26.07.2005 (PDF)
File information


This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2011 at 22:08, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 850 times.
File size: 259.91 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - 26.07.2005.pdf - Page 1/1

File preview


U poru{enoj katoli~koj crkvi u ljubijskom selu Bri{evo slu`ena misa zadu{nica

Nakon razbojni{tva
nad pripadnikom
EUFOR-a

Ora{je

Policajci
ugasili po`ar
ORA[JE - Pripadnici ora{ke Policijske stanice su u
nedjelju oko pono}i u centru Ora{ja uz pomo} vatrogasnih aparata uspjeli lokalizirati po`ar na autobomilu
askona, ~iji je vlasnik ~lan
HDZ-a Pero Vinceti} (55)
iz Donje Mahale pored Ora{ja, potvr|eno je ju~er u policiji.
Automobil se, kako je poja{njeno, sam zapalio na
parkirali{tu u Tre}oj ulici, a
policajcima je naknadno u
pomo} do{la i vatrogasna
postrojba iz Ora{ja.
Tom prilikom na automobilu je pri~injena ve}a materijalna {teta, a razlozi samozapaljenja Vinceti}evog
automobila se istra`uju, re~eno je u policji.
N.Tr.

FOTO NN

Policiji se
predao i drugi
osumnji~eni
SARAJEVO - Pripadnici
MUP-a Kantona Sarajevo
ju~e su uz krivi~nu prijavu
de`urnom kantonalnom tu`iocu predali Emina Osmanagi}a (22) i Midhata U`i~anina (28) iz Sarajeva
zbog osnova sumnje da su
izvr{ili razbojni{tvo nad
norve{kim dr`avljaninom
K.S., pripadnikom EUFORa, potvr|eno je u policiji.
U Kantonalnom tu`ila{tvu
u Sarajevu re~eno je da su
Osmanagi} i U`i~anin predati de`urnom tu`iocu
Adviji Hajdo-Balta, koja }e
nakon saslu{anja odlu~iti da
li }e podnositi zahtjev za
odre|ivanje pritvora.
Prema podacima iz policije, u nedjelju u ve~ernjim
satima dobrovoljno se predao U`i~anin, dok je nekoliko sati ranije uhap{en
Osmanagi}. Postoje osnovi
sumnje da su zajedno u nedjelju ujutro u sarajevskom
naselju Zmajevac fizi~ki
napali norve{kog dr`avljanina K.S., te mu oduzeli
odre|enu koli~inu novca,
digitalni aparat i ru~ni sat.
A.D.

NEZAVISNE

U F OKUSU

utorak 26. 7. 2005.

Obilje`ena 13. godi{njica
STRADANJA 87 HRVATA
U toku pro{log rata u BiH 25. jula 1992.
godine u napadu na ljubijsko selo
Bri{evo ubijeno 87 mje{tana,
me|u kojima i veliki broj `ena i djece

Misu zadu{nicu predvodio biskup Komarica
Z. ^EKI]

PRIJEDOR - Banjolu~ki biskup
Franjo Komarica predvodio je ju~e

slu`enje svete mise zadu{nice u poru{enoj katoli~koj crkvi u ljubijskom selu Bri{evo pored Prijedora
povodom obilje`avanja 13. godi{-

njice stradanja Hrvata iz tog kraja.
Kako je tom prilikom re~eno, u
toku pro{log rata u BiH 25. jula
1992. godine, u napadu na to selo
ubijeno je 87 mje{tana Bri{eva, me|u kojima i veliki broj `ena i djece.
Selo je danas potpuno poru{eno
i obraslo u gusto rastinje, a u njega
se nije vratio niko od prijeratnih
mje{tana.
Sa tog skupa, od nadle`nih organa u BiH zatra`eno je da se naredbodavci i po~inioci tog zlo~ina {to
prije procesuiraju, jer su njihova
imena, kako je istaknuto, svima dobro poznata.Biskup Komarica je,
obra}aju}i se prisutnima, istakao da

Nakon skrnavljenja pravoslavne crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu

Sve{tenik Mladen Majki} osudio
kamenovanje vjerskog objekta
D. KOVA^EVI]

PRIJEDOR - Protonamjesnik i
sve{tenik pravoslavne crkve svetih
apostola Petra i Pavla u Kozarcu
pored Prijedora Mladen Majki} ju~e
je o{tro osudio kamenovanje tog
vjerskog objekta, koje se dogodilo
protekle sedmice.
Sve{tenik Majki} je rekao da su
tom prilikom polupana stakla na
crkvi i razbijeno jedno od vakuumiranih stakala, a da su u crkvenom
dvori{tu prona|ene fla{e od piva i
odba~ene kamenice kojima su razbijana stakla na crkvi.
"Rije~ je o orgijanju nakon manifestacije na obli`njem bazenu. Nije prvi put da se tako ne{to desi. U
prethodnim incidentima na crkvi su
lupana stakla, u bunar u crkvenom
dvori{tu ubacivane mrtve `ivotinje,
a i verbalnih vrije|anja bilo je u vi{e navrata", rekao je sve{tenik Majki}.
On je izrazio zabrinutost za
svoju bezbjednost i bezbjednost porodice u tom naselju u kojem ugla-

