CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka .pdf

File information


Original filename: CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf
Title: (Microsoft Word - CANAL+ PLATINUM 0 z\263 12 m dla Abonent\363w)
Author: anna.bytner

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2014 at 15:48, from IP address 80.238.x.x. The current document download page has been viewed 741 times.
File size: 51 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf (PDF, 51 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Warunki Promocji
„CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla Abonentów”
Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM przez okres 12 miesięcy na zasadach
promocyjnych.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów Dostawcy usług z promocji „CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla
Abonentów” (dalej: Promocja).
2. Dostawca usług świadczy usługi objęte niniejszą Promocją na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji, Regulaminie
świadczenia usług z dnia 19 marca 2013 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 19 marca 2013 r. (dalej: Cennik), Szczegółowych Warunkach
świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM.
3. Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi Warunkami Promocji, zaś Abonent
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Dostawca udostępnia Abonentowi na zasadach objętych niniejszą Promocją Opcję dodatkową CANAL+ PLATINUM (dalej: Opcja
dodatkowa) przez okres:
1) od momentu zamówienia/Aktywacji Promocji do końca miesiąca, w którym dokonano zamówienia/Aktywacji oraz 12 kolejnych miesięcy, w
przypadku Abonentów niekorzystających z jakiejkolwiek usługi, w skład której wchodzi Opcja dodatkowa (dalej: Okres gwarantowanego
korzystania z Opcji dodatkowej),
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zamówienia/Aktywacji Promocji przez okres 12 kolejnych
miesięcy, w przypadku Abonentów korzystających z jakiejkolwiek usługi, w skład której wchodzi Opcja dodatkowa (dalej: Okres
gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej).
5. Dostawca usług świadczy usługi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszej Promocji:
1) Tabela Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1),
2) do Opłat związanych ze świadczeniem usług przez Dostawcę usług, w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 niniejszego ustępu,
zastosowanie ma Cennik, Regulamin, Warunki Promocji, Szczegółowe Warunki – właściwe dla usług, z których Abonent korzysta.
6. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2013 r. do odwołania (dalej: Okres Obowiązywania Promocji).
7. Dostawca usług zastrzega sobie prawo zawieszenia, odwołania Promocji w każdym czasie, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.
Informacje o zawieszeniu, odwołaniu Promocji Dostawca usług poda do publicznej wiadomości, w szczególności zamieści stosowną informację
na stronie internetowej Dostawcy usług.
Rozdział II. Warunki promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług, dostępnych w
Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkami korzystania z Promocji są:
1) korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej przez Okresy gwarantowanego korzystania, o których mowa w Rozdz. I ust. 4 pkt 1 i 2,
2) równoczesne skorzystanie z jednej z promocji na Pakiet, przekształcającej czas obowiązywania Umowy. Szczegóły co do zakresu ofert
promocyjnych w ramach których, możliwym jest skorzystanie z niniejszej Promocji, dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.
2. Abonent ma prawo zrezygnować z Opcji dodatkowej udostępnianej na warunkach niniejszej Promocji:
1) w Okresach gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej, o których mowa w Rozdz. I ust. 4 pkt. 1 i 2 ze skutkiem wyłączenia na koniec
Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec Okresu gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej,
2) po Okresach gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej, o których mowa w Rozdz. 1 ust. 4 pkt. 1 i 2 na warunkach określonych w
Szczegółowych Warunkach świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM oraz Regulaminie.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w czasie oznaczonym z przyczyn uzasadniających wcześniejsze rozwiązanie, a leżących po stronie
Abonenta, Dostawca usług ma prawo żądać od Abonenta kary z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy, w wysokości udzielonych
Abonentowi ulg pomniejszonych o proporcjonalną wartość ulg za okres świadczenia usług od dnia rozpoczęcia korzystania z usług na
podstawie Warunków Promocji do dnia Dezaktywacji usług, zgodnie z Rozdziałem III niniejszej Promocji.
Rozdział III. Ulga udzielona Abonentowi
Korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej w cenie promocyjnej, na podstawie niniejszych Warunków Promocji, związane jest z
udzieleniem Abonentowi ulgi w wysokości 840 zł.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
1. Abonenci korzystający z niniejszej Promocji mają prawo korzystać z innych promocji organizowanych przez Dostawcę usług, o ile ich
Warunki Promocji nie stanowią inaczej.
2. Dostęp do usług w ramach Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM, które Dostawca usług udostępnia w jakości HD (ang. High Definition;
pol. Wysoka Rozdzielczość) możliwy jest tylko na Sprzęcie – typ: Box+, ultraBox+, turboBox+, mediaBox+.
3. Szczegółowa zawartość usług regulowanych niniejszymi Warunkami Promocji dostępna jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w
Biurze Obsługi Klienta.
4. W nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, Umowy, Cennika,
Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM.
5. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Regulaminie, Umowie, Cenniku, Szczegółowych Warunkach świadczenia Opcji
dodatkowej CANAL+ PLATINUM a postanowieniami niniejszych Warunków Promocji, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych
Warunków Promocji.

ITI Neovision S.A., 02-758 Warszawa, al. Gen. W. Sikorskiego 9, dane do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 044 944, 22 310 47 47 (opłata według cennika
operatorów) NIP: 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644,
kapitał zakładowy: 88.898.500 zł, w całości wpłacony.

Tabela Opłat Promocyjnych
Tabela 1
Usługi
Okres gwarantowanego korzystania
z Opcji dodatkowej
Rodzaj usługi

Opcja dodatkowa:
CANAL+ PLATINUM

Miesiąc
skorzystania
z Promocji

od 1 do 12 miesiąca

bez zmian*

0 zł
miesięcznie

Po Okresie gwarantowanego korzystania
z Opcji dodatkowej

70 zł**
miesięcznie

*Opłaty do końca miesiąca, w którym Abonent skorzystał z Promocji, pozostają bez zmian.
** Po Okresie gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej, Opcja dodatkowa świadczona będzie zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami świadczenia Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM, Regulaminem.

Lista kanałów dla promocji
„CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla Abonentów”
W ramach Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM otrzymuje Pani/Pan dostęp do kanałów: Canal+ Family HD, Canal+ Family2 HD,
Canal+ Film HD, Canal+ Film2 HD, Canal+ HD, Canal+Sport HD.


Document preview CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf - page 1/3

Document preview CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf - page 2/3
Document preview CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf - page 3/3

Related documents


canal platinum 0 zl 12 m dla abonentow nowa stopka
universe 49 zl 12 m dla abonentow
regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824
arkusz informacyjny
ppz regulamin
odpowiedzi do testu z ochr

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka.pdf