Jonas Färnqvist Bengtsson fortsatt vård (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Canon / Adobe Acrobat 9.42 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2014 at 23:01, from IP address 46.246.x.x. The current document download page has been viewed 2257 times.
File size: 62.51 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


Sida l (3)

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM
2011-02-22
Meddelad i
Växjö

Mål nr
435-11

ANMÄLARE
Chefsöverläkaren vid Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
351 12 Växjö

MOTPART
Jonas Bengtsson, 770219-6697
Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
351 12 Växjö

c

Offentligt biträde: Jur.kand. Mats Edvardsson
Centrumadvokatema Syd AB
Östra Storgatan 34
293 34 Olofström

SAKEN
Anmälan om medgivande till fortsatt rättspsykiatrisk vård enligt 16 § LRV

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Den slutna rättspsykiatriska vården av Jonas Bengtsson ska fortsätta.

..•

--...

Förvaltningsrätten upphäver Jonas Bengtssons tillstånd att vistas utanför
sjukvårdsinrättningens område men inom Sigfridsområdet.

Ersättning ska betalas till Mats Edvardsson med 6 753 kr, varav för arbete
5073 kr, tidsspillan 321 kr, utlägg 8 kr och mervärdesskatt 1 351 kr.

Förvaltningsrätten förordnar att 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter om enskilds
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som lagts fram vid domstolens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i
denna dom.

Dok.Id 22943
Postadress
Box 42
35103 Växjö

Besö ksad ress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-86800
0470-86950
E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

DOM

I VÄXJÖ

YRKANDEN M.M.
Jonas Bengtsson genomgår sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Förvaltningsrätten beslutade senast i dom den 31 augusti 2010, mål nr 3643-10, om fortsatt vård.

Chefsöverläkaren anmäler frågan om särskild utskrivningsprövning och
anser att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta. Han anför bl.a.
följande. Jonas Bengtsson lider alltjämt av den psykiska störning som föranledde hans ursprungliga vårdöverlämnande och till följd härav föreligger
det risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag.

Jonas Bengtsson medger chefsöverläkarens ansökan.

Åklagaren anser att det alltjämt föreligger stor risk för att Jonas Bengtsson
återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag och delar på den grunden
uppfattningen att vården ska fortsätta. Åklagaren ansöker vidare om att
förvaltningsrätten ska upphäva sitt beslut om tillstånd till vistelse utanför
vårdinrättningens område avseende Jonas Bengtsson och hänvisar härvid
till misstankar om nya brott.

Chefsöverläkaren anför, i fråga om åklagarens ansökan, att friförmånema
under senare tid inte varit i tillämpning.

J onas Bengtsson bestrider åklagarens ansökan.

Carsten Theise, som har hörts som sakkunnig, anser att den slutna rättspsykiatriska vården bör fortsätta.

Sida 2
435-11

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Enligt 16 § LRV ska vården upphöra när
1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet
om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag, och
2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och
personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon
a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller
b) ges öppen rättspsykiatrisk vård.

Av 22 b § LRV framgår att allmän åklagare får ansöka om att förvaltningsrätten upphäver beslut om tillstånd till vistelse utanför vårdinrättningens
område.

Utredningen i målet visar att det till följd av den psykiska störning som
föranlett tvångsvården alltjämt finns risk för att Jonas Bengtsson återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag. Redan på grund härav saknas förutsättningar att låta vården upphöra .
..

-"'""
Mot bakgrund av uppgifterna om misstankar om nya brott anser förvaltningsrätten vidare att beslutet om tillstånd att vistas utanför vårdinrättning-

p-'"

\~

ens område ska upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (Dv 3103 D)

I avgörandet har även nämndemännen Ros-Marie Gustavsson, Inger Henriksson och Birgitta Ståhl deltagit.

Sida 3
435-11

Bilaga

I

~I

SVERIGES DOMSTOLAR

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i
Jönköping.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas
till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni anser att domen/beslutet ska ändras och vilken
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som
Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare
gett in.

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert
överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre
veckor från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen
kommer in nästa vardag.
Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni
överklagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer.

Underteckna skrivelsen, gör namn förtydligande samt uppge personnummer, yrke,
postadress och telefonnummer. Adress och
telefonnummer till Er arbetsplats ska också
anges samt eventuell annan adress där Ni
kan nås för delgivning. Har Ni redan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet - och
om de fortfarande är aktuella - behöver Ni
inte uppge dem igen.


Om Ni anlitar ombud kan ombudet i stället underteckna skrivelsen. Ombudet ska
sända in fullmakt i original samt uppge sitt
namn, adress och telefonnummer.Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen
till kammarrätten.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av förvaltningsrättens dom/beslut.
Behöver Ni fler upplysningar om hur man
överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten.

i4P~

~~'4{,>

>
Cl

www.domstol.se


Download Jonas Färnqvist Bengtsson fortsatt vårdJonas Färnqvist Bengtsson fortsatt vård.pdf (PDF, 62.51 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Jonas Färnqvist Bengtsson fortsatt vård.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000162826.
Report illicit content