TermsAndCondition (PDF)
File information


Author: Gregor Bermel

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 03/02/2014 at 23:51, from IP address 178.43.x.x. The current document download page has been viewed 952 times.
File size: 124.71 KB (12 pages).
Privacy: public file
File preview


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
DATA WERSJI: 08.08.2013

1.
ZAKRES I ZASTOSOWANIE
1.1
NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (“WARUNKI”) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ, ZE SPRZĘTEM I/LUB OPROGRAMOWANIEM)
(“PRODUKTY”) LUB USŁUG (“USŁUGI”), SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NA
KTÓREJ ZAMIESCILIŚMY NINEJSZE WARUNKI (“STRONA INTERNETOWA”). WSZELKIE ODNIESIENIA TAKIE
JAK “NAS”, “MY” LUB “NASZ” W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ INTERPRETOWANE ODPOWIEDNIO I
OZNACZAJĄ SPRZEDAWCĘ, CZYLI DIGITAL RIVER GMBH, NATOMIAST WSZELKIE ODNIESIENIA DO
"KLIENTA" OZNACZAJĄ KUPUJACEGO.
1.2
Składając zamówienie na niniejszej stronie internetowej („Strona internetowa“) Klient zgadza się na poniższe Warunki.
Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, niniejsze Warunki nie ograniczają jego praw
jako konsumenta wynikających z ustawy.
1.3
Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów przysługuje Klientowi posiadającemu status
konsumenta, w terminie 10 dni od daty odebrania przez niego przesyłki w odniesieniu do Produktów oraz w terminie 10
dni od dnia Akceptacji (patrz pkt 2.3) w przypadku Usług. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego
oświadczenia przed jego upływem na adres:
Digital River GmbH
Vogelsanger Str. 78
50823 Cologne
Germany
Fax +49 (0)221 310 88 29
Email enquiriesemea@digitalriver.com.
Oświadczenie będzie traktowane jako złożone (i) w dniu jego doręczenia na powyższy adres (jeżeli dostarczone
bezpośrednio); (ii) daty przekazania faksu (jeśli przesłane faksem); (iii) od daty wiadomości e-mail wysłanej na podany
wyżej adres.
1.4
O ile nie zostało uzgodnione inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
wypadkach świadczenia usług już rozpoczętych za zgodą konsumenta przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia
od umowy; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po
usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub
wynagrodzenie zależy wyłącznie od zmian cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez
konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy oraz usług w
zakresie gier hazardowych.
1.5
W przypadku Klientów, nie będących konsumentami, zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego,
o ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej.

1.6
Produkt podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów
używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Produkt nie może być
zwrócony niekompletny. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu
opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.
1.7
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez kupującego nastąpi w terminie 14 dni od dnia
nadejścia zwróconego przez Klienta Produktu.
1.8
Zwrot pieniędzy nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Produktu.
1.9
Uprawnienie do odstąpienia na podstawie niniejszego przepisu nie wyłącza uprawnień Klienta do takiego odstąpienia
wynikających z odpowiedzialności za wady towaru oraz/lub gwarancji producenta.
1.10
Powyższe postanowienia obowiązują uzupełniająco do postanowień wskazanych Polityce dotyczącej zwrotów oraz
poniższych Warunków. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Polityką dotyczącą zwrotów a niniejszymi
Warunkami, moc wiążącą mają niniejsze Warunki.

2.
OFERTA, POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA
2.1
Wszystkie ceny i opisy sporządzone lub znajdujące się na Stronie internetowej z zastrzeżeniem dostępności, nie stanowią
oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego i mogą zostać wycofane lub zmienione w każdej chwili przed zawarciem
umowy.
2.2
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Produkty widniejące na Stronie były dostępne, nie możemy zagwarantować, że
wszystkie Produkty będą w magazynie lub, że będą dostępne natychmiast po złożeniu zamówienia. Przed wydaniem
Akceptacji możemy odrzucić zamówienie Klienta, jeśli nie jesteśmy w stanie go zrealizować. W takiej sytuacji, zwrócimy
Klientowi wszelkie koszty poniesione za dany Produkt.
2.3
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę kupna Produktów lub Usług na niniejszych Warunkach i podlega
Naszemu przyjęciu („Akceptacja”).
2.4
Przed Akceptacją, może dojść do wygenerowania automatycznego potwierdzenia zamówienia Klienta za pomocą
wiadomości e-mail. Takie automatyczne potwierdzenie nie stanowi Akceptacji.
2.5

