Gunluk Dua (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - Euzü billahis sermiül alimi mineş şeytanir racim.docx

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.9.4 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 03/11/2014 at 02:08, from IP address 31.200.x.x. The current document download page has been viewed 1314 times.
File size: 35.03 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Günlük  Dua  

 
Ve   la   havle   ve   Ia   kuvvete   ve   la   kudrete   illa   billah..   Allahu   Ia   ilahe   illa  
hu   el   hayyul   kayyum,   Ia   te'huzuhu   sinetün   vela   nevm,   lehu   mafiys  
semavati   ve   mafilard,   men   zelleziy   yeşfau   indehu   illa   biiznih;   ya’lemu   ma  
beyne   eydiyhim   ve   mahalfehüm;   ve   Ia   yuhıytune   bişey'in   min   ilmihi   illa  
bima  şa',  vesia  kürsiyyühüs  semavati  vel  ard,  ve  Ia  yeuduhu  hıfzıhuma  ve  
huve  aliyyul  aziym..    
 
La  yahfa  alallahi  minhüm  şey..  Ve  lehu  mekalidus  semavati  vel  arz!..  
Ve   ma   reeyte   iz   remeyte   velakinn   Allahe   rema'..   Vallahu   ganiyyul   anil  
alemiyn..   Subhanallah!..   Leyse   kemislihi   şey'a,   ve   huves   semiul   basiyr..  
Efemen  şerehallahu  sadrehu  lil'islam  fehuve  ala  nurin  min  rabbihi..  Ve  men  
yettekıllahe  yec'allehu  mahreca  ve  yerzukhu  min  haysu  la  yahtesib,  vemen  
yetevekkel  alallahi  vehuve  hasbuh.    
 
Elem   neşrah   leke   sadrek   ve   vada'na   anke   vizrekelleziy   ankada  
zahrek  verafa'naleke  zikrek;  feinne  meal  usri  yusren,  inne  meal  usri  yusra;  
feiza   ferağte   fensab   ve   ila   rabbike   fergab..   Ve   in   yemseskallahu   bidurrin  
fela   kaşife   lehu   illa   hu;   ve   in   yuridke   bihayrin   fela   radde   lifadlih,   yusıybu  
bihi  men  yeşau  min  ibadih  ve  huvel  gafurur  rahim..    
 
lza   cae   nasrullahi   vel   feth,   ve   reeyten   nase  yedhulune   fiy   diynillahi  
efvacen,   fesebbih   bihamdi   rabbike   vestağfirhu,   innehu   kane   tevvaba..  
Kulillahumme   malikel   mülk,   tu'til   mülke   men   teşau   ve   tenziül   mülke   min  
men  teşaa;  tuizzu  men  teşau  ve  tuzillu  men  teşa,  biyedikel  hayr  ve  inneke  
ala  kulli  şeyin  kadir..  Allahu  latıyfun  bübadihi,  yerzuku  men  yeşau  bigayri  
hisab.    
 
Bismillahir   rahmanirrahim;   elhamdulillahi   rabbul   alemiyn,  
errahmanir   rahim,   maliki   yevmiddin,   iyyake   na'budu   ve   iyyake   nestaıyn,  
ihdinas  sıratel  mustakiym,  saratelleziyne  en'amte  aleyhim,  gayrıl  maşdubi  
aleyhim  ve  laddaaliyn.    
 
Kul  hu  vallahu  ahad,  Allahus  samed,  lem  yelid  ve  lem  yuled,  ve  lem  
yekun   lehu   kufuven   ahad...Subbuhun   Kuddusun   rabbul   melaiketi   ver   ruh  
ve   rabbul   arşil   aziym..   Subhanallahi   ve   bihamdihi   adede   halkıhi   ve   rızae  
nefsihi  ve  zinete  arşıhi  ve  midade  kelimatihi..  La  ilahe  illallahu  vahdehu  Ia  
şerike  lehu,  lehul  mülkü  ve  lehül  hamdu,  yuhyi  ve  yumitu  ve  huve  hayyun  
Ia  yemutu  biyedihil  hayr,  ve  huve  ala  külli  şeyin  kadir..  
 
Subhane   rabbike   rabbül   izzeti   amma   yasıfun,veselamün   alel  
mürseliyn,  vel  hamdu  lillahi  rabbulalemin..3  fatiha  12  ihlas  okuyalım  başta  
Hazreti   Resul   aleyhisselam   ve   tüm   evliyaullah   ile   bütün   mümin  
kardeşlerimizin   ruhuna.   Allahumme   salli   ve   sellim   ve   barik   ala   seyyidina  
Muhammed..   Allahumme   salli   ala   men   ruhuhu   mihrabul   ervahi   vel  
melaiketi   vel   kevn,   allahumme   salli   ala   men   huve   imamul   enbiyai   vel  
murseliyn,   allahumme   salli   ala   men   huve   imamu   ehlil   cenneti   ibadullahil  
müminin...  

