1 Станувањето на Моќта (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 29/09/2014 at 04:59, from IP address 68.60.x.x. The current document download page has been viewed 746 times.
File size: 174.8 KB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


Алек анда
илување ки и Валканите Кафени
у и: Дел 1: танувањето на Моќта.

Од т е
теп
К
т
де к е
те то
те
е е ј , лк
е- ел
у те
т
т е ј . К е т у к от т к е ел дек е
ле од о ол ј п ед
по еќе од
од
, о у т т
те о
у
п де
. О е еп ј т
е- ел
у к о ол к
опу то
теп те
у ј , о ол ј , К
т , п д о К
,
п к т е ј до од т
от
оѓ т ојот п т о
оп .
о т е лт ет
у
к к д
те
еко
от уе
т е ј
култу
о
те од т ту к
ј к., до
ј о , од т о у
о
у ј
д к е ко
ко . е е
о деле д
п д е е
ј , о л ко т е т л Келт те е т
у ј ! ото , т е
лк
еле у те леед
д ко
те уд
еп ј т
те то ј о т . о, о
од
т
од
,
еп де ј т од у
ј
т ел
оп . о те о , љ д
лк
пл
у к от
ке
к е еј ко ло е к
у к ѓу
њ п е
л п еку
т
е еле
о. ук т е
де
о т те е оп к култу
е о дел то
то
е еј к от! уд
л
е о к ко то е п к
к о де т е у т пл
е те,
о то е е п е о у до
. е е
те ко
о к ко
е
п
о у од т о

е

еј к те у к к е
к е к ѓу
њ
е о
е т л те е њ д о у
т т
ето оле
култу . Од
, о е лк
ло у к у те т
о е к отп д п д т
е
ј ,
е
њ к ко
е
у
те .
те о е
е о о
,
о
п
ј
т о ед у те
лед
т .
те о е
е толку оле , о ете д е
у от екој
е
е
о е
т ќе о по у т у те о еј
от де елото е о. пото
ул од т о у к
е
ле л те
т
еле пл . " јде д ук де те
т
е к
т ј к п
те
луѓето то
то
е
д ко
оо о
к
т
т пк !
" те е т
к
е
у к
ке
к о е к ѓу е по д
ј ,
ку
ј
ел т !
е ел т
ј ел т !
јк
у ј , К
т , е е ј
ел!
тт
ло е те
кедо ј
т к ,
ду ј у ј
к е
олт т к ! "
, т е
у т
от пл
п
ј ел
оп поо .
, уд
до
о ек е оде .
е о ото
е е дол
тле ! о
од
, тој
е о от о
от к Кл у
лт ет
,
о
к от
т кој
е л од у л
к
к ко
п д т
ео т е ј о
т ј ,
еле пл д о у е те
е о
от
д
ње- - - л,
у,
т ј .
о т е ќе е п клу т
лок л т
л
ј
е еко пу к . к
то т е потп
т е
е
е ут
.
ед
оќ по к у
у т о
у те
е , т е по
д е
под от е
ко е о е е е
от
д
ње- - - д. дол е е: "Кл у ! е
о
т ! лед п кет
л д е еј к де до ѓ т до
од
те туд ј
к к от
у л те! "
Кл у
л ле
т о
те т е по
ле. дол
Кл у по д
ј , о
одед
дојде е еј к т т ј пол
ј " '
о' от ' о к ' кк"
л
ете. е
к еле д кут ј
от о о ! е
т ел л т е еј к т ј пол
ј
т е
е . дол
е е дек " е т е по еќе по о . Кој д у о о ој
д
е те
у к
о ол к
ѓу
њ ? ", Од о о Кл у ." ојот од
о е к е
ѕ е о . тој е о е еј к т
т о
у т о
еде . " дол
еле о
деј ." ј д
е од т о е о
е ќе од е
у е по еќе
е . "Кл у о л ј п от ле о т о .
е
у
. ед о е еј ко т
е оле о еде
т к ок е к е еј к
о
лед е к ко е о от дедо е е
о. е о у ј п
от од п
ле е е о о еде дол
т
пото о уд по л т о
п у ње. е ј еде е о т клу е
е -п лк . Одед
луд у к
е
око к ек дојде теку по
. " т y л т к е то оy yу л т к т y опл y
yупол y !" тој
к . дол о
т ел
о пе от. то т т
е е т п е у к . ој
е е поло
п к , поло
о ол к , поло
К
т , поло
е . еп е е е
ло
е- ело ѓу е то
.
ед те
т
те те е
ед о. Кл у
дол дот
о
п тол о к
ото
. о лед те т
е е
е у
л д
етел кy. ој
е е
о
,
у т
ед
у л о ек о ко тење
о
п ле от. дол
у к д ео
уд
е о те ко о т . л д
е ду
еле те о еде дол од
тот о ед
к
о
л
ел от п т о ѕ дот. Кл у дот
о ео
е к к ко
е
пук т
т .
л д
о уд л д ект о о топк . л д
по ед
е
од
ут , додек
одед
. лек д
лу ње к дот
од т о к ќел ј ! , о
д
ојот пе
по
лу ње л д
ут л о, к
е е п к ње од е о от
у
ек де
е е
ле
ко ул . ко е о лек д
еде п тол л д
о о п о до у от. л д
пу т
л
те к њето у ел. о
Кл у , дол ,
лек д
те от де о
е
,
олд т ј е. е
ед п
коктел
Л тке . К ко то
т
п ј л