Umowa zostaje zawarta w momencie wysyłki Produktów. W tym momencie następuje również Akceptacja zamówienia, w
tym warunków płatności. Za Akceptację rozumiane też będzie rozpoczęcie świadczenia Usługi.
2.6
Możemy prowadzić zapis otrzymanych zamówień, potwierdzeń, Akceptacji i innych postanowień umów przez pewien czas
po wysłaniu Akceptacji. Możemy dostarczyć Klientowi ich kopie w odpowiedzi na pisemne zapytanie; jednakże Klient
winien zachować kopie wszystkich stosownych dokumentów i niniejszych Warunków dla własnych potrzeb.
2.7.
Oświadczamy, że nie jesteśmy dostawcą Usług oferowanych na Stronie internetowej. Usługi te będą świadczone przez
naszego podwykonawcę, którego nazwa i logo pojawią się na Stronie internetowej. Oferowane Usługi mogą podlegać
dodatkowym warunkom, o których Klient zostanie poinformowany i na które wyrazi swoją zgodę przed dokonaniem przez
nas Akceptacji.

3.
OSWIADCZENIA KLIENTA
3.1
Klient oświadcza, że informacje podane w czasie składania zamówienia są aktualne, dokładne i wystarczą nam do
realizacji zamówienia. Klient (będący osobą fizyczną) oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią i ma zdolność do zawarcia
niniejszej umowy.
3.2
Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie i natychmiastową aktualizację danych pod względem ich dokładności i
kompletności (oraz wszystkich haseł podanych w celu dostępu do Strony internetowej i/lub dokonywania zakupów
Produktów) chronionych przed nieupoważnionym dostępem.
3.3
O ile nie zostało uzgodnione inaczej lub nie jest wymagane przez odpowiednie przepisy, wszelkie gwarancje związane z
Produktami lub Usługami obejmują jedynie Klienta w rozumieniu, że Klient jest użytkownikiem, a nie odsprzedawcą tych
Produktów lub Usług.
3.4
Klient nie może składać żadnych gwarancji czy zobowiązań w Naszym imieniu lub w imieniu producenta, licencjodawcy czy
dostawcy Produktu bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4.
CENA I WARUNKI PLATNOSCI
4.1
Ceny ustalone do zapłaty za Produkty i Usługi są cenami aktualnymi na dzień Akceptacji w walucie wskazanej na Stronie
internetowej, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej. Ceny są udostępnione do wglądu na Stronie internetowej lub w
potwierdzeniu zamówienia, ale w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, ceną ostateczną jest ta objęta Akceptacją.
4.2
W każdej chwili przed wydaniem Akceptacji mamy prawo do cofnięcia rabatu i/lub zweryfikowania cen biorąc pod uwagę

wzrost kosztów (bez ograniczeń) materiałów, przewozu, pracy lub wzrostu czy nałożenia podatku, opłat celnych czy tym
podobnych oraz różnic w kursach walut. Zastrzegamy sobie również prawo do informowania o wszelkich błędach w
opisach Produktów lub błędach w wycenie jeszcze przed wysyłką. W przypadku dalszego zainteresowania realizacją całego
zamówienia, Klient potwierdzi, że Produkt lub Usługa będą dostarczone lub świadczone zgodnie z tak zweryfikowanym
opisem lub zmodyfikowaną ceną.
4.3
Miejsca realizacji zamówień znajdują się (“Terytorium”). O ile nie zostało to określone inaczej, informacja na temat
całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy
dostawy zamówienia i formy płatności. Składając zamówienie, Klient zgadza się tym samym pokryć koszty podatkowe,
wysyłki i przewozu, jakie określiliśmy na Stronie internetowej.
4.4
Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność
zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie
zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony
jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uznania.
4.5
Płatność należy dokonać przed dostawą i w sposób wskazany na Stronie internetowej (inne formy płatności wymagają
naszej zgody). Powyższy obowiązek nie dotyczy Klientów będących konsumentami.
4.6
Poza sytuacjami omówionymi w niniejszych Warunkach lub na Stronie internetowej, płatność musi dotrzeć w całości nawet
w przypadku dostawy niekompletnej lub dostawy wadliwych Produktów.
4.7
Karta kredytowa lub debetowa jest obciążana w momencie złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji
płatności kartą kredytową lub debetową przed dokonaniem Akceptacji.
4.8
Każda faktura będzie podlegała płatności w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej wystawienia. W razie niedopełnienia
jakiejkolwiek płatności w wyznaczonym terminie, wysyłamy tego dnia wezwanie z informacją o niezapłaconych
zafakturowanych kwotach, które należy natychmiast zrealizować.
4.9
Żadne roszczenie wzajemne czy kompensata nie mogą być potrącone z należnej płatności bez naszej pisemnej zgody.
4.10
Wszelkie przyznane Klientowi przedłużenia kredytu możemy zmienić lub cofnąć w każdej chwili. Od zaległych płatności
Klient będzie zobowiązany uiścić odsetki ustawowe.

