PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactANUNT .pdf


Original filename: ANUNT.PDF

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 12/07/2011 at 10:59, from IP address 79.117.x.x. The current document download page has been viewed 999 times.
File size: 782 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


coilrFE$EaATIA
f{ATISHALA
slil nmnlA

wffiffg

"CartslALfiA'
Membr6
* Sanfederaliei
$indicaleInternalionate
{ITUC-C$;I
bl*a
ei
o: (Elvc -c EI l
$":rn
*g*dgrati
.Erll:,p:n,: : s ingicate_t
(;60041
$plaiufIndopendsnlnl,
Nf.20?A,Etaj?, $ector6, Eucursgti.
tel:*4 021- 317.10.40;
317.10.4*:
317.10"4$;
fa:r:+4 0?1- A1A.34"dr
tv6b:wtywcart*l-alfa.ro;
e-mail:alfa@cartel-alta,ro

t*f;,Fffi"rt"*Io"

W-fW't 'a{'zc4

ANUNT DE INTERES GENERAL

Av6nd in vedere c6, din cauzaunor documenteprovenite de la unele direclii
ale Ministerului Muncii, Familiei qi ProteclieiSociale,s-a creato regretabildstare
de confuzie in legdtur[ cu contractul colectiv de muncd unic la nivel nalional in
anul 2011, pentru a pune capdt acestei st5ri de confuzie care poate aduce
prejudicii lucritorilor,, prin incdlcarea drepturilor 1or, Confederalia Nalionald
Sindicald,,CartelALFA" vd face'cunoscuteurmdtoarele:

Contractul Colectivde Munci Unic la Nivel Nafional pe anii
2007'2010,inregistrat
la MinisterulMuncii,SolidaritaliiSocialeqi Familieicu
nr.2895121129.12.2006,
estevalabil pf,ni la data d,e29.12,2011,deoarece
nu a fost denunlat, cu 30 dezile inainte de expirareaperioadei pentru care a fost
incheiat, de nici una dintre pi4i - a$acum sunt definite pdrfile de art. 14 din Legea
nr. 13011996,republicatS,cu modificirile qi completirile ulterioare - qi cum
prevedeart. 4, alin.2 din cqntractulcolectiv de munca unic la nivel national.
Vd rugdm si_ aveli amabilitateade a transmite aceastdinformalie gi altor
organrz4ll sau
interesatesaucarear putea fi interesate.
rl' 'rl

Bogda4lulflu

I

I ALFA''

i

i


Document preview ANUNT.PDF - page 1/1

Related documents


anunt
prezentareremaxascendent
regulament
contract de credit prelungire cu majorare overdraft
ghid sponsorizare
meto cnpt cnps clp 2017


Related keywords