Članak Avaz Briševo (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Acrobat 8.0 Combine Files / Adobe Acrobat 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2011 at 23:16, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 1414 times.
File size: 230.53 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Članak Avaz Briševo.pdf - Page 1/1

File preview


pogledi

5

Dnevni avaz, subota,
20. avgust/kolovoz 2011.

TRIBUNAL Miroslav Tu|man o razgovoru u Hagu za „Dnevni avaz“

Karad`i} ne}e
ni{ta dokazati!

Srebrenica nije ugro`avala Srbe, nego su oni ugrozili egzistenciju Bo{njaka, tvrdi Tu|man
Piter Robinson (Peter
Robinson), pravni savjetnik
ratnog zlo~inca Radovana
Karad`i}a, trebao bi se
idu}eg petka susresti s Miroslavom Tu|manom, nekada{njim {efom Hrvatske obavje{tajne slu`be (HIS) i sinom biv{eg hrvatskog
predsjednika Franje
Tu|mana.

Jela~i}: Vidjet }emo
za oznaku tajnosti
Kako je za na{ list
kazala
portparol
Ha{kog tribunala Nerma Jela~i}, ako Karad`i} ocijeni da Vlada Hrvatske nije dovoljno uradila da
osigura Tu|manovo svjedo~enje,
onda on mo`e
tra`iti od Sudskog vije}a da
intervenira.
- A ho}e li Vije}e intervenirati,
zavisi od toga da li
je potrebno da bude skinuta oznaka
tajnosti i obaveza
~uvanja tajne. Svaka
dr`ava ~lanica UN-a
ima obavezu da sara|uje s Ha{kim tri-

[verc oru`ja

No, Karad`i}eva
odbrana „jo{ ~eka da
Vlada Hrvatske razjasni ho}e li Tu|mana osloboditi obaveze ~uvanja dr`avne
tajne“, kako bi mogao odgovoriti na
Karad`i}eva pitanja.
Tu|man bi se tako trebao izjasniti
o navodnom {vercu
oru`ja iz Irana preko
Hrvatske u za{ti}ene
zone Srebrenica i
@epa 1994. i 1995. godine, i to uz pre{utnu saglasnost Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i drugih zemalja.
- Ha{ki tribunal izdao je
obvezuju}i nalog po kojem se
ja moram odazvati na taj razgovor s odvjetnikom. U suprotnom, zaprije}ena mi je
kazna od sedam godina zatvora ili 100.000 eura.
Me|utim, ja moram po{tivati hrvatske propise i zakone,
jer sam ja bio slu`benik Hrvatske. Treba vidjeti ho}e li
Vlada meni skinuti oznaku
tajnosti. Jo{ nisam dobio

Erdoan: Mobilizirao dr`avu i me|unarodnu zajednicu

Li~nost dana

Akcija humanosti
Jela~i}: Obavezna saradnja

bunalom, Sudom, Tu`ila{tvom i
odbranom. To se ogleda i u dostavljanju dokumenata i osiguranju svjedoka potrebnih za predmet. Ali, to ne zna~i da dr`ave
moraju odustati od oznake tajnosti, odnosno obaveze da se ~uva
njihova tajna - istakla je Jela~i}.

obavijesti ho}e li Vlada
to u~initi ili ne - kazao je
Tu|man za „Avaz“.

Izdavanje naloga

Tu|man:
^eka
odgovor

Poznato je, ka`e
on, da je Hrvatska
za vrijeme rata propu{tala
naoru`anje za HVO i
Armiju RBiH.
- Karad`i}eva je teza,
o~ito, ta da je dio oru`ja
oti{ao u Srebrenicu. Prema
tome, da to valjda nije bila
za{ti}ena zona, i Karad`i} je
iz tog razloga naredio ono

{to je naredio. Mislim da
Karad`i} time ni{ta ne}e
uspjeti dokazati. Drugo je pitanje po{tovanja odluka Vije}a sigurnosti UN-a... Srebrenica nije ugro`avala Srbe,
nego su oni ugrozili egzistenciju Bo{njaka - smatra
Tu|man.
U julu ove godine, podsjetimo, Raspravno vije}e
Ha{kog tribunala odobrilo
je Karad`i}ev zahtjev za izdavanje naloga Vladi Hrvatske
da Tu|manu uru~i poziv za
razgovor s njegovim pravnim
F. VELE
savjetnikom.

