ivo i ana barišić (PDF)
File information


This PDF 1.2 document has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2011 at 22:28, from IP address 109.60.x.x. The current document download page has been viewed 1080 times.
File size: 184.2 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - ivo i ana barišić.pdf - Page 1/1

File preview


NEZAVISNE

DRU[TVO

novine

8 - 9. 3. 2003.

Vreme{ni Ivo, iako bez obje potkoljenice, brine o nepokretnoj sestri Ani

Nekada se lak{e `ivjelo
Ovako stari i bolesni, mi jednostavno ne mo`emo i nemamo kuda, sve i kad bismo htjeli, pri~a Ivo.
Ka`e, najve}u pomo} dobijaju od sestre, njene familije i "Karitasa"

9

Nezavisno udru`enje
novinara RS

DRAGAN JERINI]
PREDSJEDNIK
BANJA LUKA - Dragan Jerini}, glavni i odgovorni urednik "Nezavisnih novina" i dugogodi{nji
~lan NUN RS, u petak je imenovan za novog
predsjednika Nezavisnog udru`enja novinara RS.
Nakon {to su u petak na vanrednoj sjednici
Skup{tine NUN RS usvojeni razlozi ostavke
dosada{njeg predsjednika Radomira Ne{kovi}a,
Jerini} je jednoglasno izabran za novog predsjednika Udru`enja.
Skup{tina NUN RS, u petak je podr`ala i formiranje koordinacije novinarskih udru`enja kao
pravnog lica, te ovlastila rukovodstvo Udru`enja da aktivno u~estvuje u radu koordinacije.
Tako|e, usvojen je i finansijski izvje{taj za
pro{lu godinu, a dogovorene su i dalje aktivnosti, kao {to je obnova ~lanstva i naplata ~lanarine.
B.G.D.

Br~ko

TRI GODINE OD
PROGLA[ENJA DISTRIKTA

Ivo i Ana pre`ivljavaju u skromnom domu
PRIJEDOR - Na brdu Bri{evo, nadomak
rudarske varo{ice Ljubija, te{ku `ivotnu sudbinu decenijama dijele brat i sestra, Ivo i
Ana Bari{i.
Ivo je ro|en 1925. godine, a Ana 1921.
godine. On se nikada nije `enio, dok je iza
Ane jedan brak bez djece. Njega je nesre}a
sna{la jo{ kao mladi}a, prije punih 57 godina. Za vrijeme Drugog svjetskog rata naletio
je na minu i izgubio obje noge, ispod koljena. Baka Ana je tako|e slabog zdravlja, a
prije godinu dana pala je na postelju. Godine
su u~inile svoje i Ana je izgubila nadu za bilo kakvo pobolj{anje.
POMO] OD "KARITASA": "Najve}u pomo} imamo od sestre i njene familije, a
u ovom poslijeratnom periodu nesebi~no su
brinuli o nama i predstavnici "Karitasa". Oni
su prije pet godina podigli i ku}u u kojoj sada `ivimo, i to za samo 17 dana. Redovno
nas obilaze", pri~a Ivo. Ka`e, najvi{e poma`u Ani, a kada zatreba i njemu.
"Pospreme nam ku}u, Anu presvuku, donesu joj neophodne lijekove, a po potrebi je
obi|e i ljekar, pregleda je. Posebno se za nas
`rtvuje Borka Mad`ar iz obli`njeg sela Stara
Rijeka, koja dolazi i zimi, po najgorem vremenu. Da nije nje i njenih kolega iz "Karita-

NN FOTO

sa", ne znamo {ta bismo. Ostali bismo sami,
po{to su sve kom{ije oti{le u inostranstvo,
trbuhom za kruhom", ka`e Ivo i dodaje:
"Ovako stari i bolesni, mi jednostavno
ne mo`emo i nemamo kuda, sve i kad
bismo htjeli". Najgore im je, ka`e, u kasnu
jesen i zimu, kada blato i snijeg ote`avaju
kretanje Ivici, stopostotnom invalidu. Njega
poznaju svi `itelji ljubijskog kraja, jer je i
pored ogromnog tjelesnog hendikepa, davno odlu~io da se ne prepusti sudbini. Obje
potkoljenice dobro je op{io vunenom tkaninom i ko`om i njima se u hodu koristi
umjesto stopala.
"On je na koljena obolio, ali se eto, jo{
brani. Nekad mu puno treba da prohoda nakon ustajanja, ali se jo{ nekako kre}e. Ja sam
prije ne{to vi{e od godine pala kada sam krenula da kupim drva. Od tada nisam vi{e ono
{to sam bila", ka`e o svojoj i bratovoj nevolji
baka Ana.
Pri~a kako je jo{ tada prestala raditi, jer
je izgubila snagu i u rukama.
NEKADA SE LAK[E @IVJELO: Sve
do prije tri, ~etiri godine, Ana je gajila ba{tu,
sijala krompir, grah, luk i ostalo povr}e. Ka`e, dr`ali su ranije i dvije krave, svinje, `ivinu, ali se u me|uvremeno mnogo toga pro-

