avalike suhete nounik.docx .pdf

File information


Original filename: avalike suhete nounik.docx.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 29/04/2013 at 11:15, from IP address 87.119.x.x. The current document download page has been viewed 3549 times.
File size: 85 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


avalike suhete nounik.docx.pdf (PDF, 85 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse 17.04.2012
käskkirjaga nr K-3/9
LISA 3
Tallinna Linnakantselei
avalike suhete teenistuse
sotsiaalmeedia nõuniku ametijuhend

1. Üldsätted
1.1 Sotsiaalmeedia nõunik on Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse (edaspidi
teenistus) koosseisu kuuluv töötaja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu avalike suhete
teenistuse direktor.
1.2 Sotsiaalmeedia nõunik allub Linnakantselei linnasekretärile.
1.3 Sisulise töö osas allub sotsiaalmeedia nõunik avalike suhete teenistuse direktorile.
1.4 Sotsiaalmeedia nõunik asendab teenistuse juhtivspetsialisti või teenistuse direktori poolt
määratud teenistuse töötajat.
1.5 Sotsiaalmeedia nõunikku asendab teenistuse juhtivspetsialisti või teenistuse direktori poolt
määratud teenistuse töötaja.
1.6 Sotsiaalmeedia nõunik juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, teenistuse
põhimäärusest ja käesolevast ametijuhendist.
2. Töökoha eesmärk
Sotisaalmeedia jälgimine, info edastamine ja vahendamine, peavoolumeedia uudiste ja
arvamuslugude kommenteerimine ja Tallinna infomeediumi populariseerimine läbi sotsiaalning kommertskanalite.
3. Põhinõuded
3.1 Kõrgharidus või selle omandamine ning töökogemus meedia- või kommunikatsiooni
valdkonnas.
3.2 Eesti keele oskus C1 tasemel, kahe võõrkeele (soovitavalt vene ja inglise keel) oskus B1
tasemel ametialase sõnavara valdamisega.
3.3 Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, orienteerumine päevapoliitikas,
oskus debateerida poliitiliselt teravatel ja Tallinna jaoks olulistel teemadel.
3.4 Arvuti kasutamise oskus Windows ja Apple Macintoch keskkonnas, sealhulgas
ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti ja vajalike andmekogude
kasutamise oskus. Teadmised foto- ja videotöötlusest.
3.5 Teadmised anonymous proxy kasutamisest.
3.6 Kohusetunne, usaldusväärsus, organiseerimis- ja kohanemisvõime, võime eristada tähtsaid
asju vähetähtsatest, efektiivse ajakasutuse oskus, koostöövalmidus kolleegidega, täpsus ja
korrektsus tööülesannete täitmisel.
3.7 Väga hea suhtlemisoskus, hea eneseväljendus- ja kuulamisoskus ning pingetaluvus.
3.8 Võimekus ja tahe kaitsta tööandja huve poliitiliselt kallutatud meediaväljaannetes ka
töövälisel ajal.
4. Sotsiaalmeedia nõuniku tööülesanded ja kohustused:
4.1 Sotsiaalmeedia infovoo jälgimine, s.h. Twitter, Facebook, YouTube; erinevad
blogikeskkonnad.
4.2 Online uudisteportaalide infovoo jälgimine, mille nimekirja kinnitab teenistuse direktor.

4.3 Sotsiaalmeedias ja uudisteportaalides kujunevate trendide tuvastamine ning uudistest
kokkuvõtete tegemine.
4.4 Ülevaate omamine Tallinna linnapea ja linnavalitsuse liikmete ajagraafikust ning
uudisväärtuslike sündmuste toimumisest.
4.5 Tallinna linnapea ja linnavalitsuse töövaldkonda kuuluvates küsimustes informatsiooni
kogumine ja süstematiseerimine ning nende kajastamise jälgimine väljaspool linnameediat.
4.6 Avalike suhete teenistuse direktori ülesandel algatuskirjade, küsitluste ja sotsiaalmeedias
jagamiseks mõeldud foto- või tekstikollaažide koostamine.
4.7 Linnameedias ilmunud materjali populariseerimine peavoolumeedias.
4.8 Tallinna linnapea ja linnavalitsuse liikmete tegevusega seotud arvamuslugude, artiklite ja
uudiste kommentaariumi jälgimine ja selle tonaalsuse mõjutamine kommenteerimise abil.
4.9 Peavoolumeedias ilmunud tööandja suhtes kriitiliste artiklite, arvamuslugude ja uudiste
linkide vahendamine linnavalitsuse siselisti kommentaariumi mõjutamiseks.
4.10 Linnapea ja linnavalitsuse liikmete nõustamine peavoolumeedias ilmunud kriitiliste
artiklitega seonduvalt.
4.11 Tasakaalustavate
kommentaaride
kirjutamine
nii
anonüümselt
kui
ka
vastukommentaaride vahendamine linnavalitsuse liikmete ja ametite esindajate nime all
nendega eelnevalt kooskõlastades.
4.12 Ettekannete koostamine teenistuse direktorile vastavalt kokku lepitud ajakavale.
4.13 Sotsiaalmeedia nõunik:
4.13.1 osaleb oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel;
4.13.2 teeb tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;
4.13.3 hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel töökohustuste või ametnikul
teenistuskohustuste täitmist või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara;
4.13.4 täidab teisi avalike suhete teenistuse, teenistuse direktori ja linnakantselei sekretariaadi
juhtivspetsialisti või juhataja poolt antud ühekordseid tööülesandeid.
5. Sotsiaalmeedia nõunik vastutab:
5.1 talle pandud tööülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
5.2 talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu
puudutavate andmete ning muu avalikustamisele mittekuuluva informatsiooni hoidmise eest.
5.3 Tallinna linnapea ja linnavalitsuse töötajate maine hoidmise, avaliku arvamuse tõstmise
ning kriitilist muljet tasakaalustava jõu tekitamise eest.
6. Sotsiaalmeedia nõunikul on õigus:
6.1 saada linnakantselei teistelt struktuuriüksustelt, linna ametiasutustelt, ametiasutuste
hallatavatelt asutustelt ja linna osalusega äriühingutelt informatsiooni ja dokumente, mis on
vajalikud temale pandud tööülesannete täitmiseks;
6.2 nõuda linnakantselei struktuuriüksustelt ja teistelt linna ametiasutustelt avalike suhete
teenistuse korralduste tähtaegset täitmist, dokumentide esitamist tähtajaks ja korrektselt
vormistatult vastavalt kehtestatud nõuetele;
6.3 teha avalike suhete teenistuse juhtivspetsialistile ja direktorile ettepanekuid teenistuse töö
paremaks korraldamiseks;
6.4 saada tööülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust;
6.5 kasutada tööülesannete täitmisel linnakantselei tehnilisi töövahendeid ning kaasata
väljaspoolt teenistust eksperte arvutitehniliste küsimuste lahendamisel.
7. Ametijuhendi muutmine
Ametijuhendit võib muuta ainult kokkuleppel töötajaga v.a juhul, kui muudetakse
ametinimetust.


Document preview avalike suhete nounik.docx.pdf - page 1/2

Document preview avalike suhete nounik.docx.pdf - page 2/2

Related documents


avalike suhete nounik docx
t hi uudiskiri sept 2015 est
plakat a4 2017 kava
plakat a4 2017a
directory 2017 final versi cetak
1941 suvi eestis 2007

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file avalike suhete nounik.docx.pdf