OldTestament (PDF)
File information


Title: Tel. 101 Genesis
Author: P. Joshua

This PDF 1.4 document has been generated by Nisus¨ Writer : LaserWriter 8 Z1-8.7 / Acrobat Distiller 3.01 for Power Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 09/04/2011 at 17:15, from IP address 117.204.x.x. The current document download page has been viewed 1303 times.
File size: 4.95 MB (1065 pages).
Privacy: public file
File preview


1

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß
ú½ß¸½ß¸¢¿„ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢

·äŸÜé RÌ„oÓŸÜé»„Ü ½¸¢Ç‹zâé ½¸¢Ç›NŸoØé. ÒéÈ؄éê
ú½¸W ½‚éé·„a Ì„â Ó¸|¢Ì„ Ä·„¢ RÌ„oÓŸYs Äê¯ô¢Îˆ
Ó¸éo¢Îˆ. ¨ ½‚éé·„aÜé Õ®„êRéQé΋ ï½Ã„黄éâé »‡·„""
¥ÓŸsÇ‹é. ¥Üƒ»• ÁÈC¢Îˆ.
12»„ Ç › m Y , ¦@Ä ÏŸâx½¸ … ½‚ é é·„ a Üâé Õ® „ ê Ré
½‚ééH½«¢S¢Îˆ. ÒéÈ؄éé ¥Îˆ RÌ„oÓŸÜé»„Ü ½¸¢Ç‹z
¿‚Åzâé ½‚ééH½«¢S¢Îˆ. ú½¸W ½‚éé·„a Ì„â Ó¸|¢Ì„
Ä·¢„ RÌ„Óo ŸÜâé Äê¯ô¢Îˆ¢S¢Îˆ. Ε҅Y·Ž §Îˆ ¿„·a„ »‡
©âsÅéz ·„âÕÇ›¢Îˆ.
13¥Ó¸oÒéØ„é¢ ¥Øé¢Îˆ, ¦ ̄ß|Ì„ ©Î‹Ø„é¢
¥Øé¢Îˆ. §Îˆ ÒéêÇ‹Ò ÃóE.

½‚éßéß΋Ŏ ÃóE-½‚Üßéß»„éß
½‚ééÅj½‚ééÎ‹Å Î•Ò…Ç‹é ¦·Ÿà‡Ys Õ®ê
„ RéY ¿•à‡Ç‹é.
2Õ®„êRé ½‚ééÌ„o¢ à„êâx¢»‡ ©¢Îˆ. Õ®„êRéQé΋
°Qé ܕ΋é. Òé@ Ó¸ÒééúΟYs T·„ÅŽ ¦ÒÈ¢S¢Îˆ.
Ε҅Y ¦Ì„w ZÝ„Qz é΋ Ó¸¢¿„ÃÓˆ ê
¸ o ©¢Ç‚âé. 3¥½¸téÇ‹é
Ε҅Njé, ''½‚Üé»„é ·„Ü黄éâé »‡·„!"" ¥ÓŸsÇ‹é. ½‚Ü黄é
ú½¸·ŸK¢¿„Å¢ ½‚éé΋ÜØé¢Îˆ. 4Î•Ò…Ç‹é ¦ ½‚Ü黄éâé
¿„êà‡Ç‹é. ¦Ø„éâ¶„í ¥Îˆ ¿„·„a»‡ ·„âÕÇ›¢Îˆ.
¥½¸téÇ‹é Î•Ò…Ç‹é ¦ ½‚Ü黄éâé T·„ÅŽâé¢Ç› ½•Ã„é
¿•NŸÇ‹é. 5½‚Ü黄鶄í ''½¸»„Üé"" ¥Y, T·„ÅŽ·Ž ''ßúW""
ÓŸÜßéß»„Ò ÃóE-Ó߸êÄéßxÇ‹éß, ¿„¢ú΋éßÇ‹éß, â·ä„úÌŸÜßéß
¥Y Ε҅Njé ð½Ã„é ï½ÅjƒÇ‹é.
14¥½¸téÇ‹é, ''¦·Ÿà„¢Üó ÁóxÌ„éÜé ©¢Ç‹éâé »‡·„.
¥Ó¸oÒéØ„éÒéé ¥Øé¢Îˆ, ¦ ̄ß|Ì„ ©Î‹Ø„é¢
¥Øé¢Îˆ. §Îˆ ½‚éé΋Ŏ ÃóE.
¨ ÁóxÌ„éÜé ßúW âé¢Ç› ½¸»„Üéâé ½•Ã„é ¿•NŸoØé.
ÁóxÌ„éÜé ú½¸Ì•x·„ Ó¸¢·_ ÌŸÜâé, ú½¸Ì•x·„ Ó¸Ò꽕à‡Ü*
^Ã¢Ç‹Ò ÃóE-¦·Ÿà„¢
ú¯ŸÃ„¢Õ®ƒYs Ó¸êS¢¿•¢Î‹é¶„í ©½¸Ø‚êC¢¿„ÕÇ‹
6¥½¸téÇ‹é Ε҅Njé, ''ÁÜÒééÜâé ^âNjé Õ®ƒ»„Òéé
ÌŸØé. ÒéÈ؄éé ÃóEÜâé Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜâé Ì‚Ü齸…
Ü黇 ¿•Ø„ééŶ„í ¥¢Ì„È·ä„¢* ©¢Ç‹éâé »‡·„!"" Ŷ„í ¥R ©½¸Ø‚êC¢¿„ÕÇ‹ÌŸØé. 15Õ®„êRé Qé΋
¥ÓŸsÇ‹é. 7·„âé·„ Î•Ò…Ç‹é ¥¢Ì„È·äŸYs ¿•Ó«, ZÝ„zâé ½‚Ü黄éâé ú½¸·ŸK¢½¸Á•Ø„ééŶ„í ¨ ÁóxÌ„éÜé ¦·Ÿ
½•Ã„齸ßfÇ‹é. ·ò¢Ì„ ZÃ„é »‡H·Ž ï½ñ»‡âé, ·ò¢Ì„ à„¢Üó ©¢ÅƒØé"" ¥ÓŸsÇ‹é Ε҅Njé. ¥Üƒ»• ÁÈC¢Îˆ.
16·„ â é·„ ¦ ^âNj é ï½Î‹ q ÁóxÌ„ é Üâé Ε Ò …Ç‹ é
ZÃ„é »‡H·Ž ·Ž¢Î‹âé ©¢Îˆ. 8Î•Ò…Ç‹é ¦ ¥¢Ì„È·äŸY·ŽŽ
''¦·Ÿà„¢"" ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
¿•NŸÇ‹é. ½¸»Å
„ Ž ½•Ýâ„ é °ÜéŶ„í Ε҅Njé ï½Î‹q ÁóxWY
¥Ó¸oÒéØ„é¢ ¥Øé¢Îˆ, ¦ ̄ß|Ì„ ©Î‹Ø„é¢ ¿•NŸÇ‹é. ßúW ½•Ýâ„ é °ÜéŶ„í ¦Ø„éâ Sâs ÁóxWY
¥Øé¢Îˆ. §Îˆ ^Ã¢Ç‹Ò ÃóE.
¿•NŸÇ‹é. Ε҅Njé â·äú„ ÌŸÜâé ¶„îÇŸ ¿•NŸÇ‹é. 17Õ®„êRé
Qé΋ ú½¸·ŸK¢¿„éŶ„í ¨ ÁóxÌ„éÜâé Î•Ò…Ç‹é ¦·Ÿ
ÒéßêÇ‹Ò ÃóE-¯ôÇ› Ó•Üß, ½‚éßéß·„aÜßéß
à„¢Üó ©¢¿ŸÇ‹é.
9¥½¸ t éÇ‹ é Ε Ò …Ç‹ é , ''¯ôÇ› Ó• Ü ·„ â ÕÇ‹ é âÅéz ,
18½¸ » „ Å Ž Y , ßúWY °ÜéŶ„ í ¨ ÁóxÌ„ é Üâé
¦·Ÿà„¢ ·Ž¢Î‹ ZÃ„é ³·„a ¿óÅ ¿•Ãé„ â黇·„!"" ¥ÓŸsÇ‹é. ¦·Ÿà„¢Üó ©¢¿ŸÇ‹é. ¨ ÁóxÌ„éÜé T·„ÅŽ âé¢Ç›
¥Üƒ»• ÁÈC¢Îˆ. 10¦ ¯ôÇ› ӕܶ„í ''Õ®„êRé"" ¥Y ½‚Ü黄éâé ½•Ãé„ ¿•NŸØé. Ε҅Y·Ž §Îˆ ¿„·a„ »‡ ©âsÅéj
Ε҅Njé ð½Ã„é ï½ÅƒjÇé‹ . ÒéÈØé„ é ³·„a ¿óÅ ¿•Ã∠·„âÕÇ›¢Îˆ.
19¥Ó¸oÒéØ„é¢ ¥Øé¢Îˆ, ¦ ̄ß|Ì„ ©Î‹Ø„é¢
ZÅŽ·Ž '' Ó¸ÒééúΟÜé"" ¥Y Ε҅Njé ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
¦Ø„ é ⶄ í §Îˆ ¿„ · „ a »‡ ©âsÅéj ·„ â ÕÇ› ¢ Έ . ¥Øé¢Îˆ. §Îˆ ÓŸÜé»„Ò ÃóE.
11¥½¸téÇ‹é Ε҅Njé, ''Õ®„êRé »„Ç›mY, ¦@Ä ÏŸâx½¸…
½‚éé·„aÜâé, ½®Ü¸ Òë·äŸÜâé ½‚ééH½«¢¿„é »‡·„, ½®Ü¸ Òë

1

ú½ß¸Ì•x·„ Ó߸Ò꽕à‡Üßéß §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜßéß Ó߸êÄx¿„ߢú΋éßÜßâéß
¦ÏŸÃ„¢ ¿•Ó߸éß·òY Ó‚ÜßÜßâéß, Ó߸¢ÒÌ„€ÃŸÜßâéß YÄnØßéߢ
¥¢Ì„È·ä„¢ Èú\ Õ®ƒá¸Üó '¥¢Ì„È·ä„¢"¶„í Õß΋éßÜßéß '»‡H" ¿•½ŸÃ„éß. ¥Ò꽟Ó߸x, ¯õÄnRéß ÃóEÜóz ¥Ó•·„ Ø„éßê΋éßÜß
¥Y ©âsΈ.
^àÜßÒ…Üßéß, ú½ß¸Ì•x·„ Ó߸Ò꽕à‡Üßéß ¦Ã„¢Õ®„ÒéßØ„êxØßéß.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 1:20-2:12

¥ØßéßÎ‹Ò ÃóE - ¿•½ß¸Üßéß, ½ß¸¶ä„íßÜßéß
¥½¸téÇ‹é, ''ZÝ„éz ¥Ó•·„ ú¯ŸËéÜÌó Y¢Ç› ¯öÒ…âé
»‡·„. ÒéÈ؄éé Õ®„êRé·Ž ï½ñ»‡ »‡HÜó ¯»„éÄéŶ„í
½¸¶ä„íÜé ©¢Ç‹éâé »‡·„!"" ¥ÓŸsÇ‹é Ε҅Njé. 21·„âé·„
Ε҅Njé Ó¸Òééú΋½¸… ï½Î‹q Á¢Ì„éÒ…Üâé ¿•NŸÇ‹é. Ó¸Òéé
ú΋¢Üó Ó¸¢¿„È¢¿• ú½¸W ú¯ŸËŽY Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é.
Ó¸Òééú΋ Á¢Ì„éÒ…Üé ¯Óós Ä·ŸÜé ©ÓŸsØé. ½ŸÅ
YsÅŽZ Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é. ¦·Ÿà„¢Üó ¯C_à ú½¸W Ä·„¢
½¸·äŽY ¶„îÇ‹ Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é. ÒéÈ؄éé §Îˆ ¿„·„a»‡
©âsÅéj Ε҅Y·Ž ·„âÕÇ›¢Îˆ.
22¨ Á¢Ì„éÒ…Üâé Î•Ò…Ç‹é ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. ¥R
¥Ó•·„ ½«ÜHz sï½ÅŽ,j Ó¸ÒééúΟÜé Y¢Ç›¯ö½ŸÜY Ε҅Njé
½ŸÅŽÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
23¥Ó¸oÒéØ„é¢ ¥Øé¢Îˆ, ¦ ̄ß|Ì„ ©Î‹Ø„é¢
¥Øé¢Îˆ. §Îˆ ±Î‹Ò ÃóE.
20

¦Ã„Ò ÃóE - Õ®„êÁ¢Ì„éßÒ…Üßéß, Òéßâéßá¸éßxÜßéß
¥½¸téÇ‹é Ε҅Njé, ''Õ®„êRé ¥Ó•·„ ú¯ŸËéÜâé
¿•Ø„ééâé »‡·„. ¥Ó•·„ Ä·ŸÜ Á¢Ì„éÒ…Üé ©¢Ç‹éâé
»‡·„. ï½Î‹q Á¢Ì„éÒ…Üé, ú¯Ÿ_· ¥Ys Ä·ŸÜ ½¸…Ä黄éÜé
Sâs Á¢Ì„éÒ…Üé ©¢Ç‹éâé »‡·„! ÒéÈØé„ é ¨ Á¢Ì„é
Ò…ÜZs Ø颷Ÿ ½ŸÅŽ Ä·„½¸… Á¢Ì„éÒ…Hs ¯¶„íaÒ»‡
ÒëΈr ¿•Ø„é黇·„"" ¥ÓŸsÇ‹é Ε҅Njé. ¨ Ó¸¢»„Ì„éÜé
¥Zs ÁÈ»‡Øé.
25·„âé·„ Ε҅Njé ú½¸W Ä·„½¸… Á¢Ì„éÒ…âé ¿•NŸÇ‹é.
ú¶„îÄ Á¢Ì„éÒ…Üâé, NŸÏ‹é Á¢Ì„éÒ…Üâé, ú¯Ÿ¶„í
¿„é¢Ç‹é Sâs ½ŸÅYs¢ÅŽZ Î•Ò…Ç‹é ¿•à‡Ç‹é. ÒéÈØé„ é
§Îˆ ¿„·„a»‡ ©âsÅéj Ε҅Y·Ž ·„âÕÇ›¢Îˆ.
26¥½¸téÇ‹é, ''§½¸téÇ‹é Òé⢠ÒéYá«Y ¿•ÎŸq¢.
Òé⢠Òéâ ¯öH·„Ìó Òéâéá¸éxHs ¿•ÎŸq¢. Òéâé
á¸éxÜé Òéâ܃ ©¢ÅƒÃ„é. Ó¸Òééú΋¢ÜóY ¿•½Ü¸ Ys¢ÅŽ
Qé΋, »‡HÜó ½¸¶í„ä ÜYsÅŽQé΋ ½ŸÃ„é °ÜéÕÇ› ¿•NŸoÃé„ .
Õ®„êRéQé΋ ï½Î‹q Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽ Qé΋âé, ú¯Ÿ¶„í
Sâs ½ŸÅYs¢ÅŽQé΋âé ½ŸÃ„é °ÜéÕÇ› ¿•NŸoÄé""
¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é.
27·„âé·„ Ε҅Njé Ì„â Ó¸|ÃÌ„ Ä꽸¢Üó Òéâé
á¸éxHs ¿•à‡Ç‹é. Ì„â ú½¸WÄ꽸¢Üó Ε҅Njé Òéâé
á¸éxHs ¿•à‡Ç‹é. Î•Ò…Ç‹é ½ŸÃˆY Ò黄, ¦Ç‹ ½ŸÃˆ»‡
¿•à‡Ç‹é. 28Î•Ò…Ç‹é ½ŸÃˆY, ''§¢·Ÿ ¥Ó•·„ Òé¢Îˆ ú½¸ÁÜé
©¢Ç‹éâÅzé ½«ÜÜz âé ·„â¢Ç›. Õ®ê
„ RéQé΋ Y¢Ç›¯öØé,
ΟYY NŸ|ω⢠¿•Ó¸é·ó¢Ç›. Ó¸Òééú΋¢Üó ¿•½¸Ü
Qé΋, »‡HÜó ½¸¶ä„íÜQé΋ °ÜéÕÇ› ¿•Ø„é¢Ç›. Õ®„êRé
Qé΋ Ó¸¢¿„È¢¿• ú½¸W ú¯ŸËŽQé΋ °ÜéÕÇ› ¿•Ø„é¢Ç›""
¥Y ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é.
29''¦@Ä ÏŸâx½¸… ½‚éé·„aÜYsÅŽY, ½®¸ÜÒë·äŸÜé
¥Ys¢ÅŽY Ó•âé Qé¶„í §Ó¸éÓo Ÿsâé. ¦ ¿‚Åéz RÌ„Óo ŸÜé
»„Ü ½¸¢Ç‹zâé ½¸¢Ç›NŸoØé. ¨ ¦@Ä ÏŸâx¢, ½¸¢Ç‹éz
24

2

Qé ¦@Ä¢ ¥Ò…Ì„é¢Îˆ. 30ÒéÈ؄éé ½¸¿„f ½‚éé·„aÜé
¥Ys¢ÅŽY Á¢Ì„é҅ܶ„í Ó•âé §Ó¸éoÓŸsâé. ¦ ½¸¿„f
½‚éé·„aÜé ½ŸÅŽ·Ž ¦@Ä¢ ¥Ò…ÌŸØé. Õ®„êRéQé΋
ú½¸W Á¢Ì„éÒ…, »‡HÜó ¯C_à ú½¸W ½¸·äŽ, Õ®„êRéQé΋
ú¯Ÿ¶„í¿„é¢Ç‹é Sâs ú¯ŸËéÜé ¥Zs ¦ ¦@ßYs
W¢ÅƒØé"" ¥Y Î•Ò…Ç‹é ¿‚¯ŸtÇ‹é. ¨ Ó¸¢»„Ì„éÜé
¥Zs ÁÈ»‡Øé.
31Ε҅Njé ÌŸâé ¿•Ó«âΈ ¥¢ÌŸ ¿„êà‡Ç‹é. ¥Îˆ
¥¢ÌŸ ¿ŸÜƒ ¿„·„a»‡ ©âsÅéj Ε҅Y·Ž ·„âÕÇ›¢Îˆ.
¥Ó¸oÒéØ„é¢ ¥Øé¢Îˆ, ¦ ̄ß|Ì„ ©Î‹Ø„é¢
¥Øé¢Îˆ. §Îˆ ¦Ã„Ò ÃóE.
°Ç‹Ò ÃóE - Rúà‡¢W
·„âé·„ Õ®„êRé, ¦·Ÿà„¢, ½ŸÅŽÜóY ú½¸WΉ ½¸†Ã„o
Øé¢Îˆ. 2Ε҅Njé ÌŸâé ¿•Ó¸éoâs ½¸Y ÒééC¢
¿ŸÇ‹é. ·„âé·„ °Ç‹Ò ÃóEâ Ε҅Njé Ì„â ½¸Y âé¢Ç›
Rúà‡¢W XÓ¸é·òÓŸsÇ‹é. 3°Ç‹Ò ÃóEâé Î•Ò…Ç‹é ¦L
Ä|Έ¢S, ΟYY ½¸RúÌ„ Έ⢻‡ ¿•NŸÇ‹é. Ε҅Njé
ú½¸½¸¢¿ŸYs ¿•ðÓŽ¸téÇ‹é ÁÈC¢Sâ ½¸Y ¥¢Ì„ÅŽ
âé¢Ç› ¦ ÃóEâ Rúà‡¢W XÓ¸é·òÓŸsÇ‹é »„âé·„, ¦
ÃóEâé ¦Ø„éâ ú½¸Ì•x·„½‚é`âΈ»‡ ¿•NŸÇ‹é.

2

ÒêâÒ ÁƒW ¦Ã„¢Õ®„¢
§Î• Õ®„êRé, ¦·Ÿà„¢ ¿„ÈúÌ„. Õ®„êRéY, ¦·Ÿà‡Ys
Î•Ò…Ç‹é ¿•Óâ« ½¸téÇ‹é ÁÈCâ Ó¸¢»„Ìé„ Ü Rá¸Øé„ ¢ §Îˆ.
5Õ®„êRé Qé΋ ½‚éé·„aÜé °Qé Ü•Ò…. ¯ô܃Üóz °Qé
ï½Ã„»„Å¢ ܕ΋é. ¥½¸tÅŽ·Ž Ø颷Ÿ ¯·„aÇŸ ½‚éé·„aÜé
½‚ééÜÒܕ΋é. ¥½¸tÅŽ·Ž Õ®„êRéQé΋ Ø颷Ÿ ÒÄ~¢
Ø‚éÈ꽟 ¶„íȽ¢« ¿„ÜΕ é‹ . ½‚éé·„aÜâé »„êÈf Áƒú»„Ìo„
XÓ¸é·òÓ• ° ÒéYᬠ¥½¸tÅŽ·Ž Ü•Ç‹é. 6Õ®„êRé âé¢Ç›
¦RÈ ©[·Ž Ó•Ü ¥¢Ì„ÅŽY Ì„Ç›½«¢Îˆ.
7¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé Ó•Üâé¢Ç› ÒéÅŽj
XÓ¸é·òY ÒéYá«Y ¿•à‡Ç‹é. ÒéYá« ÓŸÓ«·Ÿ Ä¢úÏŸÜÜó
OÒ ½ŸØ„ééÒ…âé Î•Ò…Ç‹é ªÎ‹»‡ ÒéYá« Ó¸OÒ…Ç‹é
¥Ø„êxÇ‹é. 8¥½¸téÇ‹é Ì„êÄét⠰΂âé ¥âé ¿óÅ
³·„ ÌóÅâé Ø‚éÈ꽟 ӟŃNjé. Ø‚éÈ꽟
Ε҅Njé ÌŸâé ¿•Ó«â ÒéYá«Y ¦ ÌóÅÜó ©¢¿ŸÇ‹é.
9¥½¸téÇ‹é ¿„ê¿„éŶ„í ¥¢Î‹¢»‡ ·„âÕÇ• ¿‚ÅzYs¢
ÅŽZ, ÒéÈØé„ é ¦@ßY·Ž Òé¢S½‚ñâ ¿‚Åéz ¥Ys¢ÅŽZ
Õ®„êRé ½¸…ÅŽj¢¿„éâÅéz Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é. OÒ Òë·ä„
Òééâé, Òé¢S ¿‚Ç‹éÜ Ì‚HRY §¿•f Òë·ä„Òééâé ¦
ÌóÅ ÒéÏ‹xÜó ©ÓŸsØé.
10°Î‚âé ÌóÅÜó âé¢Ç› ³·„ âΈ ú½¸ÒUÓ¸oê ¦
ÌóŶ„í ZÅŽY §Ó¸éo¢Îˆ. ¦ âΈ ¯ŸØ„éÜœñ ÓŸÜ黄é
Sâs â΋éÜØé¢Îˆ. 11½‚éé΋Ŏ âΈ ð½Ã„é ½¬Möâé.
§Îˆ ºQ܃ Î•à„¢ ¥¢Ì„Ń ú½¸ÒU¢¿• âΈ. 12(¦
Εࢄ Üó Õ¢»‡Ã„¢ ©¢Îˆ, ¦ Õ¢»‡Ã„¢ ¿ŸÜƒ Òé¢SΈ.
4

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 2:13-3:12

3

¦ Î•à„¢Üó ÕóÝ„¢, »ó½•éψ·„Òéé ¶„îÇŸ ©ÓŸsØé).
13^Ã¢Ç‹Ò âΈ ð½Ã„é DÈêâé. ¦ âΈ ¶„îá¸é Εà„
Òé¢Ì„Ń ú½¸ÒUÓ¸é¢o Έ. 14ÒéêÇó âΈ ð½Ã„é U΂^q ·Üé.
¦ âΈ ¥á¸ê~Äé Ì„êÄét Έ¶„íaâ ú½¸ÒUÓ¸éo¢Îˆ.
ÓŸÜé»ó âΈ Ø„éêú½®¸Å•Ó¸é.
15ÒéYá«Y °Î•âé ÌóÅÜó Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé
©¢¿ŸÇ‹é. ½‚éé·„aÜé ÓŸÅŽ ÌóÅâ黄êÈf úà„΋r XÓ¸é
·óÒÇ‹¢ ÒéYá« ½¸Y. 16Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé ÒéYá«·Ž
¨ ¦Á Øé¿ŸfÇ‹é:''¨ ÌóÅÜóY ° ¿‚Åéj ½®Ü¸ Òéé
Ó‚ñÓŸ ZÒ… WâÒ¿„éf. 17¥ØéÌ• Òé¢S, ¿‚ÇÜm‹ Ì‚HRY
§¿•f ¿‚Åéj ½®¸ÜÒééâé ZÒ… WⶄîNj΋é. ¦ ¿‚Åéj
½¸¢Ç‹é ZÒ… Wâs ÃóEâ Ì„½¸t·„ ¿„NŸoÒ….""
½‚éßéß΋Ŏ Ó߬oÿ
¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé, ''½¸…Äéá¸éÇ‹é ³¢Å
È»‡ ©¢Ç‹Å¢ Òé¢SΈ ·ŸÎ‹é. ¥Ì„Y·Ž NŸÅŽØ‚é`â
Ó¸º·ŸÃˆËŽY Ó•âé ¿•NŸoâé. ÒéÈ؄éé ¦ Ó¸º·ŸÃˆËŽ
¥Ì„Y·Ž Ó¸@Ø„é¢ ¿•Ó¸éo¢Îˆ"" ¥âé·òÓŸsÇ‹é.
19¯ô܃ÜózY ú½¸W Á¢Ì„éÒ…âé, »‡HÜóY ú½¸W
½¸·äŽY Ó•Üâé¢Ç› Ø‚éÈ꽟 Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é. ¨
Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽY Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé ÒéY᫠΋»„c
Ķ„í Ľ«t¢¿ŸÇ‹é, ÒéYá« ú½¸WΟY·Ž ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
20NŸÏ‹é Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽ·Ž, ¦·Ÿà„ ½¸¶ä„íÜYs¢ÅŽ·Ž,
¥Ç‹R ú¶„îÄ Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽ·Ž ÒéYá« ð½Ã„éz ï½ÅƒjÇé‹ .
¯Ó‚sÓós Á¢Ì„éÒ…Hs ½¸¶ä„íHs ÒéYá« ¿„êà‡Ç‹é.
¥ØéÌ• ̄ⶄí ӸȯöØ•é Ó¸@؄颻‡ °Î‰ ¥Ì„Y·Ž
·„âÕNjܕ΋é. 21¥¢Î‹é¿•Ì„ ¦ ½¸…Äéá¸éÇ‹é »‡Ç®‹Yú΋
¯öØ•éÅÅéj ¿•NŸÇ‹é Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé. ¥Ì„Ç‹é
Yú΋ ¯ öÌ„ ê ©¢Ç‹ » ‡, ¥Ì„ Y à„ Ã ‰ à „ ¢ ÜóY ½¸ · „ a
¯Òéé·„ÜÜó ³·„ΟYs XNŸÇ‹é. ½¸·„a ¯Òéé·„âé XÓ«â
¿óÅéâé ¥Ì„Y Òê¢Ó¸ÒééÌó Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé
½¸†Ç›f ½•NŸÇ‹é. 22Ó¬oÿY ¿•ðӢ΋鶄í, ¥Ì„Y ú½¸·„a
¯Òéé·„âé Ø‚éÈ꽟 Î•Ò…Ç‹é ©½¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹é.
¥½¸téÇ‹é ¦ Ó¬oÿY ¦ ½¸…Äéá¸éY ΋»„cĶ„í Ø‚éÈ꽟
Ε҅Njé XÓ¸é·òY Ò¿ŸfÇ‹é. 23¥½¸téÇ‹é ¦ ½¸…Äéá¸éÇ‹é
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:
18

''§½¸téÇ‹é, §Îˆ ӟҢŎ ÒéYðá, ¦½‚é ¯Òéé·„
ÓŸ ¯Òéé·„Üózâé¢S ÒSf¢Îˆ. ¦½‚é à„ÉÄ¢
ÓŸ à„ÉÄ¢Üóâé¢S ÒSf¢Îˆ. ¦½‚é âÄéY
Üóâé¢Ç› XØ„éÕÇ›¢Îˆ »„âé·„ ¦½‚éâé ӟÈ
¥¢Åƒâé.""
§¢Î‹éÒÜz ½¸…Äéá¸éÇ‹é Ì„â Ì„¢úÇ›Y, Ì„HYz RÇ›S,
Ì„â Õ®ƒÃ„xâé ºÌ„é·o ò¢ÅƒÇ‹é. ½ŸJzÎÃq‹ é„ °·„Òé̟҅Äé.
25¦ ÌóÅÜó ¦ ½¸…Äéá¸éÇ‹é, ¥Ì„Y Õ®ƒÃŸx ⻄s¢»‡
©ÓŸsÄé. ·ŸY ½ŸÃˆ·Ž Ó«»„cé Ì‚HØ„é΋é.
24

¯Ÿ½ß¸¢ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢
¦ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ¦ Ó¬oÿÌó ӸÄt¢ ÒêŃzÇ›¢Îˆ.
Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé Ó¸ëá«j¢S⠥NjR Á¢Ì„éÒ…
ÜYsÅŽÜó ӸÄt¢ ¿ŸÜƒ Ì‚H½‚ñâΈ, ·„½¸Å½‚é`âΈ. ¦
ӸÄt¢ Ó¬oÿY ½‚êÓ¸C¢¿ŸÜâé·òY, ''°ÒéÒêw ¨
ÌóÅÜóY ° ¿‚Åéj ½®Ü¸ ½‚éÓ` Ÿ WâÒ΋Yq Ε҅Njé YÁ¢»‡
ZÌó ¿‚¯ŸtÇŸ?"" ¥¢Îˆ.
2ӸßtY·Ž ¦½‚é §Üƒ Á½Ÿ[Sf¢Îˆ: ''Ü•Îé‹ ! Ε҅Njé
¥Üƒ»„é ¿‚½¸tܕ΋é. ÌóÅÜóY ¿‚Åz ½®¸ÜƒÜé ½•éÒéé
WâÒ¿„éf. 3¥ØéÌ• ³·„ ¿‚Åéj¢Îˆ, ΟY ½®¸ÜÒéé
½•éÒéé WⶄîNj΋é. 'ÌóÅ ÒéÏ‹xÜó ©âs ¿‚Åéj
½®¸Ü¢ QéÄé WⶄîNj΋é. ¥Ó¸Üé ¦ ¿‚Åéjâé QéÄé
ÒééÅéj·ó¶„îNj΋é. ¥Üƒ¿•ðÓo QéÃ„é ¿„NŸoÄé" ¥Y
Ε҅Njé ÒêÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.""
4¥ØéÌ• ӸÄt¢ ¦ Ó¬oÿÌó §Üƒ ¥¢Îˆ: ''QéÄé
¿ŸÒÄé. 5¦ ¿‚Åéj ½®Ü¸ ¢ QéÄé W¢_Å, Òé¢S ¿‚ÇÜm‹ âé
»„êÈf QéÄé Ì‚ÜéÓ¸é·ò¢ÅƒÃ„Y Ε҅Y·Ž Ì‚ÜéÓ¸é.
¥½¸téÇ‹é QéÄé Ε҅YÒÜœ ©¢ÅƒÃ„é!"
6¦ ¿‚ Å éj ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹ ¢ »‡ ©âsÅéj ¦ Ó¬ o ÿ
¿„êÓ«¢Îˆ; ¦ ½®¸Ü¢ WâŃY·Ž Òé¢SΈ»‡ ©âsÅéj,
¦ ¿‚Åéj Ì‚HR YÓ¸éo¢Î‹Y ¦½‚é Ì‚ÜéÓ¸é·ò¢Îˆ. ·„âé·„
¦ Ó¬oÿ ¦ ¿‚Åéj ½®¸Ü¢ XÓ¸é·òY ΟYY WâsΈ. ¦
½¸¢Ç‹éÜó ·ò¢Ì„ ¦½‚é ծÄ ¶o„ í„ §Sf¢Îˆ, ¥Ì„Çé‹ ¶„îÇŸ
ΟYs WÓŸsÇ‹é.
7¥½¸téÇ‹é ¦ ½¸…Äéá¸éÇ‹é, Ó¬oÿ §Î‹qÄê Òêȯö
Ø„êÄé. ½ŸÃˆ ·„Ý„éz ̂ÄÒÕÇ‹mÅéj, ½ŸÃˆ·Ž ¥Zs ½•Ã„黇
·„âÕÇŸmØé. ½ŸÃˆ·Ž ÕÅjÜé Ü•âÅéz ⻄s¢»‡ ©âsÅéz
½ŸÝ„éz ¿„êà‡Ã„é. ·„âé·„ ½ŸÃ„é ¥¢FĽ¸… ¦¶„íÜâé
¶„íÅŽj ½ŸÅŽÓ• ÕÅjÜ黇 ϋÈ¢¿ŸÃ„é.
8NŸØ„颷ŸÜ½¸… ¿„ÜzY ½•Ý„Üó Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé
¦ ÌóÅÜó âÇ‹éÓ¸éo¢Ç‹»‡ ¦ ½¸…Äéá¸éÇ‹é, Ó¬oÿ ¦
¿„½¸téÇ‹é RY ÌóÅÜóY ¿‚ÅzÒéÏ‹x Ο»„é·òÓŸsÄé.
Ø‚éÈ꽟 Ε҅Y âé¢Ç› Ο»„é·òÓ•¢Î‹é¶„í ½ŸÃ„é
ú½¸Ø„éWs¢¿ŸÃ„é. 9¥ØéÌ• Ø‚éÈ꽟 Î•Ò…Ç‹é ¦
½¸…Äéá¸éY ½«H¿ŸÇ‹é. ''ZÒ… ¯·„aÇ‹éÓŸsÒ…?"" ¥ÓŸsÇ‹é
Ø‚éÈ꽟.
10''ZÒ… ÌóÅÜó âÇ‹éÓ¸éoâs ¿„½¸téÇ‹é RÓŸsâé,
ÓŸ¶„í Õ®Ø
„ é„ ¢ ½•Ó¢« Έ. Ó•âé ⻄s¢»‡ ©ÓŸsâé, ¥¢Î‹é·_
Ο»„é·òÓŸsâé"" ¥ÓŸsÇ‹é ¦ ½¸…Äéá¸éÇ‹é.
11Î•Ò…Ç‹é ¦ ½¸…Äéá¸éYÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é. ''ZÒ…
⻄s¢»‡ ©ÓŸsÒY ZÌó ¯ÒÃ„é ¿‚¯ŸtÄé? Yâés
Ó«»é„ ½c Ǹ •ÅÅéz ¿•Ó¢« Έ °RéÅŽ? Ó•âé WâÒ΋Yq ¿‚½t« â
½¸¢Ç‹é ZÒ… WÓŸs½Ÿ °RéÅŽ? ¦ ¿‚Åéj ½®Ü¸ ¢ WâÒ΋Yq
Ó•âé Z¶„í ¦ÁƒÂ½«¢¿Ÿâ黄Ο!""
12¥¢Î‹é¶„í ¦ ½¸…Äéá¸éÇ‹é, ''ÓŸ ·óÓ¸¢ ZÒ… ¿•Ó«â
¨½‚é ¦ ¿‚Åéj ½®¸ÜƒYs ÓŸ·ŽSf¢Îˆ, ¥¢Î‹é¿•Ì„ Ó•âé
WÓŸsâé"" ¥ÓŸsÇ‹é.

3

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 3:13-4:4

¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé, ''°RéÅŽ ZÒ…
¿•Ó«¢Îˆ?"" ¥ÓŸsÇ‹é ¦ Ó¬oÿÌó.
¦ Ó¬oÿ, ''ӸÄt¢ ââés ½‚êÓ¸¢ ¿•Ó«¢Îˆ. ââés
½‚úÈΟYs ¿•ðÓo Ó•âé ¦ ½¸¢Ç‹é WÓ•NŸâé"" ¥Y
¿‚½«t¢Îˆ.
14¥¢Î‹é¿•Ì„ Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé ӸÄt¢Ìó §Üƒ
¥ÓŸsÇ‹é:
''¨ Òé@ ¿‚Ç‹m ½¸Y Z½• ¿•NŸÒ… ·„âé·„ ZÒ…
à„½¢« ¿„ÕÇŸmÒ…. Á¢Ì„éÒ…ÜYsÅŽ ·„¢Å
_ Z ½¸ÃÓˆ Wp«
V⢻‡ ©¢Åé¢Îˆ. ZÒ… Z ¯ôÅjÌó ¯Ÿ·„Ç‹¢
Ì„½¸tYÓ¸ÃûÒ…Ì„é¢Îˆ. ZÒ… ORÌ„ ·ŸÜÒé¢ÌŸ
ÒéÅŽj W¢ÅƒÒ….
15 ¨ Ó¬oÿY, Yâés ³·„È·ò·„Ès RÃóÏ‹éHs»‡
Ó•âé ¿•NŸoâé. Z Ó¸¢ÌŸâÒéé, ¦½‚é Ó¸¢ÌŸâÒéé
³·„È ·ò·„Ãé„ RÃóÏ‹éÜ̟҅Äé. ZÒ… ¦½‚é Kà„éÒ…
¯ŸÎ‹¢ Qé΋ ·Ÿ_ÅNŸoÒ… ¨ Kà„éÒ… Z Ì„Üâé
SÌ„é·„ ·òÇ‹ÌŸÇ‹é.""

4

¦ÎŸÒéé* Ì„â Õ®ƒÃ„x¶„í ºÒ|* ¥Y ð½Ã„é
ï½ÅƒjÇ‹é. ¯âsÇ‚ñÓŸ Ó¸_à ÕW·Žâ ú½¸W ÒéYá«·Ž ¨½‚é
Ì„Hz ·„âé·„ ¦Ø„éâ ¦½‚é¶„í ¦ ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
21Ø‚éÈ꽟 Ε҅Njé Á¢Ì„é ¿„ßwÜÌó ¦ ½¸…Äé
á¸éY·Ž, ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x¶„í ¿ò·ŸaÜé ¿•NŸÇ‹é. ¦ Ì„Ãé„ ½ŸÌ„
¦ ¿ò·ŸaÜâé ½ŸÃˆ·Ž ÌòÇ›C¢¿ŸÇ‹é.
22¥½¸téÇ‹é
Ø‚éÈ꽟 Î•Ò…Ç‹é ¥ÓŸsÇ‹é:
''¿„êÇ‹¢Ç›, ÒéYá« Òéâ܃ Ì„Ø„êÄ؄êxÇ‹é. Òé¢S,
¿‚Ç‹mÜé ÒéYá«·Ž Ì‚ÜéÓ¸é. §½¸téÇ‹é ¦ ÒéYá« OÒ
Òë·ä„¢âé¢Ç› ½®¸ÜÒééÜé XÓ¸é·òY W¢_Å ¥Ì„Ç‹é à‡à„|
Ì„¢»‡ ORNŸoÇ‹é.""
23·„âé·„ °Î‚âé ÌóÅâé¢Ç› ¦ ÒéYá«Y Ø‚éÈ꽟
Î•Ò…Ç‹é ½‚Ý„z»òŃjÇ‹é. ¦ÎŸÒéé ÕÜҢ̄¢»‡ ½‚Ý„z
»òÅjÕÇ› ° Ó•Ü âé¢Ç› ¥Ì„Ç‹é XØ„éÕÇŸmÇó ¦
Ó•Üâé ðÓ΋x¢ ¿•Øé„ Å¢ ½‚éé΋Üéï½ÅƒjÇé‹ . 24̄Ä齟̄
¦ ÌóŶ„í ·Ÿ½¸Üƒ»‡ ΟY Ο|Ä¢ ΋»Ãc„ „ ^·Ã„êÕéÜâé*
Î•Ò…Ç‹é ©¢¿ŸÇ‹é. ³·„ ¥Cs ¹ÇŸcYs ¶„îÇŸ ¥·„aÇ‹
©¢¿ŸÇ‹é. OÒ Òë·ä„Òééâ¶„í ¯öØ•é ÒêßcYs ·Ÿ½¸Üƒ
16¥½¸ t éÇ‹ é Ó¬ o ÿ Ìó Ø‚ é È꽟 Ε Ò …Ç‹ é §Üƒ
·ŸÓ¸êo ¦ ¹Ç‹c¢ ¿„éÅêjß WÄ黄éÌ„êÒ…¢Îˆ.
¥ÓŸsÇ‹é:
ú½ß¸Í‹Òéß ¶„íÅßéߢÕߢ
''ZÒ… »„ÄvÒW»‡ ©âs½¸téÇ‹é Ó•âé Z¶„í Õºé
¦ÎŸÒéé¶„í ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x ºÒ|¶„í Üœñ¢C·„ Ó¸¢Õ¢
ú½¸Ø„êÓ¸ ·„Ü黄Á•NŸoâé. ZÒ… ½«ÜzHs ·„Ó•Å
ÏŸÜé ·„H»‡Øé. ºÒ| ³·„ Kà„éÒ…¶„í ÁâwY
½¸téÇ‹é Òé@ »ò½¸t Ճϋ Z¶„í ·„Ü黄éÌ„é¢Îˆ. Sf¢Îˆ. ¦ Kà„éÒ…¶„í ·„Øêâé* ¥Y ÓŸÒ鷄Äˢ
ZÒ… Z Õ®„Äoâé ½Ÿ¢S×NŸoÒ… ·ŸY ¥Ì„Ç• Yâés
ÁÈC¢Îˆ. ºÒ| ''Ø‚éÈ꽟 Ó¸@Ø„é¢Ìó Ó•âé ³·„
°ÜéÌŸÇ‹é.""
ÒéYá«Y ¯ô¢ÎŸâé"" ¥¢Îˆ.
2¦ ̄ß|Ì„ ºÒ| ÒéÃó Kà„éÒ…¶„í ÁâwYSf¢Îˆ.
17¥½¸téÇ‹é
½¸…Äéá¸éYÌó Î•Ò…Ç‹é ¨Üƒ»„é ¨ Kà„éÒ… ·„Øêâ鶄í Ì„ÒééwÇ‹é ¥Ì„Y·Ž ÙÕ‚Üé
¥ÓŸsÇ‹é:
¥Y ÓŸÒ鷄Äˢ ¿•à‡Ã„é. ÙÕ‚Üé »òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ãˆ
¥Ø„êxÇ‹é. ·„Øêâé ÒxÒNŸØ„éΟÄéÇ‹Ø„êxÇ‹é.
''ú½¸Ì•x·„½‚é`â ¿‚Åéj½®¸ÜƒYs WâÒ΋qY Ó•âé Z¶„í
ú½ß¸Í‹Òéß ºÌ„x
¦ÁƒÂ½«¢¿Ÿâé. ¥ØéÌ• ZÒ… Z Õ®ƒÃ„x ¿‚½«tâ
3-4·óÌ„·ŸÜ¢Üó ·„Øêâé Ø‚éÈ꽟¶„í ³·„ ¥Ã„t
ÒêÅÜé RÓŸsÒ… ¦ ¿‚Åéj ½®¸ÜƒYs WÓŸsÒ…
Ëâé Ì‚¿ŸfÇ‹é. Ó•Üâé¢Ç› ÌŸâé ½¸¢Ç›¢Sâ ¦@Ä
·„âé·„ Z ÒéêÜ¢»‡ Õ®„êRéY Ó•âé à„½«NŸoâé.
Õ®ê
„ Ré §¿•f ¦@Ä¢ ·óÓ¸¢ ZÒ… Z ORÌŸ¢Ì„¢ ½¸ÎŸÃŸpYs ·„Øêâé Ì‚¿ŸfÇ‹é. ÙÕ‚Üé Ì„â Òé¢Î‹Üó
âé¢Ç› ·òYs Òé¢S ÕHÓ«â ÌòH¿„êÜé »òú^ÃHs
¯¢Ìó ·„á¸j½¸ÇŸH€ ©¢Åé¢Îˆ.
18 ¯ôÜ¢Üó ½¸¢Ç• ½‚éé·„aHs ZÒ… WÓŸÜY ¥âé
Ì‚¿ŸfÇ‹é.
ÙÕ‚Üéâé, ¥Ì„Y ¥Ã„tËâé Ε҅Njé Ó¬|·„∠¿ŸÇ‹é.
·ò¢ÅƒÒ… ·ŸY ÒééÝ„âz é, ¯ô΋Üâé Ó•Ü Z·óÓ¸¢
½¸¢Ç›Ó¸éo¢Îˆ.
19 Z Õ®óÁ⢠·óÓ¸¢ ZÒ… ¿ŸÜƒ ·„á¸j½¸Ç› ½¸Y
¦ÎŸÒéßéß ¨ ð½ßÄé߶„í ¥Ã„p¢ 'ÒêâÒ…Ç‹éß" Ü•·„ 'ÒêâÒ
ÁƒW".
¿•NŸoÒ…. Z Òéé¹¢ ¥¢ÌŸ ¿‚ÒéÅÌó Y¢Ç›
¯öØ•é¢Ì„»‡ ZÒ… ½¸Y ¿•NŸoÒ…. ZÒ… ¿„Y¯öØ•é
ºÒ| 'OÒ¢" ¥Ó• ¥Ã„p¢ Ò¿•f Èú\ ½ß¸Î‹¢ ҢŎΈ
ÃóE ÒĶ„í ·„á¸j½¸Ç› ½¸Y ¿•NŸoÒ… ÒéÄˎ¢¿Ÿ·„ ¨ ½ß¸Î‹¢.
ZÒ… ÒéÄ܃ ÒéÅŽj ¥Øé¯öÌŸÒ…. Ó•âé Yâés
^·Ã„êÕßéßÜßéß Î•Ò…Y ΋»„cÄ âéߢǛ ÒSfâ ú½ß¸Ì•x·„ ΕÒ
¿•Óâ« ½¸téÇ‹é ÒéÅŽÜj ó â颿• ZÒ… XØ„éÕÇŸmÒ…
΋êÌ„Üßéß.
ÒéIz ZÒ… ¿„Y¯öØé⽸tíÇ‹é WÈC ÒéÅŽjÜóÓ•
·„Øßêâéß 'Ì„Ø„êÄéß ¿•Ø„éßéß" Ü•·„ '¯ô¢Î‹éß" ¥Ó• ¥Ã„p¢
·„HÓ«¯öÌŸÒ….""
Ò¿•f VúÕßê ½ß¸Î‹¢Ò¢ÅŽÎˆ.
13

20

4

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 4:5-26

5

¥ØéÌ• ·„Øêâéâé, ¥Ì„Y ¥Ã„tËâé Î•Ò…Ç‹é ¥¢D·„
È¢¿„ܕ΋é. ¥¢Î‹éÒÜz ·„Øêâé ΋é£A¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Y·Ž
¿ŸÜƒ ·ó½¸¢ Ò¿•fÓ«¢Îˆˆ. 6Ø‚éÈ꽟 ·„Øêâéâé
¥Ç›»‡Ç‹é: ''Z½‚¢Î‹é¶„í ·ó½¸¢»‡ ©ÓŸsÒ…? Z Òéé¹¢
¥Üƒ R¿ŸÃ„¢»‡ ©¢Î•RéÅŽ? 7ZÒ… Òé¢S ½¸âéÜé
¿•ðÓo ÓŸÌó ZÒ… ӸÈ»‡c ©¢ÅƒÒ…. ¥½¸téÇ‹é Yâés
Ó•âé ¥¢D·„ÈNŸoâé. ·ŸY ZÒ… ¿‚Ç‹m ½¸âéÜé ¿•ðÓo
¥½¸téÇ‹é Z ORÌ„¢Üó ¦ ¯Ÿ½¸¢ ©¢Åé¢Îˆ. Z
¯Ÿ½¸¢ Yâés ¥Î‹é½¸…Üó ©¢¿„é·ó½ŸÜâ鶄í¢Åé¢Îˆ.
·ŸZ Z½• ¦ ¯Ÿ½¸Òééâé* ¥Î‹é½¸…Üó ï½ÅƒjH.""
8''Òé⢠¯ôÜ¢Üó·Ž ½‚݃q¢ ß"" ¥ÓŸsÇ‹é ·„Øêâé
Ì„â Ì„ÒééwÇ‚ñâ ÙÕ‚ÜéÌó. ·„âé·„ ·„Øêâé, ÙÕ‚Üé
¯ôÜ¢Üó·Ž ½‚݃zÄé. ¥½¸téÇ‹é ·„Øêâé Ì„â Ì„Òééw
Ç‚ñâ ÙÕ‚Üé Qé΋ ½¸Ç› ¥Ì„Ys ¿„¢ð½NŸÇ‹é.
9Ì„ à Ÿ|Ì„ , ''Z Ì„ Ò ééwÇ‹ é ¯·„ a Ç‹ ©ÓŸsÇ‹ é ?""
¥¢Åê ·„Øêâéâé Ø‚éÈ꽟 ¥Ç›»‡Ç‹é. ''ÓŸ¶„í
Ì‚HØ„é΋é. ÓŸ Ì„ÒééwËŽn ·Ÿ½¸Üƒ ·ŸØ„éÇ‹¢, ½ŸËŽn
»„êÈf Áƒú»„Ìo„ XÓ¸é·óÒÇ‹½•éÓŸ ÓŸ ½¸Y"" ¥Y ·„Øêâé
Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é.
10¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 Øé܃ ¥ÓŸsÇ‹é, ''ZÒ…
¿•Ó«¢Îˆ °RéÅŽ? Z½• Z Ì„ÒééwËŽn ¿„¢ð½NŸÒ…. Z
Ì„ÒééwY Ä·„o¢ Ó•Ü âé¢Ç› ÓŸ¶„í ½‚ééÄÿï½ÅéjÌ„ê
Ò…¢Îˆ. 11(ZÒ… Z Ì„ÒééwËŽn ¿„¢¯ŸÒ…) Z ¿•Ìé„ Üâé¢Ç›
¥Ì„Y Ä·ŸoYs XÓ¸é·óŃY·Ž Õ®„êRé ÓóÄé ̂Ä¿„é
¶„í¢Îˆ. Õ®„êRéQé΋ âé¢Ç› ZÒ… à„½«¢¿„ÕÇŸmÒ…. 12§Îˆ
ÒĶ„í ZÒ… ½‚éé·„aÜé ÓŸÅé·òÓŸsÒ…. ¥R ¿„·„a»‡
ï½Ãˆ»‡Øé. ·ŸY §½¸téÇ‹é ZÒ… ½‚éé·„aÜé ÓŸÅŽÓŸ, Z
½‚éé·„aÜé °½¸…»‡ ¯Î‹»Å
„ ƒY·Ž Ó•Ü ÌóÇ‹tÇ‹Îé‹ . Õ®ê
„ Ré
Qé΋ Z¶„í §Üéz ¶„îÇŸ ©¢Ç‹Î‹é. ³·„ ¿óÅé âé¢Ç›
ÒéÃò·„ ¿óÅ鶄í ZÒ… WÄ黄éÌ„ê ©¢ÅƒÒ….""
13¥½¸téÇ‹é ·„Øêâé ¥ÓŸsÇ‹é: ''§Îˆ Ó•âé Õ®Ã
„ ¢ˆ ¿„
Ü•Y K·ä„! 14¿„êÇ‹é! ââés ¨ Õ®„êRéY RÇ›Sï½_Åj
ÅÅéz ZÒ… ÕÜҢ̄¢ ¿•à‡Ò…. Ó•âé Zâé¢Ç› ½‚J¯z öØé
Ο»„é·ò¢Åƒâé. (Z Ä·ä„Ëâé¢Ç› ΋êÄ¢»‡ ½‚݃oâé).
Ó•Y·„aÇ‹, ¥·„aÇ‹ WÄ黄éÌ„é¢Åƒâé. ââés ¯ÒÄé
¿„êNŸoÃó ½ŸÝ„éz ââés ¿„¢ð½NŸoÄé.""
15¥½¸téÇ‹é
·„ØêâéÌó Ø‚éÈ꽟 §Üƒ
¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•âé ¥Üƒ ÁÄ黄YÒ|âé! ·„Øêâê,
Yâés ¯Ò^ÃñÓŸ ¿„¢½«Ì•, Ó•âé ½ŸÃˆY ÒéȢ̄»‡ K·äNŽ Ÿo""
̄Ä齟̄ ·„Øêâ鶄í Ø‚éÈ꽟 ³·„ »„éÄéo ½•NŸÇ‹é.
¯Ò|Ã„ê ¥Ì„ËŽn ¿„¢½¸¶„îÇ‹Î‹é ¥Y ¨ »„éÄéo Ó¸êS
Ó¸éo¢Îˆ.
5

·„Øßêâéß ¶„íÅßéߢÕߢ
¥½¸téÇ‹é ·„Øêâé Ø‚éÈ꽟 Ó¸Ysψ âé¢Ç›
½‚Jz¯öØ„êÇ‹é. °Î‚â鶄í Ì„êÄétâÒ…âs Óó΋é Εà„
ÒééÜó ·„Øêâé YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é.
17·„Øêâé Ì„â Õ®ƒÃ„xÌó ·„Üӫ⽸téÇ‹é, ¦½‚é
»„Ãv„ ÒWØ‚é` ºÓó¶„í ¥Ó• ¶„íÒêÄéY ·„âsΈ. ·„Øêâé
³·„ ½¸ÅjË¢ ·„ÅŽj¢S Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‚ñâ ºÓó¶„í
ð½Ã„é ΟY·Ž ï½ÅƒjÇ‹é.
18ºÓó¶„í¶„í ¨ÃŸÎ‹é ¥Ó• ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇ‹é.
¨ÃŸÎ‹é¶„í ÒéºêØ„êØ•éÜé ¥Ó• ¶„íÒêÄéÇ‹é
½¸…ŃjÇ‹é. ÒéºêØ„êØ•éÜ鶄í ÒéÌ„êMŸØ•éÜé ¥Ó•
¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇé‹ . ÒéÌ„êMŸØ•éÜ鶄í Üœ½‚é¶„í ¥Ó•
¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇ‹é.
19Üœ½‚é¶„í §Î‹qÄé Ó¬oÿÜâé R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é.
³·„ Õ®ƒÃ„x ð½Ã„é ¦ÎŸ, ÒéÃò·„ Õ®ƒÃ„x ð½Ã„é ӫ܃z.
20¦ÎŸ Ø„êÕƒÜ鶄í ÁâwYSf¢Îˆ. »„éǟÄÒééÜÜó
YÒÓ«Ó¸êo, ½¸à„éÒ…Üâé ï½¢¿„éŠΟ|ß OÒÓó¯ŸÏˆ
Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„é·òÓ• ú½¸Áܢ΋È·Ž Ø„êÕƒÜé Ì„¢úÇ›.
21¦ÎŸ¶„ í Ø„ é êÕƒÜé ¥Ó• ÒéÃó ¶„ í ÒêÄ é Ç‹ é
©ÓŸsÇ‹é. (Ø„éêÕƒÜé Ø„êÕƒÜé Nö΋ÄéÇ‹é). Ó«ÌŸ
ßâé ½«Üzâ ú»óRY ªÎ•½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·ŽY Ø„éêÕƒÜé
Ì„¢úÇ›.
22ӫ܃z Ì„êÕÜaØêâ鶄í ÁâwYSf¢Îˆ. §Ì„oÇ›,
ØéâéÒéé ½¸âéÜé ¿•ðÓ ½ŸÝ„¢z ΋÷ˆ Ž Ì„êÕÜa Øêâé
Ì„¢úÇ›. Ì„êÕÜaØêâé Nö΋÷ˆ Ž âØ„éÒê ¥Y ð½Ã„é
ï½Åj ÕÇ›¢Îˆ.
23Üœ½‚鶄í Ì„â Õ®ƒÃ„xÜÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:
16

''¦ÎŸ, ӫ܃z, ÓŸ ÒêÅ Râ¢Ç›! Üœ½‚鶄í Õ®ƒÃ„x
܃ß Ó•âé ¿‚ð½t Ó¸¢»„Ì„éÜâé Râ¢Ç›: ³·„Ç‹é
ââés »‡Ø„齸ßfÇ‹é ·„„âé·„ Ó•âé ½ŸÇ›s ¿„¢ð½
NŸâé ³·„ ½«Üz½ŸÇ‹é ââés ·òÅj»‡ Ó•âÌ„YY
¿„¢ð½NŸâé.
24 ·„Øêâéâé ¿„¢½«â¢Î‹é¶„í K·ä„ ¿ŸÜƒ ¥Ïˆ·„¢!
·„âé·„ ââés ¿„¢½«â¢Î‹é¶„í K·ä„ ÒéÈ ¯¢Ìó
¥Ïˆ·„¢»‡ ©¢Åé¢Îˆ.""

¦ÎŸÒéßéß ºÒ|Ü߶„í ÒéßÃó ¶„íÒêÄéßÇ‹éß
¦ÎŸÒéé ºÒ|Ìó ·„Üӫ⽸téÇ‹é ºÒ| ÒéÃó
¶„íÒêÄéËŽn ·„âsΈ. ¨ ¶„íÒêÄéY·Ž ðáÌ„é ¥Y ð½Ã„é
ï½ÅƒjÄé. ÓŸ¶„í §¢·ó ¶„íÒêÄéËŽn Î•Ò…Ç‹é §¿ŸfÇ‹é.
·„Øêâé ÙÕ‚Üéâé ¿„¢¯ŸÇ‹é, ¥ØéÌ• §½¸téÇ‹é
ÓŸ¶„í ðáÌ„é ©ÓŸsÇ‹é ¥¢Îˆ ºÒ|. 26ðáÌ„é¶„í ¶„îÇ‹
·ŸZ ... ¯Ÿ½ß¸Òéßéßâéß ZÒ… ÒéߢS ½ß¸Y ¿•Ø„éß·„¯öÌ•, ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇ‹é. ¥Ì„Y·Ž, ¯Óóá¸é ¥Y
'¯Ÿ½ß¸Òéßéß" Óß«¢º¢Üƒ Z Ο|Ä¢ ΋»„cÄ ¯ô¢S ©¢ÅßéߢΈ. ¥Ì„Ç‹é ð½Ã„éï½ÅƒjÇ‹é. ¦ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ú½¸ÁÜé
¥Îˆ Yâéßs ·óÄé߶„í¢ÅßéߢΈ. »‡Y Z½• ΟY Qé΋ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ Ø‚éÈ꽟âé ú¯ŸÃˆp¢¿„Å¢ ½‚éé΋ÜéՂŃjÄé.
·„HC ©¢ÇŸH.

25

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 5:1-6:4

¦ÎŸÒéßéß ¶„íÅßéߢÕß ¿„ÈúÌ„
¦ÎŸÒéé* Ò¢à‡Ys »„êÈfâ ú»„¢Í‹¢ §Îˆ.
Ε҅Njé Ì„â ¯öH·„Üó ÒéYá«Y (¦ÎŸÒéé)
¿•NŸÇ‹é. 2³·„ ½¸…Äéá¸éËŽ,n ÒéÃó Ó¬ÿo Y Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é.
½ŸJzÎÃq‹ s‰ ¿•Óâ« ÃóE⠦؄éâ ½ŸÝ„âz é ¦LÄ|Έ¢S,
¥½¸tíÇ‹é ½ŸÝ„z¶„í Òéâéá¸éxÜé ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
3¦ÎŸÒé鶄í 130 Ó¸¢ÒÌ„€Ã„ÒééÜé ÒØ„éÓ¸é€ Ò¿Ÿf·„
§¢·ó ¶„íÒêÄéY·Ž Ì„¢úÇ› ¥Ø„êxÇ‹é. ¨ ¶„íÒêÄéÇ‹é
¥¿„f¢ ¦ÎŸÒéé܃»• Ò…ÓŸsÇ‹é. ¦ÎŸÒéé Ì„â ¶„íÒêÄé
Y·ŽŽ ðáÌ„é ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. 4ðáÌ„é ½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„
¦ÎŸÒéé 800 Ó¸¢ÒÌ„€Ã„ÒééÜé ÕW·ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó
¦ÎŸÒéé¶„í §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé.
5·„âé·„ ¦ÎŸÒéé ½‚ééÌ„o¢ 930 Ó¸¢ÒÌ„€Ã„ÒééÜé OR¢
¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
6ðá̄鶄í 105 Ó¸¢ÒÌ„€Ã„ÒééÜ ÒØ„éÓ¸é€Üó ¯Óóá¸é
¥Ó• ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇ‹é. 7¯Óóá¸é ½¸…ÅŽjâ
̄ß|Ì„ ðáÌ„é 807 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦
·ŸÜ¢Üó ðáÌ„é¶„í §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé
½¸…ŃjÄé. 8·„âé·„ ½‚ééÌ„o¢ 912 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ðáÌ„é
OR¢¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
9Ìò¢Õ‚ñ Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€ ÎŸÅŽâ ̄Ä齟̄
¯Óóá¸é¶„í _·ØéÓŸâé ¥Ó• ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇ‹é.
10_·ØéÓŸâé ½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„, ¯Óóá¸é 815 Ó¸¢ÒÌ„€
ßÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž Ø颷Ÿ ¶„íÒê
ÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé. 11·„âé·„ ½‚ééÌ„o¢ 905
Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ¯Óóá¸é OR¢¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é
ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
12_·ØéÓŸâé 70 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€ ÎŸÅŽâ
̄ß|Ì„, ÒéºÜÜ•Üé ¥Ó• ¶„íÒêÄéÇ‹é ¥Ì„Y·Ž
½¸…ŃjÇ‹é. 13ÒéºÜÜ•Üé ½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„ _·ØéÓŸâé
840 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó _·Øé
ÓŸâé¶„í §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé.
14·„âé·„ _·ØéÓŸâé ½‚ééÌ„o¢ 910 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢
¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
15ÒéºÜÜ•Üé 65 ӸҢ̄€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€Üó ©âs
½¸téÇ‹é Ø‚é^ÃÎ‹é ¥âé ¶„íÒêÄéÇ‹é ¥Ì„Y·Ž ½¸…ŃjÇ‹é.
16Ø‚é^ÃÎ‹é ½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„, ÒéºÜÜ•Üé 830 Ó¸¢Ò
Ì„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒê
ÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé. 17·„âé·„ ÒéºÜÜ•Üé
½‚ééÌ„¢o 895 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Çé‹
ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
18Ø‚é^Ã΋鶄í 162 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€ ÎŸÅŽâ
̄ß|Ì„ ºÓó¶„í ¥Ó• ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇé‹ . 19ºÓó¶„í
½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„, Ø‚é^Ã΋é 800 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢

5

6

¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê
^ÃÜo é ½¸…ŃjÃé„ . 20·„âé·„ Ø‚é^ÃÎ‹é ½‚ééÌ„¢o 962 Ó¸¢ÒÌ„€
ßÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
21ºÓó¶„ í 65 Ó¸ ¢ ÒÌ„ € ÃŸÜ ÒØ„ é Ó¸ é € ΟŎ â
̄ß|Ì„ ½‚éÌ„êïáÜ ¥Ó• ¶„íÒêÄéÇ‹é ¥Ì„Y·Ž ½¸…ŃjÇé‹ .
22½‚éÌ„êïáÜ ½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„, @Óó¶„í Ø颷Ÿ 300
Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Ε҅YÌó Ó¸º½ŸÓ¸¢ ¿•NŸÇ‹é. ¦
·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé
½¸…ŃjÄé. 23·„âé·„ ºÓó¶„í ½‚ééÌ„o¢ 365 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé
OR¢¿ŸÇ‹ é . 24@Óó¶„ í Ε Ò …Y·Ž Ó¸ Y sUÌ„ ¢ »‡
©ÓŸsÇ‹é. ³·„ÓŸÇ‹é Î•Ò…Ç‹é ºÓó¶„íâé Ì„âÌó XӸ鶄í
¯öØ„êÇ‹é »„âé·„ ¥Ì„Ç‹é ·„âÕÇ‹¶„í¢ÇŸ ¯öØ„êÇ‹é.
25½‚éÌ„êïáܶ„í 187 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€ ÎŸÅŽâ
̄ß|Ì„ Üœ‚½‚é¶„í ¥Ó• ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇé‹ . 26Üœ½‚鶄í
½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„, ½‚éÌ„êïáÜ 782 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢
¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê
^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé. 27·„âé·„ ½‚éÌ„êïáÜ ½‚ééÌ„o¢ 969
Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ¥½¸tíÇ‹é ÒéÄ
ËŽ¢¿ŸÇ‹é.
28Üœ½‚鶄í ÒØ„éÓ¸é€ 182 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ©âs½¸téÇ‹é
¥Ì„Y·Ž ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇ‹é. 29Üœ½‚鶄í Ì„â
¶„íÒêÄéY·Ž ÓóÒºé* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇé‹ . ''Ε҅Njé
Õ®„êRéY à„½«¢¿ŸÇ‹é »„âé·„ ÒxÒNŸØ„é ΟÄéܽ‚é`â
Òé⢠¿ŸÜƒ ·„á½j¸ Ǹ › ½¸Y ¿•Óé¸ Óo Ÿs¢. ¥ØéÌ• ÓóÒºé
Òéⶄí Ó‚ÒéwΈ ·„Ü黄Á•NŸoÇ‹é "" ¥ÓŸsÇ‹é Üœ½‚鶄í.
30ÓóҺ鶄 í ½¸ … ÅŽ j â Ì„ à Ÿ|Ì„ Üœ ½ ‚ é ¶„ í 595
Ó¸¢ÒÌ„€Ã„ÒééÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ
¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé. 31·„âé·„ Üœ½‚鶄í
½‚ééÌ„o¢ 777 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Çé‹
ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
32ÓóÒºé 500 Ó¸¢ÒÌ„€Ã„ÒééÜé ΟŎâ ̄ß|Ì„
ðáÒéé, @Òéé, Ø„êï½®Ì„é ¥Ó• ¶„íÒêÄéÜé ½¸…ŃjÄé.
ú½ß¸ÁÜßéß ¿‚Ç‹m½ŸÝ„z»„éßÅß
Õ®„êRéQé΋ Òéâéá¸éxÜ Ó¸¢¹x ï½Ã„黄éÌ„ê
¯öØé¢Îˆ. QÈ·Ž ¦Ç‹½«ÜzÜé ½¸…ŃjÄé. 2-4¨
¦Ç‹½«ÜzÜé ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹¢»‡ ©âsÅéj Ε҅Y ¶„íÒê
ÄéÜé ¿„êà‡Ã„é. ·„âé·„ Ε҅Y ¶„íÒêÄéÜé ½ŸÃˆ·Ž
âSf⠦Nj½«ÜzHs ½ŸÝ„éz ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓŸsÄé.
¦ Ó¬oÿÜé ½«ÜzHs ·„ÓŸsÄé, ¦ ·ŸÜ¢Üóâé, ¦
̄ß|Ì„ ·ŸÜ¢Üóâé Ó‚½®¬ÜéÜâ齟Äé* ¦ Î•à„¢Üó
YÒÓ«¢¿ŸÃ„é. ½ŸÃ„é ¿ŸÜƒ ú½¸¹ƒxW ¿‚¢Îˆâ ú½¸ÁÜé,
ú¯ŸTâ ·ŸÜ¢âé¢Ç› ½ŸÃ„é Òé@ QÄéÜé.

6

ÓóÒºéß ¥â»‡ ''Ó‚ÒéßwΈ.""
¦ÎŸÒéßéß ¥·ä„ßÜß ''ÒêâÒÌ„|¢ Ü•·„ ú½ß¸ÁÜßéß"" ''Õ®„êRéß Ó‚ ½ ® ß ¬ Ü ß é ß Ü ß é ß ¥â»‡ ''Õß܃ßÌŸaÄéßÜßéß."" ''½ß¸Ç›¯öØßéßâ
Ü•·„ ¯úÄÒéßâéßs"" ¥âs ½ß¸ÎŸÜ߶„íâs ¥Ã„p¢Üƒ¢ÅŽÎ•.
ú½ß¸ÁÜßéß"" ¥Y ¥Ã„pRéß¿„éßf Èú\ ½ß¸Î‹Òéßéß܃¢ÅŽÎˆ.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 6:5-7:10

7

¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 ¥ÓŸsÇ‹é, ''Òéâéá¸éxÜé
ÒêâÒ ÒêúÌ„éÜé. ½ŸÃˆ ÒéêÜ¢»‡ ÓŸ ¦Ì„wâé ¯Üz
½¸téÇ‹é ·„ÜÒĽ¸Ç‹YØ„éxâé. 120 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ½ŸÃˆY
ÕÌ„·„YNŸoâé.""
5Õ® „ ê RéQé΋ ÒéâéḠé xÜé ¿ŸÜƒ ¿‚ Ç ‹ m ½ ŸÝ„ z é »‡
©âsÅéj Ø‚éÈ꽟 ¿„êà‡Ç‹é. ú½¸ÁÜé ¯Üz½t¸ éÇ‹éâê
¿‚ Ç ‹ m ½ŸÅŽ Y »„ ê È f ÒêúÌ„ ½ • é Ì„ Ü éÓ¸ é o â sÅéj
Ø‚éÈ꽟 ¿„êà‡Ç‹é. 6¨ Õ®ê
„ RéQé΋ Òéâéá¸éxÜâé
¿•Óâ« ¢Î‹é¶„í Ø‚éÈ꽟 R¿ŸÃ„ ½¸ÇŸmÇé‹ . Ε҅Y ºë΋
Ø„é¢Üó ¥Îˆ ¯¢Ìó ΋飹¢ ·„„HC¢S¢Îˆ. 7·„âé·„
Ø‚éÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Õ®„êRéQé΋ Ó•âé ¿•Ó«â
Òéâéá¸éxܢ΋ÃZˆ Ó•âé ÓŸà„⢠¿•ðÓNŸoâé. ú½¸W Òéâé
á¸éxY, ú½¸W Á¢Ì„éÒ…âé, Õ®„êRéQé΋ ú¯Ÿ¶„í ú½¸W
ORY Ó•âé ÓŸà„⢠¿•NŸoâé. ¦·Ÿà„ ½¸¶ä„íHs ¶„îÇŸ
Ó•âé ÓŸà„⢠¿•NŸoâé. ¯¢Î‹é¿•Ì„â¢_Å, QÅYs¢ÅŽZ
Ó•âé ¿•Ó«â¢Î‹é¶„í R¿ŸÃˆÓ¸éoÓŸsâé »„âé·„.""
8¥ØéÌ• Õ® „ ê RéQé΋ Ø‚ é È꽟âé Ó¸ ¢ Ìóá¸
ï½ÅŽjâ ÒéYá« ³·„aÇ‹é ©ÓŸsÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ÓóÒºé.
ÓóÒºéß - ÁÜßú½ß¸Ý„Ø„é¢ß
9§Îˆ ÓóÒºé ¶„íÅé¢Õ ·„Í‹. ÓóÒºé Ì„â ̄Ä¢
½ŸÃˆÜóÓ• ZWÒé¢Ì„éÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ¯Üz½¸téÇ‹é Ε҅YY
¥âéÓ¸ È ¢ ¿ŸÇ‹ é . 10ÓóҺ鶄 í ðáÒéé, @Òéé,
Ø„êï½®Ì„é ¥Y Òé黄céÃ„é ¶„íÒêÄéÜé.
11-12Ε҅Njé Õ®„êRéY ¿„êÓ«, Òéâéá¸éxÜé ΟYY
¯ŸÇ‹é¿•Ó«âÅéj ·„âé»òÓŸsÇ‹é. ¯·„aÇ‹ ¿„êÓ«ÓŸ ¿‚Ç‹é
̄⢠ú½¸ÁÜé ¿‚ǽm‹ Ÿ^Ãñ ¯öØé, ú¶„îÄéÜœñ, Õ®ê
„ RéQé΋
½ŸÃˆ ORÌŸYs ÓŸà„⢠¿•Ó¸é·òÓŸsÄé.
13·„âé·„ ÓóÒºéÌó Î•Ò…Ç‹é §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Òéâé
á¸éxܢ̟ ¨ Õ®„êRéY ·ó½¸¢Ìó U¢Ó¸Ìó Y¢ð½
NŸÃ„é. ·„âé·„ ORÓ¸éoâs ½ŸÅYs¢ÅŽY Ó•âé ÓŸà„â¢
¿•NŸoâé. ¨ Õ®ê
„ RéQé΋ âé¢Ç› ½ŸÃˆY Ó•âé XÓ«½•NŸoâé.
14SWNŸÃ„·½
„ …¸ ¿‚·a„ Ìó Z ·óÓ¸¢ ³·„ ´Ç‹âé YÈw¢¿„é,
´Ç‹Üó »„Îé‹ Üâé ¿•Ó« ´Ç‹¶í„ ̟Äé ï½ñ½¸†Ì„ ½¸†Øé.
15''''ZÒ… ¿•Ø„êH€â ´Ç‹ ·òÜÌ„ §Üƒ ©¢ÇŸH.
300 ¥. ¯ôÇ‹Ò…, 50 ¥. ½‚Ç‹Üét, 30 ¥. ¯Ì„éo.
16·„½¸t鶄í Ó¸éÒêÄé 18 ¥¢»„éÝƒÜ ú·Ž¢Î‹ ´Ç‹¶„í ³·„
·ŽÅ·Ž • ¿•Øé. ´Ç‹¶í„ ³·„ ú½¸·a„ Ì„Ü齸… ï½Åéj. ´Ç‹Üó
ÒéêÇ‹é ¥¢Ì„Ó¸éoÜé ¿•Øé. ï½ñ ¥¢Ì„Ó¸éo, ÒéÏ‹x
¥¢Ì„Ó¸éo, ú·Ž¢Î‹ ¥¢Ì„Ó¸éo.
17'''Ó•âé ZÌó ¿‚ÕéÌó¢Îˆ ú»„U¢¿„é. ¨ Õ®„êRé
Qé΋·Ž ³·„ Òé@»ò½¸t ÁÜú½¸¸Ý„Ø„êYs Ó•âé XÓ¸é
·òÓ¸éoÓŸsâé. ¦·Ÿà„¢ ú·Ž¢Î‹ ORÓ¸éoâs Ó¸·„Ü ú¯ŸËé
Üâé Ó•âé ÓŸà„⢠¿•NŸoâé. Õ®„êRéQé΋ ©¢Ç• ú½¸Xˆ
ú¯ŸËŽ ¿„Ó¸éo¢Îˆ. Õ®„êRéQé΋ ©âs ¥Zs ¿„NŸoØé.
18¥ØéÌ• Yâés Ó•âé Ä·äŽNŸoâé. ¥½¸téÇ‹é ZÌó
Ó•âé ³·„ ú½¸Ì•x·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•NŸoâé. ZÒ…, Z ¶„íÒê

ÄéÜé, Z Õ®ƒÃ„x, Z ·óÇ‹Ý„éz ¥¢Î‹Ã„é ´Ç‹Üó ¯·ŸaH.
19Õ®„êRéQé΋ ORNöoâs ú¯ŸËéÜYs¢ÅŽÜó ^âǕӫ
¿ò½¸téâ ZÒ… Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿ŸH. ¦Ç‹, Ò黄 ¿ò½¸téâ
½ŸÅŽY ´Ç‹ÜóY·Ž XÓ¸é·òY ß½ŸH. ½ŸÅŽY ZÌó
¶„îÇ‹ Ó¸OÒ¢»‡ ©¢Ç‹YÒ…|. 20Õ®ê
„ RéQé΋ ©âs ú½¸X
ÁƒW ½¸¶ä„íÜózâé¢S ^âǕӫ XӸ鶄íß. Õ®„êRéQé΋
©âs ¥Ys Ä·ŸÜ Á¢Ì„éÒ…Üózâé¢S ^âǕӫ XÓ¸é
¶„íß. Ó•ÜQé΋ ú¯Ÿ¶„í ú½¸W ú¯ŸËéÜÜó ^âǕӫ
¿ò½¸téâ XӸ鶄íß, Õ®„êRéQé΋ ©¢Ç• ¥Ys Ä·ŸÜ
Á¢Ì„éÒ…Üé Ò黄Έ, ¦Ç‹Îˆ ZÌó ©¢ÇŸH. ´Ç‹Üó
½ŸÅŽY Ó¸OÒ¢»‡ ©¢¿„é. 21¥Üƒ»• Õ®„êRé Qé΋ ©¢Ç•
ú½¸W RÏ‹½‚éâ` ¦@ßYs ´Ç‹ÜóY·Ž XÓ¸é·òYß. ¥Îˆ
Z¶„í, Á¢Ì„é҅ܶ„í Õ®óÁ⢠¥Ò…Ì„é¢Îˆ.""
22QÅYs¢ÅŽZ ÓóÒºé ¿•NŸÇ‹é. Î•Ò…Ç‹é ¦ÁƒÂ½¢
«
Sâ_Åz ÓóÒºé ½ŸÅYsÅŽZ ¿•NŸÇ‹é.
ÁÜß ú½ß¸Ý„Ø„éߢ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢
¥½¸téÇ‹é ÓóÒºéÌó Ø‚éÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é;
''¨ ·ŸÜ½¸… ΋éßwÄécÜ ÒéÏ‹x ZÒ… Òé¢S
½ŸÇ›R»‡ ÓŸ¶„í ·„âÕÇŸmÒ…. ·„âé·„ Z ¶„íÅé¢Õ¢ ¥¢Ì„
ÅŽZ ·„Ü齸…·òY QéĢ̟ ´Ç‹Üó½¸H·Ž ½‚Ý„z¢Ç›.
2à„ é ΋ r Ò éØéâ Á¢Ì„ é Ò…ÜYs¢ÅŽ Ü ó âé¢Ç› °Ç• Ó «
ÁƒÌ„éÜé. (Ò黄R °Ç‹é, ¦Ç‹R °Ç‹é) XÓ¸é·ó, Õ®„êRé
Qé΋ ©âs §Ì„Ä Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽÜóâé¢Ç› ³·„a
ÁÌ„ (Ò黄Έ ³·„ÅŽ, ¦Ç‹Îˆ ³·„ÅŽ) XÓ¸é·ó. ¨
Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽY ZÌóÕƒÅé ´Ç‹ÜóY·Ž âÇ›½«¢¿„é.
3¦·Ÿà„ ¢ Üó ¯C_ à ½¸ ¶ ä „ í ÜYs¢ÅŽ Ü ó âé¢Ç› °Ç• Ó «
ÁÌ„Üé (Ò黄R °Ç‹é, ¦Ç‹R °Ç‹é) XÓ¸é·ó. §Üƒ
¿•Ø„éÅ¢ÒÜz R黄̟ Á¢Ì„éÒ…ÜYs ÓŸà„⢠¿•Ø„é
ÕÇ›â ̄ß|Ì„ ¶„îÇŸ ¨ Á¢Ì„éÒ…ÜYs Õ®„êRéQé΋
OR¢¿„ÇŸY·Ž QÜÒ…Ì„é¢Îˆ. 4§¢·„ °Ç‹é ÃóEܶ„í
Õ®„êRéQé΋ RNŸoĽ‚é`â ÒÄ~¢ ¶„íȽ«NŸoâé. 40 ½¸»„Ý„éz,
40 ßúÌ„éÜé ÒÄ~¢ ¶„íÄéÓ¸éo¢Îˆ. Õ®„êRéQé΋ OR¢¿•
ú½¸Wú¯ŸËŽ ÓŸà„⢠¿•Øé„ ÕÇ‹éÌ„é¢Îˆ. Ó•âé ¿•Óâ« ÒZs
âK¢S¯öÌŸØé."" 5Ø‚éÈ꽟 ¦ÁƒÂ½¢« Sâ QÅYsÅŽ
Rá¸Ø„é¢Üó ÓóÒºé RÏ•Ø„ééÇ‹Ø„êxÇ‹é.
6¨ ÁÜú½¸ Ý „ Ø „ é Òéé ÒSf⽸ t éÇ‹ é ÓóÒºé
ÒØ„éÓ¸é€ 600 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. 7ÒÄ΋ ZÅŽâé¢Ç› Ì„½t« ¢
¿„é·òÓ•¢Î‹é¶„í ÓóÒºé, ¥Ì„Y ¶„íÅé¢Õ¢ ´Ç‹Üó
ú½¸½•K¢¿ŸÃ„é. ÓóÒºé Õ®ƒÃ„x, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜé,
½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜé ¥Ì„YÌó ¶„îÇ‹ ´Ç‹Üó ©ÓŸsÄé.
8-9½¸RúÌ„ Á¢Ì„éÒ…ÜZs, Õ®„êRéQéΈ §Ì„Ä Á¢Ì„éÒ…
ÜZs, ½¸¶ä„íÜZs, Ó•ÜQé΋ ú¯Ÿ¶„í ú¯ŸËéÜZs ÓóÒ
ºéÌó ¯ŸÅé ´Ç‹Üó·Ž ½‚݃zØé. Ε҅Njé ÓóҺ鶄í
¦ÁƒÂ½«¢SâÅéz»‡ ¦Ç‹, Ò黄 ¥Ó• Á¢ÅÜ黄 Üó½¸H·Ž
½‚݃zØé. 10°Ç‹é ÃóEÜ Ì„ÃŸ|Ì„ ÒÄ΋ ú¯ŸÃ„¢Õ®„Òé
Øé¢Îˆ. Õ®„êRéQé΋ ÒÄ~¢ ¶„íÄÒÅ¢ ½‚éé΋ÜØé¢Îˆ.

