Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivningsprövning (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Canon / Adobe Acrobat 8.3 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2014 at 23:01, from IP address 46.246.x.x. The current document download page has been viewed 825 times.
File size: 168.76 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


Sida 1 (3)K

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ
Föredragande: Fredrik Weyde

DOM
2011-08-16
Meddelad i
Växjö

Mål nr
2616-11

ANMÄLARE
Chefsöverläkaren vid Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
35112Växjö

MOTPART
Jonas Bengtsson, 770219-6697
Rättspsykiatriska regionk1iniken
Box 1223
351 12 Växjö
Offentligt biträde: Jur.kand. Mats Lind
Centrumadvokatema AB
Östra Storgatan 34
293 34 Olofström

SAKEN
Särskild utskrivningsprövning enligt 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård
(LRV)

Den slutna rättspsykiatriska vården av Jonas Bengtsson ska fortsätta.

Ersättning ska betalas till Mats Lind med 3 983 kr, varav för arbete 2857
kr, tidsspillan 321 kr, utlägg 8 kr och mervärdesskatt 797 kr.

Förvaltningsrätten förordnar att 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter om enskilds
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som lagts fram vid domstolens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i
denna dom.

Dok.Id 33327
Postadress
Box 42
351 03 Växjö

Besöksad ress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-86800
0470-86950
E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM

YRKANDEN M.M.
Jonas Bengtsson genomgår sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Förvaltningsrätten beslutade senast i dom den 22 februari 2011 (mål nr 435-11) om fortsatt vård.

Chefsöverläkaren anmäler frågan om särskild utskrivningsprövning och
anser att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta. Han anför bl.a.
följande. Jonas Bengtsson har bedömts lida av pedofili, vanföreställningssyndrom och depression UNS - förutom en personlighetsstörning med
tvångsmässiga, autistiska, paranoida och narcissistiska drag. Vid sidan av
detta syndromkomplex uppvisar han även reumatiska besvär och en diabetessjukdom. Han har tidigare bott på öppen avdelning, men efter brottsmisstankar har han tillbringat det senaste dryga halvåret på sluten avdelning, under vilka betingelser han varit ute endast tillsammans med personaL Risken för återfall i allvarlig brottslighet reduceras något med
driftsnedsättande behandling, men i grunden gäller alltjämt att han lider av
den psykiska störning som föranledde hans vårdöverlämnande liksom att
det till följd av denna störning föreligger risk för återfall i brottslighet av
allvarligt slag.

Jonas Bengtsson motsätter sig att den slutna rättspsykiatriska vården ska
fortsätta.

Åklagaren anser att den rättspsykiatriska vården ska fortsätta och hänvisar
till det yttrande som Åklagarmyndigheten gav in till förvaltningsrätten den
15 februari 2011 i målnr 435-11 i vilket det anförs bl.a. följande. Jonas
Bengtsson är dömd för mycket omfattande grov brottslighet och har under
vårdtiden återfallit i allvarlig brottslighet. Vidare har specialistläkaren i sin
anmälan anfört att Jonas Bengtsson alltjämt lider av den psykiska störning
som föranledde tvångsvården. Det får därmed anses föreligga stor risk att
han återfaller i brottslighet av allvarligt slag.

Sida 2
2616-11

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM

Överläkaren Carsten Theise, som har hörts som sakkunnig, anser att den
slutna tvångsvården bör fortsätta.

Förvaltningsrätten har den 16 augusti 2011 hållit muntlig förhandling i
målet.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Inledningsvis konstateras att förvaltningsrätten i dom den 22 februari 2011
(mål nr 435-11) upphävde Jonas Bengtssons tillstånd till vistelse utanför
vårdinrättningens område.

Enligt 16 § LRV ska vården upphöra när
1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet
om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag, och
2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och
personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon
a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller
b) ges öppen rättspsykiatrisk vård.

Utredningen i målet visar att det till följd av den psykiska störning som
föranlett tvångsvården alltjämt finns risk för att Jonas Bengtsson återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag. Redan på grund härav saknas förutsättningar att låta vården upphöra.
V RKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3103 D)

I avgörandet har även nämndemännen Nina Anderbjörk, Wirginia Bogatic
och Bo-Eddie Rossbol deltagit.

Sida 3
2616-11

f:~i?ilj

I

SVERIGES DOMSTOLAR

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, yrke,
postadress och telefonnummer. Adress och
telefonnummer till Er arbetsplats ska också
anges samt eventuell annan adress där Ni
kan nås för delgivning. Har Ni redan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet - och
om de fortfarande är aktuella - behöver Ni
inte uppge dem igen.

Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i
Jönköping.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas
till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni anser att domen/beslutet ska ändras och vilken
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som
Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare
gett in.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert
överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre
veckor från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen
kommer in nästa vardag.
Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni
överklagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer.

Om Ni anlitar ombud kan ombudet i stället underteckna skrivelsen. Ombudet ska
sända in fullmakt i original samt uppge sitt
namn, adress och telefonnummer.
Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen
till kammarrätten.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av förvaltningsrättens dom/beslut.
Behöver Ni fler upplysningar om hur man
överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten.

~

"
,-.. "8"~
-'"
....

E

o
el

.
:>

E

"

u
:>

-o

8
(l.,

00

o
r'o
o
N

el

:>
c<"1

O

c<"1

el

www.domstol.se


Download Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivningsprövningJonas Färnqvist Bengtsson utskrivningsprövning.pdf (PDF, 168.76 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivningsprövning.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000162829.
Report illicit content