Instrukcja ONLINE fourTINY v1.2 (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2013 at 22:30, from IP address 78.8.x.x. The current document download page has been viewed 910 times.
File size: 152.35 KB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


fourTINY
Instrukcja obs ugi
PL

©2013

TESTA-QUADRA
fourTINY

Spis tre ci:
Spis tre ci: .............................................................................2
Wst p ....................................................................................3
Elementy zestawu .................................................................3
Dane techniczne ....................................................................3
Rozpakowanie zegara............................................................4
Pod czenie ...........................................................................4
Nastawianie godziny i alarmu ...............................................6
Wygaszanie lamp ..................................................................7
Czujnik wiat a ......................................................................7
Czyszczenie ............................................................................8
Gwarancja .............................................................................8
Producent..............................................................................8

©2012 v1.2

TESTA-QUADRA

2/8

TESTA-QUADRA
fourTINY

Wst p
Dzi kujemy za zakup zegara electroNIXclock. Jego oryginalna
obudowa na pewno dope ni wysmakowane wn trze.
Natomiast ciep a i niespotykana barwa wy wietlaczy nikomu
nie pozwoli przej obok oboj tnie.
Niniejsza instrukcja obs ugi
pos ugiwa si zegarem.

wyja nia

jak

prawid owo

Elementy zestawu
- kompletny, zmontowany zegar wraz z lampkami nixie
- dedykowany wtyczkowy zasilacz sieciowy
- instrukcja obs ugi
Uwaga!
Lampy w które wyposa ony jest zegar s bardzo delikatne.
Zegarem nale y si pos ugiwa ostro nie. Unika wstrz sów
oraz uderze . W przypadku uszkodzenia szklanej ba ki lampy
zegar nale y niezw ocznie od czy od sieci zasilaj cej!

Dane techniczne
Parametr:
Wymiary [wys. x d . x szer.] [mm]:
Masa:
Napi cie zasilania:
Pobór pr du:
Wysoko cyfry:
Mo liwo wygaszenia lamp:
Automatyczna regulacja jasno ci lamp:
Alarm:

©2012 v1.2

TESTA-QUADRA

Warto :
65 x 80 x 180
375g
230VAC
~1,5W
15,5mm
tak
tak
tak

3/8

TESTA-QUADRA
fourTINY

Rozpakowanie zegara
Rozpakowanie nale y przeprowadzi ze szczególn uwag .
Ostro nie wyj zegar z pude ka, odwin z folii. Sprawdzi
wizualnie stan lamp wiec cych nixie.

Pod czenie
Zegar elektroNIXclock jest wyposa ony w kondensatorowy
uk ad podtrzymania odliczania czasu w przypadku zaniku
napi cia sieciowego. W zale no ci od warunków
podtrzymanie trwa do 8 godzin.
Aby uruchomi zegar nale y pod czy
sieciowego do zegara:

z cze zasilacza

1
Nast pnie pod czy
gniazdka:

©2012 v1.2

wtyczk

zasilacza sieciowego do

TESTA-QUADRA

4/8

TESTA-QUADRA
fourTINY

2
Producent dokona wszelkich stara , aby zastosowane lampy
wieci y równomiernie i mocno. Ka dy egzemplarz zegara jest
indywidualnie testowany zanim trafi do klienta. Jednak z
uwagi na wiek zastosowanych lamp, mo e si zdarzy , e
zaraz po w czeniu lampki nie wiec równomiernie nale y
pozostawi zegar w czony do sieci i odczeka oko o godziny
na tzw. wy arzenie. Po tym czasie wszystkie lampki powinny
powróci do pe nej jasno ci.
Je eli pod czenie do sieci nast pi w chwili gdy uk ad
podtrzymania jest roz adowany na wy wietlaczu pojawi si
godzina 00:00 i rozlegnie si sygna alarmu. Aby wy czy
alarm nale y nacisn
którykolwiek z przycisków z ty u
obudowy.
Je eli pod czenie nast pi w momencie gdy uk ad
podtrzymania dzia a nie ma potrzeby nastawiania godziny.