7

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 7:11-8:19

¢Ç‹Ò Ó‚Ü 17Ò ÃóEâ Õ®„êRé ú·Ž¢Î‹ ©âs
ÁÜ ªÅÜZs úÕ΋Üq ñœ , Ó•Üâé¢Ç› ZÄé ú½¸ÒU¢¿„Å¢
½‚éé΋ÜØé¢Îˆ. ¥Î• ÃóEâ Õ®„êRéQé΋ Õ®ƒÃ‰ Òß~Üé
¶„íÄÒÅ¢ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ¥Øé¢Îˆ. ¦·Ÿà‡Y·Ž ·ŽÅŽ·•Üé
̂Ä XÓ«âÅéj»‡ ©¢Îˆ. 40 ½¸»„Ý„éz 40 ßúÌ„éÜé Õ®„êRé
Qé΋ ÒÄ~¢ ¶„íÈӫ¢Îˆ. ӸÈ»‡c ¥Î• ÃóEâ ÓóÒºé,
¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜé ðáÒéé, @Òéé,
Ø„êï½®Ì„é ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜé ´Ç‹ ¯·ŸaÄé. ¨ Ó¸Òé
Ø„é¢Üó ÓóÒºé 600 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éӸ逽ŸÇ‹é.
14¦ ÒéâéḠé xÜé, Õ® „ ê RéQé΋ â éâs ¥Ys Ä · ŸÜ
Á¢Ì„éÒ…Üé ¦ ´Ç‹Üó ©ÓŸsÄé. ¥Ys Ä·ŸÜ ½¸àé„ Ò…Üé,
Ó•ÜQé΋ ú¯Ÿ¶„í ¥Ys Ä·ŸÜ Á¢Ì„éÒ…Üé, ¥Ys Ä·ŸÜ
½¸¶ä„íÜé ¦ ´Ç‹Üó ©ÓŸsØé. 15¨ Á¢Ì„éÒ…ÜZs
ÓóÒºéÌó ·„HÓ« ´Ç‹Üó·Ž ½‚݃zØé. ú¯ŸË¢ ©âs
ú½¸W Ä·„¢ Á¢Ì„éÒ… ^âǕӫ ¿ò½¸téâ Ò¿ŸfØé.
16ӸÈ»‡c Î•Ò…Ç‹é ¦ÁƒÂ½«¢Sâ_Åz ¨ Á¢Ì„éÒ…ÜZs
´Ç‹Üó ÁÌ„Üé ÁÌ„Ü黇 ú½¸½•K¢¿ŸØé. ̄Ä齟̄
Ø‚éÈ꽟 ´Ç‹ Ì„Ü齸…Üé ÒéêÓ«½•NŸÇ‹é.
1740 ÃóEÜ ¯ŸÅé ZÝ„éz Õ®„êRéQé΋ ÒÄ΋ܜñ
¯ŸÃŸØé. ZÅŽÒéÅj¢ ï½Ã„黄éÌ„ê ´Ç‹âé Ó•ÜQé΋
âé¢Ç› ï½ñ·Ž Ü•½¸Ç‹¢ ½‚éé΋ÜØé¢Îˆ. 18ZÅŽÒéÅj¢
ï½Ã„»„Å¢ ·òâNŸ»„éÌ„êÓ• ©¢Îˆ, ´Ç‹ ӕܶ„í ¿ŸÜƒ
¯Ì„éo»‡ ZÅŽQé΋ Ì•ÜéÌó¢Îˆ. 19ZÅŽÒéÅj¢ ¿ŸÜƒ
ï½ñ·Ž Ü•Sâ¢Î‹éÒÜz »ò½¸t ¯Ì„oØéâ ½¸Ã„|ÌŸÜé ¥Zs
ZÝ„zÜó ÒééYC¯öØ„êØé. 20½¸Ã„|Ì„ K¹ÃŸÜ¶„í ï½ñ»‡
ZÅŽÒéÅj¢ Ü•Ó¸êoÓ• ©¢Îˆ. ¥Ys¢ÅŽ·„¢_Å ¯Ì„oØéâ
½¸Ã„|Ì„ K¹ÃŸY·Ž §¢·Ÿ 20 ¥Ç‹é»„éÜé ¯Ì„éo»‡Ó•
ZÅŽÒéÅj¢ ©¢Îˆ.
11-13^Ã

Õ®„êRéQé΋ úÕW·Ž ©âs ú½¸W ú¯ŸË• ¿„Y¯ö
Øé¢Îˆ. ú½¸W ½¸…Äéá¸éÇ‹é, Ó¬oÿ ÒéÄˎ¢¿ŸÃ„é. ½¸¶ä„íÜé,
½¸à„éÒ…Üé, Á¢Ì„éÒ…Üé ¯C_à ú½¸W ú¯ŸËŽ ¿„¢½«½•Ø„é
ÕÇŸmØé. úÕW·Ž à‡|ӫÿ• ú½¸W OR ¿„Y¯öØé¢Îˆ.
23·„âé·„ Õ®„êRéQé΋ ©âs Ó¸·„Ü ú¯ŸËéÜâé, ú½¸W
ÒéYá«, ú½¸W Á¢Ì„éÒ…, ú¯Ÿ¶„í ú½¸W ú¯ŸËŽ, ú½¸W ½¸·äŽ
¥Ys¢ÅŽZ Ε҅Njé ÓŸà„⢠¿•NŸÇ‹é. §ÒZs Õ®ê
„ RéQé΋
âé¢Ç› ÓŸà„⢠¿•Ø„éÕÇŸmØé. ´Ç‹ÜóÒ…âs ÓóÒºé
¥Ì„YÌó ©âs Òéâéá¸éxÜé, Á¢Ì„éÒ…Üé ÒêúÌ„½•é
úÕW·Ž ©âs ú¯ŸËéÜé. 24150 ÃóEÜ ¯ŸÅé ZÝ„éz
Õ®„êRéY ·„ð½tNŸØé.
21-22

ÁÜß ú½ß¸Ý„Ø„éߢ ¦C ¯öÒ…Åß
¥ØéÌ• ÓóÒºéâé Ε҅Njé ÒéÄS¯öܕ΋é. ÓóÒ
ºéâé, ¥Ì„YÌó ¶„îÇ‹ ´Ç‹Üó ©âs Á¢Ì„éÒ…Ü
Ys¢ÅŽY, ½¸à„éÒ…ÜYs¢ÅŽY Ε҅Njé ÁƒÂ½¸·„¢ ¿•Ó¸é·ò
ÓŸsÇ‹é. Õ®„êRéQé΋ »‡H Q¿•ÅÅéj Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é.
ZÝ„zZs ·„⽸Nj¶„í¢ÇŸ ¯öØ„êØé.

8

8

¦·Ÿà„¢ âé¢Ç› ÒÄ~¢ ¶„íÄÒÅ¢ ¦C¯öØé¢Îˆ.
Õ®„êRé ú·Ž¢Î‹ âé¢Ç› ZÝ„éz ©Õ鶄íÅ ¶„îÇ‹ YHS¯ö
Øé¢Îˆ. 3-4Ó•ÜQé΋ Y¢Ç›â ZÝ„éz Õƒ»‡ §¢·Ž¯öÒÇ‹¢
½‚éé΋ÜØé¢Îˆ. 150 ÃóEÜ Ì„ÃŸ|Ì„ ZÝ„éz Õƒ»‡ Ì„Cc
¯öØ„êØé, »„âé·„ ´Ç‹ ÒéÃ„Ü Ó•ÜQé΋ YHS¢Îˆ.
¥ÃŸÃŸÌ„é ½¸Ã„|ÌŸÜóz ³·„ΟY Qé΋ ´Ç‹ YHS¢Îˆ.
§Îˆ °Ç‹Ò Ó‚Ü ½¸ÎˆÙÇ‹Ò ÃóE. 5ZÝ„éz §¢·Ž¯öÌ„êÓ•
©ÓŸsØé, ½¸ÎÒ‹ Ó‚Ü ½‚éé΋Ŏ ÃóE¶„í ·ò¢Ç‹ K¹ÃŸÜé
ZÝ„z¶„í ï½ñ»‡ ·„âÕÇŸmØé.
6âÜÕ®‚ñ ÃóEÜ Ì„ÃŸ|Ì„ ÓóÒºé ÌŸâé ¿•Ó«â
´Ç‹ ·ŽÅŽ·• ̂È¿ŸÇ‹é. 7³·„ ·Ÿ·ŽY ÓóÒºé ÕØ„éŶ„í
½¸¢¯ŸÇ‹é. ZÝ„zYs §¢·Ž¯öØé, Ó•Ü ¦Ãˆ¯öØ•é¢Ì„
ÒĶ„í ³·„ ¿óÅéâé¢Ç› ÒéÃó ¿óÅé¶„í ¦ ·Ÿ·Ž
¯»„éÄéÌ„êÓ• ©¢Îˆ. 8³·„ ¯ŸÒ…ßYs ¶„îÇŸ ÓóÒºé
½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é. ¦Ãˆâ Ó•Üâé ¯ŸÒ…Ä¢ Ì‚Ü逷ó½ŸÜâé
·òÓŸsÇ‹é ÓóÒºé. ¥Ì„Ç‹é Ó•Ü §¢·Ÿ ZÝ„zÌó Y¢Ç›
©¢Î•½‚ê Ì‚Ü逷ó½ŸÜâé·òÓŸsÇ‹é.
9Ó•ÜQé΋ §¢·Ÿ ZÝ„éz Y¢Ç› ©¢Ç‹Å¢ ¿•Ì„ ¯ŸÒ…Ä¢
WÈC ´Ç‹Üó·Ž Ò¿•fÓ«¢Îˆ. ÓóÒºé ¿•Øé ÕØ„éŶ„í
¿ŸS ¯ŸÒ…ßYs ½¸Åéj¶„íÓŸsÇ‹é. ¦ ¯ŸÒ…ßYs
ÓóÒºé ÒéIz ´Ç‹Üó·Ž Ì‚¿ŸfÇ‹é.
10°Ç‹é ÃóEÜ Ì„ÃŸ|Ì„ ÓóÒºé ¯ŸÒ…ßYs ÒéIzz
ÕØ„éÅ·Ž ½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é. 11¦ ÒéÏŸxºs¢ ¦ ¯ŸÒ…Ä¢
ÒéIz ÓóÒºé ΋»„cĶ„í Ò¿•fÓ«¢Îˆ. ÌŸÁƒ ´GÒ ¦¶„í
¦ ¯ŸÒ…Ä¢ ÓóÅÒ…¢Îˆ. Õ®ê
„ RéQé΋ ¦Ãˆâ Ó•Ü ©âs
Åéj»‡ ÓóÒºé¶„í ¥Îˆ ³·„ »„éÄéo. 12°Ç‹é ÃóEÜ
̄ß|Ì„ ÓóÒºé ¯ŸÒ…ßYs ÒéÃ„Ü ÕØ„éÅ·Ž ½¸¢½«¢
¿ŸÇ‹é. ¥ØéÌ• ¨NŸÃˆ ¯ŸÒ…Ä¢ ÒéÃ„Ü ¯âsÇ‹ê
WÈCßܕ΋é.
13¦ ̄ß|Ì„ ÓóÒºé ´Ç‹ Ì„Ü齸…Üé ̂È¿ŸÇ‹é.
Ó•Ü ¦Ãˆ¯öØéâÅéj»‡ ÓóÒºé ¿„êà‡Ç‹é. ¥Îˆ Ó¸¢ÒÌ„€
ÄÒééÜó ½‚éé΋Ŏ Ó‚Ü ½‚éé΋Ŏ ÃóE. ¥½¸téÇ‹é
ÓóÒºé ÒØ„éÓ¸é€ 601 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. 14^Ã¢Ç‹Ò Ó‚Ü
27 Ò ÃóE¶„í Ó•Ü ½¸†Ãˆ»
o ‡ ¦Ãˆ¯öØé¢Îˆ. 15¥½¸téÇ‹é
Ø‚éÈ꽟 ÓóÒºéÌó ¥ÓŸsÇ‹é: 16''´Ç‹ ӕܶ„í
ΈC¢Îˆ. ZÒ…, Z Õ®ƒÃ„x, Z ¶„íÒêÄéÜé, Z ·óÇ‹Ý„zé
§½¸téÇ‹é ÕØ„éŶ„í ½‚݃zH. 17OÒÒééâs ú½¸W Á¢Ì„é
Ò…âé, ½¸¶í„ä ÜYs¢ÅŽY, Õ®ê
„ RéQé΋ ú¯Ÿ¶„í ú¯ŸËéÜYs
ÅŽY ZÌóÕƒÅé ÕØ„éŶ„í XÓ¸é·òYß. ¦ Á¢Ì„é
Ò…Üé Ó¸¢ÌŸÓŸ[×ÒëΈr ¿‚¢Îˆ, ¥R ÒéÃ„Ü Õ®„êRéY
Y¢½¸…ÌŸØé.""
18Ì„â ¶„íÒêÄéÜé, Ì„â Õ®ƒÃ„x, Ì„â ·óÇ‹Ý„zÌó
ÓóÒºé ÕØ„éŶ„í ½‚݃zÇ‹é, 19Á¢Ì„éÒ…ÜZs ú¯Ÿ¶„í
ú¯ŸËéÜZs, ú½¸W ½¸·Žä ´Ç‹âé RÇ‹S ½‚݃zØé. Á¢Ì„éÒ…
ÜZs ½ŸÅŽ ÁƒW ú½¸·ŸÃ„¢ »„颽¸…Ü黇 ÕØ„éŶ„í
Ò¿ŸfØé.
2

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 8:20-9:23

9

¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟¶„í ³·„ ÕH½¬ÆŸYs ÓóÒºé
·„ŃjÇ‹é. ½¸RúÌ„½‚é`â ½¸¶ä„íÜYs¢ÅŽÜó âé¢Ç›, ½¸RúÌ„
½‚éâ` Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽÜó âé¢Ç› ·òYs¢ÅŽY ÓóÒºé
XÓ¸é·òY, Ε҅Y·Ž ·Ÿâé·„»‡ ÕH½¬Æ„¢ Qé΋ ½ŸÅŽY
΋U¢¿ŸÇ‹é.
21Ø‚éÈ꽟 ¨ ÕÜéÜ Ó¸é½ŸÓ¸ââé ¦ú½®é¸ êËŽ¢S
¦â¢Îˆ¢¿ŸÇ‹é. Ø‚éÈ꽟 Ì„âÜó ÌŸâé ¥âé·ò
ÓŸsÇ‹é, ''Òéâéá¸éxHs K·äŽ¢¿•¢Î‹é·óÓ¸¢ ³·„ ½¸Î‹rW»‡
ÒéÃ„Ü ¯âsÇ‹é Ó•âé Õ®„êRéY à„½«¢¿„âé. Òéâéá¸éxÜé
Sâs½¸tÅŽŽ âé¢Ç• ΋éßwÄécÜé ·„âé·„ Õ®„êRéQé΋
ORÓ¸éoâs ½ŸÅYs¢ÅŽY ÒéÃ„Ü ¯âsÇ‹éâé ÓŸà„â¢
¿•Ø„éâé. ܕ΋é ÒéÃ„Ü Ó•âé §Üƒ ¿•Ø„éâé. 22Õ®„êRé
©âs¢Ì„ ·ŸÜÒéê, ÓŸÅéŶ„í, ½¸¢Å ·óØ„ééŶ„í
¯Üz½¸téÇ‹ê ³·„ Ó¸ÒéØ„é¢ ©¢Åé¢Îˆ. Õ®„êRéQé΋
¯½¸tÅŽ·• ¿„Üz΋â¢, ½•Ç›, ½•Ó¸R·ŸÜ¢, ¿„H·ŸÜ¢,
½¸»„Üé, ßúWÝ„éz ©¢ÅƒØé.""
20

âê̄⠦Ä¢Õ®„¢
ÓóÒºéâé, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜâé Î•Ò…Ç‹é ¦LÄ|
Έ¢¿ŸÇ‹é. Î•Ò…Ç‹é ¥Ì„YÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¥Ïˆ·„
Ó¸¢ÌŸâ¢ ·„HC, Z Áâ¢Ìó Õ®„êRéY Y¢½¸…. 2Õ®„êRé
Qé΋âéâs ú½¸W Á¢Ì„éÒ…, »‡HÜó ¯C_à ú½¸W ½¸·äŽ,
Ó•ÜQé΋ ú¯Ÿ¶„í ú½¸W ú¯ŸËŽ, Ó¸Òééú΋¢ÜóY ú½¸W
¿•½¸ Z¶„í Õ®„؄齸Nj̟Øé. ½ŸÅYsÅŽï½ñâ ZÒ… ¯ŸÜ
¶„íY»‡ ©¢ÅƒÒ…."" 3''»„Ì„¢Üó ZÒ… WÓ•¢Î‹é¶„í ½¸¿„f
½‚éé·„aHs §¿Ÿfâé. §½¸téÇ‹é ú½¸W Á¢Ì„éÒ… Z¶„í
¦@Ä¢ ¥Ò…Ì„é¢Îˆ. Õ®ê
„ Réï½ñ âéâs Ó¸ÒéNŸoYs Z¶„í
§Ó¸éoÓŸsâé - ¥Î‹¢ÌŸ ZΕ. 4¥ØéÌ• Z¶„í Ó•âé ³·„
¦Á ØéÓ¸éoÓŸsâé. ΟYÜó §¢·Ÿ ú¯ŸËÒéé (Ä·„o¢)
©âs Òê¢NŸYs QéÄé WⶄîÇ‹Îé‹ . 5¥â»‡ ° ÒéYá«
Ó‚ñÓŸ ³·„ Á¢Ì„éÒ… ¿„¢½«Ì• ΟY Ä·ŸoYs ¥Ç‹é»„éÌŸâé,
¥ÜƒÓ• ° ÒéYá«Ó‚ñÓŸ ÒéÃó ÒéYá« ú¯ŸË¢ XðÓo, ¦
ÒéY᫠Ä·ŸoYs ¥Ç‹é»„éÌŸâé.

9

6

''Î•Ò…Ç‹é ¥¿„f¢ Ì„â܃»• Òéâéá¸éxÜâé
¿•NŸÇ‹é. ·„âé·„ Ø颷ò·„ ÒéYá«Y ¿„¢½«â
½ŸÇ‹é ÒéÃó ÒéYá« ¿•Ì„ ¿„¢½¸ÕÇŸH.""

7ÓóÒºê, ''ZÒ…, Z ¶„íÒêÄéÜé ¥Ïˆ·„ Ó¸¢ÌŸâ¢
·„HC, Z Áâ¢Ìó Õ®„êRéY Y¢½¸…΋éÃ„é »‡·„.""
8̄ß|Ì„ ÓóÒºéÌó ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜÌó Ε҅Njé
§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: 9''ZÌóâé Z ̄ß|Ì„ Z ú½¸ÁÜÌóâé
§½¸téÇ‹é Ó•âé ÓŸ ½Ÿ»‡q⢠¿•Óé¸ Óo Ÿsâé. 10ZÌóÕƒÅé
´Ç‹Üó âé¢Ç› ÕØ„éŶ„í ÒSfâ ½¸¶í„ä ÜYs¢ÅŽÌóâé,
½¸à„éÒ…ÜYs¢ÅŽÌóâé, Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽÌóâé, Ó•âé
½Ÿ»‡q⢠¿•Óé¸ Óo Ÿsâé. Õ®ê
„ Ré Qé΋âéâs ú½¸W ú¯ŸËŽÌó
Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó¸éoÓŸsâé. 11§Î• Z¶„í ÓŸ ½Ÿ»‡qâ¢.

ÒÄ΋ ZÅŽ¿•Ì„, Õ®„êRéQé΋ Ó¸·„Ü ú¯ŸËéÜé ÓŸà„â¢
¿•Ø„éÕÇŸmØé. ¥ØéÌ• §·„ ¯âsÅŽ·• ÒéÃ„Ü ¥Üƒ
ÁÄ黄΋é. Õ®„êRéQé΋ Ó¸·„Ü ú¯ŸËéÜâé ³·„ ÒÄ΋
ÒêúÌ„¢ §·„ ¯âsÅŽ·• WÈC ÓŸà„⢠¿•Ø„é΋é.""
12Ì„ à Ÿ|Ì„ ÓóÒºé, ¥Ì„ Y ¶„ í ÒêÄ é ÜÌó
Ø‚éÈ꽟 Øé܃ ¥ÓŸsÇ‹é: ''¨ ½Ÿ»‡q⢠ӕâé
Q鶄í ØéSfâÅéj ÄéEÒ…»‡ Ó•âé Qé¶„í ³·„ÅŽ §NŸoâé.
QéÌóâé, Õ®„êRéQé΋ OR¢¿• ú½¸W ú¯ŸËŽÌóâé ¨
½Ÿ»‡q⢠ӕâé ¿•NŸâY ¿‚ð½t¢Î‹é¶„í §Îˆ ÄéEÒ….
¨ ½Ÿ»‡q⢠ßÕóØ•é ·ŸÜÒééÜYsÅŽÜó ·òâ NŸ»„é
Ì„é¢Îˆ. §Î• ¦ ÄéEÒ….
13½•é½®¸êÜóz ÓŸ Ä¢»„éÜ Ï‹âÓ¸é€â颿„é¿„éÓŸsâé.
ÓŸ¶„í, Õ®„êRé·Ž ÁÈC⠳Nj¢ ÕÇ›·„¶„í ÄéEÒ… ¦
Ä¢»„éÜ Ï‹âÓ¸é€. 14Õ®„êRé·Ž ï½ñ»‡ ½•é½®¸êÜâé Ó•âé
Ľt« ¢S⽸…Ç‹é, ½•é½®ê
¸ ÜÜó Ä¢»„éÜ Ï‹âéÓ¸é€âé QéÄé
¿„êNŸoÄé.
15Ä¢»„éÜ Ï‹âÓ¸é€âé Ó•âé ¿„꽫⽸téÇ‹é ZÌóâé,
Õ®ê
„ RéQé΋âéâs Ó¸·Ü„ ú¯ŸËéÜÌóâé ÁÈC⠳Nj¢Õ
Ç›·„âé Ó•âé ÁƒÂ½¸·„¢ ¿•Ó¸é·ò¢Åƒâé. ¨ Õ®„êRéQé΋
Ó¸·„Ü ú¯ŸËéÜâé ³·„ ÁÜú½¸Ý„Ø„é¢ ÒêúÌ„¢ §¢^·
âsÇ‹ê ÓŸà„⢠¿•Ø„éÎ‹é ¥Y ¦ ³½¸t¢Î‹¢ ¿‚Õé
Ìó¢Îˆ. 16½•é½®¸êÜóz ¦ Ä¢»„éÜ Ï‹âÓ¸é€âé Ó•âé
¿„êS⽸téÇ‹é à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸ»• ¦ ³Ç‹¢ÕÇ›·„âé
Ó•âé ÁƒÂ½·¸ ¢„ ¿•Óé¸ ·ò¢Åƒâé. ÓŸ¶„í, Õ®ê
„ RéQé΋ Ó¸·Ü„
ú¯ŸËéܶ„í ÒéÏ‹x ÁÈC⠳Nj¢ÕÇ›·„âé Ó•âé ÁƒÂ½¸·„¢
¿•Ó¸é·ò¢Åƒâé.""
17·„âé·„, ''Õ®„êRéQé΋ Ó¸·„Ü ú¯ŸËéÜÌóâé Ó•âé
¿•Ó«â ³Ç‹¢ÕÇ›·„¶„í ¦ ½•é½®¸é Ï‹âéÓ¸é€ Ã„éEÒ…"" ¥Y
ÓóÒºéÌó Ø‚éÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹é. ·„âé·„ ÓóÒºéÌó
ú½¸Õé„® Ò…, ''Õ®ê
„ RéQé΋ Ó¸·Ü„ ú¯ŸËéÜÌóâé Ó•âé ¿•Óâ«
³Ç‹¢ÕÇ›·„¶„í ½•é½®¸éÒééÜóY Ï‹âéÓ¸é€ Ã„éEÒ…"" ¥Y
¿‚¯ŸtÇ‹é.
ÒéßIz Ó߸ÒéßÓ߸xÜßéß
ÓóÒºéÌó ¶„îÇ‹ ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜé ´Ç‹Üó
âé¢Ç› ÕØ„éŶ„í Ò¿ŸfÄé. ½ŸÃˆ ð½Ã„éz ðáÒéé, @Òéé,
Ø„êョ̄é. (@Òéé ·„ÓŸâ鶄í Ì„¢úÇ›). 19¦ Òé黄écÄé
Ò黄½ŸÝ„éz ÓóÒºé ¶„íÒêÄéÜé. ÒéÈ؄éé Õ®„êRéQé΋
ú½¸Áܢ̟ ¦ Òé黄éÃc ˆ ¶„íÒêÄéÜ âé¢Ç› ÒSf⽟ݕ.z
20ÓóÒºé ÒxÒNŸØ„éΟÄéÇ‹Øê
„ xÇ‹é. ¥Ì„Çé‹ ³·„
úΟ·ä„ÌóŠӟŃNjé.
21ÓóÒºé úΟ·äŸÃ„Ó¢
¸ ¿•Ó,« ΟYs ÌŸ»‡Ç‹é. ¥Ì„Çé‹
ÒéÌo‚·Ža Ì„â »„éǟÄ¢Üó ½¸¢Ç‹é·òÓŸsÇ‹é. ÓóÒºé
ÕÅjÜé °Qé ½•Ó¸é·òâܕ΋é.
22·„ÓŸâé Ì„¢úÇ› @Òéé, Έ»„¢ÕÄ¢»‡ ©âs Ì„â
Ì„¢úÇ›Y ¿„êà‡Ç‹é. »„éǟÄ¢ ½‚Ü齸Üéâs Ì„â Nö΋Äé
ÜÌó @Òéé ¨ Rá¸Ø„é¢ ¿‚¯ŸtÇ‹é. 23¥½¸téÇ‹é
18

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 9:24-10:25

10

ðáÒéé, Ø„êï½®Ì„é ·„ÜÓ« ³·„ ¥¢DY Ì‚¿ŸfÄé. ½ŸÝ„éz
¦ ¥¢DY Ì„Òé Õ®„éÁƒÜQé΋ ½‚êÓ« »„éǟÄ¢Üó·Ž
XÓ¸é¶„í½‚ÝƒzÄé. ½ŸÃ„é ½‚â·Ža »„éǟÄ¢Üó·Ž âÇ›S½‚Jz
ÕÅjÜé Ü•¶„í¢ÇŸ Ò…âs Ì„Òé Ì„¢úÇ› ³¢ÅŽQé΋ ÕÅj
·„¯ŸtÄé. 24¦ ̄ß|Ì„ ÓóÒºé ½•éÜòaÓŸsÇ‹é.
(úΟ·äŸÃ„Ó¸¢ÒÜz ¥Ì„Ç‹é Yú΋¯öÌ„ê ©ÓŸsÇ‹é.)
¥½¸téÇ‹é Ì„â Sâs ¶„íÒêÄéÇ‹é @Òéé Ì„â¶„í ¿•Ó«â
ΟYs ¥Ì„Ç‹é Ì‚ÜéÓ¸é·òÓŸsÇ‹é. 25·„âé·„ ÓóÒºé
¥ÓŸsÇ‹é:
''·„ÓŸâé* à„½«¢¿„ÕÇ‹éâé »‡·„„! ·„ÓŸâé Ì„â
Nö΋Äéܶ„í ÕƒYÓ¸ ¥»„éâé »‡·„!""
ÓóÒºé §¢·Ÿ §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:

26

''ðáÒéé Ε҅Nj»„é Ø‚éÈ꽟 Ó¸éoW¢¿„ÕÇ‹éâé
»‡·„! ·„ÓŸâé ðáÒé鶄í ÕƒYÓ¸ ¥Ò…âé »‡·„.""
27 Ø„êョ̄鶄í Î•Ò…Ç‹é §¢·Ÿ ¯¶„íaÒ Õ®„êRéY
§¿„éfâé »‡·„! ðáÒéé »„éǟßÜÜó Ε҅Njé
YÒÓ«¢¿„é »‡·„! ·„ÓŸâé ½ŸÃˆ·Ž ÕƒYÓ¸ ¥Ò…âé
»‡·„!""
ÁÜú½¸ÝØ
„ é„ ¢ ̄ß|Ì„ ÓóÒºé 350 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé
ÕW·ŸÇ‹é. 29ÓóÒºé ½‚ééÌ„o¢ 950 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ÕW
·ŸÇ‹é. ̄Ä齟̄ ¥Ì„Ç‹é ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
28

ÁâÒéßéßÜß ¥[×ÒëΈr RÓ߸oÄË
ÓóÒºé ¶„íÒêÄéÜé ðáÒéé, @Òéé,
Ø„êョ̄é. ú½¸Ý„Ø„é¢ Ì„ÃŸ|Ì„ ¨ Òé黄écÄé
Ò黄½ŸÝ„éz §¢·Ÿ ¥Ó•·„Òé¢Îˆ ¶„íÒêÄéܶ„í Ì„¢úÇ‹éÜ
Ø„êxÄé. ðáÒéé, @Òéé, Ø„êョ̄é Ο|ß ÒSfâ
¶„íÒêÄéÜ Áƒ[ÌŸ §Îˆ. Ø„êョ̄é Ò¢à„Ó¸épÜé:

10

Ø„êï½®ßÌ„éß Ó߸¢ÌŸâÒéßéß
Ø„êï½®Ì„é ¶„íÒêÄéÜé »ó½‚éÄé, Òê»ó»„é,
Òê΋Øé, ؄꽟âé, Ì„éÕƒÜé, ½‚éïᶄí, XÄӸé.
3»ó½‚éÃ„é ¶„íÒêÄéÜé ¥á¸aâE, ɽÌ
¸® é„ , Ìó»„ßw
4؄꽟âé ¶„íÒêÄéÜé ¯GMŸ, ̄É~á¸é, ·ŽXoÒéé,
ΟÎóZÒéé.
5ÒéÏ‹xϋß Ó¸ÒééúΟY·Ž ¿„éÅéj ú½¸·„aÜ Î•à‡Üóz
YÒK¢¿„é ú½¸Áܢ̟ ¨ Ø„êï½®Ìé„ ¶„íÒêÄéÜ Ó¸¢ÌŸ
⽕é. ³·óa ¶„íÒêÄéY·Ž ³·óa Ó¸|¢Ì„ Î•à„¢ ©¢Îˆ.
¶„íÅé¢ÕƒÜYs ï½ÃˆC ½•Ãé„ ½•Ãé„ ÁƒÌ„éÜ ½ŸÃ„Øê
„ xÄé.
ú½¸W ÁƒW½ŸÃˆ·• ½ŸÃˆ Ó¸|¢Ì„ Õ®ƒá¸ ©¢Îˆ.
2

@Òéßéß Ó߸¢ÌŸâÒéßéß
@Òéé ¶„íÒêÄéÜé ¶„îá¸é, RéúNŸØéÒéé,*
½¸†Ì„é, ·„ÓŸâé.
7¶„îá¸é ¶„íÒêÄéÜé ïÓÕƒ, ºQ܃, Ó¸ÕŸo . ß؄éÒê
¶„íÒêÄéÜé ðáÕ, ΋Οâé. 8¶„îá¸é¶„í Yú½‚êÎ‹é ¥Ó•
¶„íÒêÄéÇ‹é ¶„îÇŸ ©ÓŸsÇ‹é. Õ®„êRéQé΋ Yú½‚ê΋é
¿ŸÜƒ à„·ŽoÒé¢Ì„éÇ‹ Ø„êxÇ‹é. 9Yú½‚ê΋é Ø‚éÈ꽟
Ø‚é΋éÅ »ò½¸t ½•Å»‡Ç‹é. ¥¢Î‹é_· Òéâéá¸éxÜé
·ò¢Î‹ÃˆY Yú½‚ê΋éÌó ¯öHf, ''¦ ÒéYá« Yú½‚ê΋é
ÒÜœ Ø‚éÈ꽟 ¯Î‹éÅ »ò½¸t ½•Å»‡Ç‹é"" ¥¢ÅƒÃ„é.
10á¬ÓŸÃ„é Î•à„¢Üó ÕƒÕ‚Üé, ¯^ö„í, ¥·„aÎ‹é ¥Ó•
¿óÅz Yú½‚ê΋é ßÁx¢ ¦Ã„¢Õ®„¢ ¥Øé¢Îˆ.
11Yú½‚êÎ‹é ¥á¸êÃ
~ é„ ¶„îÇŸ ½‚݃zÇé‹ . ¥·„aÇ• ZÓ‚½‚
ÄÈêÕó, XÄé, ·ŸÜºé, 12^ÃïÓâé ½¸ÅjËŸÜâé
¥Ì„Çé‹ YÈw¢¿ŸÇ‹é. (ZÓ‚½‚¶í„ , ·ŸÜºé Òé@ ½¸ÅË
j Ÿ
Y·Ž ÒéÏ‹x ^ÃïÓâé ©¢Îˆ.)
13ÜêΉ؄ééÜé, ¥ÓŸQéØ„ééÜé, Üœ@\Ø„ééÜé,
⽸…o VØ„ééÜé. 14Ó¸úÌ„éÓ¬Øé„ éÜé, ·„¯ö® Ão Ø
‰ é„ éÜ ÁÓŸ¢»„
Òééܶ„í RéúNŸØéÒéé Ì„¢úÇ›. (½®«Há¬oØ„ééÜé ·„Ó¸êzV
Ø„ééÜÜó âé¢Ç› ÒSfâ ½Ÿ_Ã.)
15Ó¬Îóâé Ì„¢úÇ› ·„ÓŸâé. ·„ÓŸâé Á•xá¸k ¶„íÒêÄéÇ‹é
Ó¬Îóâé, ÙÌ„é¶„í ·„ÓŸâé Ì„¢úÇ›. 16Ø‚éÕêӬ؄ééÜé,
¥½‚êÉ؄ééÜé, Cßcá¬Ø„ééÜé. 17UQ|Ø„ééÜé, ¥Ã‰a
Ø„ééÜé, Ó«ZØ„ééÜé. 18¥ÃŸ|Ή؄ééÜé, ïÓÒêÉ
Ø„ééÜé, ºÒêXØ„ééÜé ¥¢Î‹Ãˆ·Ž ·„ÓŸâé Ì„¢úÇ›.
·„ÓŸâé Ò¢à‡Üé ú½¸½¸¢¿„¢ÜóY ½•_Ã|Äé Õ®ƒ»‡Ü¶„í
½Ÿx½«o ¿‚¢ÎŸØé.
19©Ì„oßâ Ó¬Îóâé âé¢Ç› ΋·äŽËŸâ »‚ßÄé ÒĶ„í,
½¸KfÒêâ »‡Áƒ âé¢Ç› Ì„êÄétâ NôÎòÒé, »ò½‚ééúß,
¥ÎŸw. ïÓÕóØéÒéé âé¢Ç› ܃MŸ ÒĶ„í ·„ÓŸâé
ú½¸ÁÜ Õ®ê
„ Õ®ƒ»„½•é. 20¦ ú½¸Áܢ̟ @Òéé Ó¸¢ÌŸâ¢.
¦ ú½¸Áܢ΋È·• ½ŸÃˆ Ó¸|¢Ì„ Õ®ƒá¸Üé, Ó¸|¢Ì„ Εà‡Üé
©ÓŸsØé. ½ŸÃ„é ½•Ã„é ½•Ã„é ÁƒÌ„éÜØ„êxÄé.
6

ðáÒéßéß Ó߸¢ÌŸâÒéßéß
Ø„êï½®Ì„é ¥âs ðáÒéé. ðáÒéé Ò¢à„Ó¸épÜóz ³·„
Ç‚ñ⠰ՂÄé Èú\ ú½¸Áܢ΋È·• Ì„¢úÇ›.
22ðáÒéé ¶„íÒêÄéÜé, °ÜƒÒéé, ¥á¸êÃ
~ é„ , ¥Ã„t·ä΄ é‹ ,
Üê΋é, ¥ÃŸÒéé,
23¥ÃŸÒéé ¶„íÒêÄéÜé ªE, ÈêÜé, »‚̂Äé
Òêá¸.
24¥Ã„t·ä„΋é ðáܺ鶄í Ì„¢úÇ›. ðáÜºé °Õ‚Ã„é¶„í
Ì„¢úÇ›. 25°Õ‚Ã„é §Î‹qÃ„é ¶„íÒêÄéܶ„í Ì„¢úÇ›, ³·„
¶„íÒêÄéY·Ž ï½Üœ»„é* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅjÕÇ›¢Îˆ. ¥Ì„Y
21

·„ÓŸâéß @Òéßéß ¶„íÒêÄéßÇ‹éß. ·„ÓŸZ ú½ß¸ÁÜßéß ¯ŸÜßÓ߬oÓŸ XÄ
ú¯Ÿ¢Ì„¢, ÜœÕßÓŸâéß, Ó߫È؄ê ú¯Ÿ¢ÌŸÜßÜó YÒÓß«¢¿ŸÃ„éß. RéßúNŸØßéßÒéßéß §Îˆ ¨P½ß¸…j Ø‚éßéß·„a ÒéßÃó ð½ßÄéß.
̄ß|Ì„, ¨ Εà‡Ys Ε҅Njéß §úà‡Ø•éßGØ„éßéßÜ߶„í §¿ŸfÇ‹éß. ï½ßÜœ»„éß ¥â»‡ RÕ®„Áâ.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 10:26-11:25

11

ORÌ„ ·ŸÜÒééÜóÓ• Õ®„êRé RÕ®„P¢½¸ÕÇ›¢Îˆ. ·„âé·„
¥Ì„Y·Ž ¨ ð½Ã„é ï½ÅjÕÇ›¢Îˆ. ÒéÃó Nö΋ÄéÇ› ð½Ã„é
Ø‚éé·Ÿoâé.
26Ø‚éé·Ÿoâé ¶„íÒêÄéÜé ¥ÜòwΟ΋é, ïáܽ¸…, ºÓ¸
ßw½‚Ì„é, Ø‚éĺé, 27ºÎóÄÒéé, ªÁƒÜé, Έ·Ÿzâé
28´ÕƒÜé, ¥\ÒêØ‚éÜé, ðáÕ, 29´½®¬Ã„é, ºQ܃,
Ø‚êÕƒÕé. ¨ ÒéÒéá¸éxܢ̟ Ø‚éé·Ÿoâé ¶„íÒê
ÄéÜé. 30½•éMŸ¶„í Εà‡Y·•, Ì„êÄétâéâs ·ò¢Ç‹ Εà‡Y·Ž
ÒéÏ‹x ¦ ú½¸ÁÜé OR¢¿ŸÃ„é. ïÓ¯ŸÃŸ Î•à„½¸… Έà„Üó
½•éMŸ ©¢Îˆ.
31½ŸÝ„ z é ðáÒéé Ò¢à„ ¢ âé¢Ç› ÒSfâ ú½¸ Á Üé.
Ò¢à‡Üé, Õ®ƒá¸Üé, Εà‡Üé, ÁƒÌ„éÜâé ÕÅŽj ½ŸÃˆ ú·„Òé¢
°ÃŸtÅé ¿•Ø„éÕÇ›¢Îˆ.
32ÓóÒºé ¶„íÒêÄéÜ Ò¢à‡Ü Áƒ[ÌŸ ¥Îˆ. ¥R
½ŸÃˆ ÁƒÌ„éÜ ú½¸·ŸÃ„¢ °ÃŸtÅé ¿•Øé„ ÕÇŸmØé. ÁÜú½¸
Ý„Ø„é¢ Ì„ÃŸ|Ì„ Õ®„êRé ¥¢Ì„Ń ½Ÿx½«¢Sâ ú½¸ÁÜ¢
Î‹Ã„ê ¦ Ò¢à‡Ü âé¢Ç› ÒSfâ ½Ÿ_Ã.

¦ ú½¸ÁÜé ÒééC¢¿„Ü•·„¯öØ„êÄé. 9½‚ééÌ„o¢ ú½¸½¸¢¿„¢
ÜóY Õ®ƒá¸âé Î•Ò…Ç‹é »„H[H ¿•Ó«â ¿óÅé ¥Î•.
·„âé·„ ¦ Ó¸pÜ¢ ÕƒÕ‚Üé*¥Y ½«ÜéÒÕÇ›¢Îˆ. ·„âé·„
¦ Ó¸pÜ¢ âé¢Ç› Õ®„êRéQé΋ §Ì„Ä ¿óÅzYs¢ÅŽ·• ¦
ú½¸ÁÜâé Ø‚éÈ꽟 ¿‚΋Ä»òŃjÇ‹é.
ðáÒéßéß ¶„íÅßéߢÕß ¿„ÈúÌ„
ðáÒéé ¶„íÅé¢Õ ¿„ÈúÌ„ §Îˆ. ÁÜú½¸Ý„Ø„é¢
̄ß|Ì„ ^âNjé Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ¶„í, ðáÒéé 100 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ
ÒØ„éÓ¸é€Üó ©âs½¸téÇ‹é, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é ¥Ã„t¶ä΄ é‹
½¸…ŃjÇ‹é. 11¦ ̄ß|Ì„ ðáÒéé 700 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé
OR¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé ¶„íÒê^ÃoÜé,
©ÓŸsÄé.
12¥Ã„t·ä„΋é 35 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€Üó ©âs
½¸téÇ‹é, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é ðáÜºé ½¸…ŃjÇ‹é.
13ðáÜºé ½¸…ÅŽâ
j ̄ß|Ì„ ¥Ã„t·ä΄ é‹ 403 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé
OR¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ·ò¢Î‹Ã„é
¶„íÒêÄéÜé ¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé.
14ðáܺ鶄í 30 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Y¢Ç›â ̄ß|Ì„
¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é °Õ‚Ã„é ½¸…ŃjÇ‹é. 15°Õ‚Ã„é ½¸…ÅŽjâ
̄ß|Ì„ ðáܺé 403 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦
·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ·ò¢Î‹Ã„é, ¶„íÒêÄéÜé ¶„íÒê
^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé.
16°Õ‚Ãé„ ¶„í 34 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Y¢Ç›â ̄ß|Ì„ ¥Ì„Y
¶„íÒêÄéÇ‹é ï½Üœ»é„ ½¸…ŃjÇé‹ . 17ï½Üœ»é„ ½¸…ÅŽâj ̄ß|Ì„
°Õ‚Äé 430 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó
¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé ¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé.
18ï½Üœ»„鶄í 30 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Y¢Ç›â½¸téÇ‹é ¥Ì„Y
¶„íÒêÄéÇ‹é Ä؄éê ½¸…ŃjÇ‹é. 19Ä؄éê ½¸…ÅŽjâ
̄ß|Ì„, ï½Üœ»„é §¢·Ÿ 209 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é.
¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ·ò¢Î‹Ã„é ¶„íÒêÄéÜé,
¶„íÒê^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé.
20ÄØé„ ê¶„í 32 Ó¸¢âÌ„€ÃŸÜé Y¢Ç›â½¸téÇ‹é, ¥Ì„Y
¶„íÒêÄéÇ‹é ïÓÃ„ê»„é ½¸…ŃjÇ‹é. 21ïÓÃ„ê»„é ½¸…ÅŽjâ
̄ß|Ì„ Ä؄éê 207 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ÕW·ŸÇ‹é. ¦
·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒê^ÃoÜé, ¶„íÒêÄéÜé
½¸…ŃjÄé.
22 ïÓÄ ê »„ é ¶„ í 30 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Y¢Ç›â½¸téÇ‹é
¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é ÓŸÈêÃ„é ½¸…ŃjÇ‹é. 23ÓŸÈêÄé
½¸…ÅŽjâ ̄ß|Ì„, ðÓÄ껄é 200 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢
¿ŸÇ‹é. ¦ ·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê
^ÃoÜé ½¸…ŃjÄé.
24ÓŸÈêÄ鶄í 29 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Y¢Ç›â½¸téÇ‹é
¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é ̂Äºé ½¸…ŃjÇ‹é. 25̂Äºé ½¸…ÅŽjâ
̄ß|Ì„ ÓŸÈêÄé 119 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢¿ŸÇ‹é. ¦
10

ú½ß¸½ß¸¢¿„ RÕ®„Áâ
ÁÜú½¸ÝØ
„ é„ ¢ ̄ß|Ì„ Òêâ҅ܢ̟ ³_· Õ®ƒá¸
ÒêŃzǟÄé. ú½¸Áܢ̟ ³_· ½¸Î‹ÁƒÜ¢ ©½¸
Ø‚êC¢¿ŸÃ„é. 2Ì„êÄét âé¢Ç› ú½¸ÁÜé ·„ΈH¯ö
Ø„êÄé. á¬ÓŸÃ„é Î•à„¢Üó ½‚é`Οâ Õ®„êRéY ½ŸÃ„é
·„âé»òÓŸsÄé. Ȭ鶄í΂ÄéÒ… ·óÓ¸¢ ú½¸Áܢ̟
¥·„aÇ• ©¢Ç›¯öØ„êÄé.
3''Òé⢠§Åé·„Üé ¿•Ó,« ¥R »„Ž
jŽ Ǹ •¢Î‹é¶„í ½ŸÅŽY
·ŸÜƒfH"" ¥âé·òÓŸsÄé ú½¸ÁÜé. §Ý„éz ·„ÅéjŶ„í
ú½¸ÁÜé ß݄éz »‡·„ §Åé·„ÜÓ• ©½¸Ø‚êC¢¿ŸÃ„é. ¥ÜƒÓ•
¥Ç‹éÓ¸é »‡·„ ÌŸÃ„é ©½¸Ø‚êC¢¿ŸÃ„é.
4¥½¸téÇ‹é ú½¸ÁÜé §Üƒ ¥ÓŸsÄé: ''Òéâ ·óÓ¸¢
Òé⢠³·„ ½¸ÅË
j ¢ ·„Åéj·ó½ŸH. ¦·Ÿà„¢ ¥¢Ì„ ¯Ì„é»o ‡
Òé⢠³·„ »ó½¸…Ä K¹Ã„¢ ·„Åéj·ó½ŸH. §Üƒ »„âé·„
¿•ðÓo Òé⢠ú½¸¹ƒxW ¿‚¢Î‹éÌŸ¢ ú½¸½¸¢¿„Òé¢Ì„Ń
Òé⢠¿‚܃z ¿‚΋éÄҶ„í¢ÇŸ ³_· ¿óÅ ÒéâÒé¢ÌŸ
·„ÜÓ« ©¢Åƒ¢.""
5¦ ½¸ÅjËŸYs, ¦ »ó½¸…Ä K¹ÃŸYs ¿„ê¿„éŶ„í
Ø‚éÈ꽟 ΈC Ò¿ŸfÇ‹é. ½ŸÅŽY ú½¸ÁÜé YÈwÓ¸oê
©¢Ç‹Å¢ Ø‚éÈ꽟 ¿„êà‡Ç‹é. 6Ø‚éÈ꽟 §Üƒ
¥ÓŸsÇ‹é: ''¨ ú½¸Áܢ̟ ³_· Õ®ƒá¸ ÒêŃzÇ‹é
Ì„éÓŸsÄé. QÝ„z¢ÌŸ ·„ÜÓ« ©ÒéwÇ›»‡ ¨ ½¸Y ¿•Ó¸éo
âsÅéj ÓŸ¶„í ·„âÕÇ‹éÌó¢Îˆ. ½ŸÃ„é ¿•Øé„ »„ÜCâ ΟY·Ž
§Îˆ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ÒêúÌ„½•é. Ì„|ÄÜó ½ŸÝ„éz Ø‚êS¢S
âΕ΂ñÓŸ ¿•Ø„é »„Ü黄é̟Äé. 7¥¢Î‹é¿•Ì„ Òéâ¢
·Ž¢Îˆ·Ž ½‚Jz ½ŸÃˆ Õ®ƒá¸âé »„H[H ¿•ÎŸq¢. ¥½¸téÇ‹é
½ŸÝ„éz ³·„È Óò·„Ã„é ¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é·óܕÄé.""
8¦ ú½¸ÁÜé Õ®ê
„ Üó·„¢ ¥¢Ì„Ń ¿‚ÎÈ ¯ˆ öØ•éÅÅéj
Ø‚éÈ꽟 ¿•NŸÇ‹é. ·„âé·„ ¦ ½¸ÅË
j ŸYs ·„Åéj·óÒÅ¢ ÕƒÕ‚Üßéß Ü•·„ ÕßÕßéßÜóâéß. ΉY ¥Ã„p½•éßÒéß⻇ '̟ÄéßÒêÄéß."

11

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 11:26-12:16

12

·ŸÜ¢Üó ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê^ÃoÜé
½¸…ŃjÃé„ . 26̂ú
„ 鶄í 70 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Y¢Ç›â½¸tíÇ‹é,
¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜé ¥úÕƒÒéé, ÓŸÈêÄé, @ßâé
½¸…ŃjÄé.
̂ĺéß ¶„íÅßéߢÕß ¿„ÈúÌ„
̂Äºé ¶„íÅé¢Õ ¿„ÈúÌ„ §Îˆ. ¥úÕƒÒéé,
ÓŸÈêÄé, @ßâéܶ„í Ì„¢úÇ› ̂ĺé. Üó̄鶄í
@ßâé Ì„¢úÇ›. 28·„GqØ„ééÜ ªÃŒ ¥Ó• Ì„â Ó¸|ú»‡
Òé¢Üó @ßâé ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é. Ì„â Ì„¢úÇ› ̂ĺé
úÕW·Ž ©âs½¸ t íÇ• @ßâé ¿„ Y ¯öØ„ ê Ç‹ é .
29¥úÕƒÒéé, ÓŸÈêÄé ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓŸsÄé. ¥úÕƒÒéé
Õ®ƒÃ„x¶„í à‡Ã„Øé ¥Y ð½Ã„é ï½ÅjÕÇ›¢Îˆ. ÓŸÈêÄé
Õ®ƒÃ„x¶„í Ré܃a ¥Y ð½Ã„é ï½ÅjÕÇ›¢Îˆ. Ré܃a @ßâé
¶„íÒê^Ã.o Ré܃a §NŸaܶ„í @ßâé Ì„¢úÇ›. 30à‡Ã„Øé
½«ÜzÜâé ·„Ó• ¥Ò·Ÿà„¢ Ü•â¢Î‹éÒÜz ¦½‚é¶„í ½«ÜzÜé
ܕÄé.
31̂ĺé Ì„â ¶„íÅé¢ÕÒééÌóÕƒÅé ·„GqØ„ééÜ
ªÃŒ ¥âé ½¸ÅjËÒééâé RÇ‹Sï½_ÅjNŸÇ‹é. ·„ÓŸâ鶄í
ú½¸Øê
„ Ë¢ ¿•Øê
„ ÜY ½ŸÃ„é °ÃŸtÅé ¿•Óé¸ ·òÓŸsÄé.
Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‹é ¥úÕƒÒééâé, ÒéâÒéÇ‹é ÜóÌ„éâé
(@ßâé ¶„íÒêÄéÇ‹é), ·óÇ‹Üé à‡Ã„ØéY ̂ĺé
Ì„â ½‚¢Å XÓ¸é¶„í ½‚݃zÇ‹é. ½ŸÃ„é @ßâé ½¸ÅjË¢
ÒĶ„í ú½¸Ø„êË¢ ¿•Ó«, ¥·„aÇ‹ ©¢Ç› ¯ö½ŸÜY YÄn
Ø颿„é ·òÓŸsÄé. 32̂ú
„ é 205 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢
¿ŸÇ‹é. ̄ß|Ì„ ¥Ì„Ç‹é @ßâéÜó ÒéÄˎ¢¿ŸÇ‹é.
27

Õ®ƒÃ„x à‡Ã„ØéY, Ì„ÒééwY ¶„íÒêÄéÇ‹é ÜóÌ„éâé, @ß
âéÜó ½ŸÃˆ·Ž ·„HCâ Ó¸ÒéNŸoYs ¥úÕƒÒéé Ì„âÌó
XÓ¸é¶„í ½‚݃zÇ‹é. @ßâéÜó ¥úÕƒÒéé Ó¸¢¯ŸÎˆ¢Sâ
ÕƒYÓ¸Üé ¥¢ÌŸ ½ŸÃˆÌó ½‚ÝƒzÄé. ¥úÕƒÒéé ¥Ì„Y
ÒÄc¢½ŸÃ„é @ßâé RÇ›S, ·„ÓŸâé Εà‡Y·Ž ú½¸Ø„êË¢
¿•NŸÃ„é. 6¥úÕƒÒéé ·„ÓŸâé Î•à„¢ »„é¢ÇŸ Ó¸¢¿ŸÃ„¢
¿•NŸÇ‹é. ¥úÕƒÒéé ïá·„Òéé ½¸ÅjËŸY·Ž ½¸Ø„éY¢S
½‚ê_ÃÜó Ò…âs Òé@ Òë·ä„¢ ΋»„cĶ„í Ò¿ŸfÇ‹é. ¦
·ŸÜ¢Üó ·„ÓŸY ú½¸ÁÜé ¨ Î•à„¢Üó YÒÓ«¢¿ŸÃ„é.
7¥úÕƒÒé鶄í Ø‚éÈ꽟 ú½¸Ì„x·ä„ÒéØéx, ''¨
Εà‡Ys Z Ó¸¢ÌŸÓŸY·Ž §NŸoâé"" ¥ÓŸsÇ‹é.
¦ Ó¸pÜ¢Üó ¥úÕƒÒé鶄í Ø‚éÈ꽟 ú½¸Ì„x·ä„
ÒéØ„êxÇ‹é. ·„âé·„ ¦ Ó¸pÜ¢Üó Ø‚éÈ꽟âé ¦ÃŸ
ψ¢¿„ŃY·Ž ¥úÕƒÒéé ³·„ ÕH½¬Æ¢„ ·„ŃjÇé‹ . 8̄ß|Ì„
¥úÕƒÒéé ¦ Ó¸pÜ¢ RÇ›Sï½ÅŽj Õ•Ì•Ü鶄í Ì„êÄétâ
©âs ½¸Ã„|Ì„ ú¯Ÿ¢ÌŸÜ¶„í ½‚݃zÇ‹é. ¥·„aÇ‹ ¥úÕƒÒéé
Ì„â »„éǟÄ¢ ½•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ½¸Ç‹ÒéÅ·ŽŽ Õ•Ì•Üé
½¸ÅjË¢ ©¢Îˆ. Ì„êÄétâ @Øé ½¸ÅjË¢ ©¢Îˆ. ¦
Ó¸Üp ¢Üó Ø‚éÈ꽟·óÓ¸¢ ÒéÃó ÕH½¬ÆŸYs ¥úÕƒÒéé
YÈw¢¿ŸÇ‹é. ¥·„aÇ‹ ¥úÕƒÒéé Ø‚éÈ꽟âé ¦ÃŸÏˆ¢
¿ŸÇ‹é. 9¦ ̄ß|Ì„ ¥úÕƒÒéé ÒéÃ„Ü ú½¸Ø„êË¢
½‚éé΋Üé ï½ÅƒjÇ‹é. Ó‚»‚Õé* Îˆà„»‡ ¥Ì„Ç‹é ú½¸Ø„êË¢
¿•NŸÇ‹é.

¨P½ß¸…jÜó ¥úÕƒÒéßéß
¦ ·ŸÜ¢Üó Õ®ê
„ Ré ¿ŸÜƒ ¯¢Ç›¯öØé¢Îˆ. ÒÄ¢~
Ü•Îé‹ ·„âé·„ ° ½¸¢Åƒ ï½Ã„»Å
„ ¢ Ü•Îé‹ . ·„âé·„ ¥úÕƒÒéé
Ε҅Njéß ¥úÕƒÒéßéßâéß ½ß«Üß¿„éßÅß
YÒÓ«¢¿„ŃY·Ž ¨P½¸…¶j í„ ½‚݃zÇé‹ . 11Ì„â Õ®ƒÃ„x à‡Ã„Øé
¥úÕƒÒééÌó Ø‚éÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é,
¿ŸÜƒ ¥¢Î‹¢»‡ ©¢Ç‹Å¢ ¥úÕƒÒéé »„ÒéY¢¿ŸÇ‹é.
''Z Εà‡Ys, Z ú½¸ÁÜâé RÇ›Sï½Åéj. Z
·„âé·„ ½ŸÃ„é ¨P½¸…j ¿•Ã·„ Ò„ éé¢Î• ¥úÕƒÒéé à‡Ã„ØéÌó
Ì„¢úÇ› ¶„íÅé¢ÕƒYs RÇ›Sï½ÅŽj, Ó•âé Z¶„í
§Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''ZÒ… ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹½‚é`â Ó¬oÿÒY ÓŸ¶„í
¿„꽫¢¿„é Εà‡Y·Ž ½‚Ý„éz.
Ì‚ÜéÓ¸é. 12¨P½¬jØ„ééÜé Yâés ¿„êNŸoÄé. ¨ Ó¬oÿ
2
Yâés ¦LÄ|ΈNŸoâé. Yâés ³·„ »ò½¸t ÁƒW»‡
¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x ¥Y ½ŸÝ„éz ¥¢ÅƒÃ„é. ̄ß|Ì„ ½ŸÝ„éz
Ó•âé ¿•NŸoâé Z ð½Ã„éâé Ó•âé ú½¸¹ƒxW ¿•NŸoâé.
Yâés ¦K¢S ââés ¿„¢ð½NŸoÄé. 13·„âé·„ ZÒ… ÓŸ
§Ì„Ãé„ Üâé ¦LÄ|Έ¢¿„ŃY·Ž ú½¸ÁÜé Z ð½Ã„é
Nö΋ÈR ¥Y ú½¸ÁÜÌó ¿‚½¸té. ¥½¸téÇ‹é ½ŸÝ„éz ââés
©½¸Ø‚êCNŸoÄé.
¿„¢½¸Ã„é. Ó•âé Z Nö΋ÄéËŽn ¥Y ¥âé·ò¢ÅƒÃ„é »„âé·„
3
Yâés ¦LÄ|Έ¢¿• ½ŸÃˆY Ó•âé ¦LÄ|ΈNŸoâé.
½ŸÝ„éz ÓŸQé΋ Î‹Ø„é ¿„꽫NŸoÄé. ¨ RÏ‹¢»‡ ZÒ…
Yâés à„½«¢¿• ½ŸÝ„zâé Ó•âé à„½«NŸoâé. Õ®„êRé
ÓŸ ú¯ŸË¢ ·Ÿ¯ŸÇ‹éÌŸÒ….""
14·„âé·„ ¥úÕƒÒéé Ì„â Õ®ƒÃ„xÌó ¨P½¸…j Î•à„¢Üó
Qé΋ âéâs Òéâéá¸éxܢ΋ÈY ¦LÄ|Έ¢¿„ÇŸ
Y·Ž Ó•âé Yâés ©½¸Ø‚êCNŸoâé.""
ú½¸½•K¢¿ŸÃ„é. à‡Ã„Øé ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹»„Ì‚o ¥Y ¨P½¸…j
ú½¸ÁÜé ¿„êà‡Ã„é. 15¨P½¸…j ӟ؄鶄íÜé ¶„îÇ‹
¥úÕƒÒéßéß ·„ÓŸâéß ½‚݃zÇ‹éß
·ò¢Î‹Ã„é ¦½‚éâé ¿„êà‡Ã„é. ¦½‚é ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹»„Ì‚o
4·„âé·„ ¥úÕƒÒéé Ø‚éÈ꽟¶„í RÏ•Øé„ éÇ‚ñ ·„ÓŸâé
¥Y ½®Ã¸ óÌó ½ŸÝ„éz ¿‚¯ŸtÄé. ¦ ӟ؄鶄íÜé à‡Ã„ØéY
½‚݃zÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é @ßâéâé RÇ›Sï½ÅƒjÇ‹é, ÜóÌ„é ½®¸Ãó Øé¢ÅŽ·Ž XÓ¸é^·ÝƒzÄé. 16à‡Ã„Øé·Ž ¥úÕƒÒéé
¥Ì„YÌó ¶„îÇ‹ ½‚݃zÇ‹é. ¨ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ¥úÕƒÒéé Nö΋ÄéÇ‹é ¥âé·òY ½®¸Ãó ¥úÕƒÒéé Qé΋ ΋؄é
ÒØ„éÓ¸é€ 75 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. 5¥úÕƒÒéé @ßâéâé
RÇ›Sï½ÅŽj⽸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é ³¢ÅÈ ½ŸÇ‹é ·ŸÇ‹é. Ì„â Ó‚»‚Õßéß Î‹·äŽË ¯ŸÜßÓ߬oÓŸ¶„í ''Ó‚»‚½Œ"" ¥Y ð½ßÄéß.

12

10

13

¿„꽫¢¿ŸÇ‹é. »òú^ÃÜé, ½¸à„éÒ…Üé, »‡Ç›Î‹Üâé ½®¸Ãó
¥úÕƒÒéé¶„í §¿ŸfÇ‹é. ðÓÒ¶„íÜé, ðÓÒ¶„íߢúÇ‹é,
³¢^ÅÜâé ¶„îÇŸ ¥úÕƒÒéé¶„í §¿ŸfÇ‹é.
17¥úÕƒÒéé Õ®ƒÃ„xâé ½®¸Ãó XÓ¸é·òÓŸsÇ‹é. ·„âé·„
½®¸Ãó¶„í ¥Ì„Y §¢ÅŽÜóY Òéâéá¸éxܢ΋È·Ž ¿ŸÜƒ
XúÒ½‚é`â Ãó»‡Üé Ò¿•fÅÅéj Ø‚éÈ꽟 ¿•NŸÇ‹é.
18¥¢Î‹é¿•Ì„ ½®¸Ãó ¥úÕƒÒééâé ½«H¿ŸÇ‹é. ½®¸Ãó §Üƒ
¥ÓŸsÇ‹é, ''ZÒ… ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ¥½¸·ŸÃ„¢ ¿•à‡Ò…. à‡Ã„Øé
Z Õ®ƒÃ„x ¥Y ÓŸÌó ¯¢Î‹é¶„í ZÒ… ¿‚½t¸ Ü•Îé‹ ? 19¨½‚é
Z Nö΋È ¥Y ¿‚¯ŸtÒ…. ZÒ… ¯¢Î‹é·„܃ ¿‚¯ŸtÒ…?
¦½‚é ÓŸ Õ®ƒÃ„x»‡ ©¢ÇŸÜY ¦½‚éâé Ó•âé XÓ¸é·ò
ÓŸsâé. ¥ØéÌ• §½¸téÇ‹é Z Õ®ƒÃ„xâé ÒéÃ„Ü Ó•âé
Z¶„í §¿•fÓ¸éoÓŸsâé. ¦½‚éâé XÓ¸é·òY ½‚Jz¯ö!""
20̄ß|Ì„ ¥úÕƒÒééâé ¨P½¸…j âé¢Ç› ½¸¢½«¢S ½•Øé„ é
ÒéY ½®¸Ãó Ì„â Òéâéá¸éxܶ„í ¦ÁƒÂ½«¢¿ŸÇ‹é. ·„âé·„
¥úÕƒÒéé, ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x ¦ Ó¸pÜ¢ RÇ‹S ½‚Jz¯öØ„êÄé.
½ŸÝ„z¶„í ©âs Ó¸ÒéNŸoYs XÓ¸é·òY ½‚Jz¯öØ„êÄé.
¥úÕƒÒéßéß WÈC ·„ÓŸâéß ÃŸÒÅߢ
·„âé·„ ¥úÕƒÒéé ¨P½¸…j RÇ‹Sï½ÅƒjÇ‹é. Ì„â
Õ®ƒÃ„xâé, Ó¸|¢Ì„¢»‡ Ì„â¶„í ©âs΋¢ÌŸ XÓ¸é
·òY, Ó‚»‚Õ黄é¢ÇŸ ¥úÕƒÒéé ú½¸Ø„êË¢ ¿•NŸÇ‹é.
ÜóÌ„é ¶„îÇŸ ½ŸÝ„zÌó ©ÓŸsÇ‹é. 2¨ Ó¸ÒéØ„êY·Ž
¥úÕƒÒéé ¿ŸÜƒ ±à„|ÄxҢ̄éÇ‹é. ¥Ì„Y·Ž ¿ŸÜƒ RNŸo
Ä¢»‡ ½¸à„éÒ…Üé ©ÓŸsØé. ¿ŸÜƒ ½‚¢Ç›, Õ¢»‡Ã„¢
©ÓŸsØé.
3¥úÕƒÒéé ¿„éÅéjú½¸·„aÜ Ó¸¢¿„ÈӸêoÓ• ©ÓŸsÇ‹é.
Ó‚»‚Õé RÇ‹Sï½ÅŽj ÒéIz Õ•Ì•Üé ½‚âé·„¶„í ½‚݃zÇ‹é.
Õ•Ì•Üé ½¸ÅjËŸY·Ž, @Øé ½¸ÅjËŸY·Ž ÒéÏ‹xâéâs
¿óÅé¶„í ¥Ì„Ç‹é ½‚݃zÇ‹é. §¢Ì„¶„í Òéé¢Î‹é ¥úÕƒÒéé
YÒÓ«¢Sâ Ó¸pܽ•é §Îˆ. 4¥úÕƒÒéé ³·„ ÕH½¬ÆŸYs
YÈw¢Sâ Ó¸pÜRéΈ. ·„âé·„ ¨ Ó¸pÜ¢Üó ¥úÕƒÒéé
Ø‚éÈ꽟âé ¦ÃŸÏˆ¢¿ŸÇ‹é.

13

¥úÕƒÒéßéß, ÜóÌ„éß ½•Ã„é߽߸NjÅߢ
5¨ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ¥úÕƒÒééÌó ÜóÌ„é »„êÇŸ
ú½¸Øê
„ Ë¢ ¿•Óé¸ Óo ŸsÇ‹é. ÜóÌ„é¶„í »òú^ÃÜé, ½¸àé„ Ò…Üé,
»„éǟßÜé ¿ŸÜƒ ©ÓŸsØé. 6¥úÕƒÒé鶄í, Üó̄鶄í
½¸àé„ Ò…Üé RNŸoâ„ »‡ ©âs¢Î‹éÒÜz ½ŸJzÎÃq‹ ·ˆ Ž ¦ Õ®ê
„ Ré
Ӹȯöܕ΋é. 7¥úÕƒÒéé »òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ã„éÜé ÜóÌ„é
»òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ãé„ Üé ½ŸÎˆ¢¿„é·óÒÇ‹¢ ½‚éé΋Üé ï½ÅƒjÃé„ .
¥Î• Ó¸ÒéØ„é¢Üó ·„ÓŸZØ„ééÜé, ï½ÃˆOØ
h é„ éÜé ¶„îÇŸ
¨ Î•à„¢Üó YÒÓ«Ó¸éoÓŸsÄé.
8·„âé·„ ÜóÌ„éÌó ¥úÕƒÒéé §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Z¶„í,
ÓŸ¶„í ÒéÏ‹x ½ŸÎ‹¢ °Qé ©¢Ç‹¶î
„ Ç‹Îé‹ . Z Òéâéá¸éxÜé
ÓŸ Òéâéá¸éxÜé ½ŸÎˆ¢¿„é·ó»„êÇ‹Îé‹ . ÒéâÒé¢ÌŸ Nö΋
ÄéÜ¢. 9Òé⢠½•^Ãñ¯ö½ŸH. Z¶„í §á¸j¢ ÒSfâ Ó¸pÜ¢

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 12:17-14:5

°Î‚ñÓŸ ZÒ… ·óÄé·ó ZÒ… ¯Ç‹Òé¶„í ½‚Ý•o Ó•âé ¶„íÇ›·Ž
½‚݃oâé. ZÒ… ¶„íÇ›·Ž ½‚Ý•o, Ó•âé ¯Ç‹Òé¶„í ½‚݃oâé.""
10ÜóÌ„é ½¸ÃL
ˆ H¢S Ø‚êßqâé ÜóØ„éâé ¿„êà‡Ç‹é.
¥·„aÇ‹ ZÝ„éz RNŸoÄ¢»‡ ©âsÅéj ÜóÌ„é ¿„êà‡Ç‹é.
(§Îˆ NôÎòÒé »ò½‚ééúßÜâé Ø‚éÈ꽟 ÓŸà„âÒéé
¿•Øé„ ·„Òéé¢Î‹é ¦ ·ŸÜ¢Üó NöØ„éÄé ÒÄ¶í„ Ø‚êßqâé
ÜóØ„é Ø‚éÈ꽟 ÌóÅ܃ ©¢Îˆ, ¨P½¸…j Õ®ê
„ Ré܃
§Îˆ ¶„îÇ‹ Òé¢S Õ®„êRé.) 11¥¢Î‹é¿•Ì„ Ø‚êßqâé
ÜóØ„éÜó OR¢¿ŸÜY ÜóÌ„é YÄnØ颿„é ·òÓŸsÇ‹é.
¦ §Î‹Ãq é„ Òéâéá¸éxÜé ½•^Ãñ¯öØ„êÄé, ÜóÌ„é Ì„êÄét
Έ¶„ía»‡ ú½¸Ø„êË¢ ½‚éé΋Üé ï½ÅƒjÇ‹é. 12¥úÕƒÒéé
·„ÓŸâé Εࢄ ÜóÓ• ©¢Ç›¯öØ„êÇ‹é, ÜóÌ„é ÜóØ„éÜóY
½¸ÅË
j ŸÜóz YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é. Õƒ»‡ ΋·Ë
Žä ŸÎˆâ ©âs NôÎò
Ò鶄í ̄ÄH¯öØé ¥·„aÇ‹ ÜóÌ„é Y½ŸÓ¸¢ °Ã„tÄéf
·òÓŸsÇ‹é. 13NôÎòÒé ú½¸ÁÜé ¿ŸÜƒ ΋éßwÄécÜé.
½ŸÝ„éz ¯½¸tíÇ‹ê Ø‚éÈ꽟¶„í ÒxW_÷„¢»‡ ¯Ÿ½¸¢
¿•Ó¸éoÓŸsÄé.
14ÜóÌ„ é ½‚ J z ¯ öØéâ Ì„ à Ÿ|Ì„ ¥úÕƒÒééÌó
Ø‚éÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''Z ¿„éÅéj ¿„êÇ‹é ©Ì„Ão ¢„ ,
΋·äŽË¢, Ì„êÄét, ½¸Ç‹ÒéÄ ¿„êÇ‹é. 15ZÒ… ¿„êNöoâs
¨ Î•à„¢ ¥¢ÌŸ Z¶„í, Z ½ŸÃ„Ó¸éܶ„í Ó•âé §NŸoâé.
§Îˆ à‡à„|Ì„¢»‡ Z Î•à„¢ ¥Ò…Ì„é¢Îˆ. 16Õ®„êRéQé΋
Ï‹êJ ·„ËŸÜé ¯¢Ì„ RNŸoĽ‚ê, Z ½ŸÃ„Ó¸éÜâé »„êÇ‹
¥¢Ì„ RÓ¸oÈ¢½¸ Á•NŸoâé. Ó•ÜQé΋ Ï‹êJ ·„ËŸÜâé
¯Ò^ÃñÓŸ Üœ·Ža¢¿„»„HCÌ• ¥Îˆ Z ú½¸ÁÜ Ó¸¢¹x ¥Ò…
Ì„é¢Îˆ. 17·„âé·„ ½‚Ý„éz Z Î•à„¢Üó Ó¸¢¿„È¢¿„é. ΟYY
§½¸téÇ‹é Ó•âé Z¶„í §Ó¸éoÓŸsâé.""
18·„âé·„ ¥úÕƒÒéé Ì„â »„éǟßÜâé ̄ÄH¢¿ŸÇ‹é,
Òéú½•é Ó¸Q齸¢ÜóY Òé@ Òë·äŸÜ ΋»Ãc„ „ YÒÓ«¢¿ŸÜY
¥Ì„Ç‹é ½‚݃zÇ‹é. §Îˆ ÈúÕóâé ½¸ÅjËŸY·Ž ΋»„cÄ»‡
©¢Îˆ. Ø‚éÈ꽟âé ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž ¦ Ó¸pÜ¢Üó
³·„ ÕH½¬ÆŸYs ¥úÕƒÒéé ·„ÅŽj¢¿ŸÇ‹é.
ÜóÌ„éß Õߢψ¢¿„ÕßÇŸmÇ‹éß
á¬ÓŸÃ„é ßÁ‚ñâ ¥úÒêð½Üé, ¯Üƒz Ó¸Ãé„ ÃŸÁ‚ñâ
¥Ãóx¶„í, °Üƒ¢ ßÁ‚ñâ ·„Îòßz؂꽂éÄé,
ÒéÈØé„ é »óØêØ„ééÜ ÃŸÁ‚ñâ WΟÜé. 2¨ ßEÜ¢
ÌŸ ·„ÜÓ« NôÎòÒé ßE ՂßÌóâé, »ò½‚ééúß ßE
[ß~, ¥ÎŸw ßE á«ÓŸÕé, ïÓÕóØêØ„ééÜ ÃŸE
ïὕéՂÄé, Õ‚Ü ÃŸE (NöØ„éÃ„é ¥Y ¶„îÇ‹ Õ‚Ü
½«ÜÒÕÇ›¢Îˆ) ÜÌó Ø„éé΋rÒéé ¿•NŸÃ„é.
3¨ ßEܢ̟ ӫΉqÒéé ÜóØ„éÜó ½ŸÃˆ ïÓñÓŸx
ÜÌó ·„ÜéӸ鶄íÓŸsÄé. (ӫΉqÒéé ÜóØ„é Ø齸téÇ‹é
©½¸té Ó¸Òééú΋¢) 4¨ ßEÜé ½¸Ó‚s¢Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ
¯ŸÅé ·„Îòßz؂꽂éÄ鶄í ðÓÒ ¿•NŸÃ„é. ¥ØéÌ•
13Ò Ó¸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ½ŸÃ„¢ÌŸ ¥Ì„Y Qé΋ WÄ黄éÕƒÅé
¿•NŸÃ„é. 5·„âé·„ 14 Ò Ó¸¢ÒÌ„€Ã„¢Üó ·„Îòßz؂꽂éÄé

14

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 14:6-24

14

ßE, ¥Ì„YÌó ©âs ßEÜé QÈQé΋ Ø„éé΋r¢
¿•Ø„éŃY·Ž Ò¿ŸfÄé. ·„Îòßz؂꽂éÄé, ¥Ì„YÌó
©âs ßEÜé ¥MŸoÃóÌ„é ·„ßsØéÒééÜó į®ŸØé
ú½¸ÁÜâé ´Ç›¢¿ŸÃ„é. @ÒééÜó FOØ„ééÜâé ¶„îÇŸ
½ŸÃ„é ´Ç›¢¿ŸÃ„é. MŸ½• ·ŽÃx„ ÌŸØéÒééÜó °QéØ„ééÜâé
½ŸÃ„é ´Ç›¢¿ŸÃ„é. 6_àØêÄé* ·ò¢Ç‹ ú½¸Î•à„¢ âé¢Ç›
°Üƒtßâé ÒĶ„í ÈêÉ؄ééÜâé ½ŸÃ„é ´Ç›¢¿ŸÃ„é.
(°Üƒtßâé ¯ÇŸÃˆ ΋»„cÄ»‡ ©¢Îˆ.) 7̄ß|Ì„ ·„Îòßz
؂꽂éÄé ßE ©Ì„Ão „ Έໄ ‡ WÈC °Ywá¸tÌ„é (¥¢_Å
·ŸÎ•á¸é) ½‚Jz, ¥ÒêÜ•·• ú½¸Áܢ΋És ´Ç›¢¿ŸÇ‹é.
¥½‚êÉ ú½¸ÁÜâé ¶„îÇŸ ¥Ì„Çé‹ ´Ç›¢¿ŸÇ‹é. ºÓ¸NöÓŒ
ÌŸÒêÄéÜó ¨ ú½¸ÁÜé YÒÓ«NŸoÄé.
8¦ Ó¸ÒéØ„é¢Üó NôÎòÒé ßE, »ò½‚ééúß ßE,
¥ÎŸw ßE, ïÓÕóØêÒéé ßE, Õ‚Ü ÃŸE (Õ‚Ü
¥¢_Å NöØ„éÄé) ·„ÜÓ« ½ŸÃˆ à„úÌ„éÒ…Ü Qé΋ ӫΉqÒéé
ÜóØ„éÜó Ø„éé΋r¢ ¿•Ø„éŃY·Ž ½‚݃zÄé. 9°ÜƒÒéé
ßE ·„Îòßz؂꽂éÄé, »óØêØ„ééÜ ÃŸE WΟÜé,
á¬ÓŸÃ„é ßE ¥úÒêð½Üé, ¯ÜƒzӸÄé ßE ¥Ãóx¶„í
Qé΋ ½ŸÃ„é Ø„éé΋Òr éé ¿•NŸÃ„é. ¥¢Î‹é¿•Ì„ ¨ âÜ黄éÄé
ßEÜé ¦ ¥Øé΋黄éÈÌó Ø„éé΋r¢ ¿•NŸÃ„é.
10ӫΉq¢ ÜóØ„éÜó ̟ÄéÌó Y¢½¸ÕÇ‹m »„é¢ÅÜé
¿ŸÜƒ ©ÓŸsØé. NôÎòÒé, »ò½‚ééúÃŸÜ ÃŸEÜé ½ŸÃˆ
ïÓñÓŸxÜé ¯ŸÃˆ¯öØ„êÄé. ¿ŸÜƒ Òé¢Îˆ ïÓñY¶„íÜé ¦
»„é¢ÅÜóz ½¸Ç¯› öØ„êÄé. ¥ØéÌ• RéCH⽟݄éz ·ò¢Ç‹
Üóz·Ž ¯ŸÃˆ¯öØ„êÄé.
11·„âé·„ NôÎòÒé, »ò½‚ééúß ú½¸ÁÜ ¦Ó«oâ¢ÌŸ
½ŸÃˆ à„úÌ„éÒ…Üé XӸ鶄í¯öØ„êÄé. ½ŸÃˆ ÕÅjÜé,
Õ®óÁ⢠¥¢ÌŸ XÓ¸é·òY ½ŸÃ„é ½‚Jz¯öØ„êÄé.
12¥úÕƒÒéé Nö΋ÄéY ¶„íÒêÄéÇ‹é ÜóÌ„é NôÎòÒéÜó
YÒÓ«Ó¸éo¢Ç‹»‡ à„úÌ„éÒ… ¥Ì„ËŽn բψ¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Y
¦Ó«o ½‚ééÌ„¢o XÓ¸é·òY à„úÌ„éÒ… ½‚J¯z öØ„êÇ‹é. 13½¸Åéj
ÕÇ‹Y ÜóÌ„éØ‚éé·„a Òéâéá¸éxÜÜó ³·„Ç‹é ¥úÕƒÒéé
΋»„cĶ„í ½‚Jz ÁÈCâΟYs ¿‚¯ŸtÇ‹é. ¥½‚êwɽŸÇ‹»„é
Òéú½•é ¿‚Åz΋»„cÄ ¥úÕƒÒéé Y½ŸÓ¸¢ ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹é.
Òéú½•é, ¯MöaÜé, ¥Ó•Ãé„ ³·„÷ˆ Ž ³·„Ãé„ Ó¸@Ø„é ³Ç‹¢
ÕÇ›·„ ¿•Ó¸é·òÓŸsÄé. ¥úÕƒÒé鶄í Ó¸@Ø„é¢ ¿•ðÓ¢
Î‹é¶„í »„êÇ‹ ½ŸÃ„é ³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Ó¸é·òÓŸsÄé.
¥úÕƒÒéßéß ÜóÌ„éßâéß Ã„·äŽ¢¿„éßÅß
ÜóÌ„é բψ¢¿„ÕÇŸmÇ‹Y ¥úÕƒÒé鶄í Ì‚HÓ«¢Îˆ.
·„âé·„ ¥úÕƒÒéé Ì„â ¶„íÅé¢Õ¢ ¥¢Ì„ÅŽY Ó¸Ò꽕à„
½¸ÃŸfÇ‹é. ½ŸÃˆÜó 318 Òé¢Îˆ K·äË
„ ¯ô¢Îˆâ ïÓñY¶„íÜé
©ÓŸsÄé. ¥úÕƒÒéé Ì„â Òéâéá¸éxܶ„í ÓŸØ„é·„Ì„|¢
ÒU¢S, Οâé ½¸ÅjË¢ ÒĶ„í à„úÌ„éÒ…âé ½¸†Ãˆo»‡
̄ÈR齕NŸÇ‹é. 15¦ ßúW ¥Ì„Ç‹é, ¥Ì„Y Òéâéá¸éxÜé
14

_àØßêÄéß Ü•·„ '¯ÎóÒéßéß."

