mereni 1 (PDF)
File information


This PDF 1.2 document has been generated by / GNU Ghostscript 6.51, and has been sent on pdf-archive.com on 10/09/2014 at 20:35, from IP address 92.52.x.x. The current document download page has been viewed 517 times.
File size: 74.96 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


ˇ REN
ˇ ´I NA REPRODUKTOROVYCH
´
´
´
ME
VYHYBK
ACH
´
Ukoly
1. Seznamte se s principy synt´ezy reproduktorov´
ych v´
yhybek.
2. Seznamte se s paraleln´ım zapojen´ım a v´
ypoˇctem prvk˚
u v´
yhybky 1. a 2. ˇra´du.
3. Vysvˇetlete pojmy: paraleln´ı/s´eriov´e zapojen´ı v´
yhybky, ˇra´d(strmost) v´
yhybky, dˇel´ıc´ı kmitoˇcet,
dvou/tˇr´ıp´asmov´a v´
yhybka, podm´ınka konstantn´ı amplitudy a f´aze, podm´ınka konstatn´ı
amplitudy, podm´ınka konstatn´ıho pˇr´ıkonu, podm´ınka konstantn´ıho zpoˇzdˇen´ı, aproximace typu Butterworth, Bessel, Linkwitz-Rilley.
4. Spoˇctˇete dˇel´ıc´ı kmitoˇcty pro sestaven´e v´
yhybky a subjektivnˇe porovnejte tyto hodnoty
s reprodukc´ı hudby pˇres pouˇzit´e v´
yhybky.
5. Navrhnˇete jin´e dˇel´ıc´ı kmitoˇcty a odzkouˇsejte na pˇr´ıpravku.

Teorie u
´ lohy

C

a)

hloubky

C

v´yˇsky
hloubky

L

v´yˇsky

Pokud chceme reprodukovat akustick´
y sign´al v cel´em slyˇsiteln´em kmitoˇctov´em p´asmu, ˇreknˇeme
od 30 Hz do 20 kHz, s n´ızk´
ym zkreslen´ım a dostateˇcn´
ym akustick´
ym v´
ykonem, mus´ıme
kmitoˇctov´e p´asmo rozdˇelit a pouˇz´ıt v´ıce reproduktor˚
u. K tomu n´am slouˇz´ı reproduktorov´a

yhybka.

L

b)

Obr. 1: Rozd´ıl mezi s´eriov´ym (a) a paraleln´ım (b) zapojen´ım v´yhybky.

Na obr. 1 je na pˇr´ıkladˇe v´
yhybky 1. ˇra´du uk´az´an rozd´ıl mezi s´eriov´
ym a paraleln´ım zaˇ
pojen´ım. R´ad nebo strmost v´
yhybky je urˇcena pouˇz´ıt´ım ˇra´du filtru, kter´
y n´am rozdˇeluje
kmitoˇctov´e p´asmo. Pouˇzijeme-li filtry 1. ˇra´du z obr. 1, v´
yhybka m´a strmost 6 dB/okt. Vyh´
ybky
vyˇsˇs´ıch ˇra´d˚
u jsou uvedeny na obr. 2.
Dˇel´ıc´ım kmitoˇctem naz´
yv´ame zlomov´
y kmitoˇcet filtr˚
u. Chceme-li rozdˇelit kmitoˇctov´e p´asmo
do dvou reproduktor˚
u, pouˇzijeme doln´ı a horn´ı propust a v´
yhybku nazveme dvoup´asmovou.
Tˇr´ıp´asmov´a v´
yhybka rozdˇeluje kmitoˇctov´e p´asmo do tˇr´ı reproduktor˚
u a vyuˇz´ıv´a nav´ıc p´asmovou propust pro stˇredn´ı kmitoˇcty. Tedy u dvoup´asmov´e v´
yhybky je dˇel´ıc´ı kmitoˇcet jeden a je
spoleˇcn´
ym zlomov´
ym kmitoˇctem doln´ı i horn´ı propusti.
Necht’ L(jω) je pˇrenosov´a funkce doln´ı propusti a H(jω) pˇrenosov´a funkce horn´ı propusti
dvoup´asmov´e v´
yhybky. Obˇe funkce jsou komplexn´ı. Pro v´
yhybku m˚
uˇzeme stanovit n´asleduj´ıc´ı
podm´ınky:
ˇ
K337 CVUT
FEL: 37EAA Elektroakustika a aplikovan´a akustika

1

• Podm´ınka konstantn´ı amplitudy a f´aze
L(jω) + H(jω) = konst

(1)

