statutlso (PDF)
File information


Author: Marcin Michulec

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 02/11/2013 at 22:02, from IP address 31.134.x.x. The current document download page has been viewed 984 times.
File size: 132.76 KB (10 pages).
Privacy: public file
File preview


§ 1 Ministrant
1. Ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się

służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego,
aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.
2. Od kandydata na ministranta wymagane są odpowiednie przymioty i
przygotowanie.
3. Nie można włączać w grono ministranckie osoby, która chce być ministrantem
na pokaz.
4. Oprócz prośby w sercu należy wymagać dobrych przymiotów tj. modlitwa,
powaga, sens służby, radość, punktualność, porządek, sumienność, gorliwość,
pracowitość i zdyscyplinowanie.

§ 2 Przystąpienie
1. Do grona ministrantów można przystąpić w każdym momencie roku liturgicznego.
2. Od momentu przystąpienia chłopiec jest kandydatem. Może nim zostać osoba w II klasie
szkoły podstawowej.
3. Rozpoczęcie i zakończenie formacji kandydackiej związane jest z odpowiednim
błogosławieństwem.
4. Przyjęcie do grupy ministranckiej winno nastąpić po uprzedniej trwającej co najmniej pięć
miesięcy próbie i po zdaniu egzaminu z ministrantury.

§ 2a Egzamin z ministrantury – zagadnienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kim jest ministrant
Budowa mszy świętej
Nazwy i przeznaczenie naczyń liturgicznych
Umiejętność wykonywania funkcji ministranckich
Opanowanie pamięciowe modlitw liturgicznych
Znajomość szat liturgicznych
Znajomość głównych duszpasterzy diecezji bielsko-żywieckiej
Znajomość przebiegu liturgii: Środy Popielcowej, Niedzieli Palmowej, Triduum
Paschalnego, Procesji Bożego Ciała, Odpustów parafialnych, nabożeństw majowych i
październikowych, świąt Bożego Narodzenia, Bierzmowania, Komunii świętej, mszy z
obecnością biskupa.

§ 2a.1 Ministrant
Ministrare (z łac.) znaczy służyć. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była
piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.
• Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw
liturgicznych.
• Ministrant jest tym, który niesie znaki.
• Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są do liturgii niezbędne.
• Ministrant sam powinien być znakiem.

• Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w
kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.
• Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że uczestniczyć w liturgii nie znaczy tak jak w
kinie albo przed telewizorem tylko służyć czy oglądać tylko współdziałać i współtworzyć ją
czynnie się w niej angażując!

§ 2a.2 Budowa mszy świętej
Obrzędy wstępne – Przygotowujemy się do mszy świętej. Dokonuje się to poprzez śpiew pieśni,
pozdrowienia, wprowadzenie, akt pokuty i modlitwę.
Liturgia słowa – Słuchamy, co Bóg mówi nam przez słowa Pisma Świętego czy Biblię i następnie
odpowiadamy na nie wyznaniem wiary i modlitwą.
Liturgia Eucharystyczna:
• Przygotowanie darów ofiarnych – Przygotowujemy stół ofiarny dla świętej Uczty Ofiarnej.
• Modlitwa Eucharystyczna z Przeistoczeniem – Podczas Modlitwy eucharystycznej kapłan
odmawia prefację modlitwę uwielbienia i dziękczynienia. Kapłan wypowiada słowa
Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy (słowa Przeistoczenia) po czym chleb i wino stają się
ciałem i krwią Jezus Chrystusa. My angażuje my się przez odpowiedzi i wspólne wezwania.
• Komunia święta – Jezus przychodzi do nas w świętej Uczcie.
• Obrzędy Zakończenia – Umocnieni Słowem Bożym i Chlebem Życia, zostajemy przez
kapłana wysłani w świat „idźcie w pokoju Chrystusa”.