à„úÌ„éÒ… Qé΋ ¥·„NŸwÌ„é»o ‡ ΟǛ ÁȯŸÃ„é. ½ŸÃ„é à„úÌ„é
Ò…âé ´Ç›¢S ΋ÒéÓ¸éa¶„í ©Ì„oß⠺êÕ ÒĶ„í
½ŸÃˆY ̄ÈR齕NŸÃ„é. 16¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒÒéé à„úÌ„éÒ…
Îò¢CH¢Sâ ÒÓ¸éoÒ…ÜYs¢ÅŽY ÒéÃ„Ü ½‚âé·„¶„í
XÓ¸é·òY Ò¿ŸfÇ‹é. Ó¬oÿÜâé, ðÓÒ¶„íÜâé, ÜóÌ„éâé,
¥Ì„Y ¦Ó«o ¥¢Ì„ÅŽY ¥úÕƒÒéé ½‚âé·„¶„í XÓ¸é·òY
Ò¿ŸfÇ‹é.
17·„Îòßz؂꽂éÄéâé, ¥Ì„YÌó ©âs ßEÜâé
´Ç›¢Sâ ̄ß|Ì„ ¥úÕƒÒéé Ì„â Øé¢ÅŽ·Ž WÈC
½‚݃zÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é Øé¢ÅŽ·Ž Ò¿„éf¿„éâs½¸téÇ‹é MŸ½•
ÜóØ„éÜó ¥Ì„ËŽn ·„ÜéÓ¸é·òÓ•¢Î‹é¶„í NôÎòÒé ßE
½‚݃zÇ‹é. (§½¸téÇ‹é ΉYY ßE ÜóØ„é ¥¢ÅƒÃ„é.)
½‚éßGaïÓß΂¶„í
MŸÜœÒéé ßE ½‚éGaïÓ΂¶„í ¶„îÇŸ ¥úÕƒÒééâé
·„ÜéÓ¸é·òÓ•¢Î‹é¶„í ½‚݃zÇ‹é. Ó¸Ãó|âsÌ„éÇ‚ñâ Ε҅Y·Ž
½‚éGaïÓ΂¶„í Ø„êÁ¶„íÇ‹é. Ãò^Åjâé úΟ·äŸÃ„NŸYs
½‚éGaïÓ΂¶„í Ì‚¿ŸfÇ‹é. 19½‚éGaïÓ΂¶„í ¥úÕƒÒééâé
¦LÄ|Έ¢S §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:
18

''¥úÕƒÒê, ÒéÈêâsÌ„éÇ‚ñâ Ε҅Njé Z¶„í Ή½‚
âÜé ú½¸NŸÎˆ¢¿„黇·„, Ε҅Njé Õ®ê
„ Òêx·Ÿà‡Üâé
¿•Ó«â½ŸÇ‹é.
20 Ó¸Ãó|âsÌ„éÇ‚ñâ Ε҅ˎn Òé⢠ӸéoWÓ¸éoÓŸs¢
Z à„úÌ„éÒ…Hs ´Ç›¢¿„ŃY·Ž ¦Ø„éÓ• Z¶„í
Ó¸@Ø„é¢ ¿•NŸÇ‹é.""
Ø„éé΋r Ó¸ÒéØ„é¢Üó ¥úÕƒÒéé Ì‚¿é„ f·òâs Οâ¢
Ì„ÅŽÜó âé¢Ç› ½¸ÎóÒ¢Ì„é ½‚éGaïÓ΂¶„íâ¶„í ¥Ì„Ç‹é
§¿ŸfÇ‹é. 21¥½¸téÇ‹é NôÎòÒé ßE, ''QÅYs¢ÅŽY
Z ·óÓ¸½•é ©¢¿„é·ó. à„úÌ„éÒ…¿•Ì„ Ճψ¢¿„ÕÇ› XÓ¸é
·òY¯öÕÇ‹m ÓŸ Òéâéá¸éxÜâé ÒêúÌ„¢ ÓŸ¶„í §¿•fØé""
¥Y ¥úÕƒÒééÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
22¥ØéÌ• NôÎòÒé ßEÌó ¥úÕƒÒéé §Üƒ
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Õ®„êRéY, ¦·Ÿà‡Ys ¿•Ó«â ÒéÈêâsÌ„é
Ç‚ñâ Ø‚éÈ꽟 Ε҅Y ð½Ã„ Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó¸éo
ÓŸsâé.
23Z¶„ í ¿‚ ¢ Έ â Έ °Î‰ Ó• â é ©¢¿„ é ·óâé. ³·„
âêÜé¯ö»‚ñÓŸ Ü•·„ ÁóÝ„z ΟßÜØéÓŸ, °Î‰ ©¢¿„é
·óâY Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó¸éoÓŸsâé. ‘ ¥úÕƒÒééâé
Ó•Ó• Ï‹Y¶„íY»‡ ¿•NŸâY ZÒ… ¿‚½t¸ Ç‹¢ ÓŸ·Žá¢j¸ Ü•Îé‹ ."
24ÓŸ Ø„ é éÒ¶„ í Üé Õ® „ é P¢Sâ ¦@Ä ¢ ³·„ a ÅŽ
ÒêÌ„ÿÒéé Ó•âé Ó¬|·„ÈNŸoâé. ¥ØéÌ• RéCHâ ½ŸÃˆ·Ž
½ŸÃˆ Ң̄é ZÒ… §½Ÿ|H. Ø„éé΋Òr ééÜó ½•éÒéé »‚Üé¿„é
·òâs ½ŸÅŽY XÓ¸é·òY, ¦Ó•Ãé„ , ¯MöaÜé, Òéú½•éܶ„í
ßÒÜÓ«â Õ®ƒ»‡Üé ½ŸÃˆ·Ž §Ò…|. QÝ„éz ÓŸ¶„í Ø„éé΋¢r Üó
Ó¸@؄齸ǟmÄé.""

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 15:1-16:2

15

¥úÕƒÒéßéßÌó Ε҅Y ³Ç‹¢ÕßÇ›·„
¨ Ó¸¢»„Ì„éÜZs ÁÈ»‡·„, ³·„ ΋Ä}â¢Üó
¥úÕƒÒé鶄 í Ø‚ é È꽟 ½Ÿ¶„ í a ÒSf
''¥úÕƒÒéê Õ®„؄齸Nj¶„í, Ó•âé Yâés ·Ÿ¯ŸÇ‹éÌŸâé.
Ó•âé Z¶„í »ò½¸t ú½¸W½®Ü¸ ¢ §NŸoâé"" ¥ÓŸsÇ‹é Ε҅Njé.
2¥ØéÌ• ¥úÕƒÒéé ¥ÓŸsÇ‹é; ''Ø‚éÈ꽟 Ε½Ÿ,
ââés Ó¸¢ÌóḠï½Åj»„H»•¢Î‹é¶„í ZÒ… §Ò|»„HC¢Îˆ
°Î‰ ܕ΋é. ¯¢Î‹é¿•Ì„â¢_Å ÓŸ¶„í ¶„íÒêÄéÇ‹é Ü•Ç‹é.
·„âé·„ Ó•âé ¿„Y¯öØéâ ̄ß|Ì„, ÓŸ ðÓÒ¶„íÇ‹éâé
΋ÒéÓ¸éa½ŸÇ‚ñâ ¯GØ‚éÁ‚Äé ÓŸ ¦Ó«o ¥¢Ì„ÅŽ·Ž ·„Äo
¥Ò…ÌŸÇ‹é."" 3¥úÕƒÒéé: ''¿„êÇ‹é Ε½Ÿ, ÓŸ¶„í ZÒ…
¶„íÒêÄéËŽn §Ò|ܕ΋é. ·„âé·„ ÓŸ §¢ÅŽÜó ½¸…ÅŽjâ
ðÓÒ¶„íÇ‹é ÓŸ¶„í »„Ü ¦Ó«o ¥¢ÌŸ ΋·aŽ ¢¿„é·ò¢ÅƒÇ‹é.''
4¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒÒééÌó Ø‚éÈ꽟 ÒêŃzÇŸÇ‹é:
''Z¶„í ©âs½ŸÅYs¢ÅŽY ¯ô¢Î•½ŸÇ‹é Z ðÓÒ¶„íÇ‹é
·ŸÎ‹é. Z¶„í ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é ·„Ü黄éÌŸÇ‹é. Z¶„í»„Ü
½ŸÅYs¢ÅŽY Z ¶„íÒêÄéÇ‹é ¯ô¢Î‹éÌŸÇ‹é.""
5¥¢Ì„Å Î•Ò…Ç‹é ¥úÕƒÒééâé »„éǟÄÒéé ÕØ„é
Ŷ„í XÓ¸é·òY½‚Jz, §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¦·Ÿà„¢ ¿„êÇ‹é,
¥·„aÇ‹ ¯Ys â·ä„úÌŸÜé ©ÓŸsØ‚ê ¿„êÇ‹é. ¥R
¿ŸÜƒ ©ÓŸsØé. ZÒ… Üœ·„aï½ÅjÜ•Ò…. Õ®„Rá¸xÌ„éoÜó
Z ¶„íÅé¢Õ¢ ¥Üƒ»• ©¢Åé¢Îˆ.""
6¥úÕƒÒéé Ε҅ˎn âÒêwÇ‹é, ¥úÕƒÒééØ‚éé·„a
Rà‡|NŸYs Ε҅Njé ZW»‡ ¥¢D·„È¢¿ŸÇ‹é 7¥úÕƒ
ÒééÌó Î•Ò…Ç‹é §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''·„GqØ„ééÜ ªÃ„é
¥âé ½¸ÅjËÒéé âé¢Ç› Yâés ÕØ„éŶ„í âÇ›½«¢Sâ
Ø‚éÈ꽟âé Ó•Ó•. ¨ Εà‡Ys Z¶„í §¿•f¢Î‹é¶„í
Ó•âé ¥Üƒ ¿•NŸâé. ¨ Εࢄ Z Ó¸|¢Ì„¢ ¥Ò…Ì„é¢Îˆ.""
8¥ØéÌ• ¥úÕƒÒéé, ''Ø‚éÈ꽟, ÓŸ ú½¸Õ®„齟
¨ Εࢄ ӟΕ ¥Ò…Ì„é¢Î‹Y ÓŸ¶„í ¯Üƒ Ì‚ÜéÓ¸é¢o Έ?""
¥ÓŸsÇ‹é.
9¥úÕƒÒééÌó Î•Ò…Ç‹é ¥ÓŸsÇ‹é: ''Òé⢠³·„ ³Ç‹¢
ÕÇ›·„ ¿•Óé¸ ·ò¢ÎŸ¢. ÒéêÇ‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ¦Ò… ³·„Å,Ž
ÒéêÇ‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ½•é·„ ³·„Å,Ž ÒéêÇ‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ
¯ô_ÅjÜé ³·„ÅŽ XӸ鶄íß. §¢·Ÿ ÓŸ ·óÓ¸¢ ³·„ ¯ŸÒ…
ßYs, ³·„ Sâs ¯ŸÒ…ßYs XӸ鶄íß.""
10Ε҅Y ·óÓ¸¢ QÅYsÅŽY ¥úÕƒÒéé Ì‚¿ŸfÇ‹é.
¦ Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽY ¿„¢½« ³·óaΟYs ^âǕӫ
Òéé·„aÜé ¿•NŸÇ‹é, ̄ß|Ì„ ¥úÕƒÒéé ¨ Õ®ƒ»‡Üâé
³·„ΟY·ò·„ÅŽ ¯Î‹é^Ã΋éÄ黇 ½•NŸÇ‹é. ½¸¶í„ä Üâé ^âNjé
Õ®ƒ»‡Ü黇 ¥úÕƒÒéé ¹¢Ç›¢¿„ܕ΋é. 11̄ß|Ì„ ¨
Á¢Ì„éÒ…Üâé WâŃY·Ž ï½Î‹q ½¸¶í„ä Üé ÒSf ½ŸÜƒØé.
·ŸY ¥úÕƒÒéé ½ŸÅŽY ½‚Ý„z»ò_ÅjNŸÇ‹é.
12̄ß|Ì„ ¦ ÃóE Ó¸êÄéxÇ‹é ¥Ó¸oRéÓ¸éoÓŸsÇ‹é.
¥úÕƒÒé鶄í Õƒ»‡ Yú΋ ÒSf Yú΋¯öØ„êÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é
Yú΋¯öÌ„ê ©¢Ç‹»‡ Õ®„؄颷„Ä »‡Ç®‹ T·„ÅŽ ·„Réw¢Îˆ.
13¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒÒééÌó Ø‚éÈ꽟 §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:

15

''¨ Ó¸¢»„Ì„éÜé ZÒ… Ì‚ÜéÓ¸é·ó½ŸH, Z Ó¸¢ÌŸâÒéé
RΕLØ„ééÜœñ ½ŸÃˆ Ó¸|¢Ì„¢ ·ŸY Î•à„¢Üó ¥½¸Ãˆ SÌ„é
Ü黇 ©¢ÅƒÃ„é. ½ŸÃ„é ¥·„aÇ‹ ÕƒYÓ¸Ü黇 ©¢ÅƒÃ„é.
§¢·Ÿ, 400 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ·„Æ∠¢»‡ ½ŸÝ„éz úà„Òé ï½ÅjÕÇ‹
̟Äé. 14¥ØéÌ• ½ŸÝ„¶z í„ Ø„éÁÒêY»‡ ©âs Εà‡Ys,
400 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ̄Ä齟̄ Ó•âé K·äŽNŸoâé. ÒéÈ Z
ú½¸ÁÜ•½‚ê ¦ Εà‡Ys RÇ›S ï½_ÅjNŸoÄé. Z ú½¸ÁÜé
½‚J¯z öؕ鎸téÇ‹é RNŸoý„ ‚éâ` ¦Ó¸éÜo âé ½ŸÃˆÌó XÓ¸é
·òY¯ö̟Äé.
15’’Z ÒéÅéj¶„í ZÒ… ¿ŸÜ ÒëΟr½¸x¢ ÒĶ„í OR
NŸoÒ…, Òéâà‡}¢WÌó ZÒ… ÒéÄˎNŸoÒ…. Z Ò¢à„¢
½ŸÃˆÌó ZÒ… ¯ŸW ï½ÅjÕÇ‹ÌŸÒ…. 16ÓŸÜ黄é ̄ßÜ
̄ß|Ì„ Z ú½¸ÁÜé ÒéÃ„Ü ¨ Î•à„¢ ÒNŸoÄé. ¦ Ó¸Òé
Ø„é¢Üó ¥½‚êÉ ú½¸ÁÜâé Z ú½¸ÁÜé ´Ç›NŸoÄé.
¥·„aÇ‹ YÒÓ«Nöoâs ¥½‚êÉ ú½¸ÁÜâé K·äŽ¢¿„ŃY·Ž Z
ú½¸ÁÜâé Ó•âé ½ŸÇ‹é·ò¢Åƒâé. §Îˆ Õ®„Rá¸xÌ„éoÜó
ÁÄ黄éÌ„é¢Îˆ. ¯¢Î‹é¿•Ì„â¢_Å, K·ä„¶„í Ì„Câ¢Ì„ ¿‚Ç‹é
̄⢠§½¸téÇ‹é ¥½‚êÉ ú½¸ÁÜóz ܕ΋é.""
17Ó¸êÄéxÇ‹é ¥Ó¸oR颿Ÿ·„, ¿ŸÜƒ T·„ÅŽ ½¸Ç›¢Îˆ,
¿„Sfâ Á¢Ì„éÒ…Üé ^âǕӫ Òéé·„aÜ黇 ¹¢Ç›¢¿„ÕÇ›
§¢·Ÿ ¥·„aÇ• Ó•ÜQé΋ ½¸Ç› ©ÓŸsØé. ¦ Ó¸ÒéØ„é¢Üó
¯ô»„Òé¢ÅÜ ÒÄéÓ¸* ¿„Sfâ Á¢Ì„éÒ…Ü ^âǕӫ
Òéé·„aÜ ÒéÏ‹x»‡ NŸC¯öØé¢Îˆ. Î•Ò…Ç‹é ¥úÕƒÒééÌó
¿•Ó¸é·òâs ³½¸t¢ÎŸY·Ž §Îˆ ³·„ 'Òééú΋" Ü•·„
'Ó¸¢Ì„·„¢". ¦ ÃóEÜóz, ·óØ„éÕÇ‹m Á¢Ì„éÒ…Ü
Òéé·„aÜ ÒéÏ‹x âÇ‹ÒÇ‹¢ ¥Ó• ³Ç‹Õ¢Ç›·„ ¦ ÒéYá«
Ø‚éé·„a YÁƒØéXY Ì‚Ü齸…Ì„é¢Îˆ. 'Ó•âé ¨ ³Ç‹¢
ÕÇ›·â„ é ¥âéӸ∠¿„·¯„ öÌ• §Î• ÓŸ¶„í ÁÄ黄Z" ¥âsΈ
ΉY ¥Ã„p¢.
18·„âé·„ ¦ÓŸÇ‹é, ³·„ ½Ÿ»‡qÓŸYs, ³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·â
„ é
¥úÕƒÒééÌó Ø‚éÈ꽟 ¿• NŸÇ‹é. Ø‚éÈ꽟
¥ÓŸsÇ‹é: ''¨ Εà‡Ys Z Ó¸¢ÌŸâÒééⶄí Ó•âé
§NŸoâé. ¨P½¸…j âΈ·Ž,* Ø„éêú½®¸Å•Ó¸é âΈ·Ž ÒéÏ‹x
©âs Εà‡Ys Ó•âé ½ŸÃˆ·Ž §NŸoâé. 19^·ZØ„ééÜé, ^·Y
OhØ„ééÜé, ·„ΟwZØ„ééÜé, 20UXoØ„ééÜé, ï½ÃˆOh
Ø„ééÜé, ^ﮟØêQéØ„ééÜé, 21¥½‚êÉØé„ éÜé, ·„ÓŸZ
Ø„ééÜé, Cßcá¬Ø„ééÜé, Ø‚êÕêá¬Ø„ééÜ Î•à„RéΈ.""
½ß¸Y½ß«Üßz @»„Äéß
¥úÕƒÒéé Õ®ƒÃ„x à‡Ã„Øé. ¦½‚鶄í, ¥úÕƒÒé鶄í
½«ÜzÜéܕÄé. à‡Ã„Øé·Ž ¨P½¸…j¶„í ¿‚¢Îˆâ ½¸Y
½«Üz ©¢Îˆ. ¦½‚é ð½Ã„é @»„Äé. 2à‡Ã„Øé ¥úÕƒÒééÌó
Øé܃ ¿‚½t« ¢Îˆ: ''¿„êÇ‹¢Ç› ÓŸ¶„í ½«ÜÜz é ½¸…Åj¶í„ ¢ÇŸ

16

¯ô»„ÒéߢÅßÜß ÒÄéßÓ߸ Ε҅Njéß ú½ß¸ÁÜßÌó ©¢ÅƒÇ‹â
ÇŸY·Ž §Îˆ »„éßÄéßo.
¨P½ß¸…j âΈ ½ŸÇ› ¯ÜŒ ¥Ãˆá÷.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 16:3-17:9

16

¿•NŸÇ‹é Ø‚éÈ꽟. ·„âé·„ QéÄé ÓŸ ½¸Y ÒéYá«Ìó
¯ô¢Ç›. ¦½‚é Ο|ß ½¸…_Åj Kà„éÒ…âé ÓŸ Ó¸|¢Ì„ Kà„é
Ò…»‡ Ó•âé Ó¬|·„ÈNŸoâé.""
Ì„â Õ®ƒÃ„x à‡Ã„Øé ÒêÅ ¥úÕƒÒéé RÓŸsÇ‹é.
3·„ÓŸâé Εà¢
„ Üó ¥úÕƒÒéé ½¸Îˆ Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢Sâ
̄ß|Ì„ §Îˆ ÁÈC¢Îˆ. @»„Ãé„ âé Ì„â ծÄ o„ ¥úÕƒÒé鶄í
à‡Ã„Øé ØéSf¢Îˆ. (@»„Ã„é ¨P½¸…j âé¢Ç› ÒSfâ
Οӫ)
4¥úÕƒÒéé ÒÜz @»„Ã„é »„ÄvÒW ¥Øé¢Îˆ. @»„Äé
§Îˆ »„ÒéY¢S⽸téÇ‹é. ¦½‚é ¿ŸÜƒ »„Ä|½¸Ç›, Ì„â
Ø„éÁÒêâéßܜñâ à‡Ã„Øé·„¢_Å ÌŸâé »ò½¸tΟYs
¥Y Ì„Ü¢¿„Ç‹¢ ½‚éé΋Üé ï½ÅŽj¢Îˆ. 5¥ØéÌ• à‡Ã„Øé
¥úÕƒÒééÌó, ''ÓŸ ½¸YÒéYá« §½¸téÇ‹é âÓ•s ¥Ó¸x
U¢¿„é·ò¢Åé¢Îˆ. ΉY·Ž Ó•âé YÓ•s Y¢ÎˆNŸoâé.
¦½‚éâé Ó•âé Z¶„í §¿Ÿfâé. ¦½‚é »„Ãv„ ÒW ¥Øé¢Îˆ.
¥ØéÌ• ¦½‚é ÓŸ·„¢Å
_ »ò½¸t΋Y Õ®ƒRÓ¸é¢o Έ. ÒéâÜó
¯ÒÄé ӸÈ؂é`⽟Ýóz Ø‚éÈ꽟ؕé YÄnØ颿ŸÜY
Ó•âé ·óÄéÌ„éÓŸsâé"" ¥Y ¥Y¢Îˆ.
6·ŸY ¥úÕƒÒéé, ''@»„Ä鶄í ZÒ… Ø„éÁÒêâéß
HR, Z ØéḢj ÒSfâÅéj ZÒ… ¦½‚é¶„í ¿•Øé„ Ò¿„éf""
¥ÓŸsÇ‹é à‡Ã„ØéÌó. ¥¢Î‹é¿•Ì„ à‡Ã„Øé Ì„â ½¸Y
ÒéYá«Y ¿ŸÜƒ ¿„éÜ·„⻇ ¿„êÓ«¢Îˆ. ¦ ½¸YÒéYá«
¯ŸÃˆ¯öØé¢Îˆ.
@»„Äéß ·òÇ‹é߶„í §MŸwØ•éßÜßéß
¯ÇŸÃˆÜó ZÅŽ ªÅ ΋»„cÄ Ø‚éÈ꽟 ΋êÌ„¶„í
¦ ½¸YÒéYá«·Ž ·„âÕÇ›¢Îˆ. á¸êÄé ÒêÄc¢Üó ¦
ªÅ ©¢Îˆ. 8''@»„Äê, ZÒ… à‡Ã„Øé ½¸Y ÒéYá«R
»„΋ê! §·„aÇ‚¢Î‹é¶„í ©ÓŸsÒ…? ZÒ… ¯·„aÇ›·Ž ½‚Ý„éo
ÓŸsÒ…?"" ¥Y ¦ ΋êÌ„ ¥Ç‹é»„»‡,
''ÓŸ Ø„éÁÒêâéßÜé à‡Ã„Øé âé¢Ç› ¯ŸÃˆ
¯öÌ„éÓŸsâé"" ¥Y ¿‚½«t¢Îˆ @»„Äé.
9''Z Ø„éÁÒêâéßH ΋»„cĶ„í ZÒ… WÈC ½‚Ý„zé,
¦½‚鶄í ÜóÕÇ› âÇ‹é¿„é·ó"" ¥Y Ø‚éÈ꽟 ΋êÌ„
¦½‚éÌó ¿‚½¸tÇ‹¢ ÁÈC¢Îˆ. 10''ZÜó âé¢Ç› ¥Ó•·„
ÁâÒééÜé ÒNŸoÄé. ½ŸÃ„é ¿ŸÜƒÒé¢Îˆ ©¢ÅƒÃ„é »„âé·„
½ŸÝ„zâé Üœ·„aï½ÅjÇ‹¢ ¶„îÇ‹ ¶„í΋Ä΋é"" ¥Y ¶„îÇ‹
Ø‚éÈ꽟 ΋êÌ„ ¿‚½¸tÇ‹¢ ÁÈC¢Îˆ.
11§¢·Ÿ Ø‚éÈ꽟 ΋êÌ„,
7

''§½¸téÇ‹é ZÒ… »„ÄvÒWR, ÒéÈ Z¶„í ³·„ ¶„íÒê
ÄéÇ‹é ½¸…ÇŸoÇ‹é. ¥Ì„Y·Ž §MŸwØ•éÜé* ¥Y
ð½Ã„é ï½Ç‹ÌŸÒ…. ¯¢Î‹é¿•Ì„â¢_Å Z ·„MŸjHs
»„êÈf Ø‚éÈ꽟 RÓŸsÇ‹é. ¦Ø„éâ Z¶„í
Ó¸@Ø„é¢ ¿•NŸoÇ‹é.
§MŸwØ•éßÜßéß 'Ε҅Njéß Râéßâéß" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

12

''§MŸwØ•éÜé ¥Ç‹R »‡Ç›Î‹„܃ ¥Î‹é½¸…Ü•·„,
ðÓ|¿„g»‡ ©¢ÅƒÇ‹é ¥Ì„Çé‹ ¥¢Î‹Ã·ˆ Ž ÒxW_÷„½•é
ú½¸W ³·„aÃ„ê ¥Ì„Y·Ž ÒxW_÷„½•é Ì„â Nö΋Äé
ܶ„í ΋»„cÄ»‡ ¥Ì„Ç‹é YÒÓ«NŸoÇ‹é ·ŸY ¥Ì„Ç‹é
½ŸÃˆ·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ©¢ÅƒÇ‹é."" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é.

13¦ ½¸YÒéYá«Ìó Ø‚éÈ꽟 ÒêŃzÇŸÇ‹é. Ε҅
Y·Ž ¦½‚é ³·„ ·òÌ„o ð½Ã„é ú½¸Ø‚êC¢S¢Îˆ. ''ââés
¿„êðÓ Î•Ò…Ç‹Ò… ZÒ…"" ¥Y ¦Ø„éâÌó ¿‚½«t¢Îˆ.
''¨ Ó¸pÜ¢Üó ¶„îÇŸ Ε҅Njé ââés ¿„êÓ¸éoÓŸsÇ‹é,
Ä·äŽÓ¸éoÓŸsÇ‹é"" ¥Y ¥âé·òâs¢Î‹éÒÜz ¦½‚é §Üƒ
¿‚½«t¢Îˆ. 14·„âé·„ ¦ ÕƒR Õ‚Ø•éÃŒ Ü@ØéÃóØé*
¥Y ½«ÜéÒÕÇ›¢Îˆ. ·ŸÎ•á¸é¶„í Õ‚^Ã΋鶄í ÒéÏ‹x ©¢Îˆ
¦ ÕƒR.
15@»„Ãé„ ³·„ ¶„íÒêÄéY·Ž ÁâwYSf¢Îˆ. ¦ ¶„íÒê
ÄéY·Ž §MŸwØ•éÜé ¥Y ¥úÕƒÒéé ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
16@»„ à „ é ¶„ í §MŸwØ• é Üé ½¸ … ÅŽ j â ½¸ t éÇ‹ é ¥úÕƒÒéé
ÒØ„éÓ¸é€ 86 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé.

³Ç‹¢ÕßÇ›·„¶„í ÄéßEÒ… - Ó߸éßâsW
¥úÕƒÒé鶄í 99 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€ ©âs
½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 ¥Ì„Y·Ž ·„⽸Ǜ Øé܃
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Ó•âé ӸÄ|à„·ŽoÒé¢Ì„éÇ‚ñâ Ε҅ǛY ÓŸ
·óÓ¸¢ ¨ ½¸âéÜé ¿•Øé. ÓŸ¶„í RÏ•Øé„ éÇ‹½‚ñ, Ó¸^Ãñâ
ORÌ„¢ OR¢¿„é. 2§Üƒ »„âé·„ ZÒ… ¿•ðÓo Òé⠧΋qÈ
ÒéÏ‹x ³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„âé Ó•âé Ì„Ø„êÃ„é ¿•NŸoâé.
Yâés Õƒ»‡ ¥[×ÒëΈr ¿•NŸoâé.""
3¥½¸ t éÇ‹ é Ε Ò …YØ‚ é ΋ é Å ¥úÕƒÒéé NŸMŸj ¢ »„
½¸ÇŸmÇé‹ . ¥Ì„YÌó Î•Ò…Ç‹é ¥ÓŸsÇ‹é. 4''Òé⠳Nj¢ÕÇ›
·„Üó ÓŸ Õ®ƒ»„¢ §Îˆ. ¥Ó•·„ ÁâÒééܶ„í Yâés Ì„¢úÇ›»‡
Ó•âé ¿•NŸoâé. 5Z ð½Ã„é Ó•âé Òê_ÃfNŸoâé. Z ð½Ã„é
¥úÕƒÒéé ·ŸÎ‹é - Z ð½Ã„é ¥úÕƒ@Òéé. ¥Ó•·„ ÁÓŸ¢»„Òéé
ܶ„í ZÒ… Ì„¢úÇ›R ¥Ò…ÌŸÒ… »„âé·„, Z¶„í Ó•âé ¨
ð½Ã„é ï½Ç‹éÌ„éÓŸsâé. 6Z¶„í Ó•âé ï½Î‹q Ó¸¢ÌŸÓŸYs
§NŸoâé. Zâé¢Ç› ·òÌ„o ÁÓŸ¢»‡Üé ©Î‹vRNŸoØé.
Zâé¢Ç› ·òÌ„o ßEÜé ÒNŸoÄé. 7Z¶„í ÓŸ¶„í ÒéÏ‹x
³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·â„ é Ó•âé °ÃŸtÅé ¿•NŸoâé. Z Ó¸¢ÌŸÓŸ
Y·Ž ¨ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ÒÈoÓ¸éo¢Îˆ. Ó•âé Z¶„í Ε҅Y»‡
©¢Åƒâé. Z Ó¸¢ÌŸÓŸY·Ž Ε҅Y»‡ ©¢Åƒâé. 8ZÒ…
½¸ÃŸØ齟Ǜ»‡ YÒÓ«Ó¸éoâs ¨ Εà‡Ys ¥¢_Å ·„ÓŸâé
Εà‡Ys Z¶„íâé, Z Ó¸¢ÌŸâ½¸… ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·ŽY à‡à„|Ì„½¸…
º¶„ía»‡ §NŸoâé. Ó•âé Q鶄í Ε҅Y»‡ ©¢Åƒâé.""
9¥úÕƒ@ÒééÌó Î•Ò…Ç‹é §¢·Ÿ §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:
''§·„, ³Ç‹¢ÕÇ›·„Üó Z Õ®ƒ»„¢ ØéΈ. ³Ç‹¢ÕÇ›·„âé

17

Õ‚Ø•éßÃŒ ÜßÈêØßéßÃóØßéß 'ââéßs ¿„ê¿„éß¿„éßâs Ó߸OÒ…Y
ÕƒR" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

17

ZÒ… YÜՂŃjH ZÒ†, Z Ó¸¢ÌŸâÒé¢ÌŸ ÓŸ ³Ç‹¢ÕÇ›
·„¶í„ RÏ•Øé„ éÜé ·Ÿ½ŸH. 10QéÄé RÏ•Øé„ éÜé ·Ÿ½ŸH€â
³Ç‹¢ÕÇ›·„ §Î•. §Îˆ Q鶄í, ÓŸ¶„í ÒéÏ‹x ³Ç‹¢ÕÇ›·„.
§Îˆ Z Ó¸¢ÌŸâÒé齟È ·óÓ¸Òéêâé; ½¸…ÅŽjâ ú½¸W
½«Üz½ŸÇ›·Ž Ì„½¸t·„ Ó¸éâsW ¿‚Ø„êxH. 11Z¶„í ÓŸ¶„í
ÒéÏ‹x»„Ü ³Ç‹¢ÕÇ›·„âé ZÒ… ¥âéӸÈNŸoÒY Ì‚HØ„é
¿•ðӢ΋鶄í ZÒ… Z Òéßw¢»„½¸… Òéé¢Î‹é ¿„ßwYs
·óØ„êH. 12Z ÁâÒééÜó ½¸…ÅŽjâ ú½¸W ÕƒÜéÇ‹é, Z
ÁâÒéé âé¢Ç›·Ÿ·„, §Ì„Ä ÁâÒééÜâé¢Ç› Ç‹ÕéuÌó
ÕƒYÓ¸»‡ ·òâÕǛ⠽ŸÃˆÜó ú½¸W ½¸…Äéá¸éÇ‹é Ó¸éâsW
¿•Ø颿„é·òâÒÜœâé. 13·„âé·„ Z ÁƒW ¥¢Ì„ÅŽÜó
ú½¸W ½«Üz½ŸY·Ž Ó¸éâsW ÁÄ黄éÌ„éâsΈ. Z Ò¢à„¢Üó
½¸…ÅŽjâ ú½¸W ½«Üz½ŸÇ›·Ž, Ü•·„ ÕƒYÓ¸»‡ ·òâÕǛ⠽«Üz
½ŸÇ›·Ž Ó¸éâsW ÁÄ黄éÌ„é¢Îˆ. 14§Îˆ ÓŸ ¿„Åj¢, Z¶„í
ÓŸ¶„í ÒéÏ‹x âéâs ³Ç‹¢ÕÇ›·„. Ó¸éâsW ¿•Ø„éY °
Ò黄½ŸÇ‚ñÓŸ Ó¸_à ̄â ú½¸ÁÜóz âé¢Ç› ÌòÜC¢S½•Ø„é
ÕÇ‹ÌŸÇ‹é. ¯¢Î‹é¿•Ì„â¢_Å, ¦ Òx·Žo ÓŸ ³Ç‹¢ÕÇ›
·„âé ©Üz¢½®«é¢¿ŸÇ‹é ·„âé·„.""
½Ÿ»‡q⠽߸…úÌ„éßÇ‹éß §NŸ€¶„í
¥úÕƒ@ÒééÌó Î•Ò…Ç‹é ¥ÓŸsÇ‹é: ''Z Õ®ƒÃ„x
à‡Ã„Øé·Ž Ó•âé ³·„ ·òÌ„o ð½Ã„é ï½ÇŸoâé. ¦½‚é ·òÌ„o
ð½Ã„é à‡ÃŸ*. 16¦½‚éâé Ó•âé ¦LÄ|ΈNŸoâé. ¦½‚鶄í
³·„ ¶„íÒêÄéËŽn Ó•âé §NŸoâé, ÒéÈ ZÒ… Ì„¢úÇ›R
¥Ò…ÌŸÒ…. ¥Ó•·„ ·òÌ„o ÁÓŸ¢»„Òééܶ„í ¦½‚é Ì„Hz
¥Ò…Ì„é¢Îˆ. ÁâÒééÜ ÃŸEÜé ¦½‚éÜóâé¢Ç› ÒNŸoÃé„ .""
17Ε Ò …ËŽ n »ûÄ R ¢¿„ é Ŷ„ í ¥úÕƒ@Òéé Òéé¹¢
ú·Ž¢Îˆ·Ž Έ¢¿„é·òÓŸsÇ‹é. ¥ØéÌ• ¥Ì„Çé‹ âR| Ì„âÜó
ÌŸâé ¥âé·òÓŸsÇ‹é: ''ÓŸ ÒØ„éÓ¸é€ 100 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé.
ÓŸ¶„í ·òÇ‹é¶„í ½¸…ÅjÁƒÜÇ‹é. ÒéÈ à‡ÃŸ ÒØ„éÓ¸é€ 90
Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. ¦½‚鶄í Kà„éÒ… ÁYw¢¿„Ç¢‹ ¥NŸÏ‹x¢.""
18¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé Ε҅YÌó §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é:
''ÓŸ ¶„íÒêÄéÇ‹é §MŸwØ•éÜé OR¢S Yâés ðÓRNŸoÇY‹
¦KÓ¸éoÓŸsâé.""
19Î•Ò…Ç‹é ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''ܕ΋é! Z Õ®ƒÃ„x à‡ÃŸ¶„í
¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…Ç‹ÌŸÇ‹Y Ó•âé ¿‚¯Ÿtâé. ¥Ì„Y·Ž
§NŸ€¶„í* ¥Y ZÒ… ð½Ã„é ï½ÇŸoÒ…. ¥Ì„YÌó Ó•âé ÓŸ
³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Óé¸ ·ò¢Åƒâé. ¦ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¥Ì„Y Ó¸¢ÌŸ
ÓŸÜYsÅŽÌóâé à‡à„|Ì„¢»‡ ·òâNŸ»• ³Ç‹¢ ÕÇ›·„»‡
©¢Åé¢Îˆ.
20''§MŸwØ•éÜéâé »„êÈf ZÒ… ââés ¥Ç›»‡Ò…,
Ó•âé RÓŸsâé. ¥Ì„ËŽn Ó•âé ¦LÄ|ΈNŸoâé. ¥Ì„Y·Ž
¿ŸÜƒ Òé¢Îˆ ½«ÜzÜé ©¢ÅƒÃ„é. ½¸Ó‚s¢Ç‹é Òé¢Îˆ
Òé@ ӟ؄鶄íܶ„í ¥Ì„Ç‹é Ì„¢úÇ› ¥Ò…ÌŸÇ‹é. ¥Ì„Y
15

à‡ÃŸ ßÁ¶„íÒêÈ ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
§NŸ€¶„í ''¥Ì„Ç‹éß âÒ…|âéßß""¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 17:10-18:7

¶„íÅé¢Õ¢ ³·„ »ò½¸t ÁƒW ¥Ò…Ì„é¢Îˆ. 21¥ØéÌ•
§NŸ€¶„íÌó Ó•âé ÓŸ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•NŸoâé. à‡ÃŸ¶„í
½¸…ÅjÕóØ•é ¶„íÒêÄéÇ‹é §NŸ€¶„í. Ò¿•f Ó¸¢ÒÌ„€Ã„¢
ӸÈ»‡c §Î• ·ŸÜ¢Üó Z¶„í ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…Ç‹ÌŸÇ‹é.""
22¥úÕƒ@ÒééÌó Ε҅Njé ÒêŃzÇ‹Å¢ ÒééC¢Sâ
̄ß|Ì„ ¥úÕƒ@Òéé ³¢ÅÈ»‡ ©ÓŸsÇ‹é. Ε҅Njé
Ü•S ¥úÕƒ@Òééâé RÇ‹S ½‚Jz¯öØ„êÇ‹é. 23Ì„â
¶„íÅé¢Õ¢ÜóY Ò黄½ŸÝ„z¶„í, ÕƒÜéĶ„í Ó¸éâsW
¿•Ø„éÒéY ¥úÕƒ@ÒééÌó Î•Ò…Ç‹é ¿‚¯ŸtÇ‹é. ·„âé·„
§MŸwØ•éÜéâé, Ì„â §¢Å ½¸…ÅŽjâ ðÓÒ¶„íܢ΋ÈY
¥úÕƒ@Òéé Ó¸Òê½•à„½¸ÃŸfÇ‹é. Ç‹ÕéuÌó ·òâÕÇ›â
ðÓÒ¶„íÜâé »„êÇ‹ ¥úÕƒ@Òéé Ó¸Ò꽕ང ø ŸfÇ‹é. ¥úÕƒ
@Òéé §¢ÅŽÜóY ú½¸W ½¸…Äéá¸éÇ‹é, ÕƒÜéÇ‹é ³·„
¿óÅ Ó¸Òê½•à„ ½¸Ã„fÕÇŸmÄé. ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·Ž Ó¸éâsW
¿•Ø„éÕÇ›¢Îˆ. ¥úÕƒ@Òéé Î•Ò…Ç‹é ¿‚½«tâÅéz ½ŸÃ„¢
΋È·Ž Ó¸éâsW ¿•à‡Ç‹é.
24¥úÕƒ@Òéé Ó¸ é âsW ÁÈ C ⽸ t éÇ‹ é ¥Ì„ Y
ÒØ„éÓ¸é€ 99 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. 25¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é §MŸw
Ø•éÜé·Ž Ó¸éâsW ÁÈC⽸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é 13 °¢Ç‹z
½ŸÇ‹é. 26¥úÕƒ@Òéé, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é §Î‹qÃ„é ³_·
ÃóEâ Ó¸éâsW ¿•Ø„éÕÇŸmÄé. 27¦ ÃóEÓ• ¥úÕƒ
@Òéé §¢ÅŽÜóY Ò黄½ŸÝ„z¢Î‹Ãˆ·Ž »„êÇ‹ Ó¸éâsW ÁÈ
C¢Îˆ. ¥Ì„Y §¢Å ½¸…ÅŽjâ ðÓÒ¶„íܢ΋È·Ž, ¥Ì„Ç‹é
·òâs ðÓÒ¶„íܢ΋È·Ž Ó¸éâsW ÁÈC¢Îˆ.
Òéßéß»„éßcÄéß ¥WÍ‹éßÜßéß
̄ß|Ì„ ÒéIz ¥úÕƒ@Òééⶄí Ø‚éÈ꽟
ú½¸Ìx„ ·äÒ„ éØ„êxÇ‹é. Òéú½•éÜóY Ó«¢Ï‹êÄ Òâ
Òééⶄí ΋»„cÃóz ¥úÕƒ@Òéé YÒÓ«Ó¸éoÓŸsÇ‹é. ³·„ÓŸÇ‹é
RéÅj ÒéÏŸxºs¢ ¥úÕƒ@Òéé Ì„â »„éǟÄ Ο|Ä¢
΋»„cÄ ¶„îÄéfÓŸsÇ‹é. 2¥úÕƒ@Òéé Ì„ÜœWo ¿„êÇ‹»‡,
Ì„â Òéé¢Î‹Ã„ YÜSâ Òé黄écÄé Òéâéá¸éxÜé ·„âÕ
ÇŸmÄé. ¥úÕƒ@Òéé ½ŸÝ„zâé ¿„êÇ‹»‡Ó• ¥Ì„Ç‹é ½ŸÃˆ
΋»„cĶ„í ½‚Jz: ½ŸÃˆ Òéé¢Î‹é Ò¢C, 3§Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é,
''¥Ø„éx܃ß, Qé ΟӸéÇ‹Ó‚ñâ ÓŸ ΋»„cÄ ΋؄鿕ӫ
·ò¢Ì„ ·ŸÜ¢ ©¢Ç‹¢Ç›. 4Qé ·ŸÝ„éz ·„Ç‹é·òaÓ•¢Î‹é¶„í
Ó•âé ZÝ„éz Ì‚NŸoâé. ¿‚Åz ·Ž¢Î‹ QéÄé Rúà‡¢W XÓ¸é
·óÒ¿„éf. 5Qé ·óÓ¸¢ Ó•âé Õ®óÁ⢠̂NŸoâé, ·„Nj齸…
Y¢ÇŸ ծ󢿕؄é¢Ç›. ̄ß|Ì„ Qé ΟÈâ QéÄé
½‚Ýòz¿„éf.""
''¿ŸÜƒ Õƒ»„é¢Îˆ, ¥Üƒ»• ·ŸZØé"" ¥ÓŸsÃ„é ¦
Òé黄écÄé Òéâéá¸éxÜé. 6¥úÕƒ@Òéé Ì„â »„éǟÄÒéé
΋»„cĶ„í Ì„|Ǟ|Ä»‡ ½‚݃zÇ‹é. ''ÒéêÇ‹é Ãò^Åjܶ„í
Ӹýˆ Ǹ ‚ »óÏ‹éÒéÜé Ì„|Ä»‡ Ì„Øê
„ Ä鿕Øé"" ¥ÓŸsÇ‹é
à‡ÃŸÌó ¥úÕƒ@Òéé. 7̄ß|Ì„ ¥úÕƒ@Òéé Ì„â
½¸àé„ Ò…Ü Î‹»Ãc„ ¶„ í„ ½¸Ãé„ »‚ÌŸoÇé‹ . ¥úÕƒ@Òéé ¿ŸÜƒ Òé¢S
Ø„éÒ|â¢Üó ©âs ΋êÇ‹âé XÓ¸é·òY Ì„â ðÓÒ¶„íY·Ž

18

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 18:8-30

18

§¿ŸfÇ‹é. Ì„|Ä»‡ ¦ ΋êÇ‹âé Òψ¢S, ΟYÌó
Õ®óÁ⢠ӫ΋r¢ ¿•Ø„ééÒéY ¥úÕƒ@Òéé ¿‚¯ŸtÇ‹é.
8¦ Òê¢NŸYs ¦ Òé黄écÄé Òéâéá¸éxÜé ծ󢿕
ðÓ¢Î‹é¶„í ¥úÕƒ@Òéé §¿ŸfÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ¯ŸÜé, ½‚âs
¶„îÇ‹ ½ŸÝ„z¶„í §¿ŸfÇ‹é. ¦ Òé黄écÃ„é ¿‚Åéj ·Ž¢Î‹
Õ®óÁ⢠¿•Ó¸êo ©¢Ç‹»‡ ¥úÕƒ@Òéé ½ŸÃˆ ΋»„cÄ YÜ
ÕÇŸmÇ‹é.
9''Z Õ®ƒÃ„x à‡ÃŸ ¯·„aÇ‹?"" ¥¢Åê ¦ Òé黄écÄé
¥úÕƒ@Òééâé ¥Ç›»‡Ã„é.
''¦½‚é ¥·„aÇ‹ »„éǟÄ¢Üó ©¢Îˆ"" ¥ÓŸsÇ‹é
¥úÕƒ@Òéé.
10¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟, ''ÒéIz ÒÓ¸¢Ì„·ŸÜ¢Üó
Ó•âé ÒNŸoâé. ¥½¸tÅŽ·Ž Z Õ®ƒÃ„x à‡ÃŸ¶„í ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é
·„HC ©¢ÅƒÇ‹é"" ¥ÓŸsÇ‹é.
»„éǟÄ¢ Üó½¸Ü à‡ÃŸ ¨ Rá¸Ø„êÜé RâsΈ.
11¥úÕƒ@Òéé à‡ÃŸÜé ¿ŸÜƒ ÒééÓ¸H½ŸÝ„éz. Ó¬oÿÜé ½«Üz
Üâé ·„â»„Ü ÒØ„éÓ¸é€ à‡ÃŸ¶„í ΟŎ¯öØé¢Îˆ. 12¥¢Î‹é
¿•Ì„ ÌŸâé Râs ÒêÅÜâé à‡ÃŸ âÒéwÜ•Îé‹ . ''§½¸téÇ‹é
Ó•âê ÒééÓ¸HΟYs, ÓŸ Õ®„Äo ÒééÓ¸H½ŸÇ‹é. ÓŸ¶„í
·òÇ‹é¶„í ½¸…ÅjŃY·Ž Ó•âé ÒéÉ ÒééÓ¸HΟYs ·„Ο""
¥âé·ò¢Îˆ Ì„âÜó ÌŸâé.
13¥½¸ t éÇ‹ é ¥úÕƒ@ÒééÌó Ø‚ é È꽟 §Üƒ
¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•âé ¿‚½«t¢Îˆ à‡ÃŸ âÒéwÅ¢ ܕ΋é.
¦½‚é âR|¢Îˆ. ÓŸ¶„í ·òÇ‹é¶„í ½¸…ÅjŃY·Ž Ó•âé ÒéÉ
ÒééÓ¸HΟYs ·„Ο!"" ¥¢Îˆ. 14Ø‚éÈ꽟¶„í ¥NŸÏ‹x
½‚é`âΈ °Î‚ñÓŸ ©¢ÎŸ? Ó•âé ÒNŸoâY ¿‚½«tâ
ÒÓ¸¢Ì„·ŸÜ¢Üó ÒéIz ÒNŸoâé, ¥½¸téÇ‹é Z Õ®ƒÃ„x
à‡ÃŸ¶„í ¶„íÒêÄéÇ‹é ©¢ÅƒÇ‹é.
15¥ØéÌ• à‡ÃŸ, ''Ó• â é âÒ|Ü• Î ‹ é "" ¥¢Îˆ .
(Õ®„؄齸Ǜ ¦½‚é ¥Üƒ ¥¢Îˆ.)
·ŸY Ø‚éÈ꽟, ''·ŸÎ‹é, ZÒ… ¿‚ð½tΈ YÁ¢
·ŸÎ‹Y ÓŸ¶„í Ì‚ÜéÓ¸é. ZÒ… ⽟|Ò…"" ¥ÓŸsÇ‹é.
16¥½¸téÇ‹é ¦ Òéâéá¸éxÜé ½‚Ý„zŃY·Ž Ü•¿ŸÃ„é.
½ŸÃ„é NôÎòÒé ½‚ñ½¸… ¿„êÓ«, ¦ Έໄ ‡ âÇ‹·„ ú¯ŸÃ„¢[×¢
¿ŸÃ„é. ½ŸÃˆ·Ž QÇóaÜé ¿‚½¸tŃY·Ž ¥úÕƒ@Òéé
½ŸÝ„zÌó ·ò¢Ì„ ΋êÄ¢ âÇ›¿ŸÇ‹é.
Ε҅YÌó ¥úÕƒ@Òéßéß Õ•Ã„¢
Ø‚éÈ꽟 Ì„âÜó ÌŸâé §Üƒ ¥âé·òÓŸsÇ‹é:
''§½¸téÇ‹é Ó•âé ¿•Øé„ ÕóÌ„éâsΈ ¥úÕƒ@Òé鶄í Ó•âé
¿‚¯Ÿt܃? 18¥úÕƒ@Òéé »ò½¸t à„·»oŽ Ü„ ÁÓŸY·Ž ÒéêÜ
½¸…Äéá¸éÇ‹é ¥Ò…ÌŸÇ‹é. ¥Ì„Y ÒéêÜ¢»‡ Õ®„êRé QéΈ
ú½¸Áܢ̟ ¦LÄ|Έ¢¿„ÕÇ‹é̟Äé. 19¥úÕƒ@ÒééÌó
Ó•âé ³·„ ú½¸Ì•x·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Ó¸é¶„íÓŸsâé. ¥Ì„Y
½«ÜzÜé, Ó¸¢ÌŸâÒéé Ø‚éÈ꽟 §á¸j ú½¸·ŸÃ„¢ OR¢¿•
ÅÅéj ¥úÕƒ@Òéé ½ŸÃˆ·Ž ¦ÁƒÂ½«¢¿ŸÜY ¿‚½«t, Ó•âé
§Üƒ ¿•NŸâé. Ó¸ú·„Ò颻‡ ÓŸx؄颻‡ ½ŸÝ„éz OR¢¿ŸÜY
17

¿‚½«t Ó•âé §Üƒ ¿•NŸâé. ¥½¸téÇ‹é, Ø‚éÈ꽟ӂñâ
Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó«â ½ŸÅŽY ¥Ì„Y·Ž §Ò|»„Üâé.""
20ÒéÃ„Ü Ø‚éÈ꽟 §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''NôÎòÒé
»ò½‚ééúÃŸÜ ¥Ã„齸…Üé ¿ŸÜƒ ï½Î‹qR. ½ŸÃˆ ¯Ÿ½¸¢
¿ŸÜƒ Õ®„؄颷„Ľ‚é`âΈ. ¥Y Ó•âé RÓŸsâé. 21·„âé·„
Ó•âé ½‚Jz, ¥·„aÇ› Rá¸Ø„êÜé Ó•âé Râs¢Ì„ ¿‚Ç‹m»‡
©ÓŸsØ•é½‚ê ¿„êNŸoâé. ¥½¸téÇ‹é ÓŸ¶„í Yà„f؄颻‡
Ì‚ÜéÓ¸éo¢Îˆ.""
22¥¢¿•Ì„ ¦ Òéâéá¸éxÜé ÒéIz, NôÎòÒ齂ñ½¸…
âÇ‹·„ ú¯ŸÃ„¢[×¢¿ŸÃ„é. ¥ØéÌ• ¥úÕƒ@Òéé Ø‚éÈê
½ŸÌó ¥·„aÇ‹ ©¢Ç›¯öØ„êÇ‹é. 23¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé
Ø‚éÈ꽟âé Ó¸Q齫¢S §Üƒ ¥Ç›»‡Ç‹é. ''Ø‚éÈ꽟,
ZÒ… ΋éá¸éjÜâé ÓŸà„⢠¿•ðÓŽ¸téÇ‹é Òé¢S ½ŸÃˆY
¶„îÇ‹ ÓŸà„⢠¿•NŸo½Ÿ? 24¦ ½¸ÅjË¢Üó ³·„½•Ý„ 50
Òé¢Îˆ Òé¢S ½ŸÝ„éz ©¢_Å ¯Üƒ? ¦ ½¸ÅjËŸYs
ÓŸà„⢠¿•ðÓNŸo½Ÿ? ¥·„aÇ‹ YÒÓ«Ó¸éoâs 50 Òé¢Îˆ
Òé¢S½ŸÝ„z ·óÓ¸¢ Ì„½t¸ ·„ ZÒ… ¦ ½¸ÅË
j ŸYs ·Ÿ¯ŸÇ‹é.
25¦ ½¸ÅË
j ŸYs ZÒ… ¥Ó¸Üé ÓŸà„⢠¿•Øé„ Ó• ¿•Øé„ Ò….
¿‚Ç‹m½ŸÝ„zâé ¿„¢½¸Ç‹¢·óÓ¸¢ 50 Òé¢Îˆ Òé¢S ½ŸÝ„zâé
ZÒ… ÓŸà„⢠¿•Øé„ Ò…. ¥Üƒ »„âé·„ ÁÈCÌ• Òé¢S½ŸÝ„éz
¿‚Ç‹m½ŸÝ„éz Ó¸Òê⽂é`, §Î‹qÄê K·äŽ¢¿„ÕÇ‹é̟Äé.
Õ®„êÜó·„ Òé¢Ì„ÅŽ·Ž ZÒ… ÓŸxØ„éÒéêÈoR. YÁ¢»‡
ZÒ… Ó¸^ÃñâΕ ¿•NŸoÒY ÓŸ¶„í Ì‚ÜéÓ¸é.""
26¥½¸téÇ‹é, ''NôÎòÒé ½¸ÅË
j ¢Üó 50 Òé¢Îˆ Òé¢S
½ŸÝ„éz ÓŸ¶„í ·„âÕǛ̕, Ó•âé ¦ ½¸ÅjË¢ ¥¢Ì„ÅŽY
·Ÿ¯ŸÇ‹éÌŸâé"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø‚éÈ꽟.
27ΟY·Ž ¥úÕƒ@Òéé §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''ú½¸Õê
„® , ZÌó
¯öÜéf·ò¢_Å, Ó•âé Ï‹êJY, ÕêǛ΋âé ÒêúÌ„½•é.
¥ØéÓŸ Ó•âé ÒéÃóNŸÃˆ Ì‚C¢S ¨ ú½¸à„s ¥Ç‹é»„é
Ì„éÓŸsâé.
28³·„½•Ý„ ¥Øé΋黄éÄé Òé¢S½ŸÝ„éz Ì„½«t ¯öØé,
45 Òé¢Îˆ ÒêúÌ„½•é Òé¢S½ŸÝ„éz ¦ ½¸ÅË
j ¢Üó ©¢_Å
¯Üƒ? _·ÒÜ¢ ¥Øé΋黄éÄé Ì„¶„íaÒ ¥Øéâ¢Î‹éÒÜz
½‚ééÌ„o¢ ½¸ÅjËÒé¢Ì„ÅŽY ÓŸà„⢠¿•NŸo½Ÿ?""
''¥·„aÇ‹ 45 Òé¢Îˆ Òé¢S½ŸÝ„éz »„âé·„ ÓŸ¶„í ·„â
ÕǛ̕, ¦ ½¸ÅjËŸYs Ó•âé Ò΋H½•NŸoâé."" ¥ÓŸsÇ‹é
Ø‚éÈ꽟.
29ÒéÃ„Ü ¥úÕƒ@Òéé, ''¥·„aÇ‹ 40 Òé¢Îˆ ÒêúÌ„½•é
Òé¢S½ŸÝ„éz Z¶„í ·„âÕǛӟ, ZÒ… ¦ ½¸ÅË
j ŸYs ÓŸà„â¢
¿•NŸo½Ÿ?"" ¥Y Ø‚éÈ꽟âé ¥Ç›»‡Ç‹é.
''40 Òé¢Îˆ Òé¢S ½ŸÝ„éz ÓŸ¶„í ·„âÕǛ̕, Ó•âé ¦
½¸ÅjËŸYs ÓŸà„⢠¿•Ø„éâé"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø‚éÈ꽟.
30¥¢Î‹é¶„í ¥úÕƒ@Òéé, ''ú½¸Õ®„ê, ÓŸ Qé΋ ·ó½¸
C¢¿„¶í„ . ÒéÃò·„a ÒêÅ ¥Ç‹é»„éÌŸâé. ¦ ½¸ÅË
j ¢Üó
30 Òé¢Îˆ ÒêúÌ„½•é Òé¢S½ŸÝ„éz ·„âÕǛ̕, ZÒ… ¦
½¸Åj˃Ys ÓŸà„⢠¿•NŸo½Ÿ?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é.

19

¥¢Î‹é¶„í Ø‚éÈ꽟, ''¥·„aÇ‹ 30 Òé¢Îˆ Òé¢S
½ŸÝ„éz ÓŸ¶„í ·„âÕǛ̕, ¦ ½¸ÅjËŸYs Ó•âé ÓŸà„â¢
¿•Ø„éâé"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é.
31¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé, ''ÓŸ ú½¸Õé„® Ò…Ìó ÒéÃóNŸÃˆ
ÒêÅ܃Nj Ì‚C¢SWY ³·„½•Ý„ ¥·„aÇ‹ 20 Òé¢Îˆ
Òé¢S½ŸÝ•z ©¢_Å"" ¥ÓŸsÇ‹é.
''20 Òé¢Îˆ Òé¢S½ŸÝ„éz ÓŸ¶„í ·„âÕǛ̕ ¦ ½¸Åj
ËŸYs Ó•âé ÓŸà„⢠¿•Ø„éâé"" ¥Y Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é
Ø‚éÈ꽟.
32¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é, ''ú½¸Õ®„ê
ÓŸï½ñ ·ó½¸C¢¿„¶í„ , ¨ ³·„aNŸ_à SÒÈ»‡ ZÌó ÒêÅ
܃Nj Ì‚CÓ¸éÓo Ÿâé. ½¸ÎÒˆ é¢Îˆ Òé¢S½ŸÝ•z »„âé·„ ¥·„aÇ‹
Z¶„í ·„âÕǛ̕, Z_½•¢ ¿•NŸoÒ…?""
''½¸ÎˆÒé¢Îˆ Òé¢S½ŸÝ„éz »„âé·„ ¥·„aÇ‹ ÓŸ¶„í ·„â
ÕǛ̕, ¦ ½¸ÅË
j ŸYs Ó•âé ÓŸà„⢠¿•Øé„ âé ¥ÓŸsÇ‹é""
Ø‚éÈ꽟.
33Ø‚éÈ꽟 ¥úÕƒ@ÒééÌó ÒêŃzÇ‹Å¢ ¥Øé
¯öØé¢Îˆ, »„âé·„ Ø‚éÈ꽟 ½‚Jz¯öØ„êÇ‹é. ¥úÕƒ
@Òéé Ì„â §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz¯öØ„êÇ‹é.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 18:31-19:15

¦ Òéâéá¸xÜÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. 8 ''¿„êÇ‹¢Ç›, ÓŸ¶„í §Î‹Ãq é„
¶„íÒê^ÃoÜé ©ÓŸsÄé. ½ŸÃ„é §ÎˆÒĶ„í ¯âsÇ‹ê °
½¸…Äéá¸éYÒ΋q ½¸Ç‹é·óܕ΋é. ÓŸ ¶„îÌ„éÝ„zâé Q鶄í
§NŸoâé. Qé §á¸j¢ ÒSfâÅéj ½ŸÝ„zâé ¿•Ó¸é·ó¢Ç›.
·ŸY ΋Øé„ ¿•Ó« ¨ Òéâéá¸éxÜâé ÒêúÌ„¢ °Qé ¿•Øé„
·„¢Ç›. QÝ„éz ÓŸ §¢ÅŽ·Ž Ò¿ŸfÄé, Ó•âé ½ŸÝ„zâé
·Ÿ¯ŸÇŸH"" ÜóÌ„é ¦ Òéâéá¸éxÜÌó ¥ÓŸsÇ‹é.
9''ΟÈÜóâé¢S Ì„½t
¸ é·ó"" ¥¢Åê §¢ÅŽ ¿„éÅêj
©âs½ŸÝ„¢z ÌŸ ¥Ãˆ¿ŸÃ„é. ''¨ ÜóÌ„é ³·„ Ø„êúW¶„íNj黇
Òéâ ½¸ÅjË¢ Ò¿ŸfÇ‹é. §½¸téÇ‹é Òéâ_· ZÌ„éÜé
¿‚ÕéÌ„éÓŸsÇ‹é"" - ¥Y ½ŸÝ„Üz ó ½ŸÝ„éz ¿‚½t¸ é·òÓŸsÄé.
¥½¸téÇ‹é ½ŸÝ„éz ÜóÌ„éÌó, ''½ŸÝ„z¶„í ¿•ðÓ ½ŸÅŽ·„¢_Å
¯¶„íaÒ ·•Ç‹é Z¶„í ¿•NŸo¢"" ¥Y ¿‚¯ŸtÃ„é ·„âé·„ ¦
Òéâéá¸éxÜé ÜóÌ„é ΋»„cĶ„í ÒéȢ̄ Ó¸Q齸¢»‡ ½‚Jz,
Ì„Ü齸… Õ΋qÜé ·òÅjÇŸY·Ž ӫ΋rÒéØ„êxÄé.
10¥ØéÌ• ÜóÌ„é §¢ÅŽÜó Ò…âs ¦ Øé΋qÄé
Òéâéá¸éxÜé Ì„Ü齸… ̂ÄS ÜóÌ„éâé Üó½¸H·Ž
܃»•NŸÃ„é. ̄ß|Ì„ ½ŸÝ„éz Ì„Ü齸… ÒéêðÓNŸÃ„é. 11Ο|Ä
Òééâ¶„í ½‚Üé½¸Ü ©âs Òéâéá¸éxÜé ú»„éÇ›½m ŸÝ„éz ¥Ø•éx
ÅÅéj ¦ ΕÒ΋êÌ„Üé ¿•NŸÃ„é. ·„âé·„ §¢ÅŽÜóY·Ž
ÜóÌ„éß ¥WÍ‹éßÜßéß
ú½¸½•K¢¿ŸÜY ú½¸Ø„éWs¢Sâ ¦ Òéâéá¸éxÜé, ï½Î‹q
¦ NŸØ„颷ŸÜ¢, ¦ §Î‹qÄé ΕÒ΋êÌ„Üé ½ŸÝ„éz, Sâs½ŸÝ„éz ¥¢Î‹Ã„é »„éÇ›m½ŸÝ„zØé¯öØé Ο|Ä¢
NôÎòÒé ½¸ÅjË¢ Ò¿ŸfÄé. ½¸ÅjË ÎŸ|Ä¢ ¯·„aÇ‹é¢Îó ·„âé·óaÜ••·„ ¯öØ„êÄé.
΋»Ãc„ „ ¶„îÃòfY ©âs ÜóÌ„é ¦ ΕÒ΋êÌ„Hs ¿„êà‡Ç‹é.
ÜóÌ„é Ü•S, ΕÒ΋êÌ„Ü Î‹»Ãc„ ¶„ í„ ½‚J,z NŸMŸj¢»„ ½¸ÇŸmÇé‹ .
NôÎòÒéß âéߢǛ Ì„½ß«t¢¿„éß·óÒÅߢ
2ÜóÌ„é §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é: ''¥Ø„éx܃ß, ΋؄éÌó ÓŸ
12''Qé ¶„íÅé¢ÕƒÜ¶„í ¿‚¢Îˆâ ½ŸÝ„éz §¢^·Ò^ÃñÓŸ
§¢ÅŽ·Ž ĢǛ, Ó•âé Q鶄í ðÓÒ ¿•NŸoâé. ¥·„aÇ‹
j ¢Üó ©ÓŸsß? ¥ÜézÝé„ ,z ¶„íÒêÄéÜé, ¶„íÒê
QéÄé Qé ·ŸÝ„zé ·„Ç‹é·òaY, ßúW ÕÓ¸ ¿•Ø„éÒ¿„éfâé. ¨ ½¸ÅË
^Ão
Ü
é,
Ü•
·„ §¢^·Ò^ÃñÓŸ Qé ¶„íÅé¢Õ¢Üó ©ÓŸsß?
¦ Ì„Ãé„ ½ŸÌ„ QéÄé Qé ú½¸Øê
„ Ë¢ ·òâNŸC¢¿„Ò¿„éf.""

¶„
í
Åé¢ÕƒY·Ž
¿‚¢Îˆâ ½ŸÝ„éz §¢^·Ò^ÃñÓŸ ¨ ½¸Åj
''ܕ΋é. ¨ ßúW·Ž ½•éÒéé ¨ ¹ƒI Ó¸pÜ¢Üó ÕÓ¸
Ë¢Üó ©¢_Å, ½ŸÝ„âz é §½¸téÇ• ¨ ¿óÅé RÇ›Sï½Åj
¿•NŸo¢"" ¥ÓŸsÄé ΕÒ΋êÌ„Üé.
ÒéY ¿‚¯ŸtH. 13½•éÒéé ¨ ½¸ÅjËŸYs ÓŸà„â¢
3·ŸY, ½ŸÃˆY Ì„â §¢ÅŽ·Ž ÄÒéwY ÜóÌ„é ÕÜ
j ¢Üó ©âs ΋éá¸Ì
j Ÿ|Ys »„êÈf
Ң̄Òéé ¿•ïÓâé. ¥¢¿•Ì„ ÜóÌ„é §¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„zÇŸY·Ž ¿•Óé¸ Óo Ÿs¢. ¨ ½¸ÅË
Ø‚
é
È꽟
¥¢ÌŸ
¿„
ê
à‡Ç‹
é
.
·„
â
é·„
¨
½¸ÅjËŸYs
ΕÒ΋êÌ„Üé ³½¸té·òÓŸsÄé. ½ŸÃ„é §¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„z»‡Ó•,
½ŸÃ„é WÓ•¢Î‹é¶„í ÜóÌ„é Õ®óÁ⢠̄؄êÃ„é ¿•NŸÇ‹é, ÓŸà„⢠¿•Ø„éŃY·Ž Ø‚éÈ꽟 ÒéÒééwHs ½¸¢½«¢
½ŸÝ„z ·óÓ¸¢ Ãò^ÅÜj é ¿•NŸÇ‹é. ÜóÌ„é ҢǛâ Õ®óÁ⢠¿ŸÇ‹é"" ¥Y ¦ §Î‹Ãq é„ Òéâéá¸éxÜé ÜóÌ„é¶„í ¿‚¯ŸtÄé.
14·„âé·„ ÜóÌ„é ÕØ„éŶ„í ½‚Jz, Ì„â ¶„íÒê^ÃoÜâé
ΕÒ΋êÌ„Üé WÓŸsÄé.
4¦ ßúW ½¸¢Ç‹é·òâ·„ Òéé¢Î‹é, ½¸ÅjË¢ âÜé
ï½ÝƒzÇ‹Ó‚ñØ„ééâs Ì„â ¥ÜézÝ„zÌó ÒêŃzÇŸÇ‹é.
j ¢ ÒΈHï½Åj¢Ç›. Ø‚éÈ꽟 ΉYs
ÒéêÜÜ âé¢Ç› ½¸…Äéá¸éÜé SâsÜê, ï½Î‹Üq ê ÜóÌ„é ''Ì„|Ä»‡ ¨ ½¸ÅË
§¢ÅŽ·Ž Ò¿ŸfÄé. NôÎòÒé ú½¸ÁÜé ÜóÌ„é §¢ÅŽY Ì„|Ä»‡ ÓŸà„⢠¿•NŸoÇ‹é"" ¥ÓŸsÇ‹é ÜóÌ„é. ¥ØéÌ•
¿„éÅéjÒééÅŽ,j ÜóÌ„éâé ½«ÜƒfÄé. 5''¨ ßúW Z §¢ÅŽ·Ž ÜóÌ„é ½¸Ãˆ@Ó¸¢ ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹âé·òÓŸsÃ„é ½ŸÝ„éz.
15ÒéßsÇ‹ é Ó¸ ê Ãóx΋ Ø „ ê â Ε Ò Î‹ ê Ì„ Ü é
ÒSfâ ¦ §Î‹Ãq é„ Òéâéá¸éxÜé (ΕÒ΋êÌ„Üé) ¯·„aÇ‹?
½ŸÝ„zâé ÕØ„éŶ„í Òê ΋»„cĶ„í XӸ鶄íß. ½•éÒéé ÜóÌ„éâé Ìò¢Î‹Ã„ï½ÅŽj ¨Üƒ»„ÓŸsÄé. ''¿„êÇ‹é, ¨
½ŸÝ„zâé Ó¸¢Õ®óC¢¿ŸH"" ¥ÓŸsÄé.
½¸ÅjË¢ K·äŽ¢¿„ÕÇ‹éÌ„é¢Îˆ. ·„âé·„ §¢·„ ZÌó ©âs
6ÜóÌ„é ÕØ„éŶ„í ½‚Jz, Ì„â ½‚âé·„»‡ Ì„Ü齸…
Z Õ®ƒÃ„xâé, Z Øé΋qÃ„é ¶„íÒê^ÃoÜâé ÌóÇ‹é·òY ¨
ÒéêNŸÇ‹é. 7''Ò΋éq, ÓŸ Nö΋Äé܃ß, ΋؄鿕ӫ ¨ Ó¸pÜ¢ RÇ›Sï½Åéj. ¥½¸téÇ‹é ¨ ½¸ÅjË¢ÌóÕƒÅé
¿‚Ç‹m½¸Y QéÃ„é ¿•Ø„éÒ΋qY ÕWÒé܃NjéÌ„éÓŸsâé"" ¥Y ZÒ… ÓŸà„⢻‡¶„í¢ÇŸ ©¢ÅƒÒ….""