5.
WYPOWIEDZENIE
5.1
W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; bądź też kiedy Klient nie dokonuje płatności w wyznaczonym

terminie lub narusza którekolwiek z warunków niniejszej umowy, możemy bez naruszania naszych innych praw:
5.1.1
zatrzymać przesyłkę Produktów; i/lub
5.1.2
zawiesić dalsze dostawy Produktów; i/lub
5.1.3
zatrzymać lub zawiesić świadczenie Usług; i/lub
5.1.4
z pisemnym uprzedzeniem, odrzucić zamówienie i odstąpić od wszystkich umów z Klientem.

6.
DOSTAWA I RYZYKO
6.1
Terminy dostaw określone zostały na Stronie internetowej. Terminy dostaw po dokonaniu Akceptacji przez nas
jakiegokolwiek zamówienia są terminami szacunkowymi. Dla Klientów będących konsumentami, dostawa nastąpi w
przeciągu 30 dni od Akceptacji. Jeżeli nie będzie to możliwe Klient będzie miał prawo odstąpić od umowy.
6.2
Dostawa realizowana jest na podany przez Klienta aktualny adres w obrębie Terytorium. Miejsce to jest objęte Akceptacją
(“Adres dostawy”). Klient winien niezwłocznie poinformować o nieścisłościach Adresu dostawy określonego w Akceptacji.
Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmian dokonanych w
Adresie dostawy po wysłaniu zamówienia.
6.3
Jeśli Klient odmówi lub nie przyjmie dostawy Produktów dostarczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami, ryzyko utraty
lub uszkodzenia Produktów przejdzie mimo wszystko i bez naruszenia naszych innych praw:
6.3.1
Będziemy upoważnieni do otrzymania natychmiastowej płatności za dostarczony Produkt lub świadczone Usługi i albo do
zrealizowania dostawy w jakikolwiek sposób, który uznamy za stosowny, albo do przechowania Produktów na ryzyko
Klienta;
6.3.2
Klient zapłaci na żądanie wszelkie koszty związane z przechowywaniem Produktu i koszty dodatkowe powstałe w wyniku
takiej odmowy lub niemożności przyjęcia dostawy;
6.3.3
W ciągu 30 dni od uzgodnionej daty dostawy będziemy upoważnieni do zutylizowania Produktów w odpowiedni sposób,
jaki określamy i możemy przedstawić do rozliczenia wszelkie koszty sprzedaży.

Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do konsumentów.
6.4
Z wyjątkiem sytuacji określonych obowiązującymi przepisami prawa, , Klient nie może odmówić przyjęcia Produktów w
całości lub częściowo z powodu niekompletnej dostawy i zobowiązuje się zapłacić całą należną kwotę nawet w przypadku
opóźnienia w dostawie czy braku dostawy, o ile nie otrzymamy powiadomienia o roszczeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od
daty otrzymania odpowiedniej faktury lub dostawy, a wtedy Klient zapłaci jedynie za ilość rzeczywiście dostarczoną.
6.5
Kiedy dostarczamy Produkty w częściach, każda część stanowi osobną umowę i jakakolwiek usterka w jednej lub większej
liczbie części nie upoważnia Klienta do odrzucenia umowy w całości, ani do anulowania dostawy kolejnej części.
6.6
O ile nie uzgodniono inaczej w niniejszych Warunkach, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z
chwilą dostawy lub kiedy Produkty zostały pozostawione w pomieszczeniach Klienta lub u jakiegokolwiek przewoźnika czy
w środku transportu zapewnionym przez Klienta, zależnie od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

