Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow (PDF)
File information


Title: (Microsoft Word - Universe+ 49 z\263 12 m dla Abonent\363w.docx)
Author: anna.bytner

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2014 at 15:48, from IP address 80.238.x.x. The current document download page has been viewed 796 times.
File size: 65.9 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Warunki Promocji

„Universe+ 49 zł 12 m dla Abonentów”
Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta z Pakietu Universe+ przez okres 12 miesięcy na zasadach promocyjnych.
Rozdział I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów ITI Neovision S.A. (dalej: Dostawca usług) z promocji
„Universe+ 49 zł 12 m dla Abonentów” (dalej: Promocja).
2. Dostawca usług świadczy usługi objęte niniejszą Promocją na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji, Umowie
o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulaminie świadczenia usług z dnia 19 marca 2013 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 19
marca 2013 r. (dalej: Cennik), Szczegółowych Warunkach świadczenia Pakietu Universe+, Szczegółowych Warunkach korzystania ze
Sprzętu – typ: Box+, ultraBox+, turboBox+, mediaBox+.
3. Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi Warunkami Promocji, zaś
Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Niniejsza Promocja przekształca Umowę, w Umowę na czas oznaczony stanowiący łączny okres od dnia skorzystania z Promocji
do końca miesiąca, w którym Abonent skorzystał z Promocji oraz okres kolejnych 12 miesięcy.
5. Po upływie czasu oznaczonego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału Umowa ulega przekształceniu na czas
nieoznaczony na zasadach określonych w Regulaminie, niniejszych Warunkach Promocji, w szczególności określonych w Tabeli
Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1).
6. W przypadku, gdy Abonent w chwili skorzystania z Promocji, korzystałby z funkcjonalności Multiroom Standard HD/ Multiroom
Premium HD na warunkach określonych w warunkach promocji wydanych w oparciu o Regulamin świadczenia usług z dnia 1 kwietnia
2011 r., to z dniem przekształcenia Umowy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału, funkcjonalność Multiroom Standard HD/
Multiroom Premium HD przekształca się w Opcję dodatkową Multiroom świadczoną w oparciu o Szczegółowe Warunki
udostępniania Opcji dodatkowej Multiroom, w wariancie Standard lub Premium, odpowiednio do funkcjonalności, z której uprzednio
Abonent korzystał. Abonent w każdym czasie ma prawo do rezygnacji z Opcji dodatkowej Multiroom na zasadach określonych w
Regulaminie, Szczegółowych Warunkach udostępniania Opcji dodatkowej Multiroom.
7. Dostawca usług świadczy usługi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszej Promocji:
1) Tabela Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1),
2) do Opłat związanych ze świadczeniem usług przez Dostawcę usług, w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 niniejszego ustępu,
zastosowanie ma Cennik, Regulamin, Warunki Promocji, Szczegółowe Warunki – właściwe dla usług, z których Abonent korzysta.
8. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 8 listopada 2013 r. do odwołania (dalej: Okres Obowiązywania Promocji).
9. Dostawca usług zastrzega sobie prawo zawieszenia, odwołania Promocji w każdym czasie, z zachowaniem praw nabytych
Abonentów. Informację o zawieszeniu, odwołaniu Promocji Dostawca usług poda do publicznej wiadomości, w szczególności
zamieści stosowną informację na stronie internetowej Dostawcy usług.
Rozdział II. Warunki Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług,
dostępnych w Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkiem korzystania z Promocji jest spełnianie przez Abonenta warunków,
o których mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału.
2. Warunkami skorzystania/korzystania z Promocji są:
1) korzystanie przez Abonenta z Pakietu Universe+, przez czas oznaczony Umowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 4 (dalej: Okres
gwarantowanego korzystania z Pakietu Universe+), oraz w czasie nieoznaczonym Umowy (dalej: Okres promocyjny).
2) w przypadku uprzedniego złożenia przez Abonenta pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania Umowy,
skorzystanie z Promocji stanowi jednocześnie wolę Abonenta do kontynuowania Umowy (z zastrzeżeniem postanowień niniejszej
Promocji).
3. Abonent ma prawo wybrać dodatkowe usługi z oferty Dostawcy usług nie objęte niniejszą Promocją z zastrzeżeniem, iż w takim
przypadku zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Dostawcy usług Opłat za każdą dodatkowo wybraną usługę z oferty
Dostawcy usług, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami, Warunkami Promocji, właściwymi dla wybranej usługi.
4. Abonent w Okresie gwarantowanego korzystania z Pakietu Universe+, ani też po tym Okresie, nie może zrezygnować z Pakietu
Universe+, poza przypadkami rozwiązania/wygaśnięcia Umowy.
5. Abonent może wypowiedzieć Umowę zawartą na warunkach niniejszej Promocji z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia na zasadach określonych w Regulaminie.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w czasie oznaczonym, zgodnie z ust. 5 niniejszego Rozdziału lub wcześniejszego rozwiązania
Umowy w czasie oznaczonym, z przyczyn uzasadniających wcześniejsze rozwiązanie, a leżących po stronie Abonenta, Dostawca
usług ma prawo żądać od Abonenta kary z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy, w wysokości udzielonych Abonentowi ulg
pomniejszonych o proporcjonalną wartość ulg za okres świadczenia usług od dnia rozpoczęcia korzystania z usług na podstawie
Warunków Promocji do dnia Dezaktywacji usług, zgodnie z Rozdziałem III niniejszej Promocji.