19

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 19:16-37

20

·ŸY, ÜóÌ„é ·„ÜÒĽ¸Ç›, ½‚Jz¯öØ•é¢Î‹é¶„í Ì„|Ä
½¸ÇÜ‹ Ε é‹ . ·„âé·„ ¦ §Î‹Ãq é„ Òéâéá¸éxÜé, (ΕÒ΋êÌ„Üé)
ÜóÌ„é, ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x, ¥Ì„Y Øé΋Ãq é„ ¶„íÒê^ÃÜo ¿•Ìé„ Üé
½¸Åéj·òÓŸsÄé. ÜóÌ„éâé ¥Ì„Y ¶„íÅé¢ÕƒYs ¦ §Î‹Ãq é„
Òéâéá¸éxÜé ¦ ½¸ÅjË¢Üóâé¢S _·äÒ颻‡ ÕØ„éŶ„í
âÇ›½«¢¿ŸÃ„é. ÜóÌ„é, ¥Ì„Y ¶„íÅé¢Õ¢ Ø‚éÇ‹Ü
Ø‚éÈ꽟 ΋Øé„ ¿„êï½ÅƒjÇé‹ . 17¥¢Î‹é¿•Ì„ ÜóÌ„éâé
¥Ì„Y ¶„íÅé¢ÕƒYs ¦ §Î‹qÄé Òéâéá¸éxÜé ¦ ½¸Åj
Ë¢Üóâé¢Ç› ÕØ„éŶ„í XÓ¸é·òY Ò¿ŸfÄé. ½ŸÃ„é
ÕØ„éŶ„í Ò¿Ÿf·„, ¦ Òéâéá¸éxÜÜó ³·„Ã„é §Üƒ
¥ÓŸsÄé: ''§½¸téÇ‹é Qé ú¯ŸË¢ ·Ÿ¯ŸÇ‹é·óŃY·Ž
¯ŸÃˆ¯ô¢Ç›. ÒéIz ½‚â鶄ía WÈC ½¸ÅjË¢ ½‚ñ½¸… ¿„êÇ‹
·„¢Ç›. ÜóØ„éÜó ¯·„aÇŸ ¦»„·¢„ Ç›. ½¸Ã|„ ÌŸÜé ¿•Ã_ ¢Ì„
ÒĶ„í ½¸Ã„黂̄o¢Ç›. ¥Üƒ ¿•Ø„é·„¯öÌ•, ½¸ÅjË¢Ìó
¯ŸÅé QéÄê ÓŸà„⢠¥Øé¯ö̟Äé.""
18¥ØéÌ• ¦ §Î‹qÄé Òéâéá¸éxÜÌó ÜóÌ„é §Üƒ
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¥Ø„éx܃ß, ¥¢Ì„ ΋êÄ¢ ½¸Ã„黂̄oÒéY
ââés ÕÜҢ̄¢ ¿•Ø„éÒ΋éq. 19Qé ðÓÒ¶„íÇ‹Ó‚ñâ ÓŸ
Qé΋ QéÃ„é ¿ŸÜƒ ΋Øé„ ¿„꽫¢¿ŸÃ„é. ââés Ä·¢Žä ¿„Å¢
QéÃ„é ¿„꽫¢Sâ Òé@ »ò½¸t ΋؄é. ·ŸZ, Ó•âé
½¸Ã„|ÌŸÜ ÒĶ„í ½¸Ã„黂̄oÜ•âé. Ó•âé ÒéÉ YΟ⽂é`Ì•,
¦ ⻄ßY·Ž Ó¸¢Õ®„R¢¿„ÒÜÓ«â K·ä„ ÓŸ¶„í Ì„CH Ó•âé
ÒéÄËNŽ Ÿoâé. 20¥ØéÌ• ¿„êÇ‹¢Ç›, §·„aÇ›·Ž Ó¸Q齸¢Üó
³·„ Sâs ªÃ„é¢Îˆ. ââés ¦ ªÃˆ·Ž ¯ŸÃˆ¯öYÒ|¢Ç›,
¥·„aÇ‹ ÓŸ ú¯ŸË¢ ķ䎢¿„ÕÇ‹éÌ„é¢Îˆ."" 21ΕÒ΋êÌ„
ÜóÌ„éÌó, ''Ó¸Ã_ Òé¢SΈ, ¥Üƒ»• ·ŸYÒ…|. ZÒ… ½‚Ýé„ âo s
¦ ªÃˆY Ó•âé ÓŸà„⢠¿•Ø„éâé. 22¥ØéÌ• ¥·„aÇ›·Ž
½•»¢„ »‡ ½¸Ãé„ »‚Ìé„ .o ZÒ… ·_ Òä 颻‡ ¦ ªÃ„é ¿•Ã_ ¢Ì„ÒÄ¶í„ ,
NôÎòÒéâé Ó•âé ÓŸà„⢠¿•Ø„éâé"" ¥Ó‚âé. (¦
ªÃ„é SâsΈ »„âé·„ ¥Îˆ NöØ„éÃ„é ¥Y ½«ÜéÒÕÇ›¢Îˆ.)
16

¿óÅâé¢Ç› RNŸoĽ‚é`â ¯ô»„Üé ßÒÅ¢ ¿„êà‡Ç‹é.
¥Îˆ ³·„ Òé@»ò½¸t Òé¢Åâé¢Ç› Ü•Sâ ¯ô»„܃ ·„â
ÕÇ›¢Îˆ. 29¦ ÜóØ„éÜóY ½¸ÅË
j ŸÜâé Ε҅Njé ÓŸà„â¢
¿•NŸÇ‹é. ¥ØéÌ• Î•Ò…Ç‹é §Îˆ ¿•Ó«â½¸téÇ‹é, ¥úÕƒ
@Òéé ¥Ç›Câ ΟYY ¦Ø„éâ ÁƒÂ½·¸ ¢„ ¿•Óé¸ ·òÓŸsÇ‹é.
ÜóÌ„é ú¯ŸËŸYs Ε҅Njé ķ䎢¿ŸÇ‹é, ·ŸY ÜóÌ„é YÒ
Ó«¢Sâ ½¸ÅjËŸYs Ø‚éÈ꽟 ÓŸà„⢠¿•NŸÇ‹é.
ÜóÌ„éß, ¥Ì„Y ¶„íÒê^ÃoÜßéß
NöØ„éÄéÜó ORÌ„¢ »„Ç›ð½¢Î‹é¶„í ÜóÌ„é Õ®„Ø„é
½¸ÇŸmÇ‹é. ·„âé·„ ¥Ì„Ç‹é, ¥Ì„Y §Î‹qÃ„é ¶„íÒê^ÃoÜé ½‚Jz
½¸Ã„|ÌŸÜóz Y½ŸÓ¸¢ ¿•à‡Ã„é. ¥·„aÇ‹ ³·„ »„éºÜó
½ŸÃ„é YÒÓ«¢¿ŸÃ„é. 31³·„ ÃóEâ ï½Î‹q ¶„íÒê^Ão Sâs
¶„íÒê^ÃoÌó §Üƒ ¿‚½«t¢Îˆ: ''Õ®„êRéQé΋ ¥¢Ì„Ń
Ó¬oÿÜé ½¸…Äéá¸éÜé ï½Jz ¿•Ó¸é·òY ¶„íÅé¢Õ¢ ·„HC
©¢ÅƒÃ„é. ·ŸZ Òé⢠ï½Jz ¿•Ó¸é·òY ½«ÜzÜé ·„H
»•¢Î‹é¶„í §·„aÇ‹ ¯Ò|Äê Ò黄½ŸÝ„éz Ü•Ãé„ . Òéâ Ì„¢úÇ›
ÒééÓ¸H½ŸÇ‹é. 32·ŸZ Òéâ ¶„íÅé¢Õ¢ NŸ»‡H »„âé·„
Òéâ¶„í ½«ÜzÜé ½¸…ÅjÇ‹¢ ·óÓ¸¢ Òé⢠Òéâ Ì„¢úÇ›Y
©½¸Ø‚êC¢¿„é·ó½ŸH. Òé⢠Òéâ Ì„¢úÇ› ΋»„cĶ„í
½‚Jz, ¦Ø„éâÌó ¯ŸÅé Òéϋ鯟⢠¿•Ó«, ¦Ø„éⶄí
ÒéÌ„éo ·„HCΟq¢. ¥½¸téÇ‹é Òé⢠¦Ø„éâÌó ½¸¢Ç‹é
·óÒ¿„éf.""
33¦ ßúW §Î‹qÃ„é ¥ÒêwØéÜê Ì„Òé Ì„¢úÇ›
΋»„cĶ„í ½‚Jz, ¥Ì„Y·Ž úΟ·äŸÃ„NŸYs ÌŸC¢S ÒéÌ„éo»‡
¿•à‡Ã„é. ¥½¸téÇ‹é ï½Î‹qÒêwØé Ì„â Ì„¢úÇ› ½¸Ç‹·„
Qé΋¶í„ ½‚J,z ¥Ì„YÌó Üœñ¢C·„¢»‡ ·„ÜÓ«·òâsΈ. ÜóÌ„é
ÌŸCâÒéÌ„éÜo ó ©ÓŸsÇ‹é »„âé·„, ¦½‚é ¯½¸téÇ‹é Ì„âÌó
½¸¢Ç‹é·òâsΈ, Ü•S ½‚JzâΈ, ¥Ì„Y·Ž Ì‚HØ„éܕ΋é.
34ÒéßsÇ‹ é ï½Î‹ q Ò êwØé SâsÒêwØéÌó
¿‚½«t¢Îˆ: ''»„Ì„ ßúW ÓŸ Ì„¢úÇ›Ìó Ó•âé ½¸¢Ç‹é
·òÓŸsâé. ¨ ßúW ÒéIz Òé⢠¦Ø„éⶄí úΟ·äŸÃ„Ó¸
ÒééÌó ÒéÌ„éo ·„HCΟq¢. ¥½¸téÇ‹é ZÒ… ¦Ø„éâ ½¸Ç‹·„
Qé΋·Ž ½‚Jz ¦Ø„éâÌó Üœñ¢C·„¢»‡ ·„ÜÓ«·òâÒ¿„éf.
¨ RÏ‹¢»‡ Òéâ ¶„íÅé¢Õ¢ ¥¢Ì„¢·Ÿ¶„í¢ÇŸ ½«ÜzÜé
½¸…_Åj¢Î‹é¶„í Òé⢠Òéâ Ì„¢úÇ›Y ©½¸Ø‚êC¢¿„é
·óÒ¿„éf."" 35·„âé·„ ¦ ßúW Ì„Òé Ì„¢úÇ›·Ž ÒéÌ„éo
¯_·a¢Ì„ÒÃ„é¶„í ¦ §Î‹Ãq é„ ¥ÒêwØéÜê Ì„Òé Ì„¢úÇ›·Ž
Οÿ·äŸÃ„NŸYs ÌŸC¢¿ŸÃ„é. ¥½¸téÇ‹é SâsÒêwØé
¥Ì„Y ½¸Ç‹·„ Qé΋·Ž ½‚Jz ¥Ì„YÌó ½¸Ç‹é·ò¢Îˆ. ¥Ì„Y
¶„íÒê^Ão ¥Ì„YÌó ½¸¢Ç‹é·òâsÅéj Üó̄鶄í ÒéÄÜ
Ì‚HØ„éܕ΋é. 36¥¢Î‹é¿•Ì„ ÜóÌ„é ¶„íÒê^ÃoÜé §Î‹qÄê
»„ÄvÒÌ„éÜØ„êxÄé. ½ŸÃˆ Ì„¢úÇ› ½ŸÃˆ Kà„é҅ܶ„í
Ì„¢úÇ›. 37ï½Î‹q ¶„íÒê^Ão¶„í ³·„ ·òÇ‹é¶„í ½¸…ŃjÇ‹é.
¦½‚é ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž ½‚êØ„êÕé* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅŽ¢j Έ.
30

NôÎòÒéß, »ò½‚éßéúßßÜß ÓŸà„â¢
Ó¸êÃóxÎ‹Ø„é¢ ¥Ø•éxŽ¸tÅŽ·Ž ÜóÌ„é NöØ„é
ÄéÜó ú½¸½•KÓ¸éoÓŸsÇ‹é. 24NôÎòÒé »ò½‚ééúßÜâé
Ø‚éÈ꽟 ÓŸà„⢠¿•Ø„éÅ¢ ½‚éé΋Üé ՂŃjÇ‹é.
¦·Ÿà„¢ âé¢Ç› ¥Cs »„¢Ï‹·„ Òß~Ys Ø‚éÈ꽟
½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é. 25·„âé·„ ¦ ½¸ÅjËŸÜâé Ø‚éÈ꽟
ÓŸà„⢠¿•NŸÇ‹é, ÒéÈØé„ é ¦ ÜóØ„éâé, ¦ ⻄ßÜóz
YÒÓ«Nöoâs ú½¸Áܢ΋ÈY, ¿‚ÅzYs¢ÅŽY ¦Ø„éâ
ÓŸà„⢠¿•à‡Ç‹é.
26½ŸÃ„é ¯ŸÃˆ¯öÌ„ê ©¢Ç‹»‡ ÜóÌ„é Õ®ƒÃ„x ½‚âé·„¶„í
WÈC ¦ ½¸ÅjË¢ ½‚ñ½¸…¿„êÓ«¢Îˆ. ¦½‚é ½‚âé·„¶„í
WÈC¿„êÇ‹»‡Ó• ©½¸téÓ¸o¢Õ®„¢ ¥Øé¯öØé¢Îˆ.
27¦ ©Î‹Øé„ ½•é 「΋ܷ„Ç‹ ¥úÕƒ@Òéé Ü•S Yâs
Ø‚éÈ꽟 ¯Î‹éÅ YHSâ Ó¸p܃Y·Ž ½‚݃zÇ‹é. 28¥úÕƒ
@Òéé NôÎòÒé »ò½‚ééúßܽ‚ñ½¸… ·Ž¢Î‹é»‡ ¿„êà‡Ç‹é.
¦ ÜóØ„é ú½¸Î•à„Òé¢ÌŸ ¥úÕƒ@Òéé ¿„êà‡Ç‹é. ¦ ½‚êØ„êÕßéß ''Ì„¢úÇ› Ο|ß"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
23

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 19:38-21:7

21

Ó•ÅŽ·Ž ORNöoâs ½‚êØ„êÕé ú½¸Áܢ΋È·Ž ¥Ì„Ç‹é
Ì„¢úÇ›. 38Sâs ¶„íÒê^Ão¶„í ¶„îÇ‹ ³·„ ·òNj鶄í
½¸…ŃjÇ‹é. ¦½‚é Ì„â ¶„íÒêÄéY·Ž Õ‚âsRéw* ¥Y
ð½Ã„é ï½ÅŽ¢j Έ. Ó•Å·Ž Ž ORNöoâs ¥½‚êwZ ú½¸Áܢ΋÷ˆ Ž
Õ‚âsRéw Ì„¢úÇ›.
¥úÕƒ@Òéßéß »‚ßÄé߶„í ½‚Ý„éßzÅß
¥úÕƒ@Òéé ¦ ¿óÅé RÇ›S Ó‚»‚Õ鶄í
ú½¸Ø„êË¢ ·„ŃjÇ‹é. ·ŸÎ•á¸é¶„í, á¸êÄ鶄í
ÒéÏ‹xâéâs »‚ÃŸÃ„é¶„í ¥úÕƒ@Òéé ½‚݃zÇ‹é. »‚ßÄéÜó
©âs½¸téÇ‹é 2à‡ÃŸ Ì„â Nö΋È ¥Y ¥úÕƒ@Òéé
ú½¸ÁÜÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. »‚ßÄé ßE ¥\½‚éÜœ¶„í §Îˆ
RÓŸsÇ‹é. ¥\½‚éÜœ¶„í à‡ÃŸâé §á¸j½¸Ç›, ¦½‚éâé XÓ¸é
¶„íY Ò¿•f¢Î‹é¶„í ·ò¢Î‹Ã„é ðÓÒ¶„íHs ½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é.
3¥ØéÌ• ¦ ßúW ΋Ä}â¢Üó ¥\½‚éÜœ¶„íÌó Ε҅Njé
ÒêŃzÇ›, ''¿„êÇ‹é, ZÒ… ¿„NŸoÒ…. ZÒ… Ì‚¿„éf·òâs
¦ Ó¬oÿ R½ŸUÌ„éßÜé"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é.
4·ŸZ ¥½¸tÅŽ·Ž ¥\½‚éÜœ¶„í à‡ÃŸÌó à„Ø„éY¢¿„
Ü•Îé‹ . ·„âé·„ ¥\½‚éÜœ¶í„ , ''ú½¸Õê
„® , Ó•âé Îóá«Y ·Ÿâé.
YÃóqá«Y ZÒ… ¿„¢½¸…ÌŸ½Ÿ? 5'¨ Ó¬oÿ ÓŸ Nö΋È" ¥Y
¥úÕƒ@Òéé Ó¸|؄颻‡ ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. ¦ Ó¬ÿo ¶„îÇŸ
'¨ ½¸…Äéá¸éÇ‹é ÓŸ Nö΋ÄéÇ‹é" ¥Y ¿‚½«t¢Îˆ. Ó•âé
YÃóqáY« . Ó•âé ¿•Óé¸ âo sΈ °RéÅó ÓŸ¶„í Ì‚HØ„éÜ•Îé‹ ""
¥ÓŸsÇ‹é.
6¦ ΋ à „ } â¢Üó ¥\½‚ é Üœ ¶ „ í Ìó Ε Ò …Ç‹ é §Üƒ
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¥Ò…âé, ÓŸ¶„í Ì‚ÜéÓ¸é, ZÒ… YÃóqá«R.
ZÒ… ¿•Ó¸éoâsΈ °RéÅó Z¶„í Ì‚HØ„éÎ‹é ¥Y ÓŸ¶„í
Ì‚ÜéÓ¸é. Ó•âé Yâés ·Ÿ¯ŸÇŸâé. ÓŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡
Yâés Ó•âé ¯Ÿ½¸¢ ¿•Ø„éZØ„éܕ΋é. ZÒ… ¦½‚éÌó
à„Ø„éY¢¿„¶„í¢ÇŸ ¿•Ó«¢Îˆ Ó•Ó•. 7·„âé·„ ¥úÕƒ@Òéé
Õ®ƒÃ„xâé WÈC ¥Ì„Y·Ž ¥½¸tC¢¿„é. ¥úÕƒ@Òéé ³·„
ú½¸Ò·„o.* ¥Ì„Ç‹é Z ·óÓ¸¢ ú¯ŸÃˆpNŸoÇ‹é, ¥½¸téÇ‹é ZÒ…
Ȭ鶄íÌŸÒ…. ·ŸZ à‡ÃŸâé ZÒ… WÈC ¥úÕƒ@Òé鶄í
§Ò|·„¯öÌ•, ZÒ… ÒéÄˎ¢¿„Ç‹¢ Ì„½¸t΋é. ZÌóÕƒÅé
Z ¶„íÅé¢Õ¢ ¥¢ÌŸ ÒéÄˎӸéo¢Îˆ.""
8·„âé·„ ÒéßsÇ‹é ½•¶í
„ ÒÓ•, ¥\½‚éÜœ¶í„ Ì„â ðÓÒ¶„í
ܢ΋ÈZ ½«ÜƒfÇ‹é. ΋Ä}â¢Üó Ó¸¢Õ®„R¢Sâ Ó¸¢»„Ì„é
ÜZs ¥\½‚éÜœ¶„í ½ŸÃˆÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. ðÓÒ¶„íÜé ¿ŸÜƒ
Õ®„؄齸ǟmÄé. 9¥½¸téÇ‹é ¥\½‚éÜœ¶„í ¥úÕƒ@ Òééâé
½«HS, ¥Ì„YÌó ¥ÓŸsÇ‹é: ''ZÒ… Òê¶„í ¯¢Î‹é¶„í
§Üƒ ¿•NŸÒ…? Z¶„í Ó•âé °Ré ¥½¸·ŸÃ„¢ ¿•NŸâé?
¯¢Î‹é·„܃ ¥Õ΋r¢ ¿‚½«t, ¦½‚é Z Nö΋È ¥ÓŸsÒ…?
ÓŸ ßÁƒxY·Ž ZÒ… ¿ŸÜƒ S¶„ía Ì‚Sfï½ÅƒjÒ…. ÓŸ¶„í

20

ZÒ… §Üƒ ¿•Ø„鶄í¢ÇŸ ©¢ÇŸH€¢Îˆ. 10ZÒ… ΕY·Ž
§Üƒ ¿•NŸÒ….?""
11¥¢Î‹é¶„í ¥úÕƒ@Òéé ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Ó•âé Õ®„Ø„é
½¸ÇŸmâé. Ε҅Nj¢_Å §·„aÇ‹ ¯ÒÈ·• Õ®„Ø„éÒéé ܕ΋Y
¥âé·òÓŸsâé. à‡ÃŸâé ¯ô¢Î‹Å¢ ·óÓ¸¢ ¯Ò^ÃñÓŸ
ââés ¿„¢ð½NŸoÃ„é ¥âé·òÓŸsâé. 12¦½‚é ÓŸ Õ®ƒÃ„x,
¥ØéÌ• ÓŸ Nö΋È ¶„îÇŸâé. ¦½‚é ÓŸ Ì„¢úÇ› ¶„íÒê^Ão
»‡Y, ÓŸ Ì„Hz ¶„íÒê^Ão ·ŸÎ‹é. 13ÓŸ Ì„¢úÇ› §¢ÅŽ
âé¢Ç› Ε҅Njé ââés ÕØ„éŶ„í âÇ›½«¢¿ŸÇ‹é. ¥Ó•·„
¿óÅz Ó¸¢¿ŸÃ„¢ ¿•ðÓÅÅéj Ε҅Njé ââés âÇ›½«¢
¿ŸÇ‹é. ¥Üƒ ÁÈC⽸téÇ‹é, 'ZÒ… ÓŸ Nö΋ÈÒY ú½¸Á
ÜÌó Òé⢠½‚Jzâ ¿óÅ܃z ¿‚½¸té, ÓŸ¶„í ¨ ½•éÜé
¿•Øé" ¥Y Ó•âé à‡ÃŸÌó ¿‚¯Ÿtâé.""
14¥½¸téÇ‹é ÁÈC¢Î•RéÅó ¥\½‚éÜœ¶í
„ ¥Ã„¢p ¿•Óé¸
·òÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ à‡ÃŸâé ¥\½‚éÜœ¶„í WÈC ¥úÕƒ
@Òéé¶„í ¥½¸tC¢¿•NŸÇ‹é. ·òYs »òú^ÃÜé, ½¸à„éÒ…Üé,
·ò¢Î‹Ã„é ¦Ç‹, Ò黄 ÕƒYÓ¸Üâé ¶„îÇ‹ ¥\½‚éÜœ¶„í
¥úÕƒ@Òéé¶„í §¿ŸfÇ‹é. 15ÒéÈ؄éé ''Z ¿„éÅêj
¿„êÇ‹é. §Îˆ ÓŸ Î•à„¢. Z¶„í §á¸j¢ ÒSfâ ¿óÅ
ZÒ… ©¢Ç‹Ò¿„éf"" ¥ÓŸsÇ‹é ¥\½‚éÜœ¶„í.
16''¿„êÇ‹é, Z Nö΋ÄéÇ‚ñâ ¥úÕƒ@Òé鶄í 1000
½‚¢Ç› ÓŸËœÒééÜé §¿Ÿfâé. ÁÈCâ ½ŸÅŽ Rá¸Ø„齂é`
ÓŸ ½¸à‡fÌŸo½¸¢ Òx·„o¢ ¿•Ø„éÇŸY·Ž ØéΈ ¿•NŸâé.
Ó•âé Ó¸ú·„Ò颻‡ ÁÈC¢SâÅéj ¥¢Î‹Ã„ê ¿„êÇŸÜY
Ó•âé ·óÄéÌ„éÓŸsâé"" ¥Y ¥\½‚éÜœ¶„í à‡ÃŸÌó
¿‚¯ŸtÇ‹é.
17-18¥\½‚éÜœ¶„í ¶„íÅé¢Õ¢ÜóY Ó¬oÿÜâé »òúÇŸ
Ý„z黇 ¿•NŸÇ‹é Ø‚éÈ꽟. ¥úÕƒ@Òéé Õ®ƒÃ„x à‡ÃŸâé
¥\½‚éÜœ¶„í XÓ¸é·òâs¢Î‹é¿•Ì„ Î•Ò…Ç‹é §Üƒ ¿•NŸÇ‹é.
¥ØéÌ• ¥úÕƒ@Òéé ú¯ŸÃˆ¢p ¿„»‡ ¥\½‚éÜœ¶í„ âé, ¥Ì„Y
Õ®ƒÃ„xâé ÒéÈ؄éé ¥Ì„Y ΟӬÜâé Ε҅Njé Ó¸|Ó¸p
½¸Ã„¿ŸÇ‹é.

à‡ÃŸ¶„í ³·„ Kà„éßÒ…
Ø‚éÈ꽟 à‡ÃŸ¶„í ¥âéú»„UNŸoâY ¦½‚鶄í
½Ÿ»‡q⢠¿•NŸÇ‹é. ¦Ø„éâ ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó«â_Åj
¦½‚éï½ñ ¥âéú»„@Ys ¿„ꯟNjé. 2¥úÕƒ@Òéé ÒëΟq
½¸x¢Üó à‡ÃŸ »„ÄvÒW ¥Øéx¢Îˆ, ¥Ì„Y·Ž ³·„ ¶„íÒê
ÄéY ·„âsΈ. ¨ Ó¸¢»„Ìé„ ÜZs Ӹûˆ ‡c Î•Ò…Ç‹é ½Ÿ»‡qâ¢
¿•Ó«â_Åj ÁÈ»‡Øé. 3à‡ÃŸ ¶„íÒêÄéY ·„âsΈ, ¥úÕƒ
@Òéé ½ŸY·Ž §NŸ€¶„í ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. 4Ε҅Njé
¦ÁƒÂ½¢« SâÅéj, §NŸ€¶„í¶„í ¯YRéΈ ÃóEÜé Y¢Ç‹»‡Ó•
¥úÕƒ@Òéé ¥Ì„Y·Ž Ó¸éâsW ¿•à‡Ç‹é.
5Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‹é §NŸ€¶„í ½¸…ÅŽj⽸téÇ‹é ¥úÕƒ
@Òéé ÒØ„éÓ¸é€ 100 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. 6''Ε҅Njé ââés
Õ‚âsRéßw ''ÓŸ Ì„¢úÇ› ¶„íÒêÄéßÇ‹éß"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
ú½ß¸Ò·„o ú½ß¸ÁÜßéß ° RÏ‹¢»‡ âÇ‹éß¿„éß·ó½ŸÜßY Ε҅Njéß ·óÄéß Ó¸¢Ìóá¸ï½ÅƒjÇ7‹é. §Îˆ Râs ú½¸W ³·„aÄê ÓŸÌó
Ó¸¢Ìóá«NŸoÃé„ . Ó•âé à‡ÃŸâé, ¥úÕƒ@Òéé ¶„íÒêÄéËŽn
Ì„éßÓŸsÇó ΟYs »„êÈf ú½ß¸ÁÜ߶„í ú½ß¸Õóψ¢¿•½ŸÇ‹éß.

21

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 21:8-31

22

¯ô¢Î‹éÌŸÇ‹Y ° ³·„aÄê Ì„Ü¢¿„ܕ΋é. ·ŸZ ¦Ø„éâ Ì„â WWoY ZÝ„zÌó Y¢½¸…·òâsΈ. ̄ß|Ì„ ½«Üz½ŸÇ‹é
Òë΋érNj黇 ©âs½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òé鶄í Ó•âé ³·„ ÌŸ»„ŃY·Ž ¦½‚é ZÝ„éz §Sf¢Îˆ. 20¦ ½«Üz½ŸÇ‹é
¶„íÒêÄéY ·„ÓŸsâé"" ¥¢Îˆ à‡ÃŸ.
¯Î‹é»„éÌ„ê ©¢Ç‹»‡ Î•Ò…Ç‹é ½ŸY·Ž ÌóNj黇ӕ ©ÓŸsÇ‹é.
§MŸwØ•éÜé ¥Ã„Ëx¢Üó ORÓ¸êo, ½•Å»‡Ç‹Ø„êxÇ‹é.
§¢Åóz S¶„ía
Ճˢ ·òÅjÇ¢‹ Üó Y½¸…ËÌ„ Ó•Ãé„ f·òÓŸsÇ‹é. 21¥Ì„Y
8§NŸ€¶„ í ¯Î‹ é »„ é Ì„ é ÓŸsÇ‹ é . Ì„ | Ä Ü óÓ• »„ Å Ž j
Ì„Hz ¥Ì„Y ·óÓ¸¢ ¨P½¸…jÜó Õ®ƒÃ„xâé ·„âé»òâsΈ.
½¸ÎŸÃŸpÜé Õ®óÁ⢠¿•ðÓŢ̄Ŏ ï½Î‹q½ŸÇ‹Ø„êxÇ‹é. ½ŸÃ„é ¯ŸÃŸâé ¥Ã„Ëx¢ÜóÓ• ORÓ¸êo ©ÓŸsÄé.
¥½¸tÅóz ¥úÕƒ@Òéé ³·„ Òé@ »ò½¸t R¢Î‹é ¿•NŸÇ‹é.
9»„Ì¢
„ Üó ¨P½¸…j ÕƒYïÓñâ Ó¬ÿo @»„Ãé„ ³·„ ¶„íÒêÄéY
¥\½‚éßÜœ¶„íÌó ¥úÕƒ@Òéßéß Õ•Ã„¢
22¥¢Ì„Å ¥\½‚éÜœ¶„í, ½®¬·óÜé ¥úÕƒ@ÒééÌó
·„âsΈ. ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž ¶„îÇ‹ Ì„¢úÇ› ¥úÕƒ@½•é.
¥ØéÌ• ¦ ¶„íÒêÄéÇ‹é §½¸téÇ‹é §NŸ€¶„íâé ½•Ï¢ˆ ¿„Ç¢‹ ÒêŃzǟÄé. ¥\½‚éÜœ¶„í, ¥Ì„Y ïÓñÓŸxψ½¸W ½®«·óÜé
à‡ÃŸ ¿„êÓ«¢Îˆ. 10''·„âé·„ ¦ ÕƒYÓ¸ Ó¬oÿY, ¦½‚é ¥úÕƒ@ÒééÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÄé: ''ZÒ… ¿•ðÓ ú½¸W
¶„íÒêÄéËŽn ÕÜҢ̄¢»‡ ½‚Ý„z»òÅéj. Òéâ ÒéÄˢ ΟYÜóâê Ε҅Njé ZÌó ©ÓŸsÇ‹é. 23·„âé·„ §·„aÇ‹
Ì„Ãé„ ½ŸÌ„ Òéâ ¶„íÒêÄéÇ‹é §NŸ€¶„í Òéâ ¦Ó«o ¥¢Ì„Å·Ž Ž Ε҅Y Ø‚é΋éÅ ÓŸ¶„í ³·„ ½Ÿ»‡q⢠¿•Øê
„ H. ÓŸÌó,
½ŸÃ„Ó¸éÇ‹Ò…ÌŸÇ‹é. ΟYÜó ΟӬ ¶„íÒêÄéÇ‹é §NŸ€ ÓŸ ½«ÜÜz Ìó ZÒ… ÓŸx؄颻‡ ÒxҺÈNŸoâY ½Ÿ»‡qâ¢
¶„íÌó Õ®ƒ»„¢ ½¸¢¿„é·óÒÅ¢ ÓŸ¶„í §á¸¢j Ü•Îé‹ ¥¢Åê"" ¿•Ø„êH. ZÒ… YÒÓ«¢Sâ ¨ Î•à„¢ Qé΋, ÓŸQé΋
à‡ÃŸ ¥úÕƒ@ÒééÌó ¿‚½«t¢Îˆ.
ZÒ… ΋؄黄HC ©¢ÅƒâY ½Ÿ»‡q⢠¿•Ø„êH. Zï½ñâ
11§Î‹¢ÌŸ ¥úÕƒ@Òé鶄í Ճϋ ·„HC¢S¢Îˆ. Ì„â
Ó•âé ¯¢Ì„ Î‹Ø„é ¿„êï½ÅƒjÓó, ÓŸï½ñâ ZÒ… ¶„îÇŸ
¶„íÒêÄéÇ‚ñâ §MŸwØ•éÜéâé »„êÈf ¥Ì„Ç‹é S¢W¢ ¥¢Ì„ Î‹Ø„é ¿„êï½ÇŸoâY ½Ÿ»‡q⢠¿•Ø„êH.""
24''ââés ZÒ… ¯Üƒ ½¸ÃŸÒéÈ}¢¿Ÿ½ó Ó•âé ¶„îÇŸ
¿ŸÇ‹é. 12·ŸZ ¥úÕƒ@ÒééÌó Ε҅NjӟsÇ‹é: ''¦ ½«Üz
½ŸËŽn »„êÈf ZÒ… S¢W¢¿„¶í„ . ¦ ÕƒYÓ¸ Ó¬ÿo Y »„êÈf Yâés ¥Üƒ»• ½¸ÃŸÒéÈ}NŸoâY Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó¸éo
ZÒ… S¢Ì„½¸Ç‹¶„í. à‡ÃŸ ·óÈâ_Åj ¿•Øé. §NŸ€¶„í ÓŸsâé"" ¥ÓŸsÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé. 25¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé
ÒêúÌ„½•é Z¶„í ½ŸÃ„Óé¸ Ç‹Øéâ ¶„íÒêÄéÇ‹é. 13¥ØéÌ• ¥\½‚éÜœ¶í„ Ìó ³·„ ½®Ã« ŸxÎ‹é ¿•NŸÇ‹é. ¥\½‚éÜœ¶í„ ðÓÒ
Z ÕƒYÓ¸ Ó¬oÿ ¶„íÒêÄéËŽn ¶„îÇŸ Ó•âé ¦LÄ|ΈNŸoâé. ¶„íÜé ³·„ Òé¢S ZÅŽ ÕƒRY NŸ|ω⢠¿•Ó¸é·òâs¢
¥Ì„Ç‹é Z ¶„íÒêÄéÇ•, ·„âé·„ ¥Ì„Y Ò¢à„¢ âé¢Ç› ΋鿕̄ ¥úÕƒ@Òéé ¥\½‚éÜœ¶„íÌó ½®«ÃŸxÎ‹é ¿•NŸÇ‹é.
26·ŸZ ¥\½‚éÜœ¶„í, ''§Îˆ ¯ÒÃ„é ¿•NŸÃó ÓŸ¶„í
»„êÇ‹ Ó•âé ³·„ »ò½¸t ÁÓŸYs ¿•NŸoâé.""
14ÒéßsÇ‹é ½•¶„íÒÓ• ¥úÕƒ@Òéé ·ò¢Ì„ Õ®óÁ
Ì‚HØ„é΋é. §¢Ì„¶í„ Òéé¢Î‹é ¨ Rá¸Øé„ ¢ ZÒ… ÓŸÌó
ÓŸYs, WWoÜó ZÝ„éz Ì‚¿ŸfÇ‹é. ¥úÕƒ@Òéé QÅŽY ¿‚½¸tܕ΋é"" ¥ÓŸsÇ‹é.
27·„âé·„ ¥úÕƒ@Òéé, ¥\½‚éÜœ¶„í ³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„
@»„Ã„é¶„í §¿ŸfÇ‹é. @»„Äé QÅŽY XÓ¸é·òY, Ì„â
¶„íÒêÄéYÌó ·„ÜÓ« ½‚Jz¯öØé¢Îˆ. @»„Ã„é ¦ ¿óÅé ¿•Óé¸ ·òÓŸsÄé. ¦ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ Ӹ꿄⻇ ·òYs »òú^Ã
RÇ›S Õ‚Ø•é^Ã~Õƒ ¥Ã„Ëx¢Üó Ó¸¢¿„È¢S¢Îˆ.
Üâé, ½¸àé„ Ò…Üâé ¥\½‚éÜœ¶í„ ¶„í ¥úÕƒ@Òéé §¿ŸfÇ‹é.
15·òÓŸsÝ„z¶„í WWoÜóY ZÝ„zZs ¥Øé¯öØ„êØé.
28°Ç‹é* ¦Ç‹ »òú^à ½«ÜH
z s ¶„îÇŸ ¥\½‚éÜœ¶í„ ¯Î‹éÅ
ÌŸ»„ŃY·Ž °Qé R黄Üܕ΋é. ·„âé·„ @»„Äé Ì„â ©¢¿ŸÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé.
29''¨ °Ç‹é ¦Ç‹ »òú^à ½«ÜzHs §Üƒ ú½¸Ì•x·„¢»‡
¶„íÒêÄéËŽn ³·„ ¯ô΋ ½¸·„aâ ï½ÅŽj¢Îˆ. 16@»„Äé
·ò¢¿‚¢ ΋êÄ¢ âÇ‹S ½‚Jz¢Îˆ. ¥·„aÇ‹ ¦C¯öØé ¯¢Î‹é¶„í ï½ÅƒjÒ…?"" ¥Y ¥\½‚éÜœ¶„í ¥úÕƒ@Òééâé
¶„îÄéf¢Îˆ. ZÝ„éz Ü•Ò… »„âé·„ Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‹é ¿„Y ¥Ç›»‡Ç‹é.
30''¨ »òú^ý«ÜzHs ÓŸ ΋»„cÄ âé¢Ç› ZÒ… Ó¬|·„
¯öÌŸÇ‹âé·ò¢Îˆ @»„Äé. ½ŸÇ‹é ¿„Nöo¢_Å ¿„êÇ‹Å¢
¦½‚é¶„í §á¸¢j Ü•Îé‹ . ¦½‚é ¥·„aÇ‹ ¶„îÃòfY °Ç‹|Å¢ È¢S⽸téÇ‹é, ¨ ÕƒRY Ó•âé Ì„R|¢SâÅéj ÄéEÒ…
½‚éé΋Üé ï½ÅŽj¢Îˆ.
¥Ò…Ì„é¢Îˆ"" ¥Y ¥úÕƒ@Òéé Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é
17¦ ½«Üz½ŸÇ‹é °Ç‹|Å¢ Ε҅Njé RÓŸsÇ‹é. ½¸Ã„Üó
31·„âé·„ ¦ ̄ß|Ì„ ¦ ÕƒR Õ‚Ø•é^Ã~Õƒ* ¥Y
·„¢âé¢Ç› Ε҅Y ΋êÌ„ @»„Äéâé ½«H¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹ ½«ÜéÒÕÇ›¢Îˆ. ½ŸÃˆÎ‹qÃ„é ³·„È·Ž ³·„Ã„é ¦ Ó¸pÜ¢Üó
ÓŸsÇ‹é, ''@»„Ãê
„ , °¢ ÁÈC¢Îˆ? Õ®Ø
„ é„ ½¸Ç¶‹ í„ . ¥·„aÇ‹ ½Ÿ»‡q⢠¿•Ó¸é·òâs ¿óÅé »„âé·„ ΟY·Ž ½ŸÃ„é ¦
½«Üz½ŸÇ‹é °Ç‹|Å¢ Ø‚éÈ꽟 RÓŸsÇ‹é. 18½‚Jz ½«Üz
½ŸÇ›·Ž Ó¸@Ø„é¢ ¿•Øé. ½ŸÇ› ¿•Øé ½¸ÅŽj âÇ›½«¢¿„é. °Ç‹éß '°Ç‹éß" ¥Ó• ¥Ã„p¢ §¿•f UúÕßê ½ß¸Î‹¢, 'ú½ß¸ÒêË¢"
³·„ »ò½¸t ÁÓŸ¢»‡Y·Ž ¥Ì„ËnŽ Ì„¢úÇ›»‡ Ó•âé ¿•NŸoâé."" Ü•·„ '³½ß¸t¢Î‹¢" ¥Ó• ¥Ã„p¢ §¿•f VúÕßê ½ß¸Î‹¢ ³·„a_Åß.
19¥¢Ì„ Ü ó @»„ à „ é ¶„ í ³·„ ÕƒR ·„ â ÕÇ• Å Åéj
¥¢Î‹é߶„í °Ç‹éß »òú^ÃÜßéß ¨ ½Ÿ»‡qÓŸY·Ž ÄéßEÒ….
¿•NŸÇ‹é Ε҅Njé. ·„âé·„ @»„Ã„é ¦ ÕƒR ΋»„cĶ„í ½‚Jz Õ‚Ø•éß^Ã~Õƒ ''ú½ß¸Òê˽߸… ÕƒR"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

23

ð½Ã„é ï½ÅƒjÄé. 32·„âé·„ ¥úÕƒ@Òéé, ¥\½‚éÜœ¶„í
Õ‚Ø•é^Ã~Õƒ* ΋»„cÄ ³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Ó¸é·òÓŸsÄé.
¥½¸téÇ‹é ¥\½‚éÜœ¶„í, ¥Ì„Y ïÓñÓŸxψ½¸W WÈC ½®«Há¬o
ú½¸ÁÜ Î•à„¢ ½‚Jz¯öØ„êÄé.
33Õ‚ Ø • é ^Ã~ Õ ƒÜó ¥úÕƒ@Òéé ³·„ ¥Ü¢·ŸÃ„ ½ ¸ …
¿‚Åéj* ӟŃNjé. ¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé ú½¸Õ®„éÒ…,
¯Üz½t¸ íÇ‹é ORÓ¸éâo s Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ꽟¶„í ¥Ì„Çé‹
¥·„aÇ‹ ú¯ŸÃ„pâ ¿•à‡Ç‹é. 34½®«Há¬oØ„ééÜ Î•à„¢Üó ¥úÕƒ
@Òéé ¿ŸÜ·ŸÜ¢ YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é.
¥úÕƒ@Òéßê Z ·òÇ‹é߶„íâéß ¿„¢½ß¸…
¦ Ó¸¢»„Ì„éÜé ÁÈCâ ̄ß|Ì„ ¥úÕƒ@Òéé
Ø‚éé·„a Rà‡|NŸYs ½¸Ã‰·äŽ¢¿ŸÜY Ε҅Njé
¥âé·òÓŸsÇ‹é. ''¥úÕƒ@Òéê"" ¥Y Î•Ò…Ç‹é ¥Ì„ËŽn
½«H¿ŸÇ‹é.
ΟY·Ž ¥úÕƒ@Òéé ''SÌ„o¢"" ¥ÓŸsÇ‹é.
2¥½¸ t éÇ‹ é Ε Ò …Ç‹ é ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é , ''Z ¶„ í ÒêÄ é Y
½‚êÉ؄ê Î•à„¢ XÓ¸é·òY ½‚Ý„éz. ½‚êÉ؄êÜó Z
¶„íÒêÄéËŽn ÓŸ¶„í ÕH»‡ ¿„¢½¸…. Z ³_· ¶„íÒêÄéÇ‹é,
ZÒ… úð½RéÓ¸éoâs Z ¶„íÒêÄéÇ‚ñâ §NŸ€¶„íâé §Üƒ
¿•Ø„êH. ¥·„aÇ‹ ·ò¢Ç‹Üózz ³·„ ΟYQé΋ ¥Ì„ËŽn
΋ºâÕH»‡ ©½¸Ø‚êC¢¿„é. ° ·ò¢Ç‹ ¥Ó•Î‰ Ó•âé
ZÌó ¿‚ÕéÌŸâé.""
3©Î‹Ø„êâ ¥úÕƒ@Òéé Ü•S Ì„â »‡Ç›Î‹âé ӫ΋q¢
¿•NŸÇ‹é. §NŸ€¶„íâé ̄⠧΋Ãq é„ ðÓÒ¶„íÜâé ¥úÕƒ@Òéé
Ì„â ½‚¢Å XÓ¸é¶„í ½‚݃zÇ‹é. ÕH ¥Ã„tË ·óÓ¸¢ ·„^Åj
Üâé ¥úÕƒ@Òéé âÈ·ŸÇ‹é. ̄ß|Ì„ ½ŸÃ„é ½‚݃zÜY
Î•Ò…Ç‹é ¥Ì„YÌó ¿‚½«tâ ¿óÅé·Ž ½ŸÃ„é ½‚݃zÄé.
4½ŸÃ„é ÒéêÇ‹é ÃóEÜé ú½¸Ø„êË¢ ¿•Ó«â ̄ß|Ì„,
¥úÕƒ@Òéé ·„âéÜœWo ΋êÄ¢Üó ½ŸÃ„é ½‚Ý„zÒÜÓ«â
¿óÅéâé ¿„êà‡Ç‹é. 5¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé, ''QéÄé
¨ »‡Ç›Î‹Ìó §·„aÇ‹ ©¢Ç‹¢Ç›. Ó•âé ÓŸ ¶„íÒêÄéËŽn
XÓ¸é·òY, ¥·„aÇ‹·Ž ½‚Jz ¦ÃŸÏ‹â ¿•NŸo¢. ¦ ̄ß|Ì„
½•éÒéé Qé ΋»Ãc„ ¶„ í„ WÈC ÒNŸo¢"" ¥Y Ì„â ðÓÒ¶„íÜÌó
¿‚¯ŸtÇ‹é.
6¥úÕƒ@Òéé ÕH·óÓ¸¢ ·„^ÅjÜé XÓ¸é·òY Ì„â
¶„íÒêÄéY Õ®„éÁ¢Qé΋ ï½ÅƒjÇ‹é. ³·„ ú½¸Ì•x·„ ¹Ç‹c¢,
Y½¸té ¥úÕƒ@Òéé ½¸Åéj·òÓŸsÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ
@Òéé, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é Øé΋qÃ„é ·„HÓ« ¦ÃŸÏ‹ÓŸ
Ó¸p܃Y·Ž ½‚݃zÄé.
7§NŸ€¶„í ''Ì„¢úÇš!"" ¥Y Ì„â Ì„¢úÇ› ¥úÕƒ@Òééâé
½« H ¿ŸÇ‹ é . ''°RéÅŽ ·òÇ‹ é ·Ÿ?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é
¥úÕƒ@Òéé.

22

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 21:32-22:17

''·„^ÅjÜé, Y½¸té ÓŸ¶„í ·„âÕÇ‹éÌ„éÓŸsØé. ·ŸY
Òé⢠ÕH»‡ ΋U¢¿• »òú^ý«Üz °Îˆ?"" ¥Y §NŸ€¶„í
¥Ç›»‡Ç‹é. 8''ÓŸ ¶„íÒêÄéÇŸ, ÕH·óÓ¸¢ »òú^ý«Üzâé
Ó¸^Ãñâ Ó¸ÒéØ„é¢Üó Ε҅Njé Òéâ¶„í §NŸoÇ‹é"" ¥Y
¥úÕƒ@Òéé Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é.
§NŸ€¶„í ķ䎢¿„ÕßÇŸmÇ‹éß
·„âé·„ ¥úÕƒ@Òéé, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‹é §Î‹qÄê
·„HÓ« ¦ ¿óÅé·Ž ½‚݃zÄé. 9Î•Ò…Ç‹é ½ŸÃˆ·Ž ½‚Ý„zÒéY
¿‚½«tâ ¿óÅé·Ž ½ŸÃ„é ½‚݃zÄé. ¥·„aÇ‹ ¥úÕƒ@Òéé
³·„ ÕH½¬Æ„¢ ·„ŃjÇ‹é. ·„^ÅjÜâé ¦ ÕH½¬Æ„¢ Qé΋
ï½ÅƒjÇ‹é. ̄ß|Ì„ Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‹é §NŸ€¶„íâé ¥úÕƒ
@Òéé ·„ŽjŽ •NŸÇ‹é. ÕH½¬Æ¢„ Qé΋ ·„^ÅÜj ï½ñ §NŸ€¶„íâé
½¸Ã„é¢Ç‹Õ‚ŃjÇ‹é.
10¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé ̄⠹Njc¢ XÓ¸é·òY Ì„â
¶„íÒêÄéY ¿„¢½¸ÇŸY·Ž ӫ΋rÒéØ„êxÇ‹é.
11·ŸY ¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 ΋êÌ„ ¥úÕƒ@Òééâé
¦½¸… ¿•NŸÇ‹é. ΕÒ΋êÌ„ ¦·Ÿà„¢ âé¢Ç› ''¥úÕƒ@Òê,
¥úÕƒ@Òê"" ¥Y ½«H¿ŸÇ‹é.
''SÌ„o¢"" ¥Y ¥úÕƒ@Òéé Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é.
12''Z ¶„íÒêÄéY ¿„¢½¸Ò΋é,q ¥Ì„Y·Ž ° @Z ¿•Øé„
Ò΋éq. Z¶„í Ε҅Y ½¸Åz Õ®„Ø„é¢, ¦ÃŸÏ‹ÓŸ Õ®ƒÒ¢
©ÓŸsØ„éY ÓŸ·Ž½t¸ íÇ‹é Ì‚ÜéÓ¸é. ÓŸ ·óÓ¸¢, Z ¶„íÒê
ÄéËŽn ¥Î‰ Z ³_· ³·„a ¶„íÒêÄéËŽn ¿„¢½¸ÇŸY·Ž »„êÇŸ
ZÒ… ӫ΋r½•éâY Ó•âé ¿„êà‡âé"" ¥ÓŸsÇ‹é ΕÒ΋êÌ„.
13¥úÕƒ@Òéé ¥Åé ú½¸·„a ¿„êÇ‹»‡ ³·„ ¯ô_ÅjÜé
·„âÕÇ›¢Îˆ. ¦ ¯ô_ÅÜj é ·òÒééwÜé ³·„ ¯ô΋Üó S¶„ía
·òÓŸsØé. ·„âé·„ ¥úÕƒ@Òéé ½‚Jz, ¯ô_ÅjÜéâé ½¸Åéj
·òY ΟYY ¿„¢¯ŸÇ‹é. ¦ ¯ô_ÅjÜéâé Ε҅Y·Ž ÕH»‡
¥úÕƒ@Òéé ©½¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹é. ¥úÕƒ@Òéé ¶„íÒê
ÄéÇ‹é ķ䎢¿„ÕÇŸmÇ‹é.
14¥¢Î‹é¿•Ì„ ¦ Ó¸p܃Y·Ž ''Ø‚éÈ꽟 ¨^Ã* ""
¥Y ú¥Õƒ@Òéé ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. ''¨ ½¸Ã„|Ì„¢ Qé΋
Ø‚éÈ꽟 ¿„êӸ鶄í¢ÅƒÇ‹é"" ¥Y §½¸tÅŽ·Ž ú½¸ÁÜé
¿‚Õé̟Äé.
15¦·Ÿà„¢âé¢Ç› Ø‚éÈ꽟 ΋êÌ„ ¥úÕƒ@Òééâé
^âNjÒNŸÃˆ ½«ÜƒfÇ‹é.
16Ø‚éÈ꽟 ΋êÌ„ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''ÓŸ ·óÓ¸¢ Z
¶„íÒêÄéËŽn ¿„¢½¸ÇŸY·Ž ZÒ… ӫ΋r½¸ÇŸmÒ…. ¥Ì„Ç‹é Z¶„í
³·„aÇ• ¶„íÒêÄéÇ‹é. ÓŸ ·óÓ¸¢ ZÒ… §Üƒ ¿•à‡Ò…
»„âé·„ Ó•âé Z¶„í ¨ ½Ÿ»‡q⢠¿•Óé¸ Óo Ÿsâé. Ø‚éÈ꽟
Ó‚ñâ Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•ðÓΈ °RéÅ¢_Å 17YÁ¢»‡
Yâés Ó•âé ¦LÄ|ΈNŸoâé. ¦·Ÿà„¢Üó ¥Ó¸¢¹ƒx·„
â·ä„úÌŸÜé܃»‡ Ó¸Òééú΋ XÄ¢Üó §Ó¸é·„܃»‡ Z

¥Üߢ·ŸÃ„½ß¸… ¿‚Åßéßj ¯ôÇ‹Ò…»‡ Ó߸âs»‡ ½‚¢úÅßéß·„ÜßÒÜœ Ø‚éßÈ꽟 ¨^à ''Ε҅Njéß ¿„êNŸoÇ‹éß"" Ü•·„ ''Ε҅Njéß
¯Üßz½ß¸téÇ‹éß ½ß¸¿„f»‡Ò…¢Ç• ¦¶„íÜßéß»„Üß ¯ô΋.
§NŸoÇ‹éß"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 22:18-24:3

24

Ó¸¢ÌŸâÒééâé ¿•NŸoâé. Z ú½¸ÁÜé ½ŸÃˆ à„úÌ„éÒ…Ü
â¢Î‹ÃˆZ ´Ç›NŸoÄé.
18Z Ó¸¢ÌŸâ¢ Ο|ß Õ®„êRéQé΋ ú½¸W Áâ¢
¦LÄ|Έ¢¿„ÕNj̟Äé. ZÒ… ÓŸ¶„í RÏ•Øé„ éÇ‹ÒØ„êxÒ…
·„âé·„ Ó•âé ΉYs ¿•NŸoâé.""
19¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé ÒéIz Ì„â ðÓÒ¶„íÜ Î‹»Ã
c„ ¶‹„ í„
½‚Jz¯öØ„êÇ‹é. ½ŸÝ„z¢ÌŸ Õ‚Ø•é^Ã~Õƒ¶„í ú½¸Ø„ê˽‚é`
½‚Jz ¯öØ„êÄé, ¥úÕƒ@Òéé ¥·„aÇ‹ YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é.
20¨ Ó¸¢»„Ì„éÜZs ÁÈ»‡·„, ¥úÕƒ@Òéé¶„í ³·„
Ó¸¢Î•à„¢ ½¸¢½¸ÕÇ›¢Îˆ. ¦ Ó¸¢Î•à„¢ §Îˆ, Z Nö΋ÄéÇ‹é
ÓŸÈêÄé, ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x Ré܃a¶„í §½¸téÇ‹é ½«ÜzÜé
©ÓŸsÄé. 21½‚éé΋Ŏ ¶„íÒêÄéÇ‹é ªE. ^Ã¢Ç‹Ò ¶„íÒê
ÄéÇ‹é ÕêE, ÒéêÇ‹Ò ¶„íÒêÄéÇ‹é ^·ÒéêØ•éÜé,
¥Ì„Ç‹é ¥ÃŸÒéé Ì„¢úÇ›. 22¦ ̄ß|Ì„ ^·ïÓ΋é, ºÁó,
½«Üƒqáé¸ , ØéΟz½…¸ , Õ‚Ìê
„ Ø•éÜé ¥âé½ŸÃ„é ©ÓŸsÄé.""
23Õ‚Ì„êØ•éÜé ÈՃaØ‚éé·„a Ì„¢úÇ›. ¨ ¯YRéΈ
Òé¢Îˆ ¶„íÒêÄéܶ„í Ì„Hz Ré܃a, Ì„¢úÇ› ÓŸÈêÄé.
ÓŸÈêÄ é ¥úÕƒ@Òéé Nö΋ à „ é Ç‹ é . 24ÒéÈ؄éé
ÓŸÈêÄé Οӫ؂éâ` ÄØé„ êÒê Ο|ß ¥Ì„Y·Ž §¢·Ÿ
âÜ黄éÃ„é ¶„íÒêÄéÜé Ì‚Õºé, »„ºÒéé, Ì„ºá¸é,
ÒéØ„é·Ÿ ·„H»‡Ã„é.
à‡ÃŸ ÒéßÄˎ¢S¢Îˆ
à‡ÃŸ 127 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé OR¢S¢Îˆ. 2·„ÓŸâé
Î•à„¢ÜóY ·ŽÃ„x̄ßu ½¸ÅjË¢Üó (¥â»‡
ÈúÕóâé) ¦½‚é ÒéÄˎ¢S¢Îˆ. ¥úÕƒ@Òéé ¿ŸÜƒ
΋é£A¢S, ¦½‚é ·óÓ¸¢ ¥·„aÇ‹ °ÇŸfÇ‹é. 3¥½¸téÇ‹é
ÒéÄˎ¢Sâ Ì„â Õ®ƒÃ„xâé RÇ‹Sï½ÅŽj, UXo ú½¸ÁÜÌó
ÒêŃzÇ•¢Î‹é¶„í ¥úÕƒ@Òéé ½‚݃zÇ‹é. 4''Ó•âé ¨
Î•à„½ŸÓ«Y ·Ÿâé. §·„aÇ‹ Ó•âé Ø„êúW¶„íÇ‹âé
ÒêúÌ„½•é. ¥¢Î‹é¿•Ì„ ÓŸ Õ®ƒÃ„xâé ¯ŸWï½ÅéjŶ„í
ÓŸ¶„í Ó¸Üp Òéé Ü•Îé‹ . Ó•âé ÓŸ Õ®ƒÃ„xâé ¯ŸWï½ÅjÇŸY·Ž
΋؄鿕ӫ ÓŸ¶„í ·ò¢Ì„ Ó¸pÜ¢ §Ò|¢Ç›"" ¥ÓŸsÇ‹é.
5UXo ú½¸ÁÜé ¥úÕƒ@Òéé¶„í §Üƒ Á½ŸÕé ¿‚¯ŸtÄé.
6''¥Ø„êx, Òê ÒéÏ‹x QéÄé Ε҅Y Òé@ ÓŸØ„é
¶„íÜÜó ³·„Äé. ¿„Y¯öØéâ Qé ½ŸÝ„zâé ¯ŸWï½_Åj¢
΋鶄í Òê ú_àá¸k½‚é`â Ó¸p܃Ys QéÄé XÓ¸é·óÒ¿„éf.
¿„Y¯öØéâ ½ŸÝ„zâé ¯ŸWï½_Åj Òê Ó¸p܃Üóz Q鶄í
°Îˆ ·Ÿ½ŸÜ¢_Å ¥Îˆ XÓ¸é·óÒ¿„éf. ¥·„aÇ‹ Qé Õ®ƒÃ„xâé
¯ŸWï½ÅjÇŸY·Ž ½•éÒéé ¯Ò|Ä¢ ¥Ç‹ém ¿‚½¸t¢.""
7¥úÕƒ@Òéé Ü• S ú½¸ Á ܶ„ í âÒéÓ¸ a È ¢ ¿ŸÇ‹ é .
8¥úÕƒ@Òéé ½ŸÝ„zÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Ó•âé ÓŸ Õ®ƒÃ„xâé
¯ŸWï½ÅjÇŸY·Ž QéÄé YÁ¢»‡ ÓŸ¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¿•Ø„é
»óÈ̕, NöºÃ„é ¶„íÒêÄéÇ‹é ¯ú¯®öâéÌó ÓŸ ½¸·ä„¢»‡
QéÄé ÒêŃzÇ‹¢Ç›. 9Òé_·t܃ »„éºâé Ó•âé ·òÓŸÜY
·óÄéÌ„éÓŸsâé. §Îˆ ¯ú¯®öâé Ó¸|¢Ì„¢. ¥Îˆ ¥Ì„Y
¯ôÜ¢ SÒÈÜó ©¢Îˆ. ΟY RÜéÒ ¯¢Ìó ¥¢Ì„

23

½‚ééÌ„o¢ Ó•âé ¿‚HzNŸoâé. ¯ŸWï½_Åj Ó¸pÜ¢»‡ ΉYY
Ó•âé ·ò¢ÅéâsÅéj QéĢ̟ NŸ¶ä„íÜ黇 ©¢ÇŸÜY
Ó•âé ·óÄéÌ„éÓŸsâé.""
10¯ú¯®öâé ¦ Á⢠ÒéÏ‹xÜó ¶„îÃòfY ©ÓŸsÇ‹é.
¯ú¯® ö âé ¥úÕƒ@Òé鶄 í §Üƒ Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹ é :
11''ܕ΋؄êx, Ó•âé ¦ Ó¸pÜ¢ §·„aÇ‹ Òê ¥¢Î‹Ãˆ
ú½¸ÁÜ Ó¸Òé·ä„¢Üó Z·Ž¿•fNŸoâé. ¦ »„éºâé Ó•âé
Z·ŽNŸoâé. ZÒ… Z Õ®ƒÃ„xâé ¯ŸWï½Åéj ·òÓ•¢Î‹é¶„í ¦
Ó¸pÜ¢ Ó•âé Z¶„í §Sf½•NŸoâé.""
12¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé UXoØ„ééÜ Òéé¢Î‹é Ò¢C
âÒéNŸaÄ¢ ¿•NŸÇ‹é. 13¥úÕƒ@Òéé, ''¦ ¯ô܃Y·Ž
½¸†Ãˆo ϋÄ Ó•âé ¿‚HzNŸoâé. ÓŸ Ç‹Õéu Ó¬|·„È¢¿„é, ÓŸ
ÒéëÌ„éÜâé Ó•âé ¯ŸWï½Åéj·ò¢Åƒâé"" ¥Y ú½¸ÁÜ¢
΋È Òéé¢Î‹é ¯ú¯®öâéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
14¥úÕƒ@Òé鶄 í ¯ú¯® ö âé Á½ŸÕé ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é :
15''¥Ø„êx ÓŸ ÒêÅ Râ¢Ç›. 400 Ì„éÜƒÜ ½‚¢Ç›
Qé¶„í »‡Y ÓŸ¶„í »‡Y °¯ŸÅŽ? Õ®„êRéY XÓ¸é·òY,
¿„Y¯öØéâ Z Õ®ƒÃ„xâé ¯ŸWï½Åéj·ó.""
16Ì„âÌó ¦ ¯ôÜ¢ ½‚Ü ¯ú¯®öâé ¿‚ÕéÌ„éÓŸsÇ‹Y
ú»„U¢S ¦ ½‚Ü 400 Ì„éÜƒÜ ½‚¢Ç› Ì„êS ¥úÕƒ@Òéé
¥Ì„Y·Ž §¿ŸfÇ‹é.
17-18·„âé·„ ¯ú¯®öâé ¯ô܃Y·Ž Ó¸|¢Ì„ΟÄéÜé ÒêÈ
¯öØ„êÄé. ¨ ¯ôÜ¢ Òéú½•é¶„í Ì„êÄétâ Òé_·t܃Üó
©¢Îˆ. ¦ ¯ô܃Y·Ž, ¯ôÜ¢Üó ©âs »„麶„í, ¥¢Î‹é
ÜóY ¿‚ÅYz sÅŽ·,• ¥úÕƒ@Òéé Ó¸|¢Ì„ΟÄéÇ‹Øê
„ xÇ‹é.
¯ú¯®öâé ¥úÕƒ@ÒééÜ ÒéÏ‹x ¶„íΈÈ⠳½¸t¢ÎŸYs
¦ ½¸ÅË
j ú½¸Áܢ̟ ¿„êà‡Ã„é. 19§Îˆ ÁÈCâ ̄ß|Ì„
Òéú½•é ΋»„cÄ ©âs Òé_·t܃ »„éºÜó ¥úÕƒ@Òéé Ì„â
Õ®ƒÃ„xâé ¯ŸWï½ÅƒjÇ‹é (¥Îˆ ·„ÓŸâéÜóY ÈúÕóâé)
20¦ ¯ô܃Ys, ΟYÜóY »„éºâé UXo ú½¸ÁÜ Î‹»„cÄ
¥úÕƒ@Òéé ·òÓŸsÇ‹é. §Îˆ ¥Ì„Y ¦Ó«o ¥Øéx¢Îˆ,
ΟYs ¥Ì„Ç‹é ¯ŸWï½_Åj Ó¸pÜ¢»‡ ©½¸Ø‚êC¢¿ŸÇ‹é.
§NŸ€¶„í ·óÓ߸¢ ³·„ Õ®ƒÃ„x
¥úÕƒ@Òéé ¶„íÄéÒë΋érÇ‹Ø•éx¢Ì„ ÒĶ„í
OR¢¿ŸÇ‹é. ¥úÕƒ@Òééâé, ¥Ì„Ç‹é ¿•Ó«â
Οâs¢Ì„ÅŽY Î•Ò…Ç‹é ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. 2¥úÕƒ@Òéé
Ø‚éé·„a ¯ŸÌ„ ðÓÒ¶„íÇ‹é ¦Ó«o ÒxÒ@ßÜYs¢ÅŽ Qé΋
Yß|º¶„íY»‡ ©ÓŸsÇ‹é. ¦ ðÓÒ¶„íËŽn ¥úÕƒ@Òéé
Ì„â ΋»„cĶ„í ½«HS §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Z ¿•Øé ÓŸ
ÌòÇ‹·Ž¢Î‹ ï½Åéj.
3§½¸téÇ‹é ZÒ… ÓŸ¶„í ³·„ ½Ÿ»‡q⢠¿•Øê
„ H. ·„ÓŸâé
Ó¬oÿÜÜó ¯ÒÈZ ÓŸ ¶„íÒêÄéY ï½Jz ¿•Ó¸é·óYÒ|ÒY
Õ®„êÒéx·Ÿà‡Ü¶„í Ε҅Nj»„é Ø‚éÈ꽟 ¯Î‹éÅ ÓŸ¶„í
½Ÿ»‡q⢠¿•Øé. Òé⢠¦ ú½¸ÁÜ ÒéÏ‹x YÒÓ«Óé¸ Óo Ÿs¢
»‡Y ¥Ì„ Ë Ž n ÒêúÌ„ ¢ ·„ Ó Ÿâé Ó¬ o ÿ Y R½Ÿº¢
¿•Ó¸é·óYÒ|Ò΋éq.

24

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 24:4-27

25

ÓŸ Î•à„¢ÜóY ÓŸ Ó¸|¢Ì„ ú½¸ÁÜ Î‹»„cĶ„í ½‚Ý„éz.
¥·„aÇ‹ ÓŸ ¶„íÒêÄéY ·óÓ¸¢ Õ®ƒÃ„xâé ¿„êÇ‹é.
¥½¸ t éÇ‹ é ¦½‚ é âé §·„ a Ç› · Ž (¥Ì„ Y ΋ » „ c à „ ¶ „ í )
XӸ鶄íß.""
5¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é, ''³·„½•Ý„ ¦ Ó¬oÿ ÓŸÌó ·„HÓ« ¨
Î•à„¢ ßÒÇŸY·Ž §á¸j½¸Ç‹·„¯öÌ•, Z ¶„íÒêÄéÇ›s Ó•âé
Z Ó¸|¢Ì„ Εà‡Y·Ž XÓ¸é·òY ½‚Ý„zÒ¿„éfÓŸ ?"" ¥Y
¥Ç›»‡Ç‹é.
6¥úÕƒ@Òéé ¥Ì„ Y Ìó ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é : ''Ò΋ é q , ÓŸ
¶„íÒêÄéY ¦ Î•à„¢ XÓ¸é¶„í ½‚Ýòz΋éq. 7½¸Ã„Üó·„ Î•Ò…
Ç‚ñâ Ø‚éÈ꽟 ÓŸ Ó¸|ΕàÒ„ éé âé¢Ç› §·„aÇ›·Ž ââés
XÓ¸é·òY Ò¿ŸfÇ‹é. ¦ Î•à„¢ ÓŸ Ì„¢úÇ›·Ž, ÓŸ ¶„íÅé¢
ÕƒY·Ž ÒêÌ„ëΕࢄ ·ŸY ¨ âêÌ„â Εࢄ Z ¶„íÅé¢Õƒ
Y·Ž ¿‚¢Î‹éÌ„é¢Î‹Y Ø‚éÈ꽟 ½Ÿ»‡q⢠¿•NŸÇ‹é.
ú½¸Õé„® Ò… Z·„¢Å
_ Òéé¢Î‹Ã„ Ì„â ΕÒ΋êÌ„âé ½¸¢½«NŸoÇé‹ .
ÒéÈ ZÒ… ÓŸ ¶„íÒêÄéY·Ž ÒÏ‹éÒ…âé ¥·„aÇ‹âé¢S
Ì‚NŸoÒ…. 8¥ØéÌ• ¥ÒêwØé ZÌó ßÒŃY·Ž Yß·„
ÈðÓo, ¨ ½Ÿ»‡qâ Rá¸Øé„ ¢Üó Z ՃϋxÌ„ XȯöÌ„é¢Îˆ.
¥¢Ì•»‡Y ÓŸ ¶„íÒêÄéY ÒêúÌ„¢ ZÒ… ¦ Εà‡Y·Ž
WÈC XÓ¸é¶„í½‚Ýòz΋éq.""
9·„âé·„ ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é Ì„â Ø„éÁÒêY ÌòÇ‹·Ž¢Î‹
Ì„â ¿•Øé ï½ÅŽj ½Ÿ»‡q⢠¿•NŸÇ‹é.
4

¥Ó•|á¸Ë ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢
¥úÕƒ@Òéé ³¢^ÅÜÜó ½¸Îˆ¢ÅŽY XÓ¸é·òY ¦
ðÓÒ¶„íÇ‹é ¦ ¿óÅé RÇ›S ½‚݃zÇé‹ . ķÄ ·„ ŸÜ ¥¢ÎŸÜ
·Ÿâé·„Üé ¯Óós Ì„âÌó ¶„îÇ‹ ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é XÓ¸é^·
݃zÇ‹é. ½‚éÓ¸¯ôÌ•RéØ„êÜóY* ÓŸÈêÃ„é ½¸ÅjË¢
½‚݃zÇé‹ ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é. 11½¸ÅË
j ¢ ½‚Üé½¸Ü ©âs Òé¢S
ZÝ„z ÕƒR ΋»Ãc„ ¶„ í„ ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é NŸØ„颷ŸÜ¢ ½‚݃zÇé‹ .
ZÝ„éz XÓ¸é·òY ¯öØ•é¢Î‹é¶„í Ó¬oÿÜé NŸØ„颷ŸÜ¢
ÒNŸoÄé. ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é Ì„â ³¢^ÅÜâé ¥·„aÇ‹ ½‚ê·„
È¢½¸Á•NŸÇ‹é.
12¦ ðÓÒ¶„ í Ç‹ é ¿‚ ¯ ŸtÇ‹ é : ''ú½¸ Õ ® „ ê , ZÒ… ÓŸ
Ø„éÁÒêY ¥úÕƒ@Òéé Ε҅Nj҅. ¨ ½•Ý„ ââés
¥Ì„Y ¶„íÒêÄéY ·óÓ¸¢ Õ®ƒÃ„xâé ·„âé»òâéâÅéz
¿•Ø„ééÒéé. ÓŸ Ø„éÁÒêY ¥úÕƒ@Òé鶄í ΋؄鿕ӫ
¨ ½•éÜé ¥âéú»„U¢¿„é. 13§Îˆ»ó, Òé¢S ZÝ„z ÕƒR
΋»„cÄ Ó•âé ©ÓŸsâé, ½¸ÅjË¢ âé¢Ç› ¥ÒêwØéÜé
ZÝ„éz ÌóNjŃY·Ž §·„aÇ›·Ž ÒÓ¸éoÓŸsÄé.
14§NŸ€¶„ í ·óÓ¸ ¢ ° ¥ÒêwØé Ó¸ ^ ÃñâÎó
Ì‚ÜéÓ¸é·òÓ•¢Î‹é¶„í ³·„ ú½¸Ì•x·„ Ӹ꿄⠷óÓ¸¢ Ó•âé
·„Yï½Ç‹éÌ„éÓŸsâé. ¦ ú½¸Ì•x·„ Ӹ꿄⠰RéÅ¢_Å:
'Ó•âé ZÝ„éz ÌŸ»‡H, Z ·„Ç‹Ò ·Ž¢Î‹ ï½Åéj" ¥Y
¥ÒêwØéÌó Ó•âé ¥¢Åƒâé. ÌŸ»„é, 'Z ³¢^Åܶ„í
10

½‚éßÓ߸¯ôÌ•RéßØ„ê Ü•·„ ¥ÃŸÒéßs ºÃŸØßéßÒéßéß.

¶„îÇŸ Ó•âé ZÝ„éz ¯öNŸoâé" ¥Y ¥ÒêwØé »„âé·„
¿‚[Ì•, ¥½¸téÇ‹é ¦½‚é Ó¸^Ãñâ ¥ÒêwØé ¥Y Ó•âé
Ì‚ÜéÓ¸é·ò¢Åƒâé. ¥Üƒ ÁÈCÌ• ¦½‚é §NŸ€¶„í¶„í
Ó¸^Ãñâ ÁóÇ‹é ¥Y ZÒ… ÄéEÒ… ¿•Ó«â_Åj. ÓŸ
Ø„éÁÒêY·Ž ZÒ… ·„ÄéË ¿„꽫¢¿ŸÒY ÓŸ¶„í
Ì‚ÜéÓ¸éo¢Îˆ.""
Õ®ƒÃ„x ÎòÈ·Ž¢Îˆ
¥¢Ì„Üó, ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é ú¯ŸÃ„âp ÒééC¢¿„·„ Òéé¢Î•
ÈՃa ¥Ó• ³·„ ¥ÒêwØé Ì„â ú»‡Òé¢ âé¢Ç› ÕƒR
΋»Ãc„ ¶„ í„ ÒSf¢Îˆ. ÈՃa Õ‚Ìê
„ Ø•éÜé ¶„íÒê^Ã.o Õ‚Ìê

Ø•éÜé ¥úÕƒ@Òéé Nö΋ÄéÇ‹é ÓŸÈêÄé, Ré܃aÜ
¶„íÒêÄéÇ‹é. ÈՃa Ì„â ZÝ„z ·„Ç‹Ò Ì„â Õ®„éÁ¢Qé΋
ï½Åéj·òY ÕƒR ΋»„cĶ„í ÒSf¢Îˆ. 16¦ ¥ÒêwØé
¿ŸÜƒ ¿„·„a»‡ ©¢Îˆ. ¦½‚é ·„âx. ¦½‚é ¯âsÇ‹ê
½¸…Äéá¸éYÌó à„Ø„éY¢¿„ܕ΋é. ¦½‚é Ì„â ·„Ç‹Ò Y¢½¸…
·óŃY·Ž ÕƒRÜóY·Ž ΈC¢Îˆ. 17¥½¸téÇ‹é ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é
¦½‚é ΋»„cĶ„í ½¸Ã„黂Wo ½‚Jz, ''ÓŸ¶„í ÌŸ»„ŃY·Ž ΋؄é
¿•Ó« Z ·„Ç‹ÒÜó ·òYs ZÝ„éz §NŸo½Ÿ"" ¥ÓŸsÇ‹é.
18ÈՃa Ì„|Ä»‡ Ì„â Õ®„éÁ¢Qé΋ âé¢Ç› ·„Ç‹Ò
Έ¢S, ¥Ì„Y·Ž ZÝ„éz §Sf¢Îˆ. ''¥Ø„êx, §Îˆ»ó
ÌŸ»„¢Ç›"" ¥¢Îˆ ÈՃa. 19¥Ì„âé ÌŸ»„ŃY·Ž ¯öØ„éÇ‹¢
¥Øéâ ½‚¢ÅÓ•, ''Z ³¢^Åܶ„í »„êÇŸ Ó•âé ZÝ„éz
¯öNŸoâé"" ¥¢Îˆ ÈՃa. 20ÈՃa ½‚¢ÅÓ• Ì„â ·„ÇÒ‹ ÜóY
ZÝ„zZs ³¢^ÅÜ ·óÓ¸¢ ¥Y ¿‚½«t ZÝ„z ÌòÅŽjÜó
¯öÓ«¢Îˆ. ̄ß|Ì„ §¢·Ÿ ZÝ„éz Ì‚¿•f¢Î‹é¶„í ¦½‚é
ÕƒR ΋»„cĶ„í ½¸Ã„黂Wo¢Îˆ. ¦ ³¢^ÅÜYs¢ÅŽ·Ž ¦½‚é
ZÝ„éz ï½ÅŽj¢Îˆ.
21¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é Òéå⢻‡ ¦½‚éâé »„ÒéY¢¿ŸÇ‹é.
Ø‚éÈ꽟 ̄ⶄí Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹Y, Ì„â ú½¸Øê
„ ËŸYs
RÁØ„éҢ̄¢ ¿•à‡Ç‹Y ¥Ì„âé ÄêÇ®›»‡ Ì‚ÜéÓ¸é
·ó½ŸÜâé·òÓŸsÇ‹é. 22³¢^ÅÜé ZÝ„éz ÌŸ»„Ç¢‹ ¥Øé¯ö
»‡Ó•, ¥Ì„Ç‹é ¥Ã„Ì„éÜ¢ Õ¢»‡Ã„½¸… ©¢»„Ä¢ ÈՃa¶„í
§¿ŸfÇ‹é. 5 Ì„éÜƒÜ ¯Ì„é»o Ü„ Õ¢»‡Ã„½…¸ »‡EÜé ^âNjé
¥Ì„Ç‹é ¦½‚é¶„í §¿ŸfÇ‹é. 23''Z Ì„¢úÇ› ¯ÒÄé? Òê
»„颽¸… ½¸¢Ç‹é·òÓ•¢Î‹é¶„í Z Ì„¢úÇ› §¢ÅŽÜó ¿óÅé
©¢ÎŸ?"" ¥Y ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é ¦½‚éâé ¥Ç›»‡Ç‹é.
24''ÓŸ Ì„¢úÇ› Õ‚Ì„êØ•éÜé, ÓŸÈêÄé Ré܃a
Ø‚éé·„a ¶„íÒêÄéÇ‹é"" ¥Y ÈՃa Á½Ÿ[Sf¢Îˆ.
25̄ß|Ì„, ''¥Ò…â¢Ç›, Qé ³¢^Åܶ„í »„Ç›m, QéÄé
½¸¢Ç‹é ·òÓ•¢Î‹é¶„í Ó¸pÜ¢ Òê ΋»„cÄ ©¢Îˆ"" ¥Y
¦½‚é ¿‚½«t¢Îˆ.
26¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é Ò¢C Ø‚éÈ꽟âé ¦ÃŸÏˆ¢S,
27''ÓŸ Ø„éÁÒêY ¥úÕƒ@Òéé Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ꽟
Ó¸éWo ¢¿„ÕÇ‹é »‡·„. Ø‚éÈ꽟 ÓŸ Ø„éÁÒêâéY ½¸Åz
Î‹Ø„é ¿„ꯟNjé. ÓŸ Ø„éÁÒêY բϋéÒ… Øé¢ÅŽ·Ž
Ø‚éÈ꽟 ââés âÇ›½«¢¿ŸÇ‹é"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é.
15

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 24:28-52

26

¥½¸téÇ‹é ÈՃa ½¸Ã„黂Wo ½‚Jz Ì„â §¢ÅŽ½ŸÃˆ·Ž
¨ Ó¸¢»„Ì„éÜZs ¿‚½«t¢Îˆ. 29-30ÈՃa¶„í ³·„ Nö΋
ÄéÇ‹é ©ÓŸsÇ‹é. ¥Ì„Y ð½Ã„é ܃Ճâé. ¦ ÒéYá«
Ì„âÌó ¿‚½«tâ Rá¸Ø„êÜé ÈՃa ¿‚½«t¢Îˆ. ܃Ճâé
¦½‚é ÒêÅÜé R¢ÅéÓŸsÇ‹é. ¯½¸téÇ‚ñÌ• Ì„â Nö΋È
¿•Ì„éܶ„í ©¢»„Ä¢, »‡EÜé ܃Ճâé ¿„êà‡Çó,
¥½¸téÇ‹é ÕƒR ΋»„cĶ„í ¥Ì„Ç‹é ½¸Ã„黂̟oÇ‹é. ¥·„aÇ‹
¦ ÒéYá« ÕƒR ΋»Ãc„ „ ³¢^ÅÜ ½¸·a„ »‡ YÜÕÇ› ©ÓŸsÇ‹é.
31''¥Ø„êx, Ì„ÒéÈ·Ž ÜóY·Ž Ó¸éNŸ|»„Ì„¢. QéÄ܃
§·„aÇ• ÕØ„éÅ YÜÕÇ› ©¢Ç‹â·„aÃ_ Îz é‹ . Qé ³¢^Åܶ„í
Ó¸Üp ¢, QéÃ„é ½¸¢Ç‹é·òÓ•¢Î‹é¶„í »„Έ Ó•âé ӫ΢r‹ ¿•NŸâé""
¥Y ܃Ճâé ¿‚¯ŸtÇ‹é.
32·„âé·„ ¥úÕƒ@Òéé ðÓÒ¶„íÇ‹é ¦ §¢ÅŽÜó ú½¸½•
K¢¿ŸÇ‹é. ³¢^ÅÜ ½¸YÜó ¥Ì„Y·Ž ܃Ճâé Ó¸@Ø„é¢
¿•Ó,« ¥Ì„Y ³¢^Åܶ„í »„Çm› ½•NŸÇ‹é. ¥Ì„âé, ¥Ì„YÌó
©âs Òéâéá¸éxܶ„í ·ŸÝ„zé ·„Ç‹é·òaÓ•¢Î‹é¶„í ZÝ„éz
§¿ŸfÇ‹é. 33̄ß|Ì„ ܃Ճâé ¥Ì„Y·Ž Õ®óÁâ¢
ï½ÅƒjÇ‹é. ¥ØéÌ• ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é Wⶄí¢ÇŸ Yß·„
È¢¿ŸÇ‹é. ''Ó•âé ¯¢Î‹é¶„í Ò¿ŸfÓó QéÌó ¿‚½¸t
¶„í¢ÇŸ Ó•âé Õ®óÁ⢠¿•Ø„éâé"" ¥ÓŸsÇ‹é ¥Ì„âé.
·„âé·„ ܃Ճâé, ''¥Üƒ»‚ñÌ• ÒêÌó ¿‚½¸té ÒéÈ""
¥ÓŸsÇ‹é.
28

ÈՃa ·óÓ߸¢ Òéߢ̄ӟÜßéß
¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é ¿‚½«t¢Îˆ §Îˆ: ''Ó•âé ¥úÕƒ@Òéé
ðÓÒ¶„íÇ‹âé. 35¥Ys Rá¸Ø„êÜózâé Ø‚éÈ꽟 ÓŸ
Ø„éÁÒêYY ¯¢Ìó »ò½¸t»‡ ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. ÓŸ
Ø„éÁÒêY Òé@ ½®é¸ âéÇ‹Øê
„ xÇ‹é. »òú^ÃÜ Òé¢Î‹Üé,
½¸à„éÒ…Ü Òé¢Î‹Üé RNŸoÄ¢»‡ Ø‚éÈ꽟 ¥úÕƒ@
Òéé¶„í §¿ŸfÇ‹é. ¥úÕƒ@Òéé¶„í ½‚¢Ç› Õ¢»‡ÃŸÜé
RNŸoâ„ »‡ ©ÓŸsØé. ¿ŸÜƒ Òé¢Îˆ ¦Ç‹ Ò黄 ðÓÒ¶„íÜé
©ÓŸsÄé. ³¢^ÅÜé, »‡Ç›Î‹Üé ¿ŸÜƒ ©ÓŸsØé. 36ÓŸ
Ø„éÁÒêY Õ®ƒÃ„x à‡ÃŸ. ¦½‚é ¿ŸÜƒ ÒëΟr½¸x¢Üó
³·„ ¶„íÒêÄéY ·„âsΈ. ÓŸ Ø„éÁÒêY Ì„â ¦Ó«o
Ó¸Ã|„ ¢ ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž §¿ŸfÇ‹é. 37Ó•âé ³·„ ½Ÿ»‡qâ¢
¿•Øê
„ ÜY ÓŸ Ø„éÁÒêY ââés ÕÜҢ̄¢ ¿•NŸÇ‹é.
ÓŸ Ø„éÁÒêY 'ÓŸ ¶„íÒêÄéËŽn ·„ÓŸâé ¥ÒêwØéÜóz
¯ÒÉs ¿•Ó¸é·óYÒ|»„êNj΋é. Òé⢠¦ ú½¸ÁÜ ÒéÏ‹x
YÒÓ«Óé¸ Óo Ÿs¢ ·ŸY ·„ÓŸâé ¥ÒêwØéÜœsÒÈZ ¥Ì„Çé‹
¿•Ó¸é·óÒÅ¢ ÓŸ¶„í §á¸j¢ ܕ΋é. 38·„âé·„ ZÒ… ÓŸ
Ì„¢úÇ› Εà‡Y·Ž ½‚݃oâY ½Ÿ»‡q⢠¿•Ø„êH. ÓŸ Ò¢à„¢
½ŸÃˆ ΋»„cĶ„í ½‚Jz, ÓŸ ¶„íÒêÄéY ·óÓ¸¢ Õ®ƒÃ„xâé
¶„í΋éÄéf" ¥Y ÓŸÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. 39'³·„ ½•Ý„ ¦ Ó¬oÿ
ÓŸÌó ·„HÓ« ¨ Εà‡Y·Ž ßΕ½‚ê" ¥Y Ó•âé ÓŸ
Ø„éÁÒêYÌó ¥ÓŸsâé. 40¥ØéÌ• ÓŸ Ø„éÁÒêY
ÓŸÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é, 'Ó•âé Ø‚éÈ꽟âé ðÓRNŸoâé,
Ø‚éÈ꽟 Ì„â ΋êÌ„âé ZÌó ¶„îÇ‹ ½¸¢½« Z¶„í
34

