PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1 Станувањето на Моќта .pdfOriginal filename: 1 - Станувањето на Моќта.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 29/09/2014 at 04:59, from IP address 68.60.x.x. The current document download page has been viewed 517 times.
File size: 171 KB (6 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Алек анда
илување ки и Валканите Кафени
у и: Дел 1: танувањето на Моќта.

Од т е
теп
К
т
де к е
те то
те
е е ј , лк
е- ел
у те
т
т е ј . К е т у к от т к е ел дек е
ле од о ол ј п ед
по еќе од
од
, о у т т
те о
у
п де
. О е еп ј т
е- ел
у к о ол к
опу то
теп те
у ј , о ол ј , К
т , п д о К
,
п к т е ј до од т
от
оѓ т ојот п т о
оп .
о т е лт ет
у
к к д
те
еко
от уе
т е ј
култу
о
те од т ту к
ј к., до
ј о , од т о у
о
у ј
д к е ко
ко . е е
о деле д
п д е е
ј , о л ко т е т л Келт те е т
у ј ! ото , т е
лк
еле у те леед
д ко
те уд
еп ј т
те то ј о т . о, о
од
т
од
,
еп де ј т од у
ј
т ел
оп . о те о , љ д
лк
пл
у к от
ке
к е еј ко ло е к
у к ѓу
њ п е
л п еку
т
е еле
о. ук т е
де
о т те е оп к култу
е о дел то
то
е еј к от! уд
л
е о к ко то е п к
к о де т е у т пл
е те,
о то е е п е о у до
. е е
те ко
о к ко
е
п
о у од т о

е

еј к те у к к е
к е к ѓу
њ
е о
е т л те е њ д о у
т т
ето оле
култу . Од
, о е лк
ло у к у те т
о е к отп д п д т
е
ј ,
е
њ к ко
е
у
те .
те о е
е о о
,
о
п
ј
т о ед у те
лед
т .
те о е
е толку оле , о ете д е
у от екој
е
е
о е
т ќе о по у т у те о еј
от де елото е о. пото
ул од т о у к
е
ле л те
т
еле пл . " јде д ук де те
т
е к
т ј к п
те
луѓето то
то
е
д ко
оо о
к
т
т пк !
" те е т
к
е
у к
ке
к о е к ѓу е по д
ј ,
ку
ј
ел т !
е ел т
ј ел т !
јк
у ј , К
т , е е ј
ел!
тт
ло е те
кедо ј
т к ,
ду ј у ј
к е
олт т к ! "
, т е
у т
от пл
п
ј ел
оп поо .
, уд
до
о ек е оде .
е о ото
е е дол
тле ! о
од
, тој
е о от о
от к Кл у
лт ет
,
о
к от
т кој
е л од у л
к
к ко
п д т
ео т е ј о
т ј ,
еле пл д о у е те
е о
от
д
ње- - - л,
у,
т ј .
о т е ќе е п клу т
лок л т
л
ј
е еко пу к . к
то т е потп
т е
е
е ут
.
ед
оќ по к у
у т о
у те
е , т е по
д е
под от е
ко е о е е е
от
д
ње- - - д. дол е е: "Кл у ! е
о
т ! лед п кет
л д е еј к де до ѓ т до
од
те туд ј
к к от
у л те! "
Кл у
л ле
т о
те т е по
ле. дол
Кл у по д
ј , о
одед
дојде е еј к т т ј пол
ј " '
о' от ' о к ' кк"
л
ете. е
к еле д кут ј
от о о ! е
т ел л т е еј к т ј пол
ј
т е
е . дол
е е дек " е т е по еќе по о . Кој д у о о ој
д
е те
у к
о ол к
ѓу
њ ? ", Од о о Кл у ." ојот од
о е к е
ѕ е о . тој е о е еј к т
т о
у т о
еде . " дол
еле о
деј ." ј д
е од т о е о
е ќе од е
у е по еќе
е . "Кл у о л ј п от ле о т о .
е
у
. ед о е еј ко т
е оле о еде
т к ок е к е еј к
о
лед е к ко е о от дедо е е
о. е о у ј п
от од п
ле е е о о еде дол
т
пото о уд по л т о
п у ње. е ј еде е о т клу е
е -п лк . Одед
луд у к
е
око к ек дојде теку по
. " т y л т к е то оy yу л т к т y опл y
yупол y !" тој
к . дол о
т ел
о пе от. то т т
е е т п е у к . ој
е е поло
п к , поло
о ол к , поло
К
т , поло
е . еп е е е
ло
е- ело ѓу е то
.
ед те
т
те те е
ед о. Кл у
дол дот
о
п тол о к
ото
. о лед те т
е е
е у
л д
етел кy. ој
е е
о
,
у т
ед
у л о ек о ко тење
о
п ле от. дол
у к д ео
уд
е о те ко о т . л д
е ду
еле те о еде дол од
тот о ед
к
о
л
ел от п т о ѕ дот. Кл у дот
о ео
е к к ко
е
пук т
т .
л д
о уд л д ект о о топк . л д
по ед
е
од
ут , додек
одед
. лек д
лу ње к дот
од т о к ќел ј ! , о
д
ојот пе
по
лу ње л д
ут л о, к
е е п к ње од е о от
у
ек де
е е
ле
ко ул . ко е о лек д
еде п тол л д
о о п о до у от. л д
пу т
л
те к њето у ел. о
Кл у , дол ,
лек д
те от де о
е
,
олд т ј е. е
ед п
коктел
Л тке . К ко то
т
п ј л

