Bienen (PDF)
File information


Title: شگفتیهای روان تن وجامعه زنبورا ن عسل
Author: xxx

This PDF 1.5 document has been generated by Acrobat PDFMaker 9.1 für Word / Acrobat Distiller 9.4.2 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 29/10/2012 at 00:09, from IP address 91.21.x.x. The current document download page has been viewed 2522 times.
File size: 5.18 MB (201 pages).
Privacy: public file
File preview


‫ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎﯼ روان ﺗﻦ وﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺒﻮرا ن ﻋﺴﻞ‬

‫ﺗﺎﻟﻴﻒ ‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻮ ﻻد ﭘﻮر‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯼ ﺗﺎزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎ زﻩ ﮐﺮدن ﺗﺠﺎرب ﮐﻬﻦ‬
‫)درﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1389 10. 10‬ﺑﺮاﺑﺮ ‪31.12.2010‬م(‬
‫ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ ﮐﺘﺎب‪،‬ﺣﺎﺻﻞ ﺁز ﻣﺎﻳﺸﻬﺎ وﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺂ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺟﻮاﻧﯽ ودر ﺣﻴﻦ‬
‫ﮐﺎر ﺑﺎ زﻧﺒﻮران ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ ام و ﺑﺮاﯼ ﻣﻄﺎ ﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ ﯼ ﭘﮋو هﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﻧﻮ ﺷﺘﻪ هﺎﯼ اﻳﺸﺎ ن و ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎ رﺑﺴﺘﻦ ﺗﻮ ﺻﻴﻪ هﺎ و ﺗﮑﺮار ﺁ ز ﻣﺎ ﻳﺸﺎت اﻳﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﮐﺘﺎ ب ﻏﻨﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ام و ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ اﺣﻴﺎﻧﺂ‬
‫از ﺁ زﻣﺎﻳﺸﯽ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺗﻤﺎ م ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯼ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ‪ ،‬اهﺘﻤﺎ م ورزﻳﺪﻩ ام‪.‬‬
‫اﻳﻨﮏ ‪:‬ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر )ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ‪: (1358‬‬
‫ﺑﺎ ﺁ ﻧﮑﻪ در ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎ ب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ‪ ،‬در ﺑﺎ رﻩ زﻧﺒﻮرا ن ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺬا دا ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و‬
‫ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮورش ‪ ،‬رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻴﻔﻴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎ ﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﺣﺸﺮﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻳﺠﺎب ﻣﻴﮑﻨﺪ‬
‫ﺗﺎ هﺰاران ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در اﻳﻨﻤﻮارد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻳﯽ ﺗﺎ زﻩ ﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ‪ ،‬ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫هﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از دﻩ ﺳﺎل ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ‪،‬ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﭼﺎپ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ‬
‫هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻳﮑﺴﺎل زﻧﺒﻮر دارﯼ ﺁ ﻳﻨﺪﻩ ﺻﻮرت ﺧﻮ ا هﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﺮدود ﺧﻮ ا هﺪ‬
‫ﺳﺎﺧﺖ و در ﺳﺎﻳﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ‪ ،‬اﻧﮕﺎرﻩ هﺎﯼ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮا هﺪداد‪.‬‬
‫ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ اﻳﻦ ﮐﺘﺎ ب ﺟﺎ ﻣﻊ و ﭘﺮ ارزش را ﮐﻪ ﭼﮑﻴﺪﻩ اﯼ از ﻧﮑﺎ رﺷﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎ م ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻧﻴﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از‬
‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺎ ﺑﻠﻮﻳﯽ از ﻣﺸﺎ هﺪات زﻧﺒﻮرداران در ﻣﻮردزﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎﯼ ﺁﻧﺴﺖ‪ ،‬ﺗﺂﻟﻴﻒ و‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ داﻧﺸﻮران ‪ ،‬داﻧﺶ ﭘﮋوهﺎن و زﻧﺒﻮر داران ﻣﯽ ﻧﻤﺎ ﻳﻢ ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻮﻻد ﭘﻮر ــ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ‪1358‬‬
‫ﻳﺎدداﺷﺖ‪:‬‬
‫اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدم ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎ ﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺗﺂﻟﻴﻒ ‪،‬درﻣﻮ رد ﭼﺎپ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎ ﻳﻢ وﻟﯽ ﻣﺘﺎ ﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از‬
‫ﻧﮕﺎرش ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺰ ﺑﻮر ﻣﻴﮕﺬرد ‪ ،‬هﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻣﻴﺴّﺮ ﻧﺸﺪﻩ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ وﺟﻮ د ش را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮ دم ‪.‬‬
‫ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ در ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺎ ن ﺳﺎل ‪ 1363‬ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ‪ ،‬دو ﺳﺘﺎن زﻧﺒﻮر دار ‪،‬ﻣﺮا ﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮ د ﻩ و در ﺣﺎ ﻟﻴﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﻊ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟُﻪ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﻮ دﻧﺪ ‪ ،‬از ﮐﻢ ﮐﺎرﯼ زﻧﺒﻮران ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻻﺧﺮﻩ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻪ زﻧﺒﻮر ) ‪ ( varroua,‬ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﺰوﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎ ﯼ ﺳﻴﺮوس ﻣﺎ ﮐﺎﺑﯽ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﺂ ﺑﻪ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب و ﺳﺎ ﻳﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﺒﺎ درت ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﮐﺘﺎ ب ﺣﺎ ﺿﺮ ﮐﻪ‬
‫ﻋﺒﺎ رت ﺑﻮ د از اﻓﺰو دن ﺑﺮ ﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮورﯼ وهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎ ﺷﻴﻪ اﯼ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ‬
‫و ﻗﻄﻌﺎت ادﺑﯽ و ﻣﺸﺮو ﺣﺎت ﻣﺪ ِوّن ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻤﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮ دم ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﭼﺎپ ‪ ،‬ﺳﺒﮑﺘﺮ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻮ ﻻ د ﭘﻮر ــ ﺁﺑﺎن ‪1363‬‬
‫ﻳﺎدداﺷﺘﯽ دﻳﮕﺮ ‪:‬‬
‫ﺑﺎ ﻻ ﺧﺮﻩ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ‪ ،‬ﭼﺎپ اﻳﻦ ﮐﺘﺎ ب ﺁﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﺮ زﻣﻴﻦ اﺟﺪاد ﯼ ﺧﻮ درا ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ زن و ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﺗﺮﮎ ﮐﺮدم و از ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﻨﻮ ﺷﺘﻪ هﺎ ﯼ ﺧﻮ درا ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺁوردم ‪.‬‬
‫در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮ ﻳﺸﺎ وﻧﺪ ﯼ ﻧﺰدﻳﮏ در ﺳﻮﺋﺪ دا ﺷﺘﻢ ‪ ،‬در ﺑﺎرﻩ ﺳﺮﻧﻮ ﺷﺖ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻮ ﻳﺎ ﺷﺪ و ﻗﻮل داد ﺗﺎ ﺑﺎ‬
‫اﻣﮑﺎﻧﺎ ﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮐﺘﺎ ب را ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎ ﻳﺪ ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ در ﻧﻴﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫ﺁﺑﺎن ‪1372‬‬

‫‪1‬‬
‫ﺑﺨﺶ اول‪:‬‬
‫ﮐﻨﺪو‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮ ران و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁن در ﻃﺒﻴﻌﺖ‬
‫هﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن‪،‬ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮران ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎهﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮف و ﺑﺎران ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﯽ‬
‫ﺑﺮاﯼ ﭘﺮورش ﻧﻮ زادان و ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ ‪.‬و هﻤﻪ زﻧﺒﻮ رهﺎ اﻋﻢ از ﻣﻨﺰوﯼ ‪ ،‬ﻧﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪،‬‬
‫ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮر ‪ ،‬ﺷﮑﻞ ﺧﺎ ﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽزﻧﺒﻮر ﺗﮑﺮو اﺳﺖ ‪.‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺳﻮ را ﺧﯽ در زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﮑﺎف‬
‫درﺧﺘﯽ ﮐﻬﻦ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻢ در ﺁ ن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺧﻮ د ﺑﺮ روﯼ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﻴﺮد و ﻏﺬاﯼ ﻧﻮ زادان‬
‫ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ﺁن ‪ ،‬ﺧﺎ ﻧﻪ ﻣُﻨﺞ هﺎﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﻻﻧﻪ ﻣﻨﺞ ِﮔِﻠﮑﺎر)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪1‬ــ‪( 1‬ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ ﺳﻠﻮل ﻟﻮﻟﻪ اﯼ‬
‫ﮔِﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺎهﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و درون هﺮ ﻳﮏ ‪ ،‬ﻻﺷﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻳﺎ‬
‫ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﺪ و ﺑﺮ رو ﯼ هﺮ ﻳﮏ از ﺁ ﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺰارد و در ﺳﻠﻮل را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد وﺧﻮد از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﺞ ﮐﻮزﻩ ﮔﺮ‪ ،‬ﻗﺪرﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮاﺳﺖ زﻳﺮا ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﮐﻮ ﭼﮑﯽ در درون ﮐﻮزﻩ اﯼ ﮐﻪ از ﮔِﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻗﺮاردارﻧﺪ ‪.‬‬
‫)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ ‪1‬ــ‪ (2‬و اﻳﻦ ﺧﺎ ﻧﻪ ﻣﺪﺧﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺞ ﻣﺎدﻩ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎ ر ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺑﻪ درون ﺁن وارد ﺷﺪﻩ در هﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ‪،‬‬
‫ﺗﺨﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺰارد و ﺁﻧﻬﺎ راﺗﻐﺬﻳﻪ وﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﺎ ﻧﻪ زﻧﺒﻮران ﺧُﺮ ﻣﺎﻳﯽ )ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ ‪1‬ــ‪ (3‬ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ از ﺑﻨّﺎﺋﯽ ﺣﺸﺮات اﺳﺖ ! اﻳﻦ ﺧﺎ ﻧﻪ از ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ و ﮔِﻞ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﺎف دﻳﻮارﻩ هﺎﯼ ﺁﺑُﺮﻓﺘﻬﺎ ‪ ،‬رو د ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ و ﻳﺎ دﻳﻮ ا رهﺎﯼ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬زﻧﺒﻮر ﻣﺎدﻩ ﺗﺨﻢ را ﺑﺮ ﺳﻘﻒ‬
‫ﺧﺎ ﻧﻪ ﻣﻴﮕﺬارد و ﮐﺮﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮو ج از ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﺎ ﻧﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺎ ر هﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﮐﺎر ﮔﺮان )و‬
‫در ﺻﻮ رت ﻧﺒﻮ د ن ﮐﺎرﮔﺮــ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ( زﻧﺒﻮر ﻣﺎدﻩ از هﺮ ﻣﺎ دﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اﻋﻢ از ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ‪ ،‬ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﻴﻠﻪ‬
‫زدن ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺁ ﻧﺎ ن را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ‪.‬ﮐﺎر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪﯼ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻓﺎع ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﻧﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ‪ 2‬ــ ‪( 1‬اﻳﻦ زﻧﺒﻮر ان ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﺷﻬﺪ ﺧﻮار هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎ ﻧﻪ اﯼ از ﮐﺎﻏﺬ‬
‫ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ هﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ اﻣﺎ اﻓﻘﯽ ‪ ،‬ﻣﺎدر )ﻣﻠﮑﻪ( درون هﺮ ﺳﻠﻮل ‪ ،‬ﺗﺨﻤﯽ ﻣﻴﮕﺰاردو ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ‬
‫ﺷﻬﺪ ﻣﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﺳﻠﻮﻟﻬﺎرا ﭘﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺪو ن ﺁ ﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ‪،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻨﺪو را رهﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و‬
‫ﺑﻪ ﻣﮑﺎ ﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻮچ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﺎ ﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺒﻮرزرد و ﻣﻨﺞ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎز) ﺷﮑﻞ ‪ 2‬ــ ‪ (2‬اﻳﻦ زﻧﺒﻮ را ن ﻧﻴﺰ ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﺎ ﻏﺬﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ و ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ ﯼ ﻗﺪﻳﻤﯽ‪ ،‬وا ﮔﻨﻬﺎ ﯼ ﻣﺘﺮو ﮐﻪ و اﻣﺜﺎل ﺁن ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫اﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﯼ ‪ ،‬ﺷﺎ ﻧﻬﺎ را ﺗﺮ ﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و هﺮﻳﮏ ﺧﺎ ﻧﻪ اﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﮔﻮ ﻧﻪ زﻧﺒﻮ را ن ‪،‬ﻧﺮ هﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎرور ﺳﺎ ﺧﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ‪ ،‬ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎر ﮔﺮان و ﻧﺮ هﺎ ‪،‬ﺑﻪ‬
‫ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ‪ ،‬ﺗﮏ ﺗﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﯽ در ﺳﻮ را ﺧﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ﺧﻮ ا ب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ‪ ،‬هﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮ د ﮐﻨﺪو ﻳﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺎ ﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺣﺸﯽ ــ ﻧﻮاﻟﻪ ﺧﻮار‪) ،‬ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 2‬ــ‪ ( 2‬ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺒﻮ ر ﻋﺴﻞ و ﺣﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺜﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ رت‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺷﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ اﻓﻘﯽ ﻣﻮﻣﯽ ﺧﻮ درا ﺑﺮ روﯼ ﻣﺤﻮرﯼ )ﻣﺮﮐﺰﯼ(ﻋﻤﻮ دﯼ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬اﻳﻦ ﺧﺎ ﻧﻪ اﻣﺎ‬
‫ﭘﻮ ﺷﺸﯽ ﻧﺪا رد و ﺗﺎ زﻣﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮ زا دان ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن ﮐﺎ رﮔﺮ و ﻧﺮ هﻤﭽﻮن دﻳﻮارﯼ ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﺎ ﻧﻬﺎ را ﻣﯽ‬
‫ﭘﻮ ﺷﺎ ﻧﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﺧﻴﺮﻩ ﺧﻮ دراﻣﯽ ﺧﻮ رﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻮ چ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮر زرد ــ ﮔُﻨﺞ )ﺷﮑﻞ ‪ 2‬ــ ‪ ( 3‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻢ ﻣﺮﻏﯽ واروﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺎ ﻳﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ زﻳﺮ ﺷﻴﺮ واﻧﯽ ﻳﺎ‬
‫ﺟﺎﻳﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎ رﻳﮏ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ درو ن ﺁ ن هﻤﺎ ﻧﻨﺪ ﺧﺎ ﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺣﺸﯽ و ﺟﻨﺲ ﺁ ن ﮐﺎ ﻏﺬﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ از‬
‫ﭼﻮب ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﺻﻔﺎت اﻳﻦ زﻧﺒﻮ را ن ﻧﻴﺰ هﻤﺴﺎن ﻣﻨﺞ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎز اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﯼ ﺑﺪوﯼ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ‪:‬‬
‫ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﻮ ﺻﻴﺎت ﺧﺎ ﻧﻪ ﺳﺎزﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ ﺁ ﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎ ﻧﻬﺎرا ﻋﻤﻮ د ﯼ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﯼ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﻈﻢ‬
‫ﺑﺮ روﯼ هﺮﻣﯽ ﺷﺶ ﺑﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ اﯼ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻒ هﺮ ﺧﺎ ﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻒ ﺳﻪ ﺧﺎ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻮاراﺳﺖ !‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎﯼ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ‪ ،‬در هﺮ دو ﻃﺮف ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ارﺗﻔﺎع و ﺑﺎ ﻗﻄﺮﯼ دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺎوﯼ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫وﻳﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮ ﺁ ﻧﮑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﭘﻮ ﻟﮑﻬﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﻇﺮﻳﻒ ﻣﻮ م اﺳﺖ و در درﺟﻪ ﺣﺮا رﺗﯽ ﺑﺎﻻﯼ ‪ 35‬درﺟﻪ‬
‫ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا زﻧﺒﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮ درا درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮ هﺴﺘﺎﻧﯽ‪،‬در دا ﺧﻞ ﻣﻐﺎرﻩ هﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ و ﻳﺎ در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﻻﺑﻪ ﻻﯼ در ﺧﺘﺎ ن‬
‫ﭘﺮ ﺳﺎﻳﻪ )ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪(3‬‬
‫و ﻳﺎ در دا ﺧﻞ ﺳﺎﻗﻪ هﺎﯼ ﺗﻮ ﺧﺎ ﻟﯽ در ﺧﺘﺎ ن ﮐﻬﻦ ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﻣﻴﮑﻨﺪ ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ – 1‬ﻻﻧﻪ ﻣﻨﺞ ﮔِﻞ ﮐﺎر‬

‫‪ 2‬ـــ ﻻﻧﻪ ﻣﻨﺞ ﮐﻮزﻩ ﮔﺮ‬

‫‪ 3‬ــ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺒﻮر ﺧﺮﻣﺎﻳﯽ‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 1‬ــ ﻻﻧﻪ ﻧﻮ ﻋﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺣﺸﯽ‬

‫‪ 2‬ــ ﻻﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺒﻮر زرد‬

‫‪ 3‬ــ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮر زرد )ﮔﻨﺞ(‬
‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ ‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ ) ﻻﻧﻪ ( هﺎ ﯼ ﺑﺪوﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ در ﻃﺒﻴﻌﺖ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪3‬‬
‫ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ ﯼ ﺑﺪوﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ ــ ﺳﺎ ﺧﺖ ﺑﺸﺮ!‬
‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻶ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪ ‪ ،‬درﻃﺒﻴﻌﺖ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ ﯼ ﺧﻮ درا در ﻻ ﺑﻼﯼ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﻳﺎ ﺷﺎ ﺧﻪ هﺎﯼ اﻧﺒﻮ ﻩ‬
‫درﺧﺘﺎ ن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺂ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎ ﻳﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺁ ﻳﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪوواﻣﮑﺎ ﻧﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ‬
‫ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ از زﻣﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮ را ن ارادﻩ ﮐﺮد و از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁ ﻧﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁ وردن‬
‫ﻣﻘﺪارﯼ ﻣﺤﺪود ‪ ،‬ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن زﻧﺒﻮ ران ‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﭼﺎر ‪،‬ﺧﺎ ﻧﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ را ن در‬
‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ هﻤﺎ ن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺪوﯼ راﻩ ﺗﮑﺎ ﻣﻠﯽ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎ ررا ﺑﺎز ﮐﺮد!‬
‫در ﻧﻮﻋﯽ از اﻳﻦ ﮐﻨﺪ و هﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﯼ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ رو ﺳﺘﺎﻳﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮ رد اﺳﺘﻔﺎ دﻩ ﺑﻮ د ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ رﻓﺘﺎر در‬
‫ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺪ و هﺎ و ﺟﺎ دادن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﻮ رﯼ ﺑﻮ د ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻮ ﭼﮑﯽ از ﮐﻨﺪ و ﯼ ﮔﻠﯽ ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪو د‬
‫ﻣﯽ ﺷﺪ وزﻧﺒﻮرهﺎ‪ ،‬اﻟﺰا ﻣﺂ ﺷﺎ ن هﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﮐﻨﺪو ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ‪ 1‬ــ ‪ ( 4‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از راﻩ ورد ودﯼ او ل ﺑﺮ‬
‫رو ﯼ ﺷﺎ ن اوﻟﻴﻦ ﺑﻌﺪ دو ﻣﯽ و ﺳﻮ ﻣﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫اﻣﺎﺑﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ اﯼ اﺗﻔﺎ ﻗﯽ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ وﺁ ﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﯼ ‪ ،‬ﮐﻨﺪو هﺎ اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻣﻶ ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺒﻮرا ن‬
‫ﺷﺎ ﻧﻬﺎ ﻳﺸﺎ ن را ﻃﻮرﯼ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮ ﻗﻊ ورود ﺑﺮ رو ﯼ هﺮ ﺷﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﻻ زم اﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ‪ ) .‬ﺷﮑﻞ ‪ 2‬ــ‪. (4‬‬
‫در ﺁ ز ﻣﺎ ﻳﺸﺎ ﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺂ ﺑﺎ زﻧﺒﻮ ران ﺑﻮﻣﯽ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁ وردم ‪،‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻧﺒﻮ را ن ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻤﺎ ﻳﻞ‬
‫دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎ ﻧﻬﺎ را از ﺟﻠﻮ راﻩ ﭘﺮوا ز‪ ،‬ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪ رﻳﺞ ﮐﻨﺪو از ﺷﺎ ن ‪ ،‬ﭘﺮ ﺷﻮ د ‪ .‬اﻣﺎ در ﺁ زﻣﺎ ﻳﺸﻬﺎﻣﻮﻓﻖ‬
‫ﺷﺪم ﺗﺎ هﻤﻴﻦ زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺷﺎ ن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮ را خ ﭘﺮواز وا دارﮐﻨﻢ ‪.‬‬
‫در اﺻﻄﻼح زﻧﺒﻮ رد ارﯼ ‪،‬ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﺑﺎ ﺷﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻩ ﭘﺮو از‪ ،‬ﮐﻨﺪوﯼ ﮔﺮم)‪ 1‬ــ‪ (4‬و ﺑﺎ ﺷﺎ ﻧﻬﺎﻳﯽ در اﻣﺘﺪاد راﻩ ﭘﺮواز ‪،‬‬
‫ﮐﻨﺪوﯼ ﺳﺮد )‪ 2‬ــ‪ !(4‬ﻧﺎ ﻣﻴﺪ ﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﻻ ﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﺑﺎ ﺟﺜّﻪ او!‬
‫ﺑﺎﻣﺸﺎ هﺪﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺣﺸﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪،‬و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺁ ﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺜﻪ ﺁ ﻧﺎ ن ‪،‬‬
‫ﻣﻴﺘﻮا ن ﺑﻪ ﺿﺮو رت اﻧﺘﺨﺎ ب ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﮐﻨﺪ و ﯼ زﻧﺒﻮ را ن ‪ ،‬از ﻧﺴﻠﻬﺎ ﯼ ﻣﺘﻔﺎ وت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد !‬
‫ازﺟﻤﻠﻪ زﻧﺒﻮر هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎ ﺿﺮ در زﻧﺒﻮر دا رﻳﻬﺎ ﯼ اﻳﺮا ن ﭘﺮو رش دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮر هﺎ ﯼ ﺑﻮ ﻣﯽ اﻳﺮا ن‬
‫) از هﺮ ﺳﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ ( ﮐﻮ ﭼﮑﺘﺮ از زﻧﺒﻮ را ن وا ردا ﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا اﻧﺪازﻩ هﺎ ﯼ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻨﺪ و هﺎﯼ ﻣﻮ رد ﺗﻮﺻﻴﻪ در‬
‫دﻓﺘﺮ ﭼﻪ هﺎ و ﺑﺮﮔﻪ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن دو رﮔﻪ ﺁ ﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و اﻣﺜﺎل ﺁن ‪(Langstrute &Dadant )،‬‬
‫ﻧﻤﻴﺘﻮا ﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﺑﻮ ﻣﯽ هﺎﯼ اﻳﺮان ‪ ،‬ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻋﻤﻞ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن در اﻳﻦ ﮐﻨﺪو هﺎ ﺣﺠﻢ دادﻩ ﺷﺪﻩ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮا ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻗﻊ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁ ﻧﺴﺘﮑﻪ ‪ :‬ﻣﺜﻶ ‪:‬‬
‫ــ در زﻣﺎن ﺑﭽﻪ دادن ‪ ،‬در ﮐﻨﺪو هﻨﻮز ﺟﺎﯼ ﺧﺎ ﻟﯽ و ﺟﻮ د دارد و ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻓﺼﻞ ﺑﭽﻪ دادن ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ !‬
‫ــ هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻣﺮ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد ن و ز ﻣﺴﺘﺎ ن ﮔﺬرا ﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎ ﺳﺐ ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﻮ ﺿﻴﺢ ﺁ ﻧﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻮع ﺗﻴﺮﻩ رﻧﮓ ﺗﺮ زﻧﺒﻮ را ن اﻳﺮا ﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺁ ﻧﻬﺎ ﮔِﺮد ﺗﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺳﺮ ﻋﺖ ﻋﻤﻞ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ‬
‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺪو را دارﻧﺪ ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬
‫ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﺑﻮ ﻣﯽ ﻣﺘﺪاول در اﻳﺮا ن ‪:‬‬
‫اﻳﻦ ﮐﻨﺪو هﺎ هﺮ ﻳﮏ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد او ﻟﻴﻪ ﻣﻮ ﺟﻮ د در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﮑﻴﺖ در ﺁ ورد ن زﻧﺒﻮرا ن ﺑﻮ دﻩ و‬
‫ﺟﻨﺒﻪ هﺎ ﯼ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺧﺼﻮ ﺻﺂ ﺗﻨﺎ ﺳﺐ و ﺑﻬﺮﻩ دهﯽ و ﺑﻬﺪا ﺷﺘﯽ ﺑﻮ دن ا ﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ !‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ ، 5‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻩ هﺎ ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺎ ﺧﺖ اﻳﻦ ﮐﻨﺪ و هﺎ ﯼ ﮔﻠﻴﻦ) ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ‪ :‬ﺳﺮﮔﻴﻦ ﮔﺎو‪،‬ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ و ﺧﺎﮎ رس( ‪،‬‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﻨﺪو هﺎ در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﮐﻮ هﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﻳﺮا ن ﻣﻮ رد ﺑﺮرﺳﯽ وا ﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‬

‫در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 6‬ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﯼ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﮐﺮد ﻧﺸﻴﻦ ) ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ( و ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﯼ ﺳﺒﺪﯼ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻴﺪ و‬
‫ﺳﺮﮔﻴﻦ ﮔﺎو ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮ ص ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻤﺎ ل اﻳﺮان )ﮔﻴﻼن و ﻣﺎ زﻧﺪران( ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 7‬ﻧﻤﺎ ﻳﺸﯽ از ﺳﺎ ﺧﺘﺎر ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﭼﻮ ﺑﯽ )ﻟﻮﻟﻪ اﯼ (در ﻣﻨﺎ ﻃﻘﯽ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﺧﻮ ا ﻧﺴﺎر و ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺪو‬
‫ﺑﺎﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﻴﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺑﺎ رﻩ ﻧﺤﻮﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رت دﻳﮕﺮ ‪ :‬ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺷﺎ ﻧﻬﺎ درﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﺧﺮﻩ زﻧﺒﻮ را ن‬
‫ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎ ﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺸﺮﯼ ﻗﺮار ﮔﺮ ﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮ رﯼ ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﮐﺘﺐ زﻧﺒﻮر دا را ن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁ ﻳﺪ ﺑﺎﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯽ‬
‫ﺑﺮدن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ را ن داﺷﺘﻨﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ ردا را ن ﺣﺮ ﻓﻪ اﯼ در دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺒﻮ ر ا ز ﺻﻮرت‬
‫ﻳﮏ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﻢ اهﻤﻴﺖ در ﮐﻨﺎ ر زﻧﺪﮔﯽ رو ﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮ رت ﻳﮏ ﺣﺮ ﻓﻪ ﺟﺪّﯼ و ﻗﺎ ﺑﻞ ﺗﻮ ﺟﻪ درﺁ ﻣﺪ ‪.‬‬
‫در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻨﺎ ﻋﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺒﻮ را ن ﮐﻨﺪو ﯼ ﮔﺮم و ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﮐﻨﺪ و ﯼ ﺳﺮد را دو ﺳﺖ دا رﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺁ ﻧﭽﻨﺎ ن ﮐﻪ در ﻟﺮ ﺳﺘﺎ ن اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ‪ :‬زﻧﺒﻮران ﻳﺎ را ﺳﺖ ﮐﺎ رﻧﺪ )ﺳﺮد( و ﻳﺎ ﭼﭗ ﮐﺎر )ﮔﺮم( ‪،‬‬
‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯼ ﺑﻬﺮﻩ ورﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ زﻧﺒﻮران ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ .‬زﻳﺮا ‪:‬‬
‫اوﻵ ــ زﻧﺒﻮرا ن ﺑﺮاﯼ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻗﺎب ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ ﺧﻮ د ﺑﺎ ﻳﺪ ﮐﻮ ﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ را ﻩ را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎ ﻧﻴﺂ ــ ﺁ ﻓﺘﺎ ب ﺻﺒﺤﮕﺎ هﯽ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺗﻤﺎ م ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰد و ﺑﻪ ﺗﮑﺎ ﭘﻮ وا دارد‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺂ ــ هﻮا ﯼ دا ﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﺗﻬﻮ ﻳﻪ ﻋﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﻳﺪ در ﺟﻪ ﺣﺮا رﺗﯽ ﻳﮑﻨﻮا ﺧﺖ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻧﻮ زادان و‬
‫ﺗﺨﻤﮕﺰا رﯼ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ وا ﺣﺪﯼ درﺁ ﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ‪ ،‬در ﻣﻮ ﻗﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ و هﺎ ﯼ ﺑﻮ ﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﯼ ﻣﺪ رن ‪ ،‬ﺧﻮ د ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼ ﺗﯽ ﻣﻮ ا ﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﺒﺎ رت‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺎ ﻓﺘﻦ ﺷﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻓﻮ ﻧﺪا ﺳﻴﻮ ن هﺎ ﯼ اﻓﻘﯽ ‪ ،‬ﺗﻤﺮ ﮐﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺗﻪ ﮐﻨﺪو وﻳﺎ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ وﻳﺎ در وﺳﻂ‬
‫ﺁ ن و اﻳﻦ هﺮ ﺳﻪ ﻧﺸﺎ ﻧﻪ هﺎ ﯼ ﺳﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ از زﻧﺒﻮ را ن ﺑﻮ ﻣﯽ اﻳﺮا ن ﺑﻮ د ﮐﻪ ﻏﺎ ﻟﺒﺂ دو ﺗﺎ ﺳﻪ دو رﻩ زﻧﺒﻮ ر دا رﯼ ﻣﺮا ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮ د ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻻﺧﺮﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ هﻤﮑﺎ رﯼ ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﮑﻴﺖ زﻧﺒﻮ ران ﺑﺸﺮرا را ﺿﯽ ﻧﮑﺮد !‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮ دا رﯼ از ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﯼ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺰ ﮐﺎ ﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺒﻮد ‪ .‬ﻟﺬا ﺑﺸﺮ در ﮐﻨﺪ و ﯼ زﻧﺒﻮ را ن دﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ اﻧﻘﻼ ﺑﯽ زد ﺗﺎ زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎ ﺳﺪ ‪ ،‬ﺁ ﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ز دﻳﺪ ﮐﻨﺪ و از ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺘﻬﺎ ﯼ ؛ﺁ ﻧﺎن ‪ ،‬ﺁ ﮔﺎ ﻩ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﺁ ﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻃﻼ ﻋﺎ ت در اﺧﺘﻴﺎ ر اﺟﺎ زﻩ ﻣﻴﺪهﺪ ‪ ،‬ﺑﺮا ﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ ر در ﺳﺎل ‪1814‬ﻣﻴﻼدﯼ در ﮐﺸﻮر رو ﺳﻴﻪ ﺷﻮ روﯼ ‪،‬‬
‫زﻧﺒﻮ ردارﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺘﺮ ﭘﺮوﮐﻮ ﭘﻮوﻳﭻ ‪ ،‬هﻤﺎ ن ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﺳﺒﺪﯼ هﻤﺎ ﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﺷﻤﺎ ل اﻳﺮا ن را ﺑﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ اﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬
‫ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮ ا ﺳﺘﻪ ﺧﻮ درا هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎ ﻗﺺ ﺑﻮ د ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﺁ ن ﺑﻮ د ﮐﻪ ﺗﻪ ﺳﺒﺪ ﺟﺪا ﺑﺎ ﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ د ِر ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﺷﺪ و در ﺗﻨﻪ ﺳﺒﺪ ﭼﻮ ﺑﻬﺎ ﻳﯽ هﻤﺎ ﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﯼ اﻣﺮو زﯼ‬
‫ﻗﺮار داد و‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ ‪ ،‬دا ﺧﻞ ﮐﻨﺪو و راز هﺎ ﯼ ﺁ ن در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎ ن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ ﮐﻤﮏ دادن ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن ‪،‬ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺑﭽﻪ دادن ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻴﻤﺎ رﻳﻬﺎ و ﺁ ﻓﺘﻬﺎ ﯼ ﺁ ﻧﺎ ن هﻤﭽﻨﻴﻦ ‪:‬ﺑﻬﺮﻩ‬
‫ﺑﺮدارﯼ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻗﻊ از ﺁ ﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﻼ ﺻﻪ ﺑﺨﺶ اول‪:‬‬
‫ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺧﺎ ﻧﻪ زﻧﺒﻮران و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁ ن در ﻃﺒﻴﻌﺖ‬
‫ــ ﻣﻨﺠﻬﺎ‬
‫ــ ﮔﻨﺠﻬﺎ‬
‫ــ ﻧﻮاﻟﻪ ﺧﻮ اران‬
‫ــ ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ در ﻃﺒﻴﻌﺖ‬
‫ــ ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ ﯼ ﺑﺪو ﯼ ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮر ان ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ‬
‫ــ ﻧﺴﺒﺖ ﻻ ﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﺑﺎ ﺟﺜُﻪ او‬
‫ــ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ اﻳﺮان‬
‫ــ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺎ ﻧﻬﺎ‬
‫ــ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﮑﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺑﺸﺮراراﺿﯽ ﻧﮑﺮد‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫ﺑﺨﺶ دوم‬
‫ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﻣﻮ رد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در دﻧﻴﺎ‬
‫ﭘﺲ ازﺁ ﻧﮑﻪ ارزش ﺑﺎ زدﻳﺪ دا ﺧﻞ ﮐﻨﺪ و هﺎ و ﭘﯽ ﺑﺮ دن ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﻤﮏ و هﻤﮑﺎ رﯼ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺮا ﯼ هﻤﻪ‬
‫ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ‪ ،‬در هﺮ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮ رهﺎ ﮐﻮ ﺷﺸﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺴﺎزﯼ ﮐﻨﺪو هﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁ ﻣﺪ و در هﺮ ﺟﺎ ﻧﻮﺁ ورﻳﻬﺎﻳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺁ ﻧﻬﺎ ذﻳﻶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﺳﺒﺪﯼ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ زدﻳﺪ ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﺪو ﻳﯽ ﮐﻪ هﻨﻮ ز هﻢ ﺑﺎ ﻗﯽ و ﻣﻮ رد اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬
‫اﺳﺖ ‪ ،‬ﻋﺒﺎ رﺗﺴﺖ از ﮐﻨﺪو هﺎﯼ دو ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ دِر ﺁن از ﭘﺸﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ودو ردﻳﻒ دﻩ ﺗﺎﻳﯽ ﻗﺎب ﺑﺮ رو ﯼ هﻢ ‪ ،‬در‬
‫ﻞ ﻣﻮ ﺟﺐ ﮐﺸﺘﺎر ﭼﻨﺪ‬
‫دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ .‬اﻣﺎ ﮐﺸﻴﺪن و ﺟﺎ ﮔﺬا ﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ‪ ،‬ﺣﺪ اﻗ ّ‬
‫زﻧﺒﻮر و ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮا هﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎ ﻟﺒﺂ در زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ ﺁ ﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ‪.‬ﻩ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺒﻮر داران اﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﺁ ﻧﺴﺖ ﮐﻪ ‪:‬ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻧﻮ ع ﮐﻨﺪ و هﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮرو ﯼ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮔﺬا ﺷﺖ و از ﺟﺎ ﺻﺮﻓﻪ‬
‫ﺟﻮ ﻳﯽ ﮐﺮد!‬
‫‪ 2‬ــ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﻣﻌﺮو ف ﺑﻪ ﺁ ﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ )‪ (dadant‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻗﺎﺑﻬﺎ ‪ ) ،‬ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم( ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺗﻀﻴﻴﻊ و ﻗﺖ زﻧﺒﻮران و زﺣﻤﺖ زﻧﺒﻮر داران ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ هﻨﻮ ز در ﺁ ذر ﺑﺎ ﻳﺠﺎن ﺧﻮ دﻣﺎن ‪ ،‬ﻣﻮ رد اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ارو ﭘﺎﻳﯽ ﻣﻌﺮو ف ﺑﻪ )‪ (Langstrüt‬ﮐﻪ دارا ﯼ دﻩ ﻗﺎب ﮐﺎ ﻣﻶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﺑﺎ وزﻧﯽ )ﭘﺮﻋﺴﻞ(در ﺣﺪود ﺳﻪ‬
‫ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺎﻟﺒﺂ در هﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮ رد اﺳﺘﻔﺎدﻩ وا ﻗﻊ ﺷﺪﻩ و ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪ 4‬ــ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﺁ ﻟﻤﺎﻧﯽ در دو ﻓﺮ م ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪:‬ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺑﺎ دﻩ ﻗﺎب ﺳﺒﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ دادن ﮐﻪ در اﻳﺮا ن ﻧﻴﺰ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪو هﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎ وت ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ را ن اﻳﺮا ﻧﯽ ‪ ،‬اﻧﺪازﻩ هﺎﯼ ﺁ ﺗﻬﺎ را ﮐﻤﯽ ﮐﻮ ﭼﮑﺘﺮ‬
‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮ دم ‪.‬‬
‫ﺗﻮ ﺿﻴﺢ‪ :‬در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ‪ :‬ﺗﺮﮐﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺮا ﻧﺴﻪ و ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻨﺪو هﺎﻳﯽ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻮ رد اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ دا ﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮ ﻣﺎ ت ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮ ا ن در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﯼ از ﮐﻨﺪو ﯼ اﻳﺪﺁل و ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺎ ﺧﺖ ﺁ ن و ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﺁ ن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد!‬