Ó¸@Ø„é¢ ¿•NŸoÇ‹é. ¥·„aÇ› ú½¸ÁÜÜó ÓŸ ¶„íÒêÄéY
·óÓ¸¢ Õ®ƒÃ„xâé ZÒ… ·„âé·òa¢ÅƒÒ…. 41·ŸY ZÒ… ÓŸ
Ì„¢úÇ› Î•à„¢ ½‚݃z·„, ÓŸ ¶„íÒêÄéY ·óÓ¸¢ Õ®ƒÃ„xâé
§¿•f¢Î‹é¶„í ½ŸÃ„é Yß·„ÈðÓo, ¥½¸téÇ‹é ¨ ú½¸ÒêË
ՃϋxÌ„ Z¶„í ©¢Ç‹Î‹é.""
42''¨ ½•Ý„ Ó•âé ¨ ÕƒR ΋»Ã
c„ ¶„ í„ ÒSf ¥ÓŸsâé:
'ÓŸ Ø„éÁÒêY ¥úÕƒ@Òéé Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ꽟,
΋Øé„ Ìó ÓŸ ú½¸Øê
„ Ë¢ RÁØ„éҢ̄¢ ¿•Øé. 43Ó•âé
¨ ÕƒR ΋»„cÄ YÜÕÇ›, ZÝ„z·óÓ¸¢ ³·„ ¥ÒêwØé
§·„aÇ›·Ž ß½ŸÜY YÉ·NŽä Ÿoâé. ¥½¸téÇ‹é Ó•âé, ΋Øé„ ¿•Ó«
ÌŸ»„ŃY·Ž Z ·„Ç‹ÒÜóâé¢S ZÝ„éz §ÒéwY ¥Ç‹é»„é
ÌŸâé. 44Ó¸^Ãñâ ¥ÒêwØé ¥ØéÌ• ³·„ ú½¸Ì•x·„
RÏŸâ¢Üó Á½Ÿ[Ó¸é¢o Έ. ¨ ZÝ„éz ÌŸ»„é, Z ³¢^Åܶ„í
»„êÇ‹ Ó•âé ZÝ„éz Ì‚NŸoâé ¥Y ¦½‚é ¥¢Åé¢Îˆ. ¦
RÏ‹¢»‡, ÓŸ Ø„éÁÒêY ¶„íÒêÄéY ·óÓ¸¢ Ø‚éÈ꽟
°Ã„tÄSâ Ó¬oÿ ¦½‚é ¥Y Ó•âé Ì‚ÜéÓ¸é·ò¢Åƒâé."
45''Ó•âé ú¯ŸÃˆp¢¿„Å¢ ÒééC¢¿„·„ Òéé¢Î•, ZÝ„z
·óÓ¸¢ ÈՃa ÕƒR ΋»„cĶ„í ÒSf¢Îˆ. ¦½‚é Ì„â ZÝ„z
·„Ç‹Ò Ì„â Õ®„éÁ¢ Qé΋ ï½Åéj·ò¢Îˆ. ¦½‚é ½‚Jz ÕƒR
âé¢Ç› ZÝ„éz ÌóÇ›¢Îˆ. '΋Øé„ ¿•Ó« ·ò¢¿‚¢ ZÝ„éz §ÒéwY"
Ó•âé ¦½‚éÌó ¥ÓŸsâé. 46½‚¢ÅÓ• ¦½‚é Ì„â Õ®„éÁ¢
Qé΋ âé¢Ç› ·„Ç‹ÒΈ¢S, ÓŸ¶„í ZÝ„éz¯öÓ«, '§R úÌŸ»„é,
Z ³¢^Åܶ„í »„êÇ‹ Ó•âé ZÝ„éz Ì‚NŸoâé" ¥¢Îˆ. ¥¢Î‹é
¿•Ì„ Ó•âé ZÝ„éz ÌŸ»‡âé, ÓŸ ³¢^Åܶ„í ¶„îÇŸ ¦½‚é
ZÝ„éz ï½ÅŽj¢Îˆ. 47¥½¸téÇ‹é 'Z Ì„¢úÇ› ¯ÒÄé?" ¥Y
Ó•âé ¦½‚éâé ¥Ç›»‡âé. 'Ré܃a ÓŸÈêÄéÜ ¶„íÒêÄé
Ç‚ñâ Õ‚Ìê
„ Ø•éÜé ÓŸ Ì„¢úÇ›" ¥Y ¦½‚é Á½Ÿ[Sf¢Îˆ.
¥½¸téÇ‹é ¦½‚é ¿•W·Ž ©¢»„â„ , »‡EÜé Ó•âé §¿Ÿfâé.
48¦ Ó¸ÒéØ„é¢Üó Ó•âé ÓŸ Ì„ÜÒ¢S Ø‚éÈ꽟¶„í
Ң΋ Ó ŸÜé ¿• à ‡âé. ÓŸ Ø„ é ÁÒêY Ε Ò …Ç‚ ñ â
Ø‚éÈ꽟âé Ó•âé Ó¸éWo ¢¿Ÿâé. ÓŸ Ø„éÁÒêY Nö΋
ÄéY ÒéâéÒéßH ΋»„cÄ_· ââés ¦Ø„éâ Wâs»‡ âÇ›
½«¢Sâ¢Î‹é¶„í ¦Ø„éⶄí Ң΋ӟÜé ¿‚¯Ÿtâé.
49§½¸téÇ‹é Qé_â ¿•NŸoÃó ÓŸ¶„í ¿‚½¸t¢Ç›. ÓŸ Ø„éÁ
ÒêY Ø‚éÇ‹Ü QéÄé ΋؄é, âÒéw·„Ì„|¢ ¿„꽫, Qé
¶„íÒê^Ãoâé ¦Ø„éâ¶„í §NŸoß? Ü•·„ Qé ¶„íÒê^Ãoâé
§Ò|ŃY·Ž QéÄé Yß·„ÃNˆ Ÿoß? Ó•âé °Ré ¿‚Øê
„ xÜó
ÓŸ¶„í Ì‚HðÓÅÅéj, QéÃ„é ¿‚½¸t¢Ç›.""
50¥½¸téÇ‹é ܃Ճâé, Õ‚Ì„êØ•éÜé Á½Ÿ[¿ŸfÄé.
''§Îˆ Ø‚éÈ꽟 âé¢Ç› ÒSfâÅéz ½•éÒéé ¿„êÓ¸éo
ÓŸsÒéé. ·ŸÕÅŽj ΉYs ÒêÄfÒéY ½•éÒéé ¿‚½¸téŶ„í
°Qéܕ΋é.
51ÈՃa Z Òéé¢Î• Ò…âsΈ. ¦½‚éâé XÓ¸é ·òY
½‚ Ý „ é z . Z Ø„ é ÁÒêY ¶„ í ÒêÄ é ËŽ n ¦½‚ é ï½Jz
¿•Ó¸é·ò¢Åé¢Îˆ. §Î• Ø‚éÈ꽟 ·ó_ÃΈ.""
52¥úÕƒ@Òéé ðÓÒ¶„ í Ç‹ é ¨ ÒêÅÜé RY,
Ø‚éÈ꽟 Ø‚é΋éÅ Ó•Üï½ñ NŸCܽ¸ÇŸmÇ‹é.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 24:53-25:16

27

¥½¸téÇ‹é ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é ÌŸâé Ì‚Sfâ ·Ÿâé·„Üâé
ÈՃa¶„í §¿ŸfÇ‹é Õ¢»‡Ã„é ½‚¢Ç› ⻄Üé, ¯Óós
¥¢Î‹½‚é`â ÕÅjÜé ¥Ì„Ç‹é ÈՃa¶„í Øé¿ŸfÇ‹é. ¦½‚é
Nö΋ÄéY·Ž, Ì„Hz·Ž »„êÇ‹ ¿ŸÜƒ ¹Ã‰Î‚ñâ ·Ÿâé·„Üé
¥Ì„Ç‹é §¿ŸfÇ‹é. 54¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é, ¥Ì„YÌóâéâs
ðÓÒ¶„íÜé WY, ÌŸC ¥·„aÇ• ©ÓŸsÄé. ¦ ßúW
½ŸÃ„é ¥·„aÇ• ©ÓŸsÄé. ÒéßsÇ‹é ©Î‹Ø„é¢ ½ŸÃ„é
Ü•S, ''§½¸téÇ‹é ½•é¢ WÈC Òê Ø„éÁÒêY ΋»„cĶ„í
½‚ Ý ƒo ¢ "" ¥ÓŸsÄ é . 55¥½¸ t íÇ‹ é È Õ ƒa Ì„ H z ,
Ó¸Èê΋ÄéÇ‹é ¨ RÏ‹¢»‡ ¿‚¯ŸtÄé, ''ÈՃaâé
·òÓŸsÝ„zé Òê ΋»„cÄ ©¢Ç‹YÒ…|. ½¸Îˆ ÃóEÜé
©¢Ç‹YÒ…|. ¦ ̄ß|Ì„ ¦½‚é ½‚Ý„zÒ¿„éf."" 56·ŸZ ¦
ðÓÒ¶„íÇ‹é, ''ââés §¢·„ ¦½¸Ò΋éq. ÓŸ ú½¸Ø„êËŸYs
Ø‚éÈ꽟 RÁØ„éҢ̄¢ ¿•NŸÇ‹é. ·„âé·„ §½¸téÇ‹é
ÓŸ Ø„éÁÒêY ΋»„cĶ„í ââés ½‚Ý„zYÒ|¢Ç›"" ¥Y
½ŸÃˆÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
57''ÈՃaâé ½«HS, ¦½‚é §á¸j¢ °RéÅó ½•éÒéé
¥Ç‹é»„éÌŸ¢"" ¥ÓŸsÄé ÈՃa ¥âs, Ì„Hz. 58½ŸÃ„é
ÈՃaâé ½«HS, ''ZÒ… ¨ Òéâéá¸éxYÌó ·„HÓ« §½¸téÇ•
½‚݃o½Ÿ?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ã„é.
''¥Ò…âé, Ó•âé ½‚݃oâé ¥¢Îˆ ÈՃa.""
59·„âé·„ ¥úÕƒ@Òéé ðÓÒ¶„íYÌó, ¥Ì„Y Òéâéá¸éx
ÜÌó ·„HÓ« ÈՃa ½‚Ý„zŃY·Ž ½ŸÃ„é ¥âéÒéW¢¿ŸÃ„é.
ÈՃa ΟΈ ¶„îÇ‹ ½ŸÃˆÌó ½‚Jz¢Îˆ. 60½ŸÃ„é ½‚Ý„éoâs
½¸téÇ‹é ÈՃaÌó ½ŸÃ„é §Üƒ ¿‚¯ŸtÄé:
53

''Òê Nö΋È, ½•ÜÒé¢Îˆ·Ž, ½¸Îˆ ½•ÜÒé¢Îˆ·Ž
ZÒ… Ì„HzR ¥Ò…΋éÒ… »‡·„. Z Ó¸¢ÌŸâÒéé
½ŸÃˆ à„úÌ„éÒ…Üâé ´Ç›¢S ½ŸÃˆ ½¸ÅjËŸÜâé
NŸ|ω⢠¿•Ó¸é ·ò¢Î‹éÃ„é »‡·„!""
¥½¸téÇ‹é ÈՃa, ¦½‚é ΟΈ ³¢^ÅÜâé ¯·Ža
¦ ðÓÒ¶„íY, ¥Ì„Y Òéâéá¸éxÜâé ½‚¢ÕÇ›¢¿ŸÃ„é. ¦
RÏ‹¢»‡ ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é ÈՃaâé ÌóÇ‹é·òY WÄ黄é
ú½¸Ø„êËÒéØ„êxÇ‹é.
62¥½¸tÅŽ·Ž §NŸ€¶„í Õ‚Ø•éÃŒ Ü@ØéÃóØé RÇ›S,
Ó‚»‚Ò…Üó YÒÓ«Ó¸éoÓŸsÇ‹é.
63³·„ NŸØ„颷ŸÜ¢ §NŸ€¶„í ÏŸxY¢¿„éÅ ·óÓ¸¢
¥Üƒ ÕØ„éŶ„í ¯ô܃Üóz·Ž ½‚݃zÇ‹é. §NŸ€¶„í Ì„ÜœWo
¿„꿕Ž¸tÅŽ·Ž ¥¢Ì„ ΋êÄ¢Üó ÒÓ¸éoâs ³¢^ÅÜé
·„Y½«¢¿ŸØé.
64ÈՃa Ì„ÜœWo §NŸ€¶„íY ¿„êÓ«¢Îˆ. ¥½¸téÇŸ½‚é
³¢^Å Qé΋ âé¢Ç› ú·Ž¢Îˆ·Ž Έ»‚âé.
65''ÒéâÜâé ·„ÜéÓ¸é ·òÓ•¢Î‹é¶„í ¦ ¯ô܃Üóz âÇ›S
ÒÓ¸éoâs Ø„ééÒ¶„íÇ‹é ¯ÒÄé?"" ¥¢Åé ¦½‚é ðÓÒ¶„íY
¥Ç›C¢Îˆ. ''¦Ø„éÓ• ÓŸ Ø„éÁÒêY ¶„íÒêÄéÇ‹é""
¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é. ·„âé·„ ÈՃa Ì„â Òéé¹¢
61

Qé΋ ÒééÓ¸é»„é ·„½¸té·ò¢Îˆ. 66ÁÈCâ Ó¸¢»„Ì„éÜZs
§NŸ€¶„íÌó ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é ¿‚¯ŸtÇ‹é. 67¥½¸téÇ‹é §NŸ€¶„í
¦ ¥ÒêwØéY Ì„â Ì„Hz »„éǟÄ¢Üó·Ž XӸ鶄í
Ò¿ŸfÇ‹é. ¦ ÃóE ÈՃa §NŸ€¶„í Õ®ƒÃ„x ¥Øéx¢Îˆ.
§NŸ€¶„í ¦½‚éâé ¿ŸÜƒ úð½R颿ŸÇ‹é. Ì„â Ì„Hz ÒéÄˢŽ
Sâ ̄ß|Ì„ §NŸ€¶„í ΋飹Y½ŸÃ„Ë ¯ô¢ÎŸÇ‹é.
¥úÕƒ@Òéßéß ¶„íÅßéߢÕߢ
¥úÕƒ@Òéé ÒéIz ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é.
¦Ø„éâ ·òÌ„o Õ®ƒÃ„x ð½Ã„é ^·Ì„êß. 2^·Ì„ê
߶„í PúÒêâé, Ø‚éé·äŸâé, ½‚éΟâé, RéΟxâé,
§MŸu¶„í, á¸êÒºé ½¸…ŃjÃé„ . 3Ø‚éé·äŸâé, ðáÕ, ΂Οâé
ܶ„í Ì„¢úÇ›. ¥á¸ê~Äé, ܜ؄ééQé ÒéÈ؄éé ܜ̄êá¬
ú½¸ÁÜé ΂Οâé Ó¸¢ÌŸâÒéé. 4RéΟxâé ¶„íÒêÄéÜé
°¯®Ÿ, °ï½®Ãé„ , ºÓó¶„í, ¥\Ο, ¯ÜƒqØê
„ . ¥úÕƒ@Òéé
^·Ì„êß, R½Ÿº¢ ÒéêÜ¢»‡ ¨ ¶„íÒêÄéܢ̟
½¸…ŃjÄé.
5 - 6¥úÕƒ@Òéé ¿„Y¯ö·„ Òéé¢Î‹é Ì„â ΟӬÜ
¶„íÒêÄéܢ΋È·Ž ¥Ì„Ç‹é ·òYs ·Ÿâé·„Üé §¿ŸfÇ‹é.
¦ ¶„íÒêÄéÜâé ¥úÕƒ@Òéé Ì„êÄét¶„í ½¸¢¯ŸÇ‹é.
¥Ì„Ç‹é ½ŸÃˆY §NŸ€¶„í¶„í ΋êÄ¢»‡ ½¸¢½«¢S ½•NŸÇ‹é.
¥½¸téÇ‹é ¥úÕƒ@Òéé Ì„â ¦Ó«o ӸÄ|Ó¸|¢ §NŸ€¶„í¶„í
§¿ŸfÇ‹é.
7¥úÕƒ@Òéé 175 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ÒØ„éÓ¸é€ ÒĶ„í
OR¢¿ŸÇ‹é.
8¥½¸ t éÇ‹ é ¥úÕƒ@Òéé ÕÜÒéé Ì„ C c ¯ öØé
¿„Y¯öØ„êÇ‹é. Ó¸éΉÄd Ó¸¢Ì„뽫o·„Ä ORÌ„¢ ¥Ì„Ç‹é
OR¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ÒéÄˎ¢S ̄⽟È ΋»„cĶ„í ¿•Ã„f
ÕÇŸmÇ‹é. 9¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜé §NŸ€¶„í, §MŸwØ•éÜé
·„ÜÓ« Òé_·t܃ »„éºÜó ¥Ì„ËŽn ¯ŸWï½ÅƒjÄé. NöºÃ„é
¶„íÒêÄéÇ‹é ¯ú¯®öâé ¯ôÜ¢Üó ¨ »„éº ©¢Îˆ. ¥Îˆ
Òéú½•é¶„í Ì„êÄétâ ©¢Îˆ.
10UXo ú½¸ÁÜ Î‹»Ã
c„ é„ s¢Ç› ¥úÕƒ@Òéé ·òâs »„éº
§Î•. ¥úÕƒ@Òéé Ì„â Õ®ƒÃ„x à‡ÃŸÌó ¥·„aÇ‹ ¯ŸW
ï½ÅjÕÇŸmÇ‹é. 11¥úÕƒ@Òéé ¿„Y¯öØéâ ̄Ä齟̄,
§NŸ€¶„íâé Î•Ò…Ç‹é ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. ÒéÈØé„ é §NŸ€¶„í
Õ•Ø•éÃŒ Ü@ØéÃóØéÜóÓ• Y½ŸÓ¸¢ ·òâNŸC¢¿ŸÇ‹é.
12§MŸwØ•éÜé Ò¢à„¢½ŸÃˆ Áƒ[ÌŸ §Îˆ. ¥úÕƒ@Òéé
@»„ÄéÜ ¶„íÒêÄéÇ‹é §MŸwØ•éÜé. (à‡ÃŸ¶„í ¨P½¸…j
Οӫ @»„Äé)
13§MŸwØ•éÜé ¶„íÒêÄéÜ ð½Ã„éz §R: ½‚éé΋Ŏ
¶„íÒêÄéY ð½Ã„é ðÓՃ؂êÌ„é, ̄ß|Ì„ _·ÎŸÃ„é
½¸…ŃjÇ‹é, ̄ß|Ì„ ¥Î‹uØ•éÜé, RéÕƒKÒéé, 14RéMŸw,
΋ÒêÄÒéà‡},
15ºÎ‹Ã„é, Ì•Òê, Ø‚éÌ„êÄé, ÓŸ½¬á¸é, ^·Î‚Òê
½¸…ŃjÃé„ . 16¥R §MŸwØ•éÜé ¶„íÒêÄéÜ ð½Ã„é.z ³·óa
¶„íÒê ÄéY·Ž ³·óa Ó¸|¢Ì„ K[Ä¢ ©¢Ç•Îˆ, ¥Î•

25

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 25:17-26:7

28

³·„ Sâs ½¸ÅjË¢ ¥Øé¢Îˆ. ½¸Ó‚s¢Ç‹é Òé¢Îˆ
¶„íÒêÄéÜé, ½ŸÃˆ Ó¸|¢Ì„ ú½¸ÁÜÌó, ½¸Ó‚s¢Ç‹é Òé¢Îˆ
Ø„ é éÒßE܃z ©ÓŸsÄ é . 17§MŸwØ• é Üé 137
Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ÕW·ŸÇ‹é. ̄Ä齟̄ ¥Ì„âé ¿„Y¯öØé,
¥Ì„Y ½¸†Ã‰|¶„íÜÌó ¿•Ã„fÕÇŸmÇ‹é. 18§MŸwØ•éÜé
Ó¸¢ÌŸâ¢½ŸÃ„é ¯ÇŸÃˆ ú¯Ÿ¢Ì„Òé¢ÌŸ ÕÓ¸¿•NŸÃ„é. ¨
ú¯Ÿ¢Ì„¢ ¨P½¸…j ΋»Ãc„ „ ºQ܃, á¸êÄé âé¢Ç› ©Ì„Ão ½„ …¸
SÒÄ⠥á¸ê~Äé ÒĶ„í RÓ¸oÈ¢S ©¢Îˆ. §MŸwØ•éÜé
Ó¸¢ÌŸâÒéé ̄Ä¿„ê ¥Ì„Y Nö΋ÄéY ú½¸ÁÜâé
¯Î‹éÃòaÓŸsÄé.
§NŸ€¶„í ¶„íÅßéߢÕߢ
§NŸ€¶„í ¶„íÅé¢Õ ¿„ÈúÌ„ §Îˆ. ¥úÕƒ@Òé鶄í
§NŸ€¶„í ¥Ó• ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é ©ÓŸsÇ‹é. 20§NŸ€¶„í
ÒØ„éÓ¸é€ 40 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ©âs½¸téÇ‹é ÈՃaâé
¥Ì„Ç‹é R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ÈՃa ½¸Î‹qâßÒé鶄í
¿‚¢ÎˆâΈ. ¦½‚é Õ‚Ì„êØ•éÜé ¶„íÒê^Ão, ¥ÃŸQé
Ø„ééÇ‹»é„ ܃Ճâ鶄í Nö΋Ã.ˆ 21§NŸ€¶„í Õ®ƒÃ„x¶„í ½«ÜÜz é
½¸…Åjܕ΋é. ·„âé·„ §NŸ€¶„í Ì„â Õ®ƒÃ„x ·óÓ¸¢ ú¯ŸÃˆp¢
¿ŸÇ‹é. §NŸ€¶„í ú¯ŸÃ„âp Ø‚éÈ꽟 RÓŸsÇ‹é. ÈՃaâé
»„ÄvÒW ·ŸY¿ŸfÇ‹é.
22ÈՃa »„ÄvÒW»‡ ©âs½¸téÇ‹é, ¦½‚é »„Äv¢Üó
·„ÒÜ ½«ÜzÜé ï½â黄é܃ǟÄé. ÈՃa Ø‚éÈ꽟âé
ú¯ŸÃˆp¢Sˆ, ''¯¢Î‹é¶„í ÓŸ¶„í §Üƒ ÁÈC¢Îˆ?"" ¥Y
¥Ç›C¢Îˆ. 23¦½‚éÌó Ø‚éÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Z
»„Ãv„ ¢Üó ^âNjé ÁÓŸ¢»‡Üé ©ÓŸsØé. ^âNjé Ò¢à‡Ü
¯ŸÜ¶„íÜé ZÜóâé¢Ç› ½¸…Nj̟Äé. ·ŸY ½ŸÃ„é RÕ®„
P¢¿„ÕNj̟Äé. ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é ÒéÃó ¶„íÒêÄéY
·„¢_Å ÕÜҢ̄éNj黇 ©¢ÅƒÇ‹é. ï½Î‹q ¶„íÒêÄéÇ‹é
Sâs ¶„íÒêÄéY ðÓRNŸoÇé‹ ."" 24Ì„Câ Ó¸ÒéØ„é¢ ÃŸ»‡Ó•
ÈՃa ·„ÒÜ ½«ÜHz s ·„âsΈ. 25½‚éé΋ŠKà„éÒ… ¯Ã„齸….
½ŸY ¿„Äw¢ Õò¿„éf ¥¢D܃ ©¢Îˆ. ·„âé·„ ½ŸY·Ž
°à‡Ò…* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅjÕÇ›¢Îˆ. 26^Ã¢Ç‹Ò Kà„éÒ…
½¸…ÅŽâj ½¸téÇ‹é ½ŸÇ‹é °à‡Ò… ÒéÇ›Òéâé »„Å»jŽ ‡ ½¸Åéj·òY
©ÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ ¦ Kà„éÒ…¶„í Ø„ê·óÕé ¥Y ð½Ã„é
ï½ÅjÕÇ›¢Îˆ. Ø„ê·óÕé,* °à‡Ò… ½¸…ÅŽj⽸téÇ‹é
§NŸ€¶„í ÒØ„éÓ¸é€ 60 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé.
27¥ÕƒuØéÜé ï½Î‹q½ŸÝ„zØ„êxÄé. °à‡Ò… Y½¸…Ë
Ì„»„Ü ½•Å»‡Ç‹Ø„êxÇ‹é. ÕØ„éÅ ¯ô܃Üóz ©¢Ç‹Å¢
¥¢_Å ¥Ì„Y·Ž ¿ŸÜƒ §á¸¢j . ¥ØéÌ• Ø„ê·óÕé Ó‚ÒéwΈ
½¸Ãé„ Ç‹é. ¥Ì„âé Ì„â »„éǟÄ¢ÜóÓ• ©ÓŸsÇ‹é. 28§NŸ€¶„í
°à‡Ò…âé ¿ŸÜƒ úð½R颿ŸÇ‹é. °à‡Ò… ½•ÅƒÇ›â Á¢Ì„é
Ò…Üâé WâÅ¢ ¥Ì„Y·Ž §á¸¢j . ·ŸY ÈՃa¶„í Ø„ê·óÕé
19

°à‡Ò…ß ''ÃóÒéßÒéßéß"" Ü•·„ ''¯ÛyY"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
Ø„ê·óÕßéß ''ÒéßÇ›½‚éßâéß ½ß¸Åßéßj·òY⽟Njéß"" Ü•·„ ''½‚êÓ߸
»‡Ç‹éß"" ¥Y ΉY ¥Ã„r¢.

Qé΋ úð½Òé. 29³·„NŸÃˆ °à‡Ò… ½•Åâé¢Ç› WÈC
Ò¿ŸfÇ‹é. ¥Ì„âé ¥ÜÓ«¯öØé, ¦·„HÌó ÕÜV⢻‡
©ÓŸsÇ‹é. Ø„ê·óÕé ҢŠ¯ŸúÌ„Üó S¶„íaÇ‹é
·ŸØ„éÜé ҢNjé Ì„éÓŸsÇ‹é. 30·„âé·„ °à‡Ò…, ''Ó•âé
¦·„HÌó ZÄӢ¸ ¥Øé¯öØ„êâé ¦ ¯úÄŎ S¶„íaÇ‹é
·ŸØ„éÜé ÓŸ¶„í ·ò¢¿‚¢ ï½Åéj"" ¥Y Ø„ê·óÕéâé
¥Ç›»‡Ç‹é. (¥¢Î‹é_· ú½¸ÁÜé ¥Ì„ËŽn °Îó¢* ¥Y
½«H¿•½ŸÝ„zé.) 31¥ØéÌ• Ø„ê·óÕé, ''Z Á•xá¸kÌ„|½¸…
Áâw º¶„íaHs ¨ ½•Ý„ ÓŸ¶„í ¥Réw½•Ø„êH""
¥ÓŸsÇ‹é.
32°à‡Ò… ''Ó•âé ¦·„HÌó ΟΟ½¸… ¿„¿Ÿfâé. Ó•âé
¿„Y¯öÌ•, ÓŸ Ì„¢úÇ› ±à„|ßxÜZs ÓŸ¶„í Ó¸@؄齸ÇÒ‹ ….
·„âé·„ ÓŸ ½ŸÅƒ Z¶„í §¿•fNŸoâé"" ¥ÓŸsÇ‹é.
33·ŸZ Ø„ê·óÕé ΟYs, ''ÓŸ¶„í §NŸoÒY Òéé¢Î‹é
ú½¸ÒêË¢ ¿•Øê
„ H"" ¥ÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ °à‡Ò… Ø„ê·ó
Õ鶄í ú½¸ÒêË¢ ¿•NŸÇ‹é. Ì„â Ì„¢úÇ› ±à„|Äx¢Üó
Ì„â ½ŸÅƒâé °à‡Ò… Ø„ê·óÕé¶„í ¥Réw½•NŸÇ‹é.
34¥½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé Ãò^Åj, Õ®óÁ⢠°à‡Ò…¶„í
§¿ŸfÇ‹é. °à‡Ò… WY, ÌŸC ½‚Jz¯öØ„êÇ‹é. ·„âé·„
°à‡Ò… Ì„â Á•xá¸kÌ„|½¸… º¶„íaÜâé Ü·ä„xï½Åj ܕ΋Y
Òx·„o¢ ¿•NŸÇ‹é.
¥\½‚éÜœ¶„íÌó §NŸ€¶„í ¥Õß΋r¢ ¿‚½ß¸tÅߢ
³·„NŸÃˆ ·„ÄéÒ…·ŸÜ¢ ÒSf¢Îˆ. ¥úÕƒ@Òéé
ORÌ„ ·ŸÜ¢Üó ÒSfâ ·„Äé҅܃¢ÅŽÎ• §Îˆ.
·„âé·„ »‚ÃŸÃ„é ½¸ÅjË¢Üó ©âs ½®«Há¬o ú½¸ÁÜ ÃŸE
¥\½‚éÜœ¶„í ΋»„cĶ„í §NŸ€¶„í ½‚݃zÇ‹é. 2§NŸ€¶„íÌó
Ø‚éÈ꽟 ÒêŃzÇŸÇ‹é. Ø‚éÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹é:
''¨P½¸…j ½‚ÝÒz„ ΋é.q ZÒ… ©¢ÇŸÜY Ó•âé Z¶„í ¦ÁƒÂ½¢«
Sâ Î•à„¢ÜóÓ• ZÒ… YÒÓ«¢¿ŸH. 3¦ Î•à„¢ÜóÓ• ZÒ…
Y½ŸÓ¸¢ ©¢Ç‹é, Ó•âé ZÌó ©¢Åƒâé. Yâés Ó•âé
¦LÄ|ΈNŸoâé. Z¶„í Z Ò¢à‡Y·Ž ¨ Õ®„êÕ®ƒ»‡ÜZs
§NŸoâé. Z Ì„¢úÇ› ¥úÕƒ@Òé鶄í Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•Óâ«
΋¢ÌŸ Z¶„í Ó•âé §NŸoâé.
4¦·Ÿà„ â·äú„ ÌŸÜé ¯Óós, Z Ó¸¢ÌŸâ¢ ¥¢Ì„ÅÎ
Ž »ˆ ‡
Ó•âé ¿•NŸoâé. ¨ Εà‡ÜZs Z ¶„íÅé¢ÕƒY·Ž Ó•âé
§NŸoâé. Z Ó¸¢ÌŸâ¢ ÒéêÜ¢»‡ Õ®„êRéQé΋ ÁÓŸ¢»‡
ÜZs ¦LÄ|Έ¢¿„ÕÇ‹ÌŸØé. 5Z Ì„¢úǛ؂é`â ¥úÕƒ
@Òéé ÓŸ ÒêÅܶ„í ÜóÕÇ›, Ó•âé ¿‚½«tâ ½ŸÅŽY
¿•NŸÇ‹é »„âé·„ Ó•âé §Îˆ ¿•NŸoâé. ¥úÕƒ@Òéé ÓŸ
¦ÁÂ Ü ¶„ í ¿„ Å ƒj Ü ¶„ í , YØ„ é Òêܶ„ í RÏ• Ø „ é éÇ‹
Ø„êxÇ‹é."" 6·„âé·„ §NŸ€¶„í »‚ßÄéÜó ©¢Ç› ¯öØé
¥·„aÇ‹ YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é. 7§NŸ€¶„í Õ®ƒÃ„x ÈՃa ¿ŸÜƒ
¥¢Î‹»„Ì‚o. ÈՃaâé »„êÈf ¥·„aÇ› Òéâéá¸éxÜé
§NŸ€¶„íâé ¥Ç›»‡Ã„é. ''¦½‚é ÓŸ Nö΋È"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é

26

°Îó¢ ¥â»‡ ''¯Ã„é߽߸….""

29

§NŸ€¶„í. ÈՃa Ì„â Õ®ƒÃ„x ¥Y ½ŸÃˆÌó ¿‚½¸tÇŸY·Ž
§NŸ€¶„í Õ®„؄齸ǟmÇ‹é. ¦½‚éâé ¯ô¢Î‹Å¢ ·óÓ¸¢ ¦
Òéâéá¸éxÜé Ì„ââé ¿„¢½«½•NŸoÄY §NŸ€¶„í Õ®„Ø„é
½¸ÇŸmÇ‹é.
8§NŸ€¶„í ¥·„aÇ‹ ¿ŸÜƒ ·ŸÜ¢ ©âs ̄ß|Ì„,
§NŸ€¶„í ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÌó ӸÄNŸÜé ¦Ç‹é·óÒÅ¢ ¥\
ÒéÜœ¶„í Ì„â ·ŽÅŽ·• »„é¢ÇŸ ¿„êà‡Ç‹é. 9¥\½‚éÜœ¶„í
§NŸ€¶„íâé ½«HS ''¨ Ó¬oÿ Z Õ®ƒÃ„x. ¨½‚é Z Nö΋È
¥Y ÒêÌó ¯¢Î‹é¶„í ¿‚¯ŸtÒ…?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é.
''ZÒ… ¨½‚éâé ¯ô¢Î‹Å¢ ·óÓ¸¢ ââés ¿„¢ð½
NŸoÒY Ó•âé Õ®„؄齸ǟmâé"" ¥Y §NŸ€¶„í ¥Ì„YÌó
¿‚¯ŸtÇ‹é.
10''ZÒ… Òê¶„í ·•Ç‹é ¿•NŸÒ…. Òê Òéâéá¸éxÜóz
¯ÒÇ‚ñÓŸ ³·„Ç‹é Z Õ®ƒÃ„xÌó à„Ø„éY¢S ©¢Ç•½ŸÇ‹é.
¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é Òé@ ¯Ÿ½¸Òéé ¿•Ó«â ӕÄӸépÇ‹
Ø•éx½ŸÇ‹é"" ¥ÓŸsÇ‹é ¥\½‚éÜœ¶„í.
11¥¢Î‹é¿•Ì„ ¥\½‚éÜœ¶„í ú½¸Áܢ΋È·Ž È¿„fÈ·„
§¿ŸfÇ‹é. ''¨ ½¸…Äéá¸éY»‡Y, §Ì„Y Õ®ƒÃ„xâ黇Y
¯ÒÄê Ճψ¢¿„»ê
„ Ç‹Îé‹ . ½ŸÃˆY Ճψ¢Sâ½ŸÇ‹é ¯Ò^Ãñ
ÓŸÓ¸_à ¿„¢½«½•Ø„éÕÇ‹ÌŸÇ‹é"" ¥Y ¥Ì„Ç‹é ¿‚¯ŸtÇ‹é.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 26:8-31

»‚ßÄé ÜóØ„éÜó »òú^ÃÜ Òé¢Î‹Üâé ·ŸðÓ½ŸÝ„éz
§NŸ€¶„í ½¸Y½ŸÝ„zÌó Á»„Ç‹ ÒêǟÄé. ''¨ ZÝ„éz ÒêR
¥ÓŸsÃ„é ½ŸÝ„éz."" ·„âé·„ ¦ ÕƒR·Ž '°^඄í"* ¥Y
§NŸ€¶„í ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. ¥·„aÇ‹ ¦ Òéâéá¸éxÜé
¥Ì„YÌó Á»„ÇÒ‹ êÇŸÃ„é »„âé·„ ΟY·Ž ¦ ð½Ã„é ï½ÅƒjÇé‹ .
21¥½¸téÇ‹é §NŸ€¶„í ðÓÒ¶„íÜé ÒéÃó ÕƒR Ì„½Ÿ|Äé.
¦ ÕƒR ÒéêÜ¢»‡ ¥·„aÇ› ú½¸ÁÜé ¶„îÇŸ Á»„Ç‹
ÒêǟÄé. ·„âé·„ ¦ ÕƒR·Ž 'KÌŸs"* ¥Y §NŸ€¶„í
ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
22§NŸ€¶„í ¥·„aÇ‹ âé¢Ç› ½‚Jz¯öØé ÒéÃó ÕƒR
Ì„½Ÿ|Ç‹é. ¦ ÕƒR Rá¸Ø„é¢ ½ŸÎˆ¢¿„ŃY·Ž ¯ÒÄê
ßܕ΋é. ·„âé·„ ¦ ÕƒR·Ž 'ÄÈÕóÌ„é"* ¥Y §NŸ€¶„í
ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. ''§½¸téÇ‹é Òéâ·óÓ¸¢ Ø‚éÈ꽟
³·„ Ó¸Üp ¢ §¿ŸfÇ‹é. ¨ Εࢄ Üó Òé⢠¥[×ÒëΈ¯r ô¢Îˆ
Ó¸½®¸ÜÒéé ·Ÿ½ŸH."" ¥ÓŸsÇ‹é §NŸ€¶„í.
23¦ ¿óÅé âé¢Ç› §NŸ€¶„í Õ‚Ø•é^Ã~Õƒ¶„í ½‚݃zÇ‹é.
24¦ ßúW §NŸ€¶„íÌó Ø‚éÈ꽟 ÒêŃzÇŸÇ‹é. ''Z
Ì„¢úÇ› ¥úÕƒ@Òéé Ε҅ˎn Ó•âé. Õ®„؄齸Nj¶„í. Ó•âé
Z¶„í ÌóNj黇 ©ÓŸsâé, Ó•âé Yâés ¦LÄ|ΈNŸoâé.
Z Ò¢à„Ó¸éoÜâé ¥[×ÒëΈr ¿•NŸoâé. ÓŸ ðÓÒ¶„íÇ‹é ¥úÕƒ
@Òéé ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ó•âé §Îˆ ¿•NŸoâé"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é
Ø‚éÈ꽟. 25·„âé·„ ¦ Ó¸pÜ¢Üó Ε҅ˎn ¦ÃŸÏˆ¢
¿•¢Î‹é¶„í ³·„ ÕH½¬ÆŸYs §NŸ€¶„í ·„Å¢jŽ ¿ŸÇ‹é. §NŸ€¶„í
¥·„aÇ‹ Y½ŸÓ¸¢ ¿•Ø„黇, ¥Ì„Y ðÓÒ¶„íÜé ³·„ ÕƒR
Ì„½Ÿ|Äé.
26§NŸ€¶„íâé ¿„êðÓ¢Î‹é¶„í »‚ßÄé âé¢Ç› ¥\½‚é
Üœ¶„í Ò¿ŸfÇ‹é. Ó¸Ü@ΟÄéÇ‹é ¥ºéÁÌ„éâé ïÓñÓŸxψ
½¸WØ‚é`â ½®¬·óÜéâé ½‚¢ÅÕ‚Åéj·òY ¥\½‚éÜœ¶„í
Ò¿ŸfÇ‹é. 27§NŸ€¶„í ½ŸÃˆÌó, ''§¢Ì„¶„íÒéé¢Î‹é ZÒ…
ÓŸÌó ðÓsº¢»‡ Ü•Ò… »„Ο. Z Î•à„¢ ÒΈHï½_ÅjÅéj
ZÒ… ââés ÕÜҢ̄¢ »„êÇŸ ¿•NŸÒ… »„Ο. §½¸téÇ‹é
ââés ¿„êNjŃY·Ž ¯¢Î‹é¶„í Ò¿ŸfÒ…?"" ¥ÓŸsÇ‹é.
28½ŸÃ„ é Á½ŸÕé ¿‚ ¯ ŸtÄ é : ''Ø‚ é È꽟 Z¶„ í
ÌóNj黇 ©ÓŸsÇ‹Y §½¸téÇ‹é Ò궄í Ì‚HÓ«¢Îˆ. Òéâ¢
³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Óé¸ ·ó½ŸÜY Òê ¥[×ú¯ŸØ„é¢. Ò궄í
ZÒ… ³·„ ú½¸ÒêË¢ ¿•Øê
„ H. 29½•éÒéé Yâés Ճψ¢¿„
ܕ΋é. §½¸téÇ‹é ZÒ… ¶„îÇŸ ÒéÒéwHs Ճψ¢¿„âY
ú½¸ÒêË¢ ¿•Ø„êH. Yâés ½•éÒéé ½¸¢½«¢S½•Ó«ÓŸ,
Ó¸Òêϟ⢻‡ ½¸¢½«¢¿Ÿ¢. Ø‚éÈ꽟 Yâés ¦LÄ|
Έ¢¿ŸÇ‹Y Ø齸téÇ‹é Ì•Å»‡ Ì‚ÜéÓ¸éo¢Îˆ.""
30§NŸ€¶„í ½ŸÃˆ·Ž R¢Î‹é ¿•NŸÇ‹é. ½ŸÃ„é WY ÌŸ»‡Ã„é.
31ÒéßsÇ‹é ©Î‹Ø„é¢ ³·òa·„aÃ„é ³·óa ú½¸ÒêË¢
¿•NŸÃ„é. ̄ß|Ì„ ¦ Òéâéá¸éxÜé Ó¸Òêϟ⢻‡ ½‚Jz

§NŸ€¶„í Ï‹Y¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹éß
¦ Î•à„¢Üó §NŸ€¶„í ¯ô܃Üóz RÌ„oÓŸÜé RÌŸoÇ‹é.
¦ Ó¸¢ÒÌ„€Ã„¢ ¥Ì„Ç‹é RNŸoÄ¢»‡ ½¸¢Å ¶„îÄéf¶„í
ÓŸsÇ‹é. Ø‚éÈ꽟 ¥Ì„Ys ¯¢Ìó ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é.
13§NŸ€¶„í Ï‹Y¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é Òé@ ±à„|Äx
Ң̄éÇ‹é ¥Ø•éxÒĶ„í ÒéȢ̄ RNŸoÄ¢»‡ ±à„|Äx¢
¶„îÄéf·òÓŸsÇ‹é.
14»òú^ÃÜ Òé¢Î‹Üé, ½¸à„éÒ…Ü Òé¢Î‹Üé ¥Ì„Y·Ž
RNŸoÄ¢»‡ ©ÓŸsØé. ¥Ì„Y·Ž ¿ŸÜƒ Òé¢Îˆ ÕƒYÓ¸Üé
¶„îÇŸ ©ÓŸsÄé. ½®H« á¬úo ½¸Áܢ̟ ¥Ì„YQé΋ ¥Ó¸êØ„é
½¸ÇŸmÄé. 15¶„âé·„ §NŸ€¶„í Ì„¢úǛ؂é`â ¥úÕƒ@Òéé,
¥Ì„Y ðÓÒ¶„íÜé Ì„R|â ¿ŸÜƒ ÕƒÒ…Hs ½®H« á¬o ú½¸ÁÜé
¯ŸÇ‹é¿•à‡Ã„é. ¦ ÕƒÒ…Hs ½®«Há¬o ú½¸ÁÜé ÒéÅŽjÌó
Y¢¯ŸÃ„é. 16¥\½‚éÜœ¶í„ §NŸ€¶„íÌó, ''Òê Εࢄ Ò΋H
ï½Åéj. ZÒ… Òê·„¢_Å ¿ŸÜƒ ¥Ì„xψ·„¢»‡ à„·ŽoÒé¢Ì„é
Ç‹ÒØ„êxÒ…"" ¥ÓŸsÇ‹é.
17·„âé·„ §NŸ€¶„í ¦ Ó¸pÜ¢ RÇ›Sï½ÅŽj, »‚ßÄé
Sâs âΈ·Ž Ó¸Q齸¢Üó Y½ŸÓ¸¢ ¿•NŸÇ‹é. §NŸ€¶„í
¥·„aÇ‹ ©¢Ç› OR¢¿ŸÇ‹é.
18ΉY·Ž ¯¢Ìó Òéé¢Î‹é ¥úÕƒ@Òéé ¿ŸÜƒ ÕƒÒ…Üé
Ì„½Ÿ|Ç‹é. ¥úÕƒ@Òéé ¿„Y¯öØéâ ̄ß|Ì„ ½®«Há¬o
ú½¸ÁÜé ¦ ÕƒÒ…Üâé ¿‚Ì„oÌó Y¢ð½NŸÃ„é. ·„âé·„
§NŸ€¶„í WÈC ½‚Jz ¦ ÕƒÒ…Üâé ÒéIz Ì„½Ÿ|Ç‹é.
½ŸÅŽ·Ž Ì„â Ì„¢úÇ› ï½ÅŽjâ ð½_Ãz §NŸ€¶„í ï½ÅƒjÇ‹é. °^à¶„í ¥â»‡ 'Á»„Ç‹ÒêÇ‹éß."
19Sâs âΈ ΋»Ã
c„ „ §NŸ€¶„í ðÓÒ¶„íÜé ³·„ ÕƒR Ì„½Ÿ|Äé. KÌŸs ¥â»‡ ''RÃóÏ‹Òéßéß.""
¦ ÕƒRÜó ZÅŽ ªÅ ³·„ÅŽ ©[·Ž¢Îˆ. 20¥ØéÌ• ÄÈÕóÌ„éß ¥â»‡ ''¯Ç‹Òéßéß.""
12

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 26:31-27:24

30

¯öØ„êÄé. 32¦ ÃóEâ §NŸ€¶„í ðÓÒ¶„íÜé ÒSf, 12ÓŸ Ì„¢úÇ› ââés ÌŸ·ŽÌ• Ó•âé °à‡Ò…âé ·ŸâY
½ŸÃ„é Ì„R|â ÕƒRY »„êÈf ¿‚¯ŸtÄé. ''¦ ÕƒRÜó ¦Ø„éâ Ì‚ÜéӸ鶄í¢ÅƒÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é ¦Ø„éâ ââés
ZÝ„éz ¿„êà‡¢"" ¥Y ¿‚¯ŸtÄé ðÓÒ¶„íÜé. 33·„âé·„ ¦ ¦LÄ|Έ¢¿„Ç‹é. Ó•âé ¦Ø„éâés ½‚êÓ¸¢ ¿•Ø„éŃY·Ž
ÕƒR·Ž 'ðáÕ"* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é §NŸ€¶„í. ¦ ú½¸Ø„éWs¢Sâ¢Î‹éÒÜz ¦Ø„éâ ââés à„½«NŸoÇ‹é.""
13·„âé·„ ÈՃa, ''°Î‚ñÓŸ ·„á¸j¢ ÒðÓo ¦ Y¢Î‹
½¸ÅjË¢ §½¸tÅŽ·• Õ‚Ø•é^Ã~Õƒ ¥Y ½«ÜéÒÕÇ‹éÌ„é¢Îˆ.
Ó•âé Õ®„ÈNŸoâé. Ó•âé ¿‚½«tâΈ ¿•Øé. ½‚Jz ½•é·„Hs
°à‡Ò… Õ®ƒÃ„xÜßéß
Ì‚Sf ÓŸ¶„í §Ò…|"" ¥Y ¥Ì„YÌó ¿‚½«t¢Îˆ.
34°à‡Ò… 40 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€Üó UXo Ó¬ÿo Üâé
14·„âé·„ Ø„ê·óÕé ½‚Jz ^Ã¢Ç‹é ½•é·„Hs XÓ¸é·òY,
§Î‹qÈY R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ³·„ Ó¬oÿ Õ•Ø•éÈ Ì‚Sf ½ŸÅŽY Ì„Hz·Ž §¿ŸfÇ‹é. §NŸ€¶„í¶„í §á¸j½‚é`â
¶„íÒê^Ão Ø„éºêΉÌé„ . §¢·ò·„ ¦½‚é °Üóâé ¶„íÒê^Ão ³·„ ú½¸Ì•x·„ RÏŸâ¢Üó ¥Ì„Y Ì„Hz ¦ ½•é·„ÜÌó
Õƒ^àÒéÌ„é. 35¨ R½Ÿ@Üé §NŸ€¶„í ÈՃaÜâé ¿ŸÜƒ ҢŠ¿•Ó«¢Îˆ. 15̄ß|Ì„ ¦½‚é, Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‹é
Ճϋï½ÅƒjØé.
°à‡Ò… ¯¶„íaÒ»‡ §á¸j½¸Ç› ϋÈ¢¿• ÕÅjÜé Ì‚Sf¢Îˆ.
¦Óß«o Ó߸ÒéßÓ߸xÜßéß
¦ ÕÅjÜâé Sâs ¶„íÒêÄéÇ‹é Ø„ê·óÕ鶄í ϋÈ¢½¸
§NŸ€¶„í ÒééÓ¸H½ŸÇ‚ñ⽸téÇ‹é ¥Ì„Y ¿„꽸… Á•Ó«¢Îˆ.
16¦ ½•é·„Ü ¿„ßwÜâé ÈՃa XÓ¸é·òY, ½ŸÅŽY
Ó¸âsCHz¢Îˆ. §NŸ€¶„í Ì•Å»‡ ¿„êÇ‹Ü•·„
¯öØ„êÇ‹é. ³·„ ÓŸÇ‹é Ì„â ï½Î‹q ¶„íÒêÄéY ¥Ì„Ç‹é Ø„ê·óÕé ¿•Ì„éÜ Qé΋ ½•Ó«¢Îˆ. 17̄ß|Ì„ ÈՃa
Ì„â ΋»„cĶ„í ½«ÜƒfÇ‹é, ''¶„íÒêÄéÇŸ"" ¥ÓŸsÇ‹é.
ÌŸâé ҢǛâ Õ®óÁ⢠̂Sf, ΟYY Ø„ê·ó Õ鶄í
''§Îˆ»ó §·„aÇ• ©ÓŸsâé"" ¥Y Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é ØéSf¢Îˆ.
18Ø„ê·óÕé Ì„â Ì„¢úÇ› ΋»„cĶ„í ½‚Jz, ''Ì„¢úÇš""
°à‡Ò….
2§NŸ€¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¿„êÇ‹é, Ó•âé ÒééÓ¸H½ŸÇ‹
¥Y ½«ÜƒfÇ‹é.
âØ„êxâé. ³·„½•Ý„ Ì„|ÄÜó Ó•âé ¿„Y¯öÌŸÓ•½‚ê!
''°Ré ¶„íÒêÄéÇŸ, ¯ÒÄé ZÒ…"" ¥ÓŸsÇ‹é Ì„¢úÇ›.
3·„âé·„ Z RÜéz, ¥¢ÕéÜé XÓ¸é·òY ½•Å¶„í ½‚Ý„éz.
19''Ó•âé °à‡Ò…âé, Z ï½Î‹q ¶„íÒêÄéÇ‹âé. ZÒ…
Ó•âé WâŃY·Ž ³·„ Á¢Ì„éÒ…âé ¿„¢½¸…. 4ÓŸ¶„í §á¸½j ‚éâ` ÓŸ¶„í ¿‚½t« â ½¸âéÜé ¿•NŸâé. Z ·óÓ¸¢ Ó•âé ½•ÅƒÇ›
Õ®óÁ⢠̄Øê
„ Ã„é ¿•Øé. ¥Îˆ ÓŸ ΋»Ãc„ ¶„ í„ XӸ鶄íß, Ì‚Sfâ Á¢Ì„éÒ…Üâé Ó¸Ò鶄îÈf ½ŸÅŽ¿• Z·òÄ^·ñâ
Ó•âé W¢Åƒâé. ¥½¸téÇ‹é Ó•âé ÒéÄˎ¢¿„·„ Òéé¢Î‹é Õ®óÁâÒééâé ӫ΋r½¸Ã„SWY. ΟYY WY, ̄뽫o¯ô¢Îˆ
Yâés ¦LÄ|ΈNŸoâé."" 5·„âé·„ °à‡Ò… ½•Å¶„í ½‚݃zÇ‹é. ââés ¦LÄ|Έ¢¿„Ò¿„éf"" ¥Y Ø„ê·óÕé Ì„â
§NŸ€¶„í Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‚ñâ °à‡Ò…Ìó ¦ Ó¸¢»„Ì„éÜé Ì„¢úÇ›Ìó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
20¥ØéÌ• §NŸ€¶„í, ''ZÒ… §¢Ì„ Ì„|Ä»‡ ¯Üƒ
¿‚ÕéÌ„éâs½¸téÇ‹é ÈՃa RâsΈ.
½•ÅƒÇ› Á¢Ì„éÒ…Hs ¿„¢½¸»„H»‡Ò…?"" ¥Y Ì„â ¶„íÒê
Ø„ê·óÕßéß §NŸ€¶„íâéß Ø„éßéß·ŽoÌó ½‚êÓ߸¢ ¿•Ø„éßéßÅß
ÄéËŽn ¥Ç›»‡Ç‹é.
6Ì„â ¶„íÒêÄéÇ‚ñâ Ø„ê·óÕéÌó ÈՃa ¿‚½t
« ¢Îˆ:
'Ì„|Ä»‡ Ó•âé Á¢Ì„éÒ…Hs Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„ŃY·Ž Z
''Râé, Z Nö΋ÄéÇ‹é °à‡Ò…Ìó Z Ì„¢úÇ› ÒêŃzÇ‹Å¢ Ε҅ǂñâ Ø‚éÈ꽟 ÓŸ¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¿•NŸÇ‹é »„âé·„""
Ó•âé RÓŸsâé. 7'Ó•âé WâŃY·Ž ³·„ Á¢Ì„éÒ…âé ¥Y Ø„ê·óÕé Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é.
21¥½¸téÇ‹é §NŸ€¶„í, ''ÓŸ ¶„íÒêÄéÇŸ Ó•âé Yâés
¿„¢½« ÓŸ ·óÓ¸¢ Õ®óÁ⢠ӫ΋r¢ ¿•Øé, Ó•âé ծ󢿕
NŸoâé. ¥½¸téÇ‹é Ó•âé ÒéÄˎ¢¿„·„ Òéé¢Î‹é Yâés Ì„Ç›Ré ¿„êÇŸH. ·„âé·„ ZR܃ ÓŸ ΋»„cÄ»‡ ß. Yâés
¦LÄ|ΈNŸoâé" ¥Y Z Ì„¢úÇ› ¿‚¯ŸtÇ‹é. 8·„âé·„, Ó•âé Ì„Ç›Ré ¿„êðÓo, YÁ¢»‡ ZÒ… ÓŸ ¶„íÒêÄéÇ‹é
¶„íÒêÄéÇŸ Ó•âé ¿‚ð½tΈ RY ¥Üƒ ¿•Øé. 9Òéâ °à‡Ò…½ó ·ŸÎó Ì‚ÜéÓ¸é¢o Έ"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø„ê·óÕéÌó.
22·„ â é·„ Ì„ â Ì„ ¢ úÇ› Ø ‚ é ` â §NŸ€¶„ í ΋ » „ c à „ ¶ „ í
½•é·„Ü Òé¢Î‹ÜóY·Ž ½‚Jz, ^Ã¢Ç‹é ½•é·„ ½«ÜzHs ÓŸ
΋»„cĶ„í XӸ鶄íß. Z Ì„¢úÇ›·Ž §á¸j½‚é`â ½¸Î‹rWÜó Ø„ê·óÕé ½‚݃zÇ‹é. §NŸ€¶„í ¥Ì„ËŽn Ì„Ç›Ré ¿„êÓ«,
Ó•âé ½ŸÅŽY ӫ΢r‹ ¿•NŸoâé. 10¥½¸téÇ‹é ¦ Õ®óÁÓŸYs ''Z Ó¸|Ä¢ Ø„ê·óÕé Ó¸|Ģ܃ ©¢Îˆˆ. ·ŸZ, Z
Z½• Z Ì„¢úÇ› ΋»„cĶ„í XÓ¸é·òY ½‚Ý„éz. ¦Ø„éâ ¿•Ì„éÜé ÒêúÌ„¢ °à‡Ò… ¿•Ì„é܃z ½‚¢úÅé·„ÜÌó
ÒéÄˎ¢¿„·„ Òéé¢Î‹é Yâés ¦LÄ|ΈNŸoÇ‹é.""
©ÓŸsØé"" ¥ÓŸsÇ‹é. 23Ø„ê·óÕé ¿•Ì„éÜé °à‡Ò…
11¥ØéÌ• Ø„ê·óÕé Ì„â Ì„Hz ÈՃaÌó §Üƒ
¿•Ì„éÜÒÜœ ½‚¢úÅé·„ÜÌó ©âs¢Î‹éÒÜz ¥Ì„Ç‹é
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¥ØéÌ• ÓŸ Nö΋ÄéÇ› à„ÉÄÒé¢ÌŸ ½‚¢úÅé Ø„ê·óÕé ¥Y §NŸ€¶„í¶„í Ì‚HØ„éÜ•Îé‹ . ·„âé·„ §NŸ€¶„í
¶„Üé ©¢ÅƒØé, ¥Ì„Y܃ ÓŸ¶„í ½‚¢úÅé·„Üé ©¢Ç‹Ò…. Ø„ê·óÕéâé ¦LÄ| Έ¢¿ŸÇ‹é. 24''YÁ¢»‡ ZÒ… ÓŸ
¶„íÒêÄéÇ‹é °à‡Ò…½•ÓŸ?"" ¥ÓŸsÇ‹é §NŸ€¶„í. ''¥Ò…âé,
Ó•Ó•"" ¥Y Ø„ê·óÕé Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é.
ðáÕ ¥â»‡ ''ú½ß¸ÒêËÒéßéß.""

27

31

Ø„ê·óÕßé߶„í ¦Lß|΋¢
¥½¸téÇ‹é §NŸ€¶„í, ''¦ Õ®óÁ⢠ӟ ΋»„cĶ„í
XӸ鶄íß. Ó•âé ¥Îˆ ծ󢿕Ó,« Yâés ¦LÄ|ΈNŸoâé""
¥ÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ Ø„ê·óÕé ¥Ì„Y·Ž Õ®óÁ⢠§¿ŸfÇ‹é,
¥Ì„Ç‹é ծ󢿕NŸÇ‹é. Ø„ê·óÕé ¥Ì„Y·Ž úΟ·äŸÃ„Ó¸¢
§¿ŸfÇ‹é, ¥Ì„Ç‹é úÌŸ»‡Ç‹é.
26¥½¸téÇ‹é §NŸ€¶„í, ''¶„íÒêÄéÇŸ, ΋»„cĶ„í ÒSf
ââés Òéé΋éq ï½Åéj·ó"" ¥Y ¥Ì„YÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
27·„âé·„ Ø„ê·óÕé Ì„â Ì„¢úÇ› ΋»„cĶ„í ½‚Jz, ¥Ì„ËŽn
Òéé΋éq ï½Åéj·òÓŸsÇ‹é. ¥Ì„Y ÒúNŸoÜâé §NŸ€¶„í
½ŸÓ¸â ¿„êS, ¥Ì„ËŽn ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. §NŸ€¶„í §Üƒ
¥ÓŸsÇ‹é:
25

''ÓŸ ¶„íÒêÄéY ½ŸÓ¸â Ø‚éÈ꽟 ¦LÄ|
Έ¢Sâ ¿•Y Ӹ齟Ӹâ܃ ©¢Îˆ.
28 RNŸoĽ‚é`â ½¸¢ÅÜé, úΟ·äŸÃ„Ó¸¢ Z¶„í ©¢Ç•
ÅÅéj Òß~Üé Ø‚éÈ꽟 Z¶„í Ó¸ÒéëΈ»r ‡ §¿„éf
»‡·„.
29 Òéâéá¸éxܢ̟ YÓ•s ðÓRNŸoÃé„ »‡·„, ÁâÒééÜé
Z¶„í NŸCܽ¸Ç‹é΋éÃ„é »‡·„, Z Nö΋ÄéÜ Qé΋
ZÒ… ½¸Ãˆ¯ŸÜâ ¿•NŸoÒ… Z Ì„HzØ‚éé·„a ¶„íÒê
ÄéÜé Z¶„í NŸCܽ¸Ç› Z¶„í ÜóÕÇ‹é̟Äé, Yâés
à„½«¢¿• ú½¸X Òx·Žo à„½«¢¿„ÕÇ‹éÌŸÇ‹é, Yâés ¦L
Ä|Έ¢¿• ú½¸X Ò|·Žo ¦LÄ|Έ¢¿„ÕÇ‹éÌŸÇ‹é.""

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 27:25-45

''¥Üƒ»‚ñÌ• ââés ¶„îÇŸ ¦LÄ|Έ¢¿„é ÓŸØ„éÓŸ" ¥Y
Ì„â Ì„¢úÇ›Ìó ¿‚¯ŸtÇ‹é. 35''Z Nö΋ÄéÇ‹é ââés
½‚êÓ¸¢ ¿•NŸÇ‹é. ¥Ì„âé ÒSf, Z ¦Lß|ΟÜé
XÓ¸é·òÓŸsÇ‹é"" ¥ÓŸsÇ‹é §NŸ€¶„í.
36''¥Ì„Y ð½_à ؄ê·óÕé (½‚êÓ¸»‡Ç‹é). ¥Îˆ ¥Ì„
Y·Ž Ó¸^Ãñâ ð½Ã„é. ^âNjéNŸÃ„éz ¥Ì„Ç‹é ââés ½‚êÓ¸¢
¿•NŸÇ‹é. Á•xá¸kÌ„|½¸… º¶„ía XÓ«½•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é,
§½¸téÇ‹é ÓŸ ¦Lß|ΟÜé XÓ«½•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ¥Y
¿‚½«t °à‡Ò…, ''ÒéÈ ÓŸ ·óÓ¸¢ ¦Lß|ΟÜé °½‚é`ÓŸ
RéC܃f½Ÿ?"" ¥Y ú½¸Ks¢¿ŸÇ‹é.
37''ܕ΋é, §½¸téÇ‹é ¿ŸÜƒ ¦ÜÓ¸x½‚é`¯öØé¢Îˆ. Z
Qé΋ ½¸Ãˆ¯ŸÜâ ¿•ðÓ ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ Ø„ê·óÕ鶄í Ó•Y
¿Ÿfâé. ¥Ì„Y Nö΋Äéܢ̟ ¥Ì„Y ðÓÒ¶„íÜ̟҅ÄY
¶„îÇŸ Ó•âé ¿‚¯Ÿtâé. ÏŸâx¢, úΟ·äŸÃ„Ó¢¸ , Ó¸ÒéëΈ»r ‡
·„H»• ¦Lß|΋¢ ¶„îÇŸ Ó•âé ¥Ì„Y·Ž Øé¿Ÿfâé.
Z¶„í §¿•f¢Î‹é¶„í Øé¢_·Qé R黄ܕzÎ‹é ¶„íÒêÄéÇŸ""
¥Y Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é §NŸ€¶„í.
38Ì„ â Ì„ ¢ úÇ› Y úÕWÒé܃Nj é Ì„ ê Ó• ©ÓŸsÇ‹ é .
''ÓŸØ„éÓŸ, Z ΋»Ãc„ „ ³·„a ¦Lß|΋½•é ©¢ÎŸ? ââés
¶„îÇŸ ¦LÄ|Έ¢¿„é ÓŸØ„éÓŸ"" ¥¢Åê °à‡Ò…
°Ç‹|Å¢ ½‚éé΋ÜéՂŃjÇ‹é.
39¥½¸téÇ‹é ¥Ì„YÌó §NŸ€¶„í §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:

''ZÒ… NŸÃ„¢ Ü•Y Î•à„¢Üó YÒÓ«NŸoÒ… Z¶„í ÒÄ~
¯ŸÌ„¢ ¯¶„íaÒ»‡ ©¢Ç‹Î‹é.
40 Z Òéâ黄Nj ·óÓ¸¢ ZÒ… ¯ößǟH, ZÒ… Z
°à‡Ò… ¦Lß|΋¢
Nö΋ à „ é Y·Ž ÕƒYÓ¸ Ò … ¥Ò…ÌŸÒ… ¥ØéÌ•
30Ø„ ê ·óÕéâé ¦LÄ | Έ ¢ ¿„ Å ¢ ÒééC¢¿ŸÇ‹ é
Ó¸|Ì„¢úÌ„¢ ·óÓ¸¢ ZÒ… ¯ößNj̟҅ ¥Ì„Y
§NŸ€¶„í. ¥½¸téÇ‹é, Ì„â Ì„¢úÇ› §NŸ€¶„íâé RÇ›S
NŸ|ω⢠âé¢Ç› ZÒ… RÇ›¯öÌŸÒ….""
Ø„ê·óÕé ½‚Ý„éo¢Ç‹»‡, ½•Åâé¢Ç› °à‡Ò… WÈC
31
41
Ò¿ŸfÇ‹é. Ì„â Ì„¢úÇ›·Ž §á¸½j ‚éâ` ú½¸Ì•x·„ RÏŸâ¢Üó
¦ ̄Ä齟̄ Ì„â Ì„¢úÇ› ¥Ì„ËŽn ¦LÄ|Έ¢¿„
Õ®óÁ⢠̄؄êÃ„é ¿•NŸÇ‹é °à‡Ò…. ΟYY °à‡Ò… Ç‹¢ÒÜz Ø„ê·óÕéâé °à‡Ò… ¥Ó߸Ux¢¿„éß·òÓŸsÇ‹éß.
Ì„â Ì„¢úÇ› ΋»Ãc„ ¶„ í„ Ì‚¿ŸfÇ‹é. ¥Ì„Çé‹ Ì„â Ì„¢úÇ›Ìó, °à‡Ò… ''Ì„|ÄÜóÓ• ÓŸ Ì„¢úÇ› ¿„Y¯öÌŸÇ‹é, Ó•âé
''ÓŸØ„éÓŸ, Ü•S Z ¶„íÒêÄéÇ‹é Z ·óÓ¸¢ ½•ÅƒÇ› ¥Ì„Y ·óÓ¸¢ ΋é£ANŸoâé. ·ŸY ¦ ̄ß|Ì„ Ø„ê·óÕéâé
Ì‚Sf ҢǛâ Òê¢NŸYs Wâé, ¥½¸tíÇ‹é ZÒ… ââés Ó•âé ¿„¢ð½NŸoâé"" ¥Y Ì„âÜó ÌŸâé ¥âé·òÓŸsÇ‹é.
42°à‡Ò… Ø„ê·óÕéâé ¿„¢¯ŸÜY ¿•Óé¸ â
ΉR¢¿„»„ÜÒ…"".
o s ¦Üó¿„
32¥ØéÌ• §NŸ€¶„ í , ''¯ÒÄ é ZÒ…?"" ¥ÓŸsÇ‹ é
ââé »„êÈf ÈՃa RâsΈ. Ø„ê·óÕéâé ½«H½«¢S,
¥Ì„YÌó.
¥Ì„YÌó ¦½‚é §Üƒ ¿‚½«t¢Îˆ. ''§Îˆ Râé, Z ¥âs
''Ó• â é Z ½‚ é é΋ Å Ž ¶„ í ÒêÄ é ËŽ n °à‡Ò…âé"" °à‡Ò… Yâés ¿„¢¯ŸÜY ú½¸Ø„éÌ„s¢ ¿•Ó¸éoÓŸsÇ‹é.
43¥¢Î‹é¿•Ì„, ¶„íÒêÄéÇŸ, Ó•âé ¿‚½«tâÅéj ¿•Øé.
¥ÓŸsÇ‹Ì„âé.
33¥½¸téÇ‹é §NŸ€¶„í ¿ŸÜƒ Ճϋ½¸Ç›, ''¥Üƒ»‚ñÌ•
@ßâéÜó ÓŸ Nö΋ÄéÇ‹é ܃Ճâé ©ÓŸsÇ‹é. ¥Ì„Y
ZÒ… ß·„Òéé¢Î‹é Õ®óÁ⢠ҢǛ ÓŸ ΋»„cĶ„í XӸ鶄í ΋»„cĶ„í ½‚Jz Ο»„é·ó. 44·òÓŸsÝ„z¯ŸÅé ¥Ì„Y ΋»„c_Ã
ÒSfâ΂ÒÄé? Ó•âé ¥Î‹¢ÌŸ à„éúÕ®„¢»‡ ծ󢿕ӫ, ©¢Ç‹é. Z ¥âs ·ó½¸¢ ¿„܃z_à ÒĶ„í ¥Ì„Y ΋»„c_Ã
¥Ì„ËŽn Ó•âé ¦LÄ|Έ¢¿Ÿâ黄Ο. §½¸téÇ‹é ÒéIz ÓŸ ©¢Ç‹é. 45·òYs ÃóEÜé ·Ÿ»‡Ó• ZÒ… Z ¥âs¶„í
¦Lß|ΟYs Ó•âé ½‚âé·„¶í„ XÓ¸é·óÒŃY·Ž Ó¸ÒéØ„é¢ ¿•Ó«âΈ ¥Ì„Ç‹é ÒéÄS¯öÌŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é Yâés ½‚âé
Ré¢S¯öØé¢Î•"" ¥ÓŸsÇ‹é.
·„¶í„ XÓ¸é·òY ßÒŃY·Ž Ó•âé ³·„ ðÓÒ¶„íY ½¸¢½«NŸoâé.
34°à‡Ò… Ì„â Ì„¢úÇ› ÒêÅÜé RÓŸsÇ‹é. ¥Ì„YÜó
ÓŸ §Î‹qÃ„é ¶„íÒêÄéÜâé ³_·ÓŸÇ‹é ¯ö»òÅéj·óÒÅ¢
·ó½¸¢, ·„·ä„ ^ÃSf¯öØ„êØé. ¥Ì„âé »„ÅŽj»‡ °Ç•fÓ« ÓŸ¶„í §á¸j¢ ܕ΋é.""

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 27:46-28:22

32

¥½¸téÇ‹é ÈՃa §NŸ€¶„íÌó, ''Z ¶„íÒêÄéÇ‚ñâ
°à‡Ò… UXo Ó¬oÿÜâé ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ½ŸÝ„éz Òéâ
ú½¸ÁÜé ·ŸÃ„é »„âé·„ ½ŸÃˆÌó Ó•âé ¿ŸÜƒ RÓ«C
¯öØ„êâé. Ø„ê·óÕé ¶„îÇŸ ½ŸÝ„zÜó ³·„ Ó¬oÿY ï½Jz
¿•Ó¸é·ò¢_Å, Ó•âé ¿ŸÒÅ¢ Òé¢SΈ"" ¥Y ¿‚½«t¢Îˆ.
46

Õ®ƒÃ„x·óÓ߸¢ Ø„ê·óÕßéß ¥Ó•|á¸Ë
§NŸ€¶„í Ø„ê·óÕéâé ½«HS ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é.
̄ß|Ì„ §NŸ€¶„í ¥Ì„Y·Ž ³·„ ¦Á §¿ŸfÇ‹é.
§NŸ€¶„í §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''·„ÓŸâé Ó¬oÿY ÒêúÌ„¢ ZÒ…
R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é·ó»„êNj΋é. 2·„âé·„ ¨ ¿óÅé RÇ›S,
½¸Î‹qâßÒéé ½‚Ý„éz. Z Ì„Hz Ì„¢úǛ؂é`â Õ‚Ì„êØ•éÜé
§¢ÅŽ·Ž ½‚Ý„éz. Z Ì„Hz Nö΋ÄéÇ‹é ܃Ճâé ¥·„aÇ•
YÒÓ«Óé¸ Óo ŸsÇ‹é. ¥Ì„Y ¶„íÒê^ÃoÜóz ³·„ΟYs ï½ÝƒzÇé‹ .
3Ó¸Ã|
„ à„·ÒoŽ é¢Ì„éÇ‚ñâ Ε҅Njé Yâés ¦LÄ|Έ¢S, ¥Ïˆ·„
Ó¸¢ÌŸÓŸYs Z¶„í ú½¸NŸÎˆ¢¿ŸÜY ú¯ŸÃˆpÓ¸éoÓŸs. ³·„
»ò½¸t ÁÓŸ¢»‡Y·Ž ZÒ… ½«ÌÄ é„ Ç‹Ò… ·Ÿ½ŸÜY ÓŸ ú¯ŸÃ„âp .
4Î•Ò…Ç‹é ¥úÕƒ@Òééâé ¦LÄ|Έ¢Sâ_Åj Yâés, Z
½«ÜzÜâé ¦LÄ|Έ¢¿ŸÜY ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ. ZÒ… YÒÓ«¢¿•
Î•à„¢ Z Ó¸|¢Ì„¢ ·Ÿ½ŸÜY ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ. §Îˆ Ε҅Njé
¥úÕƒ@Òéé¶„í §Sfâ Î•à„¢.""
5§NŸ€¶„í Ø„ê·óÕéâé ½¸Îâ
q‹ ßÒéé¶„í ½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é.
ÈՃa Nö΋Ãé„ Ç‚ñâ ܃Ճâé ΋»Ãc„ ¶„ í„ Ø„ê·óÕé ½‚݃zÇé‹ .
܃Ճâé ÈՃaܶ„í Ì„¢úÇ› Õ‚Ì„êØ•éÜé. Ø„ê·óÕé,
°à‡Ò…ܶ„í Ì„Hz ÈՃa.
6Ì„â Ì„¢úǛ؂é`â §NŸ€¶„í Ø„ê·óÕéâé ¦LÄ|
Έ¢¿ŸÇ‹Y °à‡Ò…¶„í Ì‚HÓ«¢Îˆ. Ø„ê·óÕé Õ®ƒÃ„xâé
Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„é ·òÓ•¢Î‹é¶„í §NŸ€¶„í ¥Ì„ËnŽ ½¸Îâq‹ ßÒé鶄í
½¸¢½«âÅéj °à‡Ò…¶„í Ì‚HÓ«¢Îˆ. Ø„ê·óÕé ·„ÓŸâé
Ó¬oÿY R½ŸºÒéé ¿•Ó¸é·ó»„êNj΋Y §NŸ€¶„í ¦ÁƒÂ½«¢S
âÅéj °à‡Ò…¶„í Ì‚HÓ«¢Îˆ. 7Ø„ê·óÕé Ì„â Ì„Hz
΋¢úÇ‹éÜ ÒêŶ„í RÏ•Ø„ééÇ‚ñ ½¸Î‹qâßÒéé ½‚JzâÅéj
°à‡Ò…¶„í Ì‚HÓ«¢Îˆ.
8Ì„ â ¶„ í ÒêÄ é Üé ·„ Ó ŸZ Ó¬ o ÿ Üâé R½Ÿº¢
¿•Óé¸ ·óÒÅ¢ Ì„¢úÇ›·Ž §á¸¢j Ü•ÎY‹ ΉYΟ|ß °à‡Ò…¶„í
Ì‚HÓ«¢Îˆ. 9¥½¸tÅŽ_· °à‡Ò…¶„í §Î‹qÄé Õ®ƒÃ„xÜé
©ÓŸsÄé. ¥ØéÌ• ¥Ì„Ç‹é §MŸwØ•éÜé ΋»„cĶ„í ½‚Jz,
ÒéÃó Ó¬ÿo Y ï½Jz ¿•Ó·« òÓŸsÇ‹é. §MŸwØ•éÜé ¶„íÒê^Ão
ÒêºÜÌ„éâé ¥Ì„âé ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. §MŸw
Ø•éÜé ¥úÕƒ@Òéé ¶„íÒêÄéÇ‹é. ÒêºÜÌ„é Ó‚Õƒ
Ø‚êÌ„é Nö΋È.

28

·„âÕÇ›¢Îˆ. Yú΋¯öØ•é¢Î‹é¶„í Ø„ê·óÕé ΟYQé΋
Ì„Üï½ÅŽj ½¸¢Ç‹é·òÓŸsÇ‹é. 12Ø„ê·óÕé¶„í ³·„ ·„Ü
ÒSf¢Îˆ. Ó•ÜQé΋ ³·„ Y¿‚fâ ©¢Ç›, ¥Îˆ ¦·Ÿà‡Ys
¥¢Åé·òâsÅéj ¥Ì„Y·Ž ·„Ü ÒSf¢Îˆ. Ε҅Y ΋êÌ„Üé
¦ Y¿‚fâ Qé΋ ¯¶„ía¿„é, Έ»é„ ¿„é ©âsÅéj Ø„ê·óÕé
¿„êà‡Ç‹é.
13¥½¸téÇ‹é ¦ Y¿‚fâ ΋»Ã
c„ „ Ø‚éÈ꽟 YHSâÅéj
Ø„ê·óÕé ¿„êà‡Ç‹é. Ø‚éÈ꽟 ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Z ÌŸÌ„
¥úÕƒ@Òéé Ε҅ˎ,n Ø‚éÈ꽟âé Ó•âé. Ó•âé §NŸ€¶„í
Ε҅ˎn §½¸téÇ‹é ZÒ… Yú΋¯öÌ„éâs ¨ Εà‡Ys Z¶„í
Ó•YNŸoâé. Z¶„í, Z ½«Üzܶ„í ¨ Ó¸pÜ¢ Ó•YNŸoâé.
14Ó•ÜQé΋ Ï‹êJ ·„ËÒéé܃z»„ Z¶„í »„êÇŸ ¯¢ÌóÒé¢Îˆ
½ŸÃ„Ó¸éÜé ©¢ÅƒÃ„é. Ì„êÄét ½¸Ç‹ÒéÄܶ„í, ©Ì„oÄ
΋·Ë
Žä ŸÜ¶„í ½ŸÃ„é RÓ¸Ão Nˆ ŸoÃé„ . Z ÒéêÜ¢»‡, Z Ó¸¢ÌŸâ¢
ÒéêÜ¢»‡ Õ® „ ê RéQé΋ â éâs ¶„ í Åé¢ÕƒÜZs
¦LÄ|Έ¢¿„ÕÇ‹ÌŸØé.
15''Ó•âé Z¶„í ÌóNj黇 ©ÓŸsâé, ZÒ… ½‚Ý•z ú½¸W
¿óÅ Ó•âé Yâés ·Ÿ¯ŸÇ‹éÌŸâé. ÒéIz Yâés ¨
Εà‡Y·Ž Ó•âé XÓ¸é·òY ÒNŸoâé. Ó•âé ½Ÿ»‡r⢠¿•Ó⫠Έ
ӂĽ•_ÃfÒĶ„í Yâés Ó•âé RÇ‹éÒâé.""
16¥½¸ t éÇ‹ é Ø„ ê ·óÕé Yú΋ â é¢Ç› ½• é ÜòaY
''Ø‚éÈ꽟 ¨ Ó¸Üp ÒééÜó ©ÓŸsÇ‹Y ÓŸ¶„í Ì‚ÜéÓ¸é.
¥ØéÌ• ¦Ø„éâ §·„aÇ‹ ©âsÅéj, Ó•âé Yú΋ ¯öØ•é¢Ì„
ÒĶ„í ÓŸ¶„í Ì‚HØ„é΋é"" ¥ÓŸsÇ‹é.
17Ø„ê·óÕé Õ®„؄齸ǟmÇ‹é. ''§Îˆ Òé@ »ò½¸t
NŸpâ¢. §Îˆ Ε҅Y Òé¢ÎˆÃ„¢. §Îˆ ½¸Ã„Üó·„ ÎŸ|Ä¢""
¥ÓŸsÇ‹é ¥Ì„âé.
18©Î‹Øé„ ¢ 「΋܃Ǖ Ü•¿ŸÇ‹é Ø„ê·óÕé. ¥Ì„Çé‹
½¸¢Ç‹é·òâs ßØé XÓ¸é·òY, ΟYY ¥¢¿„éQé΋ YÜ
ՂŃjÇ‹é Ø„ê·óÕé. ̄ß|Ì„ ¦ ßØéQé΋ ¥Ì„Ç‹é
âêÓ‚ ¯öNŸÇ‹é. ¨ RÏ‹¢»‡ ¥Ì„Ç‹é ¦ ßØéY
Ε҅Y ÁƒÂ½¸·ŸÃ„p Sºs¢»‡ ¿•NŸÇ‹é. 19¦ Ó¸pÜ¢ ð½Ã„é
ÜêE. ¥ØéÌ• Õ•Ì•Üé* ¥Y ΟY·Ž Ø„ê·óÕé
ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
20¥½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé ³·„ ú½¸ÒêË¢ ¿•NŸÇ‹é.
''Ε҅Njé ÓŸ¶„í ÌóNj黇 ©¢_Å, Ó•âé ¯·„aÇ›·Ž ½‚JzÓŸ
Ε҅Njé ââés ·Ÿ¯ŸÇ‹é¿„é ©¢_Å, WâéŶ„í Õ®óÁâ¢,
ϋÈ¢¿„éŶ„í ÕÅjÜé Ε҅Njé ÓŸ¶„í §Ó¸êo ©¢_Å,
21ÓŸ Ì„¢úÇ› §¢ÅŽ·Ž Ó•âé Ó¸Òêϟ⢻‡ WÈC ß»„
HCÌ•, §ÒZs Î•Ò…Ç‹é ¿•ðÓo , ¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟ؕé
ÓŸ Ε҅Njé. 22Ó•âé ¨ ßØéY Øé·„aÇ‹ YÜ
Õ‚Ç‹ÌŸâé. Ε҅Y ·óÓ¸¢ §Îˆ ½¸Ãˆà„é΋r Ó¸pÜ¢ ¥Y ¥Îˆ
Ì‚HØ„éÁ•Ó¸éo¢Îˆ. Ε҅Njé ÓŸ¶„í §¿•f ½ŸÅYs¢ÅŽÜó
½¸Î‹Ò Õ®ƒ»„¢ Ó•âé ¦Ø„éâ¶„í §NŸoâé"" ¥Y ¥Ì„âé
¿‚¯ŸtÇ‹é.

