Jonas Färnqvist Bengtsson permissioner (PDF)
File information


Title: 2010-09-14

This PDF 1.6 document has been generated by PaperPort 11.0 / Adobe Acrobat 9.42 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2014 at 23:01, from IP address 46.246.x.x. The current document download page has been viewed 1154 times.
File size: 63.86 KB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


• t

'.'

KAMMARRÄTTEN
I JÖNKÖPING
Avdelning 2

DOM

Sida l (3)
Mål nr 2383-08

2008-08-28
Meddelad i Jönköping

KLAGANDE
Jonas Färnqvist, 770219-6697
Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
351 12 Växjö

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Länsrättens i Kronobergs län dom den 10 juni 2008 i mål nr 678-08, se
bilaga A

SAKEN
Tillstånd enligt 10 § lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård att vistas
utanför sjukvårdsinrättningens område

Jonas Färnqvist fullföljer sin i länsrätten ilirda talan. Han anför i huvudsak följande. Tiden för permissionerna har nu löpt ut. Hans överklagande
bör emellertid ändå prövas i sak, eftersom kammarrättens bedömning kan
få betydelse vid kommande prövningar av hans permissionsansökningar.
Han har sedan år 2004 haft tio besökspermissioner, vilka har förlöpt väl.
På grund av medicinering har han lika låga testosteronhalter som ett barn.
Det är konstigt att åklagaren har synpunkter på att permissionerna skulle
äga rum på Evedals camping. Han har tidigare haft permissioner dit. Han

är inte heller någon överfallspedofil utan en relationspedofil. Han har inte
längre någon sexuallust. Han är medveten om att han behöver driftnedsättande medicin resten av sitt liv. Han begick nya brott i februari 2005.
Trots detta har han beviljats en permission år 2006 och en permission år
2007. Han ser därför ingen logik i länsrättens dom.

Chefsöverläkaren tillstyrker bifall till överklagandet.

Vederbörande åklagare avstyrker bifall till överklagandet.

Dok.Id 61896
Postadress
Box 2203
55002 Jönköping

Besöksadress
Slottsgatan 5

Telefon
Telefax
036·156500
036-161968
E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-11 :30
13 :00-15 :00

Sida 2
Mål nr 2383-08

DOMSKÄL

Jonas Färnqvist dömdes den 23 juli 1999 av Örebro tingsrätt får grov
misshandel, olaga frihetsberövande, olaga hot, grov våldtäkt, grovt
sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt ofredande, barnpornografi brott
och grovt barnpornografibrott. Påfåljden bestämdes till rättspsykiatrisk
vård med särskild utskrivningsprövning. J onas Färnqvists sammantagna
brottslighet bedömdes av tingsrätten ha ett straffvärde om nära 14 år.
Jonas Färnqvist har i januari och februari 2005 - under pågående rättspsykiatrisk vård - ånyo gjort sig skyldig till grovt barnpornografibrott.

Åklagaren har i länsrätten bl.a. anfårt att Evedals camping under
sommartid är befolkad med många lättklädda barn och framhållit att
Jonas Färnqvist den 21 maj 2008 enligt journalblad har uttryckt oro över
att hans medicin inte hjälper honom lika effektivt driftnedsättande som
tidigare.

Karnrnarrätten gör fåljande bedömning.

Jonas Färnqvist rar anses ha ett befogat intresse av att få förutsättningarna får de sökta permissionerna prövade i karnrnarrätten, eftersom
kammarrättens bedömning kan få betydelse vid prövningen av kommande permissionsansökningar. Målet ska därfår prövas i sak trots att
tiden får permissionerna har löpt ut. Kammarrätten instämmer vid denna
prövning i länsrättens bedömning. Då tiden får de sökta permissionerna
har passerat fåranieder överklagandet inte något karnrnarrättens vidare
yttrande.

DOMSLUT

Kammarrätten avskriver målet från vidare handläggning.

Kammarrätten fastställer länsrättens sekretessfårordnande.

Sida 3
Mål nr 2383-08

Jl.:fAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).
_ _o

Le fAlkman

Lennart Velinder

Andreas Adahl
referent

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Harald Bergström och
Ingrid Ardh Stridh.