‫‪9‬‬
‫ﺁ ﺷﻨﺎ ﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪ و هﺎﯼ ﻣﺘﺪا و ل در اﻳﺮان‬
‫ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﺪ و هﺎﯼ ﻣﺘﺪا ول در اﻳﺮان ‪ ،‬از ﻧﻮ ع )‪ (Langstrüt‬و دا را ﯼ دﻩ ﻗﺎب در هﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪8‬‬
‫ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ دارم ‪ ،‬در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺒﻮر دا رﻳﻬﺎ ﯼ اﻳﺮان ‪ ،‬ﺑﺪﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﺪو هﺎ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺁ ن ﺑﻪ هﻢ د و ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ز ﻧﻤﯽ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ !‬
‫اﻣﺎ ﺗﻮ ﺻﻴﻪ ﺁ ﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ ز ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎ ﻓﺖ و اﺣﻴﺎ ﻧﺂ ﺿﺪ ﻋﻔﻮ ﻧﯽ ﮐﺮد ن ﺁ ن ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﮐﺎ ﻣﻞ اﻧﺠﺎم‬
‫ﭘﺬﻳﺮﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻨﺪو ﺳﺎ زا ن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯼ ﮐﻪ در اﻳﺮا ن دا رﻳﻢ ‪ ،‬رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮ ل را در ﺳﺎ ﺧﺘﺎ رﮐﻨﺪ و هﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪ اﻣﺎ از‬
‫ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ارزان ﺗﻤﺎ م ﮐﺮدن ﮐﻨﺪو هﺎ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺒﻮ رداران را ﺑﻪ ﺳﺮ هﻢ ﮐﺮد ن ﮐﻨﺪو وا دا رﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮا ﺟﻌﻪ‬
‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮان ﺧﺒﺮﻩ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ‪ ،‬ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬در هﺮ زﻧﺒﻮ ر دا رﯼ ﻧﻮ ع ﺧﺎ ﺻﯽ از اﺷﮑﺎل را ﻣﯽ ﺗﻮان‬
‫ﺑﻪ و ﺿﻮ ح در ﻳﺎ ﻓﺖ‪.‬‬
‫ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁ ن ‪ ،‬ﮐﺎ ر ﮔﺎ هﻬﺎ ﯼ ﺳﺎ ﺧﺖ ﮐﻨﺪو و وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮ ردارﯼ هﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ارزاﻧﮑﺎرﯼ ﺗﻦ در‬
‫ﻣﻴﺪهﻨﺪ!‬

‫‪10‬‬
‫ﮐﻨﺪوﯼ اﻳﺪ ﺁل !‬
‫هﺮ ﮐﻨﺪو ﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻩ ﻗﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ زدﻳﺪ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻧﻤﻴﺘﻮ ا ﻧﺪ ﮐﻨﺪ و ﻳﯽ اﻳﺪ ﺁ ل ﺑﺎﺷﺪ و ﺁ ﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ‪،‬‬
‫اﻏﺎز ﺁ ﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﻣﺪرن ﺑﻮ د ‪.‬‬
‫ا ّﻣﺎ ﮐﻨﺪوﯼ اﻳﺪﺁل ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﮐﻨﺪوﻳﯽ اﺳﺖ ؟‬
‫از ﻟﺤﺎظ ﮐﻠّﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﻳﺪ ﺧﺎ ﻧﻪ اﯼ ﺑﻬﺪا ﺷﺘﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ را ن و ﮐﺎ ﻣﻶ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ز ﻧﺒﻮ ردارﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﯼ ﺗﺎ ﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎ ﻳﺖ ﻧﮑﺎت ذﻳﻞ در ﺳﺎ ﺧﺖ ﮐﻨﺪو هﺎ ﺿﺮو رﯼ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻮب و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﻻ زم ﻗﺒﻞ از ﺳﺎ ﺧﺖ ‪:‬‬
‫ﺣﺮارت و رﻃﻮ ﺑﺖ دا ﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو ﻧﺒﺎ ﻳﺪ دﺳﺘﺨﻮ ش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رت ﺳﺎدﻩ ﻧﮑﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻊ‬
‫ﺳﺎ ﺧﺘﻦ ﮐﻨﺪو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻪ ﺷﻮ ﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮد‪.‬‬
‫ـــ ﺟﻨﺲ ﭼﻮ ﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻨﺪو ﺳﺎ زﯼ اﻧﺘﺨﺎ ب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻶ ﭼﻮ ب درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺮو ﻳﺎ ﮐﺎج و‬
‫ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﭼﻮﺑﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﺪو ن ﮔﺮﻩ ﺑﯽ درزوﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ !‬
‫ـــ ﻗﻄﺮ ﭼﻮ ب ﺑﺮاﺳﺎ س ﺗﺠﺎ رﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁ ﻣﺪﻩ ﻧﺒﺎ ﻳﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 22‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺁ ﻧﺴﺖ ﮐﻪ ‪2‬ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮوﻧﻴﻢ در‬
‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮات ﻣﺤﻴﻂ ‪ ،‬ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎ ﺷﺪ‪..‬‬
‫ـــ در ﮐﻨﺪو رو زﻧﻪ هﺎ ﯼ ﻻ زم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺎ زهﺎﯼ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد و ﺗﻬﻮ ﻳﻪ زﻧﺒﻮ ران ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﻧﺤﻮﯼ اﻧﺠﺎ م ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ـــ اﻣﮑﺎ ن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎﯼ ﺁ ﻓﺎت و اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺎف رﻧﺪﻩ ﮐﺮدن دا ﺧﻞ و ﺧﺎ رج ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ـــ ﮐﻨﺪو ازﺧﺎ رج ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎ ﯼ ﻣﺮﻏﻮب )ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ازرزﻳﻦ هﺎ ﯼ ﮔﻴﺎهﯽ ( ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮ ﺑﺖ‬
‫ﺑﺎران‪،‬ﻧﻔﻮذ ﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﺶ ﺧﻮ رﺷﻴﺪ و ﺣﺮا رت ﺁ ن ﻣﻘﺎ وم ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ رﻋﺎ ﻳﺖ ﻓﻮ ا ﺻﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻨﺪو ‪:‬‬
‫ـــ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺎ ﻧﻬﺎ در دا ﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎ ﻳﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺪّﯼ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﭼﻮ ﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺁ ﺑﻪ ﺷﺎ ن ﺗﺒﺪﻳﻞ‬
‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮ رﯼ ﮐﻨﺎ ر هﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻈﺎ ﻓﺖ ﺁ ﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﮑﺎ ن رﻓﺖ و‬
‫ﺁ ﻣﺪ ﻣﻠﮑﻪ و زﻧﺒﻮ را ن را ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ )‪ 9‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( اﻣﺎ ﻧﺒﺎ ﻳﺪ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ اﯼ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ! زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎ ﻓﺘﻦ و‬
‫اﻃﺎ ﻟﻪ ﺷﺎ ﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮ را ن و ﻧﺎ هﻨﺠﺎرﯼ در ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﺴﻠﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮ ا هﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ـــ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻓﻴﺒﺮﯼ از رو ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺁ ﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎ ر ﻧﻈﺎ ﻓﺖ و ﻣﺒﺎ رزﻩ ﺑﺎ ﺁ ﻓﺎت ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ ران ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ‬
‫ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ‪ 9 :‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ‪.‬‬
‫ـــ ﮐﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دارا ﯼ ﮐﺸﻮﻳﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻩ ﭘﺮواز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ هﺮ از ﮔﺎﻩ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎ رج ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺑﺎز‬
‫دﻳﺪ و ﻧﻈﺎ ﻓﺖ ‪ ،‬ﻓﻮ رﺁدر ﺟﺎﯼ ﺧﻮ د ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮ د ‪.‬‬
‫ـــ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ در ﺑﺎ ﻻ از در ﻓﻴﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪا زﻩ اﯼ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﻪ ﻧﻈﺎ ﻓﺖ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁ ﻓﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
‫و ﺑﻪ در ﻳﭽﻪ ) ﺗﻮرﯼ ( ﺑﺎ ﻻ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮ ﻧﺪ و ﮐﺎ رﺗﻬﻮ ﻳﻪ ﮐﻨﺪ و را اﻧﺠﺎ م دهﻨﺪ ‪.‬‬
‫درهﻤﻴﻦ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ﯼ رزرو را ﻧﮕﺎ هﺪا رﯼ ﻧﻤﻮ د و در ﻣﻮ ا ﻗﻊ اﺿﻄﺮارﯼ ‪،‬ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو‬
‫ﻏﺬاﯼ ﮐﻤﮑﯽ داد ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ در ﻣﻮ ﻗﻊ ﺳﺎ ﺧﺖ ﮐﻨﺪو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ـــ در ﻳﭽﻪ ﺗﻬﻮ ﻳﻪ ‪ :‬درﮐﻨﺪوهﺎ ﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﭽﻪ ﺗﻬﻮ ﻳﻪ ﻧﺪا رﻧﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺧﻮ ا هﻨﺪ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺧﺼﻮ ﺻﺂ‬
‫در زﻣﺎ ن ﮐﻮ چ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ز ﻣﺴﺘﺎ ن ﮐﻪ در هﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮ ا هﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻤﺎ ﻳﺶ ﺑﺮش ﻳﮏ ﮐﻨﺪو در را ﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻋﺎ ﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻧﺎ هﻨﺠﺎرﻳﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺟﻬﯽ در اﻧﺘﺨﺎ ب ﭼﻮ ب ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﯼ ﺑﺮو ز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪:‬‬
‫ــ اﻳﻦ ﻧﺎ هﻨﺠﺎرﯼ هﺎ ﻣﻮ ﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎ رﮐﻨﺪ و ﺳﺎ زﯼ ﺑﺎ ﻧﺎ ﮐﺎ ﻣﯽ ﻣﻮا ﺟﻪ ﺷﻮد و ﺧﺎ ﻧﻪ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ‪ ،‬ﺑﺮا ﯼ‬
‫زﻧﺒﻮران ﻏﻴﺮ ﻗﺎ ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻩ و ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ ردا رﻓﺎﻗﺪ از ارزش هﺎﯼ ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﭼﻮب هﺎ ﯼ اﻧﺘﺨﺎ ب ﺷﺪﻩ از ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪.‬‬
‫ــ ﺗﺨﺘﻪ هﺎ ﯼ ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ هﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎوت ‪.‬‬
‫ــ ﺑﺮﺷﻬﺎﯼ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪.‬‬
‫ــ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ هﺎو ﺳﻠﻴﻘﻪ هﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎوت !‬
‫ــ ﻋﺪم رﻋﺎ ﻳﺖ ﺻﺎف ﺑﻮ دن در رﻧﺪﻩ ﮐﺮد ن ﭼﻮ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫ــ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻩ دار ﺑﻮ د ن ‪ ،‬ﺧﺸﮏ ﻧﺒﻮ دن و درز داﺷﺘﻦ ﭼﻮ ﺑﻬﺎ‬
‫در ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻶ درﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁ ﻣﺪﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻞ هﺎﯼ زﻳﺮ ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ هﺎ اﺻﻮ ﻵ ﭼﻬﺮﻩ ﮐﺎ رزﻧﺒﻮ ردارﯼ را ﮐﻪ‬
‫ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و در ﺻﻮرت دا ﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ ،‬ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎرﯼ ﺑﯽ اﺳﺎس‬
‫و ﺁزار دهﻨﺪﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﻧﺎ ﮐﺎ ﻣﯽ هﺎﻳﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮ د ش را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﯽ ﺁ ورد ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ ‪10‬‬

‫‪12‬‬
‫ﺳﺎ ﺧﺘﺎ ر ﻗﺎﺑﻬﺎ ﯼ ﮐﻨﺪو‬
‫هﺮ ﻗﺎب از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ )ﺷﮑﻞ ‪11‬ــ‪( 1‬‬
‫ﺳﺮ ﻗﺎب ‪) :‬ﺷﮑﻞ ‪ 11‬ــ‪(2‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎب ﮐﻪ در وا ﻗﻊ ﺗﻤﺎ م وزن ﺷﺎن و ﻣﺤﺘﻮ ﻳﺎ ت ﺁ ﻧﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮑﻨﺪ هﻤﻴﻦ ﺳﺮ ﻗﺎب اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ از هﺮ دو ﻃﺮف در ﺷﻴﺎر ﭘﻬﻠﻮ ﻳﯽ ﺑﺪ ﻧﻪ ﮐﻨﺪوﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪.‬‬
‫در و ﺳﻂ ﺁ ن ﺷﻴﺎر ﺑﺎر ﻳﮏ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮﯼ ﺑﺮا ﯼ ﺟﺎ دادن ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن )ورق ﻣﻮﻣﯽ ﭘﺮس ﺷﺪﻩ ( ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬
‫هﺮ دو ﻃﺮف ﺳﺮ ﻗﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎق و زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫َﭘﺮَﮎ ‪) :‬ﺷﮑﻞ ‪11‬ــ‪(3‬‬
‫هﺮ دو ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ را ﭘﺮﮎ ﻣﯽ ﻧﺎ ﻣﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﺮﮐﻬﺎ هﻢ ﻗﺎب را)از ﭘﻬﻠﻮهﺎ( ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ و هﻢ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻗﺎب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‬
‫ﻋﻼ وﻩ ﺑﺮ ﺁ ن ﺳﻴﻢ دوﺧﺖ ﺷﺎ ن را در ﻣﻴﺎن دارﻧﺪ ‪ .‬ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻳﺪ هﺮ ﻳﮏ ﺳﻪ ﺳﻮ را خ ﺣﻔﺎ ﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻨﮕﻨﻪ‬
‫ﺑﺮاﯼ ﮔﺬر ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﺎ ﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ را ﺧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﭼﻬﺎ رم ﮐﻞ ﻃﻮل ﻗﺎب ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺮﭘﻬﻦ ﭘﺮﮐﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺎب ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮ اهﻨﺪ ﺷﺪ از ﻳﮏ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺸﻮ رﯼ ﺑﺮش ﺑﺨﻮ رد ﺗﺎ در ﻣﻮ ﻗﻊ ﻗﺮار‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ در ﮐﻨﺎر هﻢ ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎ س ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ ‪،‬ﮐﺎر ﺑﻴﺮو ن ﮐﺸﻴﺪن ﻗﺎب و ﺑﺎ زدﻳﺪ ﻳﺎ ﻋﺴﻠﮕﻴﺮﯼ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ د ‪) .‬ﺷﮑﻞ ‪ 11‬ــ ‪(5‬‬
‫زﻳﺮ ﻗﺎب ‪) :‬ﺷﮑﻞ‪ 11‬ــ‪(4‬‬
‫اﻧﺘﻬﺎ ﯼ هﺮدو ﭘﺮ ﮎ را اﻳﻦ زﻳﺮﻗﺎب ﺑﻪ هﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ و ﻣﻮ ﺟﺐ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﻓﺎﻗﻬﺎﯼ اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ‬
‫َﭘ َﺮ ﮐﻬﺎ ﺑﺮش ﺧﻮ رد ﻩ ﺑﺎ ﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎ م ﻻ زم را ﺑﺮا ﯼ ﺗﮑﻴﻪ دادن ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ در ﻣﻮا ﻗﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻋﺴﻠﮕﻴﺮﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ‬

‫‪ 11‬ــ‪1‬‬

‫‪11‬ــ‪2‬‬

‫‪11‬ــ‪3‬‬

‫‪11‬ــ‪4‬‬

‫‪11‬ــ‪5‬‬

‫‪13‬‬
‫ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎ ن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ‪:‬‬
‫ﻳﮏ ﻗﺎب ﻣﻮﻣﮑﺸﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﺎ ﻣﻞ )ﺑﺎ ﻓﻮ ﻧﺪ ا ﺳﻴﻮ ن ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮس ﺷﺪﻩ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﻣﻮﻣﯽ( ر ا ﺷﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎ ﻣﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻧﺤﻮﻩ ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺳﺎزﯼ ﺷﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ‪:‬‬
‫اﻟﻒ ﻗﺎب ﺳﻴﻤﮑﺸﯽ ﺷﺪﻩ‪:‬‬
‫ﻗﺎب ﭼﻮ ﺑﯽ ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح دادﻩ ﺷﺪ ﻩ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ رادر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺷﺪن هﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎب ‪،‬‬
‫ﺁ ﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﭼﻮ ب وﻣﻴﺦ ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ ﺑﻪ هﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ در هﺮ ﺷﺶ ﺳﻮ را خ ﭘﺮﮐﻬﺎ ‪،‬ﻣﻨﮕﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﻓﺮو‬
‫ﮐﻨﻴﺪ ﻗﺎب راﻗﺒﻞ ازﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ ﺁ ز ﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺎ ﻣﻶ ﮔﻮ ﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﮔﺎ ﻟﻮاﻧﻴﺰﻩ‬
‫ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻳﮏ دوم ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺳﻴﻤﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ب ﻣﻮﻣﺪوزﯼ‪:‬‬
‫ــ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮ ﻣﺪوزﯼ راﮐﻪ در ﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪا زﻩ )ﻓﻮ ﻧﺪا ﺳﻴﻮن( ﻣﻮم ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺁ ب ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ ‪،‬‬
‫ــ ﻗﺎب را ﺑﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ اﯼ رو ﯼ ﺁن ﻗﺮار دهﻴﺪﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺎ ﻣﻶ در در و ن ﻗﺎب ﺟﺎ ﮔﻴﺮ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ــ ورﻗﻪ ﻣﻮ ﻣﯽ را رو ﯼ ﺁ ن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻃﻮرﯼ ﻗﺮار دهﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻻ ﻳﯽ ورق در درو ن ﺷﻴﺎر ﺳﺮ ﻗﺎب ‪ ،‬ﺟﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﺳﻴﻤﻬﺎ را ﺗﺎ ‪45‬درﺟﻪ )ﺳﻠﺴﻴﻮس( ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ رﻣﺮ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﮔﺮم ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ــ و ﺑﺎ ﻻﺧﺮﻩ رو ﻟﺖ ﻣﻮ ﻣﺪو زﯼ را ﺑﺮ روﯼ ﺳﻴﻤﻬﺎ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﺣﺎﻻ ﻗﺎب را ﺑﺮ رو ﯼ ﻣﻴﺰ ﻣﻮﻣﺮﻳﺰﯼ ﻃﻮرﯼ ﻗﺮار دهﻴﺪ ﺗﺎ) ﺳﺮ ﻗﺎب ( رو ﯼ ﻣﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮ ﻣﺮﻳﺰ ‪،‬‬
‫ﻣﻮم ذوب ﺷﺪﻩ ‪ 75‬ﺗﺎ‪ 95‬درﺟﻪ را در ﺷﻴﺎر ﺳﺮﻗﺎب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ‪ .‬ﺗﺎ ‪3‬دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺎب را ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪهﻴﺪ ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫ــ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺨﺶ دوم ‪:‬‬
‫ــ ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در دﻧﻴﺎ‪.‬‬
‫ــ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﻣﺘﺪاول در اﻳﺮان‬
‫ــ ﮐﻨﺪوﯼ اﻳﺪﺁل‬
‫ــ ﻧﺎ هﻨﺠﺎرﯼ در ﺳﺎ ﺧﺖ ﮐﻨﺪو‬
‫ــ ﺳﺎ ﺧﺘﺎ ر ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﻨﺪو‬
‫ــ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎ ن ﻣﺼﻨﻮ ﻋﯽ‬