Ε҅Y »„뺢 - Õ•Ì•Üßéß
Ø„ê·óÕé Õ‚Ø•é^Ã~Õƒ RÇ›S @ßâé ½‚݃zÇ‹é.
11Ø„ê·óÕé ú½¸Ø„êË¢ ¿•Ó¸êo ©¢Ç‹»‡ Ó¸êßxÓ¸o
ÒéØ„é¢ ¥Øé¢Îˆ. ¥¢Î‹é¿•Ì„ ¦ ßúW ©¢Ç•¢Î‹é¶„í
Ø„ê·óÕé ³·„ ¿óÅé·Ž ½‚݃zÇ‹é. ¥·„aÇ‹ ³·„ բNj Õ•Ì•Üßéß ''Ε҅Y »„뺢.""
10

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 29:1-27

33

Ø„ê·óÕßéß ÃŸÙÜßéßâéß ·„ÜßÓß«·òâéßÅß
§¢·Ÿ Ø„ê·óÕé Ì„â ú½¸Ø„êË¢ ·òâNŸ
C¢¿ŸÇ‹é. Ì„êÄét Εà‡Y·Ž ¥Ì„Ç‹é ½‚݃zÇ‹é.
2Ø„ê·óÕé ¥Üƒ ¿„êÇ‹»‡Ó•, ¯ô܃Üóz ³·„ ÕƒR ·„â
ÕÇ›¢Îˆ. »òú^ÃÜ Òé¢Î‹Üé ÒéêÇ‹é ¦ ÕƒR ΋»„cÄ
½¸¢Ç‹é·òY ©ÓŸsØé. ¦ »òú^ÃÜé ZÝ„éz ÌŸ»• Ó¸pÜ¢
¦ ÕƒR. ¦ ÕƒRQé΋ ³·„ ï½Î‹q բNj ï½ÅŽj ©¢Îˆ.
3»òú^ÃÜZs ¥·„aÇ›·Ž ß»‡Ó•, ¦ »òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ã„éÜé
¦ ÕƒRQé΋ բNjâé ÎòÈNz ŸoÃé„ . ¥½¸téÇ‹é »òú^ÃÜZs
¦ ZÝ„éz ÌŸ»„éÌŸØé. ¦ »òú^ÃÜé ½¸†Ãˆo»‡ ÌŸCâ
̄ß|Ì„ »òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ã„éÜé ¦ բNjâé ÒéIz ΟY
NŸpâ¢Üó ï½_ÅjNŸoÄé.
4''Nö΋Äé܃ß, ¯·„aÇ› ½ŸÝ„éz QéÄé?"" ¥Y ¦
»òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ã„éÜâé Ø„ê·óÕé ¥Ç›»‡Ç‹é.
''½•éÒéé @ßâé ½ŸÝ„z¢"" ¥Y ½ŸÃ„é Á½Ÿ[¿ŸfÄé.
5¥¢Î‹é¶„í Ø„ê·óÕé, ''ÓŸÈêÃ„é ¶„íÒêÄéÇ‹é
܃Ճâé Ì‚ÜéNŸ Q鶄í?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é.
''Ò궄í Ì‚ÜéÓ¸é"" ¥Y »òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ã„éÜé Á½ŸÕé
§¿ŸfÄé.
6¥½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé ''¦Ø„é⠯܃ ©ÓŸsÇ‹é?""
¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é.
''¦Ø„éâ Õƒ»‡Ó• ©ÓŸsÇ‹é, ¥¢ÌŸ ·_ Òä 齕é. ¥Îˆ»ó
¿„êÇ‹é, ¦ ÒÓ¸éoâsΈ ¦Ø„éâ ¶„íÒê^Ão. ¦½‚é ð½Ã„é
ßÙÜé, ¦Ø„éâ »òú^ÃÜé ÌóÜé·òÓ¸éâo sΈ"" ¥ÓŸsÄé
½ŸÝ„éz.
7''¿„êÇ‹¢Ç›, §½¸téÇ‹é §¢·Ÿ ½¸»Ü
„ é ©¢Îˆ. Ó¸êßxÓ¸o
ÒéØ„êY·Ž ¿ŸÜƒ Ó¸ÒéØ„é¢ ©¢Îˆ. ßúW ·óÓ¸¢
»òú^ÃHs Òé¢Î‹»‡ ¿•Ã„fŃY·Ž §¢·Ÿ ½•Ý„ ·ŸÜ•Î‹é.
·„âé·„ ½ŸÅŽ·Ž ZÝ„éz ï½ÅŽj, ÒéIz ¯ô܃ÜózY·Ž ½‚Ý„zZ
Ø„éx¢Ç›"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø„ê·óÕé.
8·ŸZ »òú^ÃÜ ·Ÿ½¸Ãé„ Üé, ''Òé¢Î‹ÜZs §·„aÇ‹ »„éRé
»„êÇ•ÒÄ¶í„ ½•éÒéé ¥Üƒ ¿•Øé„ ÅƒY·Ž QÜ•Îz é‹ . ¥½¸téÇ‹é
½•éÒéé ÕƒRQé΋ բNj ÎòÈzNŸoÒéé, »òú^ÃÜé ZÝ„éz
ÌŸ»„éÌŸØé"" ¥ÓŸsÄé.
9·Ÿ½¸ à „ é ÜÌó Ø„ ê ·óÕé ÒêŃz Ç ‹ é Ì„ é ¢Ç‹ » ‡Ó• ,
ßÙÜé Ì„â Ì„¢úÇ› »òú^ÃÜÌó ¥·„aÇ›·Ž ÒSf¢Îˆ.
(¦ »òú^ÃÜ ÕƒÏ‹xÌ„ ßÙÜéΈ.) 10܃Ճâé ¶„íÒê^Ão
ßÙÜé. Ø„ê·óÕé Ì„Hz ÈՃa¶„í Nö΋Ãé„ Ç‹é ܃Ճâé.
ßÙÜéâé ¿„êÇ‹»‡Ó• Ø„ê·óÕé ½‚Jz, բNjâé
ÎòÈz¢S »òú^Ãܶ„í ZÝ„éz Øé¿ŸfÇ‹é. 11¥½¸téÇ‹é
Ø„ê·óÕé ßÙÜéâé Òéé΋éqï½Åéj·òY °ÇŸfÇ‹é.
12Ì„âé ¦½‚é Ì„¢úÇ› բϋéÒ… ¥Y Ø„ê·óÕé ßÙ
ÜéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. Ì„âé ÈՃa ¶„íÒêÄéÇ‹âY ßÙ
ÜéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. ·„âé·„ ßÙÜé Øé¢ÅŽ·Ž ½¸Ã„黂Wo,
Ì„â Ì„¢úÇ›Ìó ¿‚½«t¢Îˆ.
13Ì„â Nö΋È ¶„íÒêÄéÇ‹é Ø„ê·óÕéâé »„êÈfâ
½ŸÃ„o ܃Ճâé RÓŸsÇ‹é. ¥¢Î‹é¿•Ì„ ¥Ì„ËŽn ·„ÜéÓ¸é

29

·òÓ•¢Î‹é¶„í ܃Ճâé ½¸Ã„黂̟oÇ‹é. ܃Ճâé ¥Ì„Ç›s
·ûCH¢¿„é·òY, Òéé΋éq ï½Åéj·òY, Ì„â Øé¢ÅŽ·Ž
XÓ¸é·òY Ò¿ŸfÇ‹é. ÁÈCâ΋¢ÌŸ Ø„ê·óÕé ܃Ճ
âéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. 14¥½¸téÇ‹é ܃Ճâé, ''§Î‹¢ÌŸ Õ®„Ü•
Õƒ»„é¢Î•, ¥ØéÌ• ZÒ… ÓŸ Ó¸|¢Ì„ ¶„íÅé¢Õ½¸… ½ŸÇ›½•
Ó¸éÒê"" ¥ÓŸsÇ‹é. ¥¢Î‹éÒÜz Ø„ê·óÕé ܃ՃâéÌó
³·„ Ó‚Ü ¥·„aÇ• YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é.
Ø„ê·óÕßéß ½‚êÓ߸¯öØ„êÇ‹éß
³·„ÓŸÇ‹é ܃Ճâé, ''OÌ„¢ Ü•¶„í¢ÇŸ ÓŸ ΋»„cÄ
ZÒ… §Üƒ ½¸Y¿•Ó¸êo ©¢Ç‹Å¢ ӸÈ»‡ ܕ΋é. ZÒ…
բϋéÒ…Ç›R. ¥¢Ì•»‡Y ÕƒYÓ¸Ò… ·ŸÒ…. Ó•âé Z¶„í
°Ré ¿‚Hz¢¿ŸH?"" ¥Y Ø„ê·óÕéâé ¥Ç›»‡Ç‹é.
16܃Ճâ鶄í Øé΋qÃ„é ¶„íÒê^ÃoÜé¢Ç›Ãˆ. ï½ÎŸq½‚é
Ü•Ø„ê, SÓŸs½‚é ßÙÜé.
17ßÙÜé ¥¢Î‹»„Ì‚o. Ü•Ø„ê ·„Ý„z Ó¸ÒéÓ¸x»„ÜΈ.*
18Ø„ê·óÕé ßÙÜéâé úð½R颿ŸÇ‹é. Ø„ê·óÕé
''ââés, Z Sâs ¶„íÒê^Ão ßÙÜéâé ï½ÝƒzÇ‹YðÓo,
Ó•âé Z¶„í °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ¯ŸÅé ½¸Y¿•NŸoâé"" ¥Y
܃ՃâéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. 19''ÒéÃò·„Ès ¿•Ó¸é·óÒÇ‹¢
·„¢_Å ¦½‚é Yâés ï½Jz ¿•Ó¸é·óÒÇ‹¢ Òé¢SΈ. ·„âé·„
ÓŸ ΋»„c_à ©¢Ç‹é"" ¥ÓŸsÇ‹é ܃Ճâé.
20·„âé·„ Ø„ê·óÕé ¥·„aÇ• ©¢Ç›, ܃Ճâé ·óÓ¸¢
°Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ½¸Y ¿•NŸÇ‹é. ¥ØéÌ• ¥Ì„Ç‹é
ßÙÜéâé úð½R颿ŸÇ‹é »„âé·„ ¥Îˆ ¿ŸÜ ·òΈq
·ŸÜ¢Üƒ»• ·„âÕÇ›¢Îˆ ¥Ì„Y·Ž.
21°Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ¥Ø„êx·„, ''ßÙÜéâé ÓŸ¶„í
ØéÒ|¢Ç›, ï½Jz ¿•Óé¸ ·ò¢Åƒâé. Z ΋»Ãc„ „ Ó•âé ¿•Øê

H€â ·ŸÜ¢ XȯöØé¢Îˆ"" ¥Y Ø„ê·óÕé ܃ՃâéÌó
¿‚¯ŸtÇ‹é.
22·„âé·„ ¦ ú½¸Î•à„¢ÜóY ú½¸Áܢ΋È·Ž ܃Ճâé
R¢Î‹é §¿ŸfÇ‹é. 23¦ ßúW ܃Ճâé Ì„â ¶„íÒê^Ão
¥Øéâ Ü•Ø„êâé Ø„ê·óÕé ΋»„cĶ„í XӸ鶄í
Ò¿ŸfÇ‹é. Ø„ê·óÕé Ü•Ø„êÜé Üœñ¢C·„¢»‡ ·„ÜéÓ¸é
·òÓŸsÄé. 24Ì„â Οӫ P܃>âé Ì„â ¶„íÒê^Ão¶„í
ΟӬ»‡ ܃Ճâé §¿ŸfÇ‹é. 25ÌŸâé Ó¸¢Õ®óC¢SâΈ
Ü•Ø„ê ¥Y Ì‚Üz½ŸÃˆâ½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé Ì‚ÜéÓ¸é
·òÓŸsÇ‹é. ܃ՃâéÌó Ø„ê·óÕé, ''ZÒ… ââés
½‚êÓ¸¢ ¿•NŸÒ…. Ó•âé ßÙÜéâé ï½Jz ¿•Ó¸é·ó½ŸÜY
Z ΋»„cÄ ·„á¸j½¸Ç› ½¸Y ¿•NŸâé. ¯¢Î‹é¶„í ââés ZÒ…
½‚êÓ¸¢ ¿•NŸÒ…?"" ¥ÓŸsÇ‹é.
26܃Ճâé ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''ï½Î‹q ¶„îÌ„éÄ鷎 ï½Jz·Ÿ·„
Òéé¢Î‹é Sâs ¶„îÌ„éÈ·Ž ï½Jz ¿•Øé„ ÅƒY·Ž Òê Εࢄ Üó
³½¸té·óÄé. 27¥ØéÌ• ï½Jz ¦¿ŸÃ„¢»‡ ½ŸÃ„¢ ÃóEÜé
15

Ü•Ø„ê ·„Ý„z Ó߸ÒéßÓ߸x»„ÜßΈ Ü•Ø„ê ¿ŸÜƒ Nõ¢Î‹Ã„xÒW
·ŸÎ‹Y ½ß¸Ãó·ä„¢»‡ ¿‚½ß¸tÒ¿„éßf.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 29:28-30:16

34

ÒééC¢¿„é, ßÙÜéâ鶄îÇ‹ ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓ•¢Î‹é¶„í
§NŸoâé. ·ŸZ ZÒ… ÒêúÌ„¢ ÒéÃó °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé
ÓŸ ΋»„cÄ ½¸Y ¿•Ø„êH.""
28·„âé·„ Ø„ê·óÕé ¥Üƒ»• ½ŸÃ„¢ ÒééC¢¿ŸÇ‹é.
¥½¸téÇ‹é ܃Ճâé Ì„â ¶„íÒê^Ão ßÙÜéâé ¥Ì„Y·Ž
Õ®ƒÃ„x»‡ §¿ŸfÇ‹é. 29Ì„â ΟӬ [܃Ôâé Ì„â ¶„íÒê^Ão
ßÙÜ鶄í ΟӬ»‡ §¿ŸfÇ‹é. 30·„âé·„ Ø„ê·óÕé ßÙ
ÜéÌó ¶„îÇŸ Ó¸¢Õ®óC¢¿ŸÇ‹é. Ü•Øê
„ ·„¢Å
_ ßÙÜéâé
Ø„ê·óÕé ¯¶„íaÒ»‡ úð½R颿ŸÇ‹é. ܃Ճâé ΋»„cÄ
ÒéÃó °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Ø„ê·óÕé ½¸Y ¿•NŸÇ‹é.
Ø„ê·óÕßéß ¶„íÅßéߢÕߢ ï½ßÈC¢Îˆ
Ü•Ø„ê·„¢^ŠßÙÜéâé Ø„ê·óÕé ¯¶„íaÒ»‡
úð½R颿„Ç‹¢ Ø‚éÈ꽟 ¿„êà‡Ç‹é. ¥¢Î‹é¿•Ì„
Ü•Ø„ê¶„í ½«ÜzÜé ½¸…_Åj܃»„é ¿•NŸÇ‹é Ø‚éÈ꽟.
ßÙÜé¶„í ½«ÜzÜé ܕÄé.
32Ü•Ø„ê¶„í ³·„ ·òÇ‹é¶„í ½¸…ŃjÇ‹é. ¦½‚é ¥Ì„Y·Ž
ÄêÕ•âé*¥Y ð½Ã„ é ï½ÅŽ j ¢ Έ . ''ÓŸ ·„ M Ÿj Ü âé
Ø‚éÈ꽟 ¿„êà‡Ç‹é. ÓŸ Õ®„Äo ââés úð½R颿„Å¢
ܕ΋é. ³·„½•Ý„ ÓŸ Õ®„Äo §½¸téÇ‚ñÓŸ ââés úð½RéNŸo
Ç•½‚ê"" ¥Y Ü•Ø„ê ¥Ì„Y·Ž ¨ ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ.
33Ü•Ø„ê ÒéIz »„ÄvÒW ¥Øé¢Îˆ, ÒéÃó ·òNj鶄í
½¸…ŃjÇ‹é. ¨ ¶„íÒêÄéY·Ž ᫽‚êxâé* ¥Y ¦½‚é
ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ. ''Ó•âé úð½R颿„ÕÇ‹Å¢ ܕ΋Y Ì‚HÓ«
Ø‚éÈ꽟 ÓŸ¶„í ¨ ¶„íÒêÄéËŽn §¿ŸfÇ‹é"" ¥Y
¿‚½«t¢Îˆ Ü•Ø„ê.
34Ü•Ø„ê ÒéIz »„ÄvÒW ¥Øé¢Îˆ, ÒéÃó ·òNj鶄í
½¸…ŃjÇ‹é. ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž ¦½‚é Ü•R* ¥Y ð½Ã„é
ï½ÅŽ¢j Έ. ''§½¸téÇ‹é ÓŸ ծÄ o„ ââés Ì„½t¸ ¶„í¢ÇŸ úð½Ré
NŸoÇ‹é. ¥Ì„Y·Ž Òé黄écÃ„é ¶„íÒêÄéHs Ó•âé §¿Ÿfâé""
¥âé·ò¢Îˆ Ü•Ø„ê.
35¥½¸téÇ‹é ܕ؄궄í ÒéÃó ·òÇ‹é¶„í ½¸…ŃjÇ‹é.
¨ ¶„íÒêÄéY·Ž Ø„éêΟ* ¥Y ¦½‚é ð½Ã„é ï½ÅŽ¢j Έ.
''Ó•âé §½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟âé Ó¸éoWNŸoâé"" ¥Y ¿‚½«t
¥Ì„Y·Ž ¦ ð½Ã„é ï½ÅŽ¢j Έ Ü•Øê
„ . ¥¢Ì„ÅÌ
Ž ó ¦½‚鶄í
Ó¸¢ÌŸâ ú¯Ÿ½«o ¦C¯öØé¢Îˆ.
ÌŸâé Ø„ê·óÕé¶„í ½«ÜzHs ·„âÅ¢ ܕ΋Y
ßÙÜé Ì‚ÜéÓ¸é·ò¢Îˆ. ßÙÜé, Ì„â Nö΋È
Ü•Øê
„ âé »„êÈf ¥Ó¸ê؄齸Ǣ› Έ. ¥¢Î‹é¿•Ì„ ''ÓŸ¶„î
½«ÜHz s ØéÒ…|, Ü•·¯„ öÌ• Ó•âé ¿„NŸoâé"" ¥¢Îˆ Ø„ê·ó
ÕéÌó ßÙÜé.
31

30

ÄêÕ•âéß ''¿„êÇ‹¢Ç›, ³·„ ·òÇ‹é߶„í""¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
᫽‚êxâéß ''¦Ø„éßâ R¢ÅƒÇ‹é"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
Ü•R ''Ó߸YsUÌ„¢ ¥Ò…Åß"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
Ø„éßêΟ ''¦Ø„éßâ Ó߸éßoW¢¿„ÕßÇ‹éßâéß»‡·„""¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

Ø„ê·óÕ鶄í ßÙÜé Qé΋ ·ó½¸¢ ÒSf¢Îˆ.
''Ó•Ó•Ré Ε҅ˎn ·Ÿâé. Z¶„í ½«ÜÜz é ½¸…Åj¶í„ ¢ÇŸ ¿•Ó¢« Έ
Ε҅Njé"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é Ø„ê·óÕé.
3¥½¸ t éÇ‹ é ßÙÜé ''ÓŸ Οӫ Y [ÜƒÔ â é ZÒ…
XÓ¸é·ó. ¦½‚éÌó à„Øé„ Y¢¿„é. ÓŸ ·óÓ¸¢ ¦½‚é [Ç‹âm é
·„¢Åé¢Îˆ. ¥½¸téÇ‹é ¦½‚é ÒéêÜ¢»‡ Ó•âé Ì„Hzâ
Ò…ÌŸâé"" ¥Y ¿‚½«t¢Îˆ.
4·„âé·„ ßÙÜé Ì„â Οӫ؂é`â [܃Ôâé Ø„ê·ó
Õé¶„í §Sf¢Îˆ. Ø„ê·óÕé [܃ÔÌó Ó¸¢Õ®óC¢¿ŸÇ‹é.
5[ÜƒÔ »„Ãv
„ ÒW ¥Øé¢Îˆ, Ø„ê·óÕé¶„í ³·„ ¶„íÒêÄéY
·„âsΈ.
6''Ε҅Njé ÓŸ ú¯ŸÃ„pâ RÓŸsÇ‹é. ÓŸ¶„í ³·„ ¶„íÒê
ÄéY §½Ÿ|ÜY ¦Ø„éâ YÄnØ„é¢ ¿•NŸÇ‹é"" ¥Y ¿‚½«t,
ßÙÜé ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž 'Οâé"* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅŽ¢j Έ.
7[ÜƒÔ ÒéÃ„Ü »„ÄvÒWØ‚é`, Ø„ê·óÕ鶄í ÒéÃó
¶„íÒêÄéY ·„âsΈ. 8ßÙÜé ''ÓŸ ¥·„aÌó ¯öÅŽÜó
¿ŸÜƒ ·„á¸j½¸Ç› ¯ößǟâé. Ó•Ó• »‚H¿Ÿâé"" ¥Y ¿‚½«t
¦ ¶„íÒêÄéY·Ž '⯮ŸoH"* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ.
9Ü•Ø„ê Ì„â¶„í §·„ ½«ÜzÜé ½¸…ÅjÇ‹¢ ܕ΋Y ú»„U¢
S¢Îˆ. ¥¢¿•Ì„ Ì„â Οӫ P܃>âé ¦½‚é Ø„ê·óÕ鶄í
§Sf¢Îˆ. 10¥½¸téÇ‹é P܃>¶„í ³·„ ·òÇ‹é¶„í ½¸…ŃjÇ‹é.
11Ü•Ø„ê ''Ó•âé ¥Î‹ëá¸jҢ̄é ßHY"" ¥âé·òY, ¦
¶„íÒêÄéY·Ž '»‡Î‹é"* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ. 12P܃>¶„í
ÒéÃó ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ŃjÇ‹é. 13''ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ Ó¸¢Ìó
Ḣ»‡ ©¢Îˆ. §½¸téÇ‹é Ó¬oÿÜé ââés Ó¸¢ÌóḢ ¥Y
½«ÜéNŸoÄé"" ¥Y ¿‚½«t Ü•Ø„ê ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž
'¦ðáÄé"* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ.
14»óÏ‹ é Òé ·óÌ„ · ŸÜ¢Üó Ä ê Õ• â é ¯ô܃Üóz · Ž
½‚݃zÇ‹é. ¥·„aÇ‹ ú½¸Ì•x·„½‚é`â ½¸†Üé* ¥Ì„Y·Ž ·„â
ÕÇŸmØé. ¦ ½¸†Üé Ì‚Sf ÄêÕ•âé Ì„â Ì„Hz Ü•Øê
„ ¶„í
§¿ŸfÇ‹é. ¥ØéÌ• ßÙÜé, ''Z ·òNj鶄í Ì‚Sfâ
½¸†Üé ΋؄鿕ӫ ÓŸ¶„î ·òYs §Ò|Ò†"" ¥Y
Ü•Ø„êâé ¥Ç›C¢Îˆ.
15Ü•Ø„ê, ''§½¸tÅŽ_· ZÒ… ÓŸ Õ®„Äoâé XÓ«½•Ó¸é
·òÓŸsÒ…. §½¸téÇ•½‚ê ÓŸ ·òNj鶄í Ì‚Sfâ ½¸†Üâé
XÓ¸é·óÒŃY·Ž ú½¸Ø„éWsÓ¸éoÓŸs½Ÿ"" ¥¢Îˆ. ·ŸY
ßÙÜé ""Z ·òNj鶄í Ì‚Sfâ ½¸†Üé »„âé·„ ZÒ…
ÓŸ¶„í §ðÓo, ¨ ½•Ý„ ßúW·Ž ZÒ… Ø„ê·óÕéÌó à„Ø„é
Y¢¿„Ò¿„éf"" ¥Y Á½Ÿ[Sf¢Îˆ. 16¦ ßúW Ø„ê·óÕé
2

Οâéß 'YÄnØ„éߢ Ü•·„ XÄéßt"" ¥Y ΉY ¥Ã„r¢.
⯮ŸoH ''ÓŸ ¯ößÅߢ"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
»‡Î‹éß ''¥Î‹ëá¸j¢"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
¦ðáÄéß ''Ó߸¢ÌóḢ"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
½ß¸†Üßéß Èú\ Õ®ƒá¸Üó úð½ßÒéß Ø‚éßéß·„a Ó߸¢ÌŸâ ÒéßêH·„
ҢŎΈ.

35

¯ôÜ¢âé¢S Ò¿ŸfÇ‹é. ¥Ì„Ys ¿„êS, ¥Ì„Ys
·„ÜéÓ¸é·óÒŃY·Ž Ü•Ø„ê ÕØ„éŶ„í ½‚Jz¢Îˆ. ''¨
½•Ý„ ßúW ZÒ… ÓŸÌó ½¸¢Ç‹é·ó½ŸH. ÓŸ ·òNj鶄í
Ì‚Sfâ ½¸†ÜÌó Yâés Ó•âé ·òÓŸsâé"" ¥Y ¦½‚é
¿‚½«t¢Îˆ. ·„âé·„ ¦ ßúW Ø„ê·óÕé Ü•Ø„êÌó
½¸¢Ç‹é·òÓŸsÇ‹é.
17¥½¸ t éÇ‹ é Ε Ò …Ç‹ é Ü• Ø „ ê âé ÒéIz »„ à „ v ÒWY
·ŸY¿ŸfÇ‹é. ¦½‚é ¥ØéÎ‹Ò ¶„íÒêÄéY ·„âsΈ.
18Ü•Ø„ê ¥¢Îˆ, ''ÓŸ Õ®„Äo¶„í ÓŸ ΟӫY §¿Ÿfâé
»„âé·„ Ε҅Njé ÓŸ¶„í ú½¸W½®Ü¸ ƒYs Øé¿ŸfÇ‹é."" ¥¢Î‹é
·„Y ¿‚½«t Ü•Ø„ê ¥Ì„Y·Ž §à‡}¹ƒÃ„é* ¥Y ð½Ã„é
ï½ÅŽj¢Îˆ.
19Ü•Øê
„ ÒéIz »„Ãv„ ÒW ¥Øé¢Îˆ, ¦Ãó ¶„íÒêÄéËŽn
·„âsΈ. 20Ü•Ø„ê ¥¢Îˆ ''³·„ ¿„·„aY ÕºéÒêâ¢
Ε҅Njé ÓŸ¶„í §¿ŸfÇ‹é. §½¸téÇ‹é Ì„½¸t·„ Ø„ê·óÕé
ââés Ó¬|·„ÃNˆ ŸoÇé‹ . ¯¢Î‹é·„¢Å
_ ¦Ø„éⶄí Ó•âé ¦Ã„é
»„éÃ„é ¶„íÒêÄéHs Øé¿Ÿfâé."" ·„âé·„ Á‚ÕêÜêâé*
¥Y ¿‚½«t ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ.
21̄ß|Ì„ Ü•Øê
„ ¶„í ¶„îÌ„éÃ„é ½¸…ÅŽ¢j Έ. ¦ ¶„îÌ„é
Ä鶄í Ήӟ ¥Y ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ.
22¥½¸téÇ‹é ßÙÜé ú¯ŸÃ„pâ Ε҅Njé RÓŸsÇ‹é.
ßÙÜé¶„í ½«ÜzÜé ½¸…_ÅjÅéj»‡ Î•Ò…Ç‹é ¿•NŸÇ‹é.
23 -24ßÙÜé »„ÄvÒW ¥Øé¢Îˆ, ³·„ ¶„íÒêÄéËŽn
·„âsΈ. ''Ε҅Njé ÓŸ ¥ÒÒê⢠ÌòÜC¢S, ÓŸ¶„î
³·„ ¶„íÒêÄéËŽn §¿ŸfÇ‹é"" ¥Y ¿‚½«t¢Îˆ. ''Ε҅Njé
ÓŸ¶„í ÒéÃó ¶„íÒêÄéËŽn ¥âéú»„U¢¿„é »‡·„"" ¥¢Åê
ßÙÜé ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž Ø‚êðÓ½¸… ¥Y ð½Ã„é ï½ÅŽ¢j Έ.
Ø„ê·óÕßéß ÜƒÕƒâéßâéß ½‚êÓ߸¢ ¿•Ø„éßÅߢ
Ø‚êðÓ½¸… ½¸…ÅŽâj ̄ß|Ì„ ܃ՃâéÌó Ø„ê·óÕé
¥ÓŸsÇ‹é: ''§·„ ÓŸ ÒêÌ„ëÎ•à„¢ÜóY ÓŸ Ó¸|¢Ì„
Øé¢ÅŽ·Ž ââés ½‚Ý„zYÒ…|. 26ÓŸ Õ®ƒÃ„xHs, ½«ÜzÜâé
ÓŸ¶„í ¥½¸tC¢¿„é. Z ΋»„cÄ 14 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ½¸Y¿•Ó«
Ó•âé ½ŸÝ„zâé Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„é·òÓŸsâé. Z ΋»„cÄ Ó•âé
Òé¢S ½¸Y ¿•NŸâY Z¶„í Ì‚ÜéÓ¸é."" 27¥Ì„YÌó ܃Ճâé
¥ÓŸsÇ‹é: ''ââés ³·„a ÒêÅ ¿‚½t¸ YÒ…|. Z ÒéêÜ¢
»‡Ó• Ø‚éÈ꽟 ââés ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹Y ÓŸ¶„í
Ì‚ÜéÓ¸é. 28Z¶„í °¢ ¿‚Hz¢¿„Òé¢Åƒ½ó ¿‚½¸té, ¥Îˆ
Z¶„í Ó•âé ¿‚HzNŸoâé.""
29Ø„ê·óÕé Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é: ''Z ·óÓ¸¢ Ó•âé ·„á½
j¸ Ǹ ›
½¸Y ¿•NŸâY Z¶„í Ì‚ÜéÓ¸é. Z »òú^ÃÜ Òé¢Î‹Üâé
Ó•âé ·ŸÓ¸êo ©¢Ç‹»‡ ¥R RÓ¸oÈ¢¿ŸØé, _·äÒ颻‡
©ÓŸsØé. 30Ó•âé ÒSfâ ½‚éé΋Åóz Z¶„í ©âsΈ
Ó¸|Üt¢. §½¸téÇ‹é Z¶„í ¿ŸÜƒ RNŸoÄ¢»‡ ©¢Îˆ. Z
25

§à‡}¹ƒÃ„éß ''ú½ß¸W½®ß¸Üߢ"" Ü•·„ ''OÌ„Òéßéß"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.
Á‚ÕßêÜßêâéß ''Ó߸éßoW"" Ü•·„ ''»ûÄҢ"" ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 30:17-42

·óÓ¸¢ Ó•âé °Î‚ñÓŸ ¿•Óâ« ½¸téNj܃z Ø‚éÈ꽟 Yâés
¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. §½¸téÇ‹é §·„ ÓŸ ·óÓ¸¢ Ó•âé ½¸Y
¿•Ó¸é·ó½ŸH, ÓŸ §¢ÅŽY Ó•âé ·„Åéj·ó½ŸH.""
31''¥Üƒ»‚ñÌ• Ó•âé Z¶„í °Ré §½Ÿ|H?"" ¥Y
܃Ճâé ¥Ç›»‡Ç‹é. Ø„ê·óÕé §Üƒ Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é:
''ZÒ… ÓŸ¶„í °Qé ØéÒ|·„a_Ãz΋é. Ó•âé ¿•Ó«â ½¸Y·Ž
Ì„CâÅéj»‡ ZÒ… ÓŸ¶„í §ðÓo ¿ŸÜé. ¨ ³·„a ½¸Y
¿•Øé. Ó•âé ÒéIz ½‚Jz Z »òú^ÃÜâé ·ŸNŸoâé. 32¥ØéÌ•
¨ ½•Ý„ Z »òú^ÃÜ Òé¢Î‹Üóz ââés âÇ‹éÒYØéx,
½ŸÅŽÜó Òé¿„fÜ黇Y ¿ŸÃ„Ü黇Y ©âs ½ŸÅYsÅŽY
ââés XÓ¸é·óYÒ…|. ¥Üƒ»• âÜz ½•é·„½Ü« Üz é ¥YsÅŽY
ââés XÓ¸é·óYÒ…|. ¿ŸÃ„Üé Òé¿„fÜé ©âs ú½¸W
¦Ç‹ ½•é·„âé ââés XÓ¸é·óYÒ…|. ¥Î• ÓŸ¶„í OÌ„¢.
33ÓŸ YÁƒØéX °RéÅó Õ®„Rá¸xÌ„éoÜó ZÒ… Ì•H»‡c
Ì‚ÜéÓ¸é·óÒ¿„éf. ZÒ… ÒSf ÓŸ Òé¢Î‹Hs ¿„êÇ‹
Ò¿„éf. Òé¿„fÜ•Y ½•é·„»‡Y, âÜ齸… Ü•Y »òú^û‡Y
ÓŸ ΋»„cÄ ©¢_Å, ΟYs Ó•âé Îò¢CH¢SâsÅéj Z¶„í
Ì‚ÜéÓ¸éo¢Îˆ.""
34''¥Îˆ ÓŸ¶„í Ó¸ÒéwÌ„½•é. ZÒ… ¥Ç›CâÅéj Òéâ¢
¿•ÎŸq¢"" ¥ÓŸsÇ‹é ܃Ճâé. 35¥ØéÌ• Òé¿„fÜé ©âs
½•é·„¯öÌ„éÜYs¢ÅŽY ¦ ÃóÁ• ܃Ճâé ΟSï½_ÅNj ŸÇ‹é.
Òé¿„fÜé ©âs ¦Ç‹ ½•é·„ÜYs¢ÅŽY »„êÇ‹ ܃Ճâé
ΟSï½_ÅjNŸÇ‹é. ¨ »òú^ÃÜâé ·„Yï½ÅŽj ©¢Ç‹ÒéY
܃Ճâé Ì„â ¶„íÒêÄéÜÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. 36·„âé·„ ¦
¶„íÒêÄéÜé Òé¿„fÜé»„Ü »òú^ÃÜYs¢ÅŽY ÒéÃó
¿óÅ鶄í ÌóÜé·òY ½‚݃zÄé. ÒéêÇ‹é ÃóEÜ ¯ŸÅé
½ŸÃ„é ú½¸Ø„êË¢ ¿•NŸÃ„é. Ø„ê·óÕé ¥·„aÇ‹ ©¢Ç›,
RéCHâ Á¢Ì„éÒ…ÜYs¢ÅŽ Rá¸Ø„é¢ Áƒú»„Ì„o ½¸…¿„éf
·òÓŸsÇ‹é. ¥ØéÌ• ¥·„aÇ‹ ©âs½ŸÅŽÜó Òé¿„fÜé
©âsR »‡Y ¿ŸÃ„Üé ©âsR »‡Y ° Á¢Ì„éÒ… ܕ΋é.
37·„ â é·„ ÕêÄ » „ , ՃΟ¢ ¥âé ¿‚ Å z ½¸ ¿ „ f ÅŽ
·òÒéwÜé Ø„ê·óÕé âÈ·ŸÇ‹é. ½ŸÅŽÜó ·òYs
¿„éÒ|Ü ï½ñՂÄNjé Ø„ê·óÕé XÓ«½•Ó«â¢Î‹éÒÜz ½ŸÅŽ
Qé΋ Ì‚Üz ¿ŸÃ„Üé ·„âÕÇ‹éÌ„éÓŸsØé. 38ZÝ„éz úÌŸ»•
Ó¸p܃Üóz Òé¢Î‹Ü Òéé¢Î‹é Ø„ê·óÕé ¦ ¿„éÒ|Üâé
©¢¿ŸÇ‹é. ¦ Á¢Ì„éÒ…Üé ZÝ„éz úÌŸ»„ŃY·Ž ÒSf
⽸téÇ‹é, ¥·„aÇ• ¥R ·„HðÓR. 39¦ ¿„éÒ|Ü Òéé¢Î‹Ã„
½•é·„Üé ¿„êÜé ·„ÅŽj⽸téÇ‹é, Òé¿„fÜé, ¿ŸÃ„Üé,
âÜ齸…»„Ü ½«ÜzÜé ½ŸÅŽ·Ž ½¸…ŃjØé.
40Òé¿„fÜé, âÜ齸… ©âs Á¢Ì„éÒ…Üâé R黄̟
Á¢Ì„éÒ…Üâé¢Ç› Ø„ê·óÕé ½•Ã„é¿•NŸÇ‹é. Ø„ê·óÕé
Ì„â Á¢Ì„éÒ…Üâé ܃Ճâé Á¢Ì„éÒ…Üâé¢Ç› ½•Ã„黇
©¢¿ŸÇ‹é. 41Òé¢Î‹ÜóY Õܽ‚é`â Á¢Ì„éÒ…Üé ¯Î‚ñâ
½¸téNj܃z Ø„ê·óÕé ¦ ¿„éÒ|Üâé ½ŸÅŽ ·„Ý„zÒéé¢Î‹é
©¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·òÒéwÜ Î‹»„cÄ ¦ Á¢Ì„éÒ…Üé ¿„êÜé
·„_ÅjR. 42¥ØéÌ• ³·„aÅŽ, ÕÜV⽂é`â Á¢Ì„éÒ…Üé
¯Î‚ñ⽸téÇ‹é Ø„ê·óÕé ¦ ·òÒéwÜâé ¥·„aÇ‹ ï½Åj

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 30:43-31:26

36

ܕ΋é. ·„âé·„ ÕÜV⽂é`â Á¢Ì„é҅ܶ„í ½¸…ÅŽjâ ½«Üz
ÜZs ܃Ճâ齕. Õܽ‚é`â Á¢Ì„é҅ܶ„í ½¸…ÅŽjâ ½«Üz
ÜZs Ø„ê·óÕéR. 43¨ RÏ‹¢»‡ Ø„ê·óÕé ¿ŸÜƒ
Ï‹Y¶„íÇ‹Ø„êxÇ‹é. ï½Î‹q Òé¢Î‹Üé, ¿ŸÜƒ Òé¢Îˆ
ðÓÒ¶„íÜé, ³¢^ÅÜé, »‡Ç›Î‹Üé ¥Ì„Y·Ž ©ÓŸsØé.

½¸…ÅŽjâ ½•é·„ ½«ÜzÜZs Z_· ¿‚¢ÎŸÜY Ó•âé §Üƒ ¿•Ó¸éo
ÓŸsâé. 13Õ•Ì•ÜéÜó Z ΋»„cĶ„í ÒSfâ Ε҅ˎn Ó•Ó•.
¦ Ó¸pÜ¢Üó ZÒ… ³·„ ÕH½¬Æ„¢ ·„ŃjÒ…. ¦ ÕH½¬Æ„¢
Qé΋ ³GÒ âêÓ‚ ZÒ… ¯öNŸÒ…. ¥·„aÇ‹ ÓŸ¶„í ZÒ…
³·„ ½Ÿ»‡q⢠¿•NŸÒ…. ZÒ… WÈC Z ½¸…ÅŽjâ Ó¸p܃Y·Ž
½‚Ý•z¢Î‹é¶„í §½¸téÇ‹é ӫ΋r½¸Ç‹é.""
14-15ßÙÜé, Ü•Ø„êÜé Ø„ê·óÕéÌó ¥ÓŸsÄé:
''Òê Ì„¢úÇ› ¿„Y¯öØé⽸téÇ‹é ¥Ì„âé Òê¶„í §¿•fΈ
°Qé ܕ΋é. ¥Ì„âé ÒéÒéwHs ½¸ÃŸØé ½ŸÝ„éz»‡
¿„êà‡Ç‹é. ¥Ì„âé ÒéÒéwHs Z¶„í ¥½•éwNŸÇ‹é,
ÒéÈ؄éé ¥½¸tíÇ‹é Ò궄í ßÒÜÓ«â NôÒééw ¥¢ÌŸ
½ŸÇ•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. 16Òê Ì„¢úÇ› ΋»„cÄés¢Ç› ¨ ¦Ó«o
¥¢ÌŸ Ε҅Njé XÓ«½•NŸÇ‹é, §½¸téÇ‹é ¥Îˆ ÒéâΈ
Òéâ ½«ÜzÜΈ. ·„âé·„ ZÒ… °¢ ¿•Ø„êÜY Ε҅Njé
ZÌó ¿‚¯ŸtÇó ¥Üƒ»• ZÒ… ¿•Ø„êH!""
17¥¢Î‹é¿•Ì„ Ø„ê·óÕé Ì„â ú½¸Ø„êËŸY·Ž ӫ΋r
½¸ÇŸmÇ‹é. Ì„â ¶„íÒêÄéÜâé, Õ®ƒÃ„xÜâé ³¢^ÅÜ Qé΋
¯·Ža¢¿ŸÇ‹é. 18¥½¸téÇ‹é ½ŸÝ„éz, ¥Ì„Y Ì„¢úÇ› YÒ
Ó«¢Sâ ·„ÓŸâé Εà‡Y·Ž WÈC ú½¸Ø„êË¢ ½‚éé΋Üé
ՂŃjÃé„ . Ø„ê·óÕé Ó¸¢¯ŸÎˆ¢Sâ ½¸àé„ Ò…Ü Òé¢Î‹ÜZs
½ŸÃˆ·Ž Òéé¢Î‹é»‡ âÇ›¿ŸØé. ¥Ì„Ç‹é ½¸Î‹qâßÒééÜó
YÒÓ«¢S⽸téÇ‹é Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„é·òâs Ó¸ÒéÓ¸o¢ ¥Ì„Ç‹é
XÓ¸é·òY ½‚݃zÇ‹é.
19¨ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ܃Ճâé Ì„â »òú^ÃÜ Õò¿„éf
·„WÃo ¢ˆ ¿„ŃY·Ž ½‚݃zÇé‹ . ¥Ì„Çé‹ ½‚J¯z öØ„ê·„, ßÙÜé
¥Ì„Y §¢ÅŽÜó·Ž ½‚J,z Ì„â Ì„¢úÇ›·Ž ¿‚¢Îˆâ Rú»„@Hs
Îò¢CH¢S¢Îˆ.
20ӫÈ؄꽟ǂñâ ܃Ճâéâé Ø„ê·óÕé ½‚êÓ¸¢
¿•NŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ½‚Jz¯öÌ„éâsÅéj ܃ՃâéÌó ¿‚½¸t
ܕ΋é. 21Ø„ê·óÕé Ì„â ¶„íÅé¢ÕƒYs, Ì„â·Ž ©âs
Ó¸ÒéNŸoYs XÓ¸é·òY ½‚¢ÅÓ• ½‚Jz¯öØ„êÇ‹é. ½ŸÝ„éz
Ø„ é êú½® ¸ Å • Ó ¸ é âΈ ΟŎ C܃΋ é ·ò¢Ç‹ ½ ‚ ñ ½¸ …
ú½¸Ø„êË¢ ¥Ø„êxÄé. 22Ø„ê·óÕé ¯ŸÃˆ¯öØéâÅéj
ÒéêÇ‹é ÃóEÜ Ì„ÃŸ|Ì„ ܃Ճâ鶄í Ì‚HÓ«¢Îˆ. 23·„âé·„
܃Ճâé Ì„â Òéâéá¸éxHs Ó¸Òê½•à„½¸Ã„S, Ø„ê·ó
Õéâé ̄ÄÒéÅ¢ ½‚éé΋Üé ï½ÅƒjÇ‹é. °Ç‹é ÃóEÜ
̄ß|Ì„ CÜƒÎ‹é ½¸Ã„|Ì„¢ ΋»„cÄ ܃Ճâé Ø„ê·óÕéâé
¿„êà‡Ç‹é. 24¦ ßúW ³·„ ΋Ä}â¢Üó ܃Ճâ鶄í
Ε҅Njé ú½¸Ì„x·ä„ÒéØéx, ''ZÒ… Ø„ê·óÕéÌó ¿‚ð½t
ú½¸X ÒêÅ »„êÈf Áƒú»„Ìo„ Ó¸éÒê!"" ¥ÓŸsÇ‹é Ε҅Njé.

½‚݃zH€â Ó߸ÒéßØ„éߢ - Ø„ê·óÕßéß ¯ŸÃˆ¯öÒÅߢ
³·„ ÃóEâ ܃Ճâé ·òNj鶄íÜé ÒêŃzÇ‹é
·óÒÇ‹¢ Ø„ê·óÕé RÓŸsÇ‹é. ''Òéâ Ì„¢úÇ›·Ž
©âs΋¢ÌŸ Ø„ê·óÕé XÓ«½•Óé¸ ·òÓŸsÇ‹é. Ø„ê·óÕé
Ï‹Y¶„íÇ‚ñ¯öØ„êÇ‹é, ¨ ±à„|Äx¢ ¥¢ÌŸ Òéâ Ì„¢úÇ›
΋»„cÄ âé¢Ç› Ø„ê·óÕé XӸ鶄íÓŸsÇ‹é."" ¥Y ½ŸÝ„éz
¿‚½¸té·òÓŸsÄé. 2¥½¸téÇ‹é ܃Ճâé §ÎˆÒÄÜó
©âs¢Ì„ ðÓsº¢»‡ Ì„âÌó Ø齸téÇ‹é Ü•âÅéj
Ø„ê·óÕé »„ÒéY¢¿ŸÇ‹é. 3¥½¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 ''Z
½¸†Ã‰|¶„íÜ Y½ŸÓ¸ Εà‡Y·Ž ZÒ… WÈC ½‚Jz¯ö. Ó•âé
Z¶„í ÌóNj黇 ©¢Åƒâé"" ¥Y Ø„ê·óÕéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
4·„âé·„ Ø„ê·óÕé Ì„â »òú^ÃÜé, ½•é·„Üé Òé¢Î‹Üâé
©¢Sâ ¯ô܃Üóz Ì„ââé ·„ÜÓ«·óÒéY ßÙÜé, Ü•Øê

ܶ„í ¿‚¯ŸtÇ‹é. 5ßÙÜé, Ü•Ø„êÜÌó Ø„ê·óÕé
§Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Qé Ì„¢úÇ› ÓŸQé΋ ·ó½¸¢»‡ ©ÓŸsÇ‹é.
§Îˆ ÒĶ„í ¯½¸téÇ‹ê ¥Ì„Ç‹é ÓŸÌó ðÓsº¢»‡ ©¢Ç•
½ŸÇ‹é, ·ŸY §½¸téÇ‹é Ü•Ç‹é. ¥ØéÌ•, ÓŸ Ì„¢úÇ›
Ε҅Njé ÓŸÌó Ò…ÓŸsÇ‹é. 6ÓŸ¶„í ¿•ÌÓ„ ‚ñâ¢Ì„ ÒéÅéj¶í„
Ó•âé Qé Ì„¢úÇ› ·óÓ¸¢ ·„á½j¸ Ǹ ŸmâY Qé §Î‹Ãq ·ˆ • Ì‚ÜéÓ¸é.
7¥ØéÌ• Qé Ì„¢úÇ› ââés ½‚êÓ¸¢ ¿•NŸÇ‹é. ÓŸ
OÌ„¢ ½¸ÎˆNŸÃ„éz Qé Ì„¢úÇ› ÒêßfÇ‹é. ¥ØéÓŸ ¨
·ŸÜÒé¢Ì„ÅÜŽ ó, ܃Ճâé ½‚êNŸÜYsÅŽ âé¢Ç› Ε҅Njé
ââés ·Ÿ¯ŸÇŸÇ‹é.""
8''³·„NŸÃˆ ܃Ճâé ¥ÓŸsÇ‹é: 'Òé¿„fÜé ©âs ½•é·„
ÜZs ZÒ… ©¢¿„é·óÒ¿„éf. §Îˆ Z OÌ„¢." ¥Ì„Ç‹é
§Üƒ ¿‚½«tâ ̄ß|Ì„ Á¢Ì„éÒ…ÜZs Òé¿„fÜé ©âs
½«ÜÜz Ó• ·„ÓŸsØé. ·„âé·„ ¥R ¥Zs ÓŸ½•. ·ŸZ ¥½¸téÇ‹é
܃Ճâé, 'Òé¿„fÜé »„Ü ½•é·„Üâé Ó•âé XÓ¸é·ò¢Åƒâé,
¿ŸÃ„Üéâs ½•é·„ÜZs Z½•. ¥Îˆ Z¶„í OÌ„¢" ¥ÓŸsÇ‹é.
¥Ì„Çé‹ Øé܃ ¿‚½t« â ̄ß|Ì„ Á¢Ì„éÒ…ÜZs ¿ŸÃ„Üé
»„Ü ½«ÜzHs ï½ÅƒjØé. 9·„âé·„ Á¢Ì„éÒ…Üâé Ε҅Njé
Qé Ì„¢úÇ› ΋»Ãc„ é„ s¢Ç› XÓ«½•Ó« ½ŸÅŽY ÓŸ¶„í §¿ŸfÇ‹é.
10''Á¢Ì„éÒ…Üé ·„HðÓ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ÓŸ¶„í ³·„ ·„Ü
ÒSf¢Îˆ. ¯Î‹Ò…Ìóâs Ò黄 ½•é·„ÜZs Òé¿„fÜé,
¿ŸÃ„Üé »„ܽ•âY Ó•âé ¿„êà‡âé. 11·„ÜÜó ¦ Î•Ò΋êÌ„
ÓŸÌó ÒêŃzÇŸÇ‹é. ¦ ΕÒ΋êÌ„ ''Ø„ê·óÕê!""
Îò¢CH¢Sâ Ε݄҅z ·óÓ߸¢ ½‚΋·„Åߢ
25ÒéßsÇ‹é ©Î‹Ø„êÓ•s Ø„ê·óÕéâé ܃Ճâé
¥ÓŸsÇ‹é. 'SÌ„o¢" ¥ÓŸsâé Ó•âé.""
12''¦ ΕÒ΋êÌ„ ¥ÓŸsÇ‹é: ''¿„êÇ‹é, Òé¿„fÜé,
½¸Åéj·òÓŸsÇ‹é. ·ò¢Ç‹Qé΋ Ø„ê·óÕé »„éǟÄ¢ ½•Ó«
¿ŸÃ„Üé ©âs ½•é·„Üé ÒêúÌ„½•é ¯Î‹Ò…Ì„éÓŸsØé. ·òÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ ܃Ճâé, ¥Ì„Y Òéâéá¸éxܢ̟
§Üƒ ÁÈ»•ÅÅéj Ó•âé ¿•Óé¸ Óo Ÿsâé. ܃Ճâé Z Ø‚éÇ‹Ü C܃΋ é ·ò¢Ç‹ Q é΋ »„ é ǟßÜé ½• Ó ¸ é ·òÓŸsÄ é .
¿•Nöoâs ¥½¸·ŸÃ„¢ ¥¢ÌŸ Ó•âé ¿„êà‡âé. ·òÌ„o»‡ 26Ø„ê·óÕéÌó ܃Ճâé ¥ÓŸsÇ‹é: ''Z½‚¢Î‹é¶„í ââés

31

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 31:27-48

37

½‚êÓ¸¢ ¿•NŸÒ…? Ø„éé΋r¢Üó ¿‚Ã„½¸ÅŽjâ Ó¬oÿÜÒÜœ ÓŸ
¶„îÌ„éÝ„zâé ¯¢Î‹é¶„í XÓ¸é¶„í ¯öÌ„éÓŸsÒ…? 27ÓŸ¶„í
¿‚½t¸ ¶„í¢ÇŸ Z½‚¢Î‹é¶„í ¯ŸÃˆ¯öÌ„éÓŸsÒ…? ZÒ… ÓŸÌó
¿‚½«t ©¢_Å Z¶„í Ó•âé R¢Î‹é ¿•ðÓ½ŸËŽn. ½ŸØé
ΟxÜÌó Ó¸¢DÌ„¢, ÓŸÅx¢ ©¢Ç•R. 28·„ZÓ¸¢ ÓŸ
ÒéâÒÝ„zâé, ÒéâÒß݄zâé Òéé΋éq ï½Åéj·óYÒ|ܕ΋é,
ÓŸ ¶„îÌ„éÝ„z¶„í QÇóaÜé ¿‚½¸tYÒ|ܕ΋é. ZÒ… §Üƒ
¿•Ø„éÅ¢ ¿ŸÜƒ ÕéΈq Ì„¶„íaÒ ½¸Y. 29YÁ¢»‡ Yâés
Ճψ¢¿„»„Ü à„·Žo ÓŸ¶„í ©¢Îˆ. ¥ØéÌ• »„Ì„ ßúW Z
Ì„¢úÇ› Ε҅Njé ÓŸ¶„í ΋Ä}⢠Øé¿ŸfÇ‹é. ° RÏ‹¢»‡
¶„îÇ‹ Yâés Ճϋ ï½ÅjÒ΋qY ¦Ø„éâ ââés È¿„f
È¢¿ŸÇ‹é. 30ZÒ… WÈC Z §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz¯ö½ŸÜâs ¦à„
Z¶„í ©âsÅéj ÓŸ¶„í Ì‚ÜéÓ¸é. ¥¢Î‹é_· ZÒ… ÕØ„éÜ•q
ß҅. ·ŸY ÓŸ Øé¢ÅŽ ΕÒÌ„Üâé ¯¢Î‹é¶„í Îò¢C
H¢¿ŸÒ…?""
31Ø„ê·óÕé §Üƒ Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é: ''Õ®„Ø„é¢ ¿•Ì„
Z¶„í ¿‚½¸t¶„í¢ÇŸ ÕØ„éÜ•qßâé. Z ¶„íÒê^ÃoÜâé ÓŸ
΋»„cÄés¢Ç› ZÒ… XÓ¸é·ò¢Åƒ½•½‚ê ¥âé·òÓŸsâé.
32¥¢Ì• » ‡Y Z Rú»„ @ Üâé ÒêúÌ„ ¢ Ó• â é Îò¢C
H¢¿„ܕ΋é. §·„aÇ‹ ÓŸÌó ©âs½ŸÝ„zÜó ¯ÒÈ ΋»„cÄ
ØéÓŸ Z Rú»„@Üé ÎòÈ·ÌŽ •, ¥Üƒ¢ÅŽ Òx·Žo ¿„¢½«½•Øé„
ÕNj黇·„. Z Òéâéá¸éxÜ• ÓŸ¶„í NŸ¶äí„ Üé. Z¶„í ¿‚¢ÎˆâΈ
°Î‚ñÓŸ ©¢Î•½‚ê ZÒ… ½‚η‹ Ò„ ¿„éf. °Î‚ñÓŸ Ó¸Ã_ Z΂ñÌ•
ΟYs XÓ¸é·ó"" ܃Ճâé Ε݄҅zâé ßÙÜé Îò¢CH¢
SâÅéz Ø„ê·óÕ鶄í Ì‚HØ„é΋é.
33·„âé·„ ܃Ճâé ½‚Jz Ø„ê·óÕé »„éǟßÜóz ½‚Έ
·ŸÇ‹é. Ø„ê·óÕé »„éǟÄ¢Üóâé, ̄ß|Ì„ Ü•Ø„ê
»„éǟÄ¢Üóâé ¥Ì„Ç‹é ½‚Έ·ŸÇ‹é. ¦ ̄ß|Ì„ ÕƒYÓ¸
Ó¬ÿo Üé §Î‹Ãq ê
„ ©¢Åéâs »„éǟÄ¢Üó ¥Ì„Çé‹ ½‚ηˆ ŸÇ‹é.
·ŸY ¥Ì„Y Y½ŸÓ¸¢Üó Ε݄҅éz ·„âÕNjܕ΋é. ¥½¸téÇ‹é
܃Ճâé ßÙÜé »„éǟÄ¢Üó·Ž ½‚݃zÇ‹é. 34ßÙÜé
Ì„â ³¢^Å NŸÒêúCÜó ¦ Î•Ò…Ý„zâé ΟSï½ÅŽj, ½ŸÅŽ
Qé΋ ¶„îÃòf¢Îˆ. ܃Ճâé »„éǟÄ¢ ¥¢ÌŸ ½‚Έ·ŸÇ‹é,
·ŸY ¦ Rú»„@Üé ¥Ì„Y·Ž ÎòÄ·„ܕ΋é.
35''ÓŸØ„éÓŸ, ÓŸQé΋ ·ó½¸C¢¿„¶„í. Z Ø‚é΋éÅ
Ó•âé YÜÕÇ‹Ü•·„ ¯öÌ„éÓŸsâé. Ó•âé ÄéÌ„é ú·„Òé¢Üó
©ÓŸsâé"" ¥Y ßÙÜé Ì„â Ì„¢úÇ›Ìó ¿‚½«t¢Îˆ.
·„âé·„ ܃Ճâé ¦ ÕÓ¸¸ ¥¢Ì„Ń ½‚Έ·ŸÇ‹é, ·ŸY Ì„â
§¢ÅŽ Ε݄҅éz ¥Ì„Y·Ž ·„âÕNjܕ΋é.
36¥½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé¶„í ¿ŸÜƒ ·ó½¸¢ ÒSf¢Îˆ.
Ø„ê·óÕé ¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•Ó•¢ Ì„½¸té ¿•NŸâé? °
¦ÁÂâé Ó•âé ©Üz¢½®é« ¢¿Ÿâé? ââés ½‚¢ÅƒÇ• º¶„ía
Z^··„aǛΈ? 37ÓŸ ¦Ó«o ¥¢ÌŸ ZÒ… ½‚Έ·ŸÒ…. Z¶„í
¿‚¢ÎˆâΈ °Qé Z¶„í ÎòÄ·„ܕ΋é. Z_·½‚é`ÓŸ ÎòÈ·Ž
©¢_ŠΟYs ÓŸ¶„í ¿„꽫¢¿„é. Òéâ Òéâéá¸éxܶ„í
·„âÕÇ•ÅÅéj ΟYs §·„aÇ‹ ï½Åéj. ÒéâÜó ¯ÒÈΈ
ӸÈ»‡ ©¢Îó Òé⽟ݕz YÄnØéNŸoÄé. 38§Ã„½‚ñ Ó¸¢ÒÌ„€

ßÜé Z ·óÓ¸¢ Ó•âé ½¸Y ¿•NŸâé. ¦ ·ŸÜÒé¢Ì„ÅÜŽ ó
»òú^ý«Üz»‡Y, ½•é·„½«Üz»‡Y ³·„aÅŽ »„êÇŸ ½¸…Åéj·„Üó
¿ŸÒܕ΋é. Z Òé¢Î‹ÜóY ¯ô_ÅjÝ„zÜó ³·„aÅŽ »„êÇŸ
Ó•âé Wâܕ΋é. 39¯½¸téÇ‚ñÓŸ Ó¸_à ¥Ç‹R Òé뻇Üé
»òú^ÃHs ¿„¢½«Ì•, ¦ RÜéÒ Ó•Ó• ¿‚H¢z ¿Ÿâé. ¿„Sfâ
Á¢Ì„éÒ…âé ¯½¸téÇ‹ê Z¶„í ¿„êï½ÅŽj, §Îˆ ÓŸ Ì„½¸té
·ŸÎ‹é ¥Y Ó•âé ¿‚½t¸ Ü•Îé‹ . ¥ØéÓŸ Ó¸Ã_ ßúW¢ÕÒÝ„éz
Z ÒéÃ΋Hs ·Ÿ½¸Üƒ ·Ÿ¿Ÿâé. 40½¸»„Üé ¯¢Ç‹¶„í ÓŸ
ÕÜ¢ ·äË
• ¢Ž S¢Îˆ. ßúW ¿„H ÒéêÜ¢»‡ ÓŸ ·„âésܶ„í
Yú΋ ΋êÄÒéØé¢Îˆ. 4120 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé ³·„ ÕƒYӸ܃
Ó•âé Z¶„í ½¸Y ¿•NŸâé. Z ¶„íÒê^ÃoÜâé Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„é
·óÒŃY·Ž ½‚éé΋Š14 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Ó•âé Z¶„í ½¸Y
¿•NŸâé. ̄ß|Ì„ ¦Ã„é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé Z Á¢Ì„éÒ…Hs
Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„Å¢·óÓ¸¢ ½¸Y ¿•NŸâé. ¦ ·ŸÜ¢Üó ÓŸ
OÌŸYs ZÒ… ½¸ÎˆNŸÃ„éz ÒêßfÒ…. 42¥ØéÌ• ÓŸ
½¸†Ã‰|¶„íÜ Î•Ò…Ç‹é, ¥úÕƒ@Òéé Ε҅Njé, §NŸ€¶„í
Õ®„؄齸Ǜâ Ε҅Njé ÓŸ¶„í ÌóNj黇 ©ÓŸsÇ‹é. Ε҅Ǖ
»„âé·„ ÓŸ¶„í ÌóNj黇 Ü•·„¯öÌ•, ZÒ… ââés ÒÅŽj
¿•Ìé„ ÜÌó ½¸¢½« ©¢Ç•½ŸÇ›R. ·ŸY ÓŸ ·„MŸjÜâé Ε҅Njé
¿„êà‡Ç‹é. Ó•âé ¿•Ó«â ½¸YY Î•Ò…Ç‹é ¿„êà‡Ç‹é. ӟΕ
ӸÈ ¥Y »„̄ßúW Ε҅Njé ÄéEÒ… ¿•NŸÇ‹é.""
Ø„ê·óÕßéß, ܃Ճâéß Ó߸¢Ïˆ
Ø„ê·óÕéÌó ܃Ճâé ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''¨ ¥Òêw
ØéÜé ÓŸ ¶„íÒê^ÃÜo é. ½ŸÃˆ ½«ÜÜz é ÓŸ¶„í ¿‚¢Îˆâ½ŸÝ„é.z
¨ Á¢Ì„éÒ…ÜZs ÓŸ½•. §·„aÇ‹ Z¶„í ·„âÕÇ‹éÌóâs
Ó¸ÒéÓ¸o¢ ӟΕ. ¥Øé⽸tÅŽ·• ÓŸ ¶„íÒê^ÃoÜâé, ½ŸÃˆ
½«ÜzÜâé ÓŸ ΋»„cÄ ©¢¿„é ·òÓ•¢Î‹é¶„í Ó•âé ¿•Ø„é
»„HC¢Îˆ °Qé ܕ΋é. 44·„âé·„ ZÌó ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Ó¸é
·òÓ•¢Î‹é¶„í Ó•âé ӫ΢q‹ »‡ ©ÓŸsâé. Òéâ¶„í ³Ç‹¢ÕÇ›·„
³·„ÅŽ ¶„íΈÈ¢Î‹Y Ó¸êS¢¿•¢Î‹é¶„í Òé⢠§·„aÇ‹
³·„ ß݄z ¶„í½¸t ½•ÎŸq¢.""
45·„âé·„ Ø„ê·óÕé ³·„ ï½Î‹q բNjâé Ì‚¿ŸfÇ‹é,
¥Ì„Çé‹ ³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Óé¸ ·òâsÅéj Ӹ꿄⻇ ΟYs
YÜéÒՂŃjÇ‹é. 46ÒéÈ·òYs ß݄éz Ì‚Sf ¶„í½¸t»‡
½•Ø„ééÒéY ¥Ì„Ç‹é Ì„â ðÓÒ¶„íÜÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
¥½¸téÇ‹é ¦ ß݄z ¶„í½¸t ú½¸·„aâ ½ŸÝ„éz Õ®óÁâ¢
¿•NŸÃ„é. 47¦ Ó¸Üp ƒY·Ž ؄黄Ì à‡ºÎ‹êÌ„* ¥Y ܃Ճâé
ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. ·ŸZ Ø„ê·óÕé ¦ Ó¸p܃Y·Ž »„ܕ΋é*
¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
48''Òé⢠§Î‹Ã
q ¢„ Òé⠳Nj¢ÕÇ›·â„ é ÁƒÂ½·¸ ¢„ ¿•Óé¸
·òÓ•¢Î‹é¶„í ¨ ß݄z ¶„í½¸t Ó¸@؄齸NjéÌ„é¢Îˆ""
¥ÓŸsÇ‹é ܃Ճâé Ø„ê·óÕéÌó. ¥¢Î‹é_· ¦ Ó¸p܃Y·Ž
43

Ø„éß»„ÃŒ à‡ºÎ‹êÌ„ ³½ß¸t¢Î‹½ß¸… ß݄z ¶„í½ß¸t.
»„ܕ΋éß §Îˆ C܃΋é߶„í ÒéßÃó ð½ßÄéß. ΉY ¥Ã„p¢ ³½ß¸t¢Î‹½ß¸…
ß݄z ¶„í½ß¸t.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 31:49-32:18

38

»„Ü•Î‹é ¥Y Ø„ê·óÕé ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. 49¥½¸téÇ‹é
܃Ճâé, ''Òé⢠³·„Èâé¢Ç› ³·„Ä¢ RÇ›¯öØ•é
Ž¸téÇ‹é Ø‚éÈ꽟 ÒéâHs ·Ÿ¯ŸÇ‹éâé »‡·„!""
¥ÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ ¦ Ó¸p܃Y·Ž RéNŸt ¥Y ¶„îÇ‹ ð½Ã„é.
50¥½¸téÇ‹é ܃Ճâé ¥ÓŸsÇ‹é, ''ÓŸ ¶„íÒê^ÃoÜâé
ZÒ… ՃψðÓo, Ε҅Njé Yâés K·äŽNŸoÇ‹Y ÁƒÂ½¸·„¢
©¢¿„é·ó. ZÒ… §Ì„Ä Ó¬ÿo Üâé ï½Jz ¿•Óé¸ ·ò¢_ŠΕ҅Njé
Yâés ¿„êÓ¸êÓo • ©¢ÅƒÇ‹é. 51§R»ó, §R Òéâ Øé΋Ãq ˆ
ÒéÏ‹x Ó•âé ©¢Sâ ß݄é.z ÒéâRé΋Ãq ¢„ ³·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„
¿•Ó¸é·òÓŸsÒéY Ó¸êS¢¿•¢Î‹é¶„í, ÁƒÂ½¸·„¢ ©¢¿„é·ò
Ó•¢Î‹é¶„í ¨ ß݄z ¶„í½¸t. §Îˆ ú½¸Ì•x·„ բNj. 52Òéâ¢
Òé⠳Nj¢ÕÇ›·„âé ÁƒÂ½¸·„¢ ©¢¿„é·òÓ•¢Î‹é¶„í ¨
ß݄¶z í„ ½¸t ¨ ú½¸Ì•x·„ բNj Òéⶄí ÌóÇ‹tÇ‹éÌŸØé.
Ó•Ó‚âsÇ‹ê ¨ ß݄éz ΟŎ Z Qé΋¶„í ßâé. ¥ÜƒÓ•
ZÒ… ¶„îÇŸ ¯âsÇ‹ê ¨ ß݄zé ΟŎ ÓŸQé΋ ¯ößNj
ŃY·Ž ߶„îNj΋é. 53¨ ³½¸t¢ÎŸYs »„âé·„ Òéâ¢
QéÈ̕, ¥úÕƒ@Òéé Ε҅Njé, ÓŸÈêÄé Ε҅Njé, ½ŸÃˆ
½¸†Ãˆ|¶„íÜ Î•Ò…Ç‹é ÒéâÜâé ӕÄӸépÜ黇 XÄét
¿‚½¸…tâé »‡·„.""
Ø„ê·óÕé Ì„¢úǛ؂é`â §NŸ€¶„í, Ε҅ˎn ''Õ®„Ø„é¢
·„ÄéÇ‹é"" ¥Y ½«ÜƒfÇ‹é. ·„âé·„ Ø„ê·óÕé ¦ ð½Ã„é
Qé΋ӕ ½Ÿ»‡q⢠¿•NŸÇ‹é. 54¥½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé ³·„
½¸àé„ Ò…âé Òψ¢S, ¦ ·ò¢Ç‹Qé΋ ΟYY ÕH»‡ ¥Ãˆt¢
¿ŸÇ‹é. Õ®óÁâ¢Üó ¯ŸÜé ½¸…¿„éf·óÒéY ¥Ì„Ç‹é Ì„â
½ŸÝ„zâé ½«ÜƒfÇ‹é. Õ®óÁ⢠¿•Ó«, ¦ ßúW·Ž ½ŸÃ„é ¦
·ò¢Ç‹Qé΋ӕ »„Ç›¯ŸÃ„é. 55ÒéßsÇ‹é ©Î‹Ø„êÓ•s
܃Ճâé Ì„â ¶„íÒê^Ãoܶ„í, ½ŸÃˆ ½«Üzܶ„í QÇóaÜé
Òéé΋éq ï½ÅƒjÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ½ŸÝ„zâé ¦LÄ|Έ¢S WÈC
Ì„â Øé¢ÅŽ·Ž ½‚Jz¯öØ„êÇ‹é.
°à‡Ò…âéß ÒéßIz ·„ÜßéßÓ߸éß·òâéßÅß
Ø„ ê ·óÕé ¶„ î Ç‹ ¥·„ a Ç‹ âé¢Ç› ½‚ J z
¯öØ„êÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ú½¸Ø„êË¢ ¿•Ó¸éo¢Ç‹»‡
Ε҅Y ΋êÌ„Üâé ¿„êà‡Ç‹é. 2Ø„ê·óÕé ½ŸÃˆY ¿„êÓ«
⽸téÇ‹é, ''§Îˆ Ε҅Y K[Ä¢"" ¥ÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ ¦
Ó¸p܃Y·Ž ''ÒéºâØêÒéé""* ¥Y Ø„ê·óÕé ð½Ã„é
ï½ÅƒjÇ‹é.
3Ø„ê·óÕé ¥âs °à‡Ò… à
_ Ø‚éÃ„é ¥Ó• ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó
YÒÓ«Ó¸éoÓŸsÇ‹é. §Îˆ °Îó¢ ½¸Ã„|Ì„ ú¯Ÿ¢Ì„¢.
Ø„ê·óÕé °à‡Ò…¶„í ½ŸÃŸoºÃ„éÜâé ½¸¢¯ŸÇ‹é. 4''°à‡
Ò…¶„í §Üƒ ¿‚½¸t¢Ç› ¥Y ½ŸÃŸoºÃ„éÜÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é
Ø„ê·óÕé: ''Qé ðÓÒ¶„íÇ‚ñâ Ø„ê·óÕé, ÓŸ Ø„éÁ
ÒêY °à‡Ò…¶„í ¿‚ð½tΕRéÅ¢_Å, §Ys Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé
Ó•âé ܃ՃâéÌó YÒÓ«¢¿Ÿâé. 5½¸à„éÒ…Üé, »‡Ç›Î‹Üé,

32

Òéß º âØß ê Òéß é ß ¥â»‡ ''^âNj é ß ðÓß â Üß é ß " " Ü• · „
'"K[ßÜßéß.""

Òé¢Î‹Üé, ¥Ó•·„ Òé¢Îˆ ðÓÒ¶„íÜé, ΟӬÜé ÓŸ¶„í
©ÓŸsÄé. ¥ÒZs Ó•âé Z¶„í ½¸¢½«Ó¸éoÓŸsâé. ZÒ…
ÒéÒéwHs ¿•Ã„éf·ó½ŸÜY ÒéâR.""
6½ŸÃŸoºÃ„éÜé WÈC ÒSf, ''Z ¥âs °à‡Ò…âé
·„ÜéÓ¸é·òÓ•¢Î‹é¶„í ½•éÒéé ½‚݃z¢. Yâés ·„ÜéÓ¸é
·òÓ•¢Î‹é¶„í ¥Ì„Ç‹é ÒÓ¸éoÓŸsÇ‹é. ¥Ì„YÌó 400 Òé¢Îˆ
Òéâéá¸éxÜé ©ÓŸsÄé"" ¥Y Ø„ê·óÕéÌó ¿‚¯ŸtÄé.
7¦ ½ŸÃ„o Ø„ê·óÕ鶄í Õ®Ø
„ é„ ¢ ·„HC¢S¢Îˆ. Ì„âÌó
©âs Òéâéá¸éxܢ΋ÈZ ¥Ì„Ç‹é ^Ã¢Ç‹é »„颽¸…Ü黇
RÕ®„P¢¿ŸÇ‹é. Òé¢Î‹Üâé, ½¸à„éÒ…Üâé, ³¢^ÅÜâé
^Ã¢Ç‹é »„颽¸…Ü黇 RÕ®„P¢¿ŸÇ‹é. 8''°à‡Ò… ÒSf ³·„
»„颽¸…âé ºÌ„ÒêÈfÓŸ, ÒéÃó »„é¢½¸… ¯ŸÃˆ¯öØé
Ì„½«t¢¿„é·óÒ¿„éf"" ¥â鶄íÓŸsÇ‹é Ø„ê·óÕé.
9Ø„ê·óÕé §Üƒ ¥ÓŸsÇ‹é ''ÓŸ Ì„¢úÇ› ¥úÕƒ@Òéé
Ε½Ÿ! ÓŸ Ì„¢úÇ› §NŸ€¶„í Ε½Ÿ! ´ Ø‚éÈ꽟,
ââés ÒéIz ÓŸ ¶„íÅé¢Õ¢ ΋»„cĶ„í, ÓŸ Ó¸|Εà‡Y·Ž
Z½• Ò¿•fØ„éÒéÓŸsÒ…. ZÒ… ÓŸ¶„í ½•éÜé ¿•NŸoâ
ÓŸsÒ…. 10ÓŸ Ø‚éÇ‹Ü ZÒ… ¯¢Ìó ΋Øé„ ¿„꽫¢¿ŸÒ….
ÓŸ¶„í ¯Óós ½•éÝ„éz ¿•NŸÒ…. ½‚éé΋ŎNŸÃˆ Ó•âé
Ø‚êßqâé ΟŎ⽸téÇ‹é, ÓŸ ¿•W ·„úÄ Ì„½t¸ Øé¢_·Qé
ÓŸ Ó¸|¢Ì„¢ ܕ΋é. §½¸téÇ‹é ^Ã¢Ç‹é »„颽¸…ܶ„í ӸȽ¸
Ç›â¢Ì„ ÓŸ¶„í ©âsΈ. 11΋؄鿕ӫ ÓŸ ¥âs °à‡Ò…
âé¢S ââés ·Ÿ¯ŸÇ‹é. ÓŸ¶„í ¥Ì„Ç‹¢_Å Õ®„؄颻‡
©¢Îˆ. ¥Ì„Ç‹é ÒSf ÒéÒéwHs ¥¢Î‹ÃˆY, SÒÈ·Ž
Ì„ÜézÜâé ½«ÜÜz âé ¶„îÇ‹ ¿„¢ð½NŸoÇY‹ Õ®Ø
„ é„ ¢»‡ ©¢Îˆ.
12''Ó•âé ZÌó Òé¢S»‡ ©¢Åƒâé. Ó•âé Z ¶„íÅé¢
ÕƒYs ÒÈrÜz¿•Ó«, Z ½«ÜzHs §Ó¸é·„ _ÃËé҅ܢ̄ RNŸo
Ä¢»‡ ¿•NŸoâé. Üœ·Ža¢½¸ ÁƒÜâ¢Ì„ RNŸoÄ¢»‡ ½ŸÃ„é¢
ŃÄé"" ¥Y ZÒ… ÓŸÌó ¥ÓŸsÒ… »„Ο ú½¸Õ®„ê.
13Ø„ê·óÕé ¦ ßúW ¥·„aÇ• ©¢Ç›¯öØ„êÇ‹é.
°à‡Ò…¶„í ·Ÿâé·„Ü黇 §¿•f¢Î‹é¶„í ·òYs ÒÓ¸éoÒ…Üâé
Ø„ê·óÕé ӫ΋r¢ ¿•NŸÇ‹é. 14Ø„ê·óÕé 200 ¦Ç‹ ½•é·„
Üâé, 20 ½•é·„¯öÌ„éÜâé, 200 ¦Ç‹ »òú^ÃÜâé, 20¯ô_Åj
Ý„zâé XÓ¸é·òÓŸsÇ‹é. 1530³¢^ÅÜâé, ½ŸÅŽ ½«ÜzÜâé,
40 ¦Ò…Üâé 10 ¯Î‹éqÜâé, 20 ¦Ç‹ »‡Ç›Î‹Üâé, 10
Ò黄 »‡Ç›ÎÜ‹ é Ø„ê·óÕé XÓ¸é·òÓŸsÇ‹é. 16''³·òa·„a
Ä·¢„ Á¢Ì„éÒ…Ü Òé¢Î‹âé Ø„ê·óÕé Ì„â ðÓÒ¶„íܶ„í
¥½¸tC¢¿ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé Ì„â ðÓÒ¶„íÜÌó
³·óa Ä·„¢ Á¢Ì„éÒ…Ü Òé¢Î‹âé ½•Ã„é ¿•Ø„é¢Ç›
ÓŸ¶„í Òéé¢Î‹é»‡ âÇ‹éÓ¸êo, ³·óa Òé¢Î‹¶„í ÒéÏ‹x
¯Ç‹¢ ©¢¿„¢Ç›"" ¥ÓŸsÇ‹é. 17Ø„ê·óÕé ½ŸÃˆ·Ž §Ò|
ÒÜÓ«â ¦ÁÂÜZs §¿ŸfÇ‹é. ½‚éé΋Ŏ Òé¢Î‹ ½‚¢ÕÇ›
©âs ðÓÒ¶„íYÌó Ø„ê·óÕé ''ÓŸ ¥âs °à‡Ò… Z
΋»„cĶ„í ÒSf, '§R ¯ÒÈ Á¢Ì„éÒ…Üé? ZÒ… ¯·„aÇ›·Ž
½‚Ý„éoÓŸsÒ…? ZÒ… ¯ÒÈ ðÓÒ¶„íÇ›R?" ¥Y ¥Ç›CÌ•,
18'§R Z ðÓÒ¶„íÇ‚ñâ Ø„ê·óÕé Òé¢Î‹Üé. ÓŸ Ø„éÁ
ÒêY °à‡Ò…¶„í ·Ÿâé·„»‡ Ø„ê·óÕé QÅŽY ½¸¢½«¢

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 32:19-33:8

39

¿ŸÇ‹é. Ø„ê·óÕé ¶„îÇŸ Òê ½‚âé·„ ÒÓ¸éoÓŸsÇ‹é"
¥Y ZÒ… ¿‚¯ŸtH"" ¥ÓŸsÇ‹é.
19¥¢Î‹Ãê
„ ¥Üƒ»• ¿•Øê
„ H ¥Y ^Ã¢Ç‹Ò ðÓÒ¶„íY·Ž,
ÒéêÇ‹ Ò ðÓÒ¶„ í Y·Ž , RéCHâ ðÓÒ¶„ í ܢ΋ à ˆ · Ž
Ø„ê·óÕé ¦Áƒe½«¢¿ŸÇ‹é. ''°à‡Ò…âé QéÃ„é ·„ÜéÓ¸é
·òâs½¸téÇ‹é, °à‡Ò…¶„í QéÃ„é §ÜƒÓ• ¿•Øê
„ H."" 20'§Îˆ
Z ·óÓ¸¢ ·Ÿâé·„, Z ðÓÒ¶„íÇ‚ñâ Ø„ê·óÕé ½‚âé·„
©ÓŸsÇ‹é" ¥Y QéÃ„é ¿‚¯ŸtH ¥ÓŸsÇ‹é Ø„ê·óÕé.
''¨ ·Ÿâé·„Üé §Sf QÝ„âz é Òéé¢Î‹é ½¸¢½«ðÓo ³·„½•Ý„
°à‡Ò… ââés ·ä„Ré¢S ¿•Ã„éf·ò¢ÅƒÇ‹½‚ê"" ¥âé
·òÓŸsÇ‹é Ø„ê·óÕé. 21·„âé·„ Ø„ê·óÕé °à‡Ò…¶„í
·Ÿâé·„Üé ½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é. ¥ØéÌ• Ø„ê·óÕé ÒêúÌ„¢
¦ ßúW K[Ä¢ÜóÓ•• Ò…¢Ç›¯öØ„êÇ‹é.
22¦ ßúW ¿ŸÜƒ »„Ç›Sâ ̄ß|Ì„ Ø„ê·óÕé Ü•S
ÕØ„éÜ•qßNjé. ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÜâé, §Î‹qÄé ΟӬÜâé,
Ì„â ½¸Î‹·ò¢Ç‹éÒé¢Îˆ ½«ÜzÜâé ¥Ì„Ç‹é Ì„âÌó ¶„îÇ‹
½‚¢ÅÕ‚Åéj·òY ÕØ„éÜ•Ãq ŸÇ‹é. Ø„éÕóu¶„í âΈY ΟÅ
ÒÜÓ«â¿óÅ Ø„ê·óÕé ΟŃNjé. 23Ì„â ¶„íÅé¢
ÕƒYs âΈ ΟŎ ¢ ¿ŸÇ‹ é Ø„ ê ·óÕé. Ì„ à Ÿ|Ì„
Ø„ê·óÕé Ì„â·Ž ·„HCâ ΟYs ¥¢Ì„ÅŽZ âΈ
ΟŎ¢¿ŸÇ‹é.

