tryYFm fr*t"ist< w*i ftltuq.or.no utr
st r c{
,sr{
Et{, {r{
eq wfl,< qrqT s Rqwd nu*go
aaro
qff{€Q E{6:r, rryq;ryn
frq {R I 6q qr{ .ttfu u|g, Trn EIseF {,rA* orin"o{
"{q
\T|-SR{ 6affqE atfor{, sFi ok<t T{ q<( qE{ qrs q'KFF
Eg ffi{ sq6l ssrr{ il,
Eaq eT qFSRr$ eg Rltr< cf<"t T-?l-c{ I Arrqtrq-{ 6q{ft q6{ftr{ qtgpd qlm{
<5q
uE c<n eR ei q{1qm m
"r{rq E"rft-s qr, fiAQ erlv Rrcu R.sr- lqj-{q<T
$elfi-s ir< T{ r Qfl{ t<-{E .oRLT{ qR Tftfi v< rT-frd <r+*,
!il q1g ets<t
qlfrE qul* er< <-qg (c.)-q< q(q c-k6<
fr-s frcr rrrsr{t rua crerc frsw q-q()) !qEr{
qtq
(q)
Tlrr 6n
qfu<q sT( (s) <r-sr ffi
Ftdr stTq
T.r{qr,
<qiq M
r qReR qfu<q rg qR-sq-rq-f, strB Trs w q"qq <ldu rkq I rFcE
sfcT-T<t UR cttre Rvw q5fl, {6-r1s s <irs1 fffi
qt frft vctt qTqFT
qt"fft-s r qK TKt
ut{t
<-{E (c.) Ecfi ffi
{a<io Rrqt,
<t8;* vm fts qr-{
<trql I qetm f-ft" q-irs qr5 cflE fr4 c$fo€ ft-ss q-a
1qfra, <.Rst
qrcfrr *r({q'rs ftq qs }rss r q
R
eftR Trs Trs w{qr{
s gfror, st Qq-ql.*<
ETq s qcqr'
cl{qcl"$ r RM+ ffiRf,;
"-^.f.
"lrer
q1-6Tc"f{
41< Xc"t rs {&-{q $uiRqrm.t}qlrf
Arf t* "r*&u, g:RI q ffi

o-*n

I

{fr

;

M

ffi

cfts-qr<5prco "irr-<fr
qtsR \stslEl {q-qfl-{rq-{rs r€F s fuT6s< etR {A-{L{ qql
frr+ {q 6ars
R-s-u 6rcrlrR{ 1
qryqflTcq-{ra <FKq{, .cEryqq1 csmrq-< qs
{h Riq c.rs
c({E Tf{ q<( ilql{I sET{ Trdt s {rfli5 Els I' qsT< \TlK{r 1ft.T ekq-{r$
{5
o-*t< s-{xG ftm <-qt qRTR,, \lrq-{ e"R
{q utftm 6rtfi q_{, EIrnrcF qT{e fiRl
RCVCR 15 ffir< r G56t{l sldt l'{qq I ...... (tilt qq, q6fs sb, 80,
8)) q<er<
q-{Tfu cek<t stR qr $'l q{trr qcs slffirm
p-q11 fu1 crfi qmt ts{ qq:r
{n
r

^

ffi

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffiq
qlarrq-s.|ftcq-d

q-qft r <qt

qrqt,

wq

fr-frn tTKt

qrfl,

EelT ql4rr6t

'rtrKl cs]I^lcq-{ 4lTal

cqFl6{s {gqlrT<

c<FT=t\qFt

vtcq< Rt'In {n s-{lK ffii cqrl
'l{RR,
EKqst
s-6{t l', €<eK qg:{
{r{,
4lcq

{h

{q

R-fffi {q r-{lK I 'q<(

kfcq

qiF6l cqFr((r${

E91a

F-r{t, K:FI Eldl Csl{Kqi{ C?F(FFI ft-sch {h r[T I'qfc'f,ITqlqrqT, 'G w qqrq
cs-e-K qlFR El{l{t \e qt[qTlcg;t q& f;s.F qlr{ 41, qIflR slTldlt re 6r< Tq{ {.l,
frRA or<rqq E]r{ fiRh Ttr{ 41 q<( }r-sl Qrq< qffl-sl s-rd ql, \5ffl {r\g-l$"t qt

wfiE nsc<i q-q6s &fr'$ cqt3r, sF[Tq v1-664 4rel s'-gq s-6fi I' pA< R{III t<g
ettcmr< ns]-dlf[< {q qalfl ffi frRh, \oRt"K q{c{tfts, E]-<'rd qcFI
qls'cq,orft< krra r?FI q<( trfrrRF qnoacrofft g q'{laqcrflfr frff6rgq q-qq
mFfrdrs-{ frtrcq qgq qf,{t I'
rq{ra qq@fs qFfserql, csrqm-d Eqqfqqtss qtft-qerEt

q<(t{{lffi< qqfr+
qqffil c-"ftd,qrst q{Fl {s<i
S'tK frfqtfr rq.qtft qtr{tsrqrcs cq-{m<
qq@ls
ccQ q< qqilqi trlltq qvmqrQ q{
6q-qt4
IrGKq 6{, e< BqRBF ffi
{t, TI DE{l"r {RRe< Elcel s xu6 quffiq< qpfl{crd $rf qfqfi-s-slm "Krfu
fofs-s-<T frca qmo

r

6q-qq q(q'ls q-{1v € qftccF qR( 6si-qlcq< sft{te(Et '[.ftrEtF{l \e q{I$t
s-trI-< "Rr c$'k{l {q {fu$fifr qE{ q qs c'll{ct ssKe 'iKr{ Tl c{, ESlstc{ cqqlq
q<(
6q-qq frrfi Rc"n qRRero c[{fr-{.slr{ s frq-+ \flsr.{sr{ ?ilfurd sil-cs q{

