Informacja o wyborze ofert BRAUZE (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 388 (Windows 7 Business Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2014 at 09:52, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 847 times.
File size: 301.29 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
87-100 Toruń, ul. Hallera 35, lok. 2; REGON 340884151; EKD 9499Z

INFORMACJA O WYBORZE OFERT
W dniu 09 kwietnia 2013. godz. 14.30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:
1. Przewodniczący – Krzysztof Ślebioda,
2. Członek – Przemysław Doboszewski
dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie monitoringu
ornitologicznego w rezerwacie przyrody Bagno Głusza i obszarze specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00362/12.
Postępowanie prowadzono w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona ptaków w
rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu wg art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zgodnie z Wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem Zawierania Umów o
wartości równej lub wyższej niż 14 000 euro TP ALAUDA
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Biuro Projektu TP ALAUDA ul. św.
Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń w dniu 09 kwietnia 2013. godz. 14.30
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na
realizację zamówienia, tj. 196 650,00 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert (09 kwietnia 2013. godz. 14.00) złożono następujące
oferty:
1. Liczba złożonych ofert: 3 (w tym ważnych 2),
2. Wykluczonych: 0 wykonawców,
3. Odrzuconych: 1 oferta,

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
87-100 Toruń, ul. Hallera 35, lok. 2; REGON 340884151; EKD 9499Z
4. Uzasadnienie odrzucenia jednej z ofert:
 oferta złożona przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu
(zgodnie z zapisami w statucie podmiotu i KRS)
 podmiot nie posiada w celach statutowych zapisów umożliwiających mu
świadczenie usług wymaganych przez zamawiającego.
Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł,
brutto)

Cena oferty (zł,
netto)

Liczba
punktów

1

Stowarzyszenie M.O.S.T
"Możemy Obrać Swój Tor"; Na
Stoku 9/15,25-437 Kielce
Tringa Andrzej Węgrzynowicz;
Brygady Pościgowej 6/17;
Warszawa

86 000,00

86 000,00

odrzucono

159 531,00

129 700,00

99

157 930,00

157930,00

100

2

3

Tomasz Brauze; Toruń

Wybrany wykonawca: Tomasz Brauze - 157 930,00 złotych brutto - 100 punktów
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (maksymalna liczba punktów).

Zatwierdzam dnia 11 kwietnia 2013


Download Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZEInformacja-o-wyborze-ofert_BRAUZE.pdf (PDF, 301.29 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Informacja-o-wyborze-ofert_BRAUZE.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000157168.
Report illicit content