§ 2a.3 Nazwy i przeznaczenie naczyń liturgicznych
• Kielich – Jest to naczynie liturgiczne, w którym w czasie mszy świętej umieszcza się wino
do konsekracji.
• Puryfikaterz – Tym ręczniczkiem oczyszcza się i osusza kielich oraz patenę na Hostie.
• Palka – Służy do nakrycia kielicha mszalnego - kwadratowy kawałek usztywnionego
płótna.
• Korporał – Płótno w kształcie prostokąta rozkładane na ołtarzu. Na nim dopiero stawia się
kielich oraz patenę z Hostią podczas liturgii eucharystycznej lub monstrancję podczas
wystawienia.
• Welon na kielich – Jest to tkanina, którą nakryty jest kielich do momentu przygotowania
darów ofiarnych. Ponownie kielich nakrywa się tym welonem po Komunii świętej.
• Patena – W niej znajdują się Hostie, komunikanty przeznaczone do sprawowania mszy
świętej.
• Ampułki – Podaje się w nich wino i wodę do Mszy świętej. W czasie przygotowania darów
ofiarnych miesza się krople wody z winem w kielichu.
• Lawaterz i miednica – Służy do obmycia rąk kapłana w czasie liturgii.
• Ręczniczek – Po czynności obmycia rąk kapłan wyciera je o ręczniczek.
• Monstrancja – Służy ona do wystawienia Najświętszego Sakramentu w celu adorowania go

i noszenia w procesji, służy także do błogosławienia wiernych Świętą Hostią.
• Puszka – Przechowuje się w niej konsekrowane Hostie, komunikanty które pozostały po
rozdzieleniu Komunii świętej.
• Kustodium – Służy do przechowywania świętych Hostii wystawianych w monstrancji.

§ 2a.4 Umiejętność wykonywania funkcji ministranckich
• Rozłożenie kielicha i wniesienie puszek
• Odpowiednie wniesienie ampułek oraz lavabo
• Dzwonienie dzwonkami i bicie w gong
• Znajomość obsługi mszy z asystą
• Posługiwanie się trybularzem i łódką
• Funkcje w czasie Chrztu
• Rozróżnianie ksiąg liturgicznych

§ 2a.5 Opanowanie pamięciowe modlitw liturgicznych
Modlitwa przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię do „Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej
przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje
były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
Modlitwa po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w
Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Akt pokuty
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą,
mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * i was,
bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.
Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Hymn „Chwała na wysokości Bogu”
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy
Cię Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże,

Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże,
Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz
grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z
Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Skład apostolski
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna
Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w
potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna
i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z
Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

§ 2a.6 Znajomość szat liturgicznych
• Ornat – Wierzchnia szata liturgiczna zakładana przez kapłana do Mszy świętej.
• Stuła – Rodzaj szarfy zakładanej przez kapłana na szyję, końce zwisają swobodnie na
piersiach. Diakoni zakładają stułę na ukos.
• Kapa – Szata liturgiczna, używana w czasie odprawiania nabożeństw, które nie są mszami.
Np. pogrzeb, nieszpory.
• Komża – Skrócona biała alba o szerokich rękawach.
• Sutanna – Długa czarna szata sięgająca do kostek, lekko wcięta w pasie, z niskim stojącym
kołnierzykiem, zapinana z przodu na rząd małymi guziczkami, noszona przez duchownych.
• Alba – Biała szata liturgiczna noszona pod ornatem u księży lub innych posługujących przy
ołtarzu.
• Welon – Strój liturgiczny nakładany na ramiona kapłana podczas przenoszenia
Najświętszego Sakramentu lub nakładany na ramiona ministrantów trzymających mitrę lub
pastorał.
• Cingulum – Gruby sznur z frędzlami na obu końcach, którym przewiązuje się albę.
• Humerał – Biała chusta okrywająca szyję i ramiona noszącego albę.
• Dalmatyka – Szata liturgiczna diakona - wkłada się ją na albę i stułę.

• Mitra – Nakrycie głowy zakładane przez zwierzchników kościoła (biskupi, papież,
infułaci). Jest ono zdobione, wysokie, rozcięte na bokach, z dwoma szarfami z tyłu.
• Piuska – To mała, okrągła czapeczka, noszona przez głównych duchownych katolickich:
biskupów, kardynałów, papieża, na szczycie głowy.