п ј
е те от де до
е о де д
по е о
. лек д
к
п
т кло о

лу
л е еде
е . дол еде
тол
уд
оле
о ед о л о т
е
о
е о ото л е. Кл у , лут о текот
о е лк
е еј к те кук
п е е ње
ео т
ј , уд
о туп
т ет от
е
о л ето толку те ко л ето ек плод
е о те
о
те
д т
о ото ј олко у те
те qу ед
е о ото л е
лед е к ко
по ток л к
. ото лек д
удо де о п
. тој
о
л ој т коп ј
" ој т
од
т ек " о е о т
т о к ќел ј !
т е е
т ј
д о до ете к
т .
Ко
т
е т у, т е лу
ле уде
ук. о ќел ј под
,
у те ед о еде е. е
по
д ј пе т о у ло пе : " е е дојдо од у ј , ел е
то о п
лу ње,
п ј тел те о
к , тој е то к ко е е, ојот
ќ е о е ко е к е ,
ко тење
е еј к
ј
е ќе
д
е
е
; по д у т к е
т к
ојот
о ек ". лек д по
оток о лут
."
пе ! лу
у к
е ѓу
њ ке пее
дек к ко то по
ој т
јдо
д у к до
т! д
о т ќел ј д
у ее т
од
д !"
лек д , Кл у ,
дол от де о ќел ј
ед о о е ол п лк
јдо . то
т е до ј о, т е ле п е ек
о
ед !
е кy у те е
о о о е т пол
ј !
Одед
пол
ј
о у кет
о
ед . о еќе
у те те
у к ко
ње
од т о по т е
ле л т
пеење у те ед
ј дење ко е
о олот.
лек д от де о е е ке е ! " е!
п е о у од
!" дол
к . о то е е
п е о у до
.
уде е о
, лек д по
д е т
ете околу тол до
пол
ј
е ту е
ед
! Кл у
дол п клу
о
, о
т п от
т т
кол еле т л о у к те т о е
. лек д
о ук де
те ко е
л
о ле ! ој до
ој т
д ј
Џо к
к,
л
те к е
њ к ко
т е т
д е до е
от
! о
Кл у ј еде е о т е ол п лк , о к
еде
о л ето у ел. дол
т
о
ете
е к
л те д о . лек д у е
о т токот о о . е ко е о ле е,
д
т отел к о
о"
е
". дол
по
елејќ : "Ј е т
те о е луѓе
о
о е к е тот ј "!" о
ку е-ј де к е к ! "Кл у ".
е- лу ње
у л
те! " лек д
е е." о
отк е ко
д
е "Кл у ". Ј
! к
те д у е! " дол
е е.
лку е о
ете, лк
п лу у ње е еј к
п о лу
ето о ... е о те е еј к
о те у пук
о те о . ој qу е ед е т е е.
од
подо
тој ќе у к е
о ет те
о ... п о е
то ј т
еко
. лек д Кл у
дол от де д п е. т е е
лед от де о
от ут о,
то е пу к те. е е лу у д ук де оклоп коњ
п е о де е . Кл у ќе е к е о д о
ет
под леку о
у е
јпе к пу к
њето
ко
д т о л т . то
ко
е о те е еј к под
е . дол
лек д
л ќе
оо у т о п тол
о е , пото Кл у ќе кок е долу од д о
е о
п е о от
д до
т куќ к ко дол
лек д
кок
о. о е е ол д
пл !
т е е уп т ле ко
д к от пло т д. О де е
ет е
К олл о д о
Кл у д
ед о е о. о е т от
д к от пло т д о л
е
т е е
п јто от. дол
лек д к е е д
ел, додек е лу
л о т ел.
д к от пло т д е у те
п
.
е
оп е о
е те о е о, под от е д е о
д о о у ј
о
д лдо ок. е лу
ле лу у к
ут пу к Кл у е. Ко
д тот л
т ел п о о
л .
е кок од
от од
т е. дол
лек д
т
е к јќ
ње
п о оду ње
. Кл у кок
т
долу
ут ед то к п
о о пе от. лек д
дол по ед
е
од
ле о. о п е о от
е о т
тл
п тол под от е

