PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1 Станувањето на Моќта.pdf


Preview of PDF document 1.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


ње. е
о о е еп е о
д до
т куќ
е у т то е о т л те. е т е
о д е п
пл
то
то д п
о е о! о, т
е е , пол
ј
е пој
т
т . о е е
о о од
от п
од
,
ле п ј
к ко е
о
! е о п
ј п ј
е к
т к пе
те ол
т
...
е еј к т пол
ј
е пој л. е е о уде
од
о еде ле
т о од е
ј .
т е ек
о е ко дол о од
. о, т е о о ело е е. е п
ј о
е пл
то
то д е п
ко т е ле е од т о !
то к ко то е о еку
е,
од
подо
, о
од
, п е о от е у те е е о т
л . е е
т " то о л" у те
пл
д о
п д п о
д к от пло т д
ње- - - дот!
т к т е
под от е . е то е коњ те ко п е о от. е отк ле п тол т ед о п е о от од
е те.
т к , т е е о е е о
д к от пло т д. лек д
о ење
п е о ,
к
ку ње ко
д тот
о е коњ , о пу к
тк ек
е о от
. Кл у
по ед
тл
п тол о
т е о т
п е о от е, от
к
отпу т ње
кл по
у
ј .
дол
от д лек д , о п тол
дол о копје, л
ње луѓе, к ко т е е о е е од. т к т е
у т
от пл . е о е о п о е
о
д к от пло т д, к де то Ј у
е т л
п ото е д е де од
. е ,
,п
ду
топл оле луп к е те ле т у. От до о,
к
ле
. о
о
ут
%
од
еле ето
дот е
то .
% п ео т т е
те
о л т к
ело оќ
п ј тел ! е п едуп ед ј
те
п ј тел
п дот од п ед. т к т е е пл
д
е п
ње- - - д ој коло ј ! е о лот е е: дол
тле ,
до
л кот.
лек д
лу ње к , е
. Кл у
лт ет
,
к
те .
т е о п
ј
ел о
л д
еко о ј
ње- - - д,
т ј . ук т е е под от у т о те
пл о
те о
е
те- ело
дот. еде де по ле
от
д де
л к т ото ол
е
дот
д , еде куп
е т л д ку
ј то дојде. ук т е
п ттлед
те "О е еле л о!" " е о ете д
п
те ој
д!" " еј
т
т к !"
лек д
ото
. Кл у
ле е о дол . е одлу ј д е
д о д околу
дот о ко тење
те
от
л .
т
о
от
л од Ото, Јо
л ел
докто
у от де
о
д о д
де
. о е до о пл ќ т
т к
пу к
от . Ко е о по ле
е е о д т е
е . кул . де о екој ол,
о
т
о
о пу к .
тл
п тол од п е о от е е о т
пок
от
д к от пло т д
до
л к
дење. е е о д
те о от
д. е по ле
д
п ќ т екл
т те. "О де у
о те
т
о
от
д
ње- - - дот! о д
де
% елт к, ед те
от, е е
, лп к , л
к те.
е
еп ј т к е
е те у к л
е ,
е е т ку е ј де к е к !".
лед от
де , луѓе е пој ј
ј к
ел
ј . ото
о
е одлу ле о е до ол о
т о е
ј т . лу , т е о
д
д по еќе од
лк
е- ел те ко е
о ду
д
ко т
п л к т о,
от т е п е о у те ко д е д
лу у .
,
о ко тење
те о
от к
т т е по то о ј
д ле куќ
њ - - - д, е т л
ј
дот еко о ј
дод ње
о
д . т к т е
ееле о
ото ло
т е
ње- дот - до т ко
од
од
од
о
еко
ет д
лк к е ј
кој е д
е
, пол т
л
т ел ! О
о
п
п ет ед тел те
те е оп к е ј о о де , п от до
оде ој околу то кој
до
д
т ек о е о от т уп. екој о ек о
ње- - - д е е пот е о д е