Vyh´
ybka podle t´eto definice nen´ı kmitoˇctovˇe z´avisl´a a m´a nulov´e zpoˇzdˇen´ı. Praktick´a
realizace nen´ı moˇzn´a.
• Podm´ınka konstantn´ı amplitudy
|L(jω) + H(jω)| = konst

(2)

Filtry se naz´
yvaj´ı all-pass filtry nebo ˇcesky f´azovac´ı ˇcl´anky. Tuto podm´ınku splˇ
nuj´ı
napˇr´ıklad aproximace typu Linkwitz-Rilley.
• Podm´ınka konstantn´ıho pˇr´ıkonu

|L(jω)|2 + |H(jω)|2 = konst

(3)

Kdyby reproduktory mˇeli konstantn´ı, kmitoˇctovˇe nez´avislou impedanci, pak by reprosoustava odeb´ırala konstantn´ı pˇr´ıkon. Tuto podm´ınku a nav´ıc podm´ınku konstatn´ı amplitudy splˇ
nuj´ı filtry s Butterworthovou aproximac´ı lich´
ych ˇra´d˚
u.
• Podm´ınka konstantn´ıho zpoˇzdˇen´ı
6

[L(jω) + H(jω)] = konst.ω

(4)

Tento poˇzadavek je realizovateln´
y pomoc´ı FIR filtr˚
u.
V praxi se nejˇcastˇeji pouˇz´ıvaj´ı filtry typu Butterworth (Q = 0, 707), Bessel (Q = 0, 570) a
Linkwitz-Rilley (Q = 0, 500), kde Q je jakost filtru.
6 dB/okt
doln´ı
propust

L
L=

L

Zh
2πfd

C

horn´ı
propust
p´asmov´a
propust

12 dB/okt

C
C=

L

C

1
2πfh Zv

L=

Zs
2πfh

C=

1
2πfd Zs

C

L=

Zh
πfd

C=

1
4πfd Zh

L=

Zv
πfh

C=

1
4πfh Zv

L

L1
C1
C2

L2

q
h
f3 = fd fhf−f
d
√ √
f4 = fh fh − f d
L1 =

Zs
πf4

C2 =

1
4πf4 Zs

L2 =

Zs
πf3

C1 =

1
4πf3 Zs

Obr. 2: V´ypoˇcet prvk˚
u doln´ı, horn´ı a p´
asmov´e propusti u v´yhybek 1. a 2. ˇra
´du
odpov´ıdaj´ıc´ı aproximaci typu Linkwitz-Rilley.
Na obr. 2 jsou uvedeny vztahy pro v´
ypoˇcet prvk˚
u doln´ı, horn´ı a p´asmov´e propusti v´
yhybek
1. a 2. ˇra´du odpov´ıdaj´ıc´ı aproximace Linkwitz-Rilley. Zh je impedance hlubokot´onov´eho, Zv

yˇskov´eho a Zs stˇredot´onov´eho reproduktoru, fd doln´ı dˇel´ıc´ı kmitoˇcet, fh horn´ı dˇel´ıc´ı kmitoˇcet
pro tˇr´ıp´asmovou v´
yhybku. V pˇr´ıpadˇe dvoup´asmov´e je fd = fh .
ˇ
K337 CVUT
FEL: 37EAA Elektroakustika a aplikovan´a akustika

2

Sch´
ema zapojen´ı pˇ
r´ıpravku
CD pˇrehr´avaˇc
zesilovaˇc
HP 1
HP 2
HP 3
DP 1
DP 2
DP 3
Obr. 3: Sch´ema zapojen´ı.

Reference
[1] Toman, K.: Reproduktory a reprosoustavy, 1. d´ıl. 1. vyd. Karvin´a: DEXON, 2001. 212 s.
[2] S´
ykora, B.: Reproduktory a reproduktorov´e soustavy trochu jinak. In Amat´ersk´e r´
adio,
B/5, 1993.
[3] Small, R.H.: Constant-Voltage Crossover Network Design. In Journal of the Audio Eng.
Soc. Vol. 19, Jan 1971, No. 1. s. 12-19.
[4] Dickason, V.: The Loudspeaker Design Cookbook. 5th ed. Peterborough: Radio Amateur
Press, 1995. 165 s. ISBN 1-882580-10-9.

–ML–, 6. prosince 2002.

ˇ
K337 CVUT
FEL: 37EAA Elektroakustika a aplikovan´a akustika

3


Download mereni 1mereni_1.pdf (PDF, 74.96 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file mereni_1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000183366.
Report illicit content