Moje bc (PDF)
File information


Author: Petr

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 10/09/2014 at 20:35, from IP address 92.52.x.x. The current document download page has been viewed 759 times.
File size: 1.4 MB (50 pages).
Privacy: public file
File preview


MASARYKOVA UNIVERZITA

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra technické a informační výchovy

Vytvoření učební pomůcky pro výuku Elektroniky
Bakalářská práce

Brno 2012

Vedoucí práce:

Autor práce:

Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Petr Jedlinský

Bibliografický záznam
JEDLINSKÝ, Petr. Vytvoření učební pomůcky pro výuku Elektroniky: bakalářská
práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra technické
a informační výchovy, 2012. 49 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Anotace
Bakalářská práce „Vytvoření učební pomůcky pro výuku Elektroniky“ se zabývá
výrobou jednoduchého rozhlasového přijímače. Nastiňuje situaci výuky technického
vzdělávání na základních školách v současnosti, jeho cíle a okruhy učiva. V další
kapitole popisuje základní principy pro funkci rozhlasového přijímání a vysílání. Dále
základní principy použitých součástí. Obsahuje také popis konkrétních součástí
použitých ve výrobku a odkazy, kde se dají koupit. V poslední kapitole je popsán postup
výroby tohoto přijímače a některé alternativy pro jeho rozšíření.

Annotation
This thesis " Creation of the educational tool for the lessons of Electronics"
deals with the production of a simple radio receiver. It outlines the situation of the
teaching of technical education in primary schools in the present, its objectives and
areas curriculum. In the next chapter describes the basic principles for the radio
reception and the basic principles of the used components. Bachelor's thesis also
contains a description of the specific components used in the product and the links
where you can buy. In the last chapter describes the procedure for the production of
the receivers and some of the alternatives for its extension.

Klíčová slova
Rozhlasový přijímač, rozhlasové vysílání, krystalka, anténa, proměnný
kondenzátor, tranzistor jako zesilovač, emitorový sledovač.
Keywords
Radio receiver, radio broadcasting, crystals radio, antenna, variable capacitor,
transistor as an amplifier, emitter follower.

Poděkování
Na tomto místě bych velmi rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce
Ing. Jiřímu Hrbáčkovi, PhD. za odborné vedení, nenahraditelné cenné rady, připomínky
a zejména čas, který mi věnoval, a které byly nezbytné při tvorbě bakalářské práce.
Dále také bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům katedry technické a informační
výchovy za pomoc při práci.

Prohlášení
„Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracoval samostatně,
s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu
s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“

V Brně dne 14. 4. 2012

………………………………………
Petr Jedlinský

Obsah:
OBSAH: ................................................................................................................................................. 5
ÚVOD .................................................................................................................................................... 6
1.

2.

3.

DIDAKTIKA TECHNICKÉ VÝCHOVY ................................................................................................ 7
1.1.

TECHNICKÁ VÝCHOVA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČR .............................................................................. 8

1.2.

OBSAH A CÍLE VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ.......................................................................... 11

TEORETICKÝ ROZBOR ..................................................................................................................19
2.1.

ELEKTRICKÉ VELIČINY ..................................................................................................................... 19

2.2.

OBVODOVÉ SOUČÁSTKY ................................................................................................................. 22

2.3.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ............................................................................................................ 31

ZPRACOVÁNÍ ...............................................................................................................................35
3.1.

ANTÉNA ..................................................................................................................................... 35

3.2.

KRYSTALKY .................................................................................................................................. 37

3.3.

VÝROBA A POTŘEBNÝ MATERIÁL ...................................................................................................... 38

3.4.

VÝROBA V HODINÁCH TECHNICKÉ VÝCHOVY ....................................................................................... 41

3.5.

MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ ....................................................................................................................... 42

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................45
POUŽITÁ LITERATURA: .........................................................................................................................47

5

Úvod
Cílem práce je návrh učební pomůcky (výrobku) pro základní školu, sloužící v
hodinách technické výchovy k výuce elektroniky. V práci bude rozvedeno, co je k tomu
potřeba a základní postup sestavení.
V didaktické části se tato práce zaměřuje na seznámení s didaktikou technické
výchovy a jejím průběhem na základních školách.
Teoretická část bakalářské práce představuje seznámení s nejdůležitějšími
pojmy, které je potřeba znát k pochopení funkce výrobku. A seznámení se samotným
výrobkem.
Ve zpracování je popsáno, jaký byl potřeba materiál k sestavení a také jak bude
možné v hodinách technické výchovy toto zapojení vyrábět.

