ANUNT .pdf

File information


Original filename: ANUNT.PDF

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 12/07/2011 at 10:59, from IP address 79.117.x.x. The current document download page has been viewed 1014 times.
File size: 782 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


ANUNT.PDF (PDF, 782 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


coilrFE$EaATIA
f{ATISHALA
slil nmnlA

wffiffg

"CartslALfiA'
Membr6
* Sanfederaliei
$indicaleInternalionate
{ITUC-C$;I
bl*a
ei
o: (Elvc -c EI l
$":rn
*g*dgrati
.Erll:,p:n,: : s ingicate_t
(;60041
$plaiufIndopendsnlnl,
Nf.20?A,Etaj?, $ector6, Eucursgti.
tel:*4 021- 317.10.40;
317.10.4*:
317.10"4$;
fa:r:+4 0?1- A1A.34"dr
tv6b:wtywcart*l-alfa.ro;
e-mail:alfa@cartel-alta,ro

t*f;,Fffi"rt"*Io"

W-fW't 'a{'zc4

ANUNT DE INTERES GENERAL

Av6nd in vedere c6, din cauzaunor documenteprovenite de la unele direclii
ale Ministerului Muncii, Familiei qi ProteclieiSociale,s-a creato regretabildstare
de confuzie in legdtur[ cu contractul colectiv de muncd unic la nivel nalional in
anul 2011, pentru a pune capdt acestei st5ri de confuzie care poate aduce
prejudicii lucritorilor,, prin incdlcarea drepturilor 1or, Confederalia Nalionald
Sindicald,,CartelALFA" vd face'cunoscuteurmdtoarele:

Contractul Colectivde Munci Unic la Nivel Nafional pe anii
2007'2010,inregistrat
la MinisterulMuncii,SolidaritaliiSocialeqi Familieicu
nr.2895121129.12.2006,
estevalabil pf,ni la data d,e29.12,2011,deoarece
nu a fost denunlat, cu 30 dezile inainte de expirareaperioadei pentru care a fost
incheiat, de nici una dintre pi4i - a$acum sunt definite pdrfile de art. 14 din Legea
nr. 13011996,republicatS,cu modificirile qi completirile ulterioare - qi cum
prevedeart. 4, alin.2 din cqntractulcolectiv de munca unic la nivel national.
Vd rugdm si_ aveli amabilitateade a transmite aceastdinformalie gi altor
organrz4ll sau
interesatesaucarear putea fi interesate.
rl' 'rl

Bogda4lulflu

I

I ALFA''

i

i


Document preview ANUNT.PDF - page 1/1


Related documents


anunt
prezentareremaxascendent
regulament
contract de credit prelungire cu majorare overdraft
meto cnpt cnps clp 2017
declaratia230

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ANUNT.PDF