ње. е
о о е еп е о
д до
т куќ
е у т то е о т л те. е т е
о д е п
пл
то
то д п
о е о! о, т
е е , пол
ј
е пој
т
т . о е е
о о од
от п
од
,
ле п ј
к ко е
о
! е о п
ј п ј
е к
т к пе
те ол
т
...
е еј к т пол
ј
е пој л. е е о уде
од
о еде ле
т о од е
ј .
т е ек
о е ко дол о од
. о, т е о о ело е е. е п
ј о
е пл
то
то д е п
ко т е ле е од т о !
то к ко то е о еку
е,
од
подо
, о
од
, п е о от е у те е е о т
л . е е
т " то о л" у те
пл
д о
п д п о
д к от пло т д
ње- - - дот!
т к т е
под от е . е то е коњ те ко п е о от. е отк ле п тол т ед о п е о от од
е те.
т к , т е е о е е о
д к от пло т д. лек д
о ење
п е о ,
к
ку ње ко
д тот
о е коњ , о пу к
тк ек
е о от
. Кл у
по ед
тл
п тол о
т е о т
п е о от е, от
к
отпу т ње
кл по
у
ј .
дол
от д лек д , о п тол
дол о копје, л
ње луѓе, к ко т е е о е е од. т к т е
у т
от пл . е о е о п о е
о
д к от пло т д, к де то Ј у
е т л
п ото е д е де од
. е ,
,п
ду
топл оле луп к е те ле т у. От до о,
к
ле
. о
о
ут
%
од
еле ето
дот е
то .
% п ео т т е
те
о л т к
ело оќ
п ј тел ! е п едуп ед ј
те
п ј тел
п дот од п ед. т к т е е пл
д
е п
ње- - - д ој коло ј ! е о лот е е: дол
тле ,
до
л кот.
лек д
лу ње к , е
. Кл у
лт ет
,
к
те .
т е о п
ј
ел о
л д
еко о ј
ње- - - д,
т ј . ук т е е под от у т о те
пл о
те о
е
те- ело
дот. еде де по ле
от
д де
л к т ото ол
е
дот
д , еде куп
е т л д ку
ј то дојде. ук т е
п ттлед
те "О е еле л о!" " е о ете д
п
те ој
д!" " еј
т
т к !"
лек д
ото
. Кл у
ле е о дол . е одлу ј д е
д о д околу
дот о ко тење
те
от
л .
т
о
от
л од Ото, Јо
л ел
докто
у от де
о
д о д
де
. о е до о пл ќ т
т к
пу к
от . Ко е о по ле
е е о д т е
е . кул . де о екој ол,
о
т
о
о пу к .
тл
п тол од п е о от е е о т
пок
от
д к от пло т д
до
л к
дење. е е о д
те о от
д. е по ле
д
п ќ т екл
т те. "О де у
о те
т
о
от
д
ње- - - дот! о д
де
% елт к, ед те
от, е е
, лп к , л
к те.
е
еп ј т к е
е те у к л
е ,
е е т ку е ј де к е к !".
лед от
де , луѓе е пој ј
ј к
ел
ј . ото
о
е одлу ле о е до ол о
т о е
ј т . лу , т е о
д
д по еќе од
лк
е- ел те ко е
о ду
д
ко т
п л к т о,
от т е п е о у те ко д е д
лу у .
,
о ко тење
те о
от к
т т е по то о ј
д ле куќ
њ - - - д, е т л
ј
дот еко о ј
дод ње
о
д . т к т е
ееле о
ото ло
т е
ње- дот - до т ко
од
од
од
о
еко
ет д
лк к е ј
кој е д
е
, пол т
л
т ел ! О
о
п
п ет ед тел те
те е оп к е ј о о де , п от до
оде ој околу то кој
до
д
т ек о е о от т уп. екој о ек о
ње- - - д е е пот е о д е

