incubator5 .pdf

File information


Original filename: incubator5.pdf
Author: Merav&Yagil

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Publisher 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 04/09/2013 at 22:07, from IP address 188.120.x.x. The current document download page has been viewed 1022 times.
File size: 3.7 MB (22 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


incubator5.pdf (PDF, 3.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫הו ִרים יְּ ָק ִרים‪,‬‬
‫ֹ‬
‫שה ו ְּּק ָמה ִמ ּת ֹו ְּך‬
‫סון ֶ‬
‫ֵספֶ ר זֶ ה נִ ּ ַּתן לָ כֶ ם ְּ ּב ַּמ ּ ָתנָ ה ִמ ִּמ ְּש ַּרד ַּה ִח ּנו ְּּך ו ִּמ ִּס ְּפ ִריַּּת ִמ ְּכנָ ֹ‬
‫יהם ַּהכּ ֹל וַּ אֲ ִפלּ ּו‬
‫נות לְּ יַּלְּ ֵד ֶ‬
‫הו ִרים ַּה ּמוּכָ נִ ים לִ ְּק ֹ‬
‫דולָ ה לְּ ַּת ְּק ִציבֵ י ִח ּנו ְּּך וְּ לַּ ֹ‬
‫ַּאהֲ בָ ה ְּּג ֹ‬
‫ייבי ַּאיינְּ ְּש ֵטיין‪.‬‬
‫ֵּב ִ ּ‬
‫ש ִּק ְּ ּבל ּו‪,‬‬
‫שיַּּלְּ ֵדיכֶ ם יְּ ַּב ְּּקש ּו ִמ ֶּכם שוּב וְּ שוּב לִ ְּקרֹא ֶאת ַּה ּ ֵספֶ ר ֶ‬
‫אֲ נַּ ְּחנ ּו ְּמ ַּק ִּוים ֶ‬
‫יבכֶ ם וְּ ַּח ּ ְּפש ּו ְּ ּב ַּביִ ת‬
‫עו ֵרר ָּב ֶהם ָּכל ּ ַּפ ַּעם ֵאת ִש ְּמ ַּחת ַּהדִּ בּ וּר‪ִ .‬ה ְּתבּ ֹונַּ ּנ ּו ְּס ִב ְּ‬
‫וְּ הוּא יְּ ֹ‬
‫או ָתן ִעם ַּה ְּיּלָ ִדים וְּ גַּ ם לְּ בַּ ד ְּ ּכ ֵדי‬
‫כולִ ים לְּ ַּב ּ ֵטא‪ ,‬וְּ ִא ְּמר ּו ֹ‬
‫ש ְּיּלָ ִדים יְּ ֹ‬
‫רות ֶ‬
‫ִמ ִ ּלים ְּק ָצ ֹ‬
‫מו ָחם וְּ ַּס ְּק ָרנ ו ּ ָּתם ‪ַּּ .‬ב ְּּקש ּו ֵמ ֵהם לְּ ַּד ְּמיֵן ֶאת ַּה ִּמ ִ ּלים ‪ ,‬לְּ ִה ְּת ַּר ֵּכז ָּב ֶהן‬
‫לְּ פַּ ּ ֵת ַּח ֵאת ֹ‬
‫חבֵ י ַּה ַּּביִ ת‪ ,‬וַּ אֲ ִפלּ ּו ֵא ֶצל ַּה ּ ְּשכֵ נִ ים‪.‬‬
‫או ָתן ְּ ּב ַּר ֲ‬
‫וְּ לִ ְּצעֹק ֹ‬

‫ְּקח ּו א ֹו ָתם לִ ְּמק ֹומ ֹות ִצבּ ו ִּר ִיּי ם וַּ אֲ ִפלּ ּו לַּ ִּס ְּפ ִריָּה וְּ ַּה ְּרש ּו לָ ֶהם לְּ ַּב ּ ֵטא ֵאת‬
‫שפָ ה‬
‫שר ֵּבי ן ָ‬
‫ַּעל ְּמנָ ת לְּ ַּה ְּט ִמי ַּע ֵאת הֲ ָבנָ ָתם ִ ּב ְּד ַּבר ַּה ֶ ּק ֶ‬
‫ַּה ִּמ ִ ּלי ם ְּ ּבח ֹוזְּ ָקה‬
‫ש ַּּב ִצי ו ִּרים וְּ ִח ּ ְּשפ ּו‬
‫לול ‪ .‬דַּּ ְּ ּבר ּו ִא ּ ָתם ַּעל ַּמ ְּש ָמע וּת ַּה ִּמ ִ ּלים וְּ ַּה ִס ְּמלִ י וּת ּ ֶ‬
‫לְּ ִמ ְּצ ֹ‬
‫יצור ֶח ְּב ָרה‬
‫ֹח‪ַּ ,‬על ְּמנָ ת לִ ֹ‬
‫של ִמ ְּבנֵ י ַּהכּ ַּ‬
‫או ָתם לָ ַּה ְּבנָ יָה ָה ֶח ְּב ָר ִתית ַּה ְּּסמ ּויָה ֶ‬
‫ֹ‬
‫צו ֶד ֶקת ֶּבאֱ ֶמת!‬
‫ֹ‬
‫יאה ְּמ ַּה ָ ּנה!‬
‫ְּק ִר ָ‬

