zus zwua .pdf

File information


Original filename: zus zwua.PDF
Title: zwua.cdr:CorelDRAW

This PDF 1.4 document has been sent on pdf-archive.com on 10/02/2011 at 19:54, from IP address 77.255.x.x. The current document download page has been viewed 2664 times.
File size: 36 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


zus zwua.PDF (PDF, 36 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

ZUS

WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ /
KONTYNUOWANIE UBEZPIECZEŃ

ZWUA

I. DANE ORGANIZACYJNE

01. WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA
1)
ZDROWOTNEGO

05. Data nadania (dd / mm / rrrr)

02. WYREJESTROWANIE
Z UBEZPIECZEŃ
1)
SPOŁECZNYCH

06. Nalepka “R”

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
01. NIP (wpisać bez kresek)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE
PŁATNIKA SKŁADEK

03. PESEL
06. Nazwa skrócona

04. ZGŁOSZENIE KOREKTY
DANYCH O WYREJESTROWANIU
Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH / 1)
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

03. WYREJESTROWANIE
Z UBEZPIECZENIA
1)
ZDROWOTNEGO

02. REGON
INNY NUMER
04. Rodzaj dokumentu:
jeśli dowód osobisty, wpisać 1,
jeśli paszport − 2

05. Seria i numer dokumentu

07. Nazwisko
08. Imię pierwsze

09. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ
03. Rodzaj dokumentu

01. PESEL

02. NIP (wpisać bez kresek)

(wype³niæ jak pole II.04) 04. Seria i numer dokumentu

05. Nazwisko
06. Imię pierwsze

07. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

IV. WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ
01. Kod tytułu
ubezpieczenia

2)

V. WNIOSEK O KONTYNUOWANIE UBEZPIECZEŃ
01. Kod tytułu
ubezpieczenia

2)

Od dnia
(dd / mm / rrrr)

Rodzaje ubezpieczeń
(wpisać X w odpowiednim polu)

Kod
przyczyny 2)
wyrejestrowania

02. Emerytalne

03.

04.

05. Rentowe

06.

07.

08. Chorobowe

09.

10.

11. Wypadkowe

12.

13.

14. Zdrowotne

15.

16.

02. Data, od której osoba
(dd / mm / rrrr)
zainteresowana zamierza kontynuować
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

VI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
01. Data wypełnienia (dd / mm / rrrr)

VII. OŚWIADCZENIE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ
Z UBEZPIECZEŃ / KONTYNUUJĄCEJ UBEZPIECZENIA

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu
są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu
są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

02. Podpis płatnika lub osoby upoważnionej

03. Pieczątka płatnika

VIII. ADNOTACJE ZUS
1) Wpisać X w odpowiednim polu.
2) Wpisać odpowiedni kod podany w instrukcji.

01. Podpis osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń /
kontynuującej ubezpieczenia

wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór

PŁATNIK WYPEŁNIA TYLKO POLA JASNE W WYZNACZONYCH KRATKACH KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI


Document preview zus zwua.PDF - page 1/1


Related documents


zus zwua 1
owu pzu nnw
generali covid19 oferta 100
generali covid19 oferta 200
generali covid19 oferta 300
umowa gurmet 20

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file zus zwua.PDF