‫‪15‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻧﺒﻮر دا رﯼ‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ‪:‬‬
‫از ﺁ ﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻮ ﺟﻮ‪.‬د‪،‬در ﻣﻮرد زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮا ﮐﻨﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ‬
‫ﭘﺪﻳﺪﻩ اﯼ اﺷﺎ رﻩ ﺷﺪﻩ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺑﺮ ﺧﻮ رد ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رات و ﺟﻤﻼ ﺗﯽ ﮐﻮ ﺗﺎﻩ ‪،‬در ﻻ ﺑﻼﯼ داﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﮔﺎﻩ در ﺁ ﻏﺎز ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ‬
‫زﻧﺒﻮردارﯼ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻻﺧﺮﻩ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﮕﺎ ﺷﺘﻪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ و زﻧﺒﻮر!‬
‫اوﻟﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎ رﻳﺨﯽ در ﻣﻮ رد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدار ﯼ اﻧﺴﺎن از زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮ ط ﺑﻪ ‪ 7000‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ‬
‫و ﺁ ن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دل ﺻﺨﺮﻩ اﯼ در ﮐﻮ هﺴﺘﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ ﺷﺮق اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺧﻮ د ﻧﺸﺎ ن دهﻨﺪﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮ دار ﯼ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯼ‬
‫وﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺑﺮ هﻢ زدن ﻣﺴﮑﻦ ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻧﺒﻮ ران و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺁ ﻧﺎ ن ﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﯼ ﺷﺮو ع ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ دﺳﺘﻪ هﺎ ﯼ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﺳﻨﺪدﻗﻴﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاﺋﻦ ‪ ،‬ﺷﻮا هﺪ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻬﺎ ‪:‬‬
‫ـــ اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﻪ از ‪ 7000‬ﺗﺎ‪ 5000‬ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎ ﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‪،‬در ﺧﺎ ورﻣﻴﺎ ﻧﻪ و‬
‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رت دﻳﮕﺮ در ) ‪ (Mesopotam‬ﺻﻮ رت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻳﻨﺠﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮ ا ن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رااوﻟﻴﻦ ﻣﺮ ﮐﺰ ﭘﺮ ورش زﻧﺒﻮر‬
‫ﻋﺴﻞ داﻧﺴﺖ‪.‬‬
‫ــ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ در ﻋﺼﺮ ﻧﺌﻮ ﭘﻮﻟﻴﺘﻴﮏ و در ﺣﺪو د ‪5000‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼدﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺁ ﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﻧﺪﻩ از ﺁ ﻧﻬﺎ‬
‫در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁ ﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ــ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻨﺪوهﺎ ‪ ،‬ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﺣﺼﻴﺮﯼ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺁ ﺛﺎر ﺁ ﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ‬
‫ﻳﻮرﮐﺸﺎﻳﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﺑﺰارﺑﺎﻓﺘﻦ ﮐﻨﺪو از اﺳﺘﺨﻮان ‪،‬ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ــ در ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ‪ 2000-3000‬ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ‪ ،‬ﺁ ﺗﺎر ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﺷﺎ ﺧﻪ هﺎ ﯼ ﻓﻨﺪق و اﻣﺜﺎل ﺁ ن ‪ ،‬در ﻣﺼﺮ و‬
‫ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ وهﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از ارو ﭘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁ ﻣﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ــ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﮐﺘﺐ دﻳﻨﯽ ‪ ،‬ﻣﻮﺳﯽ ﭘﻴﺎ ﻣﺒﺮ ﻳﻬﻮ دﻳﺎن در ‪ 1440‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ‪ ،‬اﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﺳﺮا ﺋﻴﻞ را ﺑﻪ ﺳﺮز ﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ از‬
‫ﺁ ن ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎرﯼ اﺳﺖ رهﻨﻤﻮن ﮔﺸﺘﻪ !‬
‫ــ زﻧﺒﻮر داران ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻻﺧﺮﻩ راﻩ ﮐﺎر راﻧﺪن زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﺎ دود ﻏﻴﺮ ﺳﻤﯽ )ﺑﺪون ﮐﺸﺘﺎر( در ﻳﺎ ﻓﺘﻨﺪ ! در ﺣﺎ ﻟﻴﮑﻪ ﻗﺒﻞ‬
‫از ﺁ ن ‪ ،‬و در هﻤﺎ ن زﻣﺎن در ﺑﺴﻴﺎر ﯼ ﺟﺎ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﺎ دود ﮔﻮ ﮔﺮد ﻧﺎ ﺑﻮ د ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ــ رو ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻧﺒﻮ ران )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮ ﺳﻨﮕﯽ( ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺁ ﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﯼ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻴﺪادﻩ اﻧﺪ‪.‬‬
‫ــ در ﻗﺮو ن وﺳﻄﯽ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ ردا را ن ﺧﺎ ور ﻣﻴﺎ ﻧﻪ و ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎ زدﻳﺪ ﮐﻨﺪو هﺎ) ﮐﺎ رﮐﺮدن ﺑﺎ زﻧﺒﻮ را ن( ‪ ،‬از وﺳﻴﻠﻪ اﯼ‬
‫ﺑﺮاﯼ ﭘﻮ ﺷﺶ ﺳﺮوﺻﻮ رت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﮑﺮدﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﻳﻮﻧﺎن‪ ،‬در ‪ 350‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ‪ ،‬ار ﺳﻄﻮ )‪( Arestotalis‬در ﻣﻮرد زﻧﺒﻮ را ن ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺘﺸﺎ ردادﻩ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ــ ﮐﺘﺎب دﻳﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺎ ن ‪،‬در ﺳﺎل ‪ 628‬ﻣﻴﻼدﯼ ‪ ،‬در ﻣﻮ ردﺧﺎ ﻧﻪ ﮔﺰ ﻳﻨﯽ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮ دادﻩ اﺳﺖ!‬
‫ــ اﻣﺎ م اول ﺷﻴﻌﻴﺎن ‪ 520) ،‬ــ ‪ 650‬ﻣﻴﻼدﯼ(ﻋﺴﻞ را ﺑﺮ ﮔﺮدا ن )رﺟﻴﻊ (ﺣﺸﺮﻩ اﯼ ﻋﻨﻮا ن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ــ ﺣﻘﺎ ﻳﻖ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﮏ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪1568‬ﻣﻴﻼدﯼ ﺗﻮ ﺳﻂ) ‪( Nicol Jacub‬ﻧﻴﮑﻮل ﻳﺎ ﮐﻮ ب در‬
‫ﺁﻟﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ‪.‬‬
‫ــ ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺎﺗﻠﺮ )‪ ( charls batler‬در ﮐﺘﺎ ب ﺧﻮ د ﺑﻪ ﻧﺎ م ﺳﻠﻄﻨﺖ ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪1609‬ﻣﻴﻼدﯼ ‪ ،‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ‪:‬‬
‫ﺳﺮﺑﺎزهﺎﯼ ﮐﻨﺪو ﻣﺬﮐﺮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ـــ او ﻟﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁ ﻧﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ زﻧﺒﻮ ر ) ﭘﺲ از ﮐﺎر ﻧﺎ ﻗﺺ ارﺳﻄﻮ ( ‪ ،‬در ﺧﻼل ﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﯼ ‪ 1577‬ﺗﺎ ‪ 1653‬ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺎ م ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑﻮ اﺳﺘّﻠّﻮﺗﯽ ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮ م در دهﮑﺪﻩ ﻟﺌﻴﻨﺴﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ــ ﺑﻪ روا ﻳﺖ ﮐﺘﺐ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﺗﺼﺎ وﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮو ﺳﮑﻮ ﭘﯽ زﻧﺒﻮ رﻋﺴﻞ درﺳﻨﻪ ‪1625‬م ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺲ ﭼﺰﯼ در اﻳﺘﺎ ﻟﻴﺎ‬
‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ــ رﻳﭽﺎرُد ﻣﺎﻧﺖ در ﺳﺎل ‪1637‬م ‪ ،‬در ﮐﺘﺎ ب ﺧﻮ د ﺑﻪ ﻧﺎ م ‪ :‬ﮔﻔﺘﺎر ‪ ،‬ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺒﻮ ران ‪،‬ﻣﻮّﻧﺚ ﺑﻮ دن زﻧﺒﻮرا ن ﮐﺎ رﮔﺮ‬
‫را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ــ ﺳﺎ ﻣﻮﺋﻞ ﭘﭙﻴﺲ ) ‪ ( Samuel pepys‬در ﺧﺎ ﻃﺮا ت ﺧﻮد از ﮐﻨﺪو ﯼ ﺷﻴﺸﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺸﺎ هﺪ ﻩ زﻧﺪﮔﯽ ز ﻧﺒﻮران‬
‫ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮ د ‪،‬ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬درﺣﺎ ﻟﻴﮑﻪ ﻣﻨﺠّﻢ اﻳﺘﺎ ﻟﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎ م ﻣﺎراﻟﻠﯽ )‪ ( Maralelli‬درﺳﺎل ‪ ، 1687‬ﻣﺸﺎ هﺪﻩ ﮐﻨﺪو ﯼ‬
‫ﺗﮏ ﺷﺎن ‪،‬در ﺑﺎ غ ﺗﻤﺎ ﺷﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺮا ﻧﺴﻪ در ﭘﺎ رﻳﺲ راﻳﺎد ﺁ ور ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ــ ﺟﺴﺘﺠﻮ هﺎ و ﮐﻨﺠﮑﺎ وﻳﻬﺎ ﯼ رﺋﻮ ﻣﻮر ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﭘﺎرﺗﻨﻮ ژﻧﺰﯼ ) ‪ ( Partheno genese‬در ﺧﻼل ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ‪1720‬‬
‫ﺗﺎ‪ 1793‬ﺗﻮ ﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎ م ﺷﺎرل ﺑﻮ ﻧﻪ ) ´´‪ ( charls bonne‬ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﻦ و او ﻟﻴﻦ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ در ﻣﻮ رد ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﻮم ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮ را ن ﮐﺎ رﮔﺮ‪ ،‬درﺳﺎ ل ‪ 1744‬ﺗﻮ ﺳﻂ ‪:‬‬
‫ﻩ س هﻮرن ﺑﻮﺷﺘﻞ ) ‪ ( H.C. Horn Bostel‬از ﮐﺸﻮ ر ﺁ ﻟﻤﺎن ﻋﻨﻮا ن ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪16‬‬
‫ــ ﺁ رﺗﻮ ر دو ﺑﻠﻴﺲ ) ‪ ( Artur Deblice‬در ﺳﺎل ‪1750‬م در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ‪ ،‬اﻋﻼم ﻧﻤﻮ د ‪ :‬ﮔﺮدﻩ اﯼ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﺟﻤﻊ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬ﻋﻀﻮ ﻧﺮﻳﻨﻪ ﮔﻠﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ــ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺎ زان ‪ ،‬ﺟﻔﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎ ل ‪ 1771‬م ‪ ،‬ﻣﮑﺸﻮف ﻧﺸﺪ ‪ .‬ﺗﺎاﻳﻨﮑﻪ ﺁ ﻧﺘﻮ ﻧﯽ ﺟﻨﺸﻪ‬
‫) ‪ ( Antoni Janscha‬ﮔﺰا رﺷﯽ از )اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺒﻮ ران ( را دراﺳﻠﻮ وﻳﻨﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎ ﺧﺖ ‪.‬‬
‫ــ ﮐﻨﺪ و ﯼ ﺑﺮﮔﯽ هﻮ ﻣﺮ ‪ ،‬ﺑﺮا ﯼ ﻣﺸﺎ هﺪ ﻩ زﻧﺒﻮرا ن‪ ،‬ﭼﻴﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﻳﯽ ﺑﻮ د‪ .‬ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺸﺎ هﺪ ﻩ و ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ را ﺁﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ــ ﻳﮑﺴﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎ هﺪات و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت هﻮ‪.‬ﻣﺮ )زﻧﺒﻮ ردا رﻧﺎﺑﻴﻨﺎﯼ ﺳﻮﻳﺴﯽ(‪ ،‬اﺳﭙﺮﻧﮕﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻠﻬﺎ را‬
‫ﺑﻪ و ﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮ را ن و اﻳﻨﮑﻪ ‪ :‬زﻧﺒﻮ ر در هﺮﭘﺮواز ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﮔﻞ ﻳﮏ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد‪) .‬ﺳﺎل ‪1793‬م( ‪.‬‬
‫ــ در ﺳﺎل ا‪ 806‬ﮐﻨﺪو ﯼ ﺑﺎ ﻗﺎ ب ﻣﺘﺤﺮﮎ )ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﺎﺑﺖ( ﺑﻪ و ﺳﻴﻠﻪ ﭘﺘﺮ ﭘﺮو ﮐﻮ ﭘﻮوﻳﭻ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪ و هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮ ﺟﺐ‬
‫هﺮ ﭼﻪ ﺁ ﺳﺎ ﻧﺘﺮ ﺷﺪن اﻣﺮ ﻣﺸﺎ هﺪﻩ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻧﺪ ﮔﯽ زﻧﺒﻮ ران ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﺗﻮ ﺳﻂ هﻤﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎ ل ‪ 1828‬در اﮐﺮاﻳﻦ رو ﺳﻴﻪ ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ زﻧﺒﻮ ر دا رﯼ اﻓﺘﺘﺎ ح ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﮐﺸﻒ ﭘﺮو ﮐﻮ ﭘﻮ وﻳﭻ در رو ﺳﻴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ اﺧﺘﺮاع او در ﺳﺎل ‪1851‬ﺗﻮ ﺳﻂ ﻻ ﻧﮕﺴﺘﺮوت در ﺁ ﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ــ ﻟﻮ ﻳﻴﺰ ﻣﻨﺪر) ‪ ( Luis Mendrey‬در ﺳﺎل ‪ 1856‬ﺗﻮ ﺿﻴﺤﺎت ﮐﺎ ﻣﻠﯽ در ﻣﻮ رد ُﻣﻮّﻧﺚ ﺑﻮ دن ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﺨﻤﮕﺰارﯼ او‬
‫دادﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ــ و ﺑﺎ ﻻﺧﺮﻩ در ﺳﺎ ل ‪ 1857‬م‪ ،‬ﻳﮏ ﺁ ﻟﻤﺎ ﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎ م ‪:‬ﻳﺎن ﻣﻬﺮﻳﻨﮓ )‪ ( Johan Mehring‬ﺑﻨﺎﯼ ﺧﺎ ﻧﻪ زﻧﺒﻮ را ن را‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮ م ﭘﺮس ﺷﺪﻩ ) ﻓﻮﻧﺪا ﺳﻴﻮن( ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﺷﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮ د ﺑﺮاﯼ ﻋﺎج داد ن ﻣﻮ م اﺧﺘﺮا ع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮ د ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد‬
‫وﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ درهﻢ و ﺑﺮهﻢ ﺑﻮ دن ﺷﺎ ﻧﻬﺎﯼ درو ن ﮐﻨﺪو ﺧﺎ ﺗﻤﻪ داد ‪.‬‬

‫‪17‬‬
‫زﻧﺒﻮر دارﯼ !‬
‫ﺑﺤﺚ در ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺒﻮر دا رﯼ ﻓﻌﻠﯽ در اﻳﺮان ‪:‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺁ ﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎ ﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪ ‪:‬وﻗﺘﯽ از ﮐﺎر ﯼ ﺑﻪ ﻧﺎ م زﻧﺒﻮ ر دار ﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻳﻘﻴﻨﺂ‬
‫ﻋﺒﺎرت از ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪو ﯼ زﻧﺒﻮ رﻋﺴﻞ در ﮔﻮﺷﻪ ﺣﻴﺎط ﺧﺎ ﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ‪،‬ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺪّﺁ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﺧﻮد ﺣﺮ ﻓﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮ ا ﻧﺪ ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﮐﺎر و ﮐﺎ رﮔﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮ رﻳﮑﻪ هﺮ زﻧﺒﻮ ر دار ﻧﺒﺎ ﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺘﻪ هﺎ ﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮ ﺑﻮ ط ﺑﻪ زﻧﺒﻮ ر دا رﯼ ﺑﺮود و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺎن‬
‫ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎ در ﻗﻨﺎ ﻋﺖ ورزد و ﮐﺎر هﺎ ﯼ ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺮ ودﻗﻴﻖ ﺗﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮐﺎ ردا ﻧﺎ ن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ هﺮ‬
‫رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ‪،‬وا ﮔﺰارد‪.‬‬
‫در ﮐﺸﻮراﻳﺮان ﺧﺼﻮ ﺻﺂ ﺣﻮ ﻣﻪ ﺗﻬﺮان‪،‬ﺗﻌﺪاد ز ﻧﺒﻮ ردا را ن ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ وﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﻳﺸﺎ ن رادر‬
‫ردﻳﻔﻬﺎ ﯼ ﻣﻨﻈﻢ ‪ ،‬در ﮔﻮ ﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮ هﺴﺘﺎ ﻧﯽ ‪ ،‬ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻳﺎ ﮐﻨﺎرﻩ ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﮐﺸﺘﺰار هﺎ ﻣﺸﺎ هﺪﻩ ﻧﻤﻮ دﻩ اﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ زﻧﺒﻮ ردارا ن ﺑﺎ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮ ﻳﺶ در ﮐﺎ رﮐﻮ چ زﻧﺒﻮ را ن و ﺷﻨﺎ ﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ‪ ،‬داﻧﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻃﺒﻊ دﻳﮕﺮان ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺎ رﮔﺮا ن را هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دو ش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ‪.‬اﻣﺎ هﻤﮕﯽ در ﮐﺎ رﺷﺎ ن ﺁ ن ﻣﻮ ﻓﻘﻴﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮑﺴﻮ ﺗﺎ ن‬
‫دارﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺁ ورﻧﺪ ‪ .‬ﻋﻼ وﻩ ﺑﺮ ﺁ ن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪ و هﺎﯼ ﺧﻮ د در ﻧﺰ دﻳﮑﯽ زﻧﺒﻮ ردا را ن ﺑﺎ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁ ﻣﺪن ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮ ل در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ ‪.‬‬
‫در ﺷﺮا ﺋﻂ ﻓﻌﻠﯽ ‪ ،‬ﮐﺎر اﮐﺜﺮ زﻧﺒﻮ ر دا را ن اﻳﺮا ن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪوهﺎ ‪،‬ﺑﺎاﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ﯼ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﯼ‬
‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎ ﻣﻬﺎ ﯼ ﻣﻴﺪ ﻧﺎﻳﺖ و اﺳﺘﺎر ﻻﻳﻦ از ﺁ ﻣﺮﻳﮑﺎ وﻳﺎ زﻳﺮﻳﻔﻴﻦ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮﮐﻔﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻏﻴﺮﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎ ﺑﻞ‬
‫ﺧﺮﻳﺪ ا رﯼ هﺴﺘﻨﺪ ! و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎ ﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪ و هﺎﯼ ﺧﻮد ‪ ،‬دﻟﺨﻮ ش هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﺎ ﻗﺒﺖ ﮐﺎر ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻧﺎﮐﺎﻣﯽ هﺎ ﻳﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎ راﻳﺸﺎن‪ ،‬ﻗﺎ ﺑﻞ ﻗﻴﺎ س ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از زﻧﺒﻮ ردا ران ‪ ،‬ﮐﻪ اﺗﻔﺎ ﻗﺂﺗﻌﺪا د ﮐﻨﺪ و هﺎ ﻳﺸﺎ ن را در ﻣﺮز ﺧﺎ ﺻﯽ ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﻓﺰو دن ﺁ ﻧﺎ ن ﭘﺮ هﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻧﺎ ﮐﺎ ﻣﯽ ‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎ ت ﺑﺴﻴﺎر ﯼ در ﻓﻦ زﻧﺒﻮ ردارﯼ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪:‬‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﮏ ﮐﻨﺪوﯼ دو ﺗﺎﭘﻨﺞ ﻗﺎ ﺑﯽ ‪ ،‬در وﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ ر‪ ،‬ﻗﺎدر ﻧﺨﻮ ا هﺪ ﺑﻮ د ﺗﺎ در ﻓﺼﻞ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﮐﻮ هﺴﺘﺎن ‪ ،‬داراﯼ‬
‫زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ﺟﻮﯼ ﮐﺎ ﻓﯽ ﺑﺸﻮ د !‬
‫ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺁ ﻓﺎ ت و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎ رﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﮐﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﺮﻳﺪا ر ﯼ ﻣﻮ ﻣﻬﺎ ﯼ وارداﺗﯽ اﻋﻢ از ﻣﻮم زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‪،‬ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﺪ و ﻣﻮ ﻣﻬﺎﯼ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﺰا ج ﺁ ﻧﺎ ن ‪ ،‬ﮐﻴﻔﻴﺖ‬
‫ﻣﻮم را ﭘﺎ ﻳﻴﻦ ﺁ ورد ﻩ و ﻣﻮ ﺟﺐ ﻧﺎ ﺧﺎ ﻟﺼﯽ و ﻧﻘﺺ ﮐﺎر ز ﻧﺒﻮ را ن ﻣﻴﺸﻮ د ‪ ،‬ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺮ ﻧﺎ درﺳﺖ و ﺳﻮ د ﺟﻮ ‪،‬‬
‫ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﻣﺎ زاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎ ل ‪ 1348‬ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺴﻞ را در ﺑﺎ زار ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮ ﻳﯽ هﺸﺘﺎد رﻳﺎ ل رﺳﺎ ﻧﺪ ‪.‬‬
‫ارزش ﻣﻮ م در ﺳﺎل ‪ 1351‬ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮ ﻳﯽ ‪ 250‬رﻳﺎل اﻓﺰا ﻳﺶ ﻳﺎ ﻓﺖ !‬
‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮم در ﺳﺎ ﻟﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎ ﻟﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﺷﻬﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮ ا ن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﻮ م ﭘﺮداﺧﺖ و زﻧﺒﻮ را ن را‬
‫ﺑﺎﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ دراﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وا دا ﺷﺖ!‬
‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎ د ﺁ ﻣﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮ ا ﻧﻴﻢ ﺑﻼ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدا زﻳﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮا ﻧﻊ ﮐﺎ رراﻧﻴﺰ ﻗﺒﻶ‬
‫ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ و ﻳﻢ ‪.‬‬
‫ـــ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺒﻮ ر دا رﯼ در اﻳﺮان ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ ﻋﻮ ا ﻣﻞ اﺟﺮاﻳﯽ و ﻋﺪم اﻃﻼع‪.‬‬
‫‪2‬ــ ﻋﻮ ا ﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﯽ‬
‫‪ 3‬ــ رﺳﺎ ﻧﻪ هﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ و ﻋﺪم اﺣﺴﺎ س ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬
‫‪ 4‬ــ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁﻧﺎن‬
‫‪ 1‬ــ در ﻣﻮ رد ﻋﻮا ﻣﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در رﺁس ﺁ ن زﻧﺒﻮ ردا را ن ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﺪﻩ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ رﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺻﺎ ﺣﺐ ذو ق و ﺳﻠﻴﻘﻪ ‪،‬ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺒﻮرداران ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ‬
‫ﺑﻪ اﺗﻔﺎ ق اﻳﻦ وا ﺣﺪ ﺗﻮ ﻟﻴﺪﯼ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪ هﻨﺪ ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺂ ﻓﺎ ﻗﺪ اﻃﻼ ﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎ ﺳﯽ و داﻧﺶ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ و از ﺁ ن‬
‫ﺑﺪﺗﺮﺁ ﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮ ن ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﮐﺘﺎ ﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﻔﺒﺎﻳﯽ رهﻨﻤﻮ ن زﻧﺒﻮردا رﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬در ﮐﺸﻮ ر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎرﻧﺮﺳﻴﺪﻩ!‬
‫ﺁ ﻣﻮ زﺷﻬﺎﻳﯽ هﻢ ﮐﻪ درﺳﻄﺢ ﮐﻼ ﺳﻬﺎ ﯼ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼ ﺗﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎرﺁ وردﻩ اﻧﺪ و ﻋﻼ و ﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﮑﻪ‬
‫ﮔﺎ ﻣﯽ در ﻣﺴﻴﺮﺁ ﻣﻮ زش زﻧﺒﻮ ردا ران ﺑﺮ ﻧﺪ ا ﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻄﺎ ﻟﺒﯽ از ﻣﮑﺎ ﺗﺐ دﻳﮕﺮ ‪ ،‬هﺰا ران ﻣﻌﻤﺎ در ﺑﺮا ﺑﺮ‬
‫زﻧﺒﻮردا ران ﻧﻬﺎ دﻩ ﻧﺪ ‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ ﻋﻮا ﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﮐﺸﻮ ر ﻣﺎ از ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺟﻬﺎت ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺒﻮ ردا را ن اﺳﺖ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎ رﻧﺪ ﮔﯽ را‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد‪.‬‬
‫اﻳﻦ ادﻋﺎﮐﻪ ﻋﻮ ا ﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎ ﻓﻊ زﻧﺒﻮ ردا را ن اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ادﻋﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮر هﺎ ﻳﯽ‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎ ن و ﻓﺮا ﻧﺴﻪ ﮐﻪ درﺳﺮا ﺳﺮ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ رو ز ﺁ ﻓﺘﺎﺑﯽ دا رﻧﺪ در اﻳﺮا ن در ﺑﻴﺸﺘﺮ رو زهﺎﯼ ﺳﺎل ﺁ ﻓﺘﺎب‬
‫درﺧﺸﺎن‬

‫‪18‬‬
‫و ﮔﺮﻣﺎ ﯼ ﮐﺎﻓﯽ و ﺟﻮ د دا رد‪.‬‬
‫هﻢ اﮐﻨﻮن اﮔﺮ دوﻣﺘﺮ ﺑﺮف ﺑﺮ ﻗﻠﻪ دﻣﺎ وﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺧﻴﺎ رﺑﻨﺪ ر ﻋﺒﺎ س در ﺑﺎ زا رﺗﻬﺮان ﺑﺎﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮو ش‬
‫ﻣﻴﺮﺳﺪ !‬
‫ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ هﻢ دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻧﺒﻮ ر‪ ،‬ﻣﻠﮑﻪ‪ ،‬ژﻟﻪ رو ﻳﺎ ل و ﻣﻮم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ!‬
‫در اﺑﺘﺪا اﺷﺎ رﻩ ﮐﺮدم ﮐﻪ ‪ :‬زﻧﺒﻮ ردا را ن اﻳﺮا ن ‪ ،‬ﻏﺎ ﻟﺒﺂ ازز ﻧﺒﻮ ردارﯼ ﻓﻘﻂ ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺧﻮ ا هﻨﺪ ‪.‬و هﻨﻮز هﻤﺎ ن ارزش‬
‫ﮐﺬاﻳﯽ را ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ ران ﻋﺴﻞ ﻗﺎ ﺋﻠﻨﺪ واز دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ارزﻧﺪﻩ زﻧﺒﻮ را ن هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ اﻃﻼع هﺴﺘﻨﺪ‬
‫هﻤﻴﻦ ﻋﺴﻠﯽ را هﻢ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ ردارا ن ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁ ورﻧﺪ‪،‬در زﻣﺎ ن ﻋﺮ ﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ زا ر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺑﺴﺘﻪ‬
‫ﺑﻨﺪﯼ وﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪا ﺷﺘﯽ ﺑﻮ دن ﮐﺎ ﻻ ﺑﺮاﯼ ﻓﺮو ش‪ ،‬ارزش و اﻗﻌﯽ را از دﺳﺖ ﻣﻴﺪ هﺪ و اﺟﺒﺎ رﺁ ﻋﺴﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﺠﺎ و ﺑﻪ‬
‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎ زل در اﺧﺘﻴﺎ ر ﺑﻨﮑﺪا را ن ﻣﯽ ﮔﺬا رﻧﺪ ﺁ ﻧﻬﺎ هﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮ د ﺟﻮ ﻳﯽ ﺑﻪ هﺮ و ﺳﻴﻠﻪ اﯼ ﻣﺘﻮ ﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﯽ ﺿﺮر ﺗﺮ ﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ وا ﺳﻄﻪ هﺎ ﺁ ﻧﺴﺘﮑﻪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ هﺮ ﺣﻴﻠﻪ اﯼ ﻣﺘﻮ ﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻶ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ در ﺁ ذر ﺑﺎ ﻳﺠﺎن ﻋﺴﻞ ﺧﺮ ﻳﺪا رﯼ ﻣﻴﮑﻨﺪ ‪ ،‬ﻳﻘﻴﻦ دا رد ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺳﺒﻼ ن ﺧﺮﻳﺪ ﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از‬
‫ﻣﻮارد دﻳﺪ ﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﺴﻞ ﮐﻮ هﺴﺘﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ رﺳﺎ ﻧﻪ هﺎ ﯼ ﮔﺮو هﯽ وﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮ ﻟﻴﺖ! در ﻳﮑﯽ از ﻣﺼﺎ ﺣﺒﻪ هﺎ ﯼ را دﻳﻮ ﻳﯽ در ﺳﺎ ل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬از‬
‫زﻧﺒﻮردارﯼ ﺳﻮﺁل ﺷﺪ ‪ :‬ﺑﺮ د اﺷﺖ ﻋﺴﻞ از هﺮ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﻗﺪ راﺳﺖ ؟ زﻧﺒﻮ ردا ر ﭘﺎﺳﺦ داد ‪ :‬ﺑﻴﻦ ﭘﺎ ﻧﺰدﻩ ﺗﺎ ‪37‬ﮐﻴﻠﻮ وﻧﻴﻢ ‪.‬‬
‫در ﺣﺎ ﻟﻴﮑﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮ م ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮدا ﺷﺖ هﻤﺎن ﺳﺎل‪،‬در ﺣﺪو د ‪3‬ﮐﻴﻠﻮ هﻔﺘﺼﺪو ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮔﺮم ﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫از زﻧﺒﻮ ردار دﻳﮕﺮﯼ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ‪ :‬ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮ رد رس ﮐﺮد ن ﻋﺴﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎ ﺳﺦ داد‪ :‬ﻋﺴﻠﻬﺎ ﯼ ﻣﻦ هﺮﮔﺰ رس‬
‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وهﻤﻪ ﻋﺴﻠﻬﺎ ﻳﯽ ﮐﻪ رس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺗﻘﻠﺒﯽ هﺴﺘﻨﺪ !‬
‫ﺷﺨﺺ ﺑﯽ اﻃﻼ ع دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮ درا ﻣﻬﻨﺪ س ﮐﺸﺎ ورز ﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﻩ ﺑﻮ د در ﻳﮑﯽ از رو زﻧﺎ ﻣﻪ هﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎ‬
‫ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻴﺮود در اﺳﺘﺎن ﻓﺎ رس ﺑﻮ دﻩ ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎ رﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ‪:‬‬
‫ﺷﺮﮐﺖ هﺎ ﯼ زﻧﺒﻮ ر ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﻋﺴﻞ ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮ رد ﻣﺮدم ﻣﻴﺪ هﻨﺪ !‬
‫ﺁ ﻗﺎ ﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎ اﺷﺎ رﻩ ﺑﻪ ﻣﺪرﮎ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮ د ) ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎ ورزﯼ( ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ دادﻩ ﺑﻮ د ‪:‬‬
‫در ﺟﺎ دﻩ هﺮاز‪ ،‬از ﭼﺎ درﯼ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﻓﺮو ﺧﺖ ﻣﻘﺪارﯼ ﻋﺴﻞ ﺧﺮﻳﺪارﯼ ﮐﺮدم ‪.‬اﻣﺎ و ﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ و هﺎ ﻳﯽ ﮐﻪ‬
‫در وﺳﻂ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﯽ ﺁ ب و ﻋﻠﻒ اﻓﺘﺎد ‪ ،‬و ﮔﻠﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻧﺪﻳﺪم ‪ ،‬ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺴﻠﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ‬
‫ﺳﺎزﻧﺪ !‬
‫ﺴﻨّﯽ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ هﺎ ﯼ ﻓﺮا ورد ﻩ هﺎ ﯼ ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﻣﺮا ﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮ د و ﺑﺎ اﺻﺮار ‪ ،‬ﻋﺴﻞ ﮐﻨﺪو ﯼ‬
‫ﺁ ﻗﺎ ﯼ ﻣﺤﺘﺮ م و ﻣ ُ‬
‫ﮔﻠﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮ د ﮐﻪ ﻋﺴﻞ اﻳﻨﮕﻮ ﻧﻪ ﮐﻨﺪو هﺎ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﯽ رﻳﺐ اﺳﺖ !‬
‫‪ 4‬ــ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮرد ا رﯼ ‪:‬‬
‫ﻋﺪم ﺷﻨﺎ ﺧﺖ و ﺳﺎ ﻳﻞ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎ دﻩ از ﻧﻮ ع ارزان و ﻏﻴﺮ ﻓﻨﯽ و ﻋﺪ م اﻃﻼع از ﮐﺎ رﺑﺮد ﺁ ﻧﻬﺎ ﺧﻮ د دا ﺳﺘﺎ ﻧﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﮔﺮ در رو ﺳﺘﺎ هﺎ‪ ،‬از هﻤﺎن ﮐﻨﺪوهﺎ ﯼ ﻟﻮ ﻟﻪ ا ﯼ اﺳﺘﻔﺎ دﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ از اﻳﻦ‬
‫ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﻮا رﻩ وﭘﺮ از درز و ﺳﻮ را خ ﻣﯽ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫اﻣﺮو زﻩ در اﻳﺮا ن ﺷﺮﮐﺖ هﺎ ﯼ ﺳﺎ زﻧﺪﻩ اﺑﺰار زﻧﺒﻮ ردا ر ﯼ ﻣﺮﺗﺒﺂ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺳﺶ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﺘﻘﺎدﯼ ﭘﻴﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ‪،‬‬
‫در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮ د ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار و ﺁ ﮔﺎ هﯽ دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎ دﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎ ن از ﺁ ﻧﻬﺎ ‪ ،‬هﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮ د ﻣﻮ ﺟﺐ ﺧﻮ ﺷﺒﻴﻨﯽ‬
‫ﺑﻪ ﺁ ﻳﻨﺪﻩ زﻧﺒﻮردا رﯼ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮر دارﯼ و ﻧﺤﻮ ﻩ اﺳﺘﻔﺎد ﻩ از ﺁﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﺴﻴﺎ رﯼ از و ﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮ ردارﯼ ﺑﺮاﯼ ﻏﺎ ﻟﺐ زﻧﺒﻮ ردا را ن ‪ ،‬ﻧﺎ ﺷﻨﺎ ﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ‪ ،‬ﺗﻌﺪا دﯼ از اﻳﻦ و ﺳﺎﻳﻞ‬
‫ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﻣﺪرن ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﺑﺨﺸﻬﺎ ﯼ ﺁ ﻳﻨﺪﻩ ‪ ،‬اﺑﺰار دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮ رد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮ ا هﻨﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ ‪14‬‬

‫‪21‬‬
‫ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻠﮑﻪ‬
‫ﻣﻮا رد اﺳﺘﻔﺎ د ﻩ‪:‬‬
‫اﺻﻮ ﻵ ﻋﻨﻮ ا ن اﻳﻦ اﺑﺰارﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺎ ﻧﻊ ﻋﺒﻮ رﻣﻠﮑﻪ‪ ،‬از ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮﺁﻧﺴﺖ ‪،‬‬
‫اﻣﺎﻣﻮ ا رد اﺳﺘﻔﺎ دﻩ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ دار ‪ :‬ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﺁ ﻧﮑﻪ در زﻣﺎن ﻋﺴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮا ﯼ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻮ رﯼ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ﺧﺎ ﻟﺺ ‪ ،‬اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ‬
‫ﻣﺎ ﻧﻌﯽ ﺑﺮا ﯼ ﻋﺒﻮ ر زﻧﺒﻮ را ن ﺣﺎ ﻣﻞ ﮔﺮ د ﮔﻞ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺴﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد ن ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮ ﻧﺎ ﻣﻪ هﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺿﺮو رت ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ اﺑﺰار ﻗﺎ ﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﺧﻮ ا هﺪ‬
‫ﺑﻮد ‪.‬هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮا ﻗﻊ اﺿﻄﺮارﯼ ﻣﻴﺘﻮا ن اﺳﺘﻔﺎد ﻩ هﺎ ﯼ دﻳﮕﺮﯼ از اﻳﻦ ﺧﺎ ﺻﻴﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ رد ﺧﻮ د ﺧﻮ ا هﺪ ﺁﻣﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺎ ﺧﺘﺎ ر ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻠﮑﻪ ‪:‬‬
‫ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ در اﺷﮑﺎل ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼ ﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮرا ن و ﻗﻄﺮ‬
‫ﺷﮑﻢ ﻣﻠﮑﻪ وﺟﻮ د دا رد ‪ ،‬ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﻴﻠﻪ هﺎ ﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ‪،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮا ﯼ ﻋﺒﻮ ر زﻧﺒﻮ را ن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﺁ ﻧﺠﺎ ﻳﻴﮑﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﮑﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻴﻦ ‪ 6‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻗﻞ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺿﺮور ت‬
‫دارد ﮐﻪ ﮐﺎ رﮔﺮان ﺑﻪ هﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻨﺪو وا رد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮ د ﺑﭙﺮدا زﻧﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ ﻋﺒﻮ ر ﮐﺎ رﮔﺮا ن را ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻗﻄﺮﯼ ﺑﻴﻦ ‪3‬وﻧﻴﻢ ﺗﺎ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ هﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﮑﺎ ن ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزد ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ‪ ،‬ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﻣﻴﻠﻪ هﺎ ‪ 4‬ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬
‫اﺳﺖ ﺗﺎ هﺮ دو هﺪف ﺣﺎ ﺻﻞ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ــ اﻧﺪا زﻩ و ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎ ﻳﺎ ﻗﻔﺲ هﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ هﺪف ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎ و ت ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ن ﻣﺜﺎ ل اﮔﺮ‬
‫ﻻ ز م ﺷﻮ د ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻪ اﯼ ﺑﻴﻦ دو ﻗﺎب ‪ ،‬ﻣﺤﺪو د ﺷﻮ د ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ‪U‬ﺑﺎ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮا ﯼ ﺟﺪا ﺳﺎ زﯼ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﮐﻨﺪو‪ ،‬ﭼﻬﺎ رﮔﻮ ﺷﻪ اﯼ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ــ ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎ ‪ :‬ازﺳﻴﻢ ﮔﺎ ﻟﻮ ا ﻧﻴﺰﻩ ‪ ،‬ﮐﺮم ﻧﻴﮑﻞ ‪ ،‬ﻓﻴﺒﺮ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬

‫ﮐﺎ رﺑﺮد ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼ ﺻﻪ‪:‬‬
‫او ﻟﻴﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ رﺧﺎ ﻟﺺ ﻣﺎ ﻧﺪ ن ﻋﺴﻞ در زﻣﺎن ﻋﺴﻠﮕﻴﺮﯼ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ ﮔﺮدﻩ ﮔﻞ در ﻗﺎﺑﻬﺎ ﯼ ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ذﺧﻴﺮﻩ ﻧﺸﻮد‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ ﻣﻠﮑﻪ در ﺟﺎ هﺎ ﯼ ﺧﺎ ﻟﯽ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﺗﺨﻤﮕﺰارﯼ ﻧﮑﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎ زدﻳﺪ و ﻋﺴﻠﮕﻴﺮﯼ ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﺷﺪ‪.‬‬
‫دو ﻣﻴﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﯼ ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪان ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﯼ ﻣﻠﮑﻪ ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ در ﻗﻔﺲ اﻧﺠﺎ م ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.(.‬‬
‫‪ 1‬ــ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮ و رش ﺷﺎ هﺨﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺪو‬
‫‪ 2‬ــ ﺑﺮا ﯼ رزرو ﮐﺮ د ن ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو‪.‬‬
‫ﺳﻮ ﻣﻴﻦ ﮐﺎرﺑﺮد‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و ﺗﻔﻨﻦ‬
‫‪ 1‬ــ درﺻﻮ رت ﻓﻘﺪان ﻣﻠﮑﻪ ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﯼ از ﻣﺎ دﻩ ﺗﺨﻢ ﮔﺰارﺷﺪن ﮐﺎ رﮔﺮا ن‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ ﺑﺮا ﯼ در اﺧﺘﻴﺎ رد ا ﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﻤﺒﻮ از هﺮ ﺳﻨﯽ !‬
‫‪ 3‬ــ ﺑﺮا ﯼ ﺑﻬﺮﻩ ورﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﮐﻨﺪو ﯼ ﮐﻤﺘﺮ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪15‬‬

‫‪23‬‬
‫زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﺣﺸﺮﻩ اﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﮐﺎر ﺁﻓﺮﻳﻦ‬
‫رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ‪:.‬‬
‫ﮔﺮﭼﻪ زﻧﺒﻮ رﻋﺴﻞ ﺣﺸﺮﻩ اﯼ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ از دﻳﺮ ﺑﺎز اﻧﺴﺎ ن را ﮐﻪ هﺰا را ن ﺑﺎ ر‪،‬از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ‬
‫و ﺿﻌﻒ و ﺑﻴﻤﺎ رﯼ ﻧﺠﺎت دادﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎ ارز ش اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﯼ ﺧﻮ د‪ ،‬ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎ ﺑﻊ در ﺁ ﻣﺪ در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺗﺎ ﺁ ﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻧﺴﺎ ﻧﻬﺎ ‪ ،‬زﻧﺪ ﮔﯽ و ا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺸﺮﻩ دارﻧﺪ ‪.‬‬
‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎ دﯼ اﺳﺘﺮا ﺗﮋﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮ رد هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﺎن‪.‬را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﻩ اﻳﻢ ﻣﻴﺘﻮا ن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ارزش‬
‫ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎ ﯼ اﻳﻦ ﺷﺎ ﺧﻪ« داﻣﺪارﯼ ــ ﮐﺸﺎ ورزﯼ » ﭘﯽ ﺑﺮد ‪.‬‬
‫در ﺟﻨﮓ دو م ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﻟﻄﻤﻪ هﺎﯼ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم رو ﺳﻴﻪ ﺳﻮ ﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ وارد ﺁ ﻣﺪ ‪ ،‬ﺑﻤﺒﺎ ران‬
‫ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﻳﻦ ﮐﺸﻮ ر ﺑﻮد ‪.‬‬
‫در ﺁ ﻣﺮﻳﮑﺎ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻏﺪا را ن ﺑﻪ زﻧﺒﻮ ردا را ن رﺷﻮﻩ ﻣﻴﺪ هﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ و هﺎ ﯼ ﺧﻮ د را ﺑﺮاﯼ ﮔﺮد ﻩ اﻓﺸﺎ ﻧﯽ ﺷﮑﻮ ﻓﻪ هﺎﯼ‬
‫ﺑﺎﻏﺎﺗﺸﺎ ن ﺑﻪ ﺁ ن ﺑﺎ ﻏﻬﺎ ﮐﻮ چ دهﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻤﻊ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮا ﯼ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﯽ هﺎ ﯼ ﻣﺠﻠﻞ ‪ ،‬ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﻤﻊ هﺎ ﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ا ز ﻣﻮم زﻧﺒﻮ ر ﻋﺴﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫در ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺳﻨﺘﯽ ‪ ،‬ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺑﺮﻩ ﻣﻮم ‪ ،‬در ردﻳﻒ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ دا رو هﺎ ﺑﻮ دﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ژﻟﻪ روﻳﺎل ) ﺷﻴﺮزﻧﺒﻮر( ﮐﻪ ﺧﻮ را ﮎ ﻧﻮزادان )ﮐﺮم( زﻧﺒﻮر و ﺧﺼﻮ ﺻﺂ ﺗﻨﻬﺎﺧﻮرا ﮐﯽ ﻣﻠﮑﻪ)ﻣﺎ در زﻧﺒﻮ را ن( اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ دارو هﺎﯼ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮا ﯼ اﻧﺴﺎ ن در ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺑﻴﻤﺎ رﻳﻬﺎ وﮐﻤﺒﻮ دهﺎ‪،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁ ﻳﺪ‪.‬‬
‫‪...‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﯽ زﻳﺎ ن ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻮ ا زم ﺁ را ﻳﺶ و زﻳﺒﺎ ﻳﯽ )اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮا ﻧﻘﻴﻤﺖ( از ﻣﻮم و ژ ﻟﻪ روﻳﺎ ل و ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎ ﯼ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪا رد اﮔﺮ زﻧﺒﻮ رد ا رﯼ را ﻣﺎدر ﻣﺸﺎ ﻏﻞ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﺪا ﻧﻴﻢ‪.‬ﻟﺬا ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻮ رد ﺗﻮ ﺟﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺁ ورم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎ ﻳﻢ ‪:‬‬
‫ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺴﻞ ‪ :‬ﮐﻪ ﺧﻮ د ﻣﻴﺘﻮ ا ﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮ ﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎءﺑﻪ ﺗﻨﻮ ع ﮔﻠﻬﺎ و ﮔﻴﺎ هﺎ ن ‪،‬در ﻃﺒﻴﻌﺖ دارد ‪،‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد‬
‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮ د درزﻣﺎ ﻧﯽ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎ ﻩ ﺳﺎ ل زﻧﺒﻮر دارﯼ ‪ ،‬اﻧﺠﺎ م دا دﻩ ام ‪ ،‬ﻧﻤﻮ ﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﯽ از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ‬
‫رﻧﮕﻬﺎﯼ ﺑﯽ رﻧﮓ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﻩ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺂ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ‪ ،‬ﻃﻌﻢ و ﺧﻮاص ﻃﺒﯽ ﮔﻮ ﻧﺎﮔﻮ ن ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮ م ‪ :‬ﺷﺎ ﻣﻞ ﺳﺎ ﺧﺘﻦ ﺷﻤﻊ ‪ ،‬ﻣﻮ م ﻋﺎﺟﺪار ‪ ،‬ﮐﺮم هﺎﯼ ﻣﻌﺎﻟﺞ ‪ ،‬ﮐﺮم هﺎ ﯼ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ‪ ...‬ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻮم ﮐﻪ هﺮﻳﮏ‬
‫از اﻳﻦ ﺗﻮ ﻟﻴﺪات ﻣﻴﺘﻮ ا ﻧﺪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻩ ﻣﻮم‪:‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻤﻎ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ اهﻤﻴﺖ دا رودر ﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺧﺎ ﺻﻴﺘﻬﺎ ﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎ ن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺿﺪ ﻗﺎرچ و‬
‫ﺿﺪ ﺑﺎ ﮐﺘﺮﯼ !‬
‫ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ژﻟﻪ روﻳﺎل‪:‬ﺑﺮاﯼ ﺳﺎ ﺧﺖ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﯼ زﻳﺒﺎﻳﯽ ‪،‬ﺧﻮا ص دارو ﻳﯽ ﺁ ن د ر ﮐﻤﺒﻮ دهﺎﯼ هﻮ رﻣﻮﻧﯽ ‪ ،‬ﺗﻮا ﻧﺒﺨﺸﯽ و‬
‫ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﻠﮑﻪ ‪ :‬ﺑﻪ ﺟﺎ ﯼ وارد ﮐﺮد ن ﻣﻠﮑﻪ هﺎﯼ دو رﮔﻪ ) ﮐﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺁ ﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﯼ اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺳﺖ ( ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻠﮑﻪ از زﻧﺒﻮ را ن‬
‫ﺑﻮ ﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎ و ﻣﺘﺮﻳﻦ زﻧﺒﻮ ران در ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﺁ ﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎ رﻳﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﻮ ﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮ ﻩ زﻧﺒﻮ را ن ‪ :‬در ﭘﺎ ﮐﺘﻬﺎ ﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮو ش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮا ن ﺧﺴﺎ رﺗﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺁ ﻓﺎ ت و ﺧﺸﮑﺴﺎ ﻟﯽ و‬
‫ﻧﺎﺷﯽ ﺑﻮ دن زﻧﺒﻮ ردا را ن ﻣﺒﺘﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺁ ﻳﺪ ‪ .‬و ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺒﻮ ردا رﻳﻬﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ!‬
‫ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﺳﻢ زﻧﺒﻮ ر ‪ ،‬ﻋﺼﻴﺮ زﻧﺒﻮ ر و دﻳﮕﺮ ﻓﺮ ﺁ وردﻩ هﺎ ﯼ دارو ﻳﯽ از زﻧﺒﻮ را ن ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﮐﺮدن ﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎ ﻧﯽ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﯼ ﻣﻴﻮﻩ‪،‬ﮐﺸﺖ هﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺴﺐ در ﺁ ﻣﺪ ﺑﺮا ﯼ زﻧﺒﻮ رداران ‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن ‪:‬‬
‫در هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ زﻧﺒﻮ را ن را ﻗﺮار دادﻩ اﻳﻢ ‪ ،‬ﺁ ﻧﺠﺎ رازﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن ﻣﯽ ﻧﺎ ﻣﻴﻢ!‬
‫ﻣﻨﻈﺮﻩ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ اﻳﺮان ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ :16‬ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒﺎ)اﻟﻴﮕﻮ درز(ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‪ 1332‬ــــــــ ﭘﻴﺸﻮاﯼ ورا ﻣﻴﻦ ‪2.12.1352‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ :17‬ﮐﻠﻴﺞ ﺧﻴﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1351‬ــــــــ‬

‫ﺟﻬﺮم ﺑﻬﺎر ‪1351‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ‪ : 18‬اﻣﺎ ﻣﺰادﻩ ﻗﺎ ﺳﻢ ﺷﻤﻴﺮان زﻣﺴﺘﺎن ‪ 1350‬ــــ اﻟﻴﮕﻮ درز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1349‬‬

‫‪25‬‬
‫ﻃﺮح زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﯼ ﻣﻤﺎ ﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪:‬‬

‫ﻳﮏ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن ﻣﺪرن در ﺁﻟﻤﺎن‬

‫زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﻳﻢ درﺁ ﻟﻤﺎن‬

‫زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ﻧﯽ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‬

‫زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ﻧﯽ دﻳﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻴﻪ‬
‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪19‬‬

‫‪26‬‬
‫ﺑﺎ ز دﻳﺪ ﮐﻨﺪو هﺎ‬
‫ﺑﺮاﯼ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎ رﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﻴﻔﯽ وﮐﻤﯽ ‪ ،‬هﺮ از ﮔﺎ ﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ هﺎ ﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ‬
‫ﻓﺼﻠﯽ و رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ از ﮔﻠﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ‪ ،‬ﺑﺎ زدﻳﺪ ﮐﻨﺪو هﺎ و ﻗﻴﺎ س ﺁ ﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﺎ ﻳﺮ‬
‫ﮐﻨﺪ و و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮزا دان و ﻧﺤﻮ ﻩ ﺗﺨﻤﮕﺰارﯼ ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬ ف ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ﯼ ﺿﻌﻴﻒ و ﻳﺎ ﺗﻘﻮ ﻳﺖ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﯼ ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﻧﺪ ﻩ اﻗﺪا م ﮐﺮد ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﺁ ﺛﺎرﯼ در ﺟﻠﻮ ﮐﻨﺪ و هﺎ دﻳﺪ ﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ‪ ،‬از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎ رﯼ ﻳﺎ ﺁﻓﺘﯽ ﺣﮑﺎ ﻳﺖ ﮐﻨﺪ ‪،‬ﺑﺪو ن ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ن از‬
‫ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮا ﯼ ﺑﺎز دﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﻮ رﺁ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮ رﺳﯽ دﻗﻴﻖ ﮐﻨﺪو ﯼ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﺮدا ﺧﺖ ‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ هﺎ ﺑﺪو ن ﻓﻮ ت وﻗﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮ رد اﻧﺠﺎ م ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺘﻮا ن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮ ﻟﯽ‬
‫ﻣﺘﻌﺎرف از زﻧﺒﻮرا ن داﺷﺖ ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر زﻧﺒﻮردار ﯼ ‪ ،‬هﻤﻴﻦ ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎ م دا ﻧﺸﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮر دا ر در ﺳﺎ ﻳﻪ ﺁ ﻣﻮ زش وﺗﺠﺮﺑﻪ‬
‫ﺁ ﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎهﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮ ا ﻧﺪ ﺑﻪ ﺁ ﺳﺎﻧﯽ ﺁ ﻣﻮﺧﺘﻪ هﺎ ﯼ ﺧﻮ د را در ﻣﻮ رد زﻧﺒﻮ را ن اﻋﻤﺎ ل ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ زﻧﺒﻮ ر دا ر ﯼ ﮐﻪ‬
‫راز هﺎ ﯼ ﺑﺮ ﻗﺮا ر ﮐﺮد ن ار ﺗﺒﺎ ط ﺑﺎ ز ﻧﺒﻮ را ن را ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﻩ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ ، 20‬ﺑﺎ ز دﻳﺪ زﻧﺒﻮرا ن )ﺑﺪون ﮐﻼﻩ ( ﺁﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻧﻮع زﻧﺒﻮر‪:‬ﮐﺎرﻧﻴﮑﺎ‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 21‬ﺑﺎ زدﻳﺪ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﻮﻣﯽ دراواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ــ اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻮاﯼ وراﻣﻴﻦ‬

‫‪27‬‬
‫اﻣﺮ ﺿﺮو ر ﯼ ﺑﺎ زدﻳﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮ رهﺎ ‪:‬‬
‫زﻧﺒﻮ ر هﺎ ﺑﺎ دا ﺷﺘﻦ ﻧﻴﺶ درد ﻧﺎ ﮎ ﺧﻮ د ‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﺑﻪ دﻓﺎ ﻋﯽ ﺁ ﻧﻬﺎ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻮﺟﻮ د ﻳﺖ ﮐﻨﺪو‬
‫و ذﺧﺎ ﻳﺮ ﮔﺮا ﻧﺒﻬﺎ ﯼ درون ﺁ ن هﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬هﺮﭼﻨﺪﻧﻴﺶ زدن‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎ ﻧﺸﺎ ن ﺗﻤﺎ م ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻧﺒﻮ را ن در ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﺑﺎ زدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ و ‪ ،‬در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮ ارد ﺧﺎ ص ﺧﻴﻠﯽ ﺣﺎد ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮ د ‪ .‬ﻣﺜﻶ ‪:‬‬
‫از زﻣﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ ﺷﺪﻩ و ﮐﺎ رﭘﻮ ﻟﮏ ﮐﺮدن ﺁ ﻧﻬﺎ ﺷﺮو ع ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ، ،‬ﺧﺼﻮ ﺻﺂ اﮔﺮ زﻣﺎ ن ﮐﻮ ﺗﺎ هﯽ ﻗﺒﻞ از‬
‫ﺧﻮ ا ب زﻣﺴﺘﺎ ﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺁ ن اﻳﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪو ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮدا ﺷﺖ ذﺧﻴﺮﻩ ز ﻣﺴﺘﺎ ﻧﯽ ﺷﻮد ‪،‬ﺗﻤﺎ م ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮا هﺪ‬
‫رﻓﺖ ‪.‬ﻟﺬا اﻳﻦ ﺁ ﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﯼ زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﺎ هﻴﭻ وﻋﺪﻩ ووﻋﻴﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺳﻮق داد !‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁ ﻓﺖ هﺎ ﻳﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻏﺎ رت دا رﻧﺪ ‪ ،‬هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮ د زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﺁ ﻣﺎ ج ﻧﻴﺶ‬
‫هﺎ ﯼ ﻧﻴﺮو ﯼ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﺧﻮا هﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﻮا رد ‪ ،‬ﮔﻠﻮ ﻟﻪ هﺎﯼ در هﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ز ﻧﺒﻮرا ن را درﺟﻠﻮ ﮐﻨﺪ و هﺎﯼ ﭘﺎﻳﻴﺰﯼ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش‬
‫در ﻋﻤﻞ ‪،‬ﻳﮏ ﻻﺷﻪ زﻧﺒﻮ ر ﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻻﺷﻪ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ در ﺟﻠﻮ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮوازﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫روش هﺎ و ﺁ زﻣﺎ ﻳﺸﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺎ ﻟﻤﺖ ﺁ ﻣﻴﺰ ﺑﺎ زﻧﺒﻮرا ن‪:‬‬
‫ﺑﺎ ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﺑﺮ د ا ﺷﺖ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ز ﻧﺒﻮ را ن از ﻣﻮ ﺟﻮ د ﻧﺰ دﻳﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو دا رﻧﺪ‪ ،‬اﺗﺨﺎ ذ رو ﺷﯽ ﻻ زم اﺳﺖ‬
‫ﺗﺎ ﺑﺎ زدﻳﺪ ‪،‬ﺑﺪو ن ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﻳﺰ و ﺗﺮس و ﺧﺮا ﺑﮑﺎ رﯼ اﻧﺠﺎ م ﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاﯼ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮ د ﺑﻪ ذﮐﺮ دوﺁ زﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎدﻩ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ زﻧﺒﻮ ردار ﺁ ﺗﯽ ﭼﻪ ﺁ زﻣﺎ ﻳﺸﯽ را ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮ‬
‫ﺑﺪاﻧﺪ‪:‬‬
‫ﺁزﻣﺎ ﻳﺶ اول ‪:‬‬
‫در اوا ﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎ ن ﺳﺎل ‪ 1350‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ و هﺎ ﯼ ﺧﻮ درا ﮐﻪ از ﻧﻮ ع زﻧﺒﻮ را ن ﺑﻮ ﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻮ دﻧﺪ ‪،‬‬
‫ﺑﺎزدﻳﺪﮐﻨﻢ ‪ .‬ﺑﺎﺁ ﻧﮑﻪ از ﻟﺠﺎ ﺟﺖ و ﺳﻤﺎ ﺟﺖ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﻮ ﻣﯽ اﻃﻼ ع دا ﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﯼ و اﻧﺠﺎ م ﺑﺎ ز دﻳﺪ ﺑﻪ دﻻ ﻳﻠﯽ‬
‫ﺿﺮور ﯼ ﺑﻮ د ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻮ درا ﺑﺮا ﯼ ﺻﺪ هﺎ ﻧﻴﺶ ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮ دم‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎ ط ﺳﺮ ﭘﻬﻦ اهﺮم را ﺑﺮ رو ﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮو از ﺳﺎ ﻳﻴﺪم ﺗﺎ‪:‬‬
‫اوﻵ‪ ،‬ﺧﺎ ﻃﺮﻩ ﺑﺮ ﺧﻮ رد اﺣﺘﻤﺎ ﻟﯽ اهﺮم ﺑﺎ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﭼﻨﺪا ن ﺧﺼﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد ‪ٍ .‬ﺛﺎﻧﻴﺂ ‪ ،‬ﺧﺎ ﻃﺮﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ذهﻦ ﻏﺎﻟﺐ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﻮد !ﺑﻌﺪ ﺑﺎ هﻤﺎ ن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮ ﭘﻬﻦ و ﻧﺎزﮎ اهﺮم را ﻻﯼ در ﮐﻨﺪوﻓﺮو ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ ﺁ راﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎ ﻧﺪ م ﺗﺎ در‬
‫ﺑﺎ ﻻ ﺁ ﻣﺪ ‪ ،‬ﺁ ﻧﺮاﺑﺎ دﻗﺖ از رو ﯼ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ دا ﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺁ ﻧﮑﻪ زﻧﺒﻮرا ن ﺑﺮ ﺑﺎ ﻻ ﯼ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬از درﻳﭽﻪ در ﻓﻴﺒﺮﯼ دﻳﺪﻩ‬
‫ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ‪ ،‬هﻴﭽﮕﻮ ﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎ ﺟﻤﯽ ﻧﺸﺎ ن ﻧﺪا دﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻔﺮ ﺧﻮ درا ﺑﺎ ﺑﺎ ﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺶ و ﺗﺮا و ش ﺑﻮﯼ ﺳﻢ زﻧﺒﻮ ر ﺑﺎ‬
‫ﺻﺪاﻳﯽ ﺁ رام ‪،‬هﻤﭽﻮن ﺻﺪاﯼ رﻳﺰش ﺑﺎران اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ‪ .‬در ﻓﻴﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎ م ﺑﺎ ﺑﺮﻩ ﻣﻮﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮدﻳﻮا رﻩ ﮐﻨﺪو‬
‫ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮ د ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﺎ ز ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻩ ﻣﻮم ﺳﺨﺖ را ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺁ راﻣﯽ اﻧﺠﺎ م ﻣﻴﺪ ادم ﺑﻪ‬
‫هﺮ ﺗﺮ ﺗﻴﺒﯽ ﺑﻮ د ‪ ،‬در ﻓﻴﺒﺮﯼ ﺁ زاد ﺷﺪ و ﺁ ﻧﺮا ﮐﻪ ﻳﮏ ردﻳﻒ ﮐﺎ ﻣﻞ زﻧﺒﻮر ﺑﺮ رو ﻳﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮ دﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﺮ دا ﻧﺪ م و ﻧﮕﺎﻩ‬
‫ﮐﺮدم ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮ رد ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ هﻤﻪ زﻧﺒﻮر ‪،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﻮ رت ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮو ازهﺠﻮم ﺁ وردﻧﺪ‪.‬ﭼﻮن ﻗﺒﻶ ﺧﻮدرا‬
‫ﺑﺮا ﯼ ﻧﻴﺶ ﺧﻮ رد ن ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮ د م ‪ ،‬هﻴﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎ ن ﻧﺪادم و ﺁ را م و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﺪ م ‪ ،‬زﻧﺒﻮر‬
‫هﺎﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﯼ ﺳﺮو ﺻﻮ رﺗﻢ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻟﯽ ﻧﺎ ﮔﻬﺎ ن ﺁ رام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﺮ رو ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﯼ ﺧﻮ د ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ‪،‬‬
‫ﺑﻮﯼ ﺳﻢ‪ ،‬ﮐﻢ ﮐﻢ در هﻮ ا ﮔﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺁ هﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮم را ﭘﺎ ﻳﻴﻦ ﺑﺮدم ﺗﺎ وﺳﺮ اهﺮم را ﺑﺮرو ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﮐﺸﻴﺪم ‪.‬ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﻮ ﮎ‬
‫اﻧﮕﺸﺖ ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﭼﻨﺪ ز ﻧﺒﻮررا ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﮔﻮ ﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل هﻢ اﻓﺘﺎ دﻧﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻬﺎرﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ﺁ هﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﯽ را از‬
‫ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪم و ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮدم و دوﺑﺎ رﻩ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪم‪.‬‬
‫ﺁ زﻣﺎ ﻳﺶ دوم ‪:‬‬
‫در هﻤﻴﻦ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن ‪ ،‬ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻌﺪ ‪،‬ﻳﮑﯽ از زﻧﺒﻮ ردا را ن ﺑﺎ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ زﻧﺒﻮرا ن دو ﺳﺘﺎ ن ﺑﻮ د‬
‫و ﺑﺪو ن ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻮ رد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﮕﺸﺖ‪ ،‬ﺑﺎاﺻﺮارﻓﺮا وا ن و ﺗﺠﻬﻴﺰا ت ﮐﺎ ﻣﻞ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎز دﻳﺪ از‬
‫ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﻣﻦ ﺁ ﻣﺪﻩ ﺑﻮ د ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر ﺗﺮ ﺑﻮ د ‪ ،‬ﺗﻮ ﺻﻴﻪ ﺧﺎ ﺻﯽ را ﻻ زم ﻧﺪا ﻧﺴﺘﻢ ‪ .‬اﻣﺎ و ﻗﺘﯽ ﮐﺎررا ﺷﺮو ع ﮐﺮد ‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ‬
‫ﮐﻼﻩ زﻧﺒﻮ رد ا رﯼ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬا ﺷﺘﻢ ! ﺧﻴﻠﯽ ﻋﺠﻮ ﻻ ﻧﻪ ﺳﺮ اهﺮم رازﻳﺮ در ﮐﻨﺪ و ﮐﺮد و درراﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ دا ﺷﺖ !‬
‫زﻧﺒﻮ رهﺎ از زﻳﺮ ﺗﻮ رﯼ ﮐﻼﻩ و دا ﺧﻞ ﺁ ﺳﺘﻴﻦ ﮐﺸﺪا ر ﺁ ﻧﭽﻨﺎ ن ﻣﺴﺘﺎﺻﻠﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اهﺮم را ﭘﺮت ﮐﺮد و درﺣﺎ ﻟﻴﮑﻪ ﻧﻴﺶ‬
‫هﺎ را ازﺳﺮو ﺻﻮ رﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻮ ﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ز دﻳﺪ ﺷﺎن ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ زﻧﺒﻮ ردا را ن دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺬ اﺷﺘﻢ ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎ ن ‪،‬ﺑﺎ زدﻳﺪ را ﺑﺎﺷﻴﻮ ﻩ ﺧﻮد ‪ ،‬اﻧﺠﺎ م دهﻢ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻪ هﻤﻪ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮ د ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻼﻩ ﮐﺎ ررا ﺷﺮو ع ﮐﻨﻢ اﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﮐﺎر ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺁ ﮐﻼ ﻩ را از ﺳﺮ ﺑﺮ دا ﺷﺘﻢ و‬
‫ﮐﺎرراﺗﺎ ﭘﺎ ﻳﺎ ن ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎ م داد م ‪.‬‬
‫ﺣﺎ ﺻﻞ اﻳﻨﮑﻪ ‪:‬‬
‫ﺁراﻣﺶ و ﻟﻄﺎ ﻓﺖ در اﻣﺮ ﺑﺎ ز دﻳﺪ ﮐﻨﺪ و هﺎ و در ﮎ دﻗﻴﻖ ﻣﻮ ﻗﻌﻴﺖ ‪ ،‬اﻋﻢ از اﻳﻨﮑﻪ وﺳﺎ ﻳﻞ اﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ وﻳﺎ‬
‫اﺻﻮﻵ ﻣﻮ ﺟﻮ د ﻧﺒﺎ ﺷﻨﺪ ‪،‬ﺷﺮط ﻻ زم و ﮐﺎ ﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻮ ﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزد ﻳﺪ و هﻤﮑﺎرﯼ زﻧﺒﻮ ران ﺑﺎ زﻧﺒﻮ ر دار اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪28‬‬
‫اﻟﻔﺒﺎ ﯼ ﺑﺎ ز دﻳﺪ ﮐﻨﺪو‬
‫ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ زﻧﺒﻮ ردا رﻣﺒﺘﺪﯼ ‪ ،‬ﮐﻨﺪو ﻳﯽ ﺧﺎ ﻟﯽ را ﻣﻮ رد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺮار دهﺪ و در ﺣﺎ ﻟﻴﮑﻪ ﺁﻧﺮا ﭘﺮ از زﻧﺒﻮ ر ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ ر ﺑﺎ زو ﺑﺴﺘﻦ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﺎب و ﺑﺎز ﮔﺮدا ﻧﺪن ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬روش ﮐﺎر ﮐﺮد ن ﺑﺪون ﺳﺮو ﺻﺪا و ﺁ رام را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد و‬
‫دﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﻮ درا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎ ت ﻻزم ﻋﺎدت دهﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻒ‪ :‬ﺑﺮا ﯼ ﺷﺮو ع ﺑﺎ زدﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺰا ﺣﻢ ﭘﺮ واز زﻧﺒﻮ را ن ﻧﺸﻮﻳﺪ‪.‬‬
‫ب ‪ :‬ﺑﺮدا ﺷﺘﻦ در ﮐﻨﺪو و ﻗﺮار دادن ﺁ ن در ﺟﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫ج‪. :‬ﺑﺮدا ﺷﺘﻦ در ﻓﻴﺒﺮﯼ و دور ﮐﺮد ن زﻧﺒﻮ ران از ﺁن و ﻗﺮار دادن ﺁ ن در ﺟﺎﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ!‬
‫د ‪ :‬ﺳﺮ اهﺮم را ﺑﻴﻦ دو ﺳﺮﻗﺎب اول و دوم ‪ ،‬ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﻣﯽ ﭼﺮ ﺧﺎ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ دوﺳﺮ ﻗﺎب ازﻳﮑﻄﺮف ﺑﺎ هﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮ ﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻩ ‪ :‬ﺑﺮاﯼ ﺳﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﮑﺮا ر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ از هﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ‬
‫و ‪ :‬ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻗﺎب اول ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﺁزاد ﺷﻮ د‪.‬‬
‫ز ‪ :‬ﺣﺎﻻ ﺑﻴﻦ دو ﻗﺎب اول و دو م را از ﺑﺎ ﻻ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺪا ﻧﻴﻢ ‪ :‬ﺁ ﻳﺎ ﭘﻠﯽ ﺁ ﻧﻬﺎرا ﺑﻪ هﻢ ﻣﺮﺑﻮ ط ﮐﺮدﻩ؟ در اﻳﻨﺼﻮ رت‬
‫ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر و ﭘﺲ از دو د داد ن ‪،‬ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﻬﻦ اهﺮم ‪ ،‬ﭘﻠﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ)ﺧﺮاب ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ( ‪.‬‬
‫ح ‪ :‬اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اهﺮم ﻧﻴﺎزﯼ ﻧﺪارﻳﻢ ‪ ،‬ﭘﺲ ﺁ ﻧﺮا در ﺟﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻗﺎب او ل را ﮐﻪ ﺁ زا د ﺷﺪﻩ ﺑﻪ‬
‫ﺁراﻣﯽ وﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎ ﻣﻶ ﻋﻤﻮد ﯼ ﺑﺎ ﻻ ﻣﯽ ﺁ ورﻳﻢ و از ﮐﻨﺪ و ﺧﺎ رج ﮐﺮدﻩ ﻣﻮ رد ﻣﺸﺎ هﺪﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻴﻢ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮرو ﯼ ﺁ ن ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ زﻩ در درو ن ﺳﻠﻮ ﻟﻬﺎ ﯼ ﺁ ن و ﺟﻮ د ﻧﺪارد ‪ ،‬ﺁﻧﺮا ﺑﻪ رو ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺗﮑﺎ ﻧﻴﻢ‬
‫و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪو ﺗﮑﻴﻪ ﻣﻴﺪ هﻴﻢ ‪.‬‬
‫از اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺮو ن ﺁ وردن و ﺑﺎ زدﻳﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺁ ﺳﺎ ﻧﯽ اﻧﺠﺎ م ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ‪) 22‬ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﺑﺎز دﻳﺪﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﻨﺪو(‬