п ј
е те от де до
е о де д
по е о
. лек д
к
п
т кло о

лу
л е еде
е . дол еде
тол
уд
оле
о ед о л о т
е
о
е о ото л е. Кл у , лут о текот
о е лк
е еј к те кук
п е е ње
ео т
ј , уд
о туп
т ет от
е
о л ето толку те ко л ето ек плод
е о те
о
те
д т
о ото ј олко у те
те qу ед
е о ото л е
лед е к ко
по ток л к
. ото лек д
удо де о п
. тој
о
л ој т коп ј
" ој т
од
т ек " о е о т
т о к ќел ј !
т е е
т ј
д о до ете к
т .
Ко
т
е т у, т е лу
ле уде
ук. о ќел ј под
,
у те ед о еде е. е
по
д ј пе т о у ло пе : " е е дојдо од у ј , ел е
то о п
лу ње,
п ј тел те о
к , тој е то к ко е е, ојот
ќ е о е ко е к е ,
ко тење
е еј к
ј
е ќе
д
е
е
; по д у т к е
т к
ојот
о ек ". лек д по
оток о лут
."
пе ! лу
у к
е ѓу
њ ке пее
дек к ко то по
ој т
јдо
д у к до
т! д
о т ќел ј д
у ее т
од
д !"
лек д , Кл у ,
дол от де о ќел ј
ед о о е ол п лк
јдо . то
т е до ј о, т е ле п е ек
о
ед !
е кy у те е
о о о е т пол
ј !
Одед
пол
ј
о у кет
о
ед . о еќе
у те те
у к ко
ње
од т о по т е
ле л т
пеење у те ед
ј дење ко е
о олот.
лек д от де о е е ке е ! " е!
п е о у од
!" дол
к . о то е е
п е о у до
.
уде е о
, лек д по
д е т
ете околу тол до
пол
ј
е ту е
ед
! Кл у
дол п клу
о
, о
т п от
т т
кол еле т л о у к те т о е
. лек д
о ук де
те ко е
л
о ле ! ој до
ој т
д ј
Џо к
к,
л
те к е
њ к ко
т е т
д е до е
от
! о
Кл у ј еде е о т е ол п лк , о к
еде
о л ето у ел. дол
т
о
ете
е к
л те д о . лек д у е
о т токот о о . е ко е о ле е,
д
т отел к о
о"
е
". дол
по
елејќ : "Ј е т
те о е луѓе
о
о е к е тот ј "!" о
ку е-ј де к е к ! "Кл у ".
е- лу ње
у л
те! " лек д
е е." о
отк е ко
д
е "Кл у ". Ј
! к
те д у е! " дол
е е.
лку е о
ете, лк
п лу у ње е еј к
п о лу
ето о ... е о те е еј к
о те у пук
о те о . ој qу е ед е т е е.
од
подо
тој ќе у к е
о ет те
о ... п о е
то ј т
еко
. лек д Кл у
дол от де д п е. т е е
лед от де о
от ут о,
то е пу к те. е е лу у д ук де оклоп коњ
п е о де е . Кл у ќе е к е о д о
ет
под леку о
у е
јпе к пу к
њето
ко
д т о л т . то
ко
е о те е еј к под
е . дол
лек д
л ќе
оо у т о п тол
о е , пото Кл у ќе кок е долу од д о
е о
п е о от
д до
т куќ к ко дол
лек д
кок
о. о е е ол д
пл !
т е е уп т ле ко
д к от пло т д. О де е
ет е
К олл о д о
Кл у д
ед о е о. о е т от
д к от пло т д о л
е
т е е
п јто от. дол
лек д к е е д
ел, додек е лу
л о т ел.
д к от пло т д е у те
п
.
е
оп е о
е те о е о, под от е д е о
д о о у ј
о
д лдо ок. е лу
ле лу у к
ут пу к Кл у е. Ко
д тот л
т ел п о о
л .
е кок од
от од
т е. дол
лек д
т
е к јќ
ње
п о оду ње
. Кл у кок
т
долу
ут ед то к п
о о пе от. лек д
дол по ед
е
од
ле о. о п е о от
е о т
тл
п тол под от е

