harmonogram .pdf

File information


Original filename: harmonogram.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon SC1812 / MP Navigator EX V5.1, and has been sent on pdf-archive.com on 04/11/2014 at 21:12, from IP address 95.41.x.x. The current document download page has been viewed 421 times.
File size: 214 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


harmonogram.pdf (PDF, 214 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


IIARMoNOGRAM wYwoZU oDPADÓw SEGREGoWANYCH z PosESJl

DAvEWlcE

lESZKALNYCH GM lNY MosINA ZAoKREs xII/2014 r....I-xl l

lll

ll

xlll2o14

REJoN

M

lV

V

2015 r

V|l

Vlll

13

13

11

13

13

11

14

14

14

14

16

14

17

15

17

15

15

17

15

Vl

lX

X

Xll

Xl

,15

12

12

14,

14

,15

12

16

13

13

15,

15

16

11.

CZAPURY, BABKl
KUBALIN,GŁUSZYNA LEŚNA

15

19

16

16

16

18

.WIÓREK,sAsINoWo
13. RoGALlNEK
14. RADZEW| cE,RoGAL l N,
MIEcZEwo,Śwr4rNlKI
15, KRos{o,KRosl NKo,
L UDW| KoWo
16. PECNA,NoWlNKl

16

n

17

17

17

19

18

16

18

16

16

18

16

17

21

18

18

20|

20

19

17

19

17

19

19

17

18

22

19

19

21

21

22

20

20

18

20

20

18

19

23

20

n

2.

2.

23

21

21

21

2,,

23

21

22

26

23

23

23

25

24

22

24

22

22

24

2,

23

27

24

24

'o\

26

25

23

25

23

23

25]

23

24

28

25

25

27

26

24

26

24

26

zo

28

26

25

23

25

23

23

25'

23

9.

10.

CZAPURY

-

oslEDLE FAMlLY

11

HAUSE

12

,

KONSTANTYNOWO
1 7. DYM AcZEWo STARE,NoWE,
JEzloRY

ZABINKo,KRAJKOWO,
SoWl Nl Ec,sowl NK l
BARANOWO,BARANÓWKO

18.

27'

,

1

9.

BoRK oW l cE,BoLEsŁA}vIEc,

I

23

27

24

24

24

DRUżYNA
]

lnformacji udzielają :zlJx Mośin. nr.tel./6v8 132- 337,8 x32-321 wew,41 kom 697 8s8 42o E-MAIL !ry!9!y!o3ukn9 i!! pLstrona internetowa Www.zukmosinłpl
zakład UsłU8 KomunalnYch w Mosinie pro i sżanownych mieszkańców o ustawi nie worków I wys 81 8owanyhi surowcaml prźed posesj ą w dnlach określonychlł/ podanym
wyżej harmonogramie do godz.7;
Harmonogramy dotyczące wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych podane
ą w miesiącach O3lOa.ZOtSr,

J


9

ź
i]
|:

HARl\łoNoGMl\ł WYWozt oDPADÓw KoMUNAlNYcll z Po§E§l

REJoN
,1.

CZAPURY

xlll2o14

M

|E9KALNYCH

lll

ll

I

9,23

Mo§

GM lNY

lV

NA

PRzEz ZAKLAL USŁUG KoMUNALNYCE zA oKREś

'(Dżolżl

V

Vl

Vll

Vlll

lX

X

.....I_xll

20,15 r

Xll

Xl

9,23

7,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

10,24

718, 21

5,19

2,16,30

14,2B

11,25

B,22

6,20

3,17

1,15,29

25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

12,26

12,26

9,23

7,21

5"18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

2,16,30

13,27

13,27

10 24

8,22

6,19

3,17,31

14,28

11

25

9,23

6,2o

4,1B

B,22

5,19

2,16

2,16,3o

13, 27

11,25

B,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

10,24

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

B 22

5,19

2,16,30

14,28

10,25

9,23

30

8,22

5,19

5,19

2,16,30

14,28

11,25

9,23

6 20

3,17

1,15,29

12,26

1o,24

12,29l30

923

6,20

6,20

3,17

2,15,29

12,26

10,24

7 21

4,18

2,16,30

13,27

11

1,15,29

12,26

2.RoGALN/RoGALlNEK

2,16,30

13,27

3.DYMAcZEWo NoWE/
BoRKowICE/BoLEsŁA\ilIEC/

3,17,31

14,2B

11

4,1B

3,15,29

5.WIÓREK/BARANowKo/
soWINKI/sowlNIEC/ZABINKo/
NoWlNKl/KRAJKowo/
BARANoWo/BoGUL lN

5,19

6.KRoSNlo/KRoSlNKo/

,l0,24

25

11

DYMACZEWO STARE/DRUZYNA/

JEZloRY

4.PEcNA/
KONSTANTYNOWO

L

UDWl

Kowo

DASZEWlcE
B,RADZEWlcE/
7.

M

lEcZEWo

11

9.CZAPURY (ul. Promowa, MĘńska,
Gromadzka,Nad Potokiern)

SAsINowolŚw14rNrxrl

KUBALIN/GŁUSZYNA L EŚNA/
KROSNO (ul.Nadleśńa,Krosińs ka,
Spokojna,SłonecznarSosnowa)

BABKl

lnformacjiUdzielają |zUx Mo ina nr,tel./61/8132- 337,8 132-321 Wew.41 koln 697 888420 E-MAlt !ry!9ryjQ!q!n95iE pL
Uwaga :W przypadku d nia Wolnego lub n iepżewidzianych okolicżnościW środku tygodnia term in wywozu może ul c pżesunięciu dzień prz d
Prosimy o Wystawieni odpadówprz d posesjęWdniach określonych W podanych WYżej harmono8ramie do godz 7,00

lu b

dzień po term inie

,

28l29


Document preview harmonogram.pdf - page 1/2

Document preview harmonogram.pdf - page 2/2

Related documents


harmonogram
katalog win wine4you
opis ludwig clausewitz
lektura na wieczor
kossaka 34 36
the gift

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file harmonogram.pdf