‫שֶׁ ָּלכֶׁם בְַּאהֲ בָּה‪,‬‬
‫יְּ ֶחזְּ ְּק ֵאל ש‪.‬‬
‫סון‬
‫ַּסד ִס ְּפ ִריַּּת ִמ ְּכנָ ֹ‬
‫ְּמי ּ ֵ‬

‫י‪ .‬שוּלְּ ְּט ָהייס‬

‫סו ִדי‬
‫רום‪-‬יְּ ֹ‬
‫רום‪ְּ -‬ט ֹ‬
‫רום‪ְּ -‬ט ֹ‬
‫ְּמנַּ ֵהל ָה ַּא ָ ּגף לְּ ִח ּנו ְּּך ְּט ֹ‬
‫ִמ ְּש ָרד ָה ִח ּנוּךְּ‬

‫ארבעת המופלאים ‪ -‬להקת החיפושיות‪ ,‬שרו יחדיו מילים יפהפיות‬

‫מוזיקה טובה את עולמנו צובעת‪ ,‬בלב של כל אחד היא נוגעת‬

‫מוסיקה בין אנשים מחברת‪ ,‬עבר ועתיד יחדיו היא קושרת‬

‫ָּבטֹור!‬

‫ָּבטור‬

‫בטור‬

‫בטור‬

‫בטור‬

‫בטור‬

‫בטור‬
‫ָּבטור‪.‬‬

‫כל אחד הוא יחיד ומיוחד‪ ,‬אך יחד שרים את השיר האחד!‬

‫אין אנשים שחורים ולבנים‪ ,‬כל אחד הוא ריבוי של גוונים!‬

‫העם במדבר‪ ,‬מזקן עד צעיר‪” ,‬ארץ זבת חלב“ אהב לשיר‬

‫ִאינְ קו‬

‫רחל ולאה‪ ,‬דליה ויונה‪ :‬מדור המדבר ועד דור המגדר‪ ,‬איש לא ישתיק את קולן המושר!‬

‫הנה הם רוקדים‪ ,‬חתן וכלה‪ ,‬שמחים ויוצאים בשירה גדולה‬

‫את הארץ בנו חלוצות וחלוצים‪ ,‬שרו ורקדו בקבוצות ובקיבוצים‬

‫הביטו וראו‪ :‬חיילים גיבורים‪ .‬שומרים הם עלינו‪ ,‬וביחד שרים‬

‫טור‪.‬‬
‫ּב ֹ‬
‫ינקו ִּ‬
‫ִִ‬
‫א‬

‫הנה דיוקנו של חוזה המדינה‪ ,‬מעל בן גוריון שהכריז ובנה‬

‫הורים יקרים‪,‬‬
‫בחרנו לפתוח את ספריית מכנסון בשיר הידוע של דני דותן‪,‬‬
‫”אינקובטור“‪ .‬השיר מזכיר לנו לחשוב היטב על הקיום האנושי‬
‫שאינו מובן מאליו‪ ,‬אך בד‪-‬בבד עם מסרים עמוקים אלו השפה‬
‫הפשוטה והמסר החוזר על עצמו מסייעים אף לילדים קטנים‬
‫להתחבר לשיר ולהבינו‪ .‬כשמאזינים היטב אפשר ללמוד כיצד‬
‫ההברות מתחברות למילה עם משמעות‪ ,‬כיצד גם ממילים‬
‫קטנות אפשר להרכיב אינקובטור גדול‪ .‬הורים ימצאו בשיר דרך‬
‫טובה להתמודד עם שאלות מוקדמות של ילדים בנושא אופן‬
‫הגעתם לעולם‪ ,‬ללא צורך להסתמך על מיתוסים קדם‪-‬מודרניים‬
‫כגון החסידות המביאות את התינוק‪.‬‬
‫יחזקאל שולטהייס— עורך ומשורר‬
‫פרופסור יחזקאל שולטהייס נולד בקיבוץ העירוני צנעא‪-‬‬
‫נובהרדוק בשנת ‪ ,7691‬וגדל לצלילי ”סרג‘נט פפר“ ו“יא עיני יא‬