Günlük  Dua  

 
Euzü   billahis   sermiül   alimi   mineş   şeytanir   racim..   Bismillahir  
rahmanir  rahim..  Rabbi  enniy  messeniyeşşeytanu  binusbin  ve  azab;  rabbi  
euzübike   min   hemezatiş   şeyatiyni   ve   euzübike   rabbi   en   yandurun.   ve  
hifzan  min  külli  şeytanin  marid.  (20  defa  oku).    
 
İnnallahe   ve   melaiketehu   yusallune   alennebiyyi,   ya   eyyühelleziyne  
amenu  sallu  aleyhi  ve  sellimu  teslima.  Allahumme  salli  ve  sellim  ve  barik  
ala   seyyidina   Muhammedin   ve   ala   alihi   ve   sahbihi   biadede   ilmike.  
Bismillahir  rahmanir  rahim  elleziy  vahidül  ahad!..  
 
Ferdün  Hayyun  Kayyumun  Hakemun  Adlun  Kuddus..  Seyec'alullahe  
ba'de  usrin  yusra..  Vallahu  ala  külle  şeyin  kadira..  İkra'  bismirabbikelleziy  
halak,   halakal   insane   min   alak,   ikra'   ve   rabbukel   ekrem   elleziy   alleme  
bilkalem,  allemel  insane  malem  yalem..    
 
Er   rahman   allemel   kuran,   halakal   insane   allemehul   beyan..  
Errahman   alelarş   istiva   lehu   ma   fiys   semavati   ve   ma   fiyl   and   ve   ma  
beynehuma   ve   ma   tahtes   sera.   Zalike   fadlullahi,   men   yeşa'..(inna   nahnu  
nuhyil  mevta  3)..    
 
Emvatun   gayrt   ahya..   Nasrun   min   allahi   ve   fethun   karib.   Inna  
fetahnaleke   fethan   mübiyna.   Liyağfire   lekallahu   matekaddeme   min  
zenbike   ve   mea   teahhara,   ve   yutimme   ni'metehu   aleyke,   ve   yehdiyeke  
sıraten  mustakiyma,  ve  yensurekallahu  nasren  aziza..    
 
Ve   nusiybu   birahmetina   men   neşau..   Feveceda   abden   min   ibadina,  
ateynahu   rahmeten   min   indina   ve   allemnahu   min   ledünna   ilma.   Ve  
kezalike  evhayna  ileyke  ruhan  min  emrina,  ma  künte  tedriymel  kitabu  ve  
lel  iymanu,  ve  !akin  cealnahu  nuren,  nehdiy  bihi  men  neşau  min  ibadina,  ve  
inneke  Ietehdi  ila  sıratin  mustakiyma..    
 
Ve  enzelallahu  aleykel  kitabe  ve  hikmete  ve  allemeke  malem  tekun  
ta’lem..   Ve   kane   fadlullahi   aleykel   aziyma..   Allahu   yectebiy   ileyhi   men  
yeşau..   Ve   lekad   yessernel   Kur'ane   liz   zikra..   Senuriyhim   ayatina   filafaki   ve  
fiy  enfüsiküm  hatta  yetebeyyene  lehüm  ennehül  hakk!..  Ve  lekad  künte  fiy  
gafletin   min   haza,   fekeşefna   anke   gıtaek   ve   basaruk,   el   yevmel   hadiyd..  
Yevme   tubeddelül   arza   gayrel   arz..   Limenil   mülkil   yevm,   lillahil   vahidil  
kahhar..    
Şehidallahu  ennehu  Ia  ilahe  illa  hu!.  vel  melaiketi  ve  ulul  ilmi  kaimen  
bilkıst   ve   huvel   azizül   hakim..   Allahu   NURus   semavati   vel   arz;   meselü  
nurihi   kemişkatin   fiyha   misbah,   elmisbahu   fiy   zücace,   ez   zücacetü  
keenneha   kevkebün   dürriyyün   yukadu   min   şeceretin   mübarekettin  
zeytunetün,  laşarkıyyetin  ve  Ia  garbıyyetin  yekadu  zeytuha  yudıyu,  ve  lev  
lem  temseshu  nar;  nurun  ala  nur;  yehdillahu  linurihi  men  yeşa..  Fesebbih  
bismi   rabbikel   a'la..Tebarekelleziy   biyedihil   mülk   ve   hüve   ala   külli   şeyin  
kadir..    
 


Download Gunluk DuaGunluk_Dua.pdf (PDF, 35.03 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Gunluk_Dua.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000192042.
Report illicit content