Ho}e li Tu`ila{tvo BiH uskoro otvoriti slu~aj

Prijava zbog zlo~ina
Dragica Ivandi} - Golemovi} je o~evidac zlo~ina u Bri{evu
gdje je ubijen njen otac i trojica stri~eva

Dragica Ivandi} - Golemovi} iz Bri{eva kod Ljubije podnijela je preko svoga advokata Damira Alagi}a Tu`ila{tvu
BiH krivi~nu prijavu protiv 20
politi~kih i vojnih du`nosnika Republike Srpske, odnosno
pripadnika Vojske RS zbog ratnog zlo~ina u spomenutom
hrvatskom mjestu.
Srpske snage su 24. i 25.
jula 1992. godine ubile 69
hrvatskih civila u Bri{evu, a
za taj u`asni zlo~in jo{ uvijek
niko nije odgovarao. Ivandi}
- Golemovi} je o~evidac

zlo~ina u Bri{evu gdje je ubijen njen otac i trojica stri~eva.
Kako je za „Dnevni avaz“
potvrdio advokat Alagi}, prijava je, izme|u ostalog, podnesena protiv pukovnika
Vojske RS Veljka Braji}a,
biv{eg predsjednika samoprogla{ene Srpske op}ine Sanski Most Nedjeljka Ra{ule,
biv{eg predsjednika samoprogla{ene autonomne regije
Krajina Voje Kupre{anina, te
navodnih direktnih izvr{itelja zlo~ina Dra{ka Topi}a,
Du{ana Radulovi}a, Nove i

Red`ep Tajip Erdoan

Du{ana Babi}a, Bo{ka i Borislava Vidi~evi}a, Miroslava [trbca, \or|a Babi}a, Pere, bra}e Stojana i Bore Jevti}a i Zorana Peji}a i vi{e
drugih pripadnika „6. kraji{ke brigade“ i „5. kozarske
brigade“ Vojske RS.
- Postoji osnovana sumnja da su te osobe zajedno
ili pojedina~no po~inili jedno ili vi{e krivi~nih dijela
protiv ~ovje~nosti i vrijednosti za{ti}enih me|unarodnim pravom - kazao je
F. V.
advokat Alagi}.

Alagi}: U`asni zlo~ini

Turski lider prvi posjetio Somaliju
predvode}i humanu misiju u gla|u i
ratom opusto{enoj zemlji

Premijer Turske Red`ep
Tajip Erdoan (Recep Tayyip
Erdogan) prvi je lider jedne
od mo}nih dr`ava svijeta koji se osjetio dovoljno pozvanim i odgovornim da posjeti Somaliju, dr`avu u kojoj
milioni ljudi gladuju, a hiljade doslovce umiru od gladi.
Erdoan je ju~er stigao u
Mogadi{, razoreni grad u kojem je do prije nekoliko dana
bjesnio rat izme|u pobunjeni~kih grupa, s velikom
dr`avnom delegacijom i brojnim ministrima, me|u kojima je bio i {ef diplomatije Ahmet Davutolu (Davutoglu),
kao i Erdoanova porodica.
Tom prilikom do`ivjeli su i

neugodnost, kada je njihov avion prilikom te{kog slijetanja
o{te}en. No, sve to nije sprije~ilo
turskog lidera da upozori svijet
da nevino stanovni{tvo Somalije, `ene, djeca i starci umiru
zbog su{e, ali i vi{egodi{njeg rata koji je donio siroma{tvo.
Erdoan ne samo da se
li~no anga`irao nego je mobilizirao i dr`avu Tursku, koja
sada predvodi napore u svijetu za prikupljanje humanitarne pomo}i, ali i stabilizaciju
prilika u ovoj napa}enoj zemlji i postizanje trajnog mira.
Aktuelni turski premijer ro|en je 26. februara
1954. godine. Na du`nosti
premijera je od 2003. T. L.

Austrijsko udru`enje FUTUREBAG

Darovali 1.600 |a~kih
torbi prva~i}ima u BiH

U povodu Svjetskog dana mladih,
predstavnici austrijskog udru`enja za
pomo} ugro`enoj
djeci u Bosni i Hercegovini
FUTUREBAG - Torba
za
budu}nost,
uru~ili su 1.600
|a~kih torbi s priborom za prva~i}e
iz osnovnih {kola Vrijednost donacije vi{e od 200.000 KM
{irom Bosne i HerSve~ano uru~ivanje torbi
cegovine i {ti}enicima orga- prva~i}ima u vi{e od 50
nizacije „Obrazovanje gradi osnovnih {kola bit }e upriBiH“.
li~eno prvog dana {kolske
Vrijednost donacije izno- 2011/12. godine. Dobrotvosi preko 200.000 KM a sva rno udru`enje FUTUREsredstva su, uz pomo} prija- BAG - Torba Za Budu}nost
telja u Austriji, prikupili ima cilj da pru`i podr{ku sto
humanisti ro|eni u BiH, ve}em broju materijalno
bra~ni par Amra i Kemal ugro`ene djece u Bosni i
Smaji}.
Hercegovini.


Download Članak Avaz BriševoÄŒlanak Avaz BriÅ¡evo.pdf (PDF, 230.53 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Članak Avaz Briševo.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034512.
Report illicit content