‫פעילות בחיק המשפחה‬

‫‪‬‬

‫”אינקובטור“‪ ...‬המכשיר מספק הגנה לילד הרך אך איננו‬

‫נצרך לילד שהתפתחותו כסדרה‪ .‬שתפו את ילדיכם במעשים‬
‫שנועדו להגן עליהם ובהחלטותיכם שנועדו לאפשר להם‬
‫להתפתח‪.‬‬

‫‪‬‬

‫תוכלו לעיין באיורים של י‪ .‬שולטהייס המלווים את השיר‪.‬‬

‫אילו מסרים חשובים להתפתחות הילד מצאתם בהם? נסו‬
‫לפרט עם הילד שלושה מסרים הטמונים בכל איור‪.‬‬

‫‪‬‬

‫יצירותיו של יחזקאל שולטהייס אושרו בידי ועדה פדגוגית‬

‫של משרד החינוך‪ .‬בחנו את ילדיכם‪ :‬האם הוא מסוגל לומר‬
‫”פ‪-‬ד‪-‬גו‪-‬גית?“ האם המילה קשה יותר מאשר המילה‬
‫”אינ‪-‬קו‪-‬ב‪-‬טור“?‬

‫רוחי“‪ .‬בבגרותו התמחה במדענות‪ ,‬ומחקריו הרימו תרומה‬

‫‪‬‬

‫מדעית חשובה בתחום המדע‪ .‬לאחר ששימש כדיקן בית הספר‬
‫לאנתרופולוגיה של המדע באוניברסיטה האוסטרלית של‬

‫תשמחנה לספר לילדיכם על החוויה‪ .‬תוכלו להזמין את הילדים‬

‫אוסטרליה החל לעסוק ביצירה ותרגום‪ ,‬והוא בעל תואר משורר‬
‫מוסמך‪ .‬מחקרו הידוע ביותר הוא ”לא תחרוז בשור וראש‬
‫ממשלה‪ :‬משקל‪ ,‬חריזה ופוליטיקה בשירת נתן זך“‪ .‬חרוזיו של‬
‫פרופ‘ שולטהייס מלווים את הספר‪ ,‬מאירים נקודות משמעותיות‬
‫בו ומספקים זווית ראייה רעננה ומקורית על יצירתו של דני‬
‫דותן‪.‬‬

‫האם ילדים במעון של ילדכם היו פגים? אמותיהם ודאי‬

‫לשחק בביתכם ולהשוות את התפתחותם לילדים שנולדו‬
‫במועדם‪.‬‬

‫‪‬‬

‫הספר מראה ציורים דגולים של אמנים שונים‪ .‬נסו לצייר עם‬

‫ילדיכם אינקובטור כפי שהיה מצוייר בידי אנדי וורהול‪ ,‬רוי‬
‫ליכטנשטיין‪ ,‬סלבאדור דאלי ומארק רות‘קו‪ .‬למתקדמים‪ :‬חשבו‬
‫על שלושה שימושים שמרסל דושאן היה עושה באינקובטור‪.‬‬

