26.07.2005 .pdf

File information


Original filename: 26.07.2005.pdf

This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2011 at 22:08, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 850 times.
File size: 254 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


26.07.2005.pdf (PDF, 254 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


U poru{enoj katoli~koj crkvi u ljubijskom selu Bri{evo slu`ena misa zadu{nica

Nakon razbojni{tva
nad pripadnikom
EUFOR-a

Ora{je

Policajci
ugasili po`ar
ORA[JE - Pripadnici ora{ke Policijske stanice su u
nedjelju oko pono}i u centru Ora{ja uz pomo} vatrogasnih aparata uspjeli lokalizirati po`ar na autobomilu
askona, ~iji je vlasnik ~lan
HDZ-a Pero Vinceti} (55)
iz Donje Mahale pored Ora{ja, potvr|eno je ju~er u policiji.
Automobil se, kako je poja{njeno, sam zapalio na
parkirali{tu u Tre}oj ulici, a
policajcima je naknadno u
pomo} do{la i vatrogasna
postrojba iz Ora{ja.
Tom prilikom na automobilu je pri~injena ve}a materijalna {teta, a razlozi samozapaljenja Vinceti}evog
automobila se istra`uju, re~eno je u policji.
N.Tr.

FOTO NN

Policiji se
predao i drugi
osumnji~eni
SARAJEVO - Pripadnici
MUP-a Kantona Sarajevo
ju~e su uz krivi~nu prijavu
de`urnom kantonalnom tu`iocu predali Emina Osmanagi}a (22) i Midhata U`i~anina (28) iz Sarajeva
zbog osnova sumnje da su
izvr{ili razbojni{tvo nad
norve{kim dr`avljaninom
K.S., pripadnikom EUFORa, potvr|eno je u policiji.
U Kantonalnom tu`ila{tvu
u Sarajevu re~eno je da su
Osmanagi} i U`i~anin predati de`urnom tu`iocu
Adviji Hajdo-Balta, koja }e
nakon saslu{anja odlu~iti da
li }e podnositi zahtjev za
odre|ivanje pritvora.
Prema podacima iz policije, u nedjelju u ve~ernjim
satima dobrovoljno se predao U`i~anin, dok je nekoliko sati ranije uhap{en
Osmanagi}. Postoje osnovi
sumnje da su zajedno u nedjelju ujutro u sarajevskom
naselju Zmajevac fizi~ki
napali norve{kog dr`avljanina K.S., te mu oduzeli
odre|enu koli~inu novca,
digitalni aparat i ru~ni sat.
A.D.

NEZAVISNE

U F OKUSU

utorak 26. 7. 2005.

Obilje`ena 13. godi{njica
STRADANJA 87 HRVATA
U toku pro{log rata u BiH 25. jula 1992.
godine u napadu na ljubijsko selo
Bri{evo ubijeno 87 mje{tana,
me|u kojima i veliki broj `ena i djece

Misu zadu{nicu predvodio biskup Komarica
Z. ^EKI]

PRIJEDOR - Banjolu~ki biskup
Franjo Komarica predvodio je ju~e

slu`enje svete mise zadu{nice u poru{enoj katoli~koj crkvi u ljubijskom selu Bri{evo pored Prijedora
povodom obilje`avanja 13. godi{-

njice stradanja Hrvata iz tog kraja.
Kako je tom prilikom re~eno, u
toku pro{log rata u BiH 25. jula
1992. godine, u napadu na to selo
ubijeno je 87 mje{tana Bri{eva, me|u kojima i veliki broj `ena i djece.
Selo je danas potpuno poru{eno
i obraslo u gusto rastinje, a u njega
se nije vratio niko od prijeratnih
mje{tana.
Sa tog skupa, od nadle`nih organa u BiH zatra`eno je da se naredbodavci i po~inioci tog zlo~ina {to
prije procesuiraju, jer su njihova
imena, kako je istaknuto, svima dobro poznata.Biskup Komarica je,
obra}aju}i se prisutnima, istakao da

Nakon skrnavljenja pravoslavne crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu

Sve{tenik Mladen Majki} osudio
kamenovanje vjerskog objekta
D. KOVA^EVI]

PRIJEDOR - Protonamjesnik i
sve{tenik pravoslavne crkve svetih
apostola Petra i Pavla u Kozarcu
pored Prijedora Mladen Majki} ju~e
je o{tro osudio kamenovanje tog
vjerskog objekta, koje se dogodilo
protekle sedmice.
Sve{tenik Majki} je rekao da su
tom prilikom polupana stakla na
crkvi i razbijeno jedno od vakuumiranih stakala, a da su u crkvenom
dvori{tu prona|ene fla{e od piva i
odba~ene kamenice kojima su razbijana stakla na crkvi.
"Rije~ je o orgijanju nakon manifestacije na obli`njem bazenu. Nije prvi put da se tako ne{to desi. U
prethodnim incidentima na crkvi su
lupana stakla, u bunar u crkvenom
dvori{tu ubacivane mrtve `ivotinje,
a i verbalnih vrije|anja bilo je u vi{e navrata", rekao je sve{tenik Majki}.
On je izrazio zabrinutost za
svoju bezbjednost i bezbjednost porodice u tom naselju u kojem ugla-