7.
ODMOWA, USZKODZENIE LUB UTRATA PODCZAS TRANSPORTU
7.1
Klient jest odpowiedzialny za kontrolę Produktów po ich otrzymaniu oraz sprawdzenie, czy są one w odpowiednim stanie,
kompletne oraz zgodne z ich opisem. Klient może dokonać zwrotu zakupionych Produktów zgodnie z tymi Warunkami lub
każdą inną Polityką dotyczącą zwrotów znajdującą się na Stronie internetowej.
7.2
Jeśli nie zostało to ustalone powyżej lub nie zostało ujęte w Polityce dotyczącej zwrotów i podlega innym prawom, które
przysługują Klientowi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa:
7.2.1
Klient nie będzie miał prawa do zwrotu lub odmowy przyjęcia Produktów czy Usług, z wyjątkiem:
(a)
uszkodzenia czy utraty Produktów lub ich części podczas transportu (kiedy Produkty są przewożone naszym własnym
transportem lub przez przewoźnika w naszym imieniu) kiedy zostaniemy poinformowani o tym w ciągu 5 dni roboczych od
chwili otrzymania Produktów;
(b)
wad Produktów (które nie są wynikiem żadnego działania, niedbalstwa czy niedotrzymania zobowiązania ze strony Klienta)
zgłoszonych do nas na piśmie w ciągu 30 dni od chwili otrzymania Produktów.
(c)
nieprawidłowego świadczenia Usług (które nie są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient)
zgłoszonych do nas pisemnie w ciągu 5 dni od chwili uwidocznienia się takiej nieprawidłowości.
Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów.

7.2.2
nie będziemy odpowiedzialni za żadne uszkodzenie czy straty wynikające z nieprawidłowej instalacji Produktów; z powodu
użycia Produktów w połączeniu z innym wadliwym, nieprawidłowo zainstalowanym sprzętem; niedbalstwa Klienta;
nieprawidłowego zastosowania lub zastosowania w sposób nie odpowiadający specyfikacjom lub instrukcjom producenta.
7.2.3
w przypadku braku lub niemożności przyjęcia dostawy lub w przypadku wady czy uszkodzenia Produktu lub Usługi,
możemy zgodnie z naszym wyborem (jeżeli Klient nie jest konsumentem) lub zgodnie z wyborem Klienta (jeżeli Klient jest
konsumentem):
(a)
(w przypadku braku lub niemożności dostarczenia Produktu) uzupełnić taki brak lub niedostarczenie produktów i/lub
(b)
w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi, wykonać usługę prawidłowo; i/lub
(c)
w przypadku uszkodzenia lub wad(y) w Produkcie i zgodnie z obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów:
(i)
Wymienić lub naprawić Produkt, kiedy zostanie zwrócony przez Klienta; lub
(ii)
Zwrócić poniesione koszty za każdy Produkt, który okazał się uszkodzony lub wadliwy.
Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających ze stosownych przepisów.

8.
OPROGRAMOWANIE
8.1
Kiedy jakikolwiek dostarczony Produkt jest lub zawiera oprogramowanie ("Oprogramowanie"), jest ono licencjonowane
przez nas lub przez odpowiedniego licencjodawcę/właściciela podlegającego odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika
końcowego lub innym warunkom umowy dołączonym do Oprogramowania ("Warunki licencji") i/lub Produktu.
Dodatkowo:
8.1.1
Takiego Oprogramowania nie wolno kopiować, adaptować, tłumaczyć, udostępniać, rozprowadzać, zmieniać,
modyfikować, rozkładać, dekompilować, dokonywać jego zwrotnej inżynierii lub łączyć z innym oprogramowaniem, z
wyjątkiem kiedy (i) zezwalają na to Warunki licencji lub (ii) obowiązujące prawo wyraźnie nadaje takie prawo, którego nie
można wyłączyć postanowieniami umowy.
8.1.2
Z wyjątkiem sytuacji uwzględnionych w obowiązujących Warunkach licencji, prawa Klienta do zwrotu i/lub zwrotu kosztów
objęte niniejszymi Warunkami i obowiązującą Polityką dotyczącą zwrotów nie mają zastosowania po zdjęciu folii i/lub

zerwaniu pieczęci licencyjnej i/lub użyciu oprogramowania.
8.1.3
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas pisemnie lub w odpowiednich Warunkach licencji, Oprogramowanie
jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, warunków jakości, zdatności użycia, wydajności czy zgodności z
opisem i nie dajemy żadnych gwarancji w związku z instalacją, konfiguracją czy poprawianiem błędów/wad
Oprogramowania. Określenie praw producenta, licencjodawcy czy dostawcy Oprogramowania znajduje się w Warunkach
licencji.