§ 2a.7 Biskupi diecezji bielsko-żywieckiej
• bp ordynariusz Tadeusz Rakoczy
• bp pomocniczy Piotr Greger
• bp senior Janusz Zimniak

§ 3 Strój
1. Kandydaci noszą komże.
2. Ministranci noszą komżę lub komżę wraz z peleryną i sutanką.
3. Ceremoniarz, Turyferariusz i Akolici w czasie asysty noszą alby.

§ 4 Stopnie LSO – Liturgicznej Służby Ołtarza
1. Przyjmuje się następujące stopnie ministranckie:
* Kandydat (od rozpoczęcia formacji kandydackiej do włączenia do ministrantów).
* Ministrant:
− Choralista
− Światła
− Księgi
− Ołtarza
− Słowa Bożego
− Animator liturgiczny (ceremoniarz)
− Animator parafialny wspólnoty liturgicznej (moderator)

§ 4a Objaśnienie stopni ministranckich
Kandydat - każdego nowo przyjętego członka naszej wspólnoty obowiązują cotygodniowe zbiórki,
na których uczy się on prawidłowej posługi przy ołtarzu. Okres próbny, po którym kandydat dostaje
miano ministranta następuje po dwóch miesiącach w tym czasie kandydat nie może wykonywać
żadnych funkcji liturgicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności, które są potem sprawdzane przez
komisję sprawdzającą - składającą się z ceremoniarza, przewodniczącego ministrantów, ks.
Opiekuna i ks. Proboszcza, jeżeli wynik testu będzie pozytywny kandydat zostaje uroczyście
przyjęty do grona ministrantów, a jeżeli nie - powtarzany jest okres próbny, po którym następuje
kolejny egzamin. Od momentu zdania egzaminu kandydat staje się pełno prawnym ministrantem.
Ministrant - Pomaga podczas Mszy Świętej i nabożeństw, podczas przygotowania ołtarza i darów
ofiarnych oraz po zakończeniu mszy świętej. Niesie znaki przedmioty - symbole o ważnym
znaczeniu podczas liturgii. W razie potrzeby wykonuje czytania. Podaje księdzu ampułki, rozkłada

kielich i wykonuje sumiennie przeznaczone dla niego zadania. Swoim zachowaniem daje przykład
innym, jest obowiązkowy. Na mszę przychodzi zawszę nie później niż 10 minut przed
rozpoczęciem liturgii. Podczas liturgii ministranci spełniają następujące funkcję:
Stopień liturgiczny

Funkcje liturgiczne

1. Kandydat

1. Kandydat

2. Choralista

2. Ministrant

3.Ministrant światła

3. Ministrant światła - Akolita

4. Ministrant księgi

4. a) Ministrant księgi
b) Ministrant krzyża

5. Ministrant ołtarza

5. a) Ministrant ołtarza
b) Ministrant wody
c) Ministrant kadzidła (Turyferariusz i
Nawikulariusz)
d) Ministranci insygniarze (Mitry i Pastorału)

6. Ministrant słowa Bożego

6. a) Lektor
b) Psałterzysta, Kantor

7. Animator liturgiczny

7. Ceremoniarz

Ceremoniarz - Nadzoruje przebieg liturgii, pomaga w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii,
pomaga w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów, dba o
dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii. Daje wzór i przykład swoim zachowaniem wszystkim
ministrantom. Wybierany jest z nominacji ks. Proboszcza po czym przechodzi kurs.
Turyferariusz - ministrant kadzidła odpowiedzialny za trybularz (kadzielnicę). Swą posługę
spełnia wraz z ministrantem niosącym łódkę zawierającą kadzidło. Turyferariusz także prowadzi
zazwyczaj procesję, jest wyznaczany na stałe przez opiekuna ministrantów.
Nawikulariusz - Posługę swą przy ołtarzu spełnia wraz z turyferariuszem w czasie procesji na
rozpoczęcie mszy świętej, w czasie mszy świętej podczas okadzania przez kapłana ołtarza, przed
czytaniem i po zakończeniu Ewangelii, na ofiarowanie do okadzenia darów, ołtarza, kapłana i ludu
oraz podczas przeistoczenia.
Akolita – ministrant światła (zazwyczaj dwie osoby) akolici to ministranci noszący świece podczas
procesji, idą z obydwu stron krzyża, asystują podczas czytania Ewangelii. Wybierani są przez
Ceremoniarza.

