Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2 .pdf

File information


Original filename: Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Canon / Adobe Acrobat 9.5 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2014 at 23:01, from IP address 46.246.x.x. The current document download page has been viewed 1073 times.
File size: 58 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2.pdf (PDF, 58 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Sida l (3)

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM
2012-02-07
Meddelad i
Växjö

Mål nr
253-12

ANMÄLARE
Chefsöverläkaren vid Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
35112 Växjö

MOTPART
J onas Bengtsson, 770219-6697
Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
35112 Växjö
Offentligt biträde: Jur.kand. Mats Lind
Centrumadvokaterna AB
Östra Storgatan 34
293 34 Olofström

SAKEN
Särskild utskrivningsprövning enligt 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård
(LRV)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Den slutna rättspsykiatriska vården av Jonas Bengtsson ska fortsätta.

Ersättning ska betalas till Mats Lind med 3 798 kr, varav 2 470 kr avser
arbete, 553 kr avser tidsspillan, 15 kr avser utlägg och 760 kr avser mervärdesskatt.

Förvaltningsrätten förordnar att 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter om enskilds
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som lagts fram vid domstolens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i
denna dom.

('\

Dok.ld 43508
Postadress
Box 42
35103 Växjö

f le:

~(.."'Besö ksa dress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-560200
0470-25502
E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM
2012-02-07

YRKANDEN M.M.
Jonas Bengtsson genomgår sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Förvaltningsrätten beslutade senast i dom den 16 augusti 2011 (mål nr 2616-11) om fortsatt vård.

Chefsöverläkaren anmäler frågan om särskild utskrivningsprövning och
anser att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta. Han anför bl.a.
följande. Jonas Bengtsson har tidigare bott på den öppna avdelningen Ekudden, men efter nya brottsmisstankar har han vårdats det sista året på sluten vårdavdelning. Jonas Bengtsson bedöms fortfarande lida av den allvarliga psykiska störning som föranledde vårdöverlämnandet och till följd av
denna allvarliga psykiska störning föreligger risk för återfall i brottslighet
av allvarligt slag.

Jonas Bengtsson motsätter sig att den slutna rättspsykiatriska vården ska
fortsätta.

Åklagaren anser att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta.

Överläkaren Carsten Theise, som har hörts som sakkunnig, anser att den
slutna tvångsvården bör fortsätta.

Förvaltningsrätten har den 7 februari 2012 hållit muntlig förhandling i målet.

Sida 2
253-12

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM
2012-02-07

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Enligt 16 § LRV ska vården upphöra när
1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet

om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag, och
2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och
personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon
a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller
b) ges öppen rättspsykiatrisk vård.

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.

Utredningen i målet visar att det till följd av den psykiska störning som
föranlett tvångsvården alltjämt finns risk för att Jonas Bengtsson återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag. Redan på grund härav saknas förutsättningar att låta vården upphöra.

HUR MAN ÖVERKLA·GAR, se bilaga 1 (DV 3103 D)

~~
Mattias Håkansson
I avgörandet har även nämndemännen Ros-Marie Gustavsson, Sven-Erik
Karlsson och Samuel Älgemalm deltagit.

Sida 3
253-12

Bilaga 1

••I

SVERIGES DOMSTOLAR

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga fötvaltningsrättens
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i
Jönköping.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas
till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni anser att domen/beslutet ska ändras och vilken
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som
Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare
gett in.För att kammanätten ska kunna ta upp Ert
överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre
veckor från den dag då Ni tick del av domen/beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen
kommer in nästa vardag.
Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni
överklagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer.Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, yrke,
postadress och telefonnummer. Adress och
telefonnummer till Er arbetsplats ska också
anges samt eventuell annan adress där Ni
kan nås för delgivning. Har Ni redan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet - och
om de fortfarande är aktuella - behöver Ni
inte uppge dem igen.Om Ni anlitar ombud kan ombudet i stället underteckna skrivelsen. Ombudet ska
sända in fullmakt i original samt uppge sitt
namn, adress och telefonnummer.
Om någon person- eller adress uppgift ändras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen
till kammarrätten.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av förvaltningsrättens dom/beslut.
Behöver Ni fler upplysningar om hur man
överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten.

,--.. ]

ij
~

"2
El

o

o

.
..
..
;>

~

O)

u

;:l

"tl

o

p..

:lO

o
r'o
o
N

O

'"
;:;:;
O

>

O

www.domstol.se


Document preview Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2.pdf - page 1/4

Document preview Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2.pdf - page 2/4
Document preview Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2.pdf - page 3/4
Document preview Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2.pdf - page 4/4

Related documents


jonas f rnqvist bengtssonutskrivningsprovning 2
jonas f rnqvist bengtsson utskrivningsprovning
jonas f rnqvist bengtsson fortsatt v rd
jonas f rnqvist bengtsson utskrivning
jonas f rnqvist bengtsson permissioner
rec praktikant opslag 3

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2.pdf