9.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI
9.1
Nasza odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym
wyłączeniem jakichkolwiek szkód mających postać utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu
Produktów lub Usług przez Klienta na podstawie niniejszych Warunków.
9.2
W przypadku konsumentów, poza odpowiedzialnością wynikającą z punktu 9.1 powyżej, ponosimy także odpowiedzialność
wynikającą ze stosownych przepisów prawa.
9.3
Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności prawnej za (a) śmierć lub
uszkodzenie ciała na skutek niedbalstwa przez którąkolwiek ze stron lub osób pracujących na ich zlecenie, ich
przedstawicieli lub pracowników; (b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub (d) wszelkich innych
zobowiązań, które w rozumieniu prawa nie podlegają ograniczeniom lub wyłączeniom.

10.
WŁASNOŚĆ
Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą
całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w niniejszych
Warunkach, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty.

11.
PRAWA STRONY TRZECIEJ
11.1
Klient zabezpieczy nas na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, roszczeń i kosztów powstałych lub wysuniętych
przeciw nam jako rezultat świadczenia przez nas Usług lub przeprowadzania prac na Produktach, kiedy były one wykonane
zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta (lub przedstawiciela Klienta) lub specyfikacjami powodującymi naruszenie
lub domniemane naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony trzeciej.
11.2
W pełnym stopniu dopuszczanych przez prawo i z wyjątkiem określonym wyraźnie w Warunkach licencji lub gdzie indziej,

nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku naruszenia lub domniemania naruszenia praw
własności strony trzeciej do Produktów lub świadczonych Usług. W przypadku, kiedy Produkty są lub mogą być
przedmiotem patentu, prawa autorskiego, prawa do bazy danych, zastrzeżonego znaku firmowego, znaku handlowego czy
innych praw strony trzeciej, mają zastosowanie odpowiednie warunki producenta Produktu i/lub licencjodawcy/właściciela.
Będziemy zobowiązani przenieść na Klienta tylko takie prawo lub tytuł, które posiadamy.

12.
OGÓLNA GWARANCJA “TAK JAK JEST” – BEZ WZGLEDU NA OSOBNE OSWIADCZENIA GWARANCYJNE
DOŁĄCZONE DO PRODUKTU PRZEZ PRODUCENTA;
12.1
Wszystkie specyfikacje, ilustracje, rysunki, dane techniczne, wymiary, dane dotyczące wydajności i inne informacje
dotyczące Produktu na Stronie internetowej lub udostępnione przez nas stanowią jedynie ogólną ilustrację Produktów i nie
stanowią gwarancji lub oświadczenia, z którymi Produkty mają być w zgodzie. Stosowne wymogi, na podstawie których
Klient może określić swoje prawa znajdują się w specyfikacjach producenta lub dokumentacji gwarancyjnej.
12.2
Klient będzie miał prawo do gwarancji producenta, licencjodawcy czy dostawcy wystawionej na dostarczony Produkt, a
odpowiednia dokumentacja w tym zakresie jest dostarczana z Produktem. (Polityka dotycząca zwrotów może również
określać stosowane procedury naprawy lub wymiany dostarczonych wadliwych Produktów.)
12.3
Klient traci swoje prawa do naprawy czy wymiany Produktów lub ich części, które okażą się wadliwe (jeśli nie zostało
uzgodnione inaczej) w sytuacji, gdy:
12.3.1
Produkty były naprawiane lub zmieniane przez osoby inne niż producent, my czy autoryzowany dealer; i/lub
12.3.2
wadliwy Produkt lub Produkty nie były zwrócone razem ze szczegółowym opisem domniemanej wady w ciągu 30 dni od
dnia dostarczenia Produktu; i/lub
12.3.3
wady są wynikiem (całkiem lub częściowo) złej obsługi, nieprawidłowego zastosowania, przechowywania, konserwacji czy
instalacji, nie stosowaniem się do instrukcji producenta lub innych wskazówek opublikowanych lub udostępnionych przez
nas w związku z dostarczonymi Produktami.
12.4
Przepisy dotyczące rękojmi ustawowej nie będą miały zastosowania.

13.
ZGODY, OBOWIĄZKI KLIENTA I EKSPORT
13.1
Jeśli do zakupu, przewozu czy używania Produktu przez Klienta potrzebna jest zgoda jakiegokolwiek organu administracji,
Klient powinien ją uzyskać na własny koszt, a jeśli to konieczne przedstawić nam dowód jej uzyskania na żądanie. Nie


Download TermsAndCondition.PDFTermsAndCondition.PDF (PDF, 124.71 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file TermsAndCondition.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000145122.
Report illicit content