qerirfi{

rg

ftw Tsld {c{rQ iono ftfu Ktrlco qs

I

qmq Et{r{I
\ilTlrE< ftffi
csrqlrq-< q-$e qT{sft G"nnrs ffi
qQ n,
mrca"rq-<6n $kT frcrra{ R, "ftfiek Q-<r+( erDt tr{s{ vtqRr {-{ftG

qrdl qlfl'R 5|{IIEII eF n]-{rq< cfq:l-rv qlr{s
rlTm qfrE€ Tr3"r I $efts xs {.t-siR rTRIc{i q'{s Et{tl-Cs qq{ T'r{{) stlsR
sFrlql <rffi,
'qtsR st{lEt {fr TErr< rq] cqrs 4F-srr{{ qr$c{i qrtrs-q-{rs qfuw n
153[Cs6[, VrqCq <-q:{'q&q, {frd s fut qcq qc{ R'Ft I ........'
qq'ft <F {t ffi, <-?t( ffi
<r+qt r Aars qo s <tGrcr<
{'c-'{t( ,$t mlfit
qm'r< sFiF s
rtFtFo
q\Ei
qrfi
qrigr
1 !5qTc {{-{8 c\q R'et
6qBI
cql<qq R
rr{{,s qFg slcT{ sTt e qETFF {lTc{< ql-c\ celrs {e cq-TK Tall csfq{l re;n<,
v?Ft flare qm qfflR< Trvlrs sfr<{stc< qs{s rcrrq, s'Eil sf{ R-*rn {6
s33F T-K Cq.r{ q<(S{r{l sk clcet qft"tl{ s-?rtrt {t I qTEF rt-{sR sQ Qqq rrst
qqq-dArq-d'+yq u qfqq\5j c{rs nS T-{rd q'r{i Esl-s ffi cns, EcrMr{
sr6q-{trF K(c s-<f< it& w{rcs <lcrl r {aftcs wFrq< ft'q tc-$tR Rrqft e
EPrc6s q| q\e*t ids \ord qQ G-<-sq w+<Xfu< rgffipq5a1T{ q{ {t
T€l{ wr-{Tlslc-<1T T.E[ cqqm cel(T Frys F-{Fr cafqc{ c('ls FFI6I Rcql
6q-{-qt :q-sI{ EFlc{d $fiTg.t RrqI I T{ ErCfi CtttCEd {({<m s-<-<tfreffi <TE
(c.) q< wqi' e(91F{ fi-fl"r$ fifus o-sco cqr<Rcql, srs frfr 6qa1F-sE<
q-{tcr qtsrls frp e665q qrq ffifts €R qlsTlrq {ft eags s T{l|cg oilci;{
c{{tr{ ,sr{ mlrqt tqs"tsE nsffi\9T't& <1 TfiT sYg &rqt ql, {l ffrf nl-qtq

fft

cerr+

srfifr s ffir

?< T-{ld

I

I

t

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

:fr ffiq
ED'l{

F'{t

CelC{

Crq5fqqf=T

<t q-{rtclFF \d rr{"r cem R<v <t"trs qtrd I skq? q
"ldrr{I

{fu

qrfirrt3r csr6-{t eRKfq-{ Rrfl qt I q qv.f qq sc< qR-<t ft-q oKq
Rrfl, {t qfi
trrll{ 1c r( qtrlrsR qT-ft{ €rc(r't srgq <'t-{R r q{tr{ qT frR E5G eml qftfi-q

{'n

w

F-{Q,

lq{s

tft

fiffi

qn sl<"t .-cl Rrql c{,
Itt Rrfl EFIT"I s e1-gfr< {et r cnB
qsfi
e
fiffi
{Rr<fi
fiffi
wen qntq RrEt -cR qFmq r .lQ qRr<rq
"rRRfucu
erq;& e qfi-Tcfi erd qdriq{ S'cq-$ fuqt q-T{ q-{'tfts qr{ qril efuq<

