KRS .pdf

File information


Original filename: KRS.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / Mac OS X 10.8.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 02/02/2015 at 10:05, from IP address 78.133.x.x. The current document download page has been viewed 706 times.
File size: 64 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


KRS.pdf (PDF, 64 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Strona 1 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 09.06.2014 godz. 15:11:23
Numer KRS: 0000396367
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

19.09.2011

Ostatni wpis

Numer wpisu

5

Sygnatura akt

WA.XII NS-REJ.KRS/33137/13/115

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

26.07.2013

Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Numer REGON/NIP

REGON: ---, NIP: 7010317469

3.Firma, pod którą spółka działa

LAURENS COSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
po ytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.
WARSZAWA

2.Adres

ul. CHMIELNA, nr 85/87, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-805, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123

Rubryka 4 - Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spółki

1

AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2011 R., REP. A NR 4014/2011 NOTARIUSZ URSZULA
GNIEWEK PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9, 50-123 WROCŁAW

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego ni Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

3.Wspólnik mo e mieć:

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do
udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KAPRALSKI

2.Imiona

MARCIN RAFAŁ

3.Numer PESEL/REGON

74090105170

4.Numer KRS

*****

5.Posiadane przez wspólnika udziały

30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 ZŁOTYCH

6.Czy wspólnik posiada całość
udziałów spółki?

NIE

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZAJĄC

2.Imiona

PAWEŁ FELIKS

3.Numer PESEL/REGON

78021113553

4.Numer KRS

*****

5.Posiadane przez wspólnika udziały

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH

6.Czy wspólnik posiada całość
udziałów spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

50 000,00 ZŁ

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Strona 3 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma

BIŁYK

2.Imiona

JAN

3.Numer PESEL/REGON

82010502394

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy

1

17, 23, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

2

17, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

Strona 4 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123
3

18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE

4

18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

5

18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

6

18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

7

64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

8

70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z
WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

9

70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

10

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

11

73, 1, , REKLAMA

12

73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

13

74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

14

74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

Rubryka 2 - Wzmianki o zło onych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data zło enia

Za okres od do

1.Wzmianka o zło eniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

24.03.2012

01.01.2011-31.12.2011

2

28.06.2013

01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

3.Wzmianka o zło eniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

*****

01.01.2011-31.12.2011

*****

01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

4.Wzmianka o zło eniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1

*****

01.01.2011-31.12.2011

2

*****

01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Strona 5 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłu nika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, e majątek niewypłacalnego dłu nika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska się
sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub uniewa nieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Strona 6 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.06.2014
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl


Related documents


krs
karta charakterystyki kamienie marmurowe polaris
potwierdzenie transakcji 141024 183637
karta
informacja o wyborze ofert brauze
arkusz informacyjny

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file KRS.pdf