mijenilo. Na`alost, na gore. Oboje ka`u da
se nekada mnogo lak{e `ivjelo, jer su bili
mla|i. Imali su i kom{ije, koje su im nesebi~no pomagale. Ipak, Ivo se i danas pje{ke zaputi do Ljubije, ali mu sada trebaju skoro ~etiri sata da stigne do nekada{nje rudarske varo{ice, pa zato naj~e{}e nekoga zamoli, ili
mu plati, da ga preveze radi kupovine namirnica. Na isti na~in snalaze se i za drva, koja
naj~e{}e plate od novca dobijenog od sestre
iz inostranstva.
"Ve} 57 godina sam te{ki invalid, ali nikada nisam izgubio `elju za putovanjem, {to
sam oduvijek volio. Tako sam 1997. godine
otputovao autobusom sa vjernicima ovoga
kraja u Sarajevo, gdje je dolazio papa Ivan
Pavle II. Sve je pro{lo tako jednostavno i lagodno", prisje}a se Ivan.
Oboje su veliki vjernici, a njemu jako te{ko pada {to je `upna crkva udaljena oko ~etiri kilometra od njihove ku}e. Sre}om, naj~e{}e neko usput navrati po njega. Tada sa
velikim u`ivanjem odlazi na misu, gdje se
vidi sa poznanicima i mje{tanim okolnih sela. Uz pri~u i dru`enje, te vjersku slu`bu i
molitvu, svakodnevne muke, makar na kratko, postanu lak{e i podno{ljivije.
D. MARI^I]

Program dje~ijih igraonica u gradovima RS

Priprema mali{ana za {kolu
BANJA LUKA - Program dje~jih igraonica koji je predvi|en kao priprema za {kolu djece koja nisu obuhva}ena redovnim
pred{kolskim aktivnostima, uskoro }e biti
uspostavljen u ve}ini gradova Republike
Srpske.
Program se ve} sprovodi u Bijeljini i
Ljubiji, a uskoro }e se dje~je igraonice organizovati i za mali{ane u ostalim gradovima.
U ve}im vrti}ima u Banjoj Luci dje~je
igraonice }e biti organizovane od 17. marta,
a u njihov rad uklju~i}e se sva djeca koja
podlije`u obaveznom upisu u {kolu.
"Trenutno imamo prijavljene 62 grupe, a
u svakoj grupi je od 15 do 25 djece", objasnio je Drago Dragi}, direktor Centra za
pred{kolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjoj Luci. On je istakao da je pripremna nastava za {kolu u vrti}ima intenzivirana prilikom odr`avanja dje~jih igraonica, ali da se

ona odvija i u okviru redovne nastave u vrti}ima, odnosno da zapo~inje jo{ od jaslica.
Zaposleni u Dje~jem vrti}u "Na{a radost" u Trebinju prave spiskove mali{ana
koji }e biti uklju~eni u rad dje~jih igraonica.
Kako ka`u u ovom vrti}u, postoji veliki broj
zainteresovanih roditelja koji svoju djecu
`ele uklju~iti u ovaj program, koji }e uskoro
po~eti s radom.
Zbog nedostatka prostora u Dje~ijem
vrti}u "Majka Jugovi}a" u Doboju dje~je
igraonice nisu organizovane.
U Bijeljini u Dje~jem vrti}u "^ika Jova
Zmaj" igraonice uveliko rade. U njih je
uklju~eno 120 mali{ana uzrasta od tri do
{est godna.
"Djeca u vrti}u provode po tri sata, od
16 do 19 ~asova. To su naj~e{}e ona djeca
~iji roditelji nemaju potrebu da ih upisuju za
cjelodnevni boravak u vrti}u", ka`e Joka