‫هﺪف از ﺑﺎ زدﻳﺪ ﮐﻨﺪو‪:‬‬
‫از ﺑﺎز دﻳﺪ ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﭘﻴﻮ ﺳﺘﻪ هﺪ ﻓﻬﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮ ﻋﯽ ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ رد‪ ،‬ﺗﻮ ﺿﻴﺢ دادﻩ ﺧﻮ ا هﻨﺪﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﺜﻶ هﺪف ازاﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ‪،‬ﻧﻈﺎ ﻓﺖ ﮐﻨﺪو ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻗﺒﻶ ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻨﺪو ﯼ ﻣﻮ رد ﺑﺎ زدﻳﺪ )در ﺟﻠﻮ ﺁ ن‬
‫ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(ﻗﺮاردادﻩ ﺷﻮ د و ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﻼ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎز دﻳﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﯼ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫وا ﺿﺢ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﺑﻬﺎ ) ﺑﻪ هﻤﺎ ن ﺁ راﻳﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻗﺎب ﻏﻴﺮ ﻻزم( در ﻓﻴﺒﺮﯼ ﺑﺎﻳﺪﺑﺮرو ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و‬
‫در ﮐﻨﺪو ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁ راﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮد ﻗﺮاردادﻩ ﺷﻮد ‪.‬‬

‫‪29‬‬
‫ﺑﺎ زدﻳﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ ‪23‬ﺑﺎز دﻳﺪ ﮐﻨﺪو هﺎ ﺑﺎ ﻟﻮ ا زم اﻳﻤﻨﯽ‬

‫‪30‬‬
‫ﺑﺎ زدﻳﺪ ﮐﻨﺪو هﺎ و اﻧﻮ ا ع ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺎ‬
‫ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮا ع ﺑﺎز دﻳﺪ هﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮ ﻟﯽ ﮐﻪ در هﺮ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ﻧﯽ ﻻزم ﻣﻴﺸﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮﻧﺪ ‪:‬‬
‫ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺎ ﯼ دو رﻩ اﯼ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﯽ ‪:‬‬
‫اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺎ ﺑﺮا ﯼ اﻃﻼع از ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ درو ن ﮐﻨﺪو‪،‬در ز ﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺎ زد ﻳﺪ ﺷﺮو ع ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر‬
‫وﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﻧﺪﻩ زﻧﺒﻮ ر و ﻏﺬا ﻳﺶ ﺁ ﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺎ ﺁ ﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎ زد ﻳﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻏﺬا ﯼ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺁ ﻣﺎ د ﻩ‬
‫ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮا ﯼ ﺧﻮ اب ز ﻣﺴﺘﺎ ﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ ن ﻣﻴﺮﺳﺪ ‪.‬‬
‫ﺁ ﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺎ ﻣﻮ رد ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ و اﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮ د ﻋﺒﺎ رﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫ﻣﻴﺰا ن ﻏﺬا ‪ ،‬ﺟﺎﯼ ﮐﺎ ﻓﯽ ‪ ،‬وﺟﻮدﻣﻠﮑﻪ و ﺳﻼ ﻣﺖ او ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎ ر ﺗﺨﻢ رﻳﺰ ﯼ ‪ ،‬ﻣﻮ ﻣﺒﺎﻓﯽ ‪ ،‬ﻋﺴﻞ ﺳﺎزﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪو‬
‫ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺷﮑﺎ ﻳﺖ هﺎ و ﻋﻼ ﻣﺖ هﺎﯼ ﺁ ﻓﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ز دﻳﺪ هﺎ ﯼ اﺟﺒﺎر ﯼ ‪ :‬ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮ ط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻧﺒﻮ رهﺎﯼ ﺿﻌﻴﻒ ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﺁ ﻟﻮ دﻩ ﺑﻪ ﺁﻓﺎت ﮐﻪ در ﻣﻼ ﺣﻈﺎت‬
‫ﻇﺎهﺮﯼ ﭘﺮواز زﻧﺒﻮ را ن ﻗﺎ ﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﮐﻨﺪوهﺎﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮ د را ﻣﻴﺪهﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻗﺖ زﻧﺒﻮردار را ﻣﺼﺮو ف ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ اﯼ ‪ :‬ﮐﻪ ﻣﺮ ﺑﻮ ط ﻣﯽ ﺷﻮ د ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ هﺎ ﯼ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻠﻨﯽ هﺎ ‪،‬ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ژﻟﻪ روﻳﺎل ‪ ،‬ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﻠﮑﻪ و‬
‫اﻣﺜﺎل ﺁن‪.‬‬
‫ﻋﮑﺴﻬﺎﻳﯽ از ﻳﮏ ﺑﺎ زد ﻳﺪ ﻋﻤﻮ ﻣﯽ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ ‪:24‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 24‬ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎز دﻳﺪ ﮐﻨﺪ و هﺎ در زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎن‪.‬‬

‫‪31‬‬
‫ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ زﻧﺒﻮ را ن و ﺿﺮورت ﺁن‪:‬‬
‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ زﻧﺒﻮران ‪ ،‬دﻗﻴﻘﺂ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﺐ ‪ ،‬هﻮﭼﯽ ﮔﺮﯼ هﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﮐّﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ!‬
‫ﺗﻘﻠﺐ ‪ :‬ﮐﺴﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮ د را ﻣﻮﻗﻮ ف ز ﻧﺒﻮ را ن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬اﻋﻢ از ﺁ ﻧﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﻨﻦ ﻳﺎ ﮐﺎ ﺳﺒﯽ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬هﺮﮔﺰ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻘﻠﺐ ‪ ،‬دﺳﺖ ﻧﺨﻮ ا هﻨﺪ زد !‬
‫هﻮ ﭼﯽ ﮔﺮﯼ ‪ :‬ﻋﺴﻞ ﻓﺮو ﺷﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ رس ﮐﺮد ن ﻋﺴﻞ را ﺗﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﺎ ﻣﻨﺪ ‪ ،‬ﻓﻘﻂ هﻮ ﭼﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد درو غ ﮔﻮ و هﻢ‬
‫ﻣﺘﻘﻠﺐ هﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮااز ‪ 120‬ﻧﻮ ع ﻋﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳﻢ ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺁ ن‪ ،‬ﺁ ﻧﻬﻢ در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺧﺸﮏ ‪ ،‬رس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ‬
‫ﺑﻘﻴﻪ اﻧﻮا ع ﻋﺴﻞ ‪ ،‬رس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاﯼ داﺷﺘﻦ زﻧﺒﻮ را ن ﮐﺎ ﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ! زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻋﻤﺮ درا ز ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ از ﻃﺒﻴﻌﺖ‬
‫دﻳﺪﻩ اﻳﻢ و ﻧﻪ ﻟﻄﻒ! ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ هﺎﯼ ﺗﻤﺎ م ﻧﺸﺪﻧﯽ ﭘﯽ درﭘﯽ ‪ ،‬ﺑﺎ را ﻧﻬﺎﯼ ﺧﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاﻧﺪازو ﺑﯽ ﺣﺎ ﺻﻞ هﻤﻪ از ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ هﺎﯼ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﮑﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ‪.‬‬
‫و اﻳﻨﻬﻤﻪ اﻳﺠﺎ ب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ‪ :‬زﻧﺒﻮ را ن را از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺠﺎت داد‪.‬‬
‫ﻳﮏ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ وﺑﺮاﯼ ﺁ ﻧﮑﻪ دروغ ﮔﻮ ﻳﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪:.‬‬
‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ را هﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﺪهﻢ ﮐﻪ اوﻵ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن ﻋﺴﻞ ‪ ،‬از ﻣﺎ ‪،‬در ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺴﻞ رس ﮐﺮدﻩ‬
‫دا ﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮا ن ﺁ ﻧﺮا ﺑﺮ رو ﯼ ﻧﺎ ن ﻣﺎﻟﻴﺪ ‪ .‬در ﺁ ﻟﻤﺎن هﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎﯼ ﻣﻦ ‪ ،‬ﻋﺴﻞ رس ﮐﺮد ﻩ را ﺑﺮا ﯼ‬
‫ﺻﺒﺤﺎ ﻧﻪ ‪ ،‬ﺗﺮ ﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﻋﺴﻞ هﺎ ﯼ رو ا ن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻣﯽ ﺧﻮ اﺳﺘﻨﺪ!‬
‫اﻣﺎ ﺁ ﻧﭽﻪ ﻋﺴﻞ ﻓﺮو ﺷﺎ ن ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮ ‪،‬ﺑﺮﺳﺮ ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺁ ورﻧﺪ ﺁ ﻧﺴﺘﮑﻪ ﻋﺴﻞ هﺎﯼ رس ﮐﺮدﻩ و ﻳﺎ ﻋﺴﻠﻬﺎﻳﯽ راﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫رس ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺣﺮا رت ﻣﻴﺪ هﻨﺪ و ﺑﺎاﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁ ﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﺘﺎ ﻣﻴﻦ هﺎ و هﻮر ﻣﻮ ن هﺎﯼ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁ ﺳﺎﯼ ﻋﺴﻞ را‬
‫ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!‬
‫اﻣﺎﺑﺎ ﺣﺮارت دادن اﮔﺮ ﻣﻴﺰا ن ﺣﺮا رت رﻋﺎ ﻳﺖ ﺷﻮد )‪65‬در ﺟﻪ( ﻣﺎﻧﻊ از ﺁ ن ﺧﻮ ا هﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﮐﺴﺎ ﻧﯽ را ﮐﻪ‬
‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ )ﺁﻟﺮژﯼ( دارﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻴﺎزارد‪.‬‬
‫ﺿﺮو رت ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮ را ن‪:‬‬
‫ﻏﺬا ﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻧﺒﻮ را ن ‪ ،‬از ﻧﻮ ش و ﮔﺮد ﻩ ﮔﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮ رت ﻣﻮ ﺟﻮد ﺑﻮ دن اﻳﻦ دو در ﻃﺒﻴﻌﺖ ‪،‬‬
‫ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ در ﻃﻮ ل ﺳﺎل ‪،‬زﻣﺎ ﻧﯽ دراز ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﺑﻴﺪار اﺳﺖ و ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮ اهﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﯼ زﻧﺒﻮرا ن ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺧﺸﮑﻴﺪﻩ اﺳﺖ !‬
‫اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﻏﺬا دادﻩ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻮ هﺎ و ﻧﺎﻧﻮ اﻳﯽ هﺎ وﻗﻨﺎ دﻳﻬﺎ و ﻣﻴﻮ ﻩ ﻓﺮو ﺷﻴﻬﺎ و ﺑﺎ ﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﻞ هﺎﯼ ﺧﺎ ﮐﺮو ﺑﻪ‬
‫هﺠﻮ م ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮا ﯼ ﺧﻮ ردن ‪،‬ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ را هﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯼ اﻧﮑﺎر ﻧﺪارد!‬
‫اﻣﺎ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ در ﮔﺮو اﻳﻦ زﻧﺒﻮ را ن اﺳﺖ ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ز ﻧﺒﻮ را ﻧﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ‬
‫واﮔﺰار ﮐﻨﺪ؟‬
‫ﺁ ﻳﺎ ﻣﺎ اﻧﺴﺎ ﻧﻬﺎ رو ز ﮔﺎ ران ﻗﺤﻄﯽ را ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ اﻳﻢ و ﻧﻤﻴﺪا ﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﻣﺮﮔﯽ دردﻧﺎ ﮎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬
‫دارد؟ زﻧﺒﻮر هﺎ دراﻳﺮان و ﮐﺸﻮ رهﺎﻳﯽ ﮐﻢ ﺁ ب ‪،‬ﻧﺬﻳﺮ اﻳﺮان‪ ،‬در ﮔﻴﺮ هﻤﻴﻦ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮ ا ﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ‬
‫ﻇﻠﻤﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻮرﯼ ﻣﻔﻴﺪ ﭼﻮ ن ز ﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ روا دارﻳﻢ ؟‬
‫ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮ رت ﺑﺮو ز ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ هﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮ د ﺷﺎ ن وا ﮔﺬاﺷﺖ !‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 25‬ــ زﻧﺒﻮ ر هﻢ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮ اهﺪ !‬

‫‪32‬‬
‫ﻣﻮا رد و ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮران ‪:‬‬
‫ﻏﺬا دادن ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن ‪،‬دﻻﻳﻞ ﺧﺎ ص دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰدارد ﮐﻪ در هﺮ ﺻﻮ رت ﺑﺮا ﯼ ﺑﻘﺎ ﯼ ﺁ ﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮ ﺷﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 1‬ــ وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻪ ﮔﺮد ﮔﻞ وﺟﻮ د دا رد و ﻧﻪ ﺷﻬﺪ ‪ ،‬در زﻣﺴﺘﺎ ن هﺎﯼ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم ﮐﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﯽ ﻣﻮ ﻗﻊ از ﺧﻮ اب‬
‫زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻴﺪار ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ‪ ،‬ﻏﺬاﯼ ذﺧﻴﺮﻩ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮ رﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻴﺎ ﻳﺪ ﺑﻬﺎ ر ﺑﺮ ﺳﺪ ﮐﺴﺮﯼ ﻣﯽ ﺁ ورﻧﺪ اﻳﻦ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﻪ‬
‫هﺮ ﺻﻮ رت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ا ﻧﺎ ﯼ زﻧﺒﻮ ردا ر ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ﺷﻮ د و ﮔﺮﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺮگ ‪ ،‬هﻤﺮاﻩ اﻧﺪ‪.‬‬
‫و ﻻ زم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺬاﯼ ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ) ﺷﺎ ﻣﻞ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻗﻨﺪﯼ دادﻩ ﺷﻮ د(‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮد ﮔﻞ ﻓﺮا وا ن ﺷﺪﻩ اﻣﺎ هﻨﻮ ز ﺷﻬﺪﯼ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺎ ﻣﺪﻩ ) او ا ﻳﻞ ﻳﻬﺎر (‬
‫ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮ رت دادن ﺷﺮﺑﺖ رﻗﻴﻖ ‪ ،‬ﮐﺎر ﺗﮑﺜﻴﺮ زﻧﺒﻮ را ن را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻴﮑﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮد ﮔﻞ ﮐﻤﻴﺎ ب ﻣﻴﺸﻮ د اﻣﺎ زﻧﺒﻮرا ن هﻨﻮ ز ﺑﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ) او ا ﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ(‬
‫در اﻳﻨﺼﻮ رت ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاﯼ ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺷﺎ ﻣﻞ ﻣﻮ ا دﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ و ﻗﻨﺪﯼ دادﻩ ﺷﻮد‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻏﺬاﯼ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺎﻳﺪ دادﻩ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻤﺒﻮ دﯼ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮ ﺟﻮ د ﻣﻴـﺂﻳﺪ‪،‬ﻣﺘﻔﺎو ت ﺧﻮا هﺪ‬
‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻏﺬا دادن دﺳﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺒﻮ ران ﻗﺒﻞ از زﻧﺒﻮ ردارﯼ ﻣﺪرن !‬
‫ﻻ زم اﺳﺖ ﺗﻮ ﺻﻴﻪ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺟﻨﺪ و رق ﺑﻪ ﻏﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدا ﻧﻴﺪ و درﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 18‬ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻋﮑﺲ از ﺳﻤﺖ را ﺳﺖ‬
‫دﻗﺖ ﻧﻤﺎ ﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻋﮑﺲ هﻤﺎن ﮐﻨﺪ و هﺎ ﯼ ﮔﻠﻴﻦ ) ﭘﺸﺖ ﺳﺮ( درﺣﺪود ‪11‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﺁ ن ﻋﮑﺲ ‪،‬هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻳﮑﯽ از رو زهﺎﯼ‬
‫ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ‪،‬ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ)ﭘﺪر ﻣﺎدر‪ ،‬ﺻﺎ ﺣﺐ زﻧﺒﻮ ران( ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد )ﺑﺎ ﺑﺎ ز ﮐﺮدن ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ و هﺎ( در هﺮﮐﻨﺪ و ‪،‬‬
‫ﻳﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﺷﺮﺑﺖ ﺷﮑﺮ وﻳﮏ ﻣﺮغ ﺑﺮﻳﺎ ن ﻣﯽ ﮔﺬا ﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮ زﻧﺪا ﻧﺶ هﻢ ﺗﻮ ﺻﻴﻪ ﮐﺮد ﻩ ﺑﻮ د ﺗﺎ اﻳﻦ رﺷﻮﻩ ﺗﺸﻮ ﻳﻘﯽ‬
‫ﺳﺎ ﻻ ﻧﻪ را ﻓﺮا ﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻧﮕﺎرﻩ هﺎ ﯼ ﻻزم ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﯼ زﻧﺒﻮ را ن ‪:‬‬
‫ﺑﺮاﯼ ﺁ ﻧﮑﻪ زﻧﺒﻮ ردا رﺑﺎ اﻣﮑﺎ ﻧﺎت ﻣﺤﺪو د هﻢ ﺑﺘﻮا ﻧﺪ ﻣﻮا د ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪﻩ ﻏﺬاﯼ زﻧﺒﻮ را ن راﺑﻪ اﻧﺪ ا زﻩ هﺎ ﯼ ﺻﺤﻴﺢ‬
‫ﺁ ﻣﺎدﻩ و ﺑﺎ ﻣﻮ ﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﺎزد ‪ ،‬اﻧﮕﺎ رﻩ هﺎ و اﻧﺪا زﻩ هﺎ را ﺑﺎ ﻟﻮازم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺁﺷﭙﺰ ﺧﺎ ﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪1‬ﭘﻮﻧﺪ‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫‪4‬ﻓﻨﺠﺎن ﺁرد‬
‫‪ 60‬ﻗﻄﺮﻩ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﻗﺎ ﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﻣﺎﻳﻊ‬
‫‪100‬ﮔﺮم ﺁرد‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﻳﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺁرد‬
‫ﻳﮏ ﻗﺎ ﺷﻖ ﺳﻮ ﭘﺨﻮ رﯼ ﺁ رد ﺑﺮاﺑﺮ ‪10‬ﮔﺮم ﺁرد‬
‫‪ 1‬ﭘﻮ ﻧﺪ‬
‫‪2‬و ﻧﻴﻢ ﻓﻨﺠﺎن ﺧﺎ ﮎ ﻗﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫‪150‬ﮔﺮم ﺷﮑﺮ‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫‪3‬ﭼﻬﺎرم ﻓﻨﺠﺎن ﺷﮑﺮ‬
‫‪28‬وﻧﻴﻢ ﮔﺮم‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﻳﮏ اوﻧﺲ ﺗﻘﺪﻳﺒﺂ‬
‫‪ 454‬ﮔﺮم‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫‪ 1‬ﭘﻮ ﻧﺪ‬
‫ﻳﮏ ﮔﺎﻟﻦ ﺁ ﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺂﺑﺮاﺑﺮ ‪3‬و ﺳﻪ ﭼﻬﺎ رم ﻟﻴﺘﺮ‬
‫‪1000‬ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم‬
‫‪ 1‬ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺷﺶ ﺻﺪم ﻟﻴﺘﺮ‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻨﺖ‬
‫‪4‬و ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺂﺑﺮاﺑﺮ‬
‫‪ 1‬ﮔﺎ ﻟﻦ اﻣﭙﺮﻳﺎل‬
‫ﺷﮑﻞ ﻏﺬا هﺎﯼ ﮐﻤﮑﯽ ‪:‬‬
‫اﻳﻦ ﻏﺬا هﺎﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺁ ﻧﮑﻪ از ﭼﻪ ﻣﻮا دﯼ وﺑﺮاﯼ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮ رﯼ و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رت دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاد او ﻟﻴﻪ ﻻ زم ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺎ ﻳﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ‪ :‬ﺷﺮﺑﺖ ‪ ،‬ﺧﻤﻴﺮ ﮔﻮ ﻧﻪ و ﭘﻮ در!‬
‫ﺷﺮﺑﺖ ﻗﻨﺪ )ﺷﮑﺮ ( ﺑﺮاﯼ ﺟﺒﺮا ن ﮐﻤﺒﻮ د ﺷﻬﺪﮔﻠﻬﺎ ‪،‬در اوا ﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺑﺮ داﺷﺖ ﺁ ﺧﺮﻳﻦ ﻋﺴﻞ ‪ ،‬و در او ا ﻳﻞ ﺑﻬﺎر‬
‫ﮐﻪ ﮔﺮدﮔﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﻣّﺎ ﺷﻬﺪ ﮔﻠﻬﺎ ﻧﺎ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ دادﻩ ﺷﻮ د !‬
‫ﻇﺮﻓﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮ ل ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮا ﯼ ﺷﺮﺑﺖ دادن ﺑﻪ زﻧﺒﻮرا ن‪ ،‬ﻋﺒﺎ رﺗﻨﺪ از ﻇﺮﻓﻬﺎﯼ ﻓﻴﺒﺮﯼ ﻣﻮم اﻧﺪ و د ﺑﻪ اﻧﺪا زﻩ ﺷﺎ ن ﮐﻪ در‬
‫ﺟﺎﯼ ﻳﮏ ﺷﺎن ‪ ،‬ﻗﺮار دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﯼ دادن ﻏﺬا هﺎ ﯼ ﺧﻤﻴﺮ ﮔﻮ ﻧﻪ ‪،‬از ﮐﺎ ﻏﺬ هﺎ ﯼ رو ﻏﻨﯽ )ﻣﻮﻣﯽ ( وﺑﺮاﯼ ﻏﺬا هﺎ ﯼ ﭘﻮ در ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ) ﭘﻮ در ﻗﻨﺪ و ﻳﺎ‬
‫ﻣﺨﻠﻮط( از ﮐﺎ ﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮ ﻟﯽ ﭘﺮز دار د ﻳﺎ رو زﻧﺎ ﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎ دﻩ ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬

‫‪33‬‬
‫زﻧﺒﻮ را ن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮا د ﻏﺬاﺋﯽ‬
‫زﻧﺒﻮ را ن در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮا د ﻏﺬاﻳﯽ و ارزش ﺁ ﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻬﺎ رﺗﯽ ﻓﻮ ق اﻟﻌﺎ دﻩ دار ﻧﺪ و اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎ ب ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁ ﻧﺎن‬
‫)ﺷﻬﺪ و ﮔﺮدﻩ ﮔﻠﻬﺎ( ﺧﻮ د ﻧﺸﺎ ﻧﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺨﺼﺺ ﺁ ﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮ را ﮐﯽ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﯼ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮدرا ﺑﺮ رو ﯼ ﮔﻠﻬﺎ ﯼ ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎ ورﻧﺪ ‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﺮا ﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻨﯽ‬
‫ﻣﻌﺎدل ﻳﺎ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ‪،‬ﺑﻪ ﺗﮑﺎ ﭘﻮ ﻣﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ زﻧﺪ ﮔﺎ ﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ) ﮐﻠﻨﯽ ( را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دهﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﺁ ﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺑﺮرﺳﯽ هﺎو ﻣﺸﺎ هﺪات ﺧﻮد در اﻳﻨﻤﻮ رد ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻳﺎ ﻓﺘﻪ ام ﺁ ﻧﺴﺘﮑﻪ زﻧﺒﻮ ر د رﺻﻮ رت وﺟﻮد‬
‫ﮔﻠﻬﺎ ﯼ ﮔﻴﺎ هﺎ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رااﻧﺘﺨﺎ ب ﻣﻴﮑﻨﺪ ! اﻣﺎ ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ هﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻳﺎن ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎ ﭼﺎر ﺑﺮ رو ﯼ‬
‫ﮔﻠﻬﺎﻳﯽ ﻏﺬاﯼ ﺧﻮدرا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻤﺘﺮﯼ دارﻧﺪ‪ . .‬اﮔﺮ ﺁ ن ﮔﻠﻬﺎ هﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻳﺎ ن رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﺑﺮرو ﯼ ﮔﻠﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻵ هﺮ ﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯼ ﻗﻮ ت و ﻏﺬا ﺧﻮاهﻨﺪرﻓﺖ)ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ( !‬
‫« ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را در ﮐﺘﺎب ﮔﻴﺎ هﺎن ﻋﺴﻠﺰا ﻣﻔﺼﻶ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ام ‪».‬‬
‫اﻣﺎ ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﺁ ﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻮ اﺑﮕﻮ ﯼ ﻧﻴﺎز ﺷﺎن ﻧﺒﺎ ﺷﻨﺪ ‪ ،‬هﺮ ﮔﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ دﻩ ﻏﺬاﻳﯽ دﻳﮕﺮﯼ را ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﻏﺬاﯼ ﺧﻮ د ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫درﻣﻮ ارد اﺿﻄﺮارﯼ ‪ ،‬ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ ﺑﺮ روﯼ ﻓﻀﻮ ﻻت ﺣﻴﻮ ا ﻧﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻗﻨﺪﯼ و ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻨﯽ‬
‫از هﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻟﻒ ‪:‬در ﺣﺪو د ﺳﺎ ﻟﻬﺎﯼ ‪1330‬ﺗﺎ ‪ 1332‬در ﻗﺮﻳﻪ اﯼ )ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒﺎ‪ /‬اﻟﻴﮕﻮدرز ( در اﺛﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮ ﺟﻬﯽ زﻧﺒﻮ رداران‬
‫ﻣﺤﻠﯽ ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﻨﺪو هﺎ ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮ درا از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮ دﻧﺪ ودر ﺑﻌﻀﯽ از ﺁ ﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ‪ ،‬ﻣﺸﺘﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ وﻳﺎ‬
‫ﺑﺪو ن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﻧﺪ ﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﺁ ورﯼ ﺷﺎ ﻧﻬﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪو هﺎ و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻧﺪﻩ ‪ ،‬ﻧﺘﺎ ﻳﺞ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻧﺪﻩ ﻣﺤﺘﻮﯼ ذﺧﺎ ﻳﺮ ﮔﺮ د ﮔﻞ ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮد ﮔﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻨﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﻮ در ﺳﺒﺰ‬
‫رﻧﮓ ﺑﺮگ ﻳﻮ ﻧﺠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮ د!‬
‫ب ‪:‬در ﺗﺎ رﻳﺦ ‪ 26‬ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ‪ 1352‬در ﭘﻴﺸﻮ ا ﯼ وراﻣﻴﻦ ‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﺧﻮ د ﻏﺬا ﯼ ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮد ﮔﻞ ﺑﺮدﻩ‬
‫ﺑﻮدم ‪ ،‬ﺗﺼﺎدﻓﺂ روز ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮ د و زﻧﺒﻮ را ن در ﺻﻔﻬﺎﯼ ﻓﺸﺮدﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﺖ ﻋﺠﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮ دﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪ ‪ .‬و ﻗﺘﯽ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺁ ﻧﻬﺎ را ﺑﺮ رﺳﯽ ﮐﺮدم ‪ ،‬ﭼﻴﺰﯼ ﻣﺸﺎ ﺑﻪ ﮔﺮد ﮔﻞ ﺑﺮ روﯼ ﭘﺎ هﺎﯼ‬
‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻮ رﺁ ﺑﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﺎ ﺟﻢ زﻧﺒﻮ را ن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎ ﻧﻮ اﻳﯽ هﺎ و ﺑﺎرهﺎﯼ‬
‫ﺁ رد ﺳﻴﻠﻮ ‪ ،‬ﺁ رد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺁ ورد ﻧﺪ و در ﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﮔﺮد ﮔﻞ ‪ ،‬ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!‬
‫ﻏﺬ ا هﺎ ﯼ ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ و ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﺁ ﻧﻬﺎ‪:‬‬
‫اﻟﻒ ‪ :‬ﺧﻤﻴﺮ ﮔﻮ ﻧﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮد ﮔﻞ ‪:‬‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ : 1‬ﺑﻪ ﺗﻮ ﺻﻴﻪ ﮐﺘﺎ ﺑﻬﺎﯼ ‪Bees & Hiwe ، Queen Rearing ,‬و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ‬
‫ﮐﻪ رو ﻏﻦ ﺁن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﺮس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺪ)ﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ(‬
‫‪6‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﺁ رد ﺳﻮﻳﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ رت ﭘﻮ در ﺑﺎ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ رت ﻓﻠﺲ ‪1‬‬
‫ﭘﻮ در ﻣﺨﻤﺮ ﺁ ﺑﺠﻮ ‪1‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ وﮐﺎﻣﻶ ﭘﻮ در‪.‬‬
‫‪1‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﺷﻴﺮ ﺧﺸﮏ‬
‫ﺷﮑﺮ‬
‫‪10‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰﻩ ‪،‬ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ از ﭼﻐﻨﺪر ﻳﺎ ﻧﻴﺸﮑﺮ‬
‫ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻋﺴﻞ ﻣﺮﻏﻮب ‪ ،‬رس ﮐﺮدﻩ و هﻤﺮاﻩ ﮔﺮد ﮔﻞ‬
‫ﻋﺴﻞ‬
‫دو ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮرﯼ‬
‫ﺳﺮﮐﻪ‬
‫ﺳﺪﻳﻢ!‬
‫ﺷﺶ ﮔﺮم‬
‫ﺳﻮ ﻟﻔﺎﺗﻴﺎزول‬
‫دو ﻟﻴﺘﺮ‬
‫ﺁب‬
‫ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺁ رد ﺳﻮﻳﺎ ‪ :‬ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦ‪ %50 :‬ﻓﻴﺒﺮ‪ %5:‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺧﺸﮏ ‪%45 :‬‬
‫ﻃﺮزﺗﻬﻴﻪ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ ﻣﻮاد ﺧﺸﮏ را رو ﯼ رو زﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ورق ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ‪ ،‬ﺑﺎهﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ‬
‫‪ 2‬ــ ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺂ ورﻳﻢ‪:‬‬
‫ﺳﻮ ﻟﻔﺎﺗﻴﺎزول ﺳﺪﻳﻢ را در ﺁب ﺣﻞ ﮐﺮدﻩ در ﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل راﺑﻪ ‪70‬درﺟﻪ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﻞ را در ﺁن ﺣﻞ ﻧﻤﻮدﻩ‬
‫در ﺁﺧﺮ ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ ﭘﺲ ازﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﺷﺮﺑﺖ‪ ،‬ﻣﻮاد ﺧﺸﮏ را ﺑﻪ ﺁ راﻣﯽ وارد و ﮐﻤﯽ زﻳﺮ ورو ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎهﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪو در واﻗﻊ‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎﯼ ﺷﮑﺮ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ! ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮ د ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺷﮑﺮ در ﺷﺮﺑﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد ﻟﺬا هﻤﻴﻨﮑﻪ ﻣﻤﺰوج ﺷﻮﻧﺪ ‪،‬‬
‫ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪34‬‬
‫ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎ ﺧﺘﻦ ‪ 180‬ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا ‪ ،‬ﻃﺒﻖ هﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮل‪:‬‬
‫ﺁب‬
‫‪Kg10‬ـ‬
‫ﺁرد ﺳﻮﻳﺎ‬
‫ﺷﮑﺮ‬
‫ﭘﻮدرﻣﺨﻤﺮ ﺁﺑﺠﻮ ‪Kg 2‬ـ‬
‫ﻋﺴﻞ‬
‫‪g2150‬‬
‫ﺷﻴﺮﺧﺸﮏ‬
‫ﺳﺮﮐﻪ‬
‫‪g 75‬ـ‬
‫ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻴﺎزول‬