ï½âêØ•éÜé* ¥Y Ø„ê·óÕé ð½Ã„é ï½ÅƒjÇé‹ . ''§·„aÇ‹
Ε҅ˎn Ó•âé Òé鹃ÒééA»‡ ¿„êNŸâé. ¥Øé⽸tÅŽ·Ž
ÓŸ ú¯ŸË¢ ΋·Ža¢Îˆ"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø„ê·óÕé.
31¥Ì„Ç‹é ï½âêØ•éÜé ΟÅéÌ„é¢Ç‹»‡ Ó¸êÄéxÇ‹é
©Î‹Ø颿ŸÇ‹é. Ø„ê·óÕé ·ŸH·Ž ¥Üƒ ÁÈCâ¢Î‹éÒÜz
¥Ì„Ç‹é ¶„í¢ÅéÌ„éÓŸsÇ‹é. 32¥¢Î‹é¿•Ì„ ÌòÇ‹ »„êÅŽ
Qé΋ ©âs ·„¢Ç‹Ã„Òééâé §úà‡Ø•éGØ„ééÜé ¨
ÃóEÒÄ¶í„ WâÄé, ¯¢Î‹é·„¢Å
_ ¥·„aÇ• Ø„ê·óÕ鶄í
΂Õu Ì„CH¢Îˆ.

Ε҅YÌó ¯ößÅߢ
¥¢Î‹Ãˆ·„¢_Å SÒÄ Ø„ê·óÕé âΈY ΟŃNjé.
¥ØéÌ• ¥Ì„Ç‹é Οŷ„ Òéé¢Î‹é, ¥Ì„Ç‹é §¢·Ÿ
³¢ÅÈ»‡ ©¢Ç‹»‡Ó•, ³·„ ÒéYá« ÒSf ¥Ì„YÌó
¯ößǟNjé. Ó¸êÄéxÇ‹é ©Î‹Ø颿• ÒĶ„í ¦ ÒéYá«
¥Ì„YÌó ¯ößǟNjé. 25¦ ÒéYá« Ø„ê·óÕéâé ´Ç›¢
¿„Ü•âÅéj ú»„U¢¿ŸÇ‹é. ¥¢Î‹é¿•Ì„ ¥Ì„Ç‹é Ø„ê·óÕé
·ŸÜéâé ÌŸ·ŸÇ‹é. ¥½¸téÇ• Ø„ê·óÕé ·ŸH ·•Üé ÁƒÃˆ
¯öØé¢Îˆ.
26¥½¸téÇ‹é ¦ ÒéYá«, ''ââés ½‚ÝY
z„ Ò…|. Ó¸êÄéxÇ‹é
Ò¿•fÓ¸éoÓŸsÇ‹é"" ¥Y Ø„ê·óÕéÌó ¥ÓŸsÇ‹é.
·ŸY Ø„ê·óÕé, ''Ó•âé Yâés ½‚Ý„zYØ„éxâé. ZÒ…
ââés ¦LÄ|Έ¢¿ŸH€¢Î•"" ¥ÓŸsÇ‹é.
27''Z ð½_ÃRéÅŽ?"" ¦ ÒéYá« ¥Ç›»‡Ç‹é. ''ÓŸ ð½Ã„é
Ø„ê·óÕé"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø„ê·óÕé.
28¥½¸téÇ‹é, ''Z ð½Ã„é §·„Qé΋Š؄ê·óÕé ·ŸÎ‹é.
§½¸téÇ‹é Z ð½Ã„é §úà‡Ø•éÜé.* Ε҅YÌóâé, Òéâé
á¸éxÜÌóâé ZÒ… ¯ößǛ, ´Ç›¯öÜ•Î‹é »„âé·„ Z¶„í
Ó•âé ¨ ð½Ã„é ï½Ç‹éÌ„éÓŸsâé"" ¥ÓŸsÇ‹é ¦ ÒéYá«.
29¥½¸téÇ‹é Ø„ê·óÕé, ''΋Øé„ ¿•Ó« Z ð½Ã„é °RéÅó
¿‚½¸té"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é. ¥ØéÌ• ¦ ÒéYá«, ''ZÒ… ÓŸ
ð½^Ã¢Î‹é¶„í ¥Ç‹»‡H?"" ¥ÓŸsÇ‹é. ¥½¸téÇ• Ø„ê·ó
Õéâé ¥Ì„Çé‹ ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. 30¥¢Î‹é¿•Ì„ ¦ Ó¸Üp ƒY·Ž

Ø„ê·óÕßéß NŸºÓ߸¢ ¿„ê½ß«¢¿„éßÅß
Ø„ê·óÕé ¿„êÇ‹»‡ °à‡Ò… ßÒÇ‹¢ ·„â
ÕÇ›¢Îˆ. °à‡Ò…, ¥Ì„YÌó 400 Òé¢Îˆ Òéâé
á¸éxÜé ÒÓ¸éoÓŸsÄé. Ø„ê·óÕé Ì„â ¶„íÅé¢ÕƒYs
ÓŸÜé»„é »„颽¸…Ü黇 ¿•NŸÇ‹é. Ü•Ø„ê, ¦½‚é ½«ÜzÜé
³·„ »„颽¸…Üó ©ÓŸsÄé, ßÙÜé, Ø‚êðÓ½¸… ³·„
»„颽¸…Üó ©ÓŸsÄé, §Î‹qÄé ΟӬÜé, ½ŸÃˆ ½«ÜzÜé ÒéÈ
^Ã¢Ç‹é »„颽¸…Üóz ©ÓŸsÄé. 2ΟӬÜâé ½ŸÃˆ ½«ÜzÜâé
Ø„ê·óÕé Òéé¢Î‹é ©¢¿ŸÇ‹é. ̄ß|Ì„ Ø„ê·óÕé
Ü•Øê
„ âé ¦½‚é ½«ÜÜz âé ©¢¿ŸÇ‹é. ¦ ̄ß|Ì„, SÒÄ»‡
ßÙÜéâé, Ø‚êðÓ½¸…âé ©¢¿ŸÇ‹é Ø„ê·óÕé.
3Ø„ ê ·óÕéâé ÌŸÓ• °à‡Ò… ÒÓ¸ é o â s ½‚ ñ ½¸ …
Òéé¢Î‹é»‡ ½‚݃zÇ‹é. ·„âé·„ °à‡Ò… ΋»„cĶ„í ÒSfâ
½‚éé΋Ŏ ½ŸÇ‹é ¥Ì„Ç•. Ø„ê·óÕé Ì„â ¥âs ΋»„cĶ„í
âÇ‹éÓ¸êo °Ç‹é NŸÃ„éz Ó•ÜQé΋ NŸCܽ¸ÇŸmÇ‹é.
4Ø„ê·óÕé ¿„êÇ‹»‡Ó• ¥Ì„ËŽn ·„ÜéÓ¸é·òÓ•¢Î‹é¶„í
°à‡Ò… ½¸Ãé„ »‚ÌŸoÇé‹ . °à‡Ò… ¥Ì„ËnŽ ·ûCH¢¿„é·òY ºÌ„éo
·òÓŸsÇ‹é. °à‡Ò… ¥Ì„Y ½‚éÇ‹Qé΋ Òéé΋éq ï½Åéj·òY,
½ŸÃˆÎ‹qÄé Ó¸¢Ìóá¸ÒééÌó °Ç•fNŸÃ„é. 5°à‡Ò… ¿„êÇ‹»‡
Ó¬ÿo Üé ½«ÜÜz é ¥Ì„Y·Ž ·„âÕÇŸmÃé„ . ''ZÌó ©âs QÝ„¢z ÌŸ
¯ÒÄé?"" ¥Y ¥Ì„Ç‹é ¥Ç›»‡Ç‹é.
''Ε҅Njé ÓŸ¶„í §Sfâ ½«ÜzÜé QÝ„z¢ÌŸâé. Ε҅Njé
ÓŸ¶„í ½•éÜé ¿•NŸÇ‹é"" ¥¢Åê Á½ŸÕé ¿‚¯ŸtÇ‹é
Ø„ê·óÕé.
6̄ß|Ì„ §Î‹qÄé ΟӬÜé, ½ŸÃˆÌó ©âs ½«ÜzÜé
°à‡Ò… ΋»Ãc„ ¶„ í„ ½‚݃zÃé„ . ½ŸÝ„¢z ÌŸ ¥Ì„Y Òéé¢Î‹é NŸMŸj¢
»„½¸ÇŸmÄé. 7̄ß|Ì„ Ü•Ø„ê, ¦½‚éÌó ©âs ½«ÜzÜé
°à‡Ò… ΋»„cĶ„í ½‚Jz NŸMŸj¢»„½¸ÇŸmÄé. ̄Ä齟̄,
ßÙÜé, Ø‚êðÓ½¸… °à‡Ò… ΋»„cĶ„í ½‚Jz NŸMŸj¢»„
½¸ÇŸmÄé.
8''Ó•âé §·„aÇ›·Ž ÒÓ¸éoâs½¸téÇ‹é ÓŸ¶„í ·„âÕÇ›â
ú½¸Áܢ̟ ¯ÒÄé? ï½ñ»‡ ¦ Á¢Ì„éÒ…ÜZs ΕY
·óÓ¸¢?"" ¥Y °à‡Ò… ¥Ç›»‡Ç‹é.
ΟY·Ž Ø„ê·óÕé ''ZÒ… ââés Ó¬|·„∠¿ŸÜY ¿‚½t«
¥ÒZs Z¶„í ÓŸ ·Ÿâé·„Üé"" ¥Y Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é.

§úà‡Ø•éßÜßéß ¥â»‡ ''Ε҅YÌó ¯ößNjéß½ŸÇ‹éß"".

ï½ßâêØ•éßÜßéß ¥â»‡ ''Ε҅Y Òéßéß¹ßÒéßéß"".

24

33

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 33:9-34:14

40

·ŸY °à‡Ò…, Nö΋ß, ''ÓŸ¶„í ZÒ… ·Ÿâé·„Üé §½Ÿ|
H€â ½¸Y Ü•Îé‹ . ÓŸ¶„í ·ŸÒH€â¢Ì„ ©âsΈ"" ¥ÓŸsÇ‹é.
10Ø„ê·óÕé ¥ÓŸsÇ‹é: ''¥Üƒ ·ŸÎ‹é, Ó•âé Yâés
ÕWÒé܃Njé·ò¢ÅéÓŸsâé. ZÒ… YÁ¢»‡ ââés ¥¢D
·„ÈӸéo¢_Å, ZÒ… ÓŸ ·Ÿâé·„Üé »„êÇŸ ¥¢D·„È¢¿ŸH.
ÒéÄ܃ Ó•âé Z Òéé¹¢ ¿„êÇ‹Å¢ ÓŸ^·¢Ìó Ó¸¢Ìó
Ḣ»‡ ©¢Îˆ. Ε҅Y Òéé¹Òéé ¿„êÓ«âÅéj ©¢Îˆ.
ZÒ… ââés ¥¢DÈ¢¿„Å¢ ¿„êðÓo ÓŸ¶„í ¯¢Ìó Ó¸¢Ìó
Ḣ»‡ ©¢Îˆ.
11¥¢Î‹é¿•Ì„ Ó•âé Z¶„í §Ó¸éoâs ·Ÿâé·„Üâé »„êÇ‹
Ó¬|·„È¢¿„éÒéY ú¯ŸÃˆpÓ¸éoÓŸs. Ε҅Njé ÓŸ¶„í ¯¢Ìó
½•éÜé ¿•NŸÇ‹é. ÓŸ¶„í ·ŸÒH€â ΟY·„¢_Å ¯¶„íaÒ»‡
©¢Îˆ."" ¨ RÏ‹¢»‡ Ì„â ·Ÿâé·„Hs XÓ¸é·óÒéY ¿‚½«t
Ø„ê·óÕé °à‡Ò…âé ÕWÒé܃ǟNjé. ·„âé·„ °à‡Ò… ¦
·Ÿâé·„Üâé Ó¬|·„È¢¿ŸÇ‹é. 12¥½¸téÇ‹é °à‡Ò…, ''§¢·„
ZÒ… ú½¸Ø„êË¢ ·òâNŸC¢¿„é. Ó•âé ¶„îÇ‹ ZÌó
ÒNŸoâé"" ¥ÓŸsÇ‹é. 13·ŸY Ø„ê·óÕé ¥Ì„YÌó §Üƒ
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''ÓŸ ½«ÜzÜé ÕÜVâéÜY Z¶„í Ì‚ÜéÓ¸é.
ï½ñ»‡ ÓŸ Òé¢Î‹Üé, ½ŸÅŽ ½«ÜzÜâé »„êÈfâ Áƒú»„Ì„o
Ó•âé XÓ¸é·ó½ŸH. ³·„a ÃóEÓ• Ó•âé ½ŸÅŽY ¿ŸÜƒ
΋êÄ¢ âÇ›½ð« Óo ¥R ¿„NŸoØé. 14¥¢¿•Ì„ ZÒ… Òéé¢Î‹é
½‚J¯z ö. Ó•âé ½‚éÜz»‡ Z ½‚âé·„ ÒNŸo. ½¸àé„ Ò…Üé, RéCHâ
Á¢Ì„éÒ…Üé _·äÒ颻‡ ©¢Ç‹»„HCâ¢Ì„ YΟ⢻‡ Ó•âé
âÇ‹éNŸoâé. ÒéÈ؄éé ÓŸ ½«ÜzÜé ¶„îÇ‹ ÒéÉ ¥ÜÓ«
¯ö¶„í¢ÇŸ Ó•âé ½‚éÜz»‡ ÒNŸoâé. _àØêÄéÜó Ó•âé
Yâés ·„ÜéÓ¸é·ò¢Åƒâé.""
15°à‡Ò…, ''¥Üƒ»‚ñÌ• Z¶„í Ó¸@؄颻‡ ÓŸ Òéâéá¸éx
Üâé ·ò¢Î‹Ãˆs ZÌó ©¢¿„éÌŸâé"" ¥ÓŸsÇ‹é.
·ŸZ Ø„ê·óÕé, ''¥Î‹¢ÌŸ Z ΋؄é. ·ŸY ¥Üƒ
¿•Ø„êH€â ¥ÒӸÄ¢ °Qé ܕ΋é"" ¥ÓŸsÇ‹é. 16·„âé·„
¦ ÃóE °à‡Ò… _àØêÄ鶄í WÄ黄é ú½¸Ø„êË¢
·„ŃjÇ‹é. 17¥ØéÌ• Ø„ê·óÕé Ó¸é·óaÌ„é ½‚݃zÇ‹é.
¥·„aÇ‹ Ì„â·óÓ¸¢ ³·„ ØéÜéz, Ì„â ½¸à„éÒ…Ü ·óÓ¸¢
·òÅjÒééÜé ·„ŃjÇé‹ . ¥¢Î‹é·_ ¦ ¿óÅ鶄í Ó¸é·óaÌ„é*
¥Y ð½Ã„é.
18¦ Ì„ à Ÿ|Ì„ , Ø„ ê ·óÕé ½¸ Î ‹ q â ßÒéé âé¢Ç›
·„ÓŸâéÜó ©âs ïá^·Òéé ½¸ÅjË¢ ÒĶ„í Ì„â ú½¸Ø„ê
ËŸYs _·äÒ颻‡ ÒééC¢¿ŸÇ‹é. ¦ ½¸ÅjËŸY·Ž Ó¸Q齸¢»‡
³·„ ¯ôÜ¢Üó Ø„ê·óÕé Ì„â Y½ŸÓ¸¢ °ÃŸtÅé
¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. 19ïá^·Òéé Ì„¢úǛ؂é`â º½‚êÄé
¶„íÅé¢Õ¢ ΋»„cÄ Ø„ê·óÕé ¦ ¯ô܃Ys ·òÓŸsÇ‹é.
Ø„ê·óÕé âêÃ„é ½‚¢Ç› ÓŸËŸxÜé ¿‚Hz¢¿ŸÇ‹é.
20Ε҅ˎn ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž Ø„ê·óÕé ¥·„aÇ‹ ³·„
ÕH½¬Æ„¢ ·„ŃjÇ‹é. ¦ Ó¸p܃Y·Ž ''°ÜŒ, §úà‡Ø•éGØ„ééÜ
Ε҅Njé"" ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
9

Ó߸éß·óaÌ„éß ¥â»‡ ÌŸÌŸaH·„ ''¯Ÿ·„Üßéß.""

Ήӟâéß ¿‚Ľ߸Åߢ
Ø„ê·óÕé Ü•Ø„êÜ ¶„íÒê^Ão Ήӟ. ³·„
ÃóE, ¦ ªÃˆ Ó¬oÿÜâé ¿„êÇŸÜY Ήӟ
ÕØ„éŶ„í ½‚J¢z Έ. 2¦ Εࢄ ßÁ‚ñâ º½‚êÃ„é ¶„íÒê
ÄéÇ‹é ïá^·Òéé Ήӟâé ¿„êNŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ¦½‚éâé
բψ¢S, ÕÜҢ̄¢»‡ ¦½‚éÌó Ó¸¢Õ®óC¢¿ŸÇ‹é.
3ïá^·Òéé Ήӟâé úð½R颿ŸÇ‹é. ¦½‚é Ì„ââé ï½Jz
¿•Ó¸é¶„íӕ܃ ³½«t¢¿•¢Î‹é¶„í ¦½‚éÌó ÒêŃzÇŸÇ‹é.
4''Ó•âé ï½Jz ¿•Ó¸é·óÒŃY·Ž ΋؄鿕ӫ ¨ ¥Òêw
ØéÓ• Ì‚Sf ï½ÅjÒéY"" ïá^·Òéé Ì„â Ì„¢úÇ›Ìó
¿‚¯ŸtÇ‹é.
5¦ Ø„ééÒ¶„íÇ‹é Ì„â ¶„îÌ„éÈ·Ž ¿•Ó«â ΋éMŸa
ßxYs »„ ê È f Ø„ ê ·óÕé RÓŸsÇ‹ é . ¥ØéÌ•
Ø„ê·óÕé ¶„íÒêÄéܢ̟ ½¸àé„ Ò…ÜÌóÕƒÅé ¯ô܃Üóz
©ÓŸsÄé. ¥¢Î‹é¿•Ì„ ½ŸÝ„éz §¢ÅŽ·Ž WÈC Ò¿•f¢Ì„
ÒÄ¶í„ Ø„ê·óÕé °Qé ¿•Øé„ Ü•Îé‹ . 6¥Î• Ó¸ÒéØ„é¢Üó
ïá^·Òéé Ì„¢úÇ› º½‚êÄé Ø„ê·óÕéÌó ÒêŃzÇ•¢
Î‹é¶„í ½‚݃zÇ‹é. 7ÁÈCâ ΟYs »„êÈf Ø„ê·óÕé
¶„íÒêÄéܶ„í ¯ôÜ¢ÜóÓ• Ì‚HÓ«¢Îˆ. §Îˆ RY ½ŸÝ„z¶„í
¿ŸÜƒ ·ó½¸¢ ÒSf¢Îˆ. Ø„ê·óÕé ¶„îÌ„éÄéÌó à„Ø„é
Y¢S, ïá^·Òéé §úà‡Ø•éGØ„ééÜ Ò¢à‡Y·Ž ¥ÒÒêâ¢
Ì‚¿ŸfÇ‹é »„âé·„ ½ŸÃˆ·Ž ½«Sf ·ó½¸¢ ^ÃSf¯öØé¢Îˆ.
ïá^·Òéé ¿ŸÜƒ ¿‚ǽm‹ Y¸ ¿•NŸÇ‹é ·„âé·„ ¦ Nö΋Ãé„ Ü¢ÌŸ
¯ô܃Üâé¢Ç› Ò¿•fNŸÃ„é.
8¥ØéÌ• º½‚êÃ„é ¦ Nö΋ÄéÜÌó ÒêŃzÇŸÇ‹é.
''ÓŸ ¶„íÒêÄéÇ‹é ïá^·Òé鶄í Ήӟ ·Ÿ½ŸÜY ©¢Îˆ.
΋؄鿕ӫ ½ŸÇ›Y ¦½‚éâé ï½Jz ¿•Ó¸é·óYÒ|¢Ç›.
9Òéâ¶„í ³·„ ú½¸Ì•x·„ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ©âsÅéj ¨ R½Ÿº¢
Òx·„o¢ ¿•Ó¸éo¢Îˆ. ¥½¸téÇ‹é Òê Ò黄½ŸÝ„éz Qé ¥Òêw
ØéÜâé, Qé Ò黄½ŸÝ„éz Òê ¥ÒêwØéÜâé ï½Jz
¿•Ó¸é·óÒ¿„éf. 10¨ Î•à„¢ÜóÓ• QéÃ„é ¶„îÇ‹ ÒêÌó
·„ÜÓ« ©¢Ç‹Ò¿„éfâé. Õ®„êRéY Ó¸|¢Ì„¢ ¿•Ó¸é·òÓ•¢
΋鶄í, ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•ðÓ¢Î‹é¶„í §·„aÇ‹ Q鶄í ðÓ|¿„g
©¢Åé¢Îˆ"" ¥ÓŸsÇ‹é.
11ïá^·Òéé ¶„îÇ‹ Ø„ê·óÕéÌó, ¥âs΋ÒééwÜÌó
ÒêŃzÇŸÇ‹é. ïá^·Òéé ¥ÓŸsÇ‹é: ''΋؄鿕ӫ ââés
Ó¬|·„È¢¿„¢Ç›, Ó•âé ¿•Ó«â ΟY Rá¸Ø„é¢Üó ââés
·ä„R颿„¢Ç›. QéÄé âÓ•sRé ¿•Ø„éÒé¢_Å ¥Îˆ ¿•NŸo.
12QéÄé ââés Ήӟâé ï½Jz ¿•Óé¸ ·óYðÓo, QéÃ„é ·óÈâ
·„ÓŸxà„éÜa¢ Qé¶„í §NŸo. QéÃ„é °Ré ¥Ç›CÌ• ¥Îˆ
§NŸo ·ŸY Ήӟâé ââés ï½ÝƒzÇ‹YÒ|¢Ç›.""
13ïá^·ÒééÌó, ¥Ì„Y Ì„¢úÇ›Ìó ¥Õ΋r¢ ¿‚¯ŸtÜY
Ø„ê·óÕé ¶„íÒêÄéÜé Yà„fØ颿„鶄íÓŸsÄé. ½ŸÃˆ
Nö΋È Ήӟ¶„í ïá^·Òéé ¿•Ó«â Z¿„·ŸÃŸxYs ÕÅŽj ¦
Nö΋ÄéÜé §¢·Ÿ ·ó½¸¢»‡Ó• ©ÓŸsÄé. 14·„âé·„ ¦
Nö΋ÄéÜé, ''Z¶„í §¢·Ÿ Ó¸éâsW ·ŸÜ•Î‹é »„âé·„ Yâés
Òê Nö΋ÈY ï½Jz ¿•Ó¸é·óYÒ|¢. Òê Nö΋È Yâés

34

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 34:15-35:7

41

¿•Ó¸é·óÒÇ‹¢ Ì„½¸té ¥Ò…Ì„é¢Îˆ. 15¥ØéÌ• ZÒ… ¨
³·„a ½¸Y ¿•ðÓo Yâés ¦½‚éâé ï½Jz ¿•Ó¸é·óYNŸo¢.
Qé ½¸ÅjË¢Üó ú½¸W ½¸…Äéá¸éÇ‹ê Òê܃»• Ó¸éâsW
¿•Ó¸é·ó½ŸH. 16¥½¸téÇ‹é Qé ½¸…Äéá¸éÜé Òê Ó¬oÿÜâé,
Òê ½¸…Äéá¸éÜé Qé Ó¬oÿÜâé ï½Jz ¿•Ó¸é·óÒ¿„éf.
¥½¸téÇ‹é ÒéâÒé¢ÌŸ ³·„a ú½¸Á ¥Ò…ÌŸ¢ 17Ó¸éâsW·Ž
QéÄé Yß·„ÈðÓo, Ήӟâé ½•éÒéé XÓ«½•Ó¸é·ò¢Åƒ¢""
¥Y ¥Ì„YÌó ¿‚¯ŸtÄé.
18¨ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ º½‚êÄ鶄í, ïá^·Òéé¶„í ¿ŸÜƒ
Ó¸¢ÌóḢ ·„HC¢S¢Îˆ. 19Ήӟ Nö΋ÄéÜé ¥Ç›CâÅéj
¿•Ø„êÜ¢_Å ïá^·Òéé¶„í ¿ŸÜƒ Ó¸¢ÌóḢ»‡ ©¢Îˆ.

·òÓŸsÄé. 29ú½¸Áܶ„í ©âs΋¢ÌŸ ¦ Nö΋ÄéÜé
Îó¿„鶄í¯öØ„êÄé. SÒÈ·Ž ½ŸÃˆ Õ®ƒÃ„xÜâé, ½«ÜzÜâé
¶„îÇŸ ¦ Nö΋ÄéÜé XÓ¸é·òY ½‚Jz¯öØ„êÄé.
30¥ØéÌ•
á« ½ ‚ ê xâéÌóâê, Ü• Q Ìóâê
Ø„ê·óÕé ¥ÓŸsÇ‹é, ''QéÄé ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ·„á¸j¢ Ì‚Sf
ï½ÅƒjÄé. ¨ Î•à„¢Üó ©âs ú½¸Áܢ̟ ââés ¥Ó¸
Ux¢¿„é·ò¢ÅƒÃ„é. ·„ÓŸZ ú½¸ÁÜé, ï½ÃˆOh ú½¸ÁÜé
¥¢ÌŸÓŸ¶„í ÒxW_÷„¢»‡ Ü•NŸoÄé. Òéâ½•é½‚ê ¿ŸÜƒ
·òΈqÒé¢Îˆ½•é ©ÓŸs¢. ¨ Î•à„¢Üó ©âs½ŸÝ„z¢ÌŸ
°·„½‚é` ÒéâQé΋ Ø„ééΟrY·Ž ÒðÓo, ââés ÓŸà„â¢
¿•NŸoÄé. ÓŸÌóÕƒ_Å Òéâ ú½¸Áܢ΋És ÓŸà„â¢
¿•NŸoÄé."" 31¥ØéÌ• ¦ Nö΋ÄéÜé, ''¨ ú½¸ÁÜé Òê
½ß¸»„NŸÏˆ¢¿„éßÅß
Nö΋ÃYˆ ³·„ ½•àx„ ܃ ¿•ðÓo, ¿„êÓ¸êo ªÃ„é·óÒé¢Åƒ½Ÿ?
ïá^·Òéé, ¥Ì„Y ¶„íÅé¢Õ¢Üó^·Üƒz ¿ŸÜƒ »ûÄҢ ܕ΋é, Òê Nö΋È·Ž ¥Üƒ ¿•Ø„éÅ¢ ½ŸÃˆÎˆ Ì„½¸té""
»„ܽŸÇ‹é. 20º½‚êÄé, ïá^·Òéé ½ŸÃˆ ½¸ÅË
j ¢Üó Ó¸Òê ¥Y ¿‚¯ŸtÄé.
½•à„ Ó¸p܃Y·Ž ½‚݃zÄé. ¦ ½¸ÅjË¢ÜóY ½¸…Äéá¸éÜéÌó
½ŸÃ„é ÒêŃzÇ›, ¥ÓŸsÄé: 21''¨ §úà‡Ø•éGØ„ééÜé
Õ•Ì•ÜßéßÜó Ø„ê·óÕßéß
ÒéâÌó YÁ¢»‡ ðÓsº¢»‡ ©¢ÇŸÜY ·óÄéÌ„éÓŸsÄé.
''Õ•Ì•Üé ½¸ÅjË¢ ½‚Ý„éz. ¥·„aÇ‹ YÒÓ«¢S,
½ŸÝ„zâé Òéâ Î•à„¢ÜóÓ• YÒÓ«¢S ½Ÿx¯ŸÃ„¢ ¿•Ó¸é
¦ÃŸÏ‹â¶„í ÕH½¬Æ¢„ YÈw¢¿„é. ZÒ… Z ¥âs
·óYΟq¢. Òéâ¢Î‹Ãˆ·Ž ӸȯöØ•é¢Ì„ Õ®„êRé Òéâ¶„í °à‡Ò… ΋»„cÄés¢Ç› ¯ŸÃˆ¯öÌ„éâs½¸téÇ‹é Z¶„í ¥·„aÇ‹
©¢Îˆ. Òé⢠½ŸÝ„z Ó¬oÿÜâé ðÓ|¿„g»‡ R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é ú½¸Ì„x·ä„½‚é`â °ÜŒ Ε҅ˎn ÁƒÂ½¸·„¢ ¿•Ó¸é·ó. ¥·„aÇ‹ ¦
·óÒ¿„éf. ¥ÜƒÓ• ½ŸÃˆ ½¸…Äéá¸éÜé R½Ÿº¢ ¿•Ó¸é·ò Ε҅ˎn ¦ÃŸÏˆ¢¿„ŃY·Ž ³·„ ÕH½¬Æ„¢ Ì„Ø„êÄé
Ó•¢Î‹é¶„í Òéâ Ó¬ÿo Üâé Ó¸¢ÌóḢ»‡ Òé⢠§Ò|Ò¿„éf. ¿•Ó¸é·ó"" ¥Y Ε҅Njé Ø„ê·óÕéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
22¥ØéÌ• Òéâ ½¸…Äéá¸éܢ̟ ³·„ ½¸Y ¿•Ø„éÇŸY·Ž
2·„âé·„ Ø„ê·óÕé Ì„â ¶„íÅé¢Õ¢ ¥¢Ì„ÅŽÌó,
³½¸té·ó½ŸH. §úà‡Ø•éÜé ú½¸Á܃z»• Òéâ Ò黄½ŸÝ„¢z ÌŸ ðÓÒ¶„íܢ΋ÈÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''Qé ΋»„cÄ ©âs
Ó¸éâsW ¿•Óé¸ ·òÓ•¢Î‹é¶„í Ó¸ÒéwW¢¿ŸH. 23Òé⢠§Üƒ ¿‚·a„ , ÜóºÒééÜÌó ¿•Øé„ ÕǛ⠦ Ì„½t¸ éÇ‹é ΕÒÌ„Ü
¿•ðÓo, ½ŸÝ„z ¦Ü Òé¢Î‹Üé, Á¢Ì„éÒ…Üé, ÒÓ¸éoÁƒÜ¢ YsÅŽY ÓŸà„⢠¿•Ø„é¢Ç›. RéÒéwHs QéÄé à„éΈr
¥Zs Òéâ·Ž ΋·Ža, Òé⢠ϋY¶„íÜ¢ ¥Ò…ÌŸ¢. ·„âé·„ ¿•Ó¸é·ó¢Ç›. à„éúÕ®„½‚é`â ÒúNŸoÜâé ϋÈ¢¿„¢Ç›. 3Òéâ¢
Òé⢠½ŸÝ„zÌó ¨ ³Ç‹¢ÕÇ›·„ ¿•Ø„êH€¢Î•, ½ŸÝ„éz Øé·„aÇ‹és¢Ç› Õ•Ì•Üé¶„í ½‚Jz¯ö½ŸH. ¦ Ó¸pÜ¢Üó
ÒéâÌóÓ• ©¢ÅƒÃ„é."" 24Ó¸Òê½•à„ Ó¸pÜ¢Üó ¨ ÓŸ¶„í ·„á¸j¢ ·„HC⽸téÇ‹é Ó¸@Ø„é¢ ¿•Ó«âÅéҢŎ
ÒêÅÜé Râs Ò黄½ŸÝ„z¢ÌŸ ïá^·Òéé, º½‚êÄéÜÌó Ε҅Y·Ž ÕH½¬Æ„¢ ·„Ńjâé. ¦ Ε҅Ǖ Ó•âé ½‚Jzâ
°·•Õ®„R¢¿ŸÃ„é. ¦ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ú½¸W ½¸…Äéá¸éY·Ž ú½¸W ¿óŃ ÓŸÌó ©ÓŸsÇ‹é.""
4·„âé·„ ú½¸ÁÜé ½ŸÃˆ ΋»„cÄ ©âs ¥Ó¸Ì„x ΕÒÌ„
Ó¸éâsW ÁÈC¢Îˆ.
25ÒéêÇ‹é ÃóEÜ Ì„ÃŸ|Ì„, Ó¸éâsW ¯ô¢Îˆâ Ò黄
ÜYsÅŽY Ø„ê·óÕé¶„í §Sf½•NŸÃ„é. ½ŸÃ„¢ÌŸ ½ŸÃˆ
½ŸÝ„éz §¢·Ÿ Ճϋ½Ç¸ é‹ Ì„êÓ• ©ÓŸsÄé. ¨ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ¿‚Ò…Ü¶„í ϋ∠Sâ ⻄Üâé Ø„ê·óÕé¶„í §Sf½•NŸÃ„é.
¦ Òéâéá¸éxÜé ÕÜV⢻‡ ©¢ÅƒÃ„Y Ø„ê·óÕé ïá^·Òéé ΋»Ãc„ „ ©âs Ó«¢Ï‹êÄ Òë·ä¢„ ·Ž¢Î‹ Ø„ê·óÕé
§Î‹Ãq é„ ¶„íÒêÄéÜé ᫽‚êxâé, Ü•Qܶ„í Ì‚ÜéÓ¸é. ·„âé·„ QÅYsÅŽY ¯ŸW ï½ÅƒjÇ‹é.
5Ø„ê·óÕé, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜé ¦ Ó¸pÜ¢ RÇ›S
½ŸÃ„é ½¸ÅjË¢Üó·Ž ½‚Jz, ¦ ½¸…Äéá¸éܢ΋És ¥·„aÇ•
¿„¢ð½NŸÃ„é. 26Ήӟ Nö΋ÄéÜé ᫽‚êxâé, Ü•Q ·„HÓ« ½‚Jz¯öØ„êÄé. ¦ ªÃˆ ú½¸ÁÜé QÈY ½‚¢ÕÇ›¢S,
º½‚êÄéâé, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéY ¿„¢ð½NŸÃ„é. ¥¢Ì„Å ¿„¢¯ŸÜâé·òÓŸsÄé. ¥ØéÓŸ ½ŸÃ„é ¿ŸÜƒ Õ®„Ø„é
½ŸÃ„é ïá^·Òéé Øé¢ÅŽâé¢Ç› Ήӟâé XÓ¸é·òY ½‚Jz ½¸Ç*
› , Ø„ ê ·óÕéâé ½‚ ¢ ÕÇ› ¢ ¿„ Ü • Î ‹ é . 6·„âé·„
27
¯öØ„êÄé. Ø„ê·óÕé RéCHâ ¶„íÒêÄéÜé ¦ ½¸Åj Ø„ê·óÕé, ¥Ì„Y ½ŸÝ„z¢ÌŸ ÜêE ½‚݃zÄé. ÜêE
Ë¢Üó·Ž ½‚Jz, ¥·„aÇ‹ ©âs Ó¸ÒéÓ¸o¢ Îó¿„é·òÓŸsÄé. §½¸téÇ‹é Õ•Ì•Üé ¥Y ½«ÜéÒÕÇ‹éÌó¢Îˆ. ¥Îˆ ·„ÓŸâé
½ŸÃˆ Nö΋È·Ž ïá^·Òéé ¿•Ó«â ΟY Rá¸Ø„é¢Üó ½ŸÃ„é Î•à„¢Üó ©¢Îˆ. 7¥·„aÇ‹ Ø„ê·óÕé ³·„ ÕH½¬Æ„¢
§¢·Ÿ ·ó½¸¢»‡ ©ÓŸsÄé. 28·„âé·„ ½ŸÃˆ Á¢Ì„éÒ…
ÜYs¢ÅZ ¦ Nö΋Ãé„ Üé XӸ鶄í¯öØ„êÄé. ½ŸÃˆ »‡Ç›Î‹ Õ®„Ø„é߽߸Ǜ Ε҅Njéß ·„Ht¢Sâ Õ®„Ø„éߢ ½ŸÝ„zQéßΕ ½ß¸Ç›¢Îˆ
Üâé, ½¸ÅË
j ¢Üó, ¯ô܃Üóz RéCHâ΋¢ÌŸ ½ŸÃ„é Îó¿„é ¥Y ΉY ¥Ã„p¢.

35

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 35:8-36:3

42

·„ŃjÇ‹é. ¦ Ó¸p܃Y·Ž °ÜŒ Õ•Ì•Üé ¥Y Ø„ê·óÕé
ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é Ì„â Nö΋ÄéY âé¢Ç› ¯ŸÃˆ
¯öÌ„éâs½¸téÇ‹é ½‚ééÅj½‚éé΋Ŏ NŸÃˆ»‡ ¥·„aÇ• Ε҅Njé
¥Ì„Y·Ž ú½¸Ìx„ ·ä½„ ‚éâ` ·ŸÃ„Ë¢»‡ Ø„ê·óÕé ¨ ð½Ã„éâé
YÄnØ颿ŸÇ‹é.
8ÈՃa ΟΈ ΂Õóß ¥·„aÇ• ¿„Y¯öØé¢Îˆ. Õ•Ì•
ÜéÜó Ó«¢Ï‹êÄ Òë·ä„¢ ·Ž¢Î‹ ¦½‚éâé ½ŸÃ„é ¯ŸW
ï½ÅƒjÄé. ¦ Ó¸p܃Y·Ž ¥Üózâé Õƒ¶„îÌó ¥Y ½ŸÃ„é
ð½Ã„é ï½ÅƒjÄé.

ð½Ã„é ï½ÅŽj¢Îˆ. ¥ØéÌ• Ø„ê·óÕé ¥Ì„Y·Ž Õ‚ÓŸx
Qéâé* ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
19¯ú¯®ŸÌŸ ÒêÄc¢Üó ßÙÜé Ó¸Òêψ ¿•Ø„é
ÕÇ›¢Îˆ (¯ú¯®ŸÌŸ ¥¢_Å Õ‚Ì‚zÙ¢). 20ßÙÜé
»ûĽŸÃ„¢p , ¦½‚é Ó¸Òêψ Qé΋ Ø„ê·óÕé ³·„ ú½¸Ì•x·„
բNjâé ©¢¿ŸÇ‹é. ¦ ú½¸Ì•x·„ բNj Ó•ÅŽ·• ¥·„aÇ‹
©¢Îˆ. 21¥½¸téÇ‹é §úà‡Ø•éÜé (Ø„ê·óÕé) Ì„â
ú½¸Ø„êË¢ ·òâNŸC¢¿ŸÇ‹é. °Î‚Äé K¹ÃŸY·Ž ·òΈq»‡
΋·äŽË¢»‡ ¥Ì„Ç‹é K[Ä¢ ½•NŸÇ‹é.
22§úà‡Ø• é Üé ¥·„ a Ç‹ ·òÓŸsÝ„ z ¯ ŸÅé ©¢Ç›
Ø„ê·óÕßé߶„í ·òÌ„o ð½ßÄéß
¯öØ„êÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ¥·„aÇ‹ ©¢Åéâs½¸téÇ‹é §úà‡
9½¸Î‹qâßÒéé âé¢Ç› Ø„ê·óÕé WÈC ÒÓ¸éo¢Ç‹»‡,
Ø•éÜé Οӫ [܃ÔÌó ÄêÕ•âé à„Ø„éY¢¿ŸÇ‹é. §úà‡
Ε҅Njé ÒéÃ„Ü ¥Ì„Y·Ž ú½¸Ì„x·ä„ÒéØéx, Ø„ê·óÕéâé Ø•éÜé §Îˆ RY ¿ŸÜƒ ·ó½¸C¢¿„é·òÓŸsÇ‹é.
¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. 10''Z ð½Ã„é Ø„ê·óÕé. ·ŸY, ¦
ð½Ã„éâé Ó•âé Òê_ÃfNŸoâé. §½¸téÇ‹é ZÒ… Ø„ê·óÕé
§úà‡Ø•éßÜßéß ¶„íÅßéߢÕߢ
¥Y ½«ÜéÒÕÇ‹Ò…. 'Z ·òÌ„o ð½Ã„é §úà‡Ø•éÜé" ¥Y
Ø„ ê ·óÕ鶄 í (§úà‡Ø• é Ü鶄 í ) 12 Òé¢Îˆ
©¢Åé¢Îˆ"" ·ŸÕÅŽj Î•Ò…Ç‹é ¥Ì„Y·Ž §úà‡Ø•éÜé ¥Y ¶„íÒêÄéÜé.
23¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x Ü•Øê
ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
„ ÒéêÜ¢»‡ ¥Ì„Y·Ž ¦Ã„黄éÄé
11¥Ì„YÌó Ε҅NjӟsÇ‹é: Ó•âé ӸÄ|à„·Žo Òé¢Ì„é
¶„íÒêÄéÜé ©ÓŸsÄé. ÄêÕ•âé, ᫽‚êxâé, Ü•R,
Ç‹Ó‚ñâ Ε҅ˎ.n ·„âé·„ Z¶„í ¨ ¦Lß|΋¢ §Ó¸éÓo Ÿsâé: Ø„éêΟ, §à‡}¹ƒÃ„é, Á‚ÕêÜéâé.
24¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x ßÙÜé ÒéêÜ¢»‡ ¥Ì„Y·Ž §Î‹qÄé
Z¶„í ¿ŸÜƒ Ó¸¢ÌóḢ ·„HC, ³·„ »ò½¸t ÁÓŸ¢»„¢»‡
ï½Ã„黄é΋éÒ…! ÒéÈYs ÁÓŸ¢»‡Üé, ÒéÈ·ò¢Î‹Ã„é ¶„íÒêÄéÜéÓŸsÄé. Ø‚êðÓ½¸…, Õ‚ÓŸxQéâé.
25ßÙÜé ½¸YÒéYá« [ÜƒÔ ÒéêÜ¢»‡ ¥Ì„Y·Ž §Î‹Ã
ßEÜé ZÜó âé¢Ç› ©Î‹vRNŸoÄé. 12¥úÕƒ@Òéé,
q é„
§NŸ€¶„íܶ„í ³·„ ú½¸Ì•x·„ Î•à„¢ Ó•Y¿Ÿfâé. §½¸tíÇ‹é ¶„íÒêÄéÜé ©ÓŸsÄé. Οâé, ⯮ŸoH.
26Ü•Øê
¦ Εà‡Ys Ó•âé Z¶„í §Ó¸éoÓŸsâé. ï½ñ»‡ Z ̄ß|Ì„
„ ½¸YÒéYá« P܃> ÒéêÜ¢»‡ ¥Ì„Y·Ž §Î‹Ãq é„
OR¢¿• Z ú½¸Áܢ΋È·• ¦ Εà‡Ys Ó•âé §Ó¸éoÓŸsâé. ¶„íÒêÄéÜé ©ÓŸsÄé. »‡Î‹é, ¦ðáÄé.
13¥¢Ì„Üó Î•Ò…Ç‹é ¥·„aÇ‹és¢Ç› ½‚Jz¯öØ„êÇ‹é. 14QÃ„é ½¸Î‹qâßÒééÜó Ø„ê·óÕ鶄í (§úà‡Ø•é
15
¨ Ó¸pÜ¢Üó ³·„ NŸwÄ·„ KÜ* Ø„ê·óÕé YÜ Ü鶄í) ½¸…ÅŽjâ ¶„íÒêÄéÜé.
27·ŽÃx
ՂŃjÇé‹ . úΟ·äŸÃ„Ó¢¸ , Ì‚ñÜ¢ ¯öÓ« ¦ բNjâé ½¸RúÌ„¢
„ ̄ßuÜóY (ÈúÕóâé) Òéú½•éÜóâéâs Ì„â
¿•NŸÇ‹é Ø„ê·óÕé. ¦ Ó¸Üp ¢Üó Ε҅Njé Ø„ê·óÕéÌó Ì„¢úÇ› §NŸ€¶„í ΋»„cĶ„í Ø„ê·óÕé ½‚݃zÇ‹é. ¥úÕƒ
ÒêŃzÇŸÇ‹é »„âé·„ §Îˆ ³·„ ú½¸Ì•x·„ Ó¸Üp ¢. Ø„ê·óÕé @Òéé, §NŸ€¶„íÜé YÒÓ«¢Sâ ¿óÅé §Îˆ. 28§NŸ€¶„í
¦ Ó¸p܃Y·Ž Õ•Ì•Üé ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
180 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ÒØ„éÓ¸é€Üó ©ÓŸsÇ‹é. 29§NŸ€¶„í
¿ŸÜ·ŸÜ¢ Y¢Ç‹é ORÌŸYs OR¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ¿„Y
ßÙÜßéß ú½ß¸Ó߸RÓ߸êo ¿„YNöØßéߢΈ
¯öØé⽸téÇ‹é Òë΋éÇr é‹ . ¥Ì„Y Ì„¢úÇ› Ó¸Òêψ ¿•Øé„
16Ø„ê·óÕé, ¥Ì„Y ½ŸÝ„éz Õ•Ì•Üé âé¢Ç› ú½¸Øê
„ Ë ÕǛ⠿óÅÓ•, ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÜœñâ °à‡Ò…, Ø„ê·ó
ÒéØ„êxÄé. §¢·„ ½ŸÃ„é ¯ú¯®ŸÌŸ (Õ‚Ì‚Ù
z ¢) ¿•Ãé„ ÌŸÃ„ ÕéÜé ¥Ì„ËŽn ¶„îÇ‹ Ó¸Òêψ ¿•à‡Ã„é.
⻇, ßÙÜ鶄í ú½¸Ó¸Ò ½•Î‹â ú¯ŸÃ„¢Õ®„ÒéØé¢Îˆ.
17¥ØéÌ• ¨ ·ŸâétÜó ßÙÜé ¿ŸÜƒ ·„á¸j½¸Ç‹é
°à‡Ò… ¶„íÅßéߢÕߢ
Ìó¢Îˆ. ¦½‚é R½¸Ã‰Ì„¢»‡ Ճϋ½¸Ç‹éÌó¢Îˆ. ßÙÜé
°à‡Ò… ¶„íÅé¢Õ Áƒ[ÌŸ §Îˆ: (¯ÎóÒéé
½¸YÒéYá« §Îˆ ¿„êÓ«, ''ßÙÜê Õ®„؄齸Nj¶„í. ZÒ…
¥Y ¶„îÇ‹ ¥Ì„Y·Ž ð½Ã„é) °à‡Ò… ·„ÓŸâé
ÒéÃó ¶„íÒêÄéËŽn ·„¢ÅéÓŸsÒ…"" ¥Y ¿‚½«t¢Îˆ.
Î•à„½¸… Ó¬oÿÜâé ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. °à‡Ò… ¶„íÅé¢Õ
18¶„íÒêÄéY ·„¢ÅêÓ• ßÙÜé ¿„Y¯öØé¢Îˆ. Áƒ[ÌŸ §Îˆ: (¯ÎóÒéé ¥Y ¶„îÇ‹ ¥Ì„Y·Ž ð½Ã„é)
¿„Y¯ö·„ Òéé¢Î‹é ¦ ½«Üz½ŸÇ›·Ž Õ‚ÓóY* ¥Y ¦½‚é 2°à‡Ò… Õ®ƒÃ„xÜé ¯ÒÄ¢Å
_ : ¦ÎŸ, UXo½ŸÇ‚ñâ °Üóâé
¶„íÒê^Ão ¥ÈêGÕƒÒê, UQ|½ŸÇ‚ñâ Ó«Õóxâé
NŸwÄ·„ KÜß ÁƒÂ½ß¸·„Òéßéß ¿•Ó߸éß·òÓ•¢Î‹é߶„í »„éßÄéßo»‡ YÜßéßÒÕ‚Åßéßj ¶„íÒêÄéÇ‹é ¥ÓŸ ¶„íÒê^Ão, 3Õƒ^àÒéÌ„é, §à‡wØ•éÜé

36

ÕߢNj.
Õ‚ÓóY ¥â»‡ ''ÓŸ úà„Òéß ½ß¸…úÌ„éßÇ‹éß.""

Õ‚ÓŸxQéßâéß ¥â»‡ ''ÓŸ ¶„íÇ› ¿•W ½ß¸…úÌ„éßÇ‹éß.""

43

¶„íÒê^Ão, ӂՃ؂êÌ„é Nö΋È. 4¯G½®¸E ¥Ó• ¶„íÒê
ÄéY ¦ÎŸ °à‡Ò…¶„í ·„âsΈ. Ä»„êØ•éÜé ¥Ó• ¶„íÒê
ÄéY Õƒ^àÒéÌ„é °à‡Ò…¶„í ·„âsΈ. 5¥ÈêGÕƒÒê
°à‡Ò…¶„í Òé黄écÃ„é ¶„íÒêÄéÜâé ·„âsΈ: Ø„éêá¸é,
Ø„ê܃Òéé, ·óĺé. QÃ„é °à‡Ò… ¶„íÒêÄéÜé. QÄé
·„ÓŸâé Î•à„¢Üó ½¸…ŃjÄé.
6-8°à‡Ò… ¶„íÅé¢Õ¢, Ø„ê·óÕé ¶„íÅé¢Õ¢ ·„HÓ«
³_· ¿óÅ YÒÓ«¢¿„Å¢ ÒÜz ¦ ú¯Ÿ¢Ì„¢ ½ŸÝ„z ¯öá¸Ë¶„í
¿ŸÜܕ΋é. ·„âé·„ °à‡Ò… ·„ÓŸâé RÇ›Sï½ÅŽj Ì„â
Nö΋ÄéÇ‹é Ø„ê·óÕ鶄í ΋êÄ¢»‡ ÒéÃó Î•à„¢ ½‚Jz
¯öØ„êÇ‹é. °à‡Ò… Ì„â¶„í ·„HCâ΋¢ÌŸ Ì„âÌóÕƒÅé
XÓ¸é·òY ¯öØ„êÇ‹é. §ÒZs ¥Ì„Ç‹é ·„ÓŸâéÜó YÒ
Ó«¢S⽸téÇ‹é Ó¸¢¯ŸÎˆ¢¿„é·òÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ Ì„â Õ®ƒÃ„x
Üâé, ¶„íÒêÄéÜâé, ¶„íÒê^ÃoÜâé, Ì„â ÕƒYӸܢ΋
ÈY, ½¸à„éÒ…Üâé, §Ì„Ä Á¢Ì„éÒ…Üâé °à‡Ò… Ì„âÌó
¶„îÇ‹ Ì‚¿„éf·òÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ °à‡Ò… _àØêÃ„é ·ò¢Ç‹
ú¯Ÿ¢ÌŸY·Ž ̄ÄH ¯öØ„êÇ‹é. (°à‡Ò…¶„í ¯ÎóÒéé
¥Y ¶„îÇ‹ ð½Ã„é). (ÒéÈ؄éé ¯ÎóÒéé, _àØêÄé
Εà‡Y·Ž ÒéÃó ð½Ã„é)
9¯ÎóRé ú½¸ Á ܶ„ í °à‡Ò… Ì„ ¢ úÇ› . _ à ØêÄ é
(¯ÎóÒéé) ·ò¢Ç‹ ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó YÒÓ«Nöoâs °à‡Ò…
¶„íÅé¢Õ¢ÜóY ½ŸÝ„z ð½Ã„éz ØéR:
10°à‡Ò… ¶„íÒêÄéÜé ¯G½®¸E, °à‡Ò…, ¦ÎŸÜ¶„í
½¸…ÅŽjâ ¶„íÒêÄéÇ‹é. Ä»„êØ•éÜé, °à‡Ò…, Õƒ^àÒé
Ì„éܶ„í ½¸…ÅŽjâ ¶„íÒêÄéÇ‹é.
11¯G½®E
¸ ¶„í ¥Øé΋黄éÃ„é ¶„íÒêÄéÜé: Ì•Òêâé,
´ÒêÄé, ïÓ¯ö, »‡ÌŸÒéé ÒéÈØé„ é ·„âE. 12¯G½®¸E¶„í
WÒês ¥Ó• ³·„ Οӫ ¶„îÇ‹ ©¢Îˆ. WÒês, ¯G½®¸
Eܶ„í ¥ÒêÜ•¶„í ½¸…ŃjÇ‹é.
13Ä»„êØ•éÜ鶄í Òé黄écÃ„é ¶„íÒêÄéÜé: âºÌ„é,
Á‚ĺé, á¸Òêw, RéÁh.
QÄé Õƒ^àÒéÌ„é ÒéêÜ¢»‡ °à‡Ò…¶„í ÒéâéÒéÝ„éz.
14¥ÓŸ ¶„íÒê^Ão ¥ÈêGÕƒÒê °à‡Ò…¶„í ÒéêÇ‹Ò
Õ®ƒÃ„x. (¥ÓŸ Ó«Õóxâé ¶„íÒêÄéÇ‹é.) °à‡Ò…, ¥ÈêG
ÕƒÒêܶ„í ½¸…ÅŽjâ ½«ÜzÜé: Ø„éêá¸é, Ø„ê܃Òéé,
·óĺé.
15°à‡Ò… Ο|ß ÒSfâ Ò¢à‡Üé ØéR:
°à‡Ò… ½‚éé΋Ŏ ¶„íÒêÄéÇ‹é ¯G½®¸E. ¯G½®¸E¶„í
½¸…ÅŽjâ ½ŸÃ„é: Ì•Òêâé, ´ÒêÄé, ïÓ¯ö, ·„âE.
16·óĺé, »‡ÌŸÒéé, ¥ÒêÜ•¶„í.
¨ Ò¢à‡ÜZs °à‡Ò… Õ®ƒÃ„x ¦ÎŸâé¢Ç› ©Î‹v
R¢¿ŸØé
17°à‡Ò… ¶„íÒêÄéÇ‹é Ä»ê
„ Ø•éÜé ¨ ·Ž¢Îˆ ¶„íÅé¢
Ճܶ„í Ì„¢úÇ›: âºÌ„é, Á‚ĺé, á¸Òêw, RéÁh.
¨ ¶„íÅé¢ÕƒÜZs °à‡Ò… Õ®ƒÃ„x Õƒ^àÒéÌ„é âé¢Ç›
©Î‹vR¢¿ŸØé. 18¥ÓŸ ¶„íÒê^Ão, °à‡Ò… Õ®ƒÃ„x
¥ÈêGÕƒÒ궄í Ø„éêá¸é, ؄黇zÒéé, ·óĺé

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 36:4-39

½¸…ŃjÄé. ¨ Òé黄écÃ„é ½ŸÃˆ·Ž ½¸…ÅŽjâ ¶„íÅé¢ÕƒÜ¶„í
ï½Î‹qÜé. 19¨ ¶„íÅé¢ÕƒÜZs °à‡Ò…âé¢Ç› ©Î‹v
R¢¿ŸØé.
20°à‡Ò…·„¢^Å Òéé¢Î‹é ÈêɽŸÇ‚ñâ _àØêÄé
¯ÎóÒééÜó YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é. à_ ØêÃ„é ¶„íÒêÄéÜé QÄé:
ÜóÌŸâé, àóÕƒÜé, Ó«Õóxâé, ¥ÓŸ, 21ΈMöâé,
°ïÓÄé, ΉMŸâé. QÃ„é ¯à‡Ò… (¯ÎóÒéé) ú¯Ÿ¢Ì„¢
âé¢Ç› ÒSfâ ÈêÃ‰Ø„é ¶„íÅé¢Õ ӟ؄鶄íÜé.
22ÈêÉ , ÙQéÒéé. QÈ · Ž ÜóÌŸâé Ì„ ¢ úÇ› .
(WÒês ÜóÌŸâé Nö΋È.)
23¥Üƒ|ÓŒ, ÒêâºÎ‹é, °ÕƒÜé, ḯö, ´ÓŸÒéé.
QÈ Ì„¢úÇ› àóÕƒÜé.
24Ó«Õóxâé¶„í §Î‹qÃ„é ¶„íÒêÄéÜé. ¥Ø„êx, ¥ÓŸ.
(¥ÓŸ Ì„â Ì„¢úÇ› »‡Ç›ÎÜ‹ âé ·ŸÓ¸êo ©¢Ç‹»‡ ¯ÇŸÃˆÜó
©á¸nϟÄÜâé ·„âé»òâs½ŸÇ‹é.)
25ΈMöâé, ¥ÈêGÕƒÒê ¥Ó• ½ŸÃˆ·Ž ¥ÓŸ Ì„¢úÇ›.
26ΈMöâ鶄í âÜ黄éÃ„é ¶„íÒêÄéÜé: Èâêqâé,
¯MŸuâé, §úÌŸâé, ^·ÃŸâé.
27°ïÓÄ鶄í Òé黄éÃ
c é„ ¶„íÒêÄéÜé: [܃Ôâé, Á½Ÿâé,
¥·Ÿâé.
28ΉMŸâé¶„í §Î‹qÃ„é ¶„íÒêÄéÜé: ªE, ¥ÃŸâé.
29ÈêÉ ¶„íÅé¢ÕƒÜ ï½Î‹qÜ ð½Ã„éz §R: ÜóÌŸâé,
àóÕƒÜé, Ó«Õóxâé, ¥ÓŸ, 30ΈMöâé, °ïÓÄé, ΉMŸâé,
à_ ØêÄé (¯ÎóÒéé) Εࢄ Üó YÒÓ«¢Sâ ¶„íÅé¢ÕƒÜ
ï½Î‹qÜé QĢ̟âé.
31¥½¸ t Åóz , ¯ÎóÒééÜó ßEÜé ©ÓŸsÄ é .
§úà‡Ø• é GØ„ é éÜ ÃŸEÜ·„ ¢ ^Å ¿ŸÜƒ Òéé¢Î•
¯ÎóÒééÜó ßEÜé ©ÓŸsÄé.
32Õ‚Øê
„ Ã„é ¶„íÒêÄéÇ‹é Õ‚Ü ¯ÎóÒééâé ¯ŸH¢Sâ
³·„ ßE. ¥Ì„Ç‹é ΈӟÔÕƒ ½¸ÅjËÒééâé ¯ŸH¢¿ŸÇ‹é.
33Õ‚Ü ¿„Y¯öØé⽸téÇ‹é Ø‚êÕƒÕé ßÁØ„êxÇ‹é.
Ø‚êÕƒÕé ÕòúNŸ½ŸÇ‚ñâ Á‚Äºé ¶„íÒêÄéÇ‹é.
34Ø‚ ê ÕƒÕé
¿„ Y ¯öØé⽸ t éÇ‹ é ºéMŸÒéé
¯ŸH¢¿ŸÇ‹é. ºéMŸÒéé Ì•ÒêY ú½¸ÁÜ Î•à„½ŸÓ«.
35ºéMŸÒéé ¿„Y¯öØ„ê·„ ºÎ‹Îé‹ ¦ ú¯Ÿ¢ÌŸYs ¯ŸH¢
¿ŸÇ‹é. ÕÎ‹Î‹é ¶„íÒêÄéÇ‹é ºÎ‹Î‹é. (½‚êØ„êÕé
Î•à„¢Üó RéΟxâéâé ÁØé¢Sâ½ŸÇ‹é ºÎ‹Î‹é.)
ºÎ‹Î‹é ¥QÌ„é ½¸ÅjË¢½ŸÇ‹é. 36ºÎ‹Î‹é ÒéÄˎ¢¿Ÿ·„
à„Òêz ¦ Εà‡Ys ¯ŸH¢¿ŸÇ‹é. à„Òêz Òéú_à·„âé¢Ç›
ÒSf⽟Njé.
37à„ Ò êz ÒéÄ Ë Ž ¢ ¿Ÿ·„ MŸÒ†Üé ¦ ú¯Ÿ¢ÌŸYs
¯ŸH¢¿ŸÇ‹é. Ø„éêú½®¸Å•Ó¸é âΉ ú¯Ÿ¢Ì„¢ ÜóY
ÄÈÕó̄齟Njé MŸÒ†Üé. 38MŸÒ†Üé ÒéÄ˟
â¢Ì„Ä¢ ÕØ„éÜŒ @ÓŸâé ¦ Εà‡Ys ¯ŸH¢¿ŸÇ‹é.
¥·óuÃ„é ¶„íÒêÄéÇ‹é ÕØ„éÜŒ ºÓŸâé. 39ÕØ„éÜŒ
ºÓŸâé ÒéÄˎ¢¿Ÿ·„ ºÎ‹Î‹é (ºÎ‹Ã„é) ¦ Εà‡Ys
¯ŸH¢¿ŸÇ‹é. ºÎ‹Î‹é ¯Ÿ½¸… ⻄ĽŸÓ«. ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 36:40-37:23

44

ð½Ã„é ÒéÙÌ„Õ•Üé. ¦½‚é ÒéúÌ•Îé‹ ¶„íÒê^Ã.o (ÒéúÌ•Îé‹
Ì„¢úÇ› ½•éÁƒ@Õé.) 40-43WÒês, ¥Üƒ|, Ø„éÌ•Ì„é,
¥ÈêGÕƒÒê, °Üƒ, ½¬Óóâé, ·„âE, Ì•Òêâé,
RéÕƒ€Ã„ é , ÒéDq Ø•é Üé, ¨ÃŸÒéé: ¨ ¯ÎóQé
¶„íÅé¢ÕƒÜ¶„í ½«Ì„ÄéÇ‹é °à‡Ò…. QÅŽÜó ³·óa
¶„íÅé¢Õ¢, Ì„â ¶„íÅé¢Õ¢ ð½Ã„éÌóÓ• ½«ÜéÒÕÇ•
ú¯Ÿ¢Ì„¢Üó YÒÓ«¢S¢Îˆ.
·„ÜßÜßéß»„Ó• Ø‚êðÓ߽߸…
Ø„ê·óÕé ·„ÓŸâé Î•à„¢Üó ©¢Åê, ¥·„aÇ•
YÒÓ«¢¿ŸÇ‹é. §Î‰, ¥Ì„Y Ì„¢úÇ› YÒÓ«¢SâΉ
³·„_Å Î•à„¢. 2§Î‰ Ø„ê·óÕé ¶„íÅé¢Õ »‡Ï‹.
Ø‚êðÓ½¸… 17 Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ Ø„ééÒ¶„íÇ‹é. »òú^ÃHs,
½•é·„Hs ·ŸØ„éÅ¢ ¥Ì„Y ½¸Y. Ì„â Nö΋ÄéÜœñâ [܃Ô,
P܃>, ¶„íÒêÄéÜÌó ·„HÓ« Ø‚êðÓ½¸… ¨ ½¸Y ¿•NŸÇ‹é.
([܃Ô, P܃> ¥Ì„Y Ì„¢úÇ› Õ®ƒÃ„xÜé. ¥Ì„Y Nö΋Ãé„ Üé
¿•ðÓ ¿‚Ç‹m ½¸âéÜâé »„êÈf Ø‚êðÓ½¸… Ì„â Ì„¢úÇ›Ìó
¿‚ð½t½ŸÇ‹é. 3¥Ì„Y Ì„¢úÇ› §úà‡Ø•éÜé (Ø„ê·óÕé)
¿ŸÜƒ Òë΋érNj黇 ©âs½¸téÇ‹é Ø‚êðÓ½¸… ½¸…ŃjÇ‹é.
·„âé·„ §úà‡Ø•éÜé (Ø„ê·óÕé) Ì„â ¶„íÒêÄéܢ΋È
·„ ¢ _ Å Ø‚ ê ðÓ½¸ … âé ¯¶„ í aÒ»‡ úð½R颿ŸÇ‹ é .
Ø„ê·óÕé Ì„â ¶„íÒêÄéY·Ž ³·„ ú½¸Ì•x·„Ì„»„Ü ¥¢D
§¿ŸfÇ‹é. ¨ ¥¢D ¿ŸÜƒ ¯ôNj黇c, ¥¢Î‹¢»‡ ©¢Îˆ.
4Ø‚êðÓ½¸… Nö΋ÄéÜé ½ŸÃˆ Ì„¢úÇ› ½ŸÃ„¢Î‹Ãˆ·„¢_Å
Ø‚êðÓ½¸…âé ¯¶„íaÒ»‡ úð½R颿„Å¢ »„ÒéY¢¿ŸÃ„é.
¥¢Î‹é¿•Ì„ ½ŸÃ„é ½ŸÃˆ Nö΋ÄéËŽn Ε|á«¢¿ŸÃ„é. ½ŸÝ„éz
Ø‚êðÓ½¸…Ìó ðÓsºÕ®ƒÒ¢Ìó ÒêŃzNjܕ΋é.
5³·„ N ŸÃˆ Ø‚ ê ðÓ½¸ … ¶„ í ³·„ ú½¸ Ì • x ·„ ½ ‚ é ` â ·„ Ü
ÒSf¢Îˆ. ̄ß|Ì„ ¨ ·„Ü Rá¸Ø„é¢ Ø‚êðÓ½¸… Ì„â
¥âsÜÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. ΉY ̄ß|Ì„ ¥Ì„Y ¥âsÜé
¥Ì„ËŽn ÒéȢ̄»‡ Ε|á«¢¿ŸÃ„é.
6''ÓŸ·ó ·„ Ü ÒSf¢Îˆ , 7ÒéâÒé¢ÌŸ ¯ôÜ¢Üó
½¸Y ¿•Ó¸éoÓŸs¢. Òé⢠»óÏ‹éÒé ½¸âÜé ·„Ç‹éoÓŸs¢.
ÓŸ ½¸â YÜÕÇ›¢Îˆ, ΟY ¿„éÅêj Qé ½¸âÜé Ü•S
YÜÕÇŸmØé. ¥½¸téÇ‹é Qé ½¸âÜZs ÓŸ ½¸â¶„í NŸMŸj¢»„
½¸ÇŸmØé"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é Ø‚êðÓ½¸….
8¥Ì„Y Nö΋ÄéÜé, ''¥¢_Å Òê Qé΋ ZÒ… ßE½‚ñ
¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ¿•NŸo½Ÿ?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ã„é. ½ŸÃˆY »„êÈf
Ø‚êðÓ½¸…¶„í ÒNöoâs ·„ÜÜ ÒéêÜ¢»‡ §½¸téÇ‹é ½ŸÃ„é
¥Ì„ËŽn §¢·Ÿ ¯¶„íaÒ Î•|á«Ó¸éoÓŸsÄé.
9¥½¸téÇ‹é Ø‚êðÓ½¸…¶„í ÒéIz ³·„ ·„Ü ÒSf¢Îˆ.
¨ ·„Üâé »„êÈf Ø‚êðÓ½¸… Ì„â Nö΋Ãé„ Ü¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹é.
''ÓŸ¶„í §¢·ó ·„Ü ÒSf¢Îˆ. Ó¸êÄéxÇ‹é, ¿„¢ú΋éÇ‹é,
ÒéÈ؄éé 11 â·ä„úÌŸÜé ÓŸ¶„í NŸMŸj¢»„½¸Ç‹Å¢ Ó•âé
¿„êNŸâé"" ¥¢Åê ¿‚¯ŸtÇ‹é Ø‚êðÓ½¸….
10¨ ·„Ü Rá¸Ø„齂é` Ø‚êðÓ½¸… Ì„â Ì„¢úÇ›Ìó
¶„îÇ‹ ¿‚¯ŸtÇ‹é. ·ŸY ¥Ì„Y Ì„¢úÇ› ¥Ì„ËŽn RÒé

37

È}¢¿ŸÇ‹é. ''§Î•¢ ·„Ü? Ó•âê, Qé ¥Òéw, Z Nö΋Ãé„ Üé
¥¢Î‹Ã„¢ Z¶„í NŸMŸj¢»„½¸Ç‹ÌŸÒéY ZÒ… âÒééw
Ì„éÓŸs½Ÿ?"" ¥ÓŸsÇ‹é ¥Ì„Y Ì„¢úÇ›. 11Ø‚êðÓ½¸…
Nö΋ÄéÜé ÒêúÌ„¢ ¥Ì„Y Qé΋ ¥Ó¸êØ„é ½¸Ç‹éÌ„êÓ•
©ÓŸsÄé. ¥ØéÌ• Ø‚êðÓ½¸… Ì„¢úÇ› QÅYs¢ÅŽY
»„êÈf ¿ŸÜƒ ¦Üó¿„â ¿•Ó« QÅŽ Õ®ƒÒ¢ °½‚é`
©¢Åé¢ÎŸ ¥Y ¦à„fÄx½¸Ç‹éÌ„ê Ò…ÓŸsÇ‹é.
12³·„ÃóE, Ø‚êðÓ½¸… Nö΋ÄéÜé Ì„Òé Ì„¢úÇ›
»òú^ÃHs ½• é ½¸ … ·òÓ• ¢ ΋ é ¶„ í ïá^·¢ ½‚ Ý ƒz à „ é .
13Ø„ê·óÕé, ''Z Nö΋ÄéÜé ïá^·¢Üó ÓŸ »òú^ÃHs
·ŸÓ¸éoÓŸsÄé. ZÒ… ¥·„aÇ›·Ž ½‚݃zH"" ¥Y Ø‚êðÓ½¸…Ìó
¿‚¯ŸtÇ‹é.
''¥Üƒ»• Ó•âé ½‚݃o,"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø‚êðÓ½¸….
14Ø‚êðÓ½¸… Ì„¢úÇ›, ''ZÒ… ½‚Jz Z Nö΋Ãé„ Üé ·
_ Òä 颻‡
©ÓŸsÃó Ü•Îó ¿„êS, ÒéIz ÒSf ÓŸ »òú^ÃÜ _·äÒé
Ó¸Ò꿟Ä¢ ÓŸ¶„í ¿‚¯ŸtH"" ¥ÓŸsÇ‹é. ¥¢Î‹é¿•Ì„
Ø‚êðÓ½¸… Ì„¢úÇ› ÈúÕóâé ÜóØ„éâé¢Ç› ïá^·Òé鶄í
¥Ì„Ç›s ½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é.
15ïá^·ÒééÜó Ø‚êðÓ½¸… Ì„½«t¯öØ„êÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é
¯ô܃Üóz WÄ黄éÌó¢_Å ³·„ ÒéYá« ¿„êà‡Ç‹é. ''°RéÅŽ
½‚΋鶄íÌ„éÓŸsÒ…"" ¥ÓŸsÇ‹é ¦ ÒéYá«.
16''Ó•âé ÓŸ ¥âsÜ ·óÓ¸¢ ½‚Îé‹ ¶„íÌ„éÓŸsâé. ½ŸÝ„éz
»òú^ÃHs ½•é½¸…·ò¢Åê ¯·„aÇ‹ ©ÓŸsÃó ZÒ… ¿‚½¸t
»„ܽŸ?"" ¥ÓŸsÇ‹é Ø‚êðÓ½¸….
17¦ ÒéYá« ''¥½¸téÇ• ½ŸÝ„éz ½‚Jz¯öØ„êÃ„é »„Ο.
½ŸÝ„éz ÎóÌŸâé ½‚݃o¢ ¥Y ¿‚½¸té·óÒÅ¢ Ó•âé
RÓŸsâé"" ¥ÓŸsÇ‹é. ·„âé·„ Ø‚êðÓ½¸… Ì„â Nö΋Ãé„ Üâé
½‚¢ÕÇ›¢S, ÎóÌŸâéÜó ½ŸÃˆY ¿„êÇ‹»„H»‡Ç‹é.
ÕƒYÓ߸»‡ Ø‚êðÓ߽߸…âéß ¥ÒéßwÅߢ
Ø‚êðÓ½¸… ßÒÅ¢ ¥Ì„Y ¥âsÜé ¥¢Ì„ ΋êÄ¢
â颿• ¿„êNŸÃ„é. ¥Ì„ËŽn ¿„¢ð½¢Î‹é¶„í ³·„ ½¸Í‹·„¢
½•Øê
„ ÜY ½ŸÃ„é XßwY¢¿„é·òÓŸsÄé. 19¦ Nö΋Ãé„ Üé
½ŸÝ„zÜó ½ŸÃ„é §Üƒ ¿‚½¸té·òÓŸsÄé, ''·„ÜÜé·„Ó•
Ø‚êðÓ½¸… §·„aÇ›·Ž ÒÓ¸éoÓŸsÇ‹é. 20§½¸téÇ‹é Òéⶄí
QÜœñ⽸téÇ• Òé⢠½ŸËŽn ¿„¢½«½•Ø„êH. ½ŸY à„½ŸYs
§·„aÇ• °Îó ¹ƒI ÕƒRÜó ½¸Ç‹½•ðÓo ӸȯöÌ„é¢Îˆ.
¥Ç‹R Òé뻄¢ °Îó ½ŸËŽn ¿„¢ð½Ó«¢Î‹Y Òéâ Ì„¢úÇ›Ìó
Òé⢠¿‚¯ôt¿„éf. ¥½¸téÇ‹é ¥Ì„Y ·„ÜÜZs ¥Ã„pÒéé
Ü•YÒY ½ŸY·Ž Òé⢠¿„êï½ÅjÒ¿„éf.""
21·ŸZ Ä ê Õ• â é Ø‚ ê ðÓ½¸ … âé ·Ÿ¯ŸÇŸH ¥âé
·òÓŸsÇ‹é, ''½ŸËŽn Òé⢠¿„¢¯ô΋éq. 22½ŸY·Ž @Y
¿•Ø„鶄í¢ÇŸÓ• ³·„ ÕƒRÜó ½¸Ç‹½•ðÓo ӸȯöÌ„é¢Îˆ""
¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é ÄêÕ•âé. Ø‚êðÓ½¸…âé ķ䎢S, ¥Ì„Y
Ì„¢úÇ› ΋»„cĶ„í ½¸¢½«¢¿ŸÜY ÄêÕ•âé ½•Ó«â ½¸Í‹·„¢
§Îˆ. 23Ø‚êðÓ½¸… Ì„â Nö΋ÄéÜ Î‹»„cĶ„í Ò¿ŸfÇ‹é.
½ŸÃ„é ¥Ì„Y Qé΋ ½¸Ç›, ¥¢Î‹½‚é`⠥̄Y ¯ôÇ‹½ŸÅŽ
18