‫‪Yehezkel Sch.‬‬
‫‪INCUBATOR‬‬
‫‪Illustrations: Y. Schultheiss‬‬
‫עיצוב‪ :‬סטודיו שולטהייס‬
‫© יחזקאל שולטהייס‪3172 ,‬‬
‫‪All rights Reserved‬‬
‫‪Yehezkel Schultsheiss, 2013‬‬
‫מקורות האיורים‪:‬‬
‫שער‪marsdesign.free.fr ;732freevectors.com :‬‬
‫עמ‘ ‪http://waybeyondthedream.files.wordpress.com/2013/05/aa- :2‬‬
‫‪free-hdwallpapers.com ,reading-owl1.gif‬‬
‫עמ‘ ‪ :4‬בייבי איינשטיין בע“מ‬
‫עמ‘ ‪http://www.wallpaperban.com/wallpapers/2013/03/Beatles-Music :9‬‬
‫‪-Art-Beatles-1600x2560.jpg‬‬
‫עמ‘ ‪Leland Castro :1‬‬
‫עמ‘ ‪ :8‬ויקיפדיה; יח“צ ‪ ;Genesis‬הילד עם המקרופון—מקור לא‬
‫ידוע‬
‫עמ‘ ‪The Walt Disney Company; King Features Syndicate; Casterman; :6‬‬
‫‪.Dargaud‬‬
‫עמ‘ ‪.Andy Warhol :71‬‬
‫עמ‘ ‪ ;Roy Lichtenstein :77‬לא ידוע; יחזקאל שולטהייס‪.‬‬
‫עמ‘ ‪ :73‬אהובה קליין‬
‫עמ‘ ‪ :72‬הגר עציון; דוד פולנסקי; יעל רוזן; ראובן קסטרו‬
‫עמ‘ ‪ :74‬יעל אנגלהרט; ויקיפדיה‬
‫עמ‘ ‪ :71‬צייר לא ידוע‪http://www.infocenters.co.il/gfh/multimedia/ ,‬‬
‫‪GFH/0000088442/0000088442_1_web.jpg‬‬
‫עמ‘ ‪ :79‬לע“מ (כנראה זולטן קלוגר)‬
‫עמ‘ ‪ :71‬יח“צ ליפא שמעלצר‬
‫עמ‘ ‪ :78‬רודי וייסנשטיין‪.‬‬
‫כריכה אחורית‪The Walt Disney company/Muppets Studio :‬‬

‫כל הזכויות של ספר זה שמורות למחברים‬
‫ולמאייר‪ ,‬שטרחו והעתיקו בעמל רב מעבודותיהם‬
‫של אחרים‪ .‬יצירה זו מוגנת תחת חוק זכויות‬
‫יוצרים (התשס“ח) ורישום מספר ‪,714181‬‬
‫לתקופה של חיי היוצר ועוד שבעים שנה‪ .‬כל מי‬
‫שייתפס עושה ביצירה שימוש ללא רשות‬
‫מפורשת מן המוציא לאור ייחשב אחלה בן אדם‬
‫בעינינו וצפוי להסב לנו מצב רוח טוב‪ .‬תדפיסו‪,‬‬
‫תצלמו‪ ,‬תעבירו במייל‪ ,‬אחרת בשביל מה כתבנו‬
‫את זה‪.‬‬

‫מהי ספריית מכנסון?‬
‫ספריית מכנסון היא תכנית ייחודית ‪ ,‬השואפת להתחיל את החינוך לאהבת‬
‫הקריאה עוד בטרם למד התינוק לדבר ‪ ,‬ולחשוף אותו לערכים יהודיים‬
‫ואוניברסאליים‪ .‬התכנית נוסדה על ידי קרן שולטהייס בע“מ (מקאו‪-‬סיישל‪-‬‬
‫אנדורה ) ‪ ,‬וכיום היא פועלת בפעוטונים במיזם משותף עם מפעלי מזוט‬
‫לישראל והאגף לחינוך טרום‪-‬טרום‪-‬טרום יסודי במשרד החינוך ויוצרת בסיס‬
‫תרבותי דמוקרטי ומתקדם לילדים מרקעים שונים ‪ .‬באמצעות הפעוטונים‬
‫התכנית מגיעה מדי חודש לעשרות אלפי הורים סחוטים ומספקת להם זמן‬
‫איכות חינם עם ילדיהם ותכניות העשרה מהמתקדמות בעולם‪ .‬הספר כולל‬
‫הצעות לפעילויות משותפות של ההורים עם הילדים ‪ ,‬במטרה למקסם את‬
‫ההבנה של הערכים הפדגוגיים‪ ,‬הדמוקרטיים‪ ,‬האמנותיים והציוניים הטמונים‬
‫בספר ‪ .‬המפגש עם הספרים מהווה הזדמנות ליישום תיאוריות חינוכיות‬
‫מורשות שפותחו בידי המחלקה לתיאוריות חינוכיות באגף התיאוריה של‬
‫משרד החינוך‪ ,‬התרבות‪ ,‬הספורט והתעבורה‪.‬‬


Related documents


martinaiannielloegetn
best places liverpool
researchproject draft2
orange county holiday events 2014
final print job advertisement english editor may 2015
deangelo resume september 2016

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file incubator5.pdf