6

1. Didaktika technické výchovy
Didaktika (teorie vzděláváni a vyučováni) je pedagogická disciplina. Autor první
systematické didaktiky byl J. A. Komenský, v jeho pojetí zahrnovala didaktika celou
teorii vzdělávání, tedy nejen průběh vzdělávání na jednotlivých stupních školy, obsah
vzděláváni a soustavu vyučovacích předmětů, metody a zásady vyučování, ale také
problémy výchovné, největší důraz kladl na mravní výchovu. V dalším vývoji se pojem
didaktika zužil na teorii vyučování. Jejím předmětem se staly cíle, obsah, metody
a organizační formy ve vyučování. Problémy jednotlivých stupňů a typů vzděláváni se
zabývají odpovídající didaktiky, např. didaktika mateřské školy, základních a odborných
škol. Specifickými problémy vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, v tomto
případě

technické

výchovy,

se

zabývají

předmětové

(oborové)

didaktiky,

resp. metodiky, problémy skupin předmětů oborové didaktiky (didaktika jazykových
předmětů, přírodovědných předmětů, didaktika technicky zaměřených předmětů).
(Šimoník, O., 2003)
Oborová didaktika (Didaktika technicky zaměřených předmětů) Ta navazuje na
pedagogicko-psychologické disciplíny zejména v oblasti základní terminologie a na
příslušné odborně technické discipliny. Oborová didaktika je koordinující a integrující
disciplina specializovaná na transformaci odborných poznatků do vyučovacího
předmětu. Cílem je získat schopnosti a dovednosti úspěšně organizovat a řídit
vyučovací proces v technických předmětech na základní škole, tedy osvojit si nezbytné
vědomosti a dovednosti pro tvorbu a efektivní použití odpovídajících organizačních
forem, vyučovacích prostředků i metod (Friedmann, Z., 2001, str. 24).
Termín

technická

výchova

vznikl

jako

název

aprobačního

předmětu

na pedagogických fakultách po vzoru tradičních „výchov“ (tělesné, výtvarné, atd.).
Původním smyslem byla potřeba odstranit přežitý, nevyhovující a také zprofanovaný
termín pracovní výchova. Technickou výchovu chápeme jako systematický a řízený
proces záměrného formování osobnosti ve vztahu k technice tak, aby vychovávaný
získal v procesu výchovy správné postoje k technice a k využití techniky v životě.
(Friedmann, Z., 2001, str. 6).
7

Technické vzdělávání žáků na základní škole je zaměřeno na to, aby žák získal
elementární představu a poznatky o technické činnosti a základní předpoklady k jejímu
racionálnímu a efektivnímu vykonávání, bez ohledu na to, zda se žák bude či nebude
v budoucnu odborně připravovat na povolání uplatňované v technickém oboru.
Základní technické vzdělávání je také považováno za nedílnou součást základního
všeobecného vzdělávání, které se uskutečňuje na všeobecně vzdělávacích školách.
Děje se tak prostřednictvím vyučovacích předmětů, které mají u nás i v zahraničí různé
názvy (pracovní vyučování, pracovní výchova, technická výchova, technické
činnosti atd.) (Friedmann, Z., 2001, str. 7)

1.1. Technická výchova žáků základních škol v ČR
Pro tvorbu vzdělávacích programů má zásadní význam Standard základního
vzdělávání.
Standard základního vzdělávání představuje jeden z významných nástrojů péče
státu o kvalitu vzdělání poskytovaného základní školou. Jeho prostřednictvím hodlá
stát garantovat, že všichni žáci základních škol zařazených do sítě mohou v průběhu
povinné školní docházky získat plnohodnotné a srovnatelné základní vzdělání
využitelné jak v dalším studiu na středních školách, tak v praxi. Svým pojetím je
standard základního vzdělávání dokumentem otevřeným: jako takový bude periodicky
aktualizován, doplňován a zpřesňován. (Standard základního vzdělávání, 1999, str. 5)
Tento standard zavazuje všechny tvůrce dalších kurikulárních dokumentů
(vzdělávací programy, učební plány, osnovy, učebnice atd.), aby zahrnuli do všech
učebních dokumentů stanovené cíle základního vzdělávání a jednotlivé okruhy
kmenového učiva. Podobně je závazným dokumentem pro ředitele a učitele základních
škol. Obsahuje nejen potřebné vzdělávací cíle, ale rozděluje kmenové učivo do
jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů. (Friedmann, Z., 2001, str. 7)

8


Download Moje bcMoje_bc.pdf (PDF, 1.4 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Moje_bc.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000183364.
Report illicit content