PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactرابطه جنسی در خواب .pdf


Original filename: رابطه جنسی در خواب.pdf
Author: Ehsan

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 29/06/2020 at 13:23, from IP address 188.158.x.x. The current document download page has been viewed 46 times.
File size: 441 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫شاید تابه حال راجع به ختالالت خواب مثل حرف زدن در خواب یا راه رفتن در خواب شنیده باشید‪ .‬اما احتماال واژه سکسومنیا یا‬
‫برقراری رابطه جنسی در خواب برای شما چندان آشنا نیست‪ .‬سکسومنیا مثل راهرفتن در خواب نوعی خوابپریشی است که نتیجه‬
‫گیرکردن بین مراحل مختلف خواب است‪ .‬در ادامه این مطلب از مسترکاندوم ( فروشگاه آنالین خرید کاندوم و محصوالت زناشویی‬
‫) با ما همراه باشید تا بررسی بیشتر این پدیده بپردازیم‪.‬‬

‫سکسومنیا یا رابطه جنسی در خواب چیست؟‬
‫سکسومنیا تالش برای رابطه جنسی با خود یا فرد دیگر در خواب است‪ .‬نکته اینجاست که این رفتارها به شکل کامال فیزیکی روی داده‬
‫و احتمال دارد به صورت خودارضایی یا تمایل به آمیزش جنسی با دیگری خود را نشان دهند‪ .‬به طور کلی در حالت خوابپریشی ‪ ،‬فرد‬
‫ممکن است کارهایی را انجام دهد که گویی بیدار است در حالیکه هنوز در خواب است‪ .‬تحقیقات نشان داده که اپیزودهای سکسومنیا‬
‫عمدتا طی عمیقترین مرحله از چرخه خواب که معموال رویا نمی بینیم رخ می دهد‪.‬‬
‫البته باید در نظر داشت که سکسومنیا با رؤیای آمیزش جنسی کامال فرق دارد‪ .‬هنگامیکه فرد در رؤیا خود را در حال برقراری رابطه‬
‫جنسی می بیند‪ ،‬هیچگونه فعالیت و حرکتی نداشته و کامال شبیه یک فرد خوابیده است‪ ،‬درحالیکه در سکسومنیا عالوه بر ایجاد تحریک‬
‫جنسی و انزال‪ ،‬حرکات فیزیکی مربوط به آمیزش قابل مشاهده است به گونه ای که این تصور ایجاد می شود که شخص بیدار است!‬

‫سکسومنیا تا چه اندازه شایع است؟‬
‫هنوز اطالعات دقیقی از میزان شیوع این بیماری در اختیار نداریم‪ .‬بر اساس نتایج یک مطالعه که بر روی افرادی که از اختالالت خواب‬
‫رنج می بردند ‪ ۸‬درصد از بیماران نشانههای سکسومنیا را از خود نشان دادند‪ .‬همچنین تعداد مردان مبتال تقریبا سهبرابر زنان بود و در بین‬
‫زنان خودارضایی بیشتر از سایر رفتارهای جنسی شایع بود‪ .‬البته افرادی که در این مطالعه بررسی شدند بیماران مبتال به اختالالت خواب‬
‫بودند در حالیکه ما نیاز به اطالعات کافی در مورد میزان شیوع در میان افراد عادی داریم‪ .‬اما مشکل اینجاست که افراد مبتال بههیچعنوان‬
‫از بیماری خود آگاه نیستند‪ ،‬بنابراین نمیتوانند آن را گزارش کنند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬افرادی که این اختالل را تجربه کردهاند‪ ،‬به دلیل خجالت‬
‫و احساس شرم حاضر نیستند برای درمان اقدام کنند که این مساله دستیابی به آمار واقعی را دشوار می کند‪.‬‬