§ 5 Punkty za służbę liturgiczną
1. Posługa ministrancka jest nagradzana punktami wg poniższej tabeli. W tym celu
prowadzony jest dziennik, w których odnotowywane są wszystkie punkty oraz listy
obecności na swoich dyżurach.
2. Punkty zliczane są raz w miesiącu. Ministranci spełniający najgorliwiej swoje obowiązki
zostają nagradzani.

§ 5a Zasady punktacji LSO
• Dyżury niedzielne i świąteczne = +1pkt

• Nieobecność na dyżurze niedzielnym i świątecznym bez usprawiedliwienia = -5pkt
• Nieodpowiednie zachowanie (po konsultacji z Księdzem) = -5 do -10pkt
• Spotkania ministranckie (zbiórki) = +2pkt
• Nieobecność na zbiórce bez usprawiedliwienia = -3pkt
• Służba nadobowiązkowa = +2pkt
• Udział w nabożeństwach, procesjach = +1pkt
• Punkty dodatkowe za pracę, pomoc na rzecz Wspólnoty Parafialnej = od +5pkt do +20pkt
• Pogrzeb (Msza św. + procesje) = +5pkt
• Msza ślubna = +3pkt

§ 6a Funkcje
Funkcje mogą być rozdzielane w trojaki sposób:
1. Wybór poszczególnych funkcji przez duszpasterza LSO
2. Wybór zarządu po konsultacji z Księdzem Opiekunem
3. Funkcje liturgiczne rozdziela ceremoniarz lub inna upoważniona do tego osoba (np.
Grupowy)

§ 6b Kompetencje samorządu ministranckiego
Zadania Prezesa LSO.
* Przewodniczący to inter perens - pierwszy wśród równych.
* Reprezentuje grupę ministrancką we wszystkich koniecznych okazjach.
* Prezes jest odpowiedzialny za posługę ministrantów.
Zadania Vice prezesa LSO.
* Reprezentuje grupę ministrancką we wszystkich koniecznych okazjach.
* Zastępuje prezesa we wszystkich koniecznych sytuacjach.
Zadania Sekretarza LSO
* Prowadzi spotkania formacyjne.
* Sprawdza obecność na spotkaniach.
Zadania Skarbnika LSO
* Powinien prowadzić kronikę ministrancką
* Zbiera składki na potrzeby ministranckie.

Zadania przydzielane indywidualnie przez prezesa LSO
* Prowadzenie strony internetowej
* Organizacja wyjazdów, zawodów sportowych służby liturgicznej

§ 7 Obowiązki ministranta
1. Służba podczas liturgii przy ołtarzu.
2. Uczestnictwo w zbiórkach, spotkaniach formacyjnych, próbach ceremonii.
3. Formacja osobista (praca nad sobą) - kształtowanie postaw zewnętrznych:
* Koleżeństwo,
* Pracowitość,
* Punktualność,
* Kultura słowa,
* Szacunek do drugiego człowieka.
4. Rozwój życia duchowego (religijnego)
* Modlitwa,
* Sakrament Spowiedzi,
* Komunia Święta
5. Udział w mszach św.
6. Szanowanie szat, paramentów liturgicznych itp.
7. Szanuje własność wspólnoty.

§ 8 Prawa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do Poszanowania własnej godności osobistej.
Do uczestnictwa w imprezach ministranckich, chyba, że słusznie został tego pozbawiony.
Do pomocy w osobistym rozwoju.
Nagród, jeśli takie są przyznawane.
Pełne prawa przysługują ministrantom, którzy regularnie wypełniają swoje obowiązki.
Prawa nie przysługują ministrantom, którzy okazjonalnie zakładają komżę.