ње. е
о о е еп е о
д до
т куќ
е у т то е о т л те. е т е
о д е п
пл
то
то д п
о е о! о, т
е е , пол
ј
е пој
т
т . о е е
о о од
от п
од
,
ле п ј
к ко е
о
! е о п
ј п ј
е к
т к пе
те ол
т
...
е еј к т пол
ј
е пој л. е е о уде
од
о еде ле
т о од е
ј .
т е ек
о е ко дол о од
. о, т е о о ело е е. е п
ј о
е пл
то
то д е п
ко т е ле е од т о !
то к ко то е о еку
е,
од
подо
, о
од
, п е о от е у те е е о т
л . е е
т " то о л" у те
пл
д о
п д п о
д к от пло т д
ње- - - дот!
т к т е
под от е . е то е коњ те ко п е о от. е отк ле п тол т ед о п е о от од
е те.
т к , т е е о е е о
д к от пло т д. лек д
о ење
п е о ,
к
ку ње ко
д тот
о е коњ , о пу к
тк ек
е о от
. Кл у
по ед
тл
п тол о
т е о т
п е о от е, от
к
отпу т ње
кл по
у
ј .
дол
от д лек д , о п тол
дол о копје, л
ње луѓе, к ко т е е о е е од. т к т е
у т
от пл . е о е о п о е
о
д к от пло т д, к де то Ј у
е т л
п ото е д е де од
. е ,
,п
ду
топл оле луп к е те ле т у. От до о,
к
ле
. о
о
ут
%
од
еле ето
дот е
то .
% п ео т т е
те
о л т к
ело оќ
п ј тел ! е п едуп ед ј
те
п ј тел
п дот од п ед. т к т е е пл
д
е п
ње- - - д ој коло ј ! е о лот е е: дол
тле ,
до
л кот.
лек д
лу ње к , е
. Кл у
лт ет
,
к
те .
т е о п
ј
ел о
л д
еко о ј
ње- - - д,
т ј . ук т е е под от у т о те
пл о
те о
е
те- ело
дот. еде де по ле
от
д де
л к т ото ол
е
дот
д , еде куп
е т л д ку
ј то дојде. ук т е
п ттлед
те "О е еле л о!" " е о ете д
п
те ој
д!" " еј
т
т к !"
лек д
ото
. Кл у
ле е о дол . е одлу ј д е
д о д околу
дот о ко тење
те
от
л .
т
о
от
л од Ото, Јо
л ел
докто
у от де
о
д о д
де
. о е до о пл ќ т
т к
пу к
от . Ко е о по ле
е е о д т е
е . кул . де о екој ол,
о
т
о
о пу к .
тл
п тол од п е о от е е о т
пок
от
д к от пло т д
до
л к
дење. е е о д
те о от
д. е по ле
д
п ќ т екл
т те. "О де у
о те
т
о
от
д
ње- - - дот! о д
де
% елт к, ед те
от, е е
, лп к , л
к те.
е
еп ј т к е
е те у к л
е ,
е е т ку е ј де к е к !".
лед от
де , луѓе е пој ј
ј к
ел
ј . ото
о
е одлу ле о е до ол о
т о е
ј т . лу , т е о
д
д по еќе од
лк
е- ел те ко е
о ду
д
ко т
п л к т о,
от т е п е о у те ко д е д
лу у .
,
о ко тење
те о
от к
т т е по то о ј
д ле куќ
њ - - - д, е т л
ј
дот еко о ј
дод ње
о
д . т к т е
ееле о
ото ло
т е
ње- дот - до т ко
од
од
од
о
еко
ет д
лк к е ј
кој е д
е
, пол т
л
т ел ! О
о
п
п ет ед тел те
те е оп к е ј о о де , п от до
оде ој околу то кој
до
д
т ек о е о от т уп. екој о ек о
ње- - - д е е пот е о д е

