รวมหนังสือสั่งการฉบับสมบูรณ์ (read only) (PDF)
File information


Title: Full page fax print
Author: admin

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 27/03/2012 at 19:37, from IP address 125.25.x.x. The current document download page has been viewed 33554 times.
File size: 81.06 MB (383 pages).
Privacy: public file
File preview


คํานํา
สํานักบริหารการทะเบียน โดยส่วนการทะเบียนราษฎร (กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการ
ทะเบียน) ได้จัดทําโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําปี พ.ศ.2555 ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ด้วยวิธีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกไปแนะนําติดตามการ
ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียน
อําเภอ สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อให้บุคลากรในสํานักทะเบียนได้รับทราบ
แนวทางในการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้จัดรวบรวมหนังสือสั่งการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน มอบให้
สํานักทะเบียนอําเภอ สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํานักทะเบียนจังหวัด ใช้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

สํานักบริหารการทะเบียน
มกราคม 2555

สารบัญ
คํานํา
หนังสือสั่งการ

หน้า

1. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 3 ลงวันที่ 9 มกราคม 2539……………………………………………1
เรื่อง การดําเนินการกรณีมีการแจ้งเท็จต่อนายทะเบียนและกรณีการออกหลักฐานผิดประเภท
2. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 6 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541…………………………………………4
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน
3. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.5/ว 2359 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542…………………………….7
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเลขประจําตัวประชาชนและการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ที่ มท 0310.1/ว 8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2544…………………………….11
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีมีการกระทําทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
5. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 6 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544……………………………………19
เรื่อง การจําหน่ายรายการบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร
6. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 42 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544…………………………………….21
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเลขประจําตัวประชาชนในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลฯ
ไม่ตรงกับสูติบัตร
7. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 43 ลงวันที่ 27 กันยายน 2544……………………………………29
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
8. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/25057 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544…………………………………31
เรื่อง หารือการขอเพิ่มชื่อบุคคลสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (คดีขาดอายุความ)
9. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/ว 10 ลงวันที่ 1 เมษายน 2545……………………………………...33
เรื่อง มาตรการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
10. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 12 ลงวันที่ 22 เมษายน 2546………………………36
เรื่อง การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนต่างด้าวที่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย
11. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 24 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546…………………………………..38
เรื่อง การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
12. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/ว 63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2547………………………………………41
เรื่อง กําชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

หน้า
13. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 9 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547……………………………………47
เรื่อง การแจ้งการเกิดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
14. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 32 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2547……………………..50
เรื่อง การป้องกันการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้อาศัยอยู่จริง
15. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547………………..53
เรื่อง แนวทางการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
16. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549………………………………………55
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางของผู้เยาว์
17. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 8524 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549……………………………….56
เรื่อง การปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/ว 53 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549………………………………….61
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
19. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 3341 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550………………………………..65
เรื่อง มาตรการแนวทางและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
20. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550………………………………………….70
เรื่อง เจ้าบ้านและการแจ้งย้ายที่อยู่
21. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 20 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550………………………………..73
เรื่อง การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
22. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551………………76
เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
23. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 9489 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551…………………….80
เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
24. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 2618 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551…………………83
เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
25. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 93 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551…………………..102
เรื่อง ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

หน้า
26. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 106 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551……………………………….121
เรื่อง การรับแจ้งการเกิดสําหรับเด็กที่เกิดต่างท้องที่สํานักทะเบียน
27. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 19895 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551………………………………123
เรือ่ ง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
28. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 8787 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552……………………………..125
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
29. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/853 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552………………………………..128
เรื่อง การออกหลักฐานสูติบัตรฉบับใหม่เนื่องจากแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
30. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 46 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552………………………………..130
เรื่อง แนวทางการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
31. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 61 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552…………………….134
เรื่อง การสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎร
32. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 1927 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553……………………………137
เรื่อง หารือการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีสวมตัวทําบัตร ราย นางบุญรอด สอนคํามูล
33. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/ว 28795 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553…………………………….141
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน
34. หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/501 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554……………………………….147
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการเกิดและแจ้งย้ายที่อยู่
35. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0309/ว 23695 ลงวันที่ 16 กันยายน 2554…………………...150
เรื่อง แจ้ง มติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
36. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/ว 377 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555……………………………….152
เรื่อง นโยบายการปฏิบตั ิงานการทะเบียนราษฎร
37. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 3945 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555……………………………..153
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
38. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308/ว 1919 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2535………………………………..155
เรื่อง การปฏิบัติในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
39. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ที่ มท 0310.3/ว 174 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2537…………………….163
เรื่อง การจําหน่ายรายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

หน้า
40. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.3/ว 2086 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2539………………………………..165
เรื่อง การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน กรณีบัตรหาย หรือบัตรถูกทําลาย
41. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.3/ว 2505 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2540…………………………………….167
เรื่อง การยกเลิก หรือจําหน่ายรายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
42. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.2/ว 3720 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547………………………….169
เรื่อง การทุจริตทางการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
43. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 4841 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550………………………………….171
เรื่อง การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งพ้นสภาพจากการยกเว้น
44. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.2/ว 1529 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2543……………………………..179
เรื่อง หารือการยกเลิกทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง และทะเบียนสมรส
45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0310/ว 40 ลงวันที่ 11 มกราคม 2521……………………….185
เรื่อง การสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
46. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท 0402/ว 94 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2530…………………………….188
เรื่อง การดําเนินคดีอาญากับผู้ทุจริตเกี่ยวกับงานทะเบียน
47. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0904/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509………………………………………………..190
เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
48. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 9 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2509……………………………………………………191
เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
49. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0301/ว 656 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548………………………………………..192
เรื่อง การร้องเรียนการบริการประชาชน

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………….195
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญา (ตาม ว.8)………………………………………………………………………………..200
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้อาศัยอยู่จริง…………………………………………….202
แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบภายหลังการเพิ่มชื่อ…………………………………………………………………………………203
แนวทางปฏิบัติกรณีการขอเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้าน…………………………………………………………………………………..204
การแจ้งย้ายปลายทางของผู้เยาว์………………………………………………………………………………………………………..205
การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน…………………………………………………………………………………………………………….206

8. การจัดทําทะเบียนคุมการแจ้งเกิดเกินกําหนดและการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน……………………………………..207
9. การขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 23……………………………………………………………………………………..208
10. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์………………..209
และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ.2551
11. บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง…………………………………………………………………………….217
เรื่อง การออกคําสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและคําสั่งเพิกถอน
รายการบัตรหรือบัตรประจําตัวประชาชน
12. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539………………………………………………………….222
13. กรณีตัวอย่างความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่……………………………………………………………….………………226

กรณีตัวอย่างการกระทําทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การทุจริตสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน กรณีบุคคลได้รับการยกเว้น
การทุจริตแจ้งย้ายที่อยู่และสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน
การทุจริตกรณีบุคคลเดียวใช้รายการบุคคล 2 รายการ
การทุจริตโดยใช้เอกสารหลักฐานปลอมในการจดทะเบียนสมรส
การทุจริตแจ้งย้ายที่อยู่และสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริงเสียชีวิตแล้ว
กรณีการทุจริตแจ้งการย้ายที่อยู่สวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน/จดทะเบียนสมรสและแจ้งการตาย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Download รวมหนังสือสั่งการฉบับสมบูรณ์ (read only)รวมหนังสือสั่งการฉบับสมบูรณ์ (read only).pdf (PDF, 81.06 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file รวมหนังสือสั่งการฉบับสมบูรณ์ (read only).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000037870.
Report illicit content