§ 9 Nagrody i sankcje
§ 9a Nagrody
1. Ministrant ma prawo do nagrody, jeśli taka jest przyznawana i słusznie się mu należy.
2. Formy nagrody
* Ustna wobec całej społeczności ministranckiej.
* Dyplom uznania.
* Nagroda rzeczowa.
* Udział w wyjazdach, zawodach sportowych

§ 9b Sankcje - są przykrą koniecznością, ale także jedną z
form wychowania człowieka.
Przyjmuje się następujące formy sankcji:

1.
2.
3.
4.

Upomnienie w cztery oczy, punkty ujemne
Upomnienie i nagana wobec wszystkich ministrantów, punkty ujemne
Zawieszenie.
Usunięcie z grona LSO.

§ 10 Przewinienia kwalifikujące do usunięcia z LSO
1.
2.
3.
4.

Dewastacja mienia parafialnego /ministranckiego/
Publiczne zgorszenie, złe zachowanie, niekoleżeńskość, znieważenie osób i profanacja.
Niesubordynacja wobec opiekuna i zarządu.
Nieusprawiedliwione nieobecności.

§ 11 Wspólny fundusz ministrancki
1. Celem, dla których tworzy się kasę LSO jest zgromadzenie funduszy na wspólne
przedsięwzięcia takie, jak: stroje liturgiczne, wyjazdy, zawody sportowe itp.
2. Źródła wpływów:
- Składki kwartalne po 2 zł
- Składka z kolędy
- Inne źródła dochodów
3. Zarządzanie kasą:
- Funduszem ministranckim zarządza skarbnik wraz z zarządem i opiekunem.
4. Prawa do korzystania z funduszy ma:
- Prawo do korzystania ze wspólnego funduszu ministranckiego ma opiekun i zarząd.

§12 Uczestnictwo LSO w konkursach i turniejach.
Ministranci, którzy uczestniczą w różnego rodzaju konkursach mają prawo do nagrody, jeśli ta jest
przyznawana imiennie; natomiast, gdy nagroda jest przyznawana zespołowi - należy do
społeczności ministranckiej.

§ 13 Zajęcia sportowe
Jedną z najstarszych form aktywności ludzkiej jest sport, który zaspakaja potrzebę zabawy i jest
źródłem radości człowieka.
1. Propagowanie wśród młodzieży i dzieci gry w piłkę nożną.
2. Nauka przepisów gry w piłkę nożną
3. Nauka sędziowania gry w piłkę nożną.
4. Wdrażanie do gry FAIR PLAY.
5. Nabycie umiejętności organizowania turnieju drużynowego.
6. Umiejętność gry zespołowej /odnalezienia się w z zespole/.
7. Doskonalenie taktyki gry.
8. Integracja społeczności LSO.
9. Wzrost sprawności fizycznej.
10. Kształtowanie cech charakteru człowieka, takie jak: hart ducha, odwaga, wytrwałość,
zdolność przezwyciężania własnych słabości.

§ 13a Regulamin uczestników zajęć
1. Strój sportowy
2. Stosowanie się do zaleceń prowadzącego zajęcia

3.
4.
5.
6.
7.

Chęć doskonalenia zdolności gry w piłkę nożną
Duch zdrowej rywalizacji
Praca w zespole - indywidualizm zakazany!
Kultura osobista
Do drużyny reprezentującej LSO w turniejach rozgrywkach różnego rodzaju będą wybierani
ci ministranci, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach sportowych.

§14 Załączniki
1. Do obowiązującego statutu dołączony może zostać załącznik, regulujący bądź rozszerzający
poszczególne punkty statutu.

§15 Poprawki
1. Nowe załączniki wypracowane przez zarząd LSO mogą być dodawane tylko w obecności
przynajmniej ½ ministrantów


Download statutlsostatutlso.pdf (PDF, 132.76 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file statutlso.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000133257.
Report illicit content