4.1.2006 (PDF)
File information


This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2011 at 22:23, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 803 times.
File size: 900.03 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - 4.1.2006.pdf - Page 1/1

File preview


NEZAVISNE

DRU[TVO

4. 1. 2006. srijeda
FOTO NN

Ilija Arlovi},
`upnik

STARA RIJEKA PORED SANSKOG MOSTA

SELO KOJE IZUMIRE
SANSKI MOST - Selo Stara Rijeka, koje
se nalazi u neposrednoj blizini Sanskog Mosta,
presta}e da postoji u narednoj deceniji jer }e
stanovnici to sela jednostavno izumrijeti.
Na ovo je upozorio `upnik ove `upe Ilija
Arlovi}, koji je dodao kako su neka sela potpuno ostala bez svojih stanovnika.
"U selo Bri{evo se poslije rata nije vratio
niko od prijeratnih mje{tana. Ovo selo je u ratu potpuno razoreno, a ku}e nisu obnovljene",
rekao je Arlovi}.
On je dodao kako mje{tani `ive u potpunoj izolaciji od ostatka svijeta bez elementarnih egzistencijalnih uslova.
"Do sela nema autobuskih linija, ne posto-

Arvidas @igis, generalni
direktor "Bir~a"

Pove}a}emo
kapacitete
i kvalitet proizvoda
ZVORNIK - Generalni direktor Fabrike glinice "Bira~" iz Zvornika Arvidas @igis o~ekuje da
}e 2006. biti godina nove razvojne etape ove fabrike, posebno u ekonomi~nijem vo|enju radnog procesa, kao i postizanja visokog kvaliteta
proizvoda.
"Od menad`menta i radnika o~ekuje se da ova
fabrika u 2006. godini po~ne da pove}ava profit,
a ne da bude stalno u gubicima", rekao je @igis
u novogodi{njoj poruci zaposlenima.
On je podsjetio da je 2005. godina bila zna~ajna po finansijskim ulaganjima u nove projekte.
@igis je podsjetio da je u pro{loj godini zavr{en generalni remont pe}i na Odjeljenju kalcinacije, koja nije radila 20 godina. On je rekao da
su stru~njaci fabrike pustili u rad {estu autoklavnu bateriju, ~ime su stvoreni uslovi za punu
pogonsku spremnost i ve}u proizvodnju glinice.
Generalni direktor Fabrike glinice "Bira~"
podsjetio je da je u pro{loj godini primljeno 278
novih radnika, izvr{ena je rekonstrukcija odmarali{ta za radnike u Bao{i}u, opremljen je novi
restoran u krugu ove fabrike, te da je pove}ana
plata zaposlenima za 30 odsto. (Srna)

Do sela nema autobuskih
linija, ne postoji ambulanta,
po{ta, niti trgovina, istakao
mje{tanin Jozo ^avlovi}
ji ambulanta, po{ta, niti trgovina", istakao je
mje{tanin Jozo ^avlovi}.
Prema njegovim rije~ima, jedan dio sela
nema elektri~nu enegiju, a ovaj problem je trenutno nerje{iv zbog toga {to se dio dalekovoda
nalazi u minskom polju.
On je istakao kako je selo u proteklom ratu do`ivjelo zna~ajna razaranja te da glavni in-

frastrukturni objekti nisu obnovljeni.
Jedan od problema je i nepostojanje telefonskih veza sa ostatkom svijeta.
Prema rije~ima Arlovi}a, u selu danas mahom `ive osobe u starijoj `ivotnoj dobi, dok je
najve}i broj mladih `ivotnu egzistenciju zasnovao u Republici Hrvatskoj ili inostranstvu.
On je rekao kako od 2.000 prijeratnih stanovnika ove `upe, danas na ovom prostoru `ivi
tek oko 120 mje{tana. Dodatni problem, dodao
je on, jeste u tome {to je selo u prometnoj izolaciji jer put Sanski Most - Ljubija, koji prolazi
kroz Staru Rijeku, danas gotovo niko ne upotrebljava i on se nalazi u veoma lo{em stanju.
Z.^.

13

Mili}i

"Boksit"
postao
ve}inski
vlasnik
"Drina
osiguranja"
MILI]I - Akcionarsko
dru{tvo "Boksit" iz Mili}a,
kupovinom akcija na berzi, postalo je ve}inski vlasnik Osiguravaju}eg dru{tva "Drina osiguranje" iz
Zvornika, saop{tila je Slu`ba za odnose s javno{}u
AD "Boksit".
"Drina osiguranje" je kupljeno na Banjalu~koj berzi kupovinom paketa akcija vrijednog 732.000 KM.
"Ova kupovina doprinije}e da 'Drina osiguranje'
jo{ uspje{nije radi u interesu svojih komitenata i
svih onih koji su i do sada
imali povjerenje u ovu
osiguravaju}u ku}u", ka`e
se u saop{tenju.
Kompanija "Boksit", kao
najve}i dosada{nji komitent "Drina osiguranja",
garantova}e svojim kapitalom, kao i ostalim potencijalima, da "Drina osiguranje" zauzme lidersku poziciju u oblasti osiguranja
lica i imovine. (Srna)

^elinac

Stipendije
za 20
studenata
^ELINAC - Op{tina ^elinac planira da iz ovogodi{njeg bud`eta stipendira
20 studenata i 15 u~enika
srednjih {kola.
Pojedina~ni iznos stipendija za studente bi}e 80
KM, a za srednjo{kolce od
40 do 60 KM, zavisno od
socijalnog polo`aja |aka.
Konkurs za prijavu kandidata za stipendije otvoren
je do kraja januara. (Srna)


Download 4.1.20064.1.2006.pdf (PDF, 900.03 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 4.1.2006.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034586.
Report illicit content