q'sft{

s ?qr{frE <Flr6Tl, c{ <ilqr<
qsrt ${ qt r cq
'Tt{Rqs {q{ftq
qsrrDr<
gfi6's"1-s
e"K
seF
frffiK
{ RRqr{<
ECEI
Bffi-.B Rcqt qq 6{,
re
ft<rl< Tqs? qri qtfuq rrt{ ffi{ nqfr-+-\5tm Rcsr< s Fms< fuw.rd< Er{-s?
rrq $3rrs s wrtrt ft+t< <tcro
'lrm r firq< sRlr{q frsqcfd qftqqs stq3nre ffiil
qel{
\il-<l
RrsRrqt, srcs
ffi.,- qc{ {t sF r qqtr qbF Rr{l Efcq<
ffi
?sFr r qq,qeffi'rtT frs-dr{d qFwq frr{ q[q-d'DIETE6I-C{ s qlD-{c6t eFt{lTi ql"l;I
iF-?r[s D-t\ert E[TRrfl r qE qn'Fq cqr]-{ qfrfi esbt Bcq-B
Rrql ERffirs qr{
qrftm{
qtTrlsl
qgt\t
e<ft
F-?ns
T'iTt, {f{ cqyqTs cq1Q ft<64R q-aq R'{LTg 6qr
T'S{|EI €rqc*r q!-{ {rq:ff{i sirtrt q<q s'R \Tlrqn< fr*q'fD'{q iErr{ qt, qt c{
vcsR q< ft1 s wj'trq{ {R{A 6qrs I qE qFlsq Qc4 6461u c(ftft"t< &,((
qF qe' flm, {Tsi rg qAfu'ftq c$F\-{ q{'Fo ffi
qqfq'
enal <l&
'fvtr{
gq{
{kffi
"lvn$"t r'
{ft €r<n c.E svltcrd FKft {t cc$< qrbr Tr{q qs q6o ercr cr, .ttfr$;
E-nf< rs qRcq
"Rf{ c{ qtsrlE cq..stq-q, vtvfqsE< EstT{Tft s qq'${R qc{ qkre
Rr.rsv cst-<tsrfcq-{ qcqt {l-{R-{'st c-r{ TlTlri qR(<r.t eBIqfr$ ceft e+q"i{
rsiHt sldt Rrqt \n-qfE-{5 qtewE]R 4r{ rtfu r qQ q vr< :T.fq ryft sfcq-{rs
qk<rt Eq e Eirg&v iFK v*qcs
'tKcsl q<e. qlRq, {rfitt, {q{ e-i:G utd grr<
ftf{-ft sgq(-s<:q'6st sy{;rg{ sgQcr< q-{.fr6s qKFt r eQ ioq qvttcs <=q
65fl-q qrsfiKq fifr'e q6{ fffirqt 1 agq Frd'sQ {{r{{ EV|Q cssFs qrq q<(
sr< q&r.llq rifiet lgq qg{ K(crrs-d
{E <n st {tTc{d rn s 1&ro nq-{Rrr<
qfu-,s
qr<
cft?R
{st 1 a6q eQ E-cgql{t Fqrqt q{frs €Erqt r vm ffi ,s$fi
ql\erF ccrcs E&T{rctK qfffirqr{ {qtgfiE qrot r esr{ n€Rlrw s$6e-a er<
\ffqqEst sEcq.f c-{tWq ctrel r'l[nqfd roB snnr{ctsrcs,l{t
{r{ qr-q {6 c{C{ {tsTl{ gl.tqnTre q$rs| ,-si( qf< q+fi T,Fq Rrqf r +f<cl
sqoBE Tc$ffu crfcqt rfr{ E{fsF{ Rcqtql, rt {wEflTrq<ro -ttfr fr'r\' <t frftsT
TTr\o qEF:r Qril r Ecsjr tqdrt{ -{qffi< qffi
fifrq cq-TI qcst .ftfu cmt
\B q-$r <qK r en{
"|RQ&-ro {.8[ sgqLT< w$e {r FE6t cq.{t q6{ efpaE q6s
qr{ Ev'jQ r{C{ CT[st I sil3r vfi Tfl qcq, 'qQ qcq Qqqfq' I qq-{ft egQ r-<rs
Rrsq s-{t Trs\3 qQ qeRtq'qlr{l't Tfl qr{6q r qrqcl s q'rq-d qs{c{ c{lKts.t
Gsffl <R*qsrn-sro <Ersl, 'ffi1aq e1ftu< crffGt s qtQt-wr;r< xcqlQ ;rg,
<<q Flgt trq-< xqis
'l-sc'trE <fqr3lq r w-stq tq-qN {fr Tfl]r rrcr-fiq< clcct T.lrf
fi"ilc<

effit

|

r

I

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

€ffiery

cqf<F{1-ir

{gq-q< Frcft frrq, sr< el qcq Ericls <lfts € E[qrs {MT f}rsrrs €tl
t;tfi-q r e1-g q{el
sirc6 T6E1 {G e {ffi6+ qul^tT-rcs vilqfifr< qC Fftq1qfffi<
<q ErEfc{d ft llqxtFs EdF <Fre-t, q {qcqQ q{qt{ q-*tsF
,4R \$r{l ,4Tfi SK.t qs qc\g- qtK 6{, EQFI {Ctt Tq-qTFfi3 €q< Fr(E-{ Efi{R
tmTl qt't o<tfifd oA orrre qT{ <-q ot-< fo<tftrs s o1-sq€f+trE qrffirnK
g?.t{rsq I E{<E sn-?l
eTfr$ fr-<?F s ffirs ..c{Ifr c{rr-H "tR{e- qr{, sl qErR
(<t.)s csl,{ mr+<Q e+,'q-{Rffi{ I
^
r

qo-q-{ qqEc:fd q;{ltls ft<r< qslluK Tq'
qs qcs
"itc{ 6{,
qsTR
fir"l qKr{<
$-rd {ls{l .4R( 6{rr{t q-{'$sq qm{ snq o-Ecs ilft {t
c<lc<-{ T-s-Ttt RrW<q qfi qfi-{F( Rrqt,
c"ffft* "iRr<r.t qKAr c'qtT-Yfr \e
frfirE F;dfg;{ {q{ c{ffq-{ 't"f:Il-dl' ffil-{.cqR e"fse q&io qcq r frqfu$-+ eR
qK
{F.tF {glJgt Efl"ts smcq I c{:FI fEqq aq-a qTl-s gl?-{s qlr< c{fq"i&

q{ qaj

.ATDI Fl3tct

w

ff

4rF CS.g fifrq <je-c,T {-+r.€69 Rq-<\o Tr{ ffiF frre EHfi 1 6$1-{t CBt
qq<s qK <-s-frs
\513t rEq qr<?r gitFr s[nt rETqR5-gi-{s qtr{t T6{ 4TRCil r
qeIFB ftrl:rOm cem {tsTF q5a1q{r<l{ T-G;l I q<
14fi-<trfWqqIF fiTt<
qftrtq Eqt"t RrEt fi$r{ qK efffir< T{ qEr|I.rs q<lF'q Kt"[ q-rrd 6{ q&
coqt< ltd r <-1_{r'lcm T{t €
qc{Rrql, vit c{teffi qs qqlql <Ie S-fs
qct r qeIF sem|fta @rcqt crIr{t
q
q{ftl
ot=l
qs
qteqr{
A{Elq< {lqt c{69
qT{ q-qs Rrqt cq, ft{r< R'drq rq rinq q{{TcT grfi hEr-Fmq
crlcwr

