PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help ContactHOME STAGING ulotka .pdf


Original filename: HOME STAGING ulotka.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Vector Data Adobe Photoshop 7.0 CE / Adobe Photoshop for Windows, and has been sent on pdf-archive.com on 11/11/2014 at 13:04, from IP address 90.156.x.x. The current document download page has been viewed 461 times.
File size: 7.4 MB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Opr
óczpodst
awhomest
agi
ngu,czyl
ic

egot
wor
zeni
ai
nsceni
zacj
i
,
pomagamypańst
wunat
ychcz
t
er
echobszar
ac
h:
-ar
c
hi
t
ekt
ur
ywnęt
r
z–pokażemyj
akmożnazt
woj
ejpr
zest
r
zeniuzy
skaćef
ektkt
ór
ypr
zypasuj
ewi
ększej
l
i
c
z
bi
el
udzi
,z
mi
eni
aj
ącwy
st
r
ój
,odej
muj
ącidodaj
ącnoweel
ement
y
,bawi
ącsi
ękol
or
ys
t
ykąiświ
at
ł
em.
-f
ot
ogr
afi
i–j
akwi
adomopi
er
wsz
ewr

eni
ej
estnaj
ważni
ej
s
zedl
at
egozr
obi
eni
edobr
ychazar
az
em
c
i
ekawy
chipr
zy
ci
ągaj
ący
chuwagęzdj
ęć,j
estbar
dzoważ
ny
m el
ement
em wpr
ocesi
ewynaj
muikupna,
c
zegokol
wi
ek!
-ps
y
c
hol
ogi
i
–wi
emynacozwr
ac
auwagęosobak
t
ór
apr
zy
chodzi
don wegomi
ej
s
caij
akj
eoceni
apod
wz
gl
ędem t
e ocz
ychcet
uzami
es
zk
aćcz
yni
e,r
zut
uj
enat
oki
l
kai
s
t
ot
ny
chcz
ynni
kówok
t
ór
y
chbar
dzo
c
zęs
t
oz
apomi
namyasąważ
nepr
zydobr
ym,pi
er
wszym wr

eni
u.
-mar
ket
i
ngu–konkur
encj
anar
y
nk
uwynaj
mui
kupnadom wj
estogr
omna,dl
at
egowar
t
opoświ
ęci
ć
t
r
oc
hęwi
ęcejczasunast
wor
zeni
eogł
os
zeni
akt
ór
ebędzi
eci
ek
awe,i
nt
er
es
uj
ąc
ei
wybij
es
i
ęodr
azu
ponadc

ąr
eszt
ę.

J
akt
owygl
ąda?
Poupr
z
edni
m um wi
eni
usi
ę,s
pot
y
kamysi
ęzwamiw
ni
er
uchomości
kt
ór
amaby
ćoddanawnaszer
ęc
e,it
uj
est
pi
er
ws
zyet
apwspół
pr
acy
.Razem j
ąogl
ądamy
,dokonuj
emy
anal
i
z
y
,wyz
nacz
amyz
al
et
ynakt
ór
yc
hsi
ęskupi
ćor
azwady
k
t
ór
enal

ywyel
i
mi
nować.Nast
ępni
er
obi
mypi
er
wszezdj
ęc
i
a,
spor
ządzamyr
apor
tc
obędzi
emyzmi
eni
aćicz
ym si
ę
zaj
mować,j
akbędzi
ewygl
ądałbudżetpr
zeds
i
ęwz
i
ęci
ai
z
abi
er
amys
i
ęd r
obot
y!
Wt
r
ak
c
i
ecał
ej
(
ok

ok
i
l
kudni
owej
)współ
pr
acyznami
,ci
ągl
e
j
es
t
eśmywkont
akc
i
eabysk
ł
adaćr
el
ac
j
ęzpos
t
ępów,j
es
t
eśmy
c
i
ągl
egot
owi
nawsz
el
ak
i
epy
t
ani
aiewent
ual
nedygr
es
j
ez
Państ
wast
r
ony
.

Kol
ej
nypr
zykł
adożywi
eni
apomi
eszczeni
apr
zezhomest
ager
a.

Cenausł
ugiikor
zyś
ci
Cenyt
ookoł
o12% war
t

ci
mi
eszkani
aj

l
ic
hodziocał
ąni
er
uchomoś
ć,
or
azmni
ej
wi
ęcej
kos
ztmi
esi
ęcznegowynaj
mupokoj
uj
eśl
i
zaj
muj
emysi
ę
t
yl
koni
m.

Łazi
enkapoddanapr
ocesowihomest
agi
nguzyskał
abl
asku,zdj
ęca
dodał
ywi
ęcejświ
at
ł
a,ożywi
onazost

adel
i
kat
nymidodat
kami
.

Wj
aki
spos
óbt
osi
ęopł
ac
a?
Wydaj
ąc12% wpr
zypadkuc

ejner
uchomości
,zysk
uj
emygdyżwt
edy
cenakupnamożepodskoczy
ćnaweto15%!
Wydaj
ącpi
eni
ądzezami
esi
ęcz
nykosztczyns
z
ukt
ór
ychci
el
i
by
śmy
uzys
kaćzawynaj
em,pr
z
yspi
eszat
enpr
oceszki
l
kumesi
ęcydoki
l
kudni
!

Zapr
as
zamydok
ont
akt
u,zchęci
aodpowi
emynawszel
aki
epyt
ani
aor
azumówi
mys
i
ęnaspot
kani
e!
Ki
ngaBednar
czyk,t
el
.-517862337,emai
l
:hs.
ki
nga@o2.
pl
,Wr
ocł
aw


Document preview HOME STAGING ulotka.pdf - page 1/1

Related documents


PDF Document chcesz zdoby zastrzyk got wki skontaktuj1610
PDF Document o motoryzacji i skupie aut1286
PDF Document damian livesey cv
PDF Document fda food label requiremens in a nutshell
PDF Document kate lynch resume
PDF Document trial 2 8


Related keywords