45

¥¢DY S¢ð½NŸÃ„é. 24̄ß|Ì„, ¯¢Ç›¯öØé ¹ƒI»‡
©âs ³·„ ÕƒRÜó ¥Ì„ËŽn ½¸Ç‹½•NŸÃ„é. 25Ø‚êðÓ½¸…
ÕƒRÜó ½¸Ç› ©¢_Å, ¥Ì„Y Nö΋ÄéÜé Õ®óÁâ¢
¿•ðÓ¢Î‹é¶„í ¶„îÄéfÓŸsÄé. ¥½¸téÇ‹é ½ŸÃ„é ¿„êÇ‹»‡,
C܃΋ é âé¢Ç› ¨P½¸ … j ¶ „ í ú½¸ Ø „ ê Ë¢ ¿• N öo â s
½Ÿx¯ŸÃ„Óé¸ Üo Õë¢Î‹¢ ³·„ÅŽ ·„âÕÇ›¢Îˆ. ½ŸÃˆ ³¢^ÅÜé
»„éCcÜ¢, ÒéÓ¸o·Ž, ÕóÝ„¢, ±à„|ßxÜé ½‚êÓ¸éoÓŸsØé.
26·„âé·„ Ø„éêΟ Ì„â Nö΋ÄéÜÌó ''Òé⢠Òéâ
Nö΋ÄéY ¿„¢½«, ½ŸY ÒéÄ˟Ys ΟSï½Ç›Ì• Òéâ_·¢
܃ծ„¢? 27¨ ½Ÿx¯ŸÃ„Ó¸éoܶ„í »„âé·„ Òé⢠½ŸËŽn
¥Réw½•ðÓo Òéⶄí ܃ծ„¢ ÒÓ¸éo¢Îˆ. ï½ñ»‡ Òéâ Nô¢Ì„
Nö΋ÄéY ¿„¢½«â ¥½¸ÃŸÏ‹¢ ÒéâQé΋ ©¢Ç‹Î‹é""
¥ÓŸsÇ‹ é . RéCHâ Nö΋ à „ é Üé Ó¸ Ò éwW¢¿ŸÃ„ é .
28RéΟxZ ½Ÿx¯ŸÃ„½•Ì„oÜé ¥Åé ß»‡Ó•, ¦ Nö΋ÄéÜé
Ø‚êðÓ½¸…âé ÕƒRÜóâé¢Ç› ÕØ„éŶ„í XNŸÃ„é. 20
½‚¢Ç› ӟ˟ܶ„í ½ŸÃ„Ì„ËŽn ¦ ½Ÿx¯ŸÃ„½•Ì„oܶ„í ¥Réw
½•NŸÃ„é. ½Ÿx¯ŸÃ„½•Ì„oÜé ¥Ì„ËŽn ¨P½¸…j¶„í XӸ鶄í
½‚݃zÄé.
29§¢Ì„ðÓ½¸† ÄêÕ•âé ¥·„aÇ‹ Ì„â Nö΋ÄéÜÌó
Ü•Ç‹é. Ø‚êðÓ½¸…âé ½ŸÃ„é ¥Réw½•Ó«âÅéj ¥Ì„Y·Ž Ì‚H
Ø„é΋é. ÄêÕ•âé ÕƒR ΋»„cĶ„í ÒSf⽸téÇ‹é,
Ø‚êðÓ½¸… ÕƒRÜó Ü•Ç‹é. ÄêÕ•âé¶„í ¯¶„aÇŸÜ•Y
R¿ŸÃ„¢ ·„HC¢Îˆ. Ì„â RMŸÎŸYs Ì‚HØ„éÁ•Ø„éÇŸY·Ž
Ì„â »„éÇ‹mÜâé S¢½«½•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. 30ÄêÕ•âé Ì„â
Nö΋ÄéÜ Î‹»„cĶ„í ½‚Jz, ''½«Üz½ŸÇ‹é ÕƒRÜó Ü•Ç‹é,
Ó•Ó•¢ ¿•Ø„êH?"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é. 31¦ Nö΋ÄéÜé ³·„
½•é·„âé ¿„¢½«, ΟY Ä·ŸoYs Ø‚êðÓ½¸…Ø‚éé·„a ¥¢Î‹
½‚é`â ¥¢D·Ž ½¸†NŸÃ„é. 32̄ß|Ì„ ¦ Nö΋ÄéÜé ¦
¥¢DY Ì„Òé Ì„¢úÇ›·Ž ¿„꽫¢¿ŸÃ„é. ''¨ ¥¢D Ò궄í
ÎòÈ·Ž¢Îˆ. §Îˆ Ø‚êðÓ½¸…Ο?"" ¥¢Åê ¥Ç›»‡Ã„é ¦
Nö΋ÄéÜé.
33Ì„ ¢ úÇ› ¥¢DY ¿„ ê S, ¥Îˆ Ø‚ ê ðÓ½¸ … Ε â Y
Ì‚ÜéÓ¸é·òÓŸsÇ‹é. ''¥Ò…âé, ¥Îˆ ¥Ì„YΕ. ³·„½•Ý„
¥Ç‹R Òé뻄¢ °Î‚ñÓŸ ¥Ì„ËŽn ¿„¢½«½•Ó«¢Î•½‚ê. ÓŸ
¶„íÒêÄéÇ‹é Ø‚êðÓ½¸…âé ¥Ç‹R Òé뻄¢ °Îó Õ®„·äŽ¢S
½•Ó«¢Îˆ!"" ¥ÓŸsÇ‹é ¦ Ì„¢úÇ›. 34Ø„ê·óÕé Ì„â
¶„íÒêÄéY »„êÈfâ ΋飹¢Ìó Ì„â ÒúNŸoÜé S¢½«
½•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ΋飹¢Üó ©âsÅéj Òx·„o¢
¿•ðӢ΋鶄í ú½¸Ì•x·„ ÒúNŸoÜé Ø„ê·óÕé ϋÈ¢¿ŸÇ‹é.
Ø„ê·óÕé Ì„â ¶„íÒêÄéY Rá¸Ø„é¢ ¿ŸÜƒ ·ŸÜ¢
΋飹¢»‡Ó• ©ÓŸsÇ‹é. 35Ø„ê·óÕé ¶„íÒêÄéÜé,
¶„íÒê^ÃoÜé ¥¢Î‹Ã„ê ¥Ì„ËŽn ´ÎŸÃŸfÜY ú½¸Ø„é
Ws¢¿Ÿ¢„é. ¥ØéÓŸ Ø„ê·óÕé¶„í ¯âsÇ‹ê ¦Î‹Ã„Ë
·„Ü黄ܕ΋é. Ø„ê·óÕé ''ÓŸ ÒéÃ„Ë Îˆâ¢ÒĶ„í ÓŸ
¶„íÒêÄéY »„êÈf ΋é£AÓ¸êoÓ• ©¢Åƒâé"" ¥ÓŸsÇ‹é.
¥¢Î‹é¿•Ì„ ¥Ì„Y ¶„íÒêÄéÇ‚ñâ Ø‚êðÓ½¸… ·óÓ¸¢
Ø„ê·óÕé ΋飹¢ÜóÓ• ·ŸÜ¢ »„Nj齸…Ì„ê ©¢Ç›

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 37:24-38:14

¯öØ„êÇ‹é.36Ø‚êðÓ½¸ … âé ·òâs RéΟxY
½Ÿx¯ŸÃ„½•Ì„oÜé ΋ÈRé܃ ¥Ì„ËŽn ¨P½¸…jÜó ½®¸Ãó
Ó¸¢Ã„·ä„·„ ðÓӟψ½¸W ¯öX½®¸Ã„é¶„í ¥Réw½•NŸÃ„é.
Ø„éßêΟ ÒéßÈ؄éßéß ÌŸÒêÄéß
Ó¸éÒêÃ„é ¥Î• Ó¸ÒéØ„é¢Üó Ø„éêΟ Ì„â
Nö΋ÄéÜâé RÇ›S, Vß ¥Ó• ³·„Ì„Y ΋»„cÄ
©¢Ç•¢Î‹é¶„í ½‚݃zÇé‹ . Vß ¥Î‹é܃zÒéé Y½ŸÓ«. 2¥·„aÇ‹
Ø„éêΟ ³·„ ·„ÓŸZ ¥ÒêwØéY ·„ÜéÓ¸é·òY ¦½‚éâé
ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ¦ ¥ÒêwØé Ì„¢úÇ› ð½Ã„é
á¸êØ„é. 3¦ ·„ÓŸZ Ó¬oÿ·Ž ³·„ ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…Åj»‡,
½ŸÃ„é ¥Ì„Y·Ž °Ã„é ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÄé. 4̄ß|Ì„
¦½‚é ÒéÃó ¶„íÒêÄéY ·„âsΈ. ¦ ¶„íÒêÄéY·Ž ½ŸÃ„é
´ÓŸâé ¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÄé. 5̄ß|Ì„ ðá܃ ¥Ó•
ð½Ã„é»„Ü §¢·ó ¶„íÒêÄéÇ‹é ¦½‚é¶„í ½¸…ŃjÇ‹é.
Ø„éêΟ¶„í ÒéêÇó ¶„íÒêÄéÇ‹é ½¸…ÅŽâj ½¸téÇ‹é, ¥Ì„Çé‹
·„OÕéÜó Y½ŸÓ¸¢ ©¢ÅéÓŸsÇ‹é.
6Ø„ é êΟ Ì„ â ½‚ é é΋ Å Ž ¶„ í ÒêÄ é Ç‚ ñ ⠰Ä é ¶„ í
Õ®ƒÃ„x»‡ ³·„ ¥ÒêwØéY °ÃŸtÅé ¿•NŸÇ‹é. ¦
¥ÒêwØé ð½Ã„é ÌŸÒêÄé. 7·ŸZ °Ã„é ¿ŸÜƒ ¿‚Ç‹m
½¸âéÜé ¿•NŸÇ‹é. ¥Ì„Y Rá¸Ø„é¢Üó Ø‚éÈ꽟¶„í
Ó¸¢ÌóḢ Ü•Îé‹ . ¥¢Î‹é¿•Ì„ Ø‚éÈ꽟 ¥Ì„ËnŽ ¿„¢ð½
NŸÇ‹ é . 8¥½¸téÇ‹é Ø„éêΟ ¥Ì„Y Nö΋ÄéÇ‚ñâ
´ÓŸâéÌó ''¯öØé, ¿„Sfâ Z Nö΋ÄéY Õ®ƒÃ„xÌó
à„Ø„éY¢¿„é. ¦½‚鶄í Õ®„Äo܃ ©¢Ç‹é. ½«ÜzÜé ½¸…Ǜ̕
½ŸÃ„é Z Nö΋ÄéÇ‚ñâ °Ã„é ½«ÜzÜ黇 ½¸Ãˆ»„ËŽ¢¿„ ÕÇ‹
̟Äé"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é.
9¨ Ó¸¢Õ¢Ï‹¢ÒÜâ ·„H»• ½«ÜzÜé Ì„â ½«ÜzÜ黇
½¸Ãˆ»„ËŽ¢¿„ÕNjÄY ´ÓŸâ鶄í Ì‚ÜéÓ¸é. ´ÓŸâé ÌŸÒê
ÄéÌó Ó¸¢Õ®óC¢S, §¢úΈ؄éÒééâé ÕØ„éÅ ½¸Ç‹
½•NŸÇ‹é.
10ΉYÌó Ø‚éÈ꽟¶„í ·ó½¸Òéé ÒSf ¦Ø„éâ
´ÓŸâéâé ¿„¢ð½NŸÇ‹é. 11¥½¸téÇ‹é Ø„éêΟ ''ZÒ…
WÈC Z Ì„¢úÇ› Øé¢ÅŽ·Ž ½‚J¯z ö. ÓŸ Sâs ¶„íÒêÄéÇ‹é
ðá܃ ï½Î‹q½ŸÇ‹Ø•éx¢Ì„ ÒĶ„í ZÒ… ÒéIz ï½Jz
¿•Óé¸ ·ó¶„í"" ¥Y Ì„â ·óÇ‹Üñœ â ÌŸÒêÄéÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
ðá܃ ¶„îÇ‹ Ì„â ¥âs܃z»• ¿„NŸoÇ•½‚êâY Ø„éêΟ¶„í
Õ®„Ø„é¢. ¥Ì„Y ·óÇ‹Üé ÌŸÒêÄé WÈC Ì„â Ì„¢úÇ›
§¢ÅŽ·Ž ½‚Jz¯öØé¢Îˆ.
12¦ ̄ß|Ì„ á¸êØ„é ¶„íÒê^Ão, Ø„éêΟ Õ®ƒÃ„x
¿„Y¯öØé¢Îˆ. Ø„éêΟ¶„í ΋飹 ·ŸÜ¢ XȯôØ„êx·„,
¥Ì„Ç‹é Ì„â ðÓsUÌ„éÇ‹é, ¥Î‹é܃zÒéé Y½ŸÓ« VßÌó
·„HÓ« WÒêsÌ„éâ¶„í ½‚݃zÇ‹é. Ì„â »òú^ÃÜ Õò¿„éf
·„W oà ˆ¢¿ŸÜY Ø„éê΋ WÒêsÌ„éâ¶„í ½‚݃zÇ‹é.
13ÌŸÒêÄé Ì„â ÒêÒ黇Äé Ø„éêΟ Ì„â »òú^ÃÜ
Õò¿„éf ·„WoÈ¢¿•¢Î‹é¶„í WÒêsÌ„éⶄí ÒÓ¸éoÓŸsÇ‹Y
Ì‚ÜéÓ¸é·ò¢Îˆ. 14ÌŸÒêÃ„é ¯½¸téÇ‹é RÏ‹ÒßH »„éÇ‹mÜ•

38

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 38:15-39:4

46

ϋÈ¢¿•Îˆ. ·„âé·„ §½¸téÇ‹é ½•_à ÒúNŸoÜé ϋÈ¢S,
Ó‚WoQé΋ ÒééÓ¸é»„é ½•Ó¸é·ò¢Îˆ. ¥½¸téÇ‹é WÒês
Ì„éⶄí ΋»„cÃóz ¯ÓŸØé¢ ¥Ó• ½¸ÅjËŸY·Ž ¯öØ•é
ÒêÄc¢Üó ¶„îÃòf¢Îˆ. Ø„éêΟ Sâs ¶„íÒêÄéÇ‹é
ðáÜ §½¸téÇ‹é ï½Î‹½q ŸÇ‹Øê
„ xÇ‹Y ÌŸÒêÄ鶄í Ì‚ÜéÓ¸é.
¥ØéÓŸ »‡Y ¦½‚é ¥Ì„ËŽn ï½Jz ¿•Ó¸é·òÓ• °ÃŸtÅéz
Ø„éêΟ ¿•Ø„éÅ¢ ܕ΋é.
15Ø„éêΟ ¦ Òêßcâ ú½¸Øê
„ Ë¢ ¿•NŸÇ‹é. ¥Ì„Çé‹
¦½‚éâé ¿„êà‡Ç‹é »‡Y ¦½‚é ½•à„x ¥âé·òÓŸsÇ‹é.
(½•à„x܃ ¦½‚é Òéé¹¢ Qé΋ ÒééÓ¸é»„é ½•Ó¸é·ò¢Îˆ.)
16·„âé·„ Ø„éêΟ ¦½‚é ΋»„cĶ„í ½‚Jz, ''ââés ZÌó
Üœñ¢C¢·„¢»‡ ·„ÜÒZ"" ¥Y ¥Ç›»‡Ç‹é. (¦½‚é Ì„â ·óÇ‹Üé
ÌŸÒêÃ„é ¥Y Ø„éêΟ¶„í Ì‚HØ„é΋é.) ''¥Ó¸Üé ZÒ…
° ÒêúÌ„¢ §NŸo½•¢ÅŽ?"" ¥¢Îˆ ¦½‚é.
17Ø„éêΟ, ''ÓŸ Òé¢Î‹Üóâé¢S ³·„ ½•é·„ ½«Üzâé
½¸¢½«NŸo"" ¥Y Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é.
''Ó¸_Ã, ³½¸té·ò¢Åƒâé. ·ŸY ZÒ… ¦ ½•é·„ ½«Üzâé
½¸¢½«¢¿•¢Ì„ ÒĶ„í ÓŸ ΋»„cÄ ©¢¿„é·òÓ•¢Î‹é¶„í ZÒ…
Øé¢_·½‚é`ÓŸ ÓŸ¶„í §½Ÿ|H Ó¸éÒê"" ¥Y Á½ŸÕé
¿‚½«t¢Îˆ ¦½‚é.
18''Ó•âé Z¶„í ½•é·„½«Üzâé ½¸¢½«NŸoâY ÄéEÒ…»‡
©¢Ç•¢Î‹é¶„í âÓ•sRé §Ò|Òé¢ÅƒÒ…?"" ¥Ç›»‡Ç‹é
Ø„éêΟ.
ÌŸÒêÄé, ''ZÒ… Z ©Ì„oÃŸÜ Qé΋ ©½¸Ø‚êC¢¿•
Z Òééú΋, ΟY ΟÄ¢, Z ¿•W ·„úÄ §Ò…|"" ¥Y
¿‚½t« ¢Îˆ. Ø„éêΟ ¥ÒZs ¦½‚é¶„í §¿ŸfÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é
Ø„éêΟ ÌŸÒêÄéÌó Ó¸¢Õ®óC¢¿„»‡ ¦½‚é »„ÄvÒW
¥Øéx¢Îˆ. 19ÌŸÒêÃ„é §¢ÅŽ·Ž ½‚Jz, Ì„â Òéé¹¢
Qé΋ ÒééӸ黄é XÓ«½•Ó«¢Îˆ. ÒéÃ„Ü RÏ‹Ò ÒúNŸoÜ• ¦½‚é
ϋÈ¢S¢Îˆ. 20Ø„éêΟ ÌŸÒêÃ„é¶„í §Sfâ ÒêÅ
ú½¸·ŸÃ„¢ ³·„ ½•é·„âé §Sf Ì„â ðÓsUÌ„éÇ‹é Vßâé
¦½‚é §¢ÅŽ·Ž ½¸¢½«¢¿ŸÇ‹é. ÒéÈØé„ é ¦½‚é ΋»Ãc„ é„ s¢Ç›
ú½¸Ì•x·„ Òééú΋âé, ¿•W ·„úÄâé XÓ¸é·òY ÄÒéwY
Ø„éêΟ ¥Ì„YÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é. ·ŸZ V߶„í ¦½‚é ·„â
ÕNjܕ΋é. 21''§·„aÇ‹ ΟÈ ú½¸·„a»‡ ©¢Åê¢Ç• ¦
½•à„x °ÒéØé¢Îˆ?"" ¥Y °ÓŸØéÒéé ΋»„cÄ ·ò¢Î‹ÃˆY
¥Ç›»‡Ç‹é Vß.
''§·„aÇ‹ ¯âsÇ‹ê ½•à„x YÒÓ«¢¿„ܕΕ"" ¥Y ½ŸÝ„éz
¥ÓŸsÄé.
22·„âé·„ Ø„éêΟ ðÓsUÌ„éÇ‹é Ø„éêΟ ΋»„cĶ„í
WÈC ½‚J,z ''¦ Ó¬ÿo ÓŸ¶„í ·„âÕÇ‹ÜΕ é‹ . ¥·„aÇ‹ ¯âsÇ‹ê
½•à„x ܕ΋Y ¥·„aÇ‹ ©¢Ç•½ŸÝ„éz ¿‚¯ŸtÄé"" ¥ÓŸsÇ‹é.
23¥¢Î‹é¿•Ì„ Ø„éêΟ, ''¦ ÒÓ¸éoÒ…Üé ¦½‚é ΋»„c_Ã
©¢Ç‹YÒ…|. Òéâéá¸éxÜé ââés ¿„êS âÒ|Å¢ ÓŸ¶„í
§á¸¢j Ü•Îé‹ . ¦½‚é¶„í ½•é·„âé §½Ÿ|ÜY Ó•âé ú½¸Øé„ Ì„s¢
¿•NŸâé, ·ŸZ ¦½‚é Òéâ¶„í ·„âÕNjܕ΋é. ¥Îˆ ¿ŸÜé""
¥ÓŸsÇ‹é.

ÌŸÒêÄéß »„ÄvÒW
ÒéêÇ‹é Ó‚ÜÜ Ì„ÃŸ|Ì„, ''Z ·óÇ‹Üé ÌŸÒêÄé
³·„ ½•àx„ ܃ ¯Ÿ½¸¢ ¿•Ó¢« Έ, §½¸téÇ‹é »„Ãv„ ÒW»‡ ©¢Îˆ""
¥Y Ø„éêΟÌó ¿‚¯ŸtÄé.
¥½¸téÇ‹é Ø„éêΟ, ''¦½‚éâé ÕØ„éŶ„í ܃C
¿„¢ð½Ó«, ¦½‚é à„ÉßYs ·ŸHf½•Ø„é¢Ç›"" ¥ÓŸsÇ‹é.
25ÌŸÒêÄéâé ¿„¢½¸ÅƒY·Ž Òéâéá¸éxÜé ½‚݃zÄé.
¥ØéÌ• ¦½‚é Ì„â ÒêÒ黇È·Ž ³·„ Ó¸¢Î•à¢„ ½¸¢½«¢Îˆ.
''ââés »„ÄvÒW»‡ ¿•Ó«â½ŸÇ‹é ¨ ÒÓ¸éoÒ…Ü Ó¸|¢Ì„
ΟÄéÇ•. (ú½¸Ì•x·„ Òééú΋, ¿•W ·„úÄ ¦½‚é ¥Ì„Y·Ž
¿„꽫¢S¢Îˆ.) ¨ ÒÓ¸éoÒ…Üé ¿„êÇ‹é. §R ¯ÒÈR?
¨ Òééú΋, ΟÄ¢ ¯ÒÈR? ¨ ¿•W ·„úÄ ¯ÒÈΈ?""
26½ŸÅŽY Ø„éêΟ »„éÄéo½¸ÅŽj, ''¦½‚éΕ ӸÈ. ӟΕ
Ì„½t¸ é. Ó•âé ½Ÿ»‡q⢠¿•Óâ« ú½¸·ŸÃ„¢ ÓŸ ¶„íÒêÄéÇ‚ñâ
ðá܃âé Ó•âé ¦½‚é¶„í §Ò|ܕ΋é"" ¥ÓŸsÇ‹é. Ø„éêΟ
ÒéIz §·„ ¦½‚éÌó à„Ø„éY¢¿„ܕ΋é.
27ÌŸÒêÄé ú½¸Ó¸R¢¿• Ó¸ÒéØ„é¢ ÒSf⽸téÇ‹é
¦½‚é¶„í ·„ÒÜÜé ½¸…Nj̟ÄY ½ŸÃˆ·Ž Ì‚HÓ«¢Îˆ. 28¦½‚é
ú½¸Ó¸RÓ¸éoâs½¸téÇ‹é ³·„ Kà„éÒ… ¿•Øé ÕØ„éŶ„í
ÒSf¢Îˆ. Òé¢úÌ„NŸY ¦ ¿•W·Ž ³·„ ¯úÄ ΟÄ¢ ·„ÅŽj,
''¨ Kà„éÒ… Òéé¢Î‹é ½¸…ŃjÇ‹é"" ¥¢Îˆ. 29¥ØéÌ• ¦
Kà„éÒ… Ì„â ¿•Øé Üó½¸Ü¶„í ܃»•NŸÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é
ÒéÃó Kà„éÒ… Òéé¢Î‹é ½¸…ŃjÇ‹é. ·„âé·„ ''½‚ééÌŸoY·Ž
Z½• Òéé¢Î‹é Õ®•Îˆ¢¿„é·òY ½¸…ŃjÒâs ÒêÅ"" ¥¢Îˆ
Òé¢úÌ„NŸY. ¥¢¿•Ì„ ½ŸÃ„é ï½^ÃÓ¸é* ¥Y ½ŸY·Ž
ð½Ã„é ï½ÅƒjÄé.
30̄ß|Ì„ ^âÇó Kà„éÒ… ½¸…ŃjÇé‹ . ¿•W·Ž ¯úÄΟÄ¢
·„ÅjÕÇ›â Kà„éÒ… QÇ‹é. ½ŸÃ„é ½ŸÇ›·Ž Á‚Äºé ¥Ó•
ð½Ã„é ï½ÅƒjÄé.
24

Ø‚êðÓ߽߸…âéß ¨P½ß¸…jÜó ¯öX½®ß¸Ã„é߶„í ¥½•éßwNŸÃ„éß
Ø‚êðÓ½¸…âé ·òâs ½Ÿx¯ŸÃ„ ½•Ì„oÜé ¥Ì„ËŽn
¨P½¸…j¶„í XÓ¸é¶„í ½‚݃zÄé. ½®¸Ãó Ó¸¢Ã„·ä„¶„íÜ
¥Ïˆ½¸W ¯öX½®¸Ã„é¶„í ½ŸÃ„é ¥Ì„Ys ¥½•éwNŸÃ„é.
2¥ØéÌ• Ø‚éÈ꽟 Ø‚êðÓ½¸…¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¿•NŸÇ‹é.
Ø‚êðÓ½¸… RÁØ„é NŸÃ„ψ ¥Ø„êxÇ‹é. Ì„â Ø„éÁÒêY,
¨P½¸…j ½ŸÇ‚ñâ ¯öX½®Ã¸ é„ §¢ÅŽÜó Ø‚êðÓ½¸… Y½ŸÓ¸¢
©ÓŸsÇ‹é.
3Ø‚éÈ꽟 Ø‚êðÓ½¸…¶„í ÌóNj黇 ©âsÅéj ¯öX
½®¸Ã„é Ì‚ÜéÓ¸é·òÓŸsÇ‹é. Ø‚êðÓ½¸… ¿•Ó«â ú½¸W ½¸YÜó
Ø‚éÈ꽟 ¥Ì„Y·Ž ÌóNj黇 ©âsÅéj ¯öX½®Ã¸ é„ ú»„U¢
¿ŸÇ‹é. 4¥¢Î‹é¿•Ì„ Ø‚êðÓ½¸… Rá¸Ø„é¢Üó ¯ôX½®¸Ã„é
¿ŸÜƒ Ó¸¢Ìóá«¢¿ŸÇ‹é. ¯öX½®¸Ã„é Ø‚êðÓ½¸…âé ̄ⶄí
Ó¸@Ø„é¢ ¿•Ø„éYÓ¸êo, Ì„â §¢ÅŽ ÒxÒ@ßÜZs
½¸Ã„x½•·äŽ¢½¸Y¿ŸfÇ‹é. ¯öX½®¸Ã„é¶„í ©âs Ó¸ÒéÓ¸o¢Qé΋

39

ï½ß^ÃÓ߸éß ¥â»‡ Õ®•Î‹Òéßéß.

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 39:5-40:8

47

Ø‚êðÓ½¸… ¥Ïˆ·ŸÃˆ. 5¦ §¢ÅŽQé΋ Ø‚êðÓ½¸… ¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡
¿•Ø„éÕÇ›â ̄ß|Ì„, Ø‚éÈ꽟 ¦ §¢ÅŽZ, ¯öX
½®¸Ã„é¶„í ©âs Ó¸ÒéNŸoZs ¦LÄ|Έ¢¿ŸÇ‹é. §Î‹¢ÌŸ
Ø‚êðÓ½¸…ÒÜzÓ• Ø‚éÈ꽟 ¿•NŸÇ‹é. ¯öX½®¸Ã„é
¯ô܃Üóz ï½Ãˆ»• ½ŸÅYsÅŽZ Ø‚éÈ꽟 ¦LÄ|
Έ¢¿ŸÇ‹é. 6·„âé·„ ¯öX½®¸Ã„é Ì„â §¢ÅŽÜó ¥Ys Rá¸
Ø„êÜ ÕƒÏ‹xÌ„ Ø‚êðÓ½¸…Ó• XÓ¸é·óY¿ŸfÇ‹é. ¯öX
½®¸Ã„é ÌŸâé Õ®„éP¢¿• Õ®óÁ⢠Rá¸Ø„é¢ Ì„½¸t ÒéÈ
ΕY»„êÉf S¢W¢¿„ܕ΋é.
¯öX½®ß¸Ã„éß Õ®ƒÃ„xâéß Ø‚êðÓ߽߸… úÌ„éßË•·„È¢¿„Åߢ
Ø‚êðÓ½¸… ¿ŸÜƒ ¥¢Î‹»‡Ç‹é, ¿„êÇ‹ ¿„·„aY ½ŸÇ‹é.
7·òÓŸsÝ„ z Ì„ à Ÿ|Ì„ Ø‚ ê ðÓ½¸ … Ø„ é ÁÒêY Õ® ƒ Ä x
Ø‚êðÓ½¸… Qé΋ ½‚êE½¸Ç‹NŸC¢Îˆ. ³·„ÓŸÇ‹é ¦½‚é,
''ÓŸÌó à„Ø„éY¢¿„é"" ¥Y ¥Ì„YÌó ¥¢Îˆ.
8·ŸZ Ø‚êðÓ½¸… Yß·„È¢¿ŸÇ‹é. ¥Ì„Ç‹é ¿‚¯ŸtÇ‹é:
''ÓŸ Ø„éÁÒêY Ì„â §¢ÅŽÜó ¥Ys Rá¸Ø„êÜózâê
ââés âÒêwÇ‹é. §·„aÇ‹ ©âs ú½¸WΟY »„êÈf
¥Ì„Ç‹é ÓŸ¶„í ՃϋxÌ„ ï½ÅƒjÇ‹é. 9ÓŸ Ø„éÁÒêY Ì„â
§¢Å ââés ΟΟ½¸…»‡ ¥Ì„Y·Ž Ó¸Òê⢻‡ ©¢¿ŸÇ‹é.
Ó•âé ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„xÌó à„Ø„éY¢¿„¶„îNj΋é. ¥Îˆ Ì„½¸té
¥Îˆ Ε҅Y·Ž ÒxW_÷„¢»‡ ¯Ÿ½¸¢.""
10¦½‚é ú½¸WÃóF Ø‚êðÓ½¸…Ìó ÒêŃzÇ‹éÌ„éâs
½¸tÅŽ·• Ø‚êðÓ½¸… ¦½‚éÌó à„Øé„ Y¢¿•¢Î‹é¶„í Yß·„âˆ
¿ŸÇ‹é. 11³·„ ÃóE Ø‚êðÓ½¸… Ì„â ½¸Y ¿•Óé¸ ·òÓ•¢Î‹é
·„Y §¢ÅŽÜóY·Ž ½‚݃zÇ‹é. ¦ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ¥Ì„âé
³·„aÇ• §¢ÅŽÜó ©ÓŸsÇ‹é. 12¥Ì„Y Ø„éÁÒêY Õ®ƒÃ„x
¥Ì„Y ¥¢D ½¸ÅŽj ܃C, ''ÒSf ÓŸÌó à„Ø„éY¢¿„é""
¥¢Îˆ ¥Ì„YÌó. ¥ØéÌ• Ø‚êðÓ½¸… §¢Åózâé¢S
ÕØ„éŶ„í ¯ŸÃˆ¯öØ„êÇ‹é. ï½ñ»‡ ¥Ì„Ç‹é Ì„â ¥¢DY
¦½‚é ¿•WÜóÓ• ÒΈܕNŸÇ‹é.
13Ø‚êðÓ½¸… ¥Ì„Y ¥¢DY Ì„â ¿•WÜóÓ• RÇ›S
½‚Jâz Åéj ¦ Ó¬ÿo »„ÒéY¢S¢Îˆ. ÁÈCâ ΟY Rá¸Øé„ ½‚é`
¦½‚é ¥Õ΋¢r ¿‚¯ŸtÜY YÄØ
n 颿„é·ò¢Îˆ. ÕØ„éŶ„í
½¸Ã„黂Wo¢Îˆ.
14¦½‚é Ì„â §¢ÅŽÜó ©âs ½¸…Äéá¸éÜâé ½«HS¢Îˆ.
¦½‚é ¥¢Îˆ, ''¿„êÇ‹¢Ç›, ÒéâÜâé ¦Å ½¸Å¢jŽ ¿„ŃY_·
¨ Èú\ ÕƒYÓ¸âé Ì‚¿ŸfÄé. §Ì„Ç‹é ÜóY·Ž ÒSf
ââés ÕÜҢ̄¢ ¿•Øé„ ÅƒY·Ž ú½¸Øé„ Ws¢¿ŸÇ‹é. ·ŸZ
Ó•âé »„ÅŽj»‡ _··„ ï½_ÅjӸÈ·Ž 15¥Ì„âé Õ®„؄齸Ǜ ¯ŸÃˆ
¯öØ„êÇ‹é. ¥ØéÌ• ¥Ì„Y ¥¢D ÓŸ ΋»„c_à ÒΈܕӫ
¯öØ„êÇ‹é."" 16Ì„â ծÄ ,o„ ¥¢_Å Ø‚êðÓ½¸… Ø„éÁÒêY
§¢ÅŽ·Ž Ò¿•f¢Ì„ ÒĶ„í ¦½‚é ¦ ¥¢DY ©¢S¢Îˆ.
17¦½‚é Ì„â Õ®„ÄoÌó ¥Î• ·„Í‹ ¿‚½«t¢Îˆ. ¦½‚é, ''ZÒ…
§·„aÇ›·Ž XÓ¸é·òY ÒSfâ ¨ Èú\ ÕƒYÓ¸ ÓŸQé΋
½¸Ç‹ÅƒY·Ž ú½¸Ø„éÌ„s¢ ¿•NŸÇ‹é. 18¥ØéÌ• ¥Ì„Ç‹é
ÓŸ ΋»„cĶ„í ß»‡Ó• Ó•âé »„ÅŽj»‡ _··„ ½•NŸâé. ¥Ì„âé

¯ŸÃˆ¯öØ„êÇ‹é »‡Y ¥Ì„Çé‹ Ì„â ¥¢D RÇ›Sï½_ÅNj ŸÇ‹é""
¥Y ¿‚½«t¢Îˆ.
Á‚ñÜóz Ø‚êðÓ߽߸…
Ø‚êðÓ½¸… Ø„éÁÒêY ¥Ì„Y Õ®ƒÃ„x ¿‚½t« ¢ ΋¢ÌŸ
RÓŸsÇ‹é. ¥Ì„Y·Ž ¿ŸÜƒ ·ó½¸¢ ÒSf¢Îˆ. 20ßÁ
úÎóºéÜâé բψ¢¿• ³·„ ¿‚ÄNŸÜ ©¢Îˆ. ·„âé·„
Ø‚êðÓ½¸…âé ¦ ¿‚ÄNŸÜÜó ½•NŸÇ‹é ¯öX½®¸Ã„é.
Ø‚êðÓ½¸… ¥¢Î‹éÜóÓ• ©ÓŸsÇ‹é.
21¥ØéÌ• Ø‚ ê ðÓ½¸ … ¶„ í Ø‚ é È꽟 ÌóÇ‹ é »‡
©ÓŸsÇ‹é. Ø‚éÈ꽟 Ø‚êðÓ½¸…¶„í Ì„â ΋؄éâé
¿„êï½Ç‹êoÓ• ©ÓŸsÇ‹é. ·òÓŸsÝ„zØ•éxŽ¸tÅŽ·Ž ¿‚Ä
NŸÜ ·Ÿ½¸ÜƒÎŸÃ„éÜ ÓŸØ„é¶„íY·Ž Ø‚êðÓ½¸… ¥¢_Å
§á¸j¢ ·„HC¢Îˆ. 22·Ÿ½¸ÜƒÎŸÃ„éÜ ¥Ïˆ½¸W ¹‚ñΉܢ΋È
Qé΋ Ø‚êðÓ½¸…âé ӟ؄鶄íY»‡ ©¢¿ŸÇ‹é. Ø‚êðÓ½¸…
½ŸÃˆ·Ž ӟ؄鶄íÇ‹é, ¥Øé⽸tÅŽ·• ½ŸÃ„é ¿•Óâ« ½¸âéÜ•
¥Ì„Ç‹é ¶„îÇŸ ¿•NŸÇ‹é. 23¿‚ÄNŸÜÜó ©âs ú½¸WΟY
Rá¸Ø„é¢Üóâé ¦ ·Ÿ½¸ÜƒÎŸÃ„éÜ ÓŸØ„é¶„íÇ‹é Ø‚êðÓ
½¸…âé âÒêwÇ‹é. Ø‚éÈ꽟 Ø‚êðÓ½¸…Ìó ©âs¢Î‹é
¿•Ì„ §Üƒ ÁÈC¢Îˆ. Ø‚êðÓ½¸… ¿•ðÓ ú½¸W ½¸YÜó
¥Ì„Y·Ž ·ŸÃ„xNŸÏ‹â ·„H»•ÅÅéj Ø‚éÈ꽟 Ø‚êðÓ
½¸…¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¿•NŸÇ‹é.
19

Ø‚êðÓ߽߸… ·„ÜßÜß Õ®ƒÒ¢ ¿‚½ß¸tÅߢ
¦ ̄Ä齟̄ ½®¸Ãó ðÓÒ¶„íÜé §Î‹qÃ„é ½®¸Ãó¶„í
¥½¸·ŸÃ„¢ ¿•NŸÃ„é. ¦ ðÓÒ¶„íÜóz ³·„Ç‹é
Ãò^ÅÜj é ·ŸÜ•f½ŸÇ‹é. ÒéÃò·„Çé‹ úΟ·äŸ ¯ŸúÌ„Üé ¥¢Îˆ¢
¿•½ŸÃˆ ï½Î‹q. 2Ò¢ÅÜ ï½Î‹q, úΟ·äŸ ¯ŸúÌ„Ü, ï½Î‹q
Qé΋ ½®¸Ãó¶„í ·ó½¸¢ ÒSf¢Îˆ. 3·„âé·„ ½ŸÃˆY ¶„îÇŸ
Ø‚êðÓ½¸… ©âs ¿‚ÄNŸÜÜóÓ• ½•Ø颿ŸÇ‹é ½®¸Ãó
ßE Ó¸¢Ã„·ä„¶„íÜ ¥Ïˆ·ŸÃˆØ‚é`â ¯öX½®¸Ã„é ¨ ¿‚ÄNŸÜ
¥Ïˆ·ŸÃˆ. 4¨ §Î‹qÃ„é ¹‚ñΉÜâé Ø‚êðÓ½¸… ՃϋxÌ„¶„í
¥½¸tC¢¿ŸÇ‹é ¥Ïˆ·ŸÃˆ. ¦ §Î‹Ãq é„ Òéâéá¸éxÜé ·òÓŸsÝ„z
ÒĶ„í ¥Üƒ Á‚ñÜózÓ• ©ÓŸsÄé. 5³·„ ßúW ¦ §Î‹qÄé
¹‚ñΉܶ„í ·„ÜÜé Ò¿ŸfØé. (¦ §Î‹Ãq é„ ¹‚ñΉÜé ¨P½¸…j
ßE ðÓÒ¶„íÜé - ³·„Ç‹é Ãò^ÅjÜé ·ŸÜ•f½ŸÇ‹é, ÒéÃò
·„Ç‹é úΟ·äŸ ¯ŸúÌ„Ü ï½Î‹q). ³·óa ¹‚ñΉ·Ž ³·óa ·„Ü
ÒSf¢Îˆ. ³·óa ·„ܶ„í ³·óa Õ®ƒÒ¢ ©¢Îˆ. 6ÒéßsÇ‹é
©Î‹Ø„é¢ Ø‚êðÓ½¸… ½ŸÝ„z ΋»„cĶ„í ½‚݃zÇ‹é. ¦ §Î‹qÄé
Òéâéá¸éxÜé °Îó S¢WÓ¸éoâsÅéj Ø‚êðÓ½¸… »„Òé
Y¢¿ŸÇ‹é. 7''°RéÅŽ, ¨ ½•Ý„ QéÃ„é ¿ŸÜƒ S¢WÓ¸éo
âsÅéj ·„âÕÇ‹é Ì„éÓŸsÄé?"" ¥Y ½ŸÃˆY ¥Ç›»‡Ç‹é
Ø‚êðÓ½¸….
8''ßúW Ò궄 í ·„ Ü Üé Ò¿ŸfØé ·ŸY ½• é Òéé
·„âs ·„Ü Òê¶„í ¥Ã„p¢ ·ŸÜ•Î‹é. ¦ ·„ÜÜé °RéÅó,
½ŸÅŽ Õ®ƒÒ¢ °RéÅó Ò궄í RÒÈ¢¿• ½ŸÝœzÒÄê
ܕÄé"" ¥Y ½ŸJz΋qÄé Á½Ÿ[¿ŸfÄé.

40

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 40:9-41:10

48

Ø‚êðÓ½¸…, ''·„ÜÜâé Ì‚HÓ«·òY, ½ŸÅŽ Õ®ƒÒ¢ ¿‚½t¸ ¿ŸÇ‹é. 21úΟ·äŸ¯ŸúÌ„Ü ðÓÒ¶„íÇ›s ½®¸Ãó RÇ‹é΋Ü
»„ܽŸÇ‹é Ε҅Njé ÒêÌ„ÿ½•é ·„âé·„ ΋Øé„ ¿•Ó« Qé ·„ÜÜé ¿•NŸÇ‹é. ¥Ì„Y ©Îóx»„¢ ÒéÃ„Ü ½®Ã¸ ó ¥Ì„Y·Ž §¿ŸfÇ‹é.
ÓŸ¶„í ¿‚½¸t¢Ç›"" ¥Y ½ŸÃˆÌó ¥ÓŸsÇ‹é.
úΟ·äŸ ¯ŸúÌ„Ü ðÓÒ¶„íÇ‹é úΟ·äŸÃ„Ó¸½¸… ¯ŸúÌ„ ³·„ÅŽ
½®¸Ãó ¿•W·Ž ¥¢Îˆ¢¿ŸÇ‹é.
22·ŸZ ½®¸Ãó Ãò^ÅjÜé ·ŸÜ•f ½ŸÇ›Y ¿„¢ð½NŸÇ‹é.
úΟ·äŸ ¯ŸúÌ„ ¥¢Îˆ¢¿• ðÓßÒ¶„íY ·„Üß
9·„âé·„ úΟ·äŸ ¯ŸúÌ„Ü ðÓÒ¶„íÇ‹é Ø‚êðÓ½¸…Ìó
¯Üƒ ÁÄ黄éÌ„é¢Î‹Y Ø‚êðÓ½¸… ¿‚¯ŸtÇó ¥¢ÌŸ ¥Üƒ»•
Ì„â ·„Ü ¿‚¯ŸtÇ‹é. ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é: ''ÓŸ ÁÈC¢Îˆ. 23¥ØéÌ• úΟ·äŸ ¯ŸúÌ„Ü ðÓÒ¶„íÇ‹é
·„ÜÜó ³·„ úΟ·äŸÒHz ·„âÕÇ›¢Îˆ. 10¦ úΟ·äŸÒHz·Ž Ø‚êðÓ½¸…¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¿‚Ø„éxÅ¢ ÒéÈS¯öØ„êÇ‹é.
ÒéêÇ‹é X»‚ÜéÓŸsØé. Ó•âé ¿„êÓ¸é¢o Ç‹»‡ ¦ X»‚ܶ„í Ø‚êðÓ½¸… Rá¸Ø„é¢ ½®¸ÃóÌó ¥Ì„Ç•Qé ¿‚½¸tܕ΋é.
½¸†Üé ½¸†Ó«, úΟ·äŸ»‚ÜÜé ¥Ø„êxØé. 11Ó•âé ½®¸Ãó úΟ·äŸ¯ŸúÌ„Ü ðÓÒ¶„íÇ‹é Ø‚êðÓ½¸…âé »„êÈf ÒéÈf
¯ŸúÌ„ ½¸Åéj·òY ©ÓŸsâé. ·„âé·„ Ó•âé ¦ úΟ·äŸÜâé ¯öØ„êÇ‹é.
XÓ¸é·òY ¦ ¯ŸúÌ„Üó ½ŸÅŽ ÄӢ¸ ½«¢ÇŸâé. ¥½¸téÇ‹é
½®ß¸Ãó ·„ÜßÜßéß
¦ ¯ŸúÌ„ Ó•âé ½®¸Ãó¶„í §¿Ÿfâé.""
^âNjé Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ̄ß|Ì„ ½®¸Ãó¶„í ³·„ ·„Ü
12¥½¸téÇ‹é Ø‚êðÓ½¸… ¥ÓŸsÇ‹é: ''¦ ·„Üâé Z¶„í
ÒSf¢Îˆ. ½®¸Ãó Ó‚ñÜéâΈ ú½¸·„a»‡ YÜÕÇ›
Ó•âé RÒÈNŸoâé. ÒéêÇ‹é ·òÒéwÜ¢_Å ÒéêÇ‹é âÅéj ¥Ì„Y·Ž ·„Ü ÒSf¢Îˆ. 2¥½¸téÇ‹é °Ç‹é ¦Ò…Üé
ÃóEÜé. 13ÒéêÇ‹é ÃóEÜé »„W¢¿„·„ Òéé¢Î• ½®¸Ãó âΈÜóâé¢S ÕØ„éŶ„í ßÒÅ¢ ½®¸Ãó ¿„êà‡Ç‹é.
Yâés ·ä„Ré¢S, Yâés ÒéIz Z ½¸Y ¿•Ó¸é·óYNŸoÇ‹é. ¦Ò…Üé ÕHÓ« ¥¢Î‹¢»‡ ©ÓŸsØé. ¦Ò…Üé ¥·„aÇ‹
§Îˆ ÒĶ„í ZÒ… ½®¸Ãó ΋»„cÄ ¿•Ó«â ½¸Y ZÒ… ÒéIz YÜÕÇ› »„Ç›m W¢ÅéÓŸsØé. 3¥½¸téÇ‹é §¢·„ °Ç‹é
¿•NŸoÒ…. 14Z¶„í RÇ‹éÎ‹Ü ¥Øé¢Ì„ß|Ì„ ââés ÁƒÂ½·¸ ¢„ ¦Ò…Üé âΈÜóâé¢S ÕØ„éŶ„í Ò¿ŸfØé. ·ŸZ
¿•Ó¸é·ó. ÓŸ Qé΋ Î‹Ø„é ©¢S, ÓŸ¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¨ ¦Ò…Üé S·Ža¯öØé, Õ·„a»‡ ©ÓŸsØé. ¥¢Î‹¢»‡
¿•Øé. ÓŸ¶„í»„êÇ‹ ¨ ¿‚ÄNŸÜÜó âé¢S RÒéé·Žo ©âs °Ç‹é ¦Ò…Ü ú½¸·„a»‡ ¨ °Ç‹é ¦Ò…Üé YÜ
·„H»•ÅÅéj ÓŸ »„éÈ¢S ½®¸ÃóÌó ¿‚½¸té. 15ââés ÕÇŸmØé. 4¥Ó¸ºx¢»‡ ©âs °Ç‹é ¦Ò…Üé ¥¢Î‹¢»‡
¥ÓŸx؄颻‡ ÕÜҢ̄¢»‡ ÓŸØé¢ÅŽâé¢Ç› ÓŸ ú½¸Á ÕHÓ« ©âs °Ç‹é ¦Ò…Üâé WY½•NŸØé. ¥¢Ì„Üó
Üœñâ VúÕêÜâé¢Ç› XÓ¸é·òYÒ¿ŸfÄé. Ó•Ó•Ré Ì„½t¸ é ½®¸Ãó ½•éÜòaÓŸsÇ‹é.
5½®¸Ãó ÒéÃ„Ü Yú΋¯ö»‡ ^âNjÒNŸÃˆ ·„Ü ÒSf¢Îˆ.
¿• Ø „ é Ü• Î ‹ é . ¥¢Î‹ é ¿• Ì „ Ó• â é ¨ ¿‚ à „ N ŸÜÜó
©¢Ç‹¶„îNj΋é.""
³_· ÏŸâx½¸… ½‚éé·„a¶„í °Ç‹é ½‚âésÜé ï½Ã„»Å
„ ¢ ¥Ì„Çé‹
Ì„â ·„ÜÜó ¿„êà‡Ç‹é. ¦ ÏŸâx½¸… C¢ÁÜé ÕÜ¢»‡,
Ãò^ÅßjÜßéß ·ŸÜ•f½ŸY ·„Üß
Õƒ»„é¢Ç‹Å¢ ¥Ì„Ç‹é ¿„êà‡Ç‹é.
16ÒéÃó ðÓÒ¶„íY ·„Ü Õƒ»„éâsÅéj Ãò^ÅjÜé ·ŸÜ•f
6̄ß|Ì„ ¥Î• ÏŸâx½¸… ½‚éé·„a¶„í ÒéÃó °Ç‹é
½ŸÇ›·Ž ÌóS¢Îˆ. ½ŸÇ‹é Ø‚êðÓ½¸…Ìó ¥ÓŸsÇ‹é, ½‚âésÜé ï½Ã„»„Å¢ ¥Ì„Ç‹é ¿„êà‡Ç‹é. ¥ØéÌ• ¨
''ÓŸ¶„î ³·„ ·„Ü ÒSf¢Îˆ. ÓŸ Ì„ÜQé΋ Ãò^ÅjÜ ½‚âésÜé ½¬Ü»‡ ©¢Ç›, ½•Ç› »‡Ç‹étܶ„í ¯ŸÇ‚ñ
ÕéÅjÜé ÒéêÇ‹é ©âsÅéj ÓŸ¶„í ·„âÕÇ›¢Îˆ. 17ï½ñÕé ¯öØ„êØé.
7¥½¸téÇ‹é ½¬Ü»‡ ©âs ½‚âésÜé, ÕÜ¢»‡ Õƒ»„éâs
ÅjÜó ¥Ys Ä·ŸÜ ·ŸHfâ ¦@ßÜé ©ÓŸsØé. ¨
Õ®óÁ⢠ßE»‡Ãˆ ·óÓ¸¢. ·ŸY ½¸¶í„ä Üé ¨ Õ®óÁÓŸYs ½‚âésÜâé WY½•NŸØé. ½®¸Ãó¶„í ÒéÃ„Ü ½‚é݄鶄íÒ
WÓ•Ó¸éoÓŸsØé.""
ÒSf¢Îˆ. ¥Î‹¢ÌŸ ·„Ü ÒêúÌ„½•éâY ½®Ã¸ ó ú»„U¢¿ŸÇ‹é.
18Ø‚êðÓ½¸… Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹é: ''¨ ·„Ü ¥Ã„¢
p °RéÅó 8ÒéßsÇ‹é ©Î‹Ø„é¢ ¦ ·„ÜÜ Rá¸Ø„齂é` ½®¸Ãó¶„í ·„Ü
Z¶„í Ó•âé ¿‚ÕéÌŸâé. ÒéêÇ‹é ÕéÅjÜé ¥¢_Å ÒéêÇ‹é ÒÄ¢ ·„HC¢Îˆ. ·„âé·„ ¥Ì„Ç‹é ¨P½¸…jÜóY Òé¢úÌ„
ÃóEÜé. 19ÒéêÇ‹é ÃóEÜé »„ÇÒ‹ ·„ Òéé¢Î• ßE»‡Ã„é »‡Ý„z¢Î‹ÃˆY ½«H½«¢¿ŸÇ‹é. RΟ|¢Ó¸éܢ΋ÈY ¥Ì„Ç‹é
Yâés ¨ ¿‚ÃN„ ŸÜÜóâé¢S RÇ‹éÎ‹Ü ¿•NŸoÃé„ . ̄ß|Ì„ ½«H½«¢¿ŸÇ‹é. ¦ ·„Üâé »„êÈf ½®Ã¸ ó ½ŸÝ„Ìz ó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
ßE»‡Ã„é Z Ì„Ü âÈ·_ NŸoÇé‹ , Z à„ÃÉ ŸYs ³·„ Ó¸¢o Õ®ƒY·Ž ¥ØéÌ• ½ŸÝ„zÜó ³·„aÇ‹é ¶„îÇŸ ¦ ·„Üâé RÒÈ¢¿„
½•ÜƒÇ‹Î‰NŸoÇ‹é, ½¸¶ä„íÜé Z à„ÉßYs WY½•NŸoØé.""
Ü•·„¯öØ„êÄé, ΟY Õ®ƒÒ¢ ¿‚½¸tÜ•·„¯öØ„êÄé.

41

Ø‚êðÓ߽߸…âéß ÒéßÈf¯öÒÅߢ
ðÓßÒ¶„íÇ‹éß Ø‚êðÓ߽߸…âéß »„êÈf ½®ß¸ÃóÌó ¿‚½ß¸tÅߢ
9¥½¸ t éÇ‹ é úΟ·ä Ÿ ¯ŸúÌ„ Ü ðÓÒ¶„ í Y·Ž Ø‚ ê ðÓ½¸ …
ÒéêÇ‹é ÃóEÜ Ì„ÃŸ|Ì„ ßE»‡Ãˆ ½¸…ÅŽjâ ÃóE
ÒSf¢Îˆ. ½®Ã¸ ó Ì„â ðÓÒ¶„íܢ΋÷ˆ • ³·„ R¢Î‹é ¿•NŸÇ‹é. ÁƒÂ½·¸ ¢„ Ò¿ŸfÇ‹é. ¦ ðÓÒ¶„íÇ‹é ½®Ã¸ óÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:
¦ R¢Î‹éÜó ½®¸Ãó Ì„â Ãò^ÅjÜé ·ŸÜ•f½ŸÇ›Y, úΟ·äŸ ''ÓŸ¶„í ÁÈCâ ³·„ Rá¸Ø„é¢ ÁƒÂ½¸·„¢ ÒÓ¸éo¢Îˆ. 10ÓŸ
¯ŸúÌ„Ü ðÓÒ¶„íËŽn ¿‚ÃN„ ŸÜÜóâé¢S ÕØ„éŶ„í Ľt« ¢ Qé΋, ÒéÃó ðÓÒ¶„íY Qé΋ Ì„ÒéÈ·Ž ·ó½¸¢ ÒSf¢Îˆ.
20

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 41:11-38

49

QéÄé ÒéÒéwHs ¿‚ÄNŸÜÜó ½•NŸÃ„é. 11¿‚ÄNŸÜÜó
Òê Øé΋qÈ·• ³_· ßúW ·„Ü ÒSf¢Îˆ. ³·óa ·„ܶ„í
³·óa ¥Ã„p¢ ©¢Îˆ. 12Èú\ Ø„ééÒ¶„íÇ‹é ³·„Ç‹é
ÒêÌó ÕƒÅé ¦ ¿‚ÃN„ ŸÜÜóÓ• ©ÓŸsÇ‹é. ßE Ó¸¢Ã„··„ä „
ϋ݃ψ½¸W·Ž ¥Ì„Ç‹é ðÓÒ¶„íÇ‹é. ½•éÒéé Òê ·„ÜÜé
¥Ì„YÌó ¿‚[Ì•, ¥Ì„Ç‹é ½ŸÅŽY Ò궄í RÒÈ¢¿ŸÇ‹é.
³·óa ·„Ü ¥Ã„p¢ ¥Ì„Ç‹é Òê¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹é. 13¥Ì„Ç‹é
¿‚½«t⠥ßpÜé Ӹ̄x¢. ÓŸ¶„í RÇ‹éÎ‹Ü ¥Ò…Ì„é¢Î‹Y,
ÓŸ ¯ŸÌ„ ©Îóx»„¢ ÒéIz ÓŸ¶„í Ü[×Ó¸éo¢Î‹Y ¥Ì„Ç‹é
ÓŸ¶„í ¿‚¯ŸtÇ‹é. ¥Îˆ Ӹ̄x½•é. Ò¢ÅÜ ï½Î‹q ÒéÄˎ
NŸoÇ‹Y ¥Ì„Ç‹é ¿‚¯ŸtÇ‹é, ¥Î‰ Ӹ̄x½•é.""
·„ÜßÜß Õ®ƒÒ¢ ¿‚ð½ßt¢Î‹é߶„í Ø‚êðÓ߽߸…âéß ½ß«ÜƒfÄéß
14·„âé·„ ½®¸Ãó ¿‚Ã„NŸÜÜóâé¢S Ø‚êðÓ½¸…âé ½«H
½«¢¿ŸÇ‹é. Ó¸¢Ã„·ä„¶„íÜé ½‚¢ÅÓ• Ø‚êðÓ½¸…âé ¿‚ÄNŸÜ
Üóâé¢S XÓ¸é·òY Ò¿ŸfÄé. Ø‚êðÓ½¸… ·ä„ÒÄ¢ ¿•Ó¸é
·òY à„éúÕ®„½‚é`â ÕÅjÜé ½•Ó¸é·òÓŸsÇ‹é. ¥½¸téÇ‹é
¥Ì„Ç‹é ½‚Jz ½®¸Ãó Òéé¢Î‹Ã„ YÜÒÕÇŸmÇ‹é. 15¥½¸téÇ‹é
½®¸Ãó ''ÓŸ·ó ·„ÜÒSf¢Îˆ, ¥ØéÌ• ¦ ·„Üâé ÓŸ¶„í
RÒÈ¢¿„»„Ü ½ŸÝ„éz ³·„aÝ„êz ܕÄé. ¯Ò^ÃñÓŸ ½ŸÃˆ ·„Ü
ZÌó ¿‚[Ì• ZÒ… ½ŸÅŽY RÒÈ¢S, Õ®ƒÒ¢¶„îÇ‹ ¿‚½¸t
»„ÜÒY Ó•âé RÓŸsâé"" ¥Y Ø‚êðÓ½¸…Ìó ¥ÓŸsÇ‹é.
16Ø‚ ê ðÓ½¸ … , ''·„ Ü Üâé ú»„ U ¢¿„ Å ¢Üó ÓŸ
Ó‚ñ½¸…Ëx¢ °Qé ܕ΋é. ¦ à„·Žo Ε҅Ǜ_· ©¢Îˆ. ·„âé·„
Ε҅Ǖ ½®¸Ãó¶„í»„êÇ‹ ¨ ½¸Y ¿•Ó« ï½ÇŸoÇ‹é"" ¥Y
Á½Ÿ[¿ŸfÇ‹ é . 17¥½¸ t éÇ‹ é ½® ¸ à ó Ø‚ ê ðÓ½¸ … Ìó
¿‚¯ŸtÇ‹é: ''ÓŸ ·„ÜÜó Ó•âé Ó‚ñÜéâΈ ½¸·„a»‡
YÜÕÇŸmâé. 18¦ âΈ Üóâé¢S °Ç‹é ¦Ò…Üé
ÕØ„éŶ„í ÒSf »„Ç›m ½•éØ„éÅ¢ Ó•âé ¿„êà‡âé. ¨
¦Ò…Üé ÕHÓ«, ¥¢Î‹¢»‡ ©ÓŸsØé. 19¥½¸téÇ‹é ÒéÃó
°Ç‹é ¦Ò…Üé âΈÜó âé¢S ßÒÅ¢ Ó•âé ¿„êà‡âé.
¨ ¦Ò…Üé Õ·„aS·Ža ÃóCá«jR»‡ ©ÓŸsØé. ¨P½¸…j
Î•à„¢ ½‚ééÌ„o¢Üó Ó•âé ¿„êÓ«â ¦Ò…Üóz ¥R ½¸Ã„Òé
¥Ó¸ºx¢»‡ ©ÓŸsØé. 20¥Ó¸ºx½‚éâ` ¨ °Ç‹é ¦Ò…Üé
Òéé¢Î‹é ÒSfâ ¥¢Î‹½‚éâ` °Ç‹é ¦Ò…Üâé WY½•NŸØé.
21¥ØéÌ• ¦ °Ç‹é ¦Ò…Üâé WY½•Óâ
« ̄ß|Ì„ ¶„îÇ‹
¥R §¢·Ÿ Õ·„aS·Ža ©ÓŸsØé. ½ŸÅŽY ¿„êðÓo, ¥R
°Ç‹é ¦Ò…Üâé Wâs ½ŸÅŽÜƒz»„ ¥»„齫¢¿„Ò…. Òéé¢Î‹é
¥R ¯¢Ì„ Õ·„a»‡ ¥Ó¸ºx¢»‡ ©ÓŸsØ‚ê Ø齸téÇ‹ê
¥ÜƒÓ• ·„âÕÇŸmØé. ¥½¸téÇ‹é Ó•âé ½•éÜòaÓŸsâé.""
22''̄ß|Ì„ ÓŸ¶„í ÒSfâ ÒéÃó ·„ÜÜó ³_· ÏŸâx½¸…
½‚éé·„a¶„í °Ç‹é ½‚âésÜé ï½Ã„»„Å¢ Ó•âé ¿„êà‡âé.
¦ ½‚âésÜé Y¢Ç‹é»‡, ¿„·„a»‡, ¥¢Î‹¢»‡ ©ÓŸsØé.
23̄ß|Ì„ ½ŸÅŽ·Ž Ø颷Ÿ °Ç‹é ½‚âésÜé ï½Ãˆ»‡Øé.
·ŸZ ¦ ½‚âésÜé ½¬Ü»‡, ¥Ó¸ºx¢»‡ ©¢Ç›, ½•Ç›
»‡Ç‹étܶ„í ¯ŸÇ‚ñ¯öØ„êØé. 24¥½¸téÇ‹é °Ç‹é Òé¢S
½‚âésÜâé ½¬Ü ½‚âésÜé WY½•NŸØé.

Òé¢úÌŸÜé Ì‚HÓ«â ÓŸ Òéâéá¸éxܶ„í, RΟ|¢
Ó¸éܶ„í Ó•âé ¨ ·„Ü ¿‚¯Ÿtâé. ·ŸZ ¯Ò|Ã„ê ¦
·„Üâé RÒÈ¢¿„Ü·• „ ¯öÌ„éÓŸsÄé. °RéÅŽ ΉY Õ®ƒÒ¢?""
·„Üß Õ®ƒÒ¢ Ø‚êðÓ߽߸… RÒÈNŸoÇ‹éß
¥½¸téÇ‹é ½®¸ÃóÌó Ø‚êðÓ½¸… §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é:
''¨ ^Ã¢Ç‹é ·„ÜÜ Õ®ƒÒ¢ ³·„aÅ
_ . °Ré ¿•Øé„ âéÓŸsÇó
¥Îˆ Ε҅Njé QéÌó ¿‚ÕéÌ„éÓŸsÇ‹é. 26°Ç‹é Òé¢S
¦Ò…Üé °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. °Ç‹é Òé¢S ÏŸâx½¸…
½‚âésÜé °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. ^Ã¢Ç‹é ·„ÜÜózY Ó¸¢»„W
³·„a_Å. 27Õ·„aS·Ža ©âs °Ç‹é ¦Ò…Üé, ½¬Ü»‡
©âs °Ç‹é ÏŸâx½¸… ½‚âésÜé ¶„îÇ‹, °Ç‹é ¥¢_Å,
¥R ¨ Î•à„¢Üó °Ç‹é ¦·„H Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. °Ç‹é
Òé¢S Ó¸¢ÒÌ„tÃŸÜ Ì„ÃŸ|Ì„ ¨ °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé
ÒNŸoØé. 28Ì„|ÄÜó °Ré ÁÄ黄éÌ„é¢Îó ΟYs Ε҅Njé
Qé¶„í ¿„êï½ÅƒjÇé‹ . Ó•âé ¿‚½t« â_Åj §Îˆ ÁÄ黄éÌ„é¢Îˆ.
29¨P½¸…j Εà„Òé¢Ì„Ń °Ç•Ý„z¯ŸÅé Òé¢S ½¸¢ÅÜé
½¸¢Ç› WâŃY·Ž Ó¸ÒéëΈr»‡ ©¢Åé¢Îˆ. 30¥ØéÌ• ¦
°Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ̄ß|Ì„, Εà„Òé¢Ì„Ń ·„ÄéÒ… Ó¸¢Ò
Ì„€ÃŸÜé °Ç‹é ÒNŸoØé. ¨P½¸…jÜó ½¸¢Ç›â ½¸¢Å
¯¢Ì„ ©âsΟYY ÒéÄS¯ö̟Äé. ¨ ¦·„H Εà‡Ys
ÓŸà„⢠¿•Ó¸éo¢Îˆ. 31Ó¸ÒéëΈr»‡ Õ®óÁ⢠¿•Ø„éÅ¢
¥¢_Å °RéÅó ú½¸ÁÜé ÒéÄS¯ö̟Äé.
32''½®Ã
¸ ó»‡Ã„ê, ³_· Rá¸Øê
„ Ys »„êÈf Q鶄í ^âNjé
·„ÜÜé ¯¢Î‹é¶„í Ò¿ŸfØé? Ε҅Njé Ì„½¸t·„ ÁȽ«
NŸoÇY‹ ¿„꽫¢¿•¢Î‹é¶„í §Üƒ ÁÈC¢Îˆ. ¥Î‰ Ì„|ÄÜóÓ•
Ε҅Njé ÁÈCNŸoÇ‹Y Ó¸êSNöo¢Îˆ. 33·„âé·„ ´ ½®¸Ãó,
¿ŸÜƒ Ì‚HR, ÁƒÂ⢠©âs ³·„ ÒéYá«Y QéÃ„é °ÃŸtÅé
¿•Ó¸é·ó½ŸH. ¦ ÒéYá«Y ¨P½¸…j Î•à„¢ ¥¢Ì„ÅŽQé΋
¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡ QéÄé YØ„éR颿ŸH. 34¦ ̄ß|Ì„ ú½¸ÁÜ
΋»„cÄés¢Ç› ÏŸâx¢ ðÓ·„È¢¿•¢Î‹é¶„í ÒéÈ·ò¢Î‹Ãˆs
QéÄé YØ„éR颿ŸH. ú½¸X Òx·Žo °Ç‹é Òé¢S Ó¸¢ÒÌ„€
ßÜóz ½¸¢Ç›¢¿• Òé¢S ½¸¢ÅÜó ¥ØéÎ‹Ò Õ®ƒ»„¢
§½Ÿ|H. 35ßÕóØ•é Òé¢S Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ·ŸÜ¢Üó
¨ ÏŸâx¢ ¥¢ÌŸ ðÓ·„È¢¿„ÒéY ¨ Òéâéá¸éxܶ„í
¦ÁƒÂ½¢« ¿„¢Ç›. ¨ ÏŸâx¢ ½¸ÅË
j ŸÜóz Õ®ú„ ΋¢ ¿•Øé„ Åƒ
Y·Ž ½ŸÝ„z¶„í ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ©¢Î‹Y ¨ Òéâéá¸éxܶ„í
¿‚½t¸ ¢Ç›. ̄ß|Ì„ ¦ ÏŸâx¢ ¥ÒӸâ„ Ò¿•f¢Ì„ÒĶí„
½ŸÃ„é ΟYs ·Ÿ¯ŸÇŸH. ½®Ã¸ ó! ¨ RÏ‹¢»‡ ¦ ¦@Ä¢
Qé ¥Ï‰â¢Üó ©¢Åé¢Îˆ. 36¨P½¸…j Î•à„¢Üó Ò¿•f
°Ç‹é ¦·„H Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜóz ¨ ÏŸâx¢ Ó¸@؄齸Njé
Ì„é¢Îˆ. ¥½¸téÇ‹é ¨P½¸…j ú½¸ÁÜé ¦ °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜóz
·„ÄéÒ… ·ŸÃ„Ë¢»‡ ÒéÄˎ¢¿„Äé.""
37§Îˆ ¿ŸÜƒ ¿„·a
„ Y Ì„Ü¢½¸…܃ ·„âÕÇ›¢Îˆ ½®Ã¸ ó¶„í.
¥Ì„Y ðÓÒ¶„íܢ̟ ³½¸té·òÓŸsÄé. 38''¨ ½¸Y ¿•ðÓ¢
΋鶄í Ø‚êðÓ½¸… ·„¢_Å Òé¢S½ŸÇ›s §¢^·ÒÈӂñÓŸ
QéÃ„é ·„âé»ò⻄Üß? Ε҅Y ¦Ì„w ÒéêÜ¢»‡ §Ì„Çé‹
25

¦Îˆ·Ÿ¢Ç‹Òéßéß 41:39-42:4

50

YÁ¢»‡ ÁƒÂY"" ¥Y ½®¸Ãó Ì„â ðÓÒ¶„íÜÌó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
39·„âé·„ ½®¸Ãó, ''QÅYs¢ÅŽY Ε҅Ǖ Z¶„í ¿„êï½
ŃjÇ‹é ·„âé·„ ZÒ… ¥¢Î‹ÃˆÜó Òé@ ÁƒÂY½‚ñ ©¢ÇŸH.
40¥¢¿• Ì „ YÓ• s ¨ Ε à „ ¢ Qé΋ ¥Ïˆ ½ ¸ W »‡ Ó• â é
¿•NŸoâé. ú½¸ÁÜé Z ¦ÁÂÜYs¢ÅŽ·Ž RÏ•Øé„ éÜ̟҅Äé.
¨ Î•à„¢Üó Ó•âé ³·„aÇ›s ÒêúÌ„½•é Z·„¢^Å »ò½¸t
¥Ïˆ·ŸÃˆ»‡ ©¢Åƒâé"" ¥Y Ø‚êðÓ½¸…Ìó ¿‚¯ŸtÇ‹é.
41(½®¸Ãó Ø‚êðÓ½¸…âé ßÁx¯ŸÜ¶„íY»‡ YØ„éRé¢
S⽸…tÇ‹é ú½¸Ì•x·„ Ó¸Òê½•à„¢ ÒéÈ؄éé ª_ÃC¢½¸…
Ò…¢Ç›âR.) ¥½¸téÇ‹é ½®¸Ãó, ''§½¸téÇ‹é ¨P½¸…j Î•à„¢
¥¢Ì„ÅŽ Qé΋ Yâés Ó•âé ¯ŸÜ¶„íY»‡ YØ„éRéÓ¸éo
ÓŸsâé"" ¥Y Ø‚êðÓ½¸…Ìó ¿‚¯ŸtÇ‹é. 42¥½¸téÇ‹é
½®¸Ãó ßÁÒééú΋»„Ü Ì„â ©¢»„ßYs Ø‚êðÓ½¸…¶„í
§¿ŸfÇ‹é. Ø‚êðÓ½¸… ϋÈ¢¿„ŃY·Ž ÓŸËxÌ„»„Ü ³·„
¥¢DY ¥Ì„Ç‹é §¿ŸfÇ‹é. Ø‚êðÓ½¸… ½‚éÇ‹Üó ³·„
Õ¢»‡Ã„é »òÜéÓ¸é ½®¸Ãó ½•NŸÇ‹é. 43^âÇó ßÁÄ͋¢
Qé΋ WÄ黄ÒéY ½®Ã¸ ó Ø‚êðÓ½¸…Ìó ¿‚¯ŸtÇ‹é. ú½¸Ì•x·„
Ó¸¢Ã„·ä„¶„íÜé ¥Ì„Y Ä͟Y·Ž Òéé¢Î‹Ã„ âÇ›¿ŸÃ„é.
''ú½¸Á܃ß, Ø‚êðÓ½¸…¶„í NŸMŸj¢»„½¸Ç‹¢Ç›"" ¥¢Åê
½ŸÝ„éz ú½¸ÁÜâé È¿„fÈ¢¿ŸÃ„é.
·„âé·„ ¨P½¸…j Î•à„¢ ¥¢Ì„ÅŽ Qé΋ Ø‚êðÓ½¸…
¯ŸÜ¶„íY»‡ YØ„éR颿„ÕÇŸmÇ‹é. 44¥Ì„YÌó ½®¸Ãó
¥ÓŸsÇ‹é: ''Ó•âé ½®¸Ãóâé ¥¢_ŠßEâé. ·„âé·„ Ó•âé
°Ré ¥ØéÓŸ ¿•Ø„êÜâé·ò¢_Å ¥Îˆ ¿•NŸoâé. ·ŸZ,
¨P½¸…jÜó ÒéÈ ° Òx·Žo ¥ØéÓŸ ZÒ… ¿‚½¸t¶„í¢Ç‹
³·„ ¿•Øé ¯Ì„o¶„îNj΋é, ·ŸÜé ·„΋½¸»„êNj΋é.""
45Ø‚êðÓ½¸…¶„í Á½¸sÌ„€Ó•ºé ¥Ó• ÒéÃó ð½Ã„é ½®Ã
¸ó
ï½ÅƒjÇ‹é. ´âé Ø„êÁ¶„íÇ‹é ¯öXョÄ ¶„íÒê^Ão ¦ïÓâ
Ì„éâé Ø‚êðÓ½¸…¶„í Õ®ƒÃ„x»‡ ½®¸Ãó §¿ŸfÇ‹é. ·„âé·„
¨P½¸…j Î•à„¢ ¥¢Ì„ÅŽQé΋ Ø‚êðÓ½¸… ¯ŸÜ¶„í
Ç‹Ø„êxÇ‹é.
46Ø‚ ê ðÓ½¸ … ¨P½¸ … j ßE ·òÜéÒ…Üó ½¸ Y
¿•Ø„éÇ‹¢ ½‚éé΋Üé Õ‚ÅŽj⽸téÇ‹é ¥Ì„Y ÒØ„éÓ¸é€ 30
Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜé. Ø‚êðÓ½¸… ¨P½¸…j Î•à„¢ ¥¢Ì„Ń
Ó¸¢¿ŸÃ„¢ ¿•NŸÇ‹é. 47°Ç‹é Òé¢S Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ·ŸÜ¢
Üóâê Î•à„¢Üó ½¸¢ÅÜé Õƒ»„黇 ½¸¢ÇŸØé. 48¦
°Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜóz Ø‚êðÓ½¸… ¿ŸÜƒ ÏŸâx¢ ¨P½¸…Üj ó
¯ô΋齸… ¿•NŸÇ‹é. ¦@ßYs Ø‚êðÓ½¸… ½¸ÅjËŸÜóz
Õ®„ú΋½¸Ã„¿ŸÇ‹é. ú½¸W ½¸ÅjË¢ ¿„éÅéj ú½¸·„aÜ ½¸¢Ç›â
½¸¢Åâé ¦ ½¸ÅjË¢ÜóÓ• Ø‚êðÓ½¸… Õ®„ú΋½¸Ã„¿ŸÇ‹é.
49Ø‚ ê ðÓ½¸ … RNŸo à „ ¢ »‡ ÏŸâx¢ ¿• à ˆ f ï½Åƒj Ç ‹ é .
Ó¸Òééú΋½…¸ §Ó¸é·„܃ ©¢Îˆ ¥Î‹¢ÌŸâé. ·òH ¿•¢Î‹é¶„í
»„êÇ‹ QÜéÜ•â¢Ì„ RNŸoâ„ »‡ ©¢Îˆ ¥Ì„Çé‹ ¿•Ãfˆ ï½ÅŽâj
ÏŸâx¢.
50´âé Ø„êÁ¶„íÇ‚ñâ ¯ôXョÄ ¶„íÒê^Ão ¥Øéâ
¦ïÓâÌ„é Ø‚êðÓ½¸…¶„í Õ®ƒÃ„x. ½‚éé΋Ŏ ¦·„H Ó¸¢Ò
Ì„€Ã„¢ ß·„Òéé¢Î• Ø‚êðÓ½¸… ¦ïÓÓ‚Ì„éܶ„í §Î‹qÄé

¶„íÒêÄéÜé ½¸…ŃjÄé. 51½‚éé΋Ŏ ¶„íÒêÄéY ð½Ã„é
Òéâðá~. ''ÓŸ ·„MŸjÜé ¥Ys¢ÅŽZ, ÓŸ §¢ÅŽY »„êÈfâ
Rá¸Ø„êÜYs¢ÅŽZ Ó•âé ÒéÄS¯öØ•éÅÅéj Ε҅Njé
¿•NŸÇ‹é"" ¥Y ¥âé·òÓŸsÇ‹é »„âé·„ Ø‚êðÓ½¸… ¥Ì„Y·Ž
¨ ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é.
52Ø‚êðÓ½¸… Ì„â ^Ã¢Ç‹Ò ¶„íÒêÄé Y·Ž ¯ú¯®ŸØéÒéé
¥Y ð½Ã„é ï½ÅƒjÇ‹é. ''ÓŸ¶„í ¯Óós »ò½¸t ·„MŸjÜé
Ò¿ŸfØé, »‡Y ¥Ys Rá¸Ø„êÜóz Ε҅Njé ÓŸ¶„í
NŸ½®¸ÜƒxYs ·ŸÃ„xNŸÏ‹ââé ·„Hc¢¿ŸÇ‹é"" ¥Y Ø‚êðÓ½¸…
¥âé·òÓŸsÇ‹é »„âé·„ Ø‚êðÓ½¸… ¥Ì„Y·Ž ¨ ð½Ã„é
ï½ÅƒjÇ‹é.
¦·„H ·ŸÜߢ ½‚éßéß΋ÜßÒ…Åß.
53°Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ¯ŸÅé ú½¸ÁÜé WÓ•¢Î‹é¶„í ¥ÒÓ¸
Ľ‚é`â ¦@Ä¢ ¥¢ÌŸ ½ŸÃˆ·Ž ©¢Îˆ. ·ŸZ ¦ Ó¸¢ÒÌ„€
ßÜZs ÒééCà‡Øé. ¥ÒӸĽ‚é`âΈ ¥¢ÌŸ ½¸¢Ç›¢Îˆ.
54¥ØéÌ• °Ç‹é Ó¸¢ÒÌ„€ÃŸÜ ¦·„H ·ŸÜ¢ ½‚éé΋Ü
Øé¢Îˆ. ӸÈ»‡c Ø‚êðÓ½¸… ¿‚½«tâ_Åj §Îˆ ÁÈC¢Îˆ.
¥Ys Εà‡ÜÜó, ¥¢Ì„Å ° ¦@Ä¢ ½¸¢Ç‹Ü•Î‹é.
WâéŶ„í ú½¸Áܶ„í °Qé Ü•Îé‹ . ·ŸZ Ø‚êðÓ½¸… ÏŸâx¢
Õ®„ú΋½¸Ã„Sâ¢Î‹éÒÜz ¨P½¸…jÜó ú½¸ÁÜé WâéŶ„í
ӸȽ¸Ç›â¢Ì„ ©¢Îˆ. 55·„ÄéÒ… ·ŸÜ¢ ú¯ŸÃ„¢Õ®„¢ ·Ÿ»‡Ó•
¦@Ä¢·óÓ¸¢ ú½¸ÁÜé ½®¸Ãó¶„í ½‚ééÄï½ÅƒjÄé. ½®¸Ãó,
''Ø‚êðÓ½¸…âé ¥Ç‹»„¢Ç›. ¥Ì„Ç‹é °Ré ¿•Ø„éÒé¢_Å
¥Üƒ ¿•Ø„é¢Ç›"" ¥Y ¿‚¯ŸtÇ‹é ¨P½¸…j ú½¸ÁÜÌó.
56·„ â é·„ ¦ Ε à „ ¢ Üó ¯·„ a Ç‹ ¿„ ê Ó« Ó Ÿ ·„ à „ é Ò…
ú½¸ÕÜéÌ„éâs½¸téÇ‹é, ÏŸâxÒéé Õ®„ú΋½¸Ã„Sâ »„΋éÜÜó
âé¢Ç› Ø‚êðÓ½¸… ú½¸Áܶ„í ÏŸâx¢ §¿ŸfÇ‹é. ¿•Ãˆf
ï½ÅŽjâ ÏŸâx¢ ¨P½¸…j ú½¸Áܶ„í Ø‚êðÓ½¸… Rú·„Øé¢
¿ŸÇ‹é. ¨P½¸…jÜó ·„Ã„éÒ… ¿ŸÜƒ Õ®„؄颷„Ä¢»‡ ©¢Îˆ.
57¨P½¸…j ¿„éÅéj½¸·„aÜ Î•à‡Ü ú½¸Áܢ̟ ÏŸâx¢
·òÓ•¢Î‹é¶„í ¨P½¸…j Ò¿ŸfÄé. ·„ÄéÒ… ¨P½¸…jÜóâé,
ÒéÈ Øé̄Ä ú¯Ÿ¢ÌŸÜÜóâé ¯¶„íaÒ»‡ ©¢Îˆ. ¨P½¸…j
¿„éÅéj½·¸ a„ Ü Î•à‡Ü½ŸÃ„é Ø‚êðÓ½¸… ΋»Ãc„ ¶„ í„ Ò¿ŸfÄé.
·„ÜßÜßéß YÁ¢ ¥Ø„êßxØßéß
¨ Ó¸ÒéØ„é¢Üó ·„ÓŸâé Î•à„¢Üóâé ·„ÄéÒ…
ú½¸ÕÜéÌó¢Îˆ. ¥ØéÌ• ¨P½¸…jÜó ÏŸâx¢
©âsÅéj Ø„ ê ·óÕé Ì‚ Ü éÓ¸ é ·òÓŸsÇ‹ é : ·„ â é·„
Ø„ê·óÕé Ì„â ¶„íÒêÄéÜÌó §Üƒ ¿‚¯ŸtÇ‹é. ''°Qé
¿•Ø„鶄í¢ÇŸ §·„aÇ‹ ¯¢Î‹é¶„í Òé⢠¶„îÃófÒÅ¢?
2¨P½¸ … j Ü ó ¥Òéw·ŸY·Ž ÏŸâx¢ ©âsÅéj Ó• â é
RÓŸsâé. ¥¢Î‹é¿•Ì„ Òé⢠¥·„aÇ›·Ž ½‚Jz Òéâ¢
WÓ•¢Î‹é¶„í ÏŸâx¢ ·òâé·óa½ŸH. ¥½¸téÇ‹é Òéâ¢
¿ŸÒ¶„í¢ÇŸ Ȭ鶄íÌŸ¢.""
3·„âé·„ Ø‚êðÓ½¸… Nö΋ÄéÜé ½¸ÎˆÒé¢Îˆ ÏŸâx¢
·òÓ•¢Î‹é¶„í ¨P½¸…j ½‚݃zÃé„ . 4Õ‚ÓŸxQéâéâé Ø„ê·óÕé
½¸¢½¸Ü•Î‹é. (Õ‚ÓŸxQéâé ³·„aÇ• Ø‚êðÓ½¸…¶„í Ó¸|¢Ì„

42


Download OldTestamentOldTestament.pdf (PDF, 4.95 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file OldTestament.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000029851.
Report illicit content