<?F"Gt3r

ffi

fu
ffit

ffi

TTI q@.t q<(\N]TFTftM T-{I

RCSI

ITTFI

I

*1 qt6t q1btst<"t Rr4q€<E ioqpfftq {trEffiTq3 C(?fl TFst e<(sfiFd
mm mfiW at!fi1 | cs-fi q€K 11tc-< qK< B'ffrcfi q-{t cslctl€ tTqtc{-{ H€R]s
.qr-+ ,ftqR, qcl{l Rd mfi E-cVt q-<a< \flrFfc< cfiIqcq r voK {Rs< cqEetEt
qim {Tr*{ eRtrc cs!-{ CqrqRrqt, sIF El-dl 'Irfl T'l"iffifrs r{lflIl-'t c'[|6E<
q+bt q\rTsfrq csf{q Fr< gifd eB fi-{c"fs-sfd ftB q<-qrq T.r<R[sl r g'KI eT
qrefst s-<rsglt qt mfqrat,:t {RqIl ft tM{ El cq"f{ trrqj I q{'t qRqfus {EcqT
qq
c(qrs qqq{r{rs fr1o q("lttutft$ mt-<tftK R-rrq {q s-dr{ Frcn1 cqTt qffi
ftfu wa qsrt s8 {Etr{ {cRr nqF 't6tsil< T?rcq "ftv ers{r<Q fift-e E6{

qt'q Er{s E;l-F Csft{l
m6sl r q{-{ft \fljil fi'cTrq< 6-6{ T'CI-ascf mft o.FF< fiVcq
qle Erel O1 , 6frgFr$s1 s ef+o c{:rq frrfl, FTdt cetcip trcsl r {afus E5qlcn<
qRqe

{cq "nsxl
rsrrql <E <I qtoKe corrqr fiiqQ ttffo qrttrl, sK col-m <ls{
+{Rffos
,.{Tbl
q{,
<raqt
qTBt
Q-cq
Tls"{
qaF
ql
emrqq
.qT{
,sbt
l1
I
GrCq
Rqtr< qe6g e.<t;t qrq r ..................'
sfrro qft{H fu{F< "fcti( gcFI fiir-+.ld unmFe qrpa 4"91Q-eR B"rc{.tft Rcql
qElsK flFrK?F
ql 1 ffia6
ERftcq-< clcq q<( Tft-{Id s sTn "frdTef
qT{[q,{ q'ftat <r{{ (q.) m ffi q& qe'|Iti-{ s-c${, st RTEI €R s[(-<A ,$+il qof<qlg
Rre afis.F RrEl sR Seflldffi< qt--fR-{
G'f1qr{ q<( Trftr qq? cclr$

qfffi

flfiI{ffii

nAr
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffffiq

c<sf<rsrF{

qK qetq T.r{q Emt, cq{l6{ EEfrf{
rycl'trt ir<Ftb Q'6q1 |

.slq c+tr+ <rqinBs
qt,
q<(
q-{fi{t{cq3r T]re t5EftT{ qtsrtE
o-$ cmm Rrql {'t EEtc< <I{t cnr
cfrqra-q ercat qqfirt{ qrr ilvF r 6c?r{s't{ a6-q qfiqlfr qyq
iltr{ EG

fttr

fimRrst e<(

fidr rrcqr nsffi'cT sf+ts

ffi

qRurarqrq RTq

(c.)-q<
qsftst? frRE Rret 6{, csrnt
cd-yTrs crcq FmRcqt r qfuco qq :nif
T{E (I.)-q< q-{qB <ifu-<rs s'tcdt cftct 6fir{t cfr qfu q"'ffq{ <53[R 4t,
6slc{l 16 <t{lc{ ;tI ,4R( cstnl?<rqFf{ {-F6q|'rq s-<-r{
r qft.rT-{ elts
s
q-{Q
qwcat I WRI( ql€$6o<
qlRr clp-cg<1 qR€ fi-{6 Rrtt, st
W{t't RrEl
q-{Rs s E-w €<( {1-{rT{ c{ cs'lc{t nE, etcl e frtlc EFIFITT.K
'ICet Cs.lr{t <I{t
&rqt'{t
qsl-sstc{ e1 comm-n'n-< <fu
ft6=s omq qt c{, <-{q (q.) qq
q<ro
lc-qtfuq{
cusRcarq r cqq-{t Etc"-{
ffi<-\dQ qKc*t q-{lt{i c'ftcq'{
qr{i€ Arflc{ erffic.R ?tal Tq +r< c+cqRcql, Tri[ rs't3Tfsrt crt|rq'{ qsjsftq
Et cnqr{ qrql efqsrdE Rr-{l I q q'r{ <rF (c.) q|dT
cgf{rs-< "ifr"tfu fi
qB${' "rtSto.F Emrt't ffirq-{ r Rq-rcq{ cc qtm qR-q RT{[rq
aftA
qr<s qFml (Tt.)-qR Grgcq
qql EE ql':{fr's qft414' cet-dct 4-5g{
q<em @'{telg RF a$ c]TR'$ qellfq cerf,ccfd
"flfl D-q'r afm;K:i {trq,
qc-{tn-t ffrq, c$e-{ firq ,{<( ql{EBtq t<rq srRrfi fiyrq qgh1 Tf6q 1 qQ
qeFmlr<-{ q6oT q..lq cqs{ s wn-$frs q&L{ eftg t q
6.trsls fi{frT
q\rltorc fifr6 qnn qcsFs q€TFr FKcq q frcR {fl <rsRR fu"rg qt{rc-T{q
qtfrq E{t
ccQ

fF

{ffi

{

*lq

l

ffi{
ffi

wr

ffi-s

ffi

1

qffi

El{I fiRq rE' q-'r6 GwMt s'K I {cdr qte, fiRq wq {q. Rq-q
q'Kt{
T-fl Frq|trq
<ci r sm qgR{ 'iet cctcs {r{{(a cqlTtfs ftRc{ {tql, qtsfq(
EC T+? o-ct, vl&qn El;flffid fr66 6qre <l$ cqrt e<( vr< qfffiri-Er+ cq{r{
cers <fu.l-{ q{t cst qk<t <v qerfl{ | q1-< Tr{ffF fi{-rT S'<t qe-'Jtsfs qttc{l<
cFr{s {l-{lwF qeKl{ I 4sr EcE sErt cst{kq<'trF FFrkh-{ ft-q cqrsQ ftRc{ qFKE
Dl{ q<( ebt F-{cs ql "il{t fis co|qrffig ckel @'flE\o Er-sln fifrrT Rrc DI{ I ......'
'cs1q;3 slcq