‫آیا سکسومنیا (رابطه جنسی در خواب) خطرناک است؟‬
‫برخی رفتارهای افراد مبتال به سکسومنیا در خواب میتواند نگران کننده باشد‪ .‬هرچند حرکات جنسی مانند خودارضایی خطری برای‬
‫دیگران ندارد‪ ،‬اما رفتارهایی مثل تالش برای برقراری رابطه جنسی با فردی که در کنار بیمار خوابیده میتواند کامال جدی باشد‪ .‬حتی‬
‫پروندههای قضایی درباره اقدام به تجاوز جنسی وجود دارد که در آن وکیلمدافع جهت تبرئه متهم ‪ ،‬به سکسومنیا استدالل کرده است‪.‬‬
‫همچنین بیماری ممکن است عالوهبر عواقب فیزیکی‪ ،‬پیامدهای هیجانی‪ ،‬روانی هم برای فرد داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر ممکن است‬

‫همسر فرد مبتالبه سکسومنیا این برداشت را داشته باشد که نارضایتی جنسی سبب این رفتار است‪ .‬این افراد تصور میکنند همسر آنها‬
‫خواب رابطه جنسی با فرد دیگری را می بیند و این مساله زمینه ساز اختالف بین زوجین می شود‪.‬‬

‫نشانه های سکسومنیا‬
‫همانطور که گفته شد بیمار مبتال به سکسومنیا در هنگام خواب‪ ،‬ناآگاهانه رفتارهایی به قصد برقراری رابطه جنسی انجام می دهد‪.‬‬
‫این حرکات با خود فرد یا با کسی که در کنارش خوابیده است انجام می شود‪ .‬ممکن است فرد به طور همزمان‪ ،‬در خواب حرف بزند‪ .‬مسلما‬
‫اولین افرادی که متوجه این اختالل میشوند همسر‪ ،‬هماتاقی فرد یا والدین هستند‪ .‬برخی همسران افراد مبتال از افزایش سطح خشونت‬
‫جنسی و کاهش خویشتنداری در بعضی شبها شکایت کرده اند! برخی نشانههای این اختالل به شرح زیر است‪:‬‬
‫✔ناله کردن‬

‫✔عرق کردن‬
‫✔خودارضایی‬
‫✔نفس سنگین و ضربان قلب باال‬
‫✔نوازش خود یا فرد کنار دست‬
‫✔انجام واقعی عمل آمیزش‬
‫✔توجهی به اتفاقات اطرافش ندارد‬
‫✔پس از بیداری چیزی به یاد نمی آورد‬
‫✔نگاهش خیره یا خالی است ( چون در خواب است)‬
‫✔خودبهخود به ارگاسم (اوج لذتجنسی) میرسد‬
‫✔حرکت بدن به گونه ای که هنگام آمیزش جنسی معمول است‬

‫دالیل سکسومنیا‬
‫ظاهرا سکسومنیا هم مثل سایر اختالالت خواب در نتیجه بروز اختالل در چرخه های خواب مغز رخ می دهد‪ .‬تحقیقات نشان‬
‫میدهد بیماریهای جسمی و روحی‪ ،‬سبک زندگی‪ ،‬شغل فرد و حتی مصرف داروهاییکه منجربه تداخل در الگوهای خواب‬
‫می شود‪ ،‬ممکن است در بروز این بیماری نقش داشته باشند‪.‬برخی از این علل عبارتاند از‪:‬‬
‫✔کمبود خواب‬

‫✔خستگی شدید‬
‫✔مصرف موادمخدر‬
‫✔استرس و اضطراب شدید‬
‫✔مشاغل پر استرس‬
‫✔سفر های متعدد و طوالنی‬
‫✔مصرف برخی داروهای خاص‬
‫✔الگوهای خواب نامنظم‬
‫✔مصرف بیشازحد مشروبات الکلی‬
‫✔شرایط نامناسب هنگام خوابیدن‬
‫✔سابقه ابتال به سایر انواع خوابپریشی‬

‫مدیریت و درمان بیماری سکسومنیا‬
‫خوشبختانه درمان سکسومنیا در بیشتر موارد با موفقیت همراه است‪ .‬بهترین شیوه برای درمان‪ ،‬پیروی از یک الگوی سالم و منظم‬
‫برای خواب و بیداری است‪ .‬در بسیاری از موارد‪ ،‬عالئم بیماری با افزایش میزان و کیفیت خواب کاهش یافته یا بهطور کامل ناپدید شده‬
‫است‪ .‬اما باید در نظر داشت که به دلیل دشواری بررسی کاهش یا بر طرف شدن عالئم در درازمدت‪ ،‬تشخیص اثر واقعی درمان روی فرد‬
‫بهراحتی امکانپذیر نیست‪ .‬با این وجود‪ ،‬عالوه بر رفع اختالالت مربوط به خواب روشهای زیر نیز ممکن است در درمان مؤثر باشد‪:‬‬

