Make physiology I great again.pdf


Preview of PDF document make-physiology-i-great-again.pdf

Page 1 23456

Text preview


Nhóm NT32
Câu 25. Các chức năng của hành não, cho ví dụ minh họa và ứng dụng lâm sàng..................................... 49
Câu 26. Các chức năng của tiểu não và ứng dụng lâm sàng. ...................................................................... 51
Câu 27. Tác dụng chính lên các tạng và cơ quan của hệ thần kinh thực vật và ứng dụng lâm sàng. ......... 52
Câu 28. Sự khác nhau của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, cho ví dụ minh họa và ứng
dụng lâm sàng. ............................................................................................................................................ 54
Câu 29. Quá trình ức chế không điều kiện, ý nghĩa của nó và ứng dụng lâm sàng. ................................... 55
Câu 30. Quá trình ức chế có điều kiện, ý nghĩa của nó và ứng dụng lâm sàng........................................... 56

Câu 1. Sinh lý học là gì? Đối tượng, vị trí, phương pháp học tập và nghiên cứu Sinh lý học?
a. Định nghĩa:
- Sinh lý học là một ngành của Sinh học.
- Sinh lý học chuyên nghiên cứu chức năng và hoạt động chức năng của từng tế bào, từng cơ quan và hệ
thống cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường; nghiên cứu về sự
điều hòa hoạt động chức năng để đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển và thích ứng của cơ thể với sự biến
đổi của môi trường sống.
b. Đối tượng nghiên cứu của Sinh lý học:
- Là cơ thể con người. Các nhà sinh lý học nghiên cứu phát hiện các chức năng của cơ thể từ mức phân tử
đến tế bào, cơ quan, hệ cơ quan và toàn bộ cơ thể; nghiên cứu cơ chế hoạt động, điều hòa hoạt động của
chúng, các cơ chế thích ứng của cơ thể với môi trường; đặc biệt xác định được các thông số, chỉ số biểu
hiện hoạt động chức năng tạo cơ sở cho các nhà Bệnh lý học và Lâm sàng học có tiêu chuẩn để so sánh và
đánh giá tình trạng bệnh lý.
- Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, để tiến đến điều trị và áp dụng cho con người, các nhà Sinh lý học
phải tiến hành nghiên cứu trên động vật thực nghiệm. Tùy theo chức năng cần nghiên cứu mà lựa chọn
các động vật có hoạt động chức năng phù hợp với con người. Ví dụ:
+ Khi nghiên cứu về chúc năng tiêu hóa-dinh dưỡng thì dùng chuột cống vì nó ăn ngũ cốc như người .
+ Nghiên cứu về chu kì kinh nguyệt thì dùng khỉ vì khỉ có kinh nguyệt như phụ nữ.
c. Vị trí:
- Trong các ngành khoa học tự nhiên:
+ Sinh lý học là một ngành của Sinh học, nó có liên quan đến các ngành khoa học khác nhau như Hóa
học, Vật lí, Toán học, vv.
+ Những thành tựu nghiên cứu về Sinh lý học được bắt nguồn từ thành tựu của các ngành khoa học khác,
đặc biệt là ngành Vật lí và Hóa học. Ngược lại những kết quả nghiên cứu Sinh lý học thúc đẩy các ngành
khác phát triển.
→ Nhận xét: Giữa Sinh lý học và các ngành khoa học khác có mối quan hệ mật thiết với nhau, kết quả
nghiên cứu của các ngành này là tiền đề, cơ sở nghiên cứu cho những chuyên ngành khác và ngược lại.
- Trong y học:
2