(qrgs llq)
q<"K sq <qr<-<A <T{f{ slm qs{FE qR <qr<-< s{l{{
{q I qrd eQ {a Frc{i
qtfr-q <mq qrEFr
qFrcTq
{rt
qe rrr{rom {kc<q € {fuEfrs qtffiall,ft< or{kqlF-{t crq q relt T{l<
mffi q?mt t e6cs qI cq, EoGv qsfi{ wd ffi
erfl ffi qfrqFK-{iT
qRReK
Dftci e quift sffirEftK qw'ft q{EFtcE{ {c?r
{Eft&, cqmtr
"j-{Ge
r

qr{fi-r-sT{tft-{t Tm ctfrs

I

tqqtcrr q'Wr<qqft qq.|fr{r{{ c'farq qr$ Aer Efr<sws +nfunq

q{)ffiF{ s-Gr cttrs-{, ist-<t fiftsw< eTDffiftm< ut&--+ qH'rqr{< From r q \ilqs
qFIE-{ q.6llrqq-wlc< sKI qr{
qr-r* EtEfcn{qF 1l-srHch< 6olm {fu ril{d
'4T
s ersFr Etr"rfr Fl 6t-Q, q{{ft cerT'lF qrdlTqTqe skq? Tcqi oE rw<
T{ siltlf{f{ C{IC$-{ F'{l qsq, {rq-TCS qlFR El{lqt ,SS'l qTql Cefm TSt S({rqS

fll

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

glfqsff<f :ft ffiq
C<rl-<\qFt
q<( {rfl
qE'f€ *tg u qfiqsj q-vT wr aqq 6$ s
{at?trs {r+{ qrGr+
q|fi"trsl< qt't"rl.f cetcF Ts r-<r{ qcsl A{fln< E-qT{ qr$T{cs aEqfis e-fis
<|vr< s'M rer sr{R {fcg scr Q-{rd< sftcFrq qs'ffE qElq{ ftq s q|q]q{
qt{rtsl ffi qs I q q?r qrfrf{ Tr{l tc-{ttrr cwqtq q(@rg frqtG-{ c'rRr{

qFq,'wF eqQro c"lq,lT ,ifuhtreT T.fdq qciFict s-cn cltr$-{
tqdTkr-< qGfi s E K emr{{ 6aq6q 1fr-q cslfsrffi frrfls ql{tserqlcs 6{
?qG+ or<qq{q <ilqit F-{t qnrq, Et{ 6url mft qn 6qp61 f4fuq omq qfln'frffi
qrsqi$-sr cdQ
......'ce1qy6qs fi qmrq R, Flq{t qlElq< "l-cqt e<( fidtGs qtft Ws s Fterc<
qfu<qnlq-qere.rflqtr.......({nl crflqrfi\o 18, qc s qs)
'..... glcq-{ cfccf ccR qag eds {6 utfoa {t\s {?F q< c$Ir{'t tr-q{t trcn
qflwosl s TEr q-<fiB elfsn sl e<( T{ffirE qrsRd ftq q'ft qr< I ({nt qFFp-lEr,
qfglE eb, eb s 80 q<(Ft \51€<1-{ qt-TFo {b, eo, e) u v\)
q ETRIl-\9erEIcs
qlffRn ffqr Ew s reF gfutf, {l{{ q-<r{ qrFRn
"IRta(g
e R{f{ qs{fsq, {irs.f{ s iof< ftfrftG< Eruqq. q<( {lT{tr nqrg< 1$lcq
Ssrtto< enm qotB'{e qREfGs qKCq I qrdt{ {.rS cqr
st<6-$Ift {rdFR-d
qr{f,q c{, {ffi qG al qERd c'fldTl{, qK F.lcil qt r gQ qtsRd qK 6slr{t <FhkT
e qfq-ol< cqQ cq, foq?'ifu T5q st-cq? sfi firqr -fifi Drqll q{(frcq-d xq'lvt
q?T gTrft s-6{ I q8 crcet ,{ scn\3 <st qc{(q 6{, .q{,rrqcq m.lr{I mr<q-a<qfu oQ r'
safq qE|q< qfqftq< c{ffift cqrs {6 qd< "Rt {lT{ qEt{{ ftir+ efqq r,-{r<
T-{6{ qt, CC T.fiflIr< fr qa{ rilftq r $-{rs< cettz*'fr <6rd< qT{KTQ m \rysRn
ff{r r-gq s q-{qs ql{'rcrgm Ee
ftcmq
qerEt qcq
qER{
qnm-<
qt-cg c?rm {G frr* qlaRn qs.F
1Ftftro rl-tslT
rg q{trn+ qFTrqr *F6q q?r6 F-{R
'irs-{ {fu r e gG{ flr< qqi frT{ €fc{lq-{ ctrs
|

