Umowa zawodnika .pdf

File information


Original filename: Umowa_zawodnika.pdf
Title: UMOWA 000

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 01/01/2015 at 21:48, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 1843 times.
File size: 195 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Umowa_zawodnika.pdf (PDF, 195 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UMOWA .........../............ 
Z dnia (dd-mm-rrrr ).........-...........-................ zawarta w Świdnicy
Pomiędzy:

Imię i nazwisko matki (opiekuna)............................................................................................................................
Adres zamieszkania (ul, kod, poczta).......................................................................................................................
Seria i nr DO................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail .................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ..............................................................................................................................
Adres zamieszkania (ul, kod, poczta).......................................................................................................................
Seria i nr DO................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail ...................................................................................................................................
Zwanymi w dalszej części umowy „Rodzicami/Opiekunami", występującymi w imieniu małoletniego, zwanym w dalszej części
umowy „Zawodnikiem"
Imię Nazwisko
PESEL

Data urodz.

a:
Miejskim Klubem Sportowym Polonia-Stal Świdnica zwanym w dalszej części umowy „Klubem" reprezentowanym przez:
Dariusz Stachurski - Wiceprezes Zarządu
§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i prowadzenie przez Klub treningów piłki nożnej dla zawodników Klubu.
2. W ramach realizacji niniejszej umowy Klub zapewnia zawodnikowi:

3.
4.
5.
6.
7.

regularne treningi
korzystanie z obiektów sportowych podczas treningów
szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki nożnej
sprzęt treningowy - drużynowy (trenażery, znaczniki itp.)
ubezpieczenie NNW zawodnika
uczestnictwo w zawodach sportowych
Warunki przyjęcia do Klubu i zasady uczestniczenia zawodnika w treningach określa „Regulamin zajęć sportowych MKS Polonia-Stal
Świdnica. Zawarcie niniejszej umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów powyższego Regulaminu.
Klub zapewnia organizację i prowadzenie treningów w okresie całego trwania roku (za wyjątkiem lipca).
Treningi odbywają się w obiektach sportowych wskazanych przez Klub
Treningi odbywają się 2-4 razy w tygodniu (w zależności od wieku zawodnika) i trwają 1 jednostkę treningową każdy.
Dla potrzeb niniejszej umowy określa się czas trwania jednostki treningowej na od 1 do 1,5 godziny zegarowej w zależności
od zakresu realizowanych zadań treningowych.
W przypadku działania siły wyższej bądź występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie
treningu w wyznaczonym terminie, Klub zastrzega sobie możliwość odwołania treningu.

§ 2 - OPŁATY
1. Udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez MKS Polonia-Stal jest odpłatny.
2.
3.
4.
5.

Opłata kwartalna za prowadzenie treningów wynosi - ............. zł od każdego zawodnika Klubu. (kwota uzależniona od grupy wiekowej)
Wysokość opłaty kwartalnej jest stała, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.
Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się uiszczać opłatę z góry, do 10-go dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału
Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Klubu: ING Bank Śląsk o/ Świdnica: 21 1050 1908 1000 0090 3040 6442

§ 3 - CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w formie pisemnej i przesłane listownie na adres strony wskazany w umowie.
4. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg w dniu, w którym zostało skutecznie doręczone stronie i kończy bieg z ostatnim dniem kalendarzowym
miesiąca, w którym zostało doręczone stronie.
5. W czasie trwania wypowiedzenia strony zachowują pełnię praw i obowiązków wynikających z umowy.
§ 4 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że wzorzec umowy został im doręczony przed zawarciem umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Rodzic/Opiekun
……………………………..
……………………………………….

Klub


Document preview Umowa_zawodnika.pdf - page 1/1


Related documents


umowa zawodnika
regulamin zaj sportowych
umowa najmu sklep
umowa gurmet 20
ii c 2078 16 sr wawa wola raiff polbank odfrankowienie
statut

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Umowa_zawodnika.pdf