ITI Neovision S.A., 02-758 Warszawa, al. Gen. W. Sikorskiego 9, dane do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 044 944, 22 310 47 47 (opłata
według cennika operatorów) NIP: 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 88.898.500 zł, w całości wpłacony.

Rozdział III. Ulga udzielona Abonentowi
Skorzystanie przez Abonenta z usług objętych niniejszą Promocją w cenie promocyjnej, na podstawie niniejszych Warunków
Promocji, związane jest z udzieleniem Abonentowi ulgi w wysokości 480 zł.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
1. Abonenci korzystający z niniejszej Promocji mają prawo korzystać z innych promocji organizowanych przez Dostawcę usług, o ile
ich Warunki Promocji nie stanowią inaczej.
2. Niniejsza Promocja jest dedykowana wyłącznie dla Abonentów ITI Neovision S.A. korzystających ze Sprzętu, którego
producentem jest Advanced Digital Broadcast SA (ADB).
3. Odpowiednikiem dotychczasowego Dekodera nbox HDTV udostępnianego przez ITI Neovision S.A. jest Sprzęt - typ Box+
regulowany Szczegółowymi Warunkami korzystania ze Sprzętu typ – Box+, odpowiednikiem dotychczasowego Dekodera nbox HDTV
recorder udostępnianego przez ITI Neovision S.A. jest Sprzęt – typ ultraBox+ regulowany Szczegółowymi Warunkami korzystania ze
Sprzętu - typ ultraBox+, odpowiednikiem dotychczasowego Dekodera nbox HDTV recorder + Aktywacja TURBO udostępnianego
przez ITI Neovision S.A. jest Sprzęt – typ turboBox+ regulowany Szczegółowymi Warunkami korzystania ze Sprzętu - typ turboBox+.
Producentem Dekoderów: nbox HDTV, nbox HDTV recorder, nbox HDTV recorder + Aktywacja TURBO, jest Advanced Digital
Broadcast SA (ADB).
4. W przypadku chęci korzystania z Opcji dodatkowej Multiroom w wariancie Standard, Abonent ma możliwość skorzystania z co
najmniej jednego a nie więcej niż pięciu Sprzętów Uzupełniających w oparciu o Szczegółowe Warunki udostępniania Opcji
dodatkowej Multiroom.
5. Szczegółowa zawartość usług regulowanych niniejszymi Warunkami Promocji dostępna jest na stronie internetowej Dostawcy
usług oraz w Biurze Obsługi Klienta.
6. W nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, Umowy,
Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia Pakietu Universe+, Szczegółowych Warunków korzystania ze Sprzętu – typ: Box+,
ultraBox+, turboBox+, mediaBox+.
7. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Regulaminie, Umowie, Cenniku, Szczegółowych Warunkach
świadczenia Pakietu Universe+, Szczegółowych Warunkach korzystania ze Sprzętu – typ: Box+, ultraBox+, turboBox+, mediaBox+ a
postanowieniami niniejszych Warunków Promocji, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