r

qt{

aft

ft

W

r

st r e 1fuerrt {cfu ft<rq-{ lrqs Esfi{&rEt | ----"= slrq< mB € or<cq CgrArq'
q(q(ql'iq qef,d qTQ-{ Ecq q Fc[ aqr{ Tfl{fr (T, qNKfir mq fuTft ql@{cq-{
q{ft< cTQ-{ R'cEt, qq cqT{sF erc{lqT{ qrcQ, ftqTt T{qrtTcq-d €'K cTtTs €
qfrqs q-g6s ,{ffi qcRI qjql-rq< cqrfi ffTm c'gct*q €
"fl<fi-+lqr vq;qa
qfR-ss<
q-fq ErF< sTrdlqrqQ
"tR{N<
onrfisn Tc6 ffifi-s <tRftR qfffiT{ Fsrr {fi <t<ft t{-{ Et-cvir, c{l]-Tof
Q<rq {qff{ e<( {ftfl t<rq c"nm-+ qr q1'tkv frq fr-{ nt<E qfq|trd{ ewFryr
iFr<;[ 6{, ft Vcqffi cqT{f qrqtqfo srlq sTil R q-<]-{ finnRrq{, Ecsra {cfrT
fr<Q cry {sq si€{f{ ftrq r sR frT qcq-< q€il< fuql, q|ffR sl{lrTt \$ff[q-{ro q
€Tqc-r oll.6r'!tq{ cq-{ qFKt $R qrdilrrr{rs rFqkm ctmft c?rs {s s-GI qF
qEIq< <rqt q{tir qIKt{ qm,
qR'{-d 6ars R-A{ {RcL< frrr {R,
"IFIA< csft{
Red {cfir 6fi"t frftVq cqtrs qw or< Ffilcq< A{qtcr< frro fica rflQ r e Bcqrf
q-SR qitffl q<
IF{ +]rq ET< iTrytT "Ilft-{rq{ I R <r& W{kq< qQ nsglgrs
q|Irfl
\513t Tta ccfm st €Rq F3[r<1, frr< {'r{I q<( \5'l{
€fqq T-:tc{,
vfr q< qr"
r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

fiffiq
cfiq60r<

6q6fl

1

qq<t q'f{ke qE

r'

{l3t

6q

cqsf<rqt-r

qftard r=l'trt, sll ficel{F

?F3rFn, TCrc-I{Fct

qt

ffi

eR

fi4n< l-q{ erfGr, sf{ {fuffT ffiF"tL{ € q-rqerc{ q<(TFR Q-<rq<
firGn cmm e RfrT eff1r.q qfl{c"ld q6$ frEirF \ord {s?t Rffiq qr qsbr dft-s
Tgs

s qga Ee<TFa q& <rrrq r cotf,{t TcRr m't <I ion qfQqrftq< sqi{ rs'Kil fr{t
qt qllorqe rsR 6frR-s lfu qqq cqrsQ TqlE K(TCR r
celm qirtFK-{d
fr{lT{ s sT{ <ls-{sl{ TlgTR$ qtc-<q-nq c 1fu frfu <rme q<( Tl{< crftq
frqirlq r p<li u1ql{frs
R-{1sIT{ <IsR qrry'td {:il{tr{ G{< {stks
qsKFR qc{lqrfi w<iQ ?rqtq ftqK6 T{
,{$-q-{ {TsrR-{R q'r{ R ffir{1 {tft< qrcd< erqsqw qc{ Ql sQryq l4fta
qn s {pt sl& ctrc"l
w-c<ft{n "ntrT{ swq( "rccl' cq-qlR als $p311 ficsN
q<
qnr
qqfq<s
sfd c;rr conm lfu< q6fiq-{ 6{8
I
r<Rcl "rgf ficrqR €g
qssFr Tcqrl{ ?ctl{r{ TCh frg qsrF qr{ fiTqr q-{fr? frffcn, rllrsrmt
frffr'n, cfls EFTfl g Tfe=tl <l+{K frtrch, frrq-* e fr5q< qenqr[q'd ftdn
frtrm, {w< g6 frg Ec{ {rrs I t{Elc{< {frF{ <reg q"r c{ crlr{t {REcrd
fr+-c6, qtgR< nrq <rqg wn c{ c+.ft{t qlffq< ftTrn q<( q|grq{ qfirslTt-{
qEqrn<
q-c<qrfq-O?t qsq
EsflE cc< f+fos sn:rfdr qE|{{
q{
Emrtl€ fr {c6 frg
CgTqlrq< dfu-{sl
e$rE T{Ffl q1qlcEfr'TsK qrdi
"lEFlgr< {ldt
srm{ s frgrq'm ft"rst Tcn q<( \5kT \cKlc-yfik 6Fcll
v:cE {r{{, sl'f,t
qqD
q {l<6tt ttrElc{< I€gcFK clrq c$F1{ qr I q ${ctl
T:r eq14 T6r rGFt I
qqqlft 6b-qql s E-{ptq crcel Rjtfqr{ e m{tfrl I qfq-rq qrftn fr{lq, qffin frtrq
celm uW ftEl R<rq e<( qq fi-a1 fr{ffi{ q-{qT?t q'{M <l qF{< cqtfft erql
cu-sqtr rtcq,{qr{ frr<E frlr | frq-{ Vfu colm e+g <t {qi tr$qlr{ GA
trst cuq+rs vfi< {fr cfi{l {Ei cEcs affm, sc< cqBt uQ Vn* qlqr$
frqrq e qltrrg rl-qfi sTd-s< ql(q vK frfrrsR I qHtqr frqr{ e. qqrqs
{rffilq <ru-{RE efl.srqe €R Yfr qK qlf,q q'mm' <l Qqqtrr-r cqq r
qrffn s qqr.f< qrdn cs-q q<( €Q gfr careQ W{tqcr {r{mT qlr$s< cenfift
celGF w T3trffi s&slEK
,{Tqt {sJ 6q, q-sq aq-{f{'cs rsl +-+rq ?q{lT s t{qfrffi q-flrftc<R <st
e-fl q{ I ft-g ccfi u-s-ls qTI Ecs {lat a 1 qqfr{ qf<1lgfum Tst Trt
6qqth qtffifdrrl:r qgls Eq'j qt r ebt t{. sQ Vfucq. qlsR{ Rtq\ € qfffiIq
qfrfi< {t{rT :[tdr I qT.ffdr q61q{ <tqwt c{d 1lQtftcs e&1.{ cq-{r{ cc{lq
qRuwqm ftF qrqQ sq ER QcqRr< fp(g {qT<T{- qflelr{ qr r tfirc{{ {E
q&'nqr qrqt nt$ q-{(Efr Em el3l fr.tlq sftFq ffi
qrcqR <raR m,
1tftcu qER{ qtQ{ re Rqn EGbtF 6q 661-6-{f cDA R-{lqrn
e.tl-m, q:[rq <r+qr s cF&"s qRRe qfuir.m {s c{rs qfumoq< cTfu
qcl eltc t EqqlT el tK qfr<fr-+-st qd{fu ft[T oi&-c{ frm uR, ws cq sqtkcEl
o|rq q<rc{ cfrqcs 'ffGt q<( qlft{srn iq-6 fi6Eq € Tr{R ot[q frrqR Tg;?li rt"tcs