LÄNSRÄTTEN I
KRONOBERGS LÄN

DOM
2008-06-10
Meddelad i
Växjö

Mål nr
678-08
Rotel 4

/r·

SÖKANDE
Jonas Färnqvist, 770219-6697
Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
351 12 Växjö

SAKEN
Tillstånd enligt 10 § lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) att
vistas utanför sjukvårdsinrättningens område

(
Jonas Fämqvist ansöker om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område på Evedals camping i Växjö kommun, tillsammans med sina
föräldrar i första hand under tiden den 26 juni 2008 kl. 14.00 till den 27 juni
2008 kl. 21.00 och onsdagen den 28 juni 2008 från k1.09.00 till k1.20.00. I
andra hand ansöker Jonas Fämqvist permisson under tiden den 26 juni
2008, från k1.14.00 till k1.21.00, den 27 juni 2008 från kl.09.00 till kl.21.00
och den 28 juni 2008 från k1.09.00 till kI.21.00. Han anför bl.a följande.
Han hade en likartad permission för ett år sedan. Han har kontakt med sina
föräldrar varje vecka.

Chefsöverläkaren tillstyrker bifall till ansökan och anför bl.a. följande. Jonas Fämqvist har haft liknande permissioner sedan tidigare som han skött
klanderfritt. Det bedöms inte föreligga någon risk för att Jonas Fämqvist
avviker eller begår något brott under den nu sökta permissionen. Ansökan
är förankrad i vårdlaget. Han åberopar resultatrapport från den 13 maj 2008,
som utvisar mycket låg halt av S-Testosteron hos Jonas Fämqvist (resultat
1,7 nmol/I).

Åklagaren motsätter sig att Jonas Fämqvist beviljas permissioner enligt
ansökan och anser att det föreligger stor risk för att Jonas Fämqvist återfalDok.Id 30267
Postadress
Box 42
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-868 00
0470-86950
E-post: lansrattenikronoberg@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-12:00
13 :00-15 :00

Sida l (3)

LÄNSRÄTTEN I
KRONOBERGS LÄN

DOM
2008-06-10

ler i allvarlig brottslighet om han beviljas sådana permissioner. Ett beslut av
annan innebörd kan komma att överklagas.

Överläkaren Carsten Theise anser såsom sakkunnig att Jonas Färnqvists
andrahands alternativ kan bifallas.

Länsrätten har hållit muntlig förhandling.

DOMSKÄL
Enligt 10 § LRV skall länsrätten vid prövning aven fråga om tillstånd att
vistas utanför sjukvårdsinrättningens område särskilt beakta arten av den
brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken
för återfall i brottslighet och verkan av den vård och behandling som patienten genomgått. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i
överensstämmelse med vårdplanen.
Vården av Jonas Färnqvist har inte varit utan problem. Han dömdes den 26
januari 2007 för grovt bampomografibrott. Han hade under en period när
han vårdades på kliniken i sin dator haft ett stort antal bampornografiska
bilder. Han hade också spridit bilder och filmsekvenser. Jonas Fämqvist har
för närvarande inga friförmåner och så sent som den 6 maj 2008 avslog
länsrätten en framställan om tillstånd till s.k. frigång på lilla området enligt
10 a § LRV.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vad åklagaren har framfört i
målet finner länsrätten att det ej kan anses försvars bart att i någon del ge
Jonas Fämqvist sökt tillstånd. Hans ansökan skall således avslås.

DOMSLUT
Länsrätten avslår Jonas Fämqvistsansökan om tillstånd att vistas utanför
sjukvårdsinrättningens område.

Sida 2
678-08

LÄNSRÄTTEN I

KRONOBERGS LÄN

DOM
2008-06-10

Länsrätten förordnar med stöd av 12 kap 3 § andra stycket sekretesslagen
att sekretess enligt 7 kap 1 c § samma lag skall bestå för de uppgifter om
enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som förebringats
vid länsrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte intagits i denna dom.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109 D)

Sida 3
678-08


Download Jonas Färnqvist Bengtsson permissionerJonas Färnqvist Bengtsson permissioner.pdf (PDF, 63.86 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Jonas Färnqvist Bengtsson permissioner.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000162827.
Report illicit content