Regulamin zaj sportowych (PDF)
File information


Title: Regulamin zajęć sportowych MKS Polonia-Stal Świdnica
Author: Klub

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 01/01/2015 at 21:49, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 1366 times.
File size: 49.88 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Regulamin_zaj_____sportowych.pdf - Page 1/1

File preview


Regulamin zajęć sportowych MKS Polonia-Stal Świdnica
I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU
1. MKS Polonia-Stal Świdnica prowadzi szkolenie w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.
2.Treningi są prowadzone przez cały rok za wyjątkiem miesiąca lipca.
3. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) Klub w miarę możliwości będzie organizował alternatywne formy zajęć sportowych (obozy wyjazdowe, półkolonie stacjonarne)
4. Zawodnikiem MKS-u Polonia-Stal Świdnica może zostać osoba która:
- posiada odpowiedni stan zdrowia
- złożyła deklarację członkowską
- zawarła z Klubem umowę o szkolenie
II. OPŁATY
1. Udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez MKS Polonia-Stal Świdnica w grupach smerfów, skrzatów, żaków, orlików, młodzików i trampkarzy jest odpłatne.
2. Opłatę miesięczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu należy uiszczać z góry do 10-go dnia każdego pierwszego miesiąca danego kwartału.
3. Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Klubu wskazany w umowie.
4. Pozostałe warunki dokonywania płatności zostały zawarte w umowie o szkolenie.
5. W ramach wnoszonej opłaty miesięcznej Klub zapewnia zawodnikowi:
- regularne treningi
- korzystanie z obiektów sportowych podczas treningów
- szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki nożnej
- sprzęt treningowy – drużynowy (piłki, trenażery, znaczniki itp.)
- ubezpieczenie NNW zawodnika
- udział w zawodach sportowych
III. HARMONOGRAM ZAJĘĆ
1. Harmonogram zajęć jest ustalany przez trenera w porozumieniu z Zarządem Klubu.
2. Klub zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ustalonych terminów treningów po wcześniejszym uzgodnieniu z zawodnikami lub rodzicami zawodników.
3. Treningi odbywają się 2-4 razy w tygodniu w zależności od kategorii wiekowej.
4. Treningi odbywają się w obiektach zamkniętych lub prowadzone są na boiskach otwartych.
5. W przypadku działania siły wyższej bądź występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie treningu w wyznaczonym terminie, Klub zastrzega sobie
możliwość odwołania treningu, o czym zobowiązuje się poinformować zawodników lub rodziców
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
1. W zajęciach sportowych prowadzonych przez MKS Polonia-Stal Świdnica mogą brać udział jedynie zawodnicy Klubu.
2. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest dobry stan zdrowia zawodnika potwierdzony stosownym, aktualnym zaświadczeniem wydanym przez uprawnionego
lekarza.
3. Zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do:
- punktualnego stawiania się na treningach i zawodach
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych, kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, kulturalnego zachowania się na zawodach
- wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
- informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),
- uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu
- dbania o sprzęt sportowy,
- posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego w tym ochraniaczy, posiadania podczas treningu piłki treningowej,
- występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe),
- godnego reprezentowania klubu na zewnątrz, rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,
- brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
- pomagać innym zawodnikom sekcji.
5. Nieobecności na treningach muszą być usprawiedliwione.
6. Zajęcia prowadzone są pod opieką i nadzorem trenerów lub instruktorów piłki nożnej.
7. Prowadzący odpowiada za zawodników podczas zajęć i zawodów sportowych.
8. Sposób i metody prowadzenia treningów ustala prowadzący w konsultacji z Zarządem klubu.
9. Program i cele pracy na treningu ustala prowadzący.
10. Tempo i realizacja programu szkolenia dostosowane są do możliwości zawodników.
11. W przypadku gdy zawodnik nie radzi sobie z programem, prowadzący ma prawo do przeniesienia zawodnika do innej grupy.
12. W czasie treningów i zawodów sportowych rodzice lub opiekunowie nie ingerują w zajęcia.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów sportowych podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.
2. Uczestnictwo zawodnika w zawodach sportowych odbywa się jedynie za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów.
3. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym wskazanym przez trenera prowadzącego.
4. Jeżeli zawody sportowe odbywają się w granicach administracyjnych powiatu, w którym odbywają się treningi zawodnik zobowiązany jest stawić się na zawodach na własny koszt.
5. W przypadku, gdy zawody sportowe odbywają się poza granicami administracyjnym powiatu, warunki uczestnictwa zostaną uregulowane postanowieniami osobnego regulaminu
wyjazdu.
VI.NAGRODY I KARY
1.Za wzorową i przykładną postawę na zajęciach i zawodach sportowych lub za osiągnięcia i sukcesy zawodnik może otrzymać następujące nagrody:
- pochwała ustna, pochwała ustna przy całej drużynie,
- pochwała ustna w obecności rodzica/opiekuna,
- list gratulacyjny, dyplom uznania,
- nagroda rzeczowa,
2.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu trenerzy maja prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:
- upomnienie ustne,
- upomnienie ustne przy całej drużynie,
- upomnienie ustne w obecności rodzica/opiekuna,
- usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań),
nie zgłoszenie do zawodów,
- wystąpić do Zarządu Klubu o zawieszenie czasowe zawodnika Klubu.
- wystąpić do Zarządu Klubu usunięcie zawodnika z Klubu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za ewentualne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, bądź wynikłe z nieodpowiedniego zachowania zawodnika na treningach piłkarskich lub zawodach
sportowych odpowiadają rodzice/opiekunowie zawodnika. Stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Rodzice/Opiekunowie potwierdzają otrzymanie informacji, że
administratorem danych osobowych jest MKS Polonia-Stal Świdnica. Dane zbierane są w związku z działalnością prowadzoną przez Klub, a podanie danych jest niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy. Rodzice/Opiekunowie wyrażają/nie wyrażają zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku i danych osobowych zawodnika przez MKS Polonia-Stal Świdnica,
w celach reklamowych oraz marketingowych, na wszelkich polach eksploatacji właściwych dla realizacji celów reklamowo-marketingowych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
za pośrednictwem dowolnego medium. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich i zawodnika danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych.

Opiekun / zawodnik

..................................

Klub

.........................................


Download Regulamin zaj sportowychRegulamin_zaj_____sportowych.pdf (PDF, 49.88 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Regulamin_zaj_____sportowych.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000201801.
Report illicit content