vnom `ive povratnici Bo{njaci.
Majki} je osudio takve incidente i kamenovanje svih vjerskih
objekata, nazvav{i ih udarom na
sve demokratske i ljudske vrijednosti, jer oni "ne pridonose uspostavljanju povjerenja, religijske tolerancije i su`ivota na tim prostorima".
"O tome sam obavijestio policiju i predstavnike Banjalu~ke eparhije. Ako se takvi incidenti nastave,
za{titu }u tra`iti i od visokog predstavnika za BiH Pedija E{dauna",
rekao je sve{tenik Majki} i istakao
da je kamenovanje bogomolja "udarac u glavu svakom pravoslavnom
vjeruju}em ~ovjeku i svim dobronamjernim ljudima u Kozarcu".
I pored incidenata sve{tenik
Majki} ne namjerava da ode u drugu parohuju, jer mu je `elja da, kako ka`e, u~ini sve da takvih provokacija i incidenata vi{e ne bude.
Policija u Kozarcu i Prijedoru
po~ela je istragu o kamenovanju
crkve. U policiji ka`u da su neke od
osoba koje su u~estvovale u skrnav-

Pravoslavna crkva svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu

ljenju pravoslavnog hrama u tom
mjestu otkrivene i privedene licu
pravde.
Parohija u Kozarcu, koja obuhvata Kozarac, Petrov Gaj, Babi}e i

Danas nastavak sjednice parlamenta RS

vni red od 39 ta~aka.
Na prijedlogu dnevnog reda,
izme|u ostalog, nalaze se izvje{taji
o efektima odluka o prenosu ovla{tenja sa RS na zajedni~ke organe
BiH i realizaciji programa rje{avanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2004. godinu,
te informacije o stanju u obrazovanju RS. Na redu }e biti i stanje u

poljoprivredi, aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje autoputa
Gradi{ka - Banja Luka i pravu na
otpremninu po ~lanu 152 Zakona o
radu.
Poslanici bi, osim prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Zakona o nacionalnim parkovima i Zakona o univerzitetu, koji su upu}eni u proce-

Jaruge, broji 560 doma}instava, od
kojih neka, prema tvrdnji sve{tenika Majki}a, zbog provokacija namjeravju da prodaju imanje i napuste taj kraj.

Susret ^ovi}a i Tadi}a

NA DNEVNOM REDU RASPRAVA O
INOSTRANOM I UNUTRA[NJEM DUGU
BANJA LUKA - Poslanici Narodne skup{tine RS trebalo bi da
danas, u nastavku 28. redovne sjednice, razmotre informaciju o inostranom dugu RS sa stanjem 31. decembra 2004. godine i informaciju
o aktivnostima na rje{avanju unutra{njeg duga.
Poslije toga bi}e odr`ana i 29.
sjednica za koju je predlo`en dne-

se vrlo mali broj Hrvata vratio u
svoja predratna prebivali{ta na podru~ju RS za {ta, kako je rekao, najve}u odgovornost snose vlasti u
tom entitetu.
On je zaklju~io da je selo Bri{evo najbolji dokaz za tu njegovu
tvrdnju.
Ve}ina prijeratnih stanovnika
tog mjesta danas `ivi u Republici
Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja
Evropske unije.
Prema rije~ima `upnika `upe
Stara Rijeka Ilije Arlovi}a, kojoj
pripada selo Bri{evo, te{ko je o~ekivati da se bilo ko od nekada{njih
stanovnika vrati svojoj ku}i.

FOTO NN

8

duru po hitnom postupku, trebalo
da razmotre i set zakona iz oblasti
pravosu|a, kao i prijedloge zakona
o za{titi civilnih `rtava, zakona o
praznicima i zakona o inspekcijama.
Na dnevnom redu se nalaze i prijedlozi zakona o izmjenama Zakona
o teritorijalnoj organizaciji i Zakona
o gradu Isto~no Sarajevo. (Srna)

Razgovori
o RTV sistemu
MOSTAR - Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH
Dragan ^ovi} susreo se ju~e u
Mostaru s predsjednikom Hrvatske selja~ke stranke BiH Markom Tadi}em, saop{teno je iz
Kancelarije za informisanje
HDZ-a BiH.
Tokom razgovora bilo je rije~i
o reformi Javnog RTV sistema
BiH, Zakonu o visokom obrazovanju, o promjenama Ustava
BiH kao i izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine. (Agencije)


Document preview 26.07.2005.pdf - page 1/1


Related documents


26 07 2005
26 07 2011
26 07 2006
krizmanici pitanja i odgovori
lanak
100 cinjenica o suboti

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 26.07.2005.pdf