п

клу т
ј т л т е ќе д т депо т
од
т ј .
Кл у , лек д , дол ,
ото ку е
е у е е под от е
о
л от ол полк. е п ту ле о о е до
о о, т л ј , к де то ле т
о
о т л ј ко- ло е е к т
од у ње
о е лк
ло е од ет от п ет е ј т
т л ј . де де отк ко ед
оќ
лу ње,
т
е е п д т ! о лу ото до
оќт , лек д
л о у
кот
к д п
ње клу у ње. Кл у е е о куј т ј дење л долед
дол пу ел
пле елот
д о . одек т е ле
, ло е е к от у то
к у то
те у ј
те о
т
! е е
л од
т т дек т е е е у е ! О
оо
к јот
ој т о
т л ј
т е по то о е т
о
о о
о
ј кој е е
е е " ол
т
от о е
, п ење о к лл т о от до
ње
т ел
о те т
те", к де то
ле
т
о
о
е пе от полк. дол е е доделе
л
к дол о т, јоп
от
дол о т к ко % од д у те л
к о
њ до ј о
д
к ко то оде е ко п т
т ет од ој ото поле. Кл у е е доделе
тење дол о т, кој о п
луд к ко
е
. лек д
е е доделе
лу ње дол о т, к де то о д
лу
оу
о
то ту т ј
д о од

п одол
е е ,
те т е е под от у т д
е
д е
т о
от оде
д. к ,
е у
од
, те т е, т
ед
од ото
о л , по
то
о е е
ел от п т
д ко
т ј . о до
ње
д ко
т
л
д - т е о ед о о ј , т
е .
от
д
ње- - - д,
дот
то п е
о оо о л
еле те - е е ет ке од т
л д т
е п ет о
о
е еј к т у к
к ето. е
т
то еко
л ол о е
т е о т
, е
њ
те д е е е
њ о.
т у л те е е е е еј к п оп
д
к .
т л д к
ел
ј е е
еле о у к от к е
т ѓу
њ ко е о е
д ј
т ој т
от . е п л ј
дот, елејќ
оу
е
еко
,
о е е о
е
ј . ук т е е
л
де т тет . Кл у е п е то
удол е ; лек д
е е
ј
ле
дол о т
дол
дејќ е о от т тко потек у од оле от е ј т
е
ј
то
л е
к д
ј
. о ко
т
е
ј , т е е о оле о
о у ње. еко
оле
о т е ј
е
ј е е
л е ј о те
е ј те е е од е еј к ољ
,
у к
т к ! е е
п
о
луѓето
е
о
д к ко е
."
! О е е т е еј к те у к
е ѓу
њ
те т
у
те
екое до о ело е ј !" е е дол .
т к тук
ееле к ко е до
п ј
ел
те
од
. о
од
, дол п
е
о
е
кол
т ње ол е . ој
е е од е
т е е
е
! лек д
е е: " е т е д ј
ко т о
оле
ј
д д е
т
д ко еј
от по
е е ел
е к л ." е е о л ј .
т к , оо у е
о
о
те
у е оклоп -п е о , ј ле
ел от п т до
д кото
о
е
е
е т
дол
до
л к. о т ј т е еј к те пол
ј т е
д
до ол то . е по о лу у њето о
то о е е
е те
е о
. е е
е
дол
д о од л
к т кут ј
о п л л. " о ел о кеy е ќе д е до е е е о т
е ј
т де е !" еде
е пол
е
клед
те е ееј под ол о. де де , ко
Кл у , лек д
дол е ет т
е у ле ул
о
е , т е лу
ле екој
е
е к п оп
д . ој
ку
е, "
екел те
п ет ед тел! ој ќе о у е те ел
ѕ е о ! ду ј о под!
т
ел т ѓу
њ !" лек д
ј
е ."
луп
е
ел т
е упе о
о од о
!". "! ел
еп
о то ј
у ло т ел т
те е п
о то т
те е
д
о
о
!"
ку ње
е
е е,

лек д от де до
е
д п т ло те по
теп њето е о. лек д
к :"
л , дејќ те луп
е ко е д до е
от !" лек д
о уд л по л ето, п
те ко е о от
т
д од т о
е л е е е к
. " о е ете
те ел
п
ле ј !"
е пл е е. лек д
оу
е лут
.
еј к т
л ол
ј т
п т
о еде лек д
ле о т о . лек д
л до е е
п ед
уд,
уд ј т ,
ло ело
о о о уд
од
о ул .


Related documents


1
untitled pdf document 2
klasyrane 8 klas fynal koryhyran 1
united in adventure
untitled pdf document 3
untitled pdf document


Related keywords