Arsenovi}, direktor Dje~jeg vrti}a "^ika Jova Zmaj".
Ona je istakla da se rad igraonica od
marta do juna finansira od sredstava koja
obezbje|uje Javni fond za dje~ju za{titu, a
vrti} je vlastitim sredstvima opremio prostor
i sve ostalo {to je neophodno za normalno
funkcionisanje i rad u igraonicama.
Vrti} "Radost" u Ljubiji igraonice je organizovao za 70 {estogodi{njaka koji su raspore|eni u dvije grupe. Prema rije~ima
Du{anke Bo`i}, vaspita~a u Dje~jem vrti}u
"Radost", rad u igraonicama }e trajati do
prvog jula.
Za program dje~jih igraonica Javni fond
za dje~iju za{titu RS izdvojio je oko
500.000 maraka, od kojih je nabavljen materijal potreban za rad u igraonicama, te namje{tanje i opremanje igraonica.
@.GALI]

BR^KO – Povodom tre}e godi{njice progla{enja Br~kog za BiH distrikt, u ovom gradu se
u petak i u subotu odr`ava niz manifestacija.
Na osnovu odredbi Op{teg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 8. marta 2002. godine, tada{nji visoki predstavnik za BiH Volfgang Petri~
ovlastio je supervizora za Br~ko Roberta Faranda da proglasi Br~ko distriktom BiH.
Povodom tre}e godi{njice Sini{a Kisi}, gradona~elnik Br~kog, izjavio je da za distrikt slijedi
tzv. druga faza.
"U ovoj fazi prioritet nam je kona~no rje{avanje pitanja smje{taja raseljenih i izbjeglih lica,
provo|enje privatizacije dr`avnog kapitala i
stanova, te ja~anje ekonomskog i pravnog okvira distrikta", objasnio je Kisi}.
U petak je, povodom trogodi{njice distrikta, u
Gradskoj galeriji otvorena izlo`ba slika Rizaha
[teti}a, a u velikoj sali Doma kulture gostovalo je
Narodno pozori{te RS iz Banje Luke s predstavom "Pigmalion". Tako|er, predstavljena je i publikacija pod nazivom "Br~ko distrikt BiH – budu}nost je po~ela" u kojoj su predstavljene institucije distrikta. Publikacija je {tampana u tira`u od
1.050 primjeraka na luksuznom papiru.
V.M.

Fond stanovanja RS

OP[TINI PRIJEDOR
ODOBRENA KREDITNA
SREDSTVA OD 500.000 KM
PRIJEDOR - Fond stanovanja Republike
Srpske odobrio je op{tini Prijedor kreditna
sredstva od 500.000 KM za rje{avanje stambenih problema socijalnih kategorija stanovni{tva.
"Kreditna sredstva mo}i }e biti kori{tena samo
uz saglasnost Skup{tine op{tine", potvrdio je
Muharem Murselovi}, predsjednik Skup{tine op{tine Prijedor. On je rekao da se SO Prijedor jo{
nije izjasnila o na~inu dodjele ovih sredstava.
Murselovi} je naglasio da u prijedorskoj op{tini o~ekuju da }e im iz sredstava koje Fond
stanovanja RS prikupi u privatizaciji stanova
biti odobreno jo{ kreditnih aran`mana.
I.[.

Doboj

STOTINU PORODICA
POGINULIH BORACA BEZ
KROVA NAD GLAVOM
DOBOJ - Oko stotinu porodica poginulih boraca iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica na
podru~ju op{tine Doboj nema rije{eno stambeno pitanje.
Milan Milivojevi}, na~elnik Odjeljenja za bora~ka pitanja u op{tini Doboj, potvrdio je da je
me|u ovim porodicama stambeno nezbrinuto
njih osam sa dva poginula ~lana.
"Za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, op{tina
Doboj je u bud`etu izdvojila 300 hiljada KM,
ali kako se niko ne bi na{ao na ulici prijeko
je potrebna i pomo} Vlade RS", izjavio je Milivojevi}. (Srna)


Download ivo i ana barišićivo i ana bariÅ¡ić.pdf (PDF, 184.2 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ivo i ana barišić.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000034587.
Report illicit content