‫‪ 27‬ﻟﻴﺘﺮ‬
‫‪Kg 132‬‬
‫‪6‬وﻧﻴﻢ ‪Kg‬‬
‫‪g 275‬‬

‫) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎ دﻩ ﮐﺮدن ﮐﺎر زﻧﺒﻮ ردار‪ /‬ﺳﺎدﻩ و ﻋﻤﻠﯽ ـــ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ( ‪:‬‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 2‬‬
‫ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ ﺁﺑﺠﻮ‬
‫ﺁردﺳﻮﻳﺎ‬

‫ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ )وزﻧﯽ(‬
‫ﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ )وزﻧﯽ(‬

‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ ) :3‬ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ هﺎﯼ وزﻧﯽ(‬
‫‪2/5‬‬
‫ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ ﺁ ﺑﺠﻮ‬
‫‪10‬‬
‫ﺁرد ﺳﻮﻳﺎ‬

‫ﺷﮑﺮ‬
‫ﺁب‬

‫ﺷﮑﺮ‬
‫ﺁب‬

‫‪ 13‬ﻗﺴﻤﺖ)وزﻧﯽ(‬
‫‪ 7‬ﻗﺴﻤﺖ )وزﻧﯽ(‬

‫‪16‬وﻧﻴﻢ‬
‫‪8‬و ﻧﻴﻢ‬

‫ﻓﺮ ﻣﻮ ﻟﻬﺎﯼ زﻳﺮ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﮐﻪ دارﻧﺪ وﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺁ زﻣﺎ ﻳﺶ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪،‬ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ دارﻧﺪ‪:‬‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 4‬‬
‫ﺁرد ﺳﻮﻳﺎ‬
‫ﮔﺮد ﮔﻞ‬

‫) ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ هﺎ ﯼ وزﻧﯽ(‬
‫ﺷﮑﺮ‬
‫‪3‬‬
‫ﺁب‬
‫‪1‬‬

‫‪9‬وﻳﮏ ﭼﻬﺎرم‬
‫‪2‬وهﻔﺘﺎدو ﭘﻨﺞ ﺻﺪم‬

‫ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ‪ 1 :‬ــ ﺣﺮا رت ﺁ ب را ﺑﻪ ‪ 60‬ﺗﺎ ‪ 70‬درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎ ﻧﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﮔﺮد ﮔﻞ را ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺁ ن ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫‪ 2‬ــ ﺁ رد ﺳﻮ ﻳﺎ و ﺷﮑﺮرا ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺁ راﻣﯽ در ﺷﺮﺑﺖ )ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻩ ( ﺑﺎ هﻢ ﻣﻤﺰوج ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ‪ :‬از ﺑﻪ هﻢ زدن زﻳﺎدﯼ ‪ ،‬ﺧﻮ ددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ!‬
‫ﮐﻠﻴﻪ ﻓﺮ ﻣﻮ ﻟﻬﺎﯼ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻘﺎ دﻳﺮﯼ ذﺧﻴﺮﻩ در ﮐﻨﺪ و هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻮ ﺟﻮد و ﻏﺬا ﯼ ﮐﻤﮑﯽ ‪،‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﻋﺎ ﻳﺪ ﺷﻮ د‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رت ﺳﺎ دﻩ ‪ ،‬وﺟﻮ د ﮔﺮد ﮔﻞ ذﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ زﻧﺒﻮ رﺑﻪ ﻃﻮ ر ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮا ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬
‫ﺻﺪدر ﺻﺪ ﻏﺬاﯼ ﮐﻤﮑﯽ و اداﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر هﺎﯼ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﺷﺪ‪!.‬‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ درﺗﺠﺎ رب ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺎ ﻳﺎ ن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯽ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﺧﺘﻦ و ﺁ ز ﻣﺎ ﻳﺶ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻮا د‬
‫اوﻟﻴﻪ ﻣﻤﮑﻦ و در اﺧﺘﻴﺎ ر‪ ،‬اﻗﺪا م ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺠﺮب و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁ ﻣﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺮ ﻣﻮ ل ﺷﻤﺎ رﻩ‪: 5‬‬
‫ﭘﻮدر ﻣﺎهﯽ‬
‫ﺁ رد ﮔﻨﺪم‬
‫ﺷﻴﺮﺧﺸﮏ‬
‫ﻣﺨﻤﺮ ﺁ ﺑﺠﻮ‬

‫‪Kg 2‬‬
‫‪Kg 1‬‬
‫‪g 250‬‬
‫‪g 250‬‬

‫ﺷﮑﺮ‬
‫ﻋﺴﻞ‬
‫ﺳﺮﮐﻪ‬
‫ﺁب‬

‫‪Kg 20‬‬
‫‪Kg 1‬‬
‫‪g 50‬‬
‫‪ 5‬ﻟﻴﺘﺮ‬

‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎرﻩ ‪: 6‬‬
‫ﺷﮑﺮ‬
‫ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ‬
‫ﭘﻮ در ﻳﻮ ﻧﺠﻪ‬
‫ﻋﺴﻞ‬

‫‪Kg 22‬‬
‫‪Kg 2‬‬
‫‪g 250‬‬
‫‪g2400‬‬

‫ﺷﻴﺮﺧﺸﮏ‬
‫ﺁ رد ﺳﻨﺠﺪ‬
‫ﺁ رد ﺟﻮ‬
‫ﺁب‬

‫‪g 250‬‬
‫‪g 750‬‬
‫‪g 750‬‬
‫‪ 6‬ﻟﻴﺘﺮ‬

‫‪35‬‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 7‬‬
‫ﻋﺪس‬
‫ﺁرد ﮔﻨﺪم‬
‫ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ ﺁﺑﺠﻮ‬
‫ﺷﻴﺮﺧﺸﮏ‬

‫‪ 3‬ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم‬
‫ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم‬
‫‪ 250‬ﮔﺮم‬
‫‪ 250‬ﮔﺮم‬

‫ﺷﮑﺮ‬
‫ﻋﺴﻞ‬
‫ﺁب‬
‫ﺳﺮﮐﻪ‬

‫‪ 25‬ﮐﻴﻠﻢ ﮔﺮم‬
‫‪ 2200‬ﮔﺮم‬
‫ﻟﻴﺘﺮ‬
‫‪4‬‬
‫‪ 75‬ﮔﺮم‬

‫ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ‪:‬‬
‫ﻋﺪس را ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﻴﮑﻮﺑﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﻏﻠﻴﻈﯽ از ﺁن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁ ﻳﺪ)ﺁ ب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﺁب ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺴﺮﺷﻮد!(‬
‫ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻋﺪﺳﯽ ‪،‬رو ﯼ ﺁ ﻧﺮا ﺑﺮﻣﻴﺪارﻳﻢ و ﻋﺪﺳﯽ را ﻣﺠﺪدﺁ ﺣﺮا رت ﻣﻴﺪهﻴﻢ و ﻋﺴﻞ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎ ﻗﯽ ﻣﺎ ﻧﺪﻩ‬
‫ﺁب و ﺳﺮﮐﻪ راهﻢ ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﻴﻢ‪ .‬ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮا د ﺧﺸﮏ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ در ﻇﺮف ﻣﺎ ﻳﻌﺎت و ا رد‬
‫ﮐﺮدﻩ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺁ راﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮ ط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻤﻴﺮﮔﻮ ﻧﻪ اﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻳﺪ ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن وﺟﻮداﭘﻴﺪﻣﯽ هﺎ ﺧﺼﻮﺻﺂ ) ﻟُﮏ (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ ر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮا ن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏ در هﺰار‪،‬‬
‫ﺗﺮاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ‪ TM25‬ﺑﻪ ﻏﺬا هﺎﯼ ﮐﻤﮑﯽ اﻓﺰود ‪.‬‬
‫ب ‪:‬ﻏﺬا هﺎ ﯼ ﮐﻤﮑﯽ ﺧﺸﮏ )ﭘﻮدر ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺎ ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﻣﻮارد ﺣﺎد و در ﻣﺎﻧﯽ(‪:‬‬
‫اﻳﻦ ﮔﻮ ﻧﻪ ﻏﺬا هﺎ ﻏﺎﻟﺒﺂ در ﻣﻮا رد ﺑﺴﻴﺎ رﺣﺎ ّد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ‪،‬ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎت ﺟﺎ ن زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ !‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ : 1‬ﭘﻮ در ﻗﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﺨﻠﻮ ط ﺑﺎ ﻳﮏ در هﺰار ﺗﺮا ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 2‬ﭘﻮ در ﻗﻨﺪ ﺧﺎ ﻟﺺ ! ﺑﺮاﯼ ﻧﺠﺎت ﻻر وهﺎ ﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﻴﻤﻪ از ﺳﻠﻮ ل ﺧﻮد ﺧﺎ رج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ از ﮔﺮ ﺳﻨﮕﯽ!‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ : 3‬ﮔﺮد ﻓﻮ ﻣﺎ ژﻳﻠﻴﻦ )ﻣﻌﺎﻟﺞ( ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮ د رﻗﻨﺪ و ﻓﻮﻣﻴﺪﻳﻞ ‪ B‬ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ ‪2‬در ﺻﺪ!‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ : 4‬ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ وﺳﺒﻮس هﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ و ﺁ رد ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ )ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮد ﮔﻞ ‪ ،‬در ﻣﻮا رد‬
‫اﺿﻄﺮارﯼ(‬
‫ﻓﺮ ﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 5‬‬
‫‪2‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﺁردﮔﻨﺪم ﻧﺮم‬
‫‪2‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﺁ رد ﺳﻨﺠﺪ‬
‫‪1‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
‫‪ 1‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ ﺁﺑﺠﻮ‬
‫‪3‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ‬
‫‪1‬ﻓﻨﺠﺎن‬
‫ﺷﻴﺮﺧﺸﮏ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ‬
‫اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﯽ ﺗﺮاز ﻓﺮ ﻣﻮل ﺑﺎﻻ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﯼ ﮔﺮد ﮔﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁ ن‬
‫ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد!‬
‫ج ‪ :‬ﺷﺮﺑﺖ هﺎ ) ﺑﺮا ﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﻬﺎرو ﭘﺎﻳﻴﺰ (‬
‫ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 1‬ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ و دو ﻗﺴﻤﺖ ﺁ ب ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺷﺮا ﻳﻂ ﺣﺮارت ﻋﺎدﯼ ﻗﺎ ﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ‬
‫ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 2‬ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺁب ‪ ،‬در ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ‪.‬‬
‫ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪: 3‬دوﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺁ ب ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﻮام ﺁﻣﺪن ‪،‬ﺟﻮ ﺷﺎ ﻧﺪﻩ ﺷﻮد‪.‬‬
‫)ﻗﺒﻞ از ﺟﻮ ﺷﺎ ﻧﺪن‪،‬ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮرﯼ ﺳﺮﮐﻪ و ﻧﺼﻒ ﻗﺎ ﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮ رﯼ ‪ ،‬ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم ‪ ،‬درﺁب ﺣﻞ ﺷﻮد‪(.‬‬
‫در ﺻﻮ رﺗﻴﮑﻪ اﻓﺰودن )ﺳﻮ ﻟﻔﺎﺗﻴﺎ زو ل ( ﻧﻴﺰ ﺿﺮورت دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻪ و ﻧﻤﮏ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ‬
‫ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ : 4‬ﻣﻘﺪار ﯼ ﺳﻮ زﻧﮏ ﮐﺎ ج را در دو ﺣﺠﻢ ﺁب و ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺷﮑﺮ دم ﮐﺮد ﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺠﻮ ﺷﺎﻧﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺤﺮﮎ‬
‫ﺧﻮ ﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﯼ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮ ا هﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺧﻼﺻﻪ ﻏﺬا هﺎﯼ ﮐﻤﮑﯽ ‪:‬‬
‫اﻟﻒ ‪ :‬ﺧﻤﻴﺮ ﮔﻮ ﻧﻪ هﺎ ‪ 7 ،‬ﻧﻮع‬
‫‪ 5 ،‬ﻧﻮع‬
‫ب ‪ :‬ﭘـــﻮدر هﺎ‬
‫‪ 4 ،‬ﻧﻮع‬
‫ج ‪ :‬ﺷﺮﺑﺖ هﺎ‬

‫‪36‬‬
‫ﻳﺎ دداﺷﺖ هﺎ ﯼ ارزﻧﺪﻩ درﻣﻮرد ﻏﺬا هﺎﯼ ﮐﻤﮑﯽ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁ ﻧﻬﺎ‪:‬‬
‫‪1‬ــ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 1‬ﺧﻤﻴﺮﮔﻮ ﻧﻪ ‪ ،‬در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ هﺎ و ﮐﺘﺎ ﺑﻬﺎﯼ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﺁ ﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪2‬ــ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻧﻈﻴﺮ هﻤﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ‪ ،‬در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮ م ﮐﺸﺎ ورزﯼ اﻳﺮان ) ﺟﻠﺪ اول ﺷﻤﺎ رﻩ هﺎﯼ ‪3‬و‪ 4‬اﺳﻔﻨﺪ ‪( !! 2536‬‬
‫زﻳﺮﻋﻨﻮ ا ن «اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺎ رﻩ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮﺷﮑﺮ و ﺁ رد ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳـــﻮ ﻳﺎ‪ ،‬در ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰﯼ ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮ ر ﻋﺴﻞ» ﻧﻮ ﺷﺘﻪ‬
‫ﺁﻗﺎ ﻳﺎن ‪ :‬ﻓﺮﻳﺪون اﻟﺒﺮزﯼ و اﺑﺮاهﻴﻢ ﺳﻴﻤﺤﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ‪،‬اﺳﺘﺎد ﻳﺎر و ﻣﺮﺑّﯽ ﮔﺮوﻩ داﻣﭙﺮورﯼ دا ﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ‪ ،‬ﺑﻮ دﻩ اﻧﺪ ‪،‬‬
‫در ﺗﺎ رﻳﺦ ‪ 1355/7/21‬اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ‪ :‬در ﻣﻘﺎ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮ د ر ﻗﻨﺪ و ﻋﺴﻞ ) ﺷﺎ هﺪ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫اﻋﺠﺎب اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ !‬
‫‪3‬ــ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 7‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮدم ‪،‬در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪ 1352‬در اﻣﺎ ﻣﺰادﻩ ﺟﻌﻔﺮ ورا ﻣﻴﻦ )ﭘﻴﺸﻮا( ﻣﻮرد ﺁ ز ﻣﺎ ﻳﺶ وا ﻗﻊ‬
‫ﺷﺪ ‪ .‬ﻋﻼو ﻩ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺒﻪ ﮐﺎر ز ﻧﺒﻮ را ن ‪ ،‬در ﮐﻨﺪو هﺎﯼ ﻣﻮ رد ﺁ ز ﻣﺎﻳﺶ ‪ ،‬ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺎ‬
‫هﻤﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ )در ﻣﺎﻩ ﺁ ﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن( ﻣﻮ ﻣﺒﺎ ﻓﯽ ﮐﺮد ﻩ اﻧﺪ و ﻣﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻩ دا را ﯼ رﻧﮓ ﻏﺬاﯼ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮ د ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﺁ زﻣﺎ ﻳﺸﺎ ت زﻧﺠﻴﺮﻩ اﯼ ﺑﻴﻦ ‪100‬ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺮ ﻣﻮل هﺎﯼ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 4 ، 1‬و‪ 6‬ﻣﻮ رد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از‬
‫ﺻﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ‪ 95 ،‬ﻧﻤﺮﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد‪ .‬در ﺣﺎ ﻟﻴﮑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮ ل دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ ،‬ﻧﻤﺮﻩ هﺎ ﯼ ‪ 60، 65‬و ‪40‬‬
‫ﺁوردﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻨﺪوهﺎ ﯼ ﺑﺪون ﮐﻤﮑﯽ ‪ ،‬ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ‪ 17‬را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎن دادن ﻏﺬاﯼ ﮐﻤﮑﯽ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁ ن ‪:‬‬
‫در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎر و اوا ﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﮐﺎ رزﻧﺒﻮ ر ‪،‬ﭼﻮن ﺑﺎ وﻓﻮر ﮔﺮد ﮔﻞ ‪ ،‬ﺗﺨﻢ رﻳﺰﯼ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ﮐﺎ ر ﭘﺮ و رش ﻧﻮزا دان ﺑﺪ و ن و ﻗﻔﻪ ﺑﻮ ﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮ ﺳﺘﺎ را ن ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺠﺎ م ﺑﺮﺳﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪ ن زﻣﺎ ن ﺗﺮا و ش ﻧﻮ ش ﮔﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن ﻋﺴﻞ در ﮐﻨﺪوﻣﻴﮕﺮدد‪ .‬ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﺷﻬﺪ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ هﻢ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﻮ د ‪ ،‬ﮐﻔﺎﻳﺖ ﮐﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮ زا دان را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎ ﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪:‬‬
‫ﮔﺮدﻩ ﮔﻞ اﺿﺎ ﻓﯽ در ﺑﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد !‬
‫در ﺻﻮ رﺗﻴﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﻬﺪ ﮐﺎ ﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎ ب ‪ ،‬ﺟﺎﯼ ذﺧﻴﺮﻩ ﺷﻬﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رت‬
‫دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ‪ .‬و ﮔﺮدﻩ هﺎ ﯼ ذﺧﻴﺮﻩ در زﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ !‬
‫هﻤﻴﻦ ﻧﺸﺎ ﻧﻪ ‪ ،‬در ﺑﺎز دﻳﺪ هﺎ ﺑﺎ ﻳﺪ زﻧﺒﻮ ردار ﻏﺎﻓﻞ را هﺸﺪار دهﺪ!‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻬﺪ در اوا ﻳﻞ ﺑﻬﺎر ‪ ،‬ﺑﺎ ﺁ ز ﻣﺎ ﻳﺶ د ﻗﻴﻖ ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫ﻧﻮ زا دا ن ﺣﺘﯽ در رو زﭼﻬﺎ رم ‪ ،‬ﺑﺎ ژﻟﻪ رو ﻳﺎل رﻗﻴﻖ و ﭘﺲ از ﺁ ن ﺑﺎ ﺷﻬﺪ ﻧﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺗﻐﺬ ﻳﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ زو دﯼ روﯼ ﺁ ﻧﻬﺎ ﺑﺎ‬
‫ﮔﺮد ﮔﻞ ‪ ،‬ﭘﺮ ﺷﺪﻩ وﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد!‬
‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﯽ در ﺑﻬﺎ ر‪1350‬‬
‫ﭘﺲ از ﻳﮑﯽ دو روز ﺑﺎراﻧﯽ ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮ دا ﺷﺖ ﺷﻬﺪ ﺑﺮا ﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮ د ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ‬
‫ﮐﻪ‪:‬در ﺟﻠﻮ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺗﻌﺪادﯼ ﻻرو ﺳﺎ ﻟﻢ از ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺮو ن رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫در ﺑﺎ زدﻳﺪ ﮐﻨﺪو هﺎ ﻣﻼ ﺣﻆ ﺷﺪ ﮐﻪ‪ :‬ﻧﻮزا دان )ﮐﺮﻣﻬﺎ‪/‬ﻻرو هﺎ ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﺁ ﻣﺪﻩ و ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ‬
‫ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ! زﻧﺒﻮ را ن ﭘﺮ ﺳﺘﺎ رهﻢ ﺑﻪ ﻧﺎ ﭼﺎر ﺁ ﻧﻬﺎ را از ﮐﻨﺪو دو ر ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﯼ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﺪو ن ﺗﻌﻠﻞ‪ ،‬در ﺷﺮو ع هﺮ ﺑﺎ رﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ زﻧﺒﻮ را ن اﻗﺪام ﻧﻤﻮ د ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮ رﺧﻼ ﺻﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ‪:‬‬
‫در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮا ﻗﻌﯽ ﮐﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﺪو هﺎ ‪،‬ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮوا ز زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁ وردن ﺷﻬﺪ ‪،‬ﻣﻤﮑﻦ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻻزم ‪ :‬در ﺻﻮ رﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺷﺪن ﻣﺮﺗﻊ ‪ ،‬ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻬﺪ ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻮ د ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮ دا ﺷﺖ‬
‫ﺷﻬﺪ دﺳﺘﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮ ا هﻨﺪ داد !‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻬﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ‪:‬‬
‫هﺮ زﻧﺒﻮ ردا ر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯼ از ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮو ا ززﻧﺒﻮ ران و ﺻﺪا ﯼ ﺁﻧﻬﺎ و ﮔﺮ ﻣﺎ ﯼ ﺟﻠﻮ ﮐﻨﺪو هﺎ ‪ ،‬ﻣﺘﻮ ﺟﻪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﮐﻤﺒﻮ د‬
‫ﺷﻬﺪ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮ ا هﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻀﺎﻓﺂ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ دا ﻧﺴﺘﻦ ﺗﻘﻮ ﻳﻢ ﮔﻞ )ﮐﺘﺎب ﮔﻴﺎ هﺎ ن ﻋﺴﻠﺰا(در هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮا ن زﻣﺎ ن‬
‫ﺷﺮو ع و ﺧﺎ ﺗﻤﻪ ﺷﻬﺪ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا دادن دﺳﺘﯽ در ﻃﻮ ل ﺷﺒﺎ ﻧﻪ روز ‪:‬‬
‫ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ در ﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰا ن ﻻ زم ﺑﺎ ﻻ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮ ا ن ﺷﺐ هﻨﮕﺎم ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﻏﺬا ﯼ ﮐﻤﮑﯽ داد‪.‬‬
‫وﻟﯽ در ﺻﻮ رت ﭘﺎ ﻳﻴﻦ ﺑﻮ دن در ﺟﻪ ﺣﺮارت ‪ ،‬هﻨﮕﺎ م ﺑﻌﺪ ا ز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ‪ ،‬د ادن ﺟﻴﺮﻩ ﮐﻤﮑﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪37‬‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﺰو م ﻏﺬا دادن ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ درو ن ﮐﻨﺪو‬
‫هﻤﺎ ﻧﻄﻮرﮐﻪ درﺁﻏﺎزﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﺎن‬
‫ﻏﺬا دادن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ‪،‬ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ‬
‫ﻳﮏ ﮐﻨﺪوﯼ ﺳﺎﻟﻢ ودرﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮ رد‬
‫ﺑﺎز دﻳﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺎ زدﻳﺪ ﭼﻨﺪ‬
‫ﻗﺎب ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬاﯼ‬
‫ﮐﻤﮑﯽ ﻻز م اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ!‬
‫ﺑﺮاﯼ ﺁ ﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﻮ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از‬
‫ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﻴﺎ ﻧﯽ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو را ﮐﻪ ﺷﺎ ﻣﻞ‬
‫ذﺧﺎﻳﺮ‪ ،‬ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎﯼ داراﯼ‬
‫ﺗﺨﻢ ﺗﺎزﻩ و ﮐﺮم)ﻻرو( ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ‬
‫« ﻋﮑﺲ ﻳﮏ ﻗﺎب ﮐﻨﺪو» ﻣﻮ رد ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪ هﻴﻢ ‪:‬‬
‫و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎ ﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎ ر‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎ وت از دﻳﺪار ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺮش‬
‫ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻣﻮ رد ﻣﻘﺎ ﻳﺴﻪ‬
‫ﻗﺮار ﻣﻴﺪ هﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺪا ﻧﻴﻢ ﻳﮏ ﺑﺎزدﻳﺪ‪ ،‬روﺷﻨﮕﺮ‬
‫ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮ د ‪:‬‬

‫ﺷﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ داراﯼ ﺷﻔﻴﺮﻩ‬

‫ﺷﺎ ﻧﻬﺎﻳﻴﮑﻪ داراﯼ ﮐﺮم و ﺗﺨﻢ هﺴﺘﻨﺪ ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪26‬‬

‫‪38‬‬
‫ﻇﺮف ﻏﺬا ﯼ زﻧﺒﻮر‬
‫ﺑﺮا ﯼ دادن ﺷﺮﺑﺖ ‪ ،‬ﻇﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼ ﻣﺖ ز ﻧﺒﻮ را ن وﺑﻬﺪا ﺷﺘﯽ ﺑﻮ د ن ﮐﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ‬
‫ﮐﻪ از ﺁ ﻻ ﻳﺶ ﻣﺼﻮ ن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮ ﺟﺐ ﻏﺮق زﻧﺒﻮ را ن در ﻣﻮ ﻗﻊ ﺑﺮ دا ﺷﺖ ﻏﺬا ﻧﺸﻮ د ‪.‬‬
‫ﺑﺮا ﯼ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮ ر ‪ ،‬ﻃﯽ ﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻇﺮ ف هﺎ از ﺻﻮ رت ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﭘﺮ ازﺷﻬﺪو ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻮ ﺗﻪ هﺎﯼ ﺧﺸﮏ‬
‫)ﺑﺮاﯼ ﻣﻤﺎ ﻧﻌﺖ از ﻏﺮق ﺷﺪ ن زﻧﺒﻮ ر( در ﺑﺎ ﻻ ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻴﻮ ﻩ هﺎ ﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دادﻩ اﻧﺪ‪.‬‬
‫‪1‬ــ ﻇﺮف ﻏﺬا ﯼ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو‪:‬ﺷﺎ ﻣﻞ دوﮔﻮ ﻧﻪ )از ﻟﺤﺎ ظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ(‪ :‬ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮ ا ن ﺁ ﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد ـــ‬
‫ﻇﺮﻓﻬﺎﯼ ﺑﺎ ﻻ ﯼ ﺷﺎ ن ‪:‬‬
‫ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺸﻘﺎب هﺴﺘﻨﺪ‬

‫ـــ ﻇﺮﻓﻬﺎﯼ ﻻﯼ ﺷﺎن‬
‫اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻳﮏ ﻗﺎ ب‪،‬درﮐﻨﺪو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ .‬در در و ن ﺁ ﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﭼﻮب وﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻮ رﯼ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ‪،‬‬
‫ﻣﺎ ﻧﻊ ﻏﺮق ﺷﺪن زﻧﺒﻮ را ن ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺂ از ﻓﻴﺒﺮﻣﻮم اﻧﺪو د ‪ ،‬ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ وﻳﺎﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪27‬‬
‫‪ 2‬ــ ﻇﺮف ﻏﺬا ﯼ ﺧﺎ رج ﮐﻨﺪو‪:‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﺑﺎ زﮐﺮد ن ﮐﻨﺪ و هﺎ ﺑﺮاﯼ ﻏﺬا دادن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎران و ﻏﺎرﺗﯽ و اﻣﺜﺎل ﺁ ن ﻣﻮا ﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‬
‫ﺗﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ ‪،‬ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد هﻤﺎ ﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ‪28‬ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد‪ ،‬اﻳﻦ ﻇﺮف ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﻳﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﺷﻴﺸﻪ اﯼ وﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ راﻩ ﭘﺮوازﮐﻨﺪووارد ﻣﻴﺸﻮد ‪ .‬ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮف ﻏﺬا ‪ ،‬ﺑﻪ راﺣﺘﯽ‬
‫ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻇﺮف رادر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ن ﺧﺎ ﻟﯽ ﺷﺪن ‪ ،‬ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ داﺧﻞ ﮐﻨﺪ و ﭘﯽ ﺑﺮد!‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪28‬‬
‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮف ﻏﺬا‪:‬‬
‫ﻇﺮف ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪:‬ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ)ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﻦ(ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬ﺑﺪون ﺑﺎ زﮐﺮدن ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ، .‬زﻧﺒﻮ را ن درﺁ ن ﻏﺮق‬
‫ﻧﺸﻮ ﻧﺪ و ﻣﻮ ﺟﺐ ﻏﺎرت وهﺠﻮ م زﻧﺒﻮ را ن دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮدد‪.‬‬
‫ﻇﺮف ) ‪ (2‬در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ 27‬هﻤﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ هﺎ را دارد اﻣﺎ در زﻧﺒﻮر دا رﻳﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮ چ هﺎﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻴﺎز‬
‫دا رﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ زﺣﻤﺖ ﺧﻮا هﻨﺪ ﺑﻮ د ‪ .‬اﻣﺎ درزﻣﺎ ن اﻧﺒﺎر ﮐﺮد ن ﮐﻨﺪ و هﺎ ﮐﺎر زﻧﺒﻮ ردا ررا ﺁ ﺳﺎ ن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪39‬‬
‫ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ زﻧﺒﻮ ران درﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪،‬اﻣﺮﯼ ﺣﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ‬

‫زﻧﺒﻮرهﺎﯼ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو در ﺣﺎل ﺑﺮدن ﺷﺮﺑﺖ از ﻇﺮف ﻏﺬاﯼ ﮐﻨﺎر ﺷﺎ ﻧﻬﺎ‪:‬‬

‫ﻏﺬا ﯼ ﺧﻤﻴﺮﮔﻮﻧﻪ )ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮد ﮔﻞ(در هﻮاﯼ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ‪ ،‬زﻧﺒﻮران راﺑﻪ هﻴﺠﺎن و ﺗﺠﺪﻳﺪﺣﻴﺎت وا ﻣﻴﺪارد‪.‬‬

‫ﺣﺘﯽ ﺗﻪ ﻣﺎ ﻧﺪ ﻩ ﻏﺬا ﯼ ﺧﺸﮏ )ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدﮔﻞ( ‪،‬‬
‫ﺑﻪ و ﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮ را ن‪،‬ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﻨﺪوهﺎ ﺑﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪29‬‬