Tabela Opłat Promocyjnych
Tabela 1
Usługi
czas oznaczony Umowy
Okres gwarantowanego korzystania z Pakietu Universe+
Rodzaj usługi

Pakiet Universe+

czas nieoznaczony Umowy

Miesiąc
skorzystania
z Promocji

od 1 do 12 miesiąca

bez
zmian*

49 zł
miesięcznie

Okres promocyjny
79 zł
miesięcznie **

*Opłaty do końca miesiąca, w którym Abonent skorzystał z Promocji, pozostają bez zmian.
**Dostawca usług zastrzega sobie prawo do stosowania promocji i upustów odnośnie wskazanej Opłaty, w stosunku do poszczególnych grup Abonentów. Więcej w Biurze Obsługi Klienta.

Lista kanałów dla promocji

„Universe+ 49 zł 12 m dla Abonentów”

W ramach Pakietu Universe+ otrzymuje Pani/Pan dostęp do kanałów: ALE KINO+ HD, Animal Planet HD, Animal Planet (1), AXN Crime
, AXN HD, AXN Sci Fi, AXN Spin HD, Baby TV, BBC Entertainment, BBC HD, BBC Knowledge HD, BBC Lifestyle, Blink (1), Cbeebies (1),
Comedy Central (1), Comedy Central Family (1), Discovery Channel HD, Discovery Historia (1), DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY
WORLD, Disney Channel (1), Disney Junior (1), Disney XD (1), DOMO+ HD, Eurosport 2 HD (1), Eurosport HD (1), Filmbox, Fox HD (1),
Fox Life HD, ID Investigation Discovery, Kino Polska , KUCHNIA+ HD, MGM HD, MiniMini+ HD, MTV Live HD (1), MTV Polska (1), MTV
Rocks (1), Nat Geo Wild HD, National Geographic HD, Nick (1), Nick Junior (1), Nickelodeon HD (1), nSport HD, Orange Sport (1),
PLANETE+ HD, Polsat, Polsat 2, Polsat Biznes(1), Polsat Café, Polsat Crime & Investigation, Polsat Film, Polsat JimJam, Polsat HD
(2), Polsat News(1), Polsat Play, Polsat Sport News(1), Puls 2, Religia.TV (1), Romance TV HD, Superstacja(1), teleTOON+ HD, TLC HD,
TV5 Monde (1), TTV(1), TV4(1), TV6(1), TV Puls, TVN, TVN 24, TVN 24 HD, TVN 7, TVN 7 HD, TVN CNBC, TVN HD, TVN METEO, TVN
Style, TVN STYLE HD, TVN Turbo, TVN Turbo HD, TVP 1, TVP 1 HD, TVP 2, TVP 2 HD, TVP HD, TVP Historia, TVP Info, TVP Regionalna,
TVP Rozrywka, TVP Seriale, TVP Sport, VH1 (1).
Przypis:
(1) Kanały świadczone promocyjnie na podstawie Rozdz. V ust. 1 Regulaminu
(2) Kanały możliwe do odbioru na Sprzęcie, którego producentem jest Advanced Digital Broadcast SA (ADB)


Download Universe+ 49 zl 12 m dla AbonentowUniverse+ 49 zl 12 m dla Abonentow.pdf (PDF, 65.9 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000146255.
Report illicit content