CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka (PDF)
File information


Title: (Microsoft Word - CANAL+ PLATINUM 0 z\263 12 m dla Abonent\363w)
Author: anna.bytner

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2014 at 15:48, from IP address 80.238.x.x. The current document download page has been viewed 741 times.
File size: 52.4 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Warunki Promocji
„CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla Abonentów”
Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM przez okres 12 miesięcy na zasadach
promocyjnych.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów Dostawcy usług z promocji „CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla
Abonentów” (dalej: Promocja).
2. Dostawca usług świadczy usługi objęte niniejszą Promocją na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji, Regulaminie
świadczenia usług z dnia 19 marca 2013 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 19 marca 2013 r. (dalej: Cennik), Szczegółowych Warunkach
świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM.
3. Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi Warunkami Promocji, zaś Abonent
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Dostawca udostępnia Abonentowi na zasadach objętych niniejszą Promocją Opcję dodatkową CANAL+ PLATINUM (dalej: Opcja
dodatkowa) przez okres:
1) od momentu zamówienia/Aktywacji Promocji do końca miesiąca, w którym dokonano zamówienia/Aktywacji oraz 12 kolejnych miesięcy, w
przypadku Abonentów niekorzystających z jakiejkolwiek usługi, w skład której wchodzi Opcja dodatkowa (dalej: Okres gwarantowanego
korzystania z Opcji dodatkowej),
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zamówienia/Aktywacji Promocji przez okres 12 kolejnych
miesięcy, w przypadku Abonentów korzystających z jakiejkolwiek usługi, w skład której wchodzi Opcja dodatkowa (dalej: Okres
gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej).
5. Dostawca usług świadczy usługi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszej Promocji:
1) Tabela Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1),
2) do Opłat związanych ze świadczeniem usług przez Dostawcę usług, w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 niniejszego ustępu,
zastosowanie ma Cennik, Regulamin, Warunki Promocji, Szczegółowe Warunki – właściwe dla usług, z których Abonent korzysta.
6. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2013 r. do odwołania (dalej: Okres Obowiązywania Promocji).
7. Dostawca usług zastrzega sobie prawo zawieszenia, odwołania Promocji w każdym czasie, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.
Informacje o zawieszeniu, odwołaniu Promocji Dostawca usług poda do publicznej wiadomości, w szczególności zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Dostawcy usług.
Rozdział II. Warunki promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług, dostępnych w
Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkami korzystania z Promocji są:
1) korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej przez Okresy gwarantowanego korzystania, o których mowa w Rozdz. I ust. 4 pkt 1 i 2,
2) równoczesne skorzystanie z jednej z promocji na Pakiet, przekształcającej czas obowiązywania Umowy. Szczegóły co do zakresu ofert
promocyjnych w ramach których, możliwym jest skorzystanie z niniejszej Promocji, dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.
2. Abonent ma prawo zrezygnować z Opcji dodatkowej udostępnianej na warunkach niniejszej Promocji:
1) w Okresach gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej, o których mowa w Rozdz. I ust. 4 pkt. 1 i 2 ze skutkiem wyłączenia na koniec
Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec Okresu gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej,
2) po Okresach gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej, o których mowa w Rozdz. 1 ust. 4 pkt. 1 i 2 na warunkach określonych w
Szczegółowych Warunkach świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM oraz Regulaminie.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w czasie oznaczonym z przyczyn uzasadniających wcześniejsze rozwiązanie, a leżących po stronie
Abonenta, Dostawca usług ma prawo żądać od Abonenta kary z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy, w wysokości udzielonych
Abonentowi ulg pomniejszonych o proporcjonalną wartość ulg za okres świadczenia usług od dnia rozpoczęcia korzystania z usług na
podstawie Warunków Promocji do dnia Dezaktywacji usług, zgodnie z Rozdziałem III niniejszej Promocji.
Rozdział III. Ulga udzielona Abonentowi
Korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej w cenie promocyjnej, na podstawie niniejszych Warunków Promocji, związane jest z
udzieleniem Abonentowi ulgi w wysokości 840 zł.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
1. Abonenci korzystający z niniejszej Promocji mają prawo korzystać z innych promocji organizowanych przez Dostawcę usług, o ile ich
Warunki Promocji nie stanowią inaczej.
2. Dostęp do usług w ramach Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM, które Dostawca usług udostępnia w jakości HD (ang. High Definition;
pol. Wysoka Rozdzielczość) możliwy jest tylko na Sprzęcie – typ: Box+, ultraBox+, turboBox+, mediaBox+.
3. Szczegółowa zawartość usług regulowanych niniejszymi Warunkami Promocji dostępna jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w
Biurze Obsługi Klienta.
4. W nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, Umowy, Cennika,
Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM.
5. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Regulaminie, Umowie, Cenniku, Szczegółowych Warunkach świadczenia Opcji
dodatkowej CANAL+ PLATINUM a postanowieniami niniejszych Warunków Promocji, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych
Warunków Promocji.

ITI Neovision S.A., 02-758 Warszawa, al. Gen. W. Sikorskiego 9, dane do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 044 944, 22 310 47 47 (opłata według cennika
operatorów) NIP: 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644,
kapitał zakładowy: 88.898.500 zł, w całości wpłacony.

Tabela Opłat Promocyjnych
Tabela 1
Usługi
Okres gwarantowanego korzystania
z Opcji dodatkowej
Rodzaj usługi

Opcja dodatkowa:
CANAL+ PLATINUM

Miesiąc
skorzystania
z Promocji

od 1 do 12 miesiąca

bez zmian*

0 zł
miesięcznie

Po Okresie gwarantowanego korzystania
z Opcji dodatkowej

70 zł**
miesięcznie

*Opłaty do końca miesiąca, w którym Abonent skorzystał z Promocji, pozostają bez zmian.
** Po Okresie gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej, Opcja dodatkowa świadczona będzie zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM, Regulaminem.

Lista kanałów dla promocji
„CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla Abonentów”
W ramach Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM otrzymuje Pani/Pan dostęp do kanałów: Canal+ Family HD, Canal+ Family2 HD,
Canal+ Film HD, Canal+ Film2 HD, Canal+ HD, Canal+Sport HD.


Download CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopkaCANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf (PDF, 52.4 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000146254.
Report illicit content