‫‪40‬‬
‫ﺳﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺁن در ﮐﻨﺪو‬
‫ﻣﻮا د ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ و ﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﮐﺎ رﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ ‪ ،‬اﻋﻢ ازﺁ ﻧﮑﻪ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ هﺎ)ﮔﺮد ﮔﻞ( ﻳﺎ ﻣﻮا دﯼ‬
‫هﻤﺮاﻩ ﻣﻮا د ﻧﺸﺎ ﺳﺘﻪ اﯼ )ﺁردو ﺳﺒﻮس( ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﻳﺎ از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮﯼ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ‪،‬ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂﺑﻪ ﻣﺼﺮف‬
‫ﺗﻐﺬ ﻳﻪ ﻧﻮ زا دان ﮐﺎ رﮔﺮوﻧﺮهﺎ وﮐﺎر ﮔﺮا ن ﺑﺎﻟﻎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺮ هﺎ ﻣﯽ ﺁ ﻳﻨﺪ‪..‬‬
‫اﻣﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎدر زﻧﺒﻮ ران)ﻣﻠﮑﻪ( ‪:‬‬
‫ﻣﺎدر‪،‬ﻏﺬا ﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮ درا اززﻧﺒﻮ را ن ﭘﺮ ﺳﺘﺎرﺑﻪ ﺻﻮ رت ژﻟﻪ رو ﻳﺎل ) ﺷﻴﺮ زﻧﺒﻮرــ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻠﮑﻪ (‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮ زادان ‪:‬‬
‫هﻤﻪ ﻧﻮ زا دان درﺳﻪ روزاول زﻧﺪﮔﯽ ‪ ،‬ازهﻤﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران)ژﻟﻪ رو ﻳﺎل( ‪ ،‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮ ﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻏﺬاﯼ رو ز هﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﻧﻮ زا دا ن ﻋﻤﻮﻣﺂ‪ ،‬ﻧﻮ ا ﻟﻪ اﯼ از ﻋﺴﻞ و ﮔﺮد ﮔﻞ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺗﻐﺬ ﻳﻪ ﻧﺮهﺎ ‪:‬‬
‫ﻧﺮ هﺎ ﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ‪ 24‬روز از )ﺳﻠﻮل(ﮔﻬﻮ ا رﻩ هﺎ ﯼ ﻣﻮ ﻣﯽ ﺧﺎ رج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺧﻮ د ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮ ردن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‬
‫و ﭘﺮﺳﺘﺎ را ن ‪ ،‬ﺁ ﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻈﻤﺂﻏﺬا ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎ ﻣﻞ ﻣﻮادﭘﺮو ﺗﺌﻴﻨﯽ و ﻗﻨﺪ ﯼ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻟﺰو م ﻣﻮ ادﭘﺮو ﺗﺌﻴﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ادا ﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮ ران ‪ ،‬ﺁ ﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎ ﭘﻮ در ﻃﺒﻴﻌﺖ واﻣﻴﺪارد‪:‬‬
‫در ز ﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪1352‬‬
‫در ﭘﻴﺸﻮاﯼ ورا ﻣﻴﻦ‬
‫زﻧﺒﻮرهﺎ ﺁرد و ﺳﺒﻮ س ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺁ وردﻧﺪ‪:‬‬

‫ﻋﮑﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬هﺠﻮم زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﺮاﯼ ﺁ رد و‬
‫ﺳﺒﻮس ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮدن ﺁ ن ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻧﺸﺎ ن ﻣﻴﺪهﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺴﻴﺎ ر ﯼ از ز ﻧﺒﻮ را ن ﻓﻘﻂ ﺁ رد ﻣﯽ ﺁ وردﻧﺪ‪:‬‬

‫ﺑﻌﻀﯽ اززﻧﺒﻮر هﺎ ﺣﺎ ﻣﻞ ﺳﺒﻮ س ﺑﻮ دﻧﺪ‬
‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪30‬‬

‫‪41‬‬
‫ﺁب‬
‫ﺁب ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮ را ن دارا ﯼ ارزش و اهﻤﻴﺖ ﻓﻮ ق اﻟﻌﺎدﻩ اﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ را ن ‪ ،‬هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺁ ن‬
‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﺮورش‬
‫ﻏﺬا دادن ﻣﻠﮑﻪ ‪ ،‬ﻧﺮ هﺎ و ﻧﻮزا دان هﻤﺮا ﻩ ﺁب اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺁب ‪،‬ﺑﺮاﯼ ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪد ﺷﻴﺮﯼ ﭘﺮﺳﺘﺎران )ژﻟﻪ رو ﻳﺎل ‪ ،‬ﻋﺬا ﯼ ﻣﻠﮑﻪ( و ﻳﺎ رﻗﻴﻖ ﮐﺮدن ﻋﺴﻞ ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪ‬
‫رو زا ﻧﻪ ﻧﻮزا دان و ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺳﺎزﯼ ﻏﺬا ﯼ ﻧﺮهﺎ اﻣﺮﯼ اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎ ب ﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮ و ﻓﻘﺪا ن ﺁ ب ﻳﺎ ﮐﻤﺒﻮ د ﺁ ن ‪ ،‬ﻋﻤﻶ ﺑﺴﻴﺎرﯼ‬
‫از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﯼ ﮐﻨﺪو را ﻓﻠﺞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻦ ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺘﻬﺎ ﯼ دا ﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺼﺮف ﺁ ب اﺳﺖ ‪:‬‬
‫ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﯼ‬
‫ﻋﻼ وﻩ ﺑﺮ ﻣﻮا رد ﺑﺎﻻ ‪ ،‬در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﻣﺒﺎ ﻓﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻣﻮﻣﺒﺎ ﻓﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ‪65‬در ﺟﻪ ﺑﺎ ﻻ ﻣﯽ رود‪،‬ﻣﺼﺮف ﺁ ب‬
‫در ﺣﺪ و د دﻩ ﺑﺮاﺑﺮزﻣﺎ ﻧﻬﺎ ﯼ دﻳﮕﺮاﺳﺖ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺂ ﻣﻮﻣﺒﺎ ﻓﯽ ‪،‬در ﺑﻬﺎ را ن ﺑﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻮدرا دارد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﺪﮔﯽ ‪،‬‬
‫ﮐﺎرﺁ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ را ﺁﺳﺎن ﻣﻴﮑﻨﺪ ‪.‬‬
‫دﻓﺎع‬
‫ﺑﺮﻩ ﻣﻮم ﺳﺎزﯼ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﺨﺼﺺ هﺎ ﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﻮ ﻣﯽ اﻳﺮا ن اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺂ درﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﻳﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺁ ن ﺑﻪ ﺑﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﻦ‬
‫ﻣﻨﺤﯽ ﺧﻮ د ﻣﻴﺮﺳﺪ ‪،‬ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎ دﻳﺮ ﻗﺎ ﺑﻞ ﺗﻮ ﺟﻬﯽ ﺁ ب ‪ ،‬هﻤﺮا ﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ هﺎ در دوﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ ،‬اﻧﺪﮎ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﺁ ب ﻣﺼﺮﻓﯽ رو زا ﻧﻪ زﻧﺒﻮ را ن را در‬
‫دﺳﺘﺮ ﺳﺸﺎن ﻗﺮارداد ‪ .‬از اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺁ ﻧﮑﻪ ﺷﺮﺑﺖ رﻗﻴﻖ ﺷﮑﺮ ‪ ،‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺁ ب ‪،‬ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﻳﮕﺮ ﺁﻧﺎ ن ﻧﻴﺰ‬
‫ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮداﺷﺖ ذﺧﻴﺮﻩ‬
‫ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺘﺂ ﻋﺴﻞ ﻣﺎدﻩ اﯼ ﺟﺎذب اﻟﺮﻃﻮ ﺑﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮ ب رﻗﻴﻖ ﻣﯽ ﺷﻮ د ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺎ ﮔﺸﻮ دن‬
‫ﺳﺮﭘﻮ ش ﺳﻠﻮ ﻟﻬﺎ ﯼ ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ راد ر ﻣﻌﺮض هﻮاﯼ ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺮار ﻣﻴﺪ هﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮ دراﺑﺮاﯼ ﻣﺼﺮف ذﺧﻴﺮﻩ ‪،‬ﺁ ﺳﺎﻧﺘﺮ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮداﺷﺖ ﺁ ب‪:‬‬
‫زﻧﺒﻮ را ﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻳﺎدﯼ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در رو ز هﺎﯼ ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،‬از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدرا ﺑﻪ‬
‫ﺁﺑﺮﺳﺎ ﻧﯽ ﮐﻨﺪو اﺧﺘﺼﺎ ص ﻣﻴﺪهﻨﺪ وﺑﺮاﯼ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺁ ب ﺑﻪ ﭘﻴﻤﻮ دن راهﻬﺎﻳﯽ دراز ‪ ،‬ﺗﻦ در‬
‫ﻣﻴﺪ هﻨﺪ وﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺁ ب ‪ ،‬ﺑﺪون ﭘﺮوا دردرو ن ﺁ ب ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮ ﺟﺐ ﻏﺮق ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻧﺒﻮ ران‬
‫ﻣﻴﺸﻮ د ‪.‬‬
‫ﻣﺸﺎهﺪات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ‪:‬‬
‫هﻤﺎﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ رهﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻩ و ﺧﻮا هﻢ ﺷﺪ‪:‬زﻧﺒﻮرا ن ﺑﻮ ﻣﯽ اﻳﺮا ن ﺧﺼﻮ ﺻﻴﺎﺗﯽ دار ﻧﺪ ﮐﻪ در هﻴﭽﻴﮏ از ﻧﮋاد هﺎﯼ‬
‫دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ اﻋﻢ از ﺧﺎ ﻟﺺ ﻳﺎ دو رﮔﻪ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ ‪.‬‬
‫ازاﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﺎرهﻮﺷﻤﻨﺪا ﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ در زﻣﺎ ن ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻬﺪ‪،‬ﺑﺮا ﯼ ﺑﺮدا ﺷﺖ ﻣﻮا د ﻗﻨﺪﯼ ﺧﺸﮑﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﮔﻴﺎ هﺎ ﻧﯽ‬
‫ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﺧﻮ ﺷﺎ روزﻩ )ﮐﺮﻓﺲ ﺧﺎردار ( ﻳﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻴﺮﺧﺸﺘﻬﺎ ‪ ،‬اﺷﺘﺮ ﺧﺎر و ﻳﺎ ﺷﮑﺮ ﺗﻴﻐﺎل ‪ ،‬اﻧﺠﺎ م ﻣﻴﺪ هﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻮ ﺿﻮ ع از اﻳﻨﻘﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزدﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎ هﺎن ‪ ،‬ﺷﮑﻢ ﺧﻮ درا از ﺁب ﭼﺸﻤﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ‪،‬ﭘﺮ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺐ ﻣﺮﺗﻊ ﭘﺮوا ز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) در اﻳﻦ ﭘﺮواز‪ ،‬ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ هﺴﺘﻨﺪ(و ﭼﻮ ن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ‬
‫ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺁ ب را ﺑﺮ ﻟﮑﻪ هﺎ ﯼ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﭘﺎ ﺷﻨﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﺮا ﻏﺸﺎ ن ﻣﻴﺮوﻧﺪو ﺷﮑﻢ ﺧﻮ د را اﻳﻦ ﺑﺎ رﺑﺎ‬
‫ﺷﻬﺪ ‪ ،‬ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁ ب ﻗﺒﻞ از ﮐﻮچ!‬
‫هﺮ ﮐﻨﺪو ﯼ ﮐﺎ ﻣﻞ زﻧﺒﻮ ر ﻋﺴﻞ در ﻓﺼﻞ هﺎ ﯼ ﮐﺎر ‪،‬رو زاﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺎ هﺸﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﺁ ب ‪ ،‬ﻧﻴﺎز دارد ‪.‬و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت‬
‫)ﺑﻴﻦ ‪1‬ﺗﺎ‪8‬ﻟﻴﺘﺮ( ﻋﺒﺎ رﺗﺴﺖ از ﮔﺮﻣﺎ ‪ ،‬رﻃﻮ ﺑﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮ را ن ﮐﻪ در هﺮ ﺻﻮ رت ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ اﻣﺎ ﺿﺮو رت ﺗﺎﻣﻴﻦ‬
‫ﺁب اﻳﺠﺎب ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ ر دا ر ﺧﻮ درا ﻣﻮ ﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺪا ﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮچ ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺁ ﺑﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد وﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﯽ دﺳﺘﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫دردادن ﺁ ب دﺳﺘﯽ ‪ ،‬دادن ﺁﺑﻬﺎﯼ ﮐﻠﺮ دار و ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﺎ ﮎ اﺳﺖ !زﻳﺮا ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت‬
‫زﻧﺒﻮ رهﺎ ﺁ ب راﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!‬
‫ﺁب و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ‬
‫درﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ‪:‬ﺑﻪ ﮐﺮا ت دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺮا ﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻤﮑﺪاﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﭘﻮ ﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ‬
‫هﺎﯼ دو ررﻳﺨﺘﻪ هﺠﻮ م ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ ردا را ﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮا ﺣﯽ ﮐﻮچ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﭼﻨﺪ ﺟﺎﯼ ز ﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎن ﺧﻮ د ‪،‬ﻗﻄﻌﻪ‬
‫اﯼ ﻧﻤﮏ ﺳﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻴﺪ هﻨﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺳﻨﮓ ﺁ هﮑﯽ ﻧﺮم هﻢ درﮐﻨﺎر ﺁ ن ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮر ﺳﻮ د ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ دارد‪.‬‬

‫‪42‬‬
‫در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﮐﻮ هﺴﺘﺎ ﻧﯽ ‪ :‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زﻧﺒﻮ ردا را ﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ز ﺣﻤﺖ ﻓﺮا وان ﺑﻪ ﻗﺮار دادن و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﺁ ب ‪ ،‬هﻤﺖ‬
‫ورزﻳﺪﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ هﺮ ﮔﺰ زﻧﺒﻮ رﯼ را ﺑﺮ روﯼ ﺁ ن در ﺣﺎل ﺑﺮ داﺷﺖ ﺁب ﻣﺸﺎ هﺪﻩ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ!‬
‫ﻋﻠﺖ اﻣﺮ ﺁ ﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرا ن ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁﺑﯽ در دور دﺳﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺮ ﺟﻴﻬﺂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ وﻣﺮﻏﻮ ﺑﻴﺖ ﺁ ن ‪ ،‬اﻳﻦ‬
‫رﻧﺞ ﺳﻔﺮدراز را ﺑﺮ ﺧﻮ د هﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮاﯼ اﻳﻤﻨﯽ زﻧﺒﻮران در ﺑﺮداﺷﺖ ﺁب‪:‬‬
‫ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺣﻮ ﺿﭽﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺸﻤﻪ اﯼ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ ردا ر ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮ ﺷﺶ ﻻزم ﺑﺮاﯼ‬
‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﻏﺮق ز ﻧﺒﻮ ران ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎ ورد ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﻤﻮرد ‪ ،‬اﻧﺪا ﺧﺘﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎرﻩ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ اﯼ ﭘﻼﺳﺘﻮ ﻓﻮم ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ زﻧﺒﻮ رهﺎ در ﻧﺰ دﻳﮑﯽ رود ﺧﺎ ﻧﻪ هﺎ ﻗﺮار ﮔﺮ ﻓﺘﻨﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ ران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺁ ب ‪،‬ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ و ﻳﺎﺁﻧﮑﻪ‬
‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎرﻩ اﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺮوﻧﺪ ﮐﻪ در هﺮ ﺣﺎل ‪،‬ﺑﻪ ﺳﻮ د زﻧﺒﻮ ردار ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫دراﻳﻨﺼﻮ رت ‪،‬ﭼﺎرﻩ ﺁ ﻧﺴﺘﮑﻪ ﺑﺮ داﺷﺖ ﺁ ب از رو د ﺧﺎﻧﻪ راﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ رهﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزﻳﻢ‪ .‬و ﺁ ن ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ رو د ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﺗﮑﻪ ﭘﺎر ﭼﻪ هﺎﻳﯽ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﻃﻨﺎب از ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻨﺎ ﯼ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ هﻢ‬
‫ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯼ ﺑﺎ ﻻ ﻳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎ ﺣﻞ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدﻩ ﺳﺮ دﻳﮕﺮرا ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ ‪،‬در ﺗﻪ رو دﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮرﯼ‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ در ﺁ ب ﻗﺮار ﮔﻴﺮدو هﻤﭽﻮن ﻓﺘﻴﻠﻪ اﯼ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ﭼﻨﺪدﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎر ﭼﻪ ﺁ ﺑﺮاﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮ ا هﺪ ﮐﺸﻴﺪ و زﻧﺒﻮ رهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺣﻞ ﺁ ب ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﺧﻮا هﻨﺪ‬
‫ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ‪ ،‬از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﮐﺎ رﺧﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺁ ﻻﻳﺶ ﮐﻨﺪوهﺎﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ‪:‬‬
‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬا هﺎﯼ ﮐﻤﮑﯽ‬
‫زﻣﺎن دادن ﻏﺬاﯼ ﮐﻤﮑﯽ‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺿﺮو رت ﮐﻤﮏ دادن‬
‫ﻇﺮف ﻏﺬا و اﻧﻮاع ﺁن‬
‫ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﯽ‪،‬اﻣﺮﯼ ﺣﻴﺎ ﺗﯽ‬
‫ﺳﻴﺮ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦ در ﮐﻨﺪو‬
‫ﺁب !‬
‫ﻣﺸﺎ هﺪات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ‬
‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁ ب ﻗﺒﻞ از ﮐﻮچ‬
‫ﺁب و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮاﯼ اﻳﻤﻨﯽ زﻧﺒﻮران‬

‫ﺷﮑﻞ ‪ ) 31‬ﻋﮑﺴﯽ از ﻳﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﺁب (‬

‫‪43‬‬
‫ﮔﺎهﺸﻨﺎﺳﯽ در زﻧﺒﻮر دارﯼ )ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮ ر دارﯼ(‬
‫اﻳﻦ اﺻﻄﻼ ح درذهﻦ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻧﺒﻮ ردا ران ‪ ،‬ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺁن در ﮔﻴﺮهﺴﺘﻨﺪ !‬
‫ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮ ا هﻴﻢ ﺁ ﮔﺎ هﺎ ﻧﻪ ﺑﺎاﻳﻦ ﻣﻘﻮ ﻟﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮ ﻳﻢ ‪ ،‬ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺁل ﻻ زم اﺳﺖ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ در ﮐﻨﺪو ﭼﻪ ﻣﻴﮕﺬرد ؟‬
‫‪ 2‬ــ ﺁ ﻳﺎ ﺁﻧﭽﻪ در ﮐﻨﺪ و ﻣﻴﮕﺬرد ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ؟‬
‫‪ 3‬ــ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﻧﺪ ﮔﯽ زﻧﺒﻮرا ن ﻣﺮﺑﻮ ط ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ اﺳﺖ‪.‬؟‬
‫‪ 4‬ــ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮ ب و ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﮐﺪا م اﺳﺖ؟‬
‫‪ 5‬ــ ﮔﻴﺎ هﺎ ن ﻋﺴﻠﺰا ‪،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎهﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟‬
‫‪ 6‬ــ اﻳﻦ ﮔﻴﺎ هﺎ ن در ﭼﻪ زﻣﺎ ﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ورﯼ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ؟‬
‫‪ 7‬ــ از ﭼﻪ را هﻬﺎ ﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁ ﻧﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد؟‬
‫‪ 8‬ــ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ زﻧﺒﻮ را ن در ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟‬
‫‪ 9‬ــ ﺑﻬﺪا ﺷﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮ ﻧﻪ اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ هﺎ را ﭼﻪ ﻣﻮ ﻗﻊ و ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮا ن اﻧﺠﺎ م داد؟‬
‫ﭘﺎ ﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ ﺁ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬راﻩ را ﺑﺮا ﯼ هﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻘﺎ ﺑﻞ زﻧﺒﻮر دارﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﺪ و ﺗﮑﻠﻴﻒ وﻧﻈﻢ ﮐﺎ رهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻻ زﻣﻪ ﻳﮏ‬
‫زﻧﺒﻮ ردا رﯼ درﺳﺎ ﻳﻪ وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬رو ﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺎهﺸﻨﺎﺳﯽ‬
‫)ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ هﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ‪/‬ﺑﺪون ﮐﻮچ ــ درﻓﻀﺎﯼ ﺁزاد (‬
‫اﮔﺮﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﺧﺘﺎ ن ﻣﻴﻮﻩ در ﺗﻬﺮا ن ‪ ،‬از روز هﺎﯼ ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺷﮑﻮ ﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و‬
‫ﺟﻤﻊ ﺁ ورﯼ اﻳﻦ ﺷﻬﺪ را ﻻزم ﻣﻴﺪ ا ﻧﻴﻢ ‪ ،‬در ﺳﺖ از ﻳﮑﻤﺎﻩ ﻗﺒﻞ ) ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ( ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ زﻧﺒﻮ را ن ﺧﻮ د‬
‫را درﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﯼ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ) ﻣﻠﮑﻪ( وادارﻳﻢ ‪.‬‬
‫ﺑﺮا ﯼ در ﮎ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ ‪ ،‬ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪو هﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁ ﻧﺮا ﺑﺎ ﮐﺎ رهﺎ ﯼ اﻧﺠﺎ م ﺷﺪﻩ از روﯼ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮردارﯼ‬
‫هﻤﻴﻦ ﺳﺎل ‪ ،‬ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﺑﺮ ﻧﺎ ﻣﻪ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﺛﺎﺑﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل‪.....‬‬
‫ﺷﺮوع ‪ 11/ 20:‬ﺧﺎﺗﻤﻪ‪ 1/15‬ﺳﺎل ‪) ...‬ﺑﻌﺪ(‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪:‬‬
‫‪ 20‬ﺗﺎ‪11/25‬‬
‫‪ 25‬ﺗﺎ ‪11/30‬‬
‫‪ 1‬ﺗﺎ‪12 / 3‬‬
‫‪12/ 4‬‬
‫‪5‬و ‪12 / 6‬‬
‫‪ 7‬و‪12/ 8‬‬
‫‪9‬و‪10‬و‪11‬‬
‫‪13‬و‪14‬و‪15‬‬
‫‪ 16‬ﺗﺎ‪20‬‬
‫‪ 21‬ﺗﺎ‪25‬‬
‫‪ 26‬ﺗﺎ ‪29‬‬
‫‪ 1‬ﺗﺎ‪ 4‬ﻓﺮوردﻳﻦ‬
‫‪ 5‬ﺗﺎ ‪7‬‬
‫‪ 8‬ﺗﺎ‪15‬‬

‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ‬
‫‪18‬ـــ ﺗﺎ‪ 10‬ـــ‬
‫‪ 12‬ــ ﺗﺎ‪ 8‬ـــ‬
‫‪ 10‬ـــ ﺗﺎ‪ 4‬ـــ‬
‫‪ 7‬ـــ ﺗﺎ ‪ 1‬ـــ‬
‫‪ 5‬ـــ ﺗﺎ ‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1‬ﺗﺎ‪4‬‬
‫‪2‬ﺗﺎ‪8‬‬
‫‪ 3‬ﺗﺎ ‪12‬‬
‫‪ 3‬ﺗﺎ ‪16‬‬
‫‪ 4‬ﺗﺎ ‪17‬‬
‫‪4‬ﺗﺎ ‪17‬‬
‫‪ 4‬ﺗﺎ ‪17‬‬
‫‪ 4‬ﺗﺎ ‪18‬‬

‫ﺷﺮح ﮐﺎ رهﺎﯼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ‬
‫ﺣﺎﻟﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو‬
‫ﻏﺬاﯼ ﺧﻤﻴﺮﮔﻮﻧﻪ ‪/‬ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدﮔﻞ‬
‫‪ %10‬ﻓﻌﺎل‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻏﺬا‬
‫‪% 11‬‬
‫ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻏﺬا‬
‫‪% 15‬‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻏﺬا‬
‫‪%20‬‬
‫دادن ﺷﺮﺑﺖ‬
‫‪% 30‬‬
‫ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﺮﺑﺖ‬
‫‪%60‬‬
‫ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻧﻤﮏ ‪/‬ﺷﺮﺑﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ‬
‫‪%70‬‬
‫ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪو‪ /‬ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺗﺮاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ وﭘﻮدرﻗﻨﺪ‬
‫‪ 80‬ﺗﺎ ‪% 90‬‬
‫« ﺷﺮوع ﮔﺮد ﮔﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ»‬
‫از اﻣﺮو ز ﻳﮑﺮوز در ﻣﻴﺎن ‪،‬ﺷﺮﺑﺖ‬
‫‪%100‬‬
‫«زﻧﺒﻮر ﮐﻤﯽ ﺷﻬﺪ ﻣﻴﺂورد»‬
‫ﻧﻈﺎﻓﺖ ‪ /‬ﺷﺮﺑﺖ‬
‫ﺷﺮﺑﺖ‬
‫ﺧﺎ رج ﮐﺮد ن ﻗﺎ ﺑﻬﺎ ﯼ ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ‪ /‬ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﺮدن ﺷﺎن‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ‪:‬‬
‫ــ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻨﺪو هﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻗﺎب ﻣﻮﻣﺒﺎﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻘﻪ دادﻩ ﺷﺪ!‬
‫ﺷﺎﻧﻬﺎ ﯼ ﺑﺮداﺷﺘﯽ‪:‬ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮش‪،‬ﺁﮐﻨﺪﻩ از ﻋﺴﻞ ﺷﮑﻮ ﻓﻪ هﺎﯼ درﺧﺘﺎ ن ﻣﻴﻮﻩ ‪،‬ﻋﺴﻠﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﻋﻄﺮﻣﻼﻳﻢ وﻣﺰﻩ اﯼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ‬

‫‪44‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ زﻧﺒﻮردا ر ﯼ ﺛﺎ ﺑﺖ در اﻧﺒﺎر هﺎﯼ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ‬
‫زﻧﺒﻮردار ﯼ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ ر دار ﯼ ﺑﺪو ن ﮐﻮچ دارد ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﺪ ﮐﻨﺪ و هﺎ ﻳﯽ ﮐﺎ ﻣﻶ دﻗﻴﻖ و ﺑﯽ اﺷﮑﺎل و ﻣﻘﺎ و م د رﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ و‬
‫ﺁ ﻓﺘﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮ ﻟﯽ و ﻳﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﭙﮏ ‪ ،‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ‪.‬‬
‫هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮐﺎ ر ﮔﺎهﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ‪ ،‬ﻣﻬﺎ رت داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﻮا ﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮ درا ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮﯼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎ ﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﺎ رﺑﺮ رو ﯼ زﻧﺒﻮ ران در هﻮاﯼ ﺳﺮد و ﺷﮑﺎر او ﻗﺎت ارزﻧﺪ ﻩ در ﻻ ﺑﻼ ﯼ هﻮا ﯼ ﺳﺮدو ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻣﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺧﺎ ص ﺧﻮد ﻧﻴﺎ ز دارد و در ﻃﯽ ﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎ ﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫هﻤﺎ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻓﻀﺎﯼ ﺁ زاد ‪ ،‬ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﮐﺎر ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ‬
‫ﻣﺸﺮو ط ﺑﺮ ﺁ ﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ از دﺳﺖ ﻧﺮود‪.‬‬
‫اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺎﻳﺪ دراﻧﺒﺎ رهﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎ م داد ﮐﻪ ﮐﻨﺪوهﺎ‪،‬دردرون ﺁ ﻧﻬﺎ‪ ،‬از ﻟﺤﺎظ رﻃﻮ ﺑﺖ و ﻧﻮر ‪ ،‬هﺮدو‬
‫ﻣﺼﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ رﻃﻮﺑﺖ ‪ ،‬ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ ت ﺁ ﻧﻬﺎ را دﭼﺎر ﻗﺎرچ)ﮐﭙﮏ( ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮ ر ‪ ،‬ز ﻧﺒﻮرهﺎ راﺑﻪ ﺧﺮو ج‬
‫ازﮐﻨﺪوواﻣﻴﺪارد‪.‬‬
‫هﻤﭽﻨﻴﻦ ‪ ،‬وزش ﺑﺎد و هﺮ ﻧﺴﻴﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ ﺁ راﻣﺶ و ﺁ راﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو هﺎرا ﺑﺮهﻢ ﺑﺰﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﻮ رﯼ ﮐﻪ زﻧﺒﻮردار در ﭘﺮﺗﻮﺁ ن ﺑﺘﻮ ا ﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮ رﭼﺮا ﻏﻬﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫در اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺁ ن هﻴﭽﮕﻮ ﻧﻪ ﺳﺮو ﺻﺪا ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ!‬
‫ﮐﺎ رﺑﺎ زﻧﺒﻮ ران د ر اﻧﺒﺎ رهﺎ ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽ ﺁ ﺳﺎ ﻧﺘﺮ از ﮐﺎر در ﻓﻀﺎﯼ ﺑﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﺁ ﻧﻬﻢ ﺳﺨﺘﯽ هﺎﯼ ﺧﻮ درا در ﺑﺮ‬
‫دارد‪.‬هﻤﺎﻧﻘﺪرﮐﻪ در ﻓﻀﺎﯼ ﺑﺎز ﺟﺎﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎ زدﻳﺪ هﺮﮐﻨﺪو وﺟﻮد دارد ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻵ در اﻧﺒﺎر هﺎﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎ زاﺳﺖ و‬
‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎر ﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ هﺎﯼ ﻻزم ﺑﺸﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ زﻧﺒﻮ ردار در ﻃﻮل اﻧﺒﺎر ﮐﺮد ن ﮐﻨﺪو هﺎ در اﻧﺒﺎر دارد‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ هﻤﻴﻦ ﻧﮑﺎ ﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎد ﺁ ورﯼ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺻﺪاﯼ ﮐﻨﺪو در اﻧﺒﺎر‪:‬‬
‫اﻣﺎ ﻧﮑﺎت دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﻻ زم ﺑﻪ ﺗﺬ ﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اهﻢ ﺁ ﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎ ﺧﺖ ﺻﺪاﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪو اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﮑﯽ را ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎ دﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ در ﻳﺎ ﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺻﺪاﯼ ز ﻧﺒﻮران از ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺧﺒﺮ‬
‫ﻣﻴﺪهﺪ!‬
‫ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ‪ ،‬ﺻﺪاﻳﯽ ﺁ رام ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﺑﺎ رش ﻇﺮﻳﻒ و ﮐﻢ ﺳﺮو ﺻﺪا ‪ ،‬ﺷﺎ ﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ و ﺁراﻣﺶ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎﺻﺪاﯼ ﻧﺴﺒﺘﺂ ﺑﻠﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﮔﺮ ﻣﺎﯼ اﻃﺎق اﺳﺖ ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﻮد(‪.‬‬
‫ﻏّﺮش و دا را ﯼ ﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬وﺟﻮد ﻣﺰاﺣﻤﯽ در ﮐﻨﺪو راﺧﺒﺮﻣﻴﺪهﺪ ‪.‬‬
‫ﺻﺪاﻳﯽ ﮐﻪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ُ‬
‫ﺷﻨﺎ ﺧﺖ ﺻﺪا هﺎ راهﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎ س و ﺗﻮا ﻧﺎ ﻳﯽ ﺧﻮدوﻗﺪرت ﺗﺠﺴﻢ ﺁن ﺑﻴﺎ ن ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺷﺎ ﻳﺪ در ﺑﺨﺶ‬
‫ﺑﻌﺪﯼ ‪،‬ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻧﺒﻮ ر دارﯼ ﭼﻮن ﺁ ﻗﺎﯼ ﮐﻮﺗﻮﻗﻴﺎن ‪ ،‬رﺳﺎ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﻤﻮ ﻧﻪ اﯼ از ﮔﺎ ﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎ ب )ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮ ر دارﯼ ــ ﻧﻮﺷﺘﻪ ‪ :‬ﮐﻮ ﺗﻮﻗﻴﺎن ــﺎﻳﺮوان ﺳﺎل ‪( 1966‬‬
‫ژ اﻧﻮﻳﻪ رﻧﺒﻮ رهﺎ در دا ﺧﻞ اﻃﺎ ﻗﻬﺎﯼ ﺧﺎ ﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪..‬‬
‫هﺮ هﻔﺘﻪ ﻳﮑﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﺎ ﻗﻬﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ‪:‬در ﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮ ﺑﺖ اﻃﺎق در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ؟ و‬
‫از روﯼ ﺁ ن ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرا ن در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺁ ن رﺳﻴﺪﮐﯽ راﺑﺎ ﻳﺪ هﺮ ﺑﺎر در دﻓﺘﺮﯼ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد‪.،‬ورود ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﺪ و ن ﺳﺮو ﺻﺪا وزﻳﺮ ﻧﻮرﻗﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺣﺮارت اﻃﺎق ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﺶ از ‪2‬ﺗﺎ‪ 4‬در ﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﯼ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬و هﺮ ﮔﺰ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﺮﺳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﯼ ﮔﺮم ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ اﻃﺎق ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺑﺨﺎرﯼ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ هﺎﯼ دﻳﮕﺮاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ درو ﭘﻴﮑﺮ اﻃﺎق ﺑﺎ ﻳﺪ ﻃﻮرﯼ ﺳﺎ ﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ درو ن ﺁن ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت از ‪ 6‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮود ﺑﺎ ﻳﺪ ﺷﺒﻬﺎ در اﻃﺎق را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬و رو ز ﺁ ﻧﺮا ﺑﺴﺖ ‪.‬‬
‫رﻃﻮ ﺑﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ‪ 70‬ﻳﺎ‪ 80‬درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻮ ن اﮔﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﻮﮐﻪ هﺎ ﮐﭙﮏ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪.‬و ﻋﺴﻞ درو ن‬
‫ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬ﺑﻌﻀﯽ او ﻗﺎت در اﺛﺮاﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ)رﻃﻮ ﺑﺖ و ﺣﺮارت( ﺗﻤﺎ م زﻧﺒﻮ ران ﮐﻨﺪو از ﺑﻴﻦ ﺧﻮ اهﻨﺪ رﻓﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ هﻮا ﯼ اﻃﺎق ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن ﻋﺴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺧﻮا هﻨﺪ ﺧﻮرد ودرﺁ ﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻟﺬا اﮔﺮ هﻮا ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺁ ب ﻳﺎ ﭘﺎ رﭼﻪ اﯼ ﻧﻤﺪار ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪهﻮ ا ﯼ اﻃﺎ ق را ﻣﺮﻃﻮ ب ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاﯼ درﮎ اﺣﻮال زﻧﺒﻮرهﺎ ﻣﻴﺘﻮان از ﺻﺪاﯼ ﮐﻨﺪو هﺎ ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ‪:‬‬
‫اﮔﺮ زﻧﺒﻮ را ن در ﺣﺎل ﺳﮑﻮ ت ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﺻﺪاﯼ ﻧﺮﻣﺎل دارﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻨﺪو هﺎ ﺻﺪاﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮ د ﮐﻪ ﻧﺎ راﺣﺘﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮش ﺑﻪ ﮐﻨﺪو داﺧﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪45‬‬
‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﺻﺪاﯼ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻗﻮﯼ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪو هﺎداراﯼ ﺻﺪاﯼ زﻳﺎدﯼ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ‪ ،‬هﻮ ا ﯼ اﻃﺎق‬
‫ﮔﺮم اﺳﺖ و هﻮاﮐﺶ ﻻزم دارد در اﻳﻦ ﺣﺎ ﻟﺖ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺁب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﯼ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮا رد ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ‪ ،‬و‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ‪،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﺧﻮ را ﮎ داد‪.‬‬
‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ ﻣﻘﺪار ﯼ ﻗﻨﺪ را ﺧﻴﺲ ﻧﻤﻮدﻩ در ﻣﻠﻤﻞ ﻗﺮاردادﻩ روﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ در ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬و درﮐﻨﺪو را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮ در ﻗﻨﺪ و ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺴﻞ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﻩ رو ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﯼ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ ﺟﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﻣﻮش در دا ﺧﻞ ﮐﻨﺪو رﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺂ ﺟﻠﻮ راﻩ ﭘﺮداز ﺑﺎ ﻳﺪ ﺧﻮ ردﻩ هﺎﯼ ﻣﻮم و زﻧﺒﻮر دﻳﺪﻩ ﺷﻮد!‬
‫در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ وﺳﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺮدﻩ و ﻣﻮش را ﺧﺎرج و ﮐﻨﺪو راﺗﻤﻴﺰﮐﺮد!‬
‫ﮐﺎ رهﺎﯼ دﻳﮕﺮﻣﺎﻩ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪:‬‬
‫ﺗﻤﺒﺰ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪو هﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ‪:‬‬
‫ــ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻘﻮ ﻳﻢ زﻧﺒﻮردارﯼ‬
‫ــ ﻣﺜﺎل وﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺎهﺸﻨﺎﺳﯽ‬
‫ــ زﻧﺒﻮر دارﯼ ﺗﺎﺑﺖ در ﻓﻀﺎﯼ ﺁزاد‬
‫ــ زﻧﺒﻮردارﯼ ﺛﺎﺑﺖ در اﻧﺒﺎر‬
‫ــ ﺻﺪاﯼ ﮐﻨﺪو‬
‫ــ ﻧﻤﻮ ﻧﻪ اﯼ از ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮر دار ﯼ اﻳﺮوان‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ ‪ ) 32‬ﺗﺼﻮ ﻳﺮﯼ از ﻣﻨﻈﺮﻩ ﮐﻮچ زﻧﺒﻮ ران (‬

