filadio stp dimotikou .pdf

File information


Original filename: filadio_stp_dimotikou.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign 2.0 CE / Adobe PDF Library 5.0, and has been sent on pdf-archive.com on 27/10/2013 at 16:24, from IP address 79.167.x.x. The current document download page has been viewed 546 times.
File size: 470 KB (12 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


filadio_stp_dimotikou.pdf (PDF, 470 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1

2

Ôá ðáéäéÜ Ý÷ïõí äéêáéþìáôá!

Äéêáßùìá óôï óåâáóìü, óôç öñïíôßäá êáé óôçí ðñïóôáóßá.
Ãé’ áõôü ïé ÷þñåò üëïõ ôïõ êüóìïõ Ýöôéáîáí Ýíáí íüìï
ìå ôá äéêáéþìáôá ôùí ðáéäéþí ðïõ éó÷ýåé ðáíôïý:
ôç ÓÕÌÂÁÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ
1⁄4ëïé ìáò, ìéêñïß êáé ìåãÜëïé, ÷ñåéÜæåôáé íá îÝñïõìå
êáé íá ðñïóôáôåýïõìå áõôÜ ôá äéêáéþìáôá!

3

4

5

6

7

8

9

6

10

11

4
8

2

12

10

3

9

5
13

1

14

7

1. Ôï ………… êáé ç îåêïýñáóç åßíáé êé áõôÜ äéêáéþìáôá ôùí ðáéäéþí!
2. 1⁄4÷é óôéò âñéóéÝò, ôï îýëï, ôá ÷áóôïýêéá! ¸÷ù äéêáßùìá íá æù ÷ùñßò …………!
3. Ôï …………, ôï åðþíõìï êáé ç åèíéêüôçôá åßíáé óôïé÷åßá ôçò ôáõôüôçôÜò ìïõ.
4. Ï ÷þñïò ìïõ, ôá ðñÜãìáôÜ ìïõ êé áõôÜ ðïõ óêÝöôïìáé êáé ………… åßíáé ìÝñïò ôçò éäéùôéêÞò ìïõ æùÞò.
5. ¸÷ù äéêáßùìá íá ìáèáßíù ôé óõìâáßíåé ãýñù ìïõ, äçëáäÞ Ý÷ù äéêáßùìá óôçí …………
6. Ôá ðáéäéÜ ìå åéäéêÝò áíÜãêåò ÷ñåéÜæïíôáé êáé åéäéêÞ …………
7. Áí ìå êáêïðïéïýí, Ý÷ù äéêáßùìá íá æçôÞóù âïÞèåéá êáé …………
8. ¸÷ù ôç äéêÞ ìïõ ðñïóùðéêüôçôá êáé Ý÷ù äéêáßùìá óôï …………!
9. 1⁄4ôáí áññùóôáßíù Ý÷ù äéêáßùìá íá ìå âëÝðåé Ýíáò ………… ãéá íá ãßíù êáëÜ.
10. ¸÷ù äéêáßùìá íá óõæçôÜù ãéá ü,ôé ìå áöïñÜ, íá áêïýí ôç ………… ìïõ êáé íá ìïõ äßíïõí óçìáóßá.
11. Ôï êáëü ………… åßíáé êé áõôü äéêáßùìÜ ìïõ, ãéáôß âïçèÜ óôï óùóôü ìåãÜëùìÜ ìïõ.
12. 1⁄4ëá ôá ðáéäéÜ Ý÷ïõí äéêáßùìá íá æïõí óå Ýíá áóöáëÝò …………
13. ¸÷ù äéêáßùìá íá ðçãáßíù óôï ó÷ïëåßï êáé íá ………… ðïëëÜ ðñÜãìáôá.
14. 1⁄4ëá ôá ðáéäéÜ, êïñßôóéá êáé áãüñéá, üðïéá ãëþóóá êé áí ìéëÜíå, üðïéá êé áí åßíáé ç èñçóêåßá, ôï ÷ñþìá Þ
åìöÜíéóÞ ôïõò, åßíáé …………!

1⁄4ëïé ðñÝðåé íá ãíùñßæïõìå ôá äéêáéþìáôá ôùí ðáéäéþí.
Ïé ìåãÜëïé ÷ñåéÜæåôáé íá õðïóôçñßæïõí êáé íá ðñïóôáôåýïõí
ôá äéêáéþìáôá áõôÜ.

Ãéá íá ðñïóôáôÝøåé êáëýôåñá ôá äéêáéþìáôá ôïõ ðáéäéïý, ç ÂïõëÞ áðïöÜóéóå
ï ÓõíÞãïñïò ôïõ Ðïëßôç ðïõ ðñïóôáôåýåé ôá äéêáéþìáôá ôùí ìåãÜëùí,
íá ãßíåé êáé ÓõíÞãïñïò ôïõ Ðáéäéïý.
Ï ÓõíÞãïñïò êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ
£
£
£
£

áêïýíå êáé óõæçôÜíå ìå ôá ðáéäéÜ,
åðéóêÝðôïíôáé ó÷ïëåßá, éäñýìáôá, íïóïêïìåßá, ê.Ü.,
æçôïýí áðü ôïõò ìåãÜëïõò íá óÝâïíôáé ôá äéêáéþìáôá ôùí ðáéäéþí,
ðñïôåßíïõí óôï êñÜôïò íá êÜíåé ü,ôé ÷ñåéÜæåôáé ãéá ôï êáëü ôùí ðáéäéþí.

Ìðïñåßò
íá ôçëåöùíÞóåéò óôïí ÓõíÞãïñï ôïõ Ðáéäéïý
(1800.11.32000 (9ðì-3:30ìì)
Þ
íá ôïõ óôåßëåéò ãñÜììá
×áôæçãéÜííç ÌÝîç 5, ÁèÞíá 11528
www.0-18.gr
e-mail: cr@synigoros.gr

11

Ó÷åäéáóìüò åíôýðïõ www.sloukeri.com, ÅéêïíïãñÜöçóç: ÃáâñéÞë Ðáãþíçò (troutfishing.deviantart.com/gallery)

www.0-18.gr


Related documents


aniversario surco 2016
vst annual report 2015 16
october2016hooplah
profile
restfortheweary
martina pepe ege bn

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file filadio_stp_dimotikou.pdf