п

клу т
ј т л т е ќе д т депо т
од
т ј .
Кл у , лек д , дол ,
ото ку е
е у е е под от е
о
л от ол полк. е п ту ле о о е до
о о, т л ј , к де то ле т
о
о т л ј ко- ло е е к т
од у ње
о е лк
ло е од ет от п ет е ј т
т л ј . де де отк ко ед
оќ
лу ње,
т
е е п д т ! о лу ото до
оќт , лек д
л о у
кот
к д п
ње клу у ње. Кл у е е о куј т ј дење л долед
дол пу ел
пле елот
д о . одек т е ле
, ло е е к от у то
к у то
те у ј
те о
т
! е е
л од
т т дек т е е е у е ! О
оо
к јот
ој т о
т л ј
т е по то о е т
о
о о
о
ј кој е е
е е " ол
т
от о е
, п ење о к лл т о от до
ње
т ел
о те т
те", к де то
ле
т
о
о
е пе от полк. дол е е доделе
л
к дол о т, јоп
от
дол о т к ко % од д у те л
к о
њ до ј о
д
к ко то оде е ко п т
т ет од ој ото поле. Кл у е е доделе
тење дол о т, кој о п
луд к ко
е
. лек д
е е доделе
лу ње дол о т, к де то о д
лу
оу
о
то ту т ј
д о од

п одол
е е ,
те т е е под от у т д
е
д е
т о
от оде
д. к ,
е у
од
, те т е, т
ед
од ото
о л , по
то
о е е
ел от п т
д ко
т ј . о до
ње
д ко
т
л
д - т е о ед о о ј , т
е .
от
д
ње- - - д,
дот
то п е
о оо о л
еле те - е е ет ке од т
л д т
е п ет о
о
е еј к т у к
к ето. е
т
то еко
л ол о е
т е о т
, е
њ
те д е е е
њ о.
т у л те е е е е еј к п оп
д
к .
т л д к
ел
ј е е
еле о у к от к е
т ѓу
њ ко е о е
д ј
т ој т
от . е п л ј
дот, елејќ
оу
е
еко
,
о е е о
е
ј . ук т е е
л
де т тет . Кл у е п е то
удол е ; лек д
е е
ј
ле
дол о т
дол
дејќ е о от т тко потек у од оле от е ј т
е
ј
то
л е
к д
ј
. о ко
т
е
ј , т е е о оле о
о у ње. еко
оле
о т е ј
е
ј е е
л е ј о те
е ј те е е од е еј к ољ
,
у к
т к ! е е
п
о
луѓето
е
о
д к ко е
."
! О е е т е еј к те у к
е ѓу
њ
те т
у
те
екое до о ело е ј !" е е дол .
т к тук
ееле к ко е до
п ј
ел
те
од
. о
од
, дол п
е
о
е
кол
т ње ол е . ој
е е од е
т е е
е
! лек д
е е: " е т е д ј
ко т о
оле
ј
д д е
т
д ко еј
от по
е е ел
е к л ." е е о л ј .
т к , оо у е
о
о
те
у е оклоп -п е о , ј ле
ел от п т до
д кото
о
е
е
е т
дол
до
л к. о т ј т е еј к те пол
ј т е
д
до ол то . е по о лу у њето о
то о е е
е те
е о
. е е
е
дол
д о од л
к т кут ј
о п л л. " о ел о кеy е ќе д е до е е е о т
е ј
т де е !" еде
е пол
е
клед
те е ееј под ол о. де де , ко
Кл у , лек д
дол е ет т
е у ле ул
о
е , т е лу
ле екој
е
е к п оп
д . ој
ку
е, "
екел те
п ет ед тел! ој ќе о у е те ел
ѕ е о ! ду ј о под!
т
ел т ѓу
њ !" лек д
ј
е ."
луп
е
ел т
е упе о
о од о
!". "! ел
еп
о то ј
у ло т ел т
те е п
о то т
те е
д
о
о
!"
ку ње
е
е е,

лек д от де до
е
д п т ло те по
теп њето е о. лек д
к :"
л , дејќ те луп
е ко е д до е
от !" лек д
о уд л по л ето, п
те ко е о от
т
д од т о
е л е е е к
. " о е ете
те ел
п
ле ј !"
е пл е е. лек д
оу
е лут
.
еј к т
л ол
ј т
п т
о еде лек д
ле о т о . лек д
л до е е
п ед
уд,
уд ј т ,
ло ело
о о о уд
од
о ул .


Download 1 - Станувањето на Моќта1 - Станувањето на Моќта.pdf (PDF, 174.8 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 1 - Станувањето на Моќта.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000186348.
Report illicit content