PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactplan fon dagilim .pdf


Original filename: plan_fon_dagilim.pdf

This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 01/02/2011 at 08:48, from IP address 213.161.x.x. The current document download page has been viewed 871 times.
File size: 722 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


www.BESemeklisi.com
FON DA⁄ILIM ORANLARI DE⁄‹fi‹KL‹K FORMU

numaral› Bireysel Emeklilik Sözleflmemin FON DA⁄ILIM ORANLARININ afla¤›da belirtti¤im
do¤rultuda de¤ifltirilmesini arz ederim.

Ad›, Soyad›

:

Do¤um Tarihi :

Anne Ad›

:

Baba Ad›:

T.C.Kimlik No

:

Yabanc› Kimlik No:

/

/

Vergi Kimlik No* :

*T.C. Kimlik No verildi ise yazılmasına gerek yoktur.

: Ev: 0

Telefon

De¤ifliklik Geçerlilik Tarihi:

Yeni Fon Ad›

/

‹fl: 0
/

/

Cep: 0

/

/

Yeni Fon Yüzdesi (Toplam %100 olmal›d›r)*

%
%
%
%
%
%
*Yeni fon oranlar›n›, Sözleflme Klavuzu'nda yer alan plan içeri¤indeki asgari ve azami oranlar› dikkate alarak belirleyiniz.
**Kat›l›mc› 1 y›l içinde fon da¤›l›m›n› azami 6 kere de¤ifltirme hakk›na sahiptir.

Fon de¤ifliklik talebiniz do¤rultusunda afla¤›daki seçeneklerden hangisini tercih etti¤inizi lütfen iflaretleyiniz.
‹lgili de¤iflikli¤in sadece mevcut birikimlerimi kapsayacak flekilde düzenlenmesini talep ediyorum.
‹lgili de¤iflikli¤in sadece de¤ifliklik geçerlilik tarihinden sonra yat›raca¤›m katk› paylar›n› kapsayacak flekilde düzenlenmesini talep ediyorum.
‹lgili de¤iflikli¤in mevcut birikimlerimi ve de¤ifliklik geçerlilik tarihinden sonra yat›raca¤›m katk› paylar›n› da kapsayacak flekilde düzenlenmesini
talep ediyorum.

Tarih:

/

/

‹mza

Bu form, www.BESemeklisi.com 'dan temin edilmistir.

www.BESemeklisi.com


Document preview plan_fon_dagilim.pdf - page 1/1

Related documents


plan fon dagilim
24253467328mustafa zt rk
web burs kat l m formu edit
uyelik formu
kay t sildirme
istanbul temizlik firmalar


Related keywords