‫‪46‬‬
‫ﮐﻮچ دادن زﻧﺒﻮرهﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل‬
‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ‪:‬‬
‫ﺷﻨﺎ ﺧﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻳﺮان ‪،‬ﺑﺮاﯼ زﻧﺒﻮ ردا رﯼ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮ ر اﻳﺮان ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮﺑﺶ ‪،‬در ﺗﻤﺎ م ﺳﺎل ‪ ،‬هﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮ ان در‬
‫اﺧﺘﻴﺎ رداﺷﺖ ‪ ،‬ﮐﻮچ دادن زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺮاﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻧﺒﻮ ردارا ن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎرﯼ ﺑﺴﻴﺎر ارزﻧﺪﻩ و ﺿﺮو رﯼ ﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ‬
‫ﭼﻪ ﺑﺎ ﻳﻴﻼق و ﻗﺸﻼق ﮐﺮدن زﻧﺒﻮران ‪،‬از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻤﻶ ﮐﻤﺒﻮد هﺎﯼ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد ‪.‬‬
‫و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ‪،‬ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ هﺎﯼ ﺧﺮﻳﺪاران ﻋﺴﻠﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ وهﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز هﺎﯼ ﮐﺸﺎ ورزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) از ﻧﻈﺮ‬
‫ﺑﺎرورﯼ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻣﺰارع و ﺑﺎ ﻏﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﯼ ﺁ ﻧﻬﺎ( ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎداﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎر ﭘﺮ ﺧﺮج و زﺣﻤﺘﯽ هﻤﺖ ﮔﻤﺎ ﺷﺖ و‬
‫ﺳﻮد و ز ﻳﺎ ن ﺁ ﻧﺮا هﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﻳﮑﯽ دو ﮐﻮچ زﻧﺒﻮ را ن ﺧﻮ د را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽ وﻳﺎ ﻣﻮ ﻓﻘﻴﺖ ‪،‬هﻤﺮا ﻩ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ از روﯼ‬
‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎ ﯼ ﻣﺮﺑﻮ ط ﺑﻪ ﺁ ن زﻣﺎن ‪ ،‬ﻣﻮ رد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻢ ‪.‬‬
‫ﮐﻮ چ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دزﻓﻮل‬
‫از ‪1353/5/28‬‬
‫ﻣﺤﻞ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎن در ﻳﮑﯽ از ﺑﺎ ﻏﻬﺎﯼ ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺟﺎرﻩ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺁ ﻧﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺑﺎ ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪،‬‬
‫ﺑﺮاﯼ ﻓﺮاراز ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻮ هﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯼ زو د رس ‪ ،‬ﭼﺎ رﻩ اﯼ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪ !‬
‫ﻳﮑﯽ از ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎ ﯼ در ﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻧﺪ ﻩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ ،‬ﮔﻠﻬﺎﯼ در ﺧﺖ ﺳﺪر )ﮐُﻨﺎر ( ﺑﻮد ﮐﻪ دا را ﯼ ﺷﻬﺪﯼ ﻗﺎ ﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎ‬
‫ارزش و ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﻋﺴﻠﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ هﺎ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ درﺧﺘﺎن ازهﺸﺘﻢ ﺗﺎ دو ا ز دهﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻞ ﺧﻮ درا اراﺋﻪ‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻮ ﻓﻪ هﺎﯼ اﮐﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و ﮐﺸﺖ هﺎﯼ ﺑﺎﻗﻼ و ﮔﻴﺎ هﺎ ن و ﺣﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﮔﻼﻳﻮل و هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ‪ ،‬هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻠﻬﺎﯼ‬
‫ﻓﺮاوان ﻧﺨﻠﻬﺎﯼ ﻣﻮز ‪ ،‬ﻣﻮا ردﯼ ﺑﻮ دﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﺴﺘﻨﺪ زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ ﺛﺮو ﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮ ﺟﺐ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺑﭽﻪ‬
‫ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ‪:‬در هﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺁ ﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎرﯼ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﺗﺎزﻧﺒﻮران را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮدﻩ و ﻧﺠﺎت دهﻢ‪.‬‬
‫‪ 1‬ــ ﻗﻮ رﮎ هﺎ هﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮد ﻩ ﺑﻮ دﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﯼ زﻳﺎد‪ ،‬ﺑﻪ زﻧﺒﻮ ران ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬هﺠﻮ م دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوهﺎ ‪،‬‬
‫ﻣﻮ ﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮز ﻧﺎ ﺑﻮ دﯼ ﺳﻘﻮ ط ﮐﺮد ﻧﺎ ﺁ ﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﯼ ‪ 18‬ﻗﺎﺑﯽ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪،‬ﭘﺲ‬
‫از ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﻗﺎب ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺒﻮد‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ ﺳﻤﭙﺎ ﺷﯽ هﺎﯼ ﺳﺎ زﻣﺎ ن ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮ زﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ‪ ،‬ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ ودر ﻳﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ هﻢ زدن ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮ ﻧﻬﺎ‬
‫زﻧﺒﻮر ﺑﻪ زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب و ﺑﺪو ن هﺸﺪار ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺮگ ﺑﻮ ﺗﻪ هﺎﯼ ﭘﻨﺒﻪ و ﺁ ﺳﺎ ن‬
‫ﺳﺎ ﺧﺘﻦ ﺑﺮ داﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺒﻮ ردار‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﮕﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺸﻮا ﯼ ورا ﻣﻴﻦ‬
‫از اول اﻣﺮداد ﺗﺎﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ‬
‫ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن در ورا ﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻳﺎ ن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎ ﻩ ‪ ،‬ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪو هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﭽﻪ ﮔﻴﺮﯼ‪ ،‬ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺳﺎ زﯼ ﺷﺎهﺨﺎﻧﻪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن ﻧﺮ و ﻣﻠﮑﻪ ‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻗﻔﺲ ﻓﺮو ش ﺑﺮاﻳﯽ ﻣﻠﮑﻪ هﺎﯼ اﺿﺎﻓﯽ ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪارﯼ ژﻟﻪ روﻳﺎ ل ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ)ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ﻗﺒﻠﯽ( ‪.‬‬
‫‪ 4‬ــ دادن ﻣﻮم )ﻧﺼﻔﻪ( ﺑﺮاﯼ ﺷﺮو ع ﻣﻮ ﻣﺒﺎ ﻓﯽ‬
‫‪ 5‬ــ ﭘﻴﺶ ﺑﺮدن زﻧﺒﻮ را ن ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ‪.‬‬
‫‪ 6‬ــ ﺷﺮو ع ﻋﺴﻞ ‪ ،‬ﺧﺎ رج ﮐﺮدن ﻗﺎ ﺑﻬﺎﯼ ﻋﺴﻞ )ﭘﺮ( و ﺟﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﺮدن ﻗﺎ ﺑﻬﺎﯼ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﺴﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻴﮕﻮ درز ) (‬
‫ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺎ ورزﯼ )ﮐﺸﺘﻬﺎ ﯼ ﮔﻮ ﻧﺎ ﮔﻮ ن ‪/‬ﺑﻮ ﺳﺘﺎن ‪/‬ﺑﺎ ﻏﺴﺘﺎن(‬
‫‪ 1‬ــ ﺧﺎ رج ﮐﺮدن ذﺧﻴﺮﻩ ﻗﺒﻠﯽ‬
‫‪ 2‬ــ ﺑﭽﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ رزرو ﻳﺎ ﺷﺎ هﺨﺎ ﻧﻪ ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ ﺑﺮدن زﻧﺒﻮران ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮ م ‪.‬‬
‫‪ 4‬ــ ﺷﺮو ع ﻋﺴﻞ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ ﺿﻌﻴﻒ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁ ﻧﻬﺎ رو ﯼ ﮐﻨﺪو هﺎﯼ دﻳﮕﺮ )هﻤﺒﻮ ﮐﺮدن(‪.‬‬
‫‪ 5‬ــ ﺧﺎ رج ﮐﺮدن ذﺧﻴﺮﻩ ﮔﺮد ﮔﻞ ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺮ ﻏﻮ ﺑﻴﺖ ﻋﺴﻞ وﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺁ ن ﺑﺮاﯼ ﻓﺼﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ‪.‬‬

‫‪47‬‬
‫ﻳﺎ دداﺷﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ هﺎ ﯼ ﻣﻮﻓﻖ ‪ ،‬در دزﻓﻮل‬
‫روز ‪ 14‬ﺁ ذر ﺗﺎ ‪ 10‬دﯼ ‪ :‬ﺑﺎ زدﻳﺪ ‪ ،‬دادن ﺷﺮﺑﺖ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻠﮑﻪ هﺎ ‪ ،‬اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎ هﺨﺎﻧﻪ‬
‫‪ 10‬دﯼ ﺗﺎ ‪ 25‬دﯼ ‪ :‬ﺑﺎ زدﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﻏﺬا دادن ‪ ،‬رﻳﺨﺘﻦ ﮔﻨﺪ م ﻣﺴﻤﻮم ‪ ،‬زﻳﺮ ﮐﻨﺪوهﺎ‬
‫‪ 2‬ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ دهﻢ ‪ :‬رﻧﮓ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪو هﺎ ‪ ،‬ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻏﺬا‬
‫‪ 18‬ﺗﺎ ‪ 24‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ :‬ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬارﯼ ﺷﺎهﺨﺎﻧﻪ وﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻠﮑﻪ‬
‫‪25‬ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ‪ 4‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ :‬ﺑﭽﻪ ﮔﻴﺮﯼ ‪ ،‬دادن ﻏﺬا و ﻣﺮا ﻗﺒﺖ از ﺁ ﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻓﺎت وﻏﺎرﺗﯽ هﺎ!‬
‫‪ :‬ﺳﻴﻤﮑﺸﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻣﮑﺸﯽ ) ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﮐﺮدن ﻓﻮ ﻧﺪاﺳﻴﻮن(‬
‫از ‪ 5‬اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎ‬
‫‪ 11‬ﺗﺎ ‪ 18‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ :‬ﻗﺎب )ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ( دادن ﺑﻪ ﮐﻨﺪو هﺎ‪.‬‬
‫‪ 12/ 18‬ﺗﺎ ‪: 1/ 1‬ﺑﺎز دﻳﺪ ﻣﻨﻈﻢ‪،‬ﻏﺬا ودارو هﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ‪.‬‬
‫‪1‬و‪7‬و‪18‬و‪ 25‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ :‬ﺑﺎ ز دﻳﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎ رﮐﻨﺪوهﺎ و داد ن ﻗﺎب ﻻزم‪.‬‬
‫‪ :‬ﮐﻮچ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﮐﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ‪.‬‬
‫‪ 5‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ‬
‫ﺗﻘﻮﻳﻢ ﮔﻞ !‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺒﺎ ط ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺷﻨﺎ ﺧﺖ زﻣﺎ ن ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮ دﯼ ﺧﻮ د ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬
‫زﻣﺎ ن و ﻣﮑﺎن ﮐﻮچ زﻧﺒﻮ را ن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﯼ درﺧﺘﺎن و ﺑﻮ ﺗﻪ هﺎ ﯼ هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮ ا هﻨﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﻨﺎ ﺧﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎ هﺎ ن و ﮐﺎ رﺁﻳﯽ ﺁ ﻧﺎ ن در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن و ﺗﻨﻮ ع ﻣﺤﺼﻮ ﻻ ت زﻧﺒﻮ ردا ر ﯼ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮا ن ﺗﻌﻴﻴﻦ‬
‫ﮐﺮد ﮐﻪ‪ :‬در ﭼﻪ زﻣﺎ ﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن را ﺑﺎ ﻳﺪ ﮐﻮچ داد ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮ د ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﻬﺎ ﯼ ﺳﺎل هﺎ و ﻓﺼﻮل ﺁ ﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﺟﺎ ﯼ رو ﻳﺶ و زﻣﺎ ن ﮔﻞ دادن ﮔﻴﺎ هﺎ ن ﻋﺴﻠﺰا را ﺑﺮ رﺳﯽ‬
‫ﻧﻤﻮ دﻩ و ﮐﺘﺎ ﺑﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮا ن «ﮔﻴﺎ هﺎ ن ﻋﺴﻠﺰا ــ از ﺁ ﺳﻴﺎ ﺗﺎ اروﭘﺎ » ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮ دم ‪ .‬و اﻳﻨﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﻳﺎ ددا ﺷﺘﻬﺎ ﯼ‬
‫ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ واﺳﺎس اﻳﻦ ﮐﺘﺎ ب ﺑﻮد ﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮا ﯼ در ﮎ ﺑﻬﺘﺮﻣﻔﻬﻮم )ﺗﻘﻮﻳﻢ ﮔﻞ ( ‪ ،‬ﺁ وردﻩ ام‪: .‬‬
‫ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎرﻩ ‪1‬‬
‫ﺗﻘﻮ ﻳﻢ ﮔﻞ ﺷﻤﻴﺮان‬
‫در ﺳﺎل ‪1350‬‬
‫ﺑﺪو ن ﺷﻬﺪ‬
‫داراﯼ ﮔﺮدﮔﻞ‬
‫اوﻟﻴﻦ ﮔﻞ‪ ،‬ﮔﻞ ﺣﺴﺮت‬
‫‪ 25‬ــ ‪ 29‬اﺳﻔﻨﺪ‬
‫ﮐﻤﯽ ﺷﻬﺪ‬
‫ﮔﺮد ﮔﻞ‬
‫ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺟﻮﻳﺒﺎران)وﺣﺸﯽ(‬
‫‪ 5‬ــ ‪ 6‬ﻓﺮوردﻳﻦ‬
‫ﺷﻬﺪ ﺧﻮب‬
‫و‬
‫ﮔﺮدﻩ‬
‫ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎﯼ ﺑﺎدام‬
‫‪ 7‬ــ ‪12‬‬
‫ﺷﻬﺪ‬
‫و‬
‫ﮔﺮدﻩ‬
‫ﺑﻴﺪ ﻣﺸﮏ‬
‫‪ 8‬ــ ‪10‬‬
‫ﺷﻬﺪ ﻓﺮاوان‬
‫‪ 12‬ــ‪15‬‬
‫و‬
‫ﮔﺮدﻩ‬
‫ﺷﮑﻮ ﻓﻪ ﮔﻴﻼس‬
‫ﺷﻬﺪ ﻓﺮا وان‬
‫‪ 13‬ــ ‪16‬‬
‫و‬
‫ﮔﺮدﻩ‬
‫ﺷﮑﻮ ﻓﻪ زردﺁﻟﻮ‬
‫و ﺷﻬﺪ ﻓﺮا وان‬
‫ﮔﺮدﻩ‬
‫ﺷﮑﻮ ﻓﻪ ﮔﻮ ﺟﻪ ﺳﺒﺰ‬
‫‪ 14‬ــ‪18‬‬
‫ﺷﻬﺪ ﻓﺮا وان‬
‫و‬
‫ﮔﺮدﻩ‬
‫ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ‬
‫‪ 15‬ــ ‪20‬‬
‫‪ 20‬ﺗﺎ ‪ 31‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﺷﮑﻮ ﻓﻪ ﺑﻪ ‪.‬ﮔﻠﻬﺎﯼ زﻣﻴﻨﯽ )ﺑﻮ ﺗﻪ هﺎ( ﮔﺮدﻩ ﻓﺮا وان و ﺷﻬﺪ ﮐﻢ‬
‫ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎرﻩ ‪2‬‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ :‬ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒﺎ‪/‬ﻟﺮﺳﺘﺎن‬
‫‪ 1354/ 6/ 10‬ﮔﻞ ﺟﺎرو ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ !‬
‫‪ 1354/ 7 / 8‬ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺎ روزﻩ ﺗﻤﺎ م ﺷﺪ!‬
‫ﻳﺎ دداﺷﺖ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪3‬‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ :‬ﺟﺎدﻩ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ )درﻩ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ(‬
‫‪ 1356/5/13‬ﮔﻠﯽ از ﺗﻴﺮﻩ ﺛﻌﻠﺐ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮل ‪4‬ﺗﺎ‪ 6‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ وﻓﻮر‪.‬‬
‫‪ 1356/5/10‬ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﭻ اﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻃﻮا ﺑﻮﺗﻪ ‪ 15‬ﺗﺎ ‪ 35‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻞ رو ﻳﺶ ‪ :‬ﮐﻨﺎر ﺁ ب ﺟﺎرﯼ ﻗﻨﺎت ــ ﺷﻬﺪ دارد !‬
‫‪ 1356/5/10‬ﮔﻴﺎهﯽ ازﺳﻨﺘﻮرﯼ هﺎ‪،‬ﮔﻠﻬﺎ دراﻧﺘﻬﺎﯼ ﺳﺎﻗﻪ ‪:‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻮ ﻟﻪ اﯼ ﻧﺮو ﻣﺎدﻩ ﺷﻬﺪﺟﺎﻟﺐ‪.‬‬

‫‪48‬‬
‫ﮐﻮچ دادن زﻧﺒﻮران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻞ‬
‫هﻤﺎ ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺒﻮردارﯼ اﺷﺎ رﻩ ﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻮ چ دادن زﻧﺒﻮرا ن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻞ ‪،‬ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ دﻳﺮﻳﻨﻪ اﯼ دارد‬
‫اﻣﺎ هﺪف ﻏﺎﺋﯽ از ﮐﻮ چ ‪ ،‬ﭘﻴﻮ ﺳﺘﻪ رﺳﺎ ﻧﺪن ﮐﻨﺪو هﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﻬﺘﺮ ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮ دارﯼ ﻋﺴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ دﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻣﺮو ز ﻩ ﺑﺎ ﺷﻨﺎ ﺧﺘﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ رداران ﮐﺎر ﮐﻮ چ زﻧﺒﻮ ران را ﺑﺎ هﺪﻓﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎ م ﻣﻴﺪ هﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻪ از ﺁ ن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﮑﻪ ‪ ،‬ژﻟﻪ رو ﻳﺎل‪ ،‬زﻧﺒﻮ ر ‪،‬ﻣﻮم و ﻋﺴﻞ ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺼﻮل ﮐﺎر زﻧﺒﻮ ر در ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و هﺪف ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ﮐﻮچ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﮐﻮ چ دادن در زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ﺁن‬
‫هﻤﺎ ﻧﻄﻮرﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﻴﺪا ﻧﻴﻢ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ رهﺎ در هﻮاﯼ ﺳﺮد ‪،‬از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﯼ ﺷﺒﺎ ﻧﻪ رو زﯼ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮ د را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻻﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و از رو ﯼ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﻨﺎرﯼ ﺑﻪ و ﺳﻂ ﮐﻨﺪو ﻣﻴﺮوﻧﺪ ﺗﺎ در در ﺟﻪ ﺣﺮا رﺗﻬﺎ ﯼ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد‬
‫ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﻮدﻩ واﻧﺒﺎﺷﺘﻦ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺧﻮ ﺷﻪ اﯼ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻮﺟﻮ دﻳﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺧﻮاب‬
‫زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮوروﻧﺪ ‪.‬‬
‫زﻧﺒﻮ ردارﯼ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻮ چ دارد ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ اﯼ )ﺧﻮ اب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ( ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ز ﻧﺒﻮ ران‬
‫را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد ‪.‬‬
‫زﻳﺮا در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮ رت ‪:‬‬
‫‪ 1‬ــ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ زﻧﺒﻮ را ن در اﺛﺮ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ‪،‬ﻣﺠﺮو ح ﺷﺪﻩ و دﻳﺮ ﻳﺎ زود از ﺑﻴﻦ ﺧﻮ اهﻨﺪ رﻓﺖ ‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ‪ ،‬ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻧﺨﻮ ا هﺪ داﺷﺖ‬
‫‪ 3‬ــ ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺒﻮ را ن ﮐﻪ از ﺣﺎ ﻟﺖ ﺧﻮاب ورﺧﻮت ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﯽ هﺪف ﺑﻪ ﺧﻮ ردن ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 4‬ــ در ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮ د رو )وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل( و ﺧﺼﻮ ﺻﺂ وزش هﻮا ‪،‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎ ﺑﻮ د ﺧﻮا هﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 5‬ــ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮﻣﺎ ‪ ،‬زﻧﺒﻮ را ن دﭼﺎر ﺷﻮ ﮎ ﺷﺪﻩ وزﻳﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ 6‬ــ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﮔﺮﻣﺎ ‪،‬اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ اﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮕﺰارﯼ ﻣﻴﭙﺮدازد اﻣﺎ ﻧﻮزادان ﺑﺪون ﭘﻮ ﺷﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎرﺑﻪ ﺛﻤﺮ‬
‫ﻧﺨﻮا هﻨﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ 7‬ــ ﮐﺎ رﻏﺬا دادن دﺳﺘﯽ هﻢ ‪،‬ﻧﻪ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻳﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫‪ 8‬ــ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ‪ ،‬ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎ ﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎ ﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻏﺎرﺗﯽ هﺎﯼ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎ ورﻧﻴﺰ ‪ ،‬ﮐﺎرﺗﻮﻟﻴﺪ‬
‫زﻧﺒﻮ رراد ﺷﻮار ﺗﺮ ﺧﻮا هﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺒﯽ دﻳﮕﺮﯼ هﻢ اﻳﺠﺎد ﺧﻮ ا هﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﻳﻦ ﮐﻮچ را ﺑﻪ زﻳﺎ ن زﻧﺒﻮ ردار ﺗﻤﺎ م ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﺁ ﻣﺎ دﻩ ﺳﺎ زﯼ ﮐﻨﺪو هﺎ ﯼ زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺮاﯼ ﮐﻮچ‬
‫ﺗﮑﺮار و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺘﺤﮑﺎ م ﮐﻨﺪو هﺎ ‪،‬در هﺮ ﻣﻮردﯼ ﺿﺮو رت دارد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا زﺣﻤﺎت زﻧﺒﻮ ردار ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ‪،‬‬
‫زﻳﺎﻧﺒﺨﺶ و ﺁ زار دهﻨﺪﻩ ﺗﻮ ام ﮔﺮدد ﺧﺼﻮﺻﺂ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮچ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﮐﻮ چ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫ـــ ﻇﺮف ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ داراﯼ ﺷﺮﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﮐﻨﺪوﺧﺎرج ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ـــ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻳﺪ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ـــ ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ هﺮﺻﻮرت ﺑﺎ ﻳﺪ در ﮐﻨﺎر هﻢ ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ وهﻴﭻ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺪو ﻧﺒﺎ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ـــ ﭼﻨﺎ ﻧﭽﻪ درﮐﻨﺪووﻳﺎدر ﻃﺒﻘﻪ اﯼ از ﮐﻨﺪ و ﻳﯽ ﻗﺎب ‪ ،‬ﮐﻢ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻳﺪ در هﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ـــ ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از درو ن ﮐﻨﺪو ‪ ،‬ﮐﻒ ودر هﺮدو ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ‪،‬ﺑﺎﭘﻴﭻ ﻳﺎ اﺑﺰار دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫اﺑﺰارﯼ ﮐﻪ ﺑﺮا ﯼ ﮐﻮ چ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺷﻨﺪ‪:‬‬
‫ـــ ﮐﻼﻩ زﻧﺒﻮ ردارﯼ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﻧﻔﺮات ‪ ،‬دو دﯼ ‪ ،‬اهﺮم ‪ ،‬ﭘﻴﭻ و ﺁﭼﺎر ﺑﺎﺑﺎﻃﺮﯼ ) ﻳﺎ ﻣﻴﺦ و ﭼﮑﺶ( ‪.‬‬
‫ـــ ﭼﺎد رﻧﻔﺮﯼ ‪،‬ﭘﺘﻮ و زﻳﺮ اﻧﺪاز ‪.‬‬
‫ـــ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪو ﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻮا رد اﺿﻄﺮارﯼ ‪.‬‬
‫ـــ ﺁب و اﺑﺰارﯼ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎ ﺷﻴﺪن ﺁ ب از راﻩ ﭘﺮواز ‪ ،‬در ﻣﻮا رد ﺿﺮو رﯼ ‪.‬‬
‫ﻧﻴﺮو ﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮ چ ‪:‬‬
‫ـــ ﮐﺎ رﮔﺮا ﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﭼﻴﺪن و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن زﻧﺒﻮران در وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ زﻧﺒﻮ رﺳﺘﺎ ن ﺟﺪﻳﺪ ‪ ،‬هﻤﮑﺎر ﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﺪ در‬
‫ﮐﺎر ﺧﻮ د ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮﯼ و ﺗﺮ س از زﻧﺒﻮ ر‪،‬ﻓﺠﺎﻳﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد‪.‬‬
‫ـــ ﺑﺎرﮔﻴﺮوﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ هﺎ ﯼ ﮐﻨﺪوﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺗﺎﮐﻨﺪوهﺎ درﺳﺖ در ﮐﻨﺎ رهﻢ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ وﺑﻪ هﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪49‬‬
‫زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮچ‪:‬‬
‫ـــ ﺗﺎ ﺁ ﺧﺮﻳﻦ زﻧﺒﻮ ران ﮐﺎ رﮔﺮ ‪،‬ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ زﻧﮕﺸﺘﻪ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻦ را ﻩ ﭘﺮواز ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و هﺮ زﻧﺒﻮ ردارﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ‬
‫ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ ‪ ،‬ﮐﻨﺪ و هﺎﯼ ﺧﻮدرا ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﺁ ﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ !‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﺮ ﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط روز ﺻﺒﺮﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ رزدن ‪ ،‬را ﻧﻨﺪﮔﯽ و ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوهﺎ‬
‫ـــ وارد ﺷﺪن هﺮ ﺿﺮﺑﻪ اﯼ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو هﺎ ﻣﻮ ﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮا هﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁ ن از دﺳﺖ دادن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮا هﺪ ﺑﻮ د‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁ راﻣﺶ و ﻧﻈﻢ ﻻ زم اﻧﺠﺎ م ﭘﺬﻳﺮد‪.‬‬
‫ـــ در ﺑﺎ رزدن زﻧﺒﻮ را ن ﺑﺎ ﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﻨﺪو هﺎ ﻣﻮازﯼ ﺑﺎر ﮔﻴﺮ‬
‫وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎ رت دﻳﮕﺮ‪ ،‬در ﭘﺮو از هﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺸﺖ وﺳﻴﻠﻪ‬
‫ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از رﺳﻴﺪن ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ هﺎ ﯼ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ‬
‫ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ووزش هﻮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﺗﻬﻴﻴﺞ‬
‫زﻧﺒﻮ ر ان ﻧﺨﻮا هﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪ ) 33‬ﺟﻬﺖ ﺑﺎرزدن ﮐﻨﺪو در ﺑﺎرﮔﻴﺮ(‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪) 34‬ﻧﻈﻢ ﭼﻴﺪن ﮐﻨﺪو هﺎ در ﺑﺎر ﮔﻴﺮ (‬

‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ رﻩ ‪) 35‬ﺗﺮﻳﻠﺮ هﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ زﻧﺒﻮر(‬


Download BienenBienen.pdf (PDF, 5.18 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Bienen.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000061215.
Report illicit content