©2012 v1.2

TESTA-QUADRA

5/8

TESTA-QUADRA
fourTINY

Nastawianie godziny i alarmu
Zegar wyposa ony jest w 3 przyciski: „SET”, „+” i „-”.

-

+
SET

Aby nastawi godzin nale y przytrzyma d ej ni 2 sek.
przycisk „SET”. Wy wietlacz minutowy oraz sekundnik zostan
wygaszone. Odpowiedni
godzin
nale y nastawi
przyciskami „+” oraz „-”.
Aby przej
do nastawienia minut, nale y ponownie
przytrzyma przycisk „SET” d ej ni 2 sek. Tym razem
wy wietlacz godzinowy zostanie wygaszony. Odpowiedni
ilo minut nale y nastawi przyciskami „+” oraz „-”.
Ponowne naci ni cie i przytrzymanie przycisku „SET” d ej
ni 2 sek. spowoduje zapisanie nastawionej godziny i przej cie
do nastawiania godziny alarmu. Zasygnalizowane b dzie to
zapaleniem si dolnej kropki sekundnika.
Aby zrezygnowa z nastawiania alarmu nale y nacisn
równocze nie i przytrzyma przycisk „+” i „-”. Alarm zostanie
dezaktywowany, a zegar powróci do trybu odmierzania czasu,
co symbolizuje mruganie kropek sekundnika.
©2012 v1.2

TESTA-QUADRA

6/8

TESTA-QUADRA
fourTINY
Nastawianie alarmu odbywa si analogicznie do nastawiania
czasu. Ponowne naci ni cie i przytrzymanie przycisku „SET”
ej ni 2 sek. spowoduje zapisanie nastawionej godziny i
alarmu oraz przej cie do trybu odliczania czasu, co
symbolizuje mruganie kropek sekundnika.
Alarm zostanie uruchomiony po osi gni ciu nastawionej
godziny na czas 1min. i zostanie automatycznie
dezaktywowany. Wcze niejsza dezaktywacja mo liwa jest
poprzez naci ni cie dowolnego przycisku.

Wygaszanie lamp
Zegar ma mo liwo
wygaszenia wy wietlaczy w celu
wyd enia trwa ci lamp. Aby wygasi lampy nale y
nacisn jednocze nie przyciski „+” oraz „-” i przytrzyma
ej ni 2 sek. Aby w czy ponownie lampy nale y
ponownie nacisn
jednocze nie przyciski „+” oraz „-” i
przytrzyma d ej ni 2 sek. Lampy zostan samoczynnie
czone równie w momencie w czenia sygna u alarmu.

Czujnik wiat a
Zegar zosta wyposa ony w czujnik nat enia wiat a. Jasno
lamp zostanie automatycznie zredukowana w ciemno ci, co
korzystnie wp ywa na ywotno lamp oraz nie powoduje
niepotrzebnego do wietlania pomieszcze w nocy.

©2012 v1.2

TESTA-QUADRA

7/8

TESTA-QUADRA
fourTINY

Czyszczenie
Czyszczenie zegara najlepiej wykonywa
ciereczk .

such , mi kk

Gwarancja
Gwarancj obj te s wszystkie elementy zestawu za
wyj tkiem lamp wiec cych nixie. Okres gwarancji wynosi 1
rok od daty sprzeda y.

Producent
TESTA-QUADRA Przemys aw Zalewski
ul. Wyszy skiego 14
95-015 G owno
NIP: 8331268054
REGON: 101427832
Wyprodukowano w Polsce
Wszystkie prawa zastrze one

©2012 v1.2

TESTA-QUADRA

8/8


Download Instrukcja ONLINE fourTINY v1.2Instrukcja ONLINE fourTINY v1.2.pdf (PDF, 152.35 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Instrukcja ONLINE fourTINY v1.2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000069892.
Report illicit content