ffil

tft

dffit

I

r

qtl

ftcg$
r

ffi

ffi

ffir
ffit

I

ffi

r

ffi

1

rft

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

qq6 rr{ qqc 6q q.-{rtcfr<5 TgtFo rt{t ft"tfr cqlrs {s r(it q<( \slitelit sfco
{s s {q €Rc*r qlfu gql;t iFC{
qwfi \mEFr{ uFnq we, sl qKt
tq-dftTR crqlq'\orq< fr-fi6 ffFr<Tft;t cq
qFrEq{ fr-ers {t fts qsTt E6o qs r frt'tfus {r'r$lftcs Ef,9qdrtRQG mm
gi'c{,
qF1-6q< q'p1fi sprv qlsTl {tqftT R R, qFrfi Q{qftq< cqqtq frft<
q<(
\5lr{ {qfr-r
qryfl61< TsK fuft ftq tqe-{ {fu q$ffic{ <lt1s T
qe{cFT?
qnft-+
E.crM-q cq'?lt
Efr-{qT< <iTqtRc15q GRs +-*Ktr c<F;rqt rfirn
'ffc<t I
R CSIr{I

fi-+ <l

|

{t frs, ArqllT{ mqtq qeffftG q{TRs

EI_{IcqR

,hffir

elE<F

<lq<sld aqfl fr({E-ff{ ctrc{

I

qf{ffi{r Yffi {t€{l

tfis {s m,

q< TsFt E-ffsrE ,43 Tffi{ ffiFtcflrl q<s. '4< <r€?r frfi fr{Ir{t csrq|-cq-<
qq-?rq'F qK$-$-sf{ lTlcq frB'rT
st<.tr+\il {g <rnrq q<( q qKrBTEtcF ctqks
R-sC6 atfsr
q'l-tFfq&.-nf qm q| I ,.s Felt qEl {tt C{, w5q1'4q {ffiqd
e{Ftfrr
qfro
,s-s:rfE
G"m
6rrqt
lt
r
ufft.-<fq
Efulsl< <r+t El ors Qryqrcm
"
qa1
qqR
rya1-a$ffi,caFF {Fqrffd
q61$ Tdrr qgq effif s qlTslT
EM
qfuq<
cql, qi{ q?r q qfrq
fimh-{
cqFrtle
q(FBr efsl6.K {t<jm eqqF {fr frq-s
qiqffi qftqffi<v
q<Fbt
qftq
ql-{
{fr qnqft flyq <IqE qE4 crfrlt 6-EcW
q|{{ 6'fffrd qtslr< qrqq-sH s-rd, {l qmn smm qv-t q< $,rr$ cr{6il{ q'Tst
ftom rera qt r sRrq "Jlcffo€ ?Tflr{{ qR{ qBcqd FmrqfNle ql-$Tft-{
qrrqfiw <TqFlE srcs "fi1-< 41, cE{ TY's {ITcqR qHqr fte{ ffic\g EffiE
qrql G Vrb +169 enuf
ff{-stfi-{ s1ftqft qr1s1 <r<qt q sffi< f"ml4s fiftq 6-*n
{fr{, sf q<{tRE r c<rqql ,{il qEqft c{M <KEld frcsr< q&q rsF ficR
a6a fi6q1 qfsKsFr <FrqtTl Trn
EcTr1q;{ I qf{ qnEiKq|-{ iEn f:cEilft clKwl
rlslwt effrsqt
qBt qrbt qfr'{F( {fiqfd I Isqtord qrlir cfcE? q< q-{ qrl {fm 1 Qq-fiTd
q{
o-cal <cq I cc qqt ql TT[qs q {fh ETrs frg q6o?
sfc-u ,q {6 wrtM
ql-m-d
q64is
q(q18,
cqr{{|-{ {e?t {{
,s qcq e:n Ettt {q? '{ffiT
{qcs"
q {<Q {s1 Tcfi ; ,{ IBffiq ca|rs Elq|[rrd \flsht€FR <r{ql efq"t o-d q<q sK
sem EIFic{ cq{T E&<w,t{E--s {cn frg qs$ qfr{Kqc* srb
sc< qqIF q< 6Fcr\s qf-{{sT df"T{ qeDt wi Frfu TRre r ccF qQ m,
q]-{slT qqlq g.RIl6rI qM q-fiq-d ctffflft 6qf5q n.sF a-dl3t $mr.|j qFcq
1fi;A<
qfil6-{ q'tsTl tTqtn< qfre< ,{<tbt TsRtFo qtft r qQ q,{tBT|rq Cc C{|r{t
cqcrnfr-s ftqrrd"It {FrcE 'itc< Tt q<( 6E6a1q{qt<(.t'lE siTfuqqrd {c$ ftfilg
oIRa-{ qfqKfft ctnt't
qsft< ftFtg
qt
etfscic'ifcr r frffir+
"f&<:ft$'gffi 461 6c
{ffi sitfr(<r qffq-s\fl, qqEst € qFlq <rqs c-fiq< 6'||qfft{ &Gr< qlq6 qco
I

t

I

I

ftrB "m<q

r

{T{ ql:ryte RFE;w {$t cq E]t{t6q< s"K
q.ffi
Erqffiq Err\'l qfift-{tr cqr{ r RqqF sft qffi-{m qcq<
qsFrs ftit< css-r< ql{{ qs rr{cTd q-{d< c'flilft< ffi umrp C-q,'{,"|firry,
q{(\5f&31-trF Ein qffin s qqffi ql\eTls ql
n.|{< {fuT CsI{{f{ qt€\5ifw q| sr{
qr{m<

