PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactUmowa zawodnika .pdf


Original filename: Umowa_zawodnika.pdf
Title: UMOWA 000

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 01/01/2015 at 21:48, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 1772 times.
File size: 195 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


UMOWA .........../............ 
Z dnia (dd-mm-rrrr ).........-...........-................ zawarta w Świdnicy
Pomiędzy:

Imię i nazwisko matki (opiekuna)............................................................................................................................
Adres zamieszkania (ul, kod, poczta).......................................................................................................................
Seria i nr DO................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail .................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ..............................................................................................................................
Adres zamieszkania (ul, kod, poczta).......................................................................................................................
Seria i nr DO................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail ...................................................................................................................................
Zwanymi w dalszej części umowy „Rodzicami/Opiekunami", występującymi w imieniu małoletniego, zwanym w dalszej części
umowy „Zawodnikiem"
Imię Nazwisko
PESEL

Data urodz.

a:
Miejskim Klubem Sportowym Polonia-Stal Świdnica zwanym w dalszej części umowy „Klubem" reprezentowanym przez:
Dariusz Stachurski - Wiceprezes Zarządu
§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i prowadzenie przez Klub treningów piłki nożnej dla zawodników Klubu.
2. W ramach realizacji niniejszej umowy Klub zapewnia zawodnikowi:

3.
4.
5.
6.
7.

regularne treningi
korzystanie z obiektów sportowych podczas treningów
szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki nożnej
sprzęt treningowy - drużynowy (trenażery, znaczniki itp.)
ubezpieczenie NNW zawodnika
uczestnictwo w zawodach sportowych
Warunki przyjęcia do Klubu i zasady uczestniczenia zawodnika w treningach określa „Regulamin zajęć sportowych MKS Polonia-Stal
Świdnica. Zawarcie niniejszej umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów powyższego Regulaminu.
Klub zapewnia organizację i prowadzenie treningów w okresie całego trwania roku (za wyjątkiem lipca).
Treningi odbywają się w obiektach sportowych wskazanych przez Klub
Treningi odbywają się 2-4 razy w tygodniu (w zależności od wieku zawodnika) i trwają 1 jednostkę treningową każdy.
Dla potrzeb niniejszej umowy określa się czas trwania jednostki treningowej na od 1 do 1,5 godziny zegarowej w zależności
od zakresu realizowanych zadań treningowych.
W przypadku działania siły wyższej bądź występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie
treningu w wyznaczonym terminie, Klub zastrzega sobie możliwość odwołania treningu.

§ 2 - OPŁATY
1. Udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez MKS Polonia-Stal jest odpłatny.
2.
3.
4.
5.

Opłata kwartalna za prowadzenie treningów wynosi - ............. zł od każdego zawodnika Klubu. (kwota uzależniona od grupy wiekowej)
Wysokość opłaty kwartalnej jest stała, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.
Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się uiszczać opłatę z góry, do 10-go dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału
Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Klubu: ING Bank Śląsk o/ Świdnica: 21 1050 1908 1000 0090 3040 6442

§ 3 - CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w formie pisemnej i przesłane listownie na adres strony wskazany w umowie.
4. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg w dniu, w którym zostało skutecznie doręczone stronie i kończy bieg z ostatnim dniem kalendarzowym
miesiąca, w którym zostało doręczone stronie.
5. W czasie trwania wypowiedzenia strony zachowują pełnię praw i obowiązków wynikających z umowy.
§ 4 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że wzorzec umowy został im doręczony przed zawarciem umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Rodzic/Opiekun
……………………………..
……………………………………….

Klub


Document preview Umowa_zawodnika.pdf - page 1/1

Related documents


umowa zawodnika
regulamin zaj sportowych
umowa najmu sklep
umowa gurmet 20
e trener fr10 pdf
ii c 2078 16 sr wawa wola raiff polbank odfrankowienie


Related keywords