‫تغییر سبک زندگی‬
‫مهمترین بخش از فرایند درمان بیماران مبتال به سکسومنیا تغییر در سبک زندگی آنهاست‪ .‬چون این بیماری ممکن است باعث بروز‬
‫مشکالتی برای اطرافیان شخص شود‪ ،‬توصیه می شود این بیماران در طول درمان ترجیحا شبها تنها بخوابند‪ .‬در برخی موارد از افراد‬
‫تقاضا می شود درب اتاق خود را قفل کنند!‬

‫مدیریت روانشناختی‬
‫در بسیاری از موارد گزارش شده‪ ،‬همسر بیمار با مشاهده نشانه های سکسومنیا‪ ،‬نگران یا عصبانی شده است‪ .‬مراجعه به روانپزشک یا‬
‫روانشناس و شرکت در جلسات مشاوره گروهی بین فرد یا افرادی که به طور مسقیم با بیماری او در ارتباط هستند (مثل همسر‪ ،‬هماتاقی‪،‬‬
‫والدین و‪ ،)..‬میتواند به کاهش عالئم هیجانی و روانی ناشی از این بیماری کمک کند‪.‬‬

‫توصیههایی برای افراد مبتال به سکسومنیا‬
‫با همسر و خانواده خود صحبت کنید‬
‫از آنجاییکه اطرافیان نزدیک شما را از این بیماری آگاه می کنند‪ ،‬الزم است آنها نیز درجریان روند بیماری و درمان قرار داشته باشند زیرا‬
‫سکسومنیا میتواند آن ها را در معرض خطر قرار داده و بر روابط افراد اثر منفی بگذارد‪ .‬بنابراین بهتر است عزیزان شما از روند درمان‬
‫بیماری و اینکه چه کمکی میتوانند به شما بکنند آگاه باشند‪.‬‬
‫از محرکها دوری کنید‬
‫همانطور که پیشتر اشاره شد‪،‬نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر میتواند در بروز سکسومنیا نقش داشته باشد‪ .‬بنابراین باید از این محرک‬
‫ها دوری کنید‪.‬‬
‫خوب خوابیدن را تمرین کنید‬
‫داشتن یک برنامه منظم برای خواب و بیداری حهت جلوگیری از سکسومنیا بسیار مهم است‪ .‬کمبود خواب و یا تغییر در الگوی خواب‬
‫شبانه میتواند عالئم بیماری را تشدید کند‪ .‬ساعات خواب و بیداری خود را بهدرستی تنظیم کنید و به این الگو پایبند باشید‪.‬‬
‫جمع بندی‬
‫سکسومنیا یا رابطه جنسی در خواب اختاللی است که فرد در خواب برای برقراری رابطه جنسی تالش می کند‪ .‬در این حالت شخص کامال‬
‫خواب بوده و پس از بیداری در مورد رفتارهای جنسی خود چیزی به خاطر نمی آورد‪ .‬اظالعات دقیقی از میزان شیوع این بیماری در‬
‫دسترس نیست‪ .‬کمبود خواب‪ ،‬استرس واضطراب‪ ،‬مشاغل پراسترس و مصرف الکل و مواد مخدر از مهمترین دالیل بروز این اختالل است‪.‬‬
‫بیشتر بخوانید‪..‬‬
‫اختالل نعوظ در مردان‬
‫‪4‬دلیل زود انزالی در آقایان‬
‫نقطه جی‬


رابطه جنسی در خواب.pdf - page 1/4
رابطه جنسی در خواب.pdf - page 2/4
رابطه جنسی در خواب.pdf - page 3/4
رابطه جنسی در خواب.pdf - page 4/4

Related documents


untitled pdf document 1
shobhe estemnaa no atheism
mobasherah
last version second timeff


Related keywords