{qtq-?r
qrq;rrct qI

ffidf

br''5t

q

ftq6

p4-a1 ,qr{

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

cq{, s'q5q qffi q+tt \{'|rdFKcfrr ft& crycq Dqcs <l&q
mn* qs q:w rfft
qc{s csrs rlct rfrEtqfl{ csnfi \tr{EfcsQsn:sr ({q
EfVftrs <t snr cfiq qE I|s
?F;rF
qt TCqfTq ql cq tq{rrlrd qft"nsrs rr(q
r$s-f ft+n orr sq frF
"fr6l

l&

qW {6{ q{c, qsTcq 6fisa qTl'lfr{ qf{t frX qtgE c{{|rT
?q"lTn? fl€rfs
eR
cfi4i?TlT
.nFt

Bt@ :ucr frGr

I

?rdflrl? s{ irofqrc f{fiti qr, iri( qm {Eflru qTRd .l-r{
qrf6R

frgTq 4{S,qt{ffi
rli{.e- c{iRqT qrg]
ftTlT<

s]ilfl qM qry rFFrftr crraffi

qBT

vK +-6<ie

<cD

c{t.r

ry

eryq

q-66,r6fift{ €

r

tc-{kqr qq qfffircr q-$bt dF-s qst<TEs nrfr-q I1{ r-dr q<( qsfi frfit
eMtBr a qqeft-o ftm lc<i ffTRq qtRg 16{ +;rr{ qc$ frs,-*
<rrrq
qrrtq qtrfFrffd qFtRT.t qvl qf{ corr+ &fiq q-rs crt6{fs <-<r{-<"nqtoi
nRq "flEI{
Bna ovre "tlat ql r qfref cs'Gr 6ry qqfu-{ s rwq6sn< nrRq
"rnrr S.rqrit qc"

I

'lffdll

r

ffi ffiQra< qegq qqfi nfu co+n urnQ $-vkq e ofg<-stc< g"fqft T-fl
{l-trr {fi 's raft qq-{('lc FTI qr{ Cq, tqqfq r${ r1'+r qtft< sr{] srst{d
{GE
fron- 6otnt clft <t cuttff Rrqir< qr{i€ m q<( crft { ,'rel nntn o-6.
{.
AFse q{ ql:rfrt

I
cq-{cq< <Rfpfs oF.t wg6p6q sq-qg qlTelu qrg .ffft, {"|{
B"rrsre {Rcil qtclrq-{ cE-sqt cet-m qg qr q<( qlTfl yrs {R h,
m-qtq.effit
qgq EFfi e qH-q< <r{kq-q c'nntft E
qBE r n
ctcal
\flr<r
'{cr;
{lfu ei:s-qt q-sifi r-<rcr Tkq, q< {rr
q:il
qrqqq
cqqrfi-n
cs.rrqt g&
s-{t
qrKl]tr

ry fft"

ffif

I

{f{ql T-{l 6{6q 'ifrd 6{, RTfln ffiqH {t EtrEs 11$ qc-q q<ufi
ncn wera
q-{n-{r
qrrqft
r
c$-fir
b{RBrE
crftqR
sK
"rcvRrqt
W iorcq< sni rcq?
ffi Eqq srFt q<i \5ldt slsr \e*r qlq {q il Tr<t qvreT ql r q[<K ql;ts ffiql
T-{t 6{cs qtK 6{, eT4T ffi earcq sgtrl.r< qful Bcqn"f ql frrn tknfr
q1e1ft.q frr<EilT ql
Et {Fr"||-d rc{r cu:r{ w c$tnt ,ndq of r c+-+qt Bqs
q-f{lTt cq qffiqz< Tm q&-rr ergrg <tql r ft-E qs-lq ft<rrtr ,r qQ
vr<m
x<i' ffi^{raf+l SEr"nuE qt r EstF ?ry{R${ 6EETI{ e iolsrrf ffi e etrgt{
r

{ffi{6,oom

r

qten< fu<u41 TTI cT6u
^ ^ql-{lTca
,$rqE qeQrs

l1y5g r eq5rs 91 eT{ qo
&-ft fta* V+q, ql
qfrT
,.c?r( ql-fi qt&r$ qlFqrq
q
ffi 6efl-apq R-t"
A-A*
Efuft-o sjns qrqcq r qK qQ Q-<l <icqrrs c{ qvr qFfi <ls{ {rEftT qTTr&T
q-<-{t5l-crlc.,- n"nsRs cmg DEr,
{kr csgr< <rr<t{-olft qGtr qt{s s{ qrsRd rrql
qr{ q<(6n ffqfcq-< Tr.tt qr< qt r irtt eg qm&-+ q<rsthr{fc. qER< qRq qM
q4' C{tf64 qRT sKs< Ef-{ {t r sr6 qQ qeri<
${16r }wfcsR ffi 66-qq qffi
qe6e
{r< r sft qR ffiR
c8s {5q cr54 6sr Ei, Eit qF
5* F-;a e erPq
aq-fi ffi q< 'rcr ccrrs {sq <Iql T{ a-s;s qffii rrc{, {rcs cq fr{l {I${
Tt{C{< Fr € frGrtrFir orcq frcq< <w<i S"rqt s([g
r slir ( Ttcq 6r6qir
rfir q"flT{ ccrrs <r{t q|{s qqsl qT$&-s dtx ccr$ wr'ir<qrT{, cc {t{RF d&rr

http://www.islamiboi.wordpress.com


Related documents


tafsir fi zilalil quran 09
tafsir fi zilalil quran part 9
tafsir fi zilalil quran 08
tafsir fi zilalil quran part 8
al bidaya wa an nihaya volume 4
tafsir fi zilalil quran part 12


Related keywords