vnom `ive povratnici Bo{njaci.
Majki} je osudio takve incidente i kamenovanje svih vjerskih
objekata, nazvav{i ih udarom na
sve demokratske i ljudske vrijednosti, jer oni "ne pridonose uspostavljanju povjerenja, religijske tolerancije i su`ivota na tim prostorima".
"O tome sam obavijestio policiju i predstavnike Banjalu~ke eparhije. Ako se takvi incidenti nastave,
za{titu }u tra`iti i od visokog predstavnika za BiH Pedija E{dauna",
rekao je sve{tenik Majki} i istakao
da je kamenovanje bogomolja "udarac u glavu svakom pravoslavnom
vjeruju}em ~ovjeku i svim dobronamjernim ljudima u Kozarcu".
I pored incidenata sve{tenik
Majki} ne namjerava da ode u drugu parohuju, jer mu je `elja da, kako ka`e, u~ini sve da takvih provokacija i incidenata vi{e ne bude.
Policija u Kozarcu i Prijedoru
po~ela je istragu o kamenovanju
crkve. U policiji ka`u da su neke od
osoba koje su u~estvovale u skrnav-

Pravoslavna crkva svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu

ljenju pravoslavnog hrama u tom
mjestu otkrivene i privedene licu
pravde.
Parohija u Kozarcu, koja obuhvata Kozarac, Petrov Gaj, Babi}e i

Danas nastavak sjednice parlamenta RS

vni red od 39 ta~aka.
Na prijedlogu dnevnog reda,
izme|u ostalog, nalaze se izvje{taji
o efektima odluka o prenosu ovla{tenja sa RS na zajedni~ke organe
BiH i realizaciji programa rje{avanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2004. godinu,
te informacije o stanju u obrazovanju RS. Na redu }e biti i stanje u

poljoprivredi, aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje autoputa
Gradi{ka - Banja Luka i pravu na
otpremninu po ~lanu 152 Zakona o
radu.
Poslanici bi, osim prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Zakona o nacionalnim parkovima i Zakona o univerzitetu, koji su upu}eni u proce-

Jaruge, broji 560 doma}instava, od
kojih neka, prema tvrdnji sve{tenika Majki}a, zbog provokacija namjeravju da prodaju imanje i napuste taj kraj.

Susret ^ovi}a i Tadi}a

NA DNEVNOM REDU RASPRAVA O
INOSTRANOM I UNUTRA[NJEM DUGU
BANJA LUKA - Poslanici Narodne skup{tine RS trebalo bi da
danas, u nastavku 28. redovne sjednice, razmotre informaciju o inostranom dugu RS sa stanjem 31. decembra 2004. godine i informaciju
o aktivnostima na rje{avanju unutra{njeg duga.
Poslije toga bi}e odr`ana i 29.
sjednica za koju je predlo`en dne-

se vrlo mali broj Hrvata vratio u
svoja predratna prebivali{ta na podru~ju RS za {ta, kako je rekao, najve}u odgovornost snose vlasti u
tom entitetu.
On je zaklju~io da je selo Bri{evo najbolji dokaz za tu njegovu
tvrdnju.
Ve}ina prijeratnih stanovnika
tog mjesta danas `ivi u Republici
Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja
Evropske unije.
Prema rije~ima `upnika `upe
Stara Rijeka Ilije Arlovi}a, kojoj
pripada selo Bri{evo, te{ko je o~ekivati da se bilo ko od nekada{njih
stanovnika vrati svojoj ku}i.

FOTO NN

8

duru po hitnom postupku, trebalo
da razmotre i set zakona iz oblasti
pravosu|a, kao i prijedloge zakona
o za{titi civilnih `rtava, zakona o
praznicima i zakona o inspekcijama.
Na dnevnom redu se nalaze i prijedlozi zakona o izmjenama Zakona
o teritorijalnoj organizaciji i Zakona
o gradu Isto~no Sarajevo. (Srna)

Razgovori
o RTV sistemu
MOSTAR - Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH
Dragan ^ovi} susreo se ju~e u
Mostaru s predsjednikom Hrvatske selja~ke stranke BiH Markom Tadi}em, saop{teno je iz
Kancelarije za informisanje
HDZ-a BiH.
Tokom razgovora bilo je rije~i
o reformi Javnog RTV sistema
BiH, Zakonu o visokom obrazovanju, o promjenama Ustava
BiH kao i izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine. (Agencije)


Download 26.07.200526.07.2005.pdf (